First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Vyhledávání v databázi DGT
 02  place a fraud alert
vyhledání

"place a fraud alert"
 

Found by Wordfast Server

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Procedures for putting in place effective and proportionate anti-fraud measures.

Postupy pro zavedení účinných a přiměřených opatření proti podvodům.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

· protecting people, especially migrant workers, from potentially abusive and fraudulent recruitment and placement practices;

· ochrana osob, zejména migrujících pracovníků, před potenciálně zneužívajícími nebo podvodnými praktikami náboru a umísťování;

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(c) put in place effective and proportionate anti-fraud measures taking into account the risks identified;

c) zavádí účinná a přiměřená opatření proti podvodům, která odpovídají zjištěným rizikům;

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(c) putting into place effective and proportionate anti-fraud measures taking into account the risks identified;

c) zavádění účinných a přiměřených opatření proti podvodům při zohlednění zjištěných rizik;

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

· Ex-ante compliance assessments to ensure that appropriate anti-fraud measures to prevent and detect fraud in the management of EU funds are in place in all implementing partners;

hodnocení ex ante týkající se dodržování souladu pro zajištění, že jsou u všech prováděcích partnerů při řízení finančních prostředků EU zavedena odpovídající opatření proti podvodům s cílem předcházet jim a zabraňovat,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

8.3.1. The joint sectoral group will ensure that an efficient and effective 'two-way` alert system is in place at all times.

8.3.1 Smíšená sektorová skupina zajistí, aby byl stále udržován fungující a účinný systém vzájemného varování.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Ex-ante audit of national implementing authorities prior to conferral of management, including an assessment to ensure that appropriate anti-fraud measures to prevent and detect fraud in the management of EU funds are in place in the authorities managing the relevant funds,

– audit ex ante u vnitrostátních prováděcích orgánů před svěřením řízení, včetně posouzení, jež má zajistit, aby byla u orgánů, které spravují příslušné prostředky, zavedena náležitá opatření proti podvodům za účelem jejich prevence a odhalování,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

– Ex-ante assessment to ensure that appropriate anti-fraud measures to prevent and detect fraud in the management of EU funds are in place in the authorities managing the relevant funds under joint and decentralised management);

– hodnocení ex ante týkající se dodržování souladu pro zajištění, že jsou u všech orgánů spravujících v rámci společného a decentralizovaného řízení příslušné finanční prostředky prováděcích zavedena odpovídající opatření proti podvodům s cílem předcházet jim a zabraňovat,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Ex-ante assessment to ensure that appropriate anti-fraud measures to prevent and detect fraud in the management of EU funds are in place in the authorities managing the relevant funds under joint and decentralised management);

předběžné hodnocení s cílem zajistit, aby příslušné orgány spravující příslušné finanční prostředky v rámci společného a decentralizovaného řízení měly zavedena vhodná opatření na prevenci a odhalování podvodů při správě finančních prostředků EU,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

– Ex-ante assessment to ensure that appropriate anti-fraud measures to prevent and detect fraud in the management of EU funds are in place in the authorities managing the relevant funds under joint and decentralised management);

– hodnocení ex ante k zajištění toho, aby ve všech orgánech spravujících příslušné finanční prostředky v rámci společného a decentralizovaného řízení byla zavedena vhodná opatření pro prevenci a odhalování podvodů při správě finančních prostředků EU,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Ex-ante assessment to ensure that appropriate anti-fraud measures to prevent and detect fraud in the management of EU funds are in place in the authorities managing the relevant funds under joint and decentralised management);

– hodnocení ex ante , jež mají zajistit, že budou ve všech orgánech, které nakládají s příslušnými prostředky ve společném a decentralizovaném řízení, při řízení finančních prostředků EU zavedena odpovídající opatření proti podvodům s cílem předcházet a zabraňovat jim;

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

– Ex-ante assessment to ensure that appropriate anti-fraud measures to prevent and detect fraud in the management of EU funds are in place in the authorities managing the relevant funds under joint and decentralised management);

hodnocení ex–ante , která mají zajistit, aby u orgánů, které v rámci společného, popř. decentralizovaného řízení spravují příslušné finanční prostředky, byla zavedena vhodná opatření proti podvodům s cílem předcházet podvodům při řízení finančních prostředků EU a odhalovat je,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Measures adopted in this area shall place particular emphasis on trans-regional cooperation and the implementation of international standards in the fields of risk awareness, vulnerability analysis, emergency preparedness, alert and consequence management;

