First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Vyhledávání v databázi DGT
 01  Credit reporting

Wordfast Server (WFS)"   je pro překladatele bezplatný program (server), který umožňuje přístup k velkým překladovým pamětem a glosářům ve formátu WFC.

WFS běží s webovou nadstavbou jako bezplatná služba Wordfast Anywhere.

Kdokoli si jej může nainstalovat u sebe doma nebo na datový server na webu. U mě běží (když jej zapnu) doma.

Mohou jej využívat klienti:

 • Wordfast Classic
 • Wordfast Professional
 • Prezentace z 19. dubna 2015 je o příručce WFS a použití s Wordfastem Professional Wordfast Server user manual
  Dotaz z diskuzní skupiny Preklady na Yahoo Groups

  jsem nakopíroval do MS Wordu

 • spustil jsem Wordfast Classic (WFC)


 • WFC jsem připojil k lokálnímu Wordfast Serveru
 •  

   

  {0>

  Mozna nekdo z vas uz prekladal neco v oboru "Credit reporting".

  <}0{>                                                                                                                                                                                                                   

   

   

   

   

   

  <0}

   

   

  Pokud ano, jak jste prelozili

  - "place a fraud alert"

  - "file disclosure"

  - "consumer reporting agency"
  Ve Wordfast Serveru jsem vybral

  překladovou paměť EN-GB-CS

   

  Překladová paměť má 6 373 867 překladových jednotek.
  vyhledání

  "Credit reporting"
    Počet výsledků konkordančního vyhledávání je omezen na 50 výskytů.

  vyhledání "Credit reporting"

  Found by Wordfast Server

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Reporting scheme for credit institutions in the "tail"

  Statistické výkaznictví pro úvěrové instituce ve "zbytkové části"

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Reporting on a consolidated basis as a group by credit institutions subject to the ESCB minimum reserve system

  Vykazování skupiny úvěrových institucí podléhajících systému minimálních rezerv ESCB na konsolidovaném základě

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Therefore, it provides information on debtor/creditor relationships and it is consistent with the financial account by debtor/creditor (see paragraph 5.13).

  K.12.22 | Změny zatřídění aktiv nebo závazků, kromě monetarizace nebo demonetarizace zlata

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  This procedure shall be without prejudice to the liability as reporting agent of the credit institution or other institution to which branches belong.

  Tímto postupem není dotčena odpovědnost úvěrové instituce nebo jiné finanční instituce jako zpravodajské jednotky, k níž pobočky patří.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Therefore, it provides information on debtor/creditor relationships and it is consistent with the financial balance sheet by debtor/creditor (see paragraph 7.69).

  6.02 6.03 Spotřeba fixního kapitálu se musí počítat za všechna dlouhodobá aktiva (kromě zvířat), jak hmotných, tak dlouhodobých nehmotných aktiv, jako jsou náklady na průzkum nerostných ložisek a programové vybavení, velká zhodnocení nevyráběných aktiv a náklady na převody vlastnictví spojené s nevyráběnými aktivy.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Contractual trade credits (advances or payments by instalment in respect of work in progress or on order and extended payment terms, whether or not involving subscription to a commercial bill) and their financing by credits provided by credit institutions.

  Smluvní obchodní úvěry (zálohy nebo platby splátek v souvislostí s nedokončenou výrobou nebo na zakázky a prodloužené platební lhůty, ať už spojené s pořízením obchodního cenného papíru nebo ne) a jejich financování úvěrem poskytnutým úvěrovými institucemi.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Further, the maximum sampling rate shall be one, implying that all credit institutions and other institutions in a stratum become reporting agents.

  Maximální poměr výběru bude dále roven jedné, neboli všechny úvěrové instituce a ostatní finanční instituce ve vrstvě se stanou zpravodajskými jednotkami.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  The amount shall be credited to the account of the creditor in the denomination of his account, with any conversion being effected at the conversion rates.

  Tato částka bude připsána na účet věřitele v měnové jednotce jeho účtu s provedením případného přepočtu za použití přepočítacích koeficientů.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  14. There shall be consistency between the number of credit institutions and other institutions in the potential reporting population and the minimum sample size.

  14. Musí být zachována shoda mezi počtem úvěrových institucí a ostatních finančních institucí v potencionálním souboru zpravodajských jednotek a minimální velikostí výběrového souboru.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  (iii) in addition, these assets shall only be used by participants to secure intraday credits granted by the relevant NCB and may not be used to secure overnight credit.

  iii) kromě toho smějí účastníci tato aktiva používat výhradně k zajištění vnitrodenních úvěrů poskytovaných příslušnou národní centrální bankou a nesmějí je používat k zajištění úvěrů přes noc.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Credit institutions in the "tail" ensure that the reporting according to this Table is fully consistent with the definitions and classifications applicable in table 1.