Opatření přijatá v této oblasti musí klást důraz zejména na nadregionální spolupráci a uplatňování mezinárodních standardů v oblastech informování o rizicích, analýzy zranitelnosti, připravenosti na mimořádné situace, varování a zvládání důsledků;

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Ex-ante assessment to ensure that appropriate anti-fraud measures to prevent and detect fraud in the management of EU funds are in place in the authorities managing the relevant funds under under joint and decentralised management);

– předběžné hodnocení, které má zajistit, aby úřady spravující příslušné finanční prostředky (v rámci společného a decentralizovaného řízení) používaly v praxi odpovídající opatření proti podvodům, jejichž účelem je předcházet podvodům při hospodaření s prostředky EU a tyto podvody odhalovat,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

The details of an alert system will be developed during the transitional period. The system will be maintained in place at all times.

Systém varování a výměna zpráv v rámci vigilance po uvedení na trh

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

In the light of cases of alleged fraud revealed by OLAF, an audit mission to Bulgaria took place in May 2008 to assess whether the alleged fraud cases are linked to systemic control deficiencies.

Ve světle případů údajného podvodu odhaleného OLAF se v květnu 2008 uskutečnil výjezdní audit do Bulharska s cílem posoudit, zda případy údajného podvodu souvisí s nedostatky v systémové kontrole.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Particular emphasis shall be placed on emergency-planning, management of vaccine and pharmaceutical stockpiles, international cooperation, early warning and alert systems;

Zvláštní důraz je třeba klást na plánování pro případ mimořádných situací, správu vakcín a zásob léčivých přípravků, mezinárodní spolupráci, systémy včasného varování a výstrahy;

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

· Protection of victims on the basis of their informed consent and not conditional to their willingness to cooperate in criminal proceedings: providing immediate assistance and long-term recovery and rehabilitation for all victims, healthcare, housing, material, social and economic assistance, education and training, protection from intimidation and retaliation and from punishment for crimes they have been compelled to commit, specific protection for children with presumption of minor status and migrant workers with reflection and recovery period, temporary or permanent residence permit as appropriate as well as safe and preferably voluntary repatriation; measures against fraudulent placement services;

· ochrana obětí na základě jejich informovaného souhlasu, která nebude podmíněna jejich ochotou spolupracovat v trestním řízení: poskytování okamžité pomoci a dlouhodobé zotavování a rehabilitace všech obětí, pomoc v oblasti zdravotní péče, ubytování a materiálních, sociálních a ekonomických potřeb, vzdělávání a odborná příprava, ochrana před zastrašováním a odvetou a před trestem za trestné činy, které byly oběti přinuceny spáchat, specifická ochrana dětí, u nichž se předpokládá nezletilost, a migrujících pracovníků spolu s poskytnutím lhůty na rozmyšlenou a zotavenou, podle potřeby dočasné nebo trvalé povolení k pobytu, popřípadě bezpečná a nejlépe dobrovolná repatriace, a opatření namířená proti podvodným službám zprostředkovávání pracovních příležitostí,

 

WFS- 2016-04-19 09:45:50 by DGT - No attributes found

Geographically targeted searches in the Schengen area shall take place on the basis of the alert in the SIS.

K zeměpisně zaměřenému vyhledávání v schengenském prostoru dochází na základě záznamu v SIS.

 

WFS- 2016-04-19 09:45:50 by DGT - No attributes found

If the purpose of the alert is changed, the exchange of information should take place according to the following rules:

Je-li změněn účel záznamu, mělo by k výměně informací dojít podle těchto pravidel:

 

WFS- 2016-04-19 09:45:50 by DGT - No attributes found

In both instances the C.SIS delete message should be processed automatically by the N.SIS so that an alert kept pending can be entered in its place.

V obou případech by N.SIS měl automaticky zpracovat zprávu C.SIS o výmazu, aby na místo vymazaného záznamu mohl být vložen záznam čekající na zpracování.

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

E. whereas the gaps in regulation, supervision and control of the financial sector, the shortcomings of the supervision and fast alert mechanisms in place, as well as certain policies of international financial institutions, have caused and accelerated a systemic crisis of global dimensions, necessitating a review of existing paradigms, which should include international compensation and burden sharing,

E. vzhledem k tomu, že mezery v právní úpravě, dohledu a kontrole finančního odvětví a také nedostatky stávajících systémů dohledu a včasného varování i některé politiky mezinárodních finančních institucí zapříčinily a urychlily systémovou krizi světových rozměrů, což znamená, že je nezbytné přepracovat stávající modely, což by mělo zahrnovat kompenzace na mezinárodní úrovni a sdílení nákladů,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Public awareness campaigns took place to increase the number of biometric document-holders and to alert voters to the possibility of inspecting the publicly available Voters' List, an opportunity taken by 42,747 citizens, a number significantly higher than during the previous election in 2011.

Konaly se veřejné osvětové kampaně ke zvýšení počtu držitelů biometrických dokladů a k upozornění voličů na možnost nahlédnout do veřejně přístupného seznamu voličů. Této příležitosti využilo 42 747 občanů, což je podstatně vyšší číslo než v předcházejících volbách v roce 2011.

 

WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

(10) Slovakia has made progress in improving tax compliance and the implementation of the Action plan to combat tax fraud is in progress with around half of the measures in place.

(10) Slovensku se podařilo zlepšit daňovou morálku a pokračuje s prováděním akčního plánu boje proti daňovým podvodům, přičemž již zavedlo zhruba polovinu plánovaných opatření.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

The standard measures in place to prevent fraud and irregularities in the Commission apply for the tasks carried out by the Commission under this proposal.

Na úkoly prováděné Komisí podle tohoto návrhu se vztahují stávající standardní opatření k zamezení podvodů a nesrovnalostí v Komisi.

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

It shall also provide for controls by the Commission, including the European Anti-Fraud Office (OLAF), with the right to perform on the spot checks and inspections, and for audits by the Court of Auditors, where appropriate, to be carried out on the spot. | The implementation of this assistance shall take place in accordance with the provisions of the Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Communities and its implementing rules.

Upraví se v nich rovněž otázka kontrol ze strany Komise, včetně Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a otázka případných auditů prováděných na místě Účetním dvorem. | Pomoc se provádí v souladu s finančním nařízením o souhrnném rozpočtu Evropských společenství a jeho prováděcími pravidly.

 

WFS- 2016-04-19 09:45:50 by DGT - No attributes found

1. Data on missing persons who need to be placed under protection and/or whose whereabouts need to be ascertained shall be entered in SIS II at the request of the competent authority of the Member State issuing the alert.

1. Údaje o pohřešovaných osobách které musí být umístěny pod dočasnou ochranu nebo jejichž místo pobytu je třeba zjistit, se vloží do SIS II na žádost příslušného orgánu členského státu pořizujícího záznam.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Effective means to combat tax fraud have yet to be introduced and a code of conduct for business taxation is not yet in place.

Je třeba zavést účinné prostředky pro boj proti daňovým podvodům a kodex chování pro zdaňování podniků.

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

2. Strongly condemns the conditions under which the second round of the presidential elections in Ukraine have taken place, as regards both the final stage of the election campaign and the irregularities and apparent fraud during the counting of votes;

2. rozhodně odsuzuje podmínky, za kterých se konalo druhé kolo prezidentských voleb na Ukrajině, jak z hlediska závěrečného stádia předvolební kampaně, tak i z hlediska nedostatků a zjevných podvodů během sčítání hlasů;

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Whereas there is sufficient evidence to believe that large scale fraud and circumvention is taking place of the provisions of the agreement with Bangladesh especially as regards the determination of origin of textile products;

vzhledem k tomu, že existují dostatečné důkazy o tom, že dochází k podvodům a obcházení ustanovení dohody s Bangladéšem, zejména ohledně stanovení původu textilního zboží;

 

WFS- 2016-04-19 09:45:50 by DGT - No attributes found

Such an alert increases the chances of success should the person or object move unexpectedly from one place to another within the Schengen area, so the non entering of wanted person or object into SIS is possible only in special circumstances (e.g. there is not enough information to create an alert etc.).

Tento záznam zvyšuje šance na úspěch, pokud by se osoba nebo předmět neočekávaně pohybovaly z jednoho místa v schengenském prostoru na druhé, takže nevložení hledané osoby nebo předmětu do SIS je možné pouze za zvláštních okolností (např. neexistuje dostatek informací k vytvoření záznamu atd.).

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

(19) It is important for the list of competent authorities responsible for deciding whether to accommodate a ship in a place of refuge, and the list of authorities responsible for receiving and handling alerts, to be published appropriately.

(19) Je důležité vhodným způsobem zveřejňovat seznam příslušných orgánů odpovědných za rozhodování o přijetí lodí v útočišti i seznam orgánů odpovědných za přijímání a zpracování výstražných upozornění.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Ensure that an effective system of witness protection is in place, improve regional cooperation, reinforce the fight against economic and financial crime (including money laundering and counterfeiting of currencies), fraud and corruption, facilitate the placement of liaison officers, seconded from EU Member States, in the relevant state bodies involved in the fight against organised crime and implement the Palermo Convention on transnational organised crime.

Zajistit zavedení účinného systému ochrany svědků, zlepšit regionální spolupráci, posílit boj proti hospodářské a finanční trestné činnosti (včetně praní peněz a padělání měny), podvodům a korupci, usnadnit umisťování styčných důstojníků vyslaných členskými státy EU do příslušných státních orgánů zapojených do boje proti organizované trestné činnosti a provádět Palermskou úmluvu proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Ensure that an effective system of witness protection is in place, improve regional cooperation, reinforce the fight against economic and financial crime (including money laundering and counterfeiting of currencies), fraud and corruption, facilitate the placement of liaison officers, seconded from EU Member States, in the relevant state bodies involved in the fight against organised crime and implement the Palermo Convention on transnational organised crime.

Zajistit zavedení účinného systému ochrany svědků, zlepšit regionální spolupráci, posílit boj proti hospodářské a finanční trestné činnosti (včetně praní peněz a padělání měny), podvodům a korupci, dále usnadnit nasazování styčných důstojníků vyslaných z členských zemí EU v příslušných státních institucích, které se zabývají bojem proti organizované trestné činnosti a uplatňovat Palermskou úmluvu proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

E. whereas serious allegations have been made that massive fraud has taken place in the counting of votes in favour of the incumbent Prime Minister, Viktor Yanukovich, and many indicators point to a confirmation of these allegations,

E. vzhledem k vážným nařčením z rozsáhlých podvodů při sčítání hlasů ve prospěch současného předsedy vlády Viktora Janukovyče, a že mnohé skutečnosti vedou k potvrzení těchto obvinění,

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

La mise en place d'un nouveau protocole de pêche s'accompagne forcément d'un certain nombre de risques, par exemple : les montants destinés au financement des actions ciblées et redevances des armateurs ne sont pas alloués comme convenu (fraude), les flottes étrangères ignorent les licences et autres contrôles, manque d'investissement et marginalisation des pêcheurs locaux.

La mise en place d'un nouveau protocole de pęche s'accompagne forcément d'un certain nombre de risques, par exemple : les montants destinés au financement des actions ciblées et redevances des armateurs ne sont pas alloués comme convenu (fraude), les flottes étrangčres ignorent les licences et autres contrôles, manque d'investissement et marginalisation des pęcheurs locaux.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

1. With the joint aim of protecting the integrity and reputation of the FLEGT licensing scheme put in place under this Agreement, the Parties undertake to inform one another immediately of any concerns they may have regarding potential cases of fraud associated with the use or issue of the FLEGT licences, including for timber and derived products comprising timber of suspect origin from third countries, of fraudulent or dishonest circumvention of the FLEGT licensing scheme.

1. Ochrana bezúhonnosti a pověsti režimu licencí FLEGT zaváděného touto dohodou je společným cílem stran, které se proto zavazují navzájem se bezodkladně informovat o jakémkoli podezření na případné podvody v používání nebo vydávání licencí FLEGT, včetně licencí na dřevo a dřevařské výrobky, které obsahují dřevo podezřelého původu pocházející ze třetích zemí, jakož i o podezření na protiprávní či nečestné obcházení režimu licencí FLEGT.

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

3. Alerts the Council and the Commission to the fact that it is impossible to comply with the 2007-2013 time frame laid down in Animal Health Strategy Communication given that the discussions relating to the Communication are still on-going and the basic legislation required for its implementation will not be in place until 2010 at the earliest;

3. upozorňuje Radu a Komisi na skutečnost, že není možné splnit časový plán pro období 2007–2013, který byl stanoven ve sdělení o strategii v oblasti zdraví zvířat, neboť jednání týkající se sdělení stále pokračují a základní právní předpisy, které jsou nezbytné k jeho plnění, nebudou platné dřív než v roce 2010;

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

The same procedure shall apply if a member of staff involved in the financial management and control of operations considers an activity taking place in this context to be illegal, to be fraudulent or corrupt.

Stejné pravidlo se použije, pokud se zaměstnanec, který se podílí na finančním řízení nebo finanční kontrole operací, domnívá, že činnost prováděná v této souvislosti je nezákonná, podvodná nebo není řádná.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

It will be guided in its task by the need to set out the phases of preparatory work, and the components of a GMP compliance and two-way alert programme against which reconfirmation of equivalence will take place taking into account the previous experiences.

Při tomto úkolu je vedeno potřebou stanovit jednotlivé fáze přípravných prací a prvky programů dodržování SVP a vzájemného varování, na jejichž základě se při zohlednění předchozích zkušeností znovu potvrdí rovnocennost.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

It will be guided in its task by the need to set out the phases of preparatory work, and the components of a GMP compliance and two-way alert programme against which reconfirmation of equivalence will take place taking into account the previous experiences.

Při tomto úkolu je vedena potřebou stanovit jednotlivé fáze přípravných prací a prvky programů dodržování SVP a vzájemného varování, na jejichž základě kterých se při zohlednění předchozích zkušeností znovu potvrdí rovnocennost.

 

WFS- 2016-04-19 09:45:50 by DGT - No attributes found

1. Member States may exempt payment service providers situated in their territory from the obligations set out in Article 5, as regards transfers of funds to organisations carrying out activities for non-profit charitable, religious, cultural, educational, social, scientific or fraternal purposes, provided that those organisations are subject to reporting and external audit requirements or supervision by a public authority or self-regulatory body recognised under national law and that those transfers of funds are limited to a maximum amount of EUR 150 per transfer and take place exclusively within the territory of that Member State.

1. Členské státy mohou zprostit poskytovatele platebních služeb nacházející se na jejich území povinností uvedených v článku 5, pokud jde o převody peněžních prostředků organizacím vykonávajícím neziskovou dobročinnou, náboženskou, kulturní, vzdělávací, sociální, vědeckou či spolkovou činnost, za podmínky, že tyto organizace jsou povinny zveřejňovat své výkazy a nechávat ověřovat své účetní závěrky externím auditorem nebo jsou pod dohledem orgánu veřejné správy nebo orgánu stavovské samosprávy uznaného vnitrostátními právními předpisy, a dále za podmínky, že tyto převody peněžních prostředků se omezí nejvýše na částku 150 EUR na převod a uskuteční se výlučně jen v rámci území daného členského státu.

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

27. Insists that in order to protect the fiscal revenue of all the Member States in relation to the internal market, Member States should take comparable measures against fraudsters, regardless of where losses of revenue take place; calls on the Commission to propose possible mechanisms to promote such cooperation between Member States;

27. trvá na tom, že v zájmu ochrany daňových příjmů všech členských států na vnitřním trhu by měly členské státy přijmout srovnatelná opatření proti podvodníkům, a to bez ohledu na to, zda v důsledku podvodu došlo ke ztrátě příjmů; vyzývá Komisi, aby navrhla mechanismy podpory spolupráce mezi členskými státy v této oblasti;

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

27. Calls on the Commission to improve the control systems put in place to verify whether the rules of origin are respected, especially since increased access to the European market through the EBA scheme may create price differences which could incite fraudulent practices;

27. žádá Komisi, aby zdokonalila kontrolní systémy zajišťující dodržování pravidla původu zejména proto, že rozšíření přístupu na evropský trh na základě iniciativy "Vše kromě zbraní" může vést k cenovým rozdílům, které by mohly vést k podvodům;

 

WFS- 2016-04-19 09:45:50 by DGT - No attributes found

If data is found to be factually incorrect or has been unlawfully stored in the SIS II, then the exchange of supplementary information shall take place in line with the rules set out in Article 34(2) of the SIS II Regulation and 49(2) of the SIS II Decision, which provide that only the Member State that issued the alert may modify, add to, correct, update or delete data.

Jsou-li údaje věcně nepřesné nebo jsou-li v SIS II uchovávány nezákonně, pak dojde k výměně doplňujících informací v souladu s pravidly stanovenými v čl. 34 odst. 2 nařízení o SIS II a v čl. 49 odst. 2 rozhodnutí o SIS II, která stanoví, že měnit, doplňovat, opravovat, aktualizovat nebo mazat údaje může pouze členský stát, který záznam vložil.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

It became apparent during the exercises that there is a gap in the mechanisms currently in place at EU level to trigger and alert or to provide notification of the impact that an unfolding chemical incident could have or has on public health, in order to make an early risk assessment or to develop an EU case definition to control and contain the impact on public health of a chemical incident.

V průběhu cvičení se jasně ukázalo, že existuje mezera v mechanismech, jež jsou v současnosti zavedeny na úrovni EU, pro vydávání varovných hlášení či pro oznamování dopadu, který probíhající chemický incident může mít nebo má na veřejné zdraví, aby bylo možné provést včasné posouzení rizika nebo vypracovat EU definici případu za účelem kontroly a omezení dopadu chemického incidentu na veřejné zdraví.

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

I. Whereas the danger exists that innocent people may be subject to arbitrary stops, interrogations, travel restrictions, surveillance or security alerts because information has been added to their profile by a State agent, and that if the information is not promptly removed this could lead through the exchange of data and mutual recognition of decisions to refusals of visas, travel or border admission, placement on watchlists, inclusion on databases, bans on employment or banking, arrest or loss of liberty or other deprivation of rights, all of which may be without redress;

I. vzhledem k tomu, že existuje nebezpečí, že nevinní lidé mohou být svévolně zadrženi, podrobeni výslechu, omezováni při cestování, podrobeni kontrolním nebo bezpečnostním opatřením, protože státní úředník do jejich profilu vložil určitou informaci, a že pokud tato informace není urychleně odstraněna, mohlo by to prostřednictvím výměny údajů a vzájemného uznávání rozhodnutí vést k zamítnutí víza, cesty nebo přístupu do země, zařazení osoby na seznam podezřelých, zařazení do databází, zákazu zaměstnání nebo používání bankovních služeb, zatčení nebo ztrátě svobody nebo jinému omezování práv, přičemž vše může být bez možnosti nápravy,

 

WFS- 2016-04-19 09:45:50 by DGT - No attributes found

There should be sufficient detail contained in the EAW/IAW and in the A form (in particular, EAW section (e): "description of the circumstances in which the offence(s) was (were) committed, including the time and place" and A form, field 044: "description of the deeds") for other Sirene bureaux to verify the alert.

EZR/MZR a formulář A by měly obsahovat dostatečně podrobné informace (zejména písmeno e) EZR: "popis okolností, za kterých byl trestný čin spáchán, včetně doby a místa činu" a formulář A, kolonka 044: "popis činu"), aby záznam mohly ověřit jiné kanceláře Sirene.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

2. When the Customs authorities of a country have discharged a TIR operation they can no longer claim from the guaranteeing association payment of the sums mentioned in Article 8, paragraphs 1 and 2, unless the certificate of termination of the TIR operation was obtained in an improper or fraudulent manner or no termination has taken place.

2. Jestliže celní orgány některé země vyřídily operaci TIR, nemohou již na záručním sdružení požadovat zaplacení částek uvedených v odstavcích 1 a 2 článku 8, pokud potvrzení o ukončení operace TIR nebylo získáno neoprávněně nebo protizákonně anebo k ukončení vůbec nedošlo.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

2. When the Customs authorities of a country have discharged a TIR operation they can no longer claim from the guaranteeing association payment of the sums mentioned in Article 8, paragraphs 1 and 2, unless the certificate of termination of the TIR operation was obtained in an improper or fraudulent manner or no termination has taken place.

2. Jestliže celní orgány některé země vyřídily operaci TIR, nemohou již na záručním sdružení požadovat úhradu částek uvedených v čl. 8 odst. 1 a 2, ledaže potvrzení o ukončení operace TIR bylo získáno nekalým nebo podvodným způsobem nebo že k ukončení operace nedošlo.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 29.05.2016