  Úvěrové instituce ve "zbytkové části" zajistí, aby výkaz podle této tabulky plně odpovídal definicím a klasifikacím použitým v tabulce 1.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  those small MFIs that are not credit institutions shall be subject to the reduced reporting requirements as set out in Annex III to this Regulation.

  na malé měnové finanční instituce, které nejsou úvěrovými institucemi, se vztahuje snížená statistická zpravodajská povinnost podle přílohy III tohoto nařízení.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  5. In the case of a sample, only a selection of the credit institutions and other institutions in the potential reporting population shall be asked to report.

  5. V případě výběrového šetření jsou o zprávu požádány pouze vybrané úvěrové instituce a ostatní finanční instituce z potencionálního souboru zpravodajských jednotek.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  the credit institutions to which such derogations apply shall be subject to the reduced reporting requirements as set out in Annex II to this Regulation,

  na úvěrové instituce, pro které výjimka platí, se vztahuje snížená statistická zpravodajská povinnost podle přílohy II tohoto nařízení,

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  However, in cases where the debtor institutional unit is controlled by the creditor, the writing-off or writing-down of debt by the creditor, not due to bankruptcy, is recorded in the accumulation accounts;

  B. 90Čisté jmění B. 10Změny čistého jmění | Čistá finanční pozice vůči rezidentům B. 90Čisté jmění | Čistá finanční pozice vůči rezidentům

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  2. Each NCB shall select its reporting agents from among the credit institutions and other institutions in the potential reporting population that are resident in the same participating Member State as the NCB.

  2. Každá národní centrální banka vybere své zpravodajské jednotky z úvěrových institucí a ostatních finančních institucí v potencionálním souboru zpravodajských jednotek, jež jsou rezidenty ve stejném zúčastněném členském státě jako národní centrální banka.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  19. MFI interest rate statistics shall be based on a selection without replacement, i.e. each credit institution and other institution in the potential reporting population shall only be selected once.

  19. Statistika úrokových sazeb MFI je založena na výběru bez náhrady, tj. všechny úvěrové instituce a ostatní finanční instituce v potencionálním souboru zpravodajských jednotek se vyberou pouze jednou.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  4. In the case of a census, the NCB shall ask each resident credit institution and other institution in the potential reporting population to report monetary financial institution (MFI) interest rate statistics.

  4. V případě použití úplného zjišťování národní centrální banka požádá všechny rezidentské úvěrové instituce a ostatní finanční instituce z potenciálního souboru zpravodajských jednotek, aby hlásily statistické údaje o úrokových sazbách MFI.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  1. The actual reporting population shall consist of credit institutions and other institutions amongst the potential reporting population that are selected by NCBs according to the procedure set out in Annex I to this Regulation.

  1. Skutečný soubor zpravodajských jednotek se skládá z úvěrových institucí a ostatních finančních institucí vybraných národními centrálními bankami z potencionálního souboru zpravodajských jednotek postupem podle přílohy I tohoto nařízení.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  In pooling systems, the counterparty makes a pool of sufficient underlying assets available to the central bank to cover the related credits received from the central bank, thus implying that individual assets are not linked to specific credit operations.

  V systému sdružování vytvoří protistrana pro centrální banku dostatečný soubor (pool) podkladových aktiv, který je k dispozici pro pokrytí souvisejících úvěrů poskytnutých centrální bankou, tj. jednotlivá aktiva nejsou vázána na specifické úvěrové operace.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  5. "potential reporting population" shall mean resident credit institutions and other institutions which take euro-denominated deposits from and/or grant euro-denominated loans to households and/or non-financial corporations resident in the participating Member States.

  5) "potenciálním souborem zpravodajských jednotek" se rozumí rezidentské úvěrové instituce a ostatní finanční instituce, které přijímají vklady nebo poskytují úvěry, vyjádřené v eurech, domácnostem nebo nefinančním podnikům, jež jsou rezidenty ve zúčastněných členských státech.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Compared with this, loans are evidenced in most cases by a single document and transactions in loans are carried out between one creditor and one debtor. In the case of syndicated loans, however, the loan is granted by several creditors.

  Některá z těchto aktiv se nacházejí v přírodě, jiná, o nichž se může prohlásit, že si je společnost vykonstruovala, vznikají právními nebo účetními akty.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  5.124. Definition: The sub-category trade credits and advances (F.71) consists of all transactions in trade credits and advances (AF.71) that is financial claims arising from the direct extension of credit by suppliers and buyers for goods and services transactions and advance payments for work that is in progress or to be undertaken and associated with such transactions.

  Údaje uvedené jako poznámková položka v rozvaze by měly být v čistém pojetí. 7.65 Předměty dlouhodobé spotřeby ve vlastnictví majitelů nesdružených podniků je možné částečně využívat v podniku pro výrobu a částečně členy domácnosti pro konečnou spotřebu. Hodnoty zobrazené v rozvaze za podnik by měly odrážet míru využívání, kterou lze přiřadit podniku.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  4. If the group of credit institutions as a whole falls under the "tail", it is only required to comply with the simplified reporting for "tail" institutions.

  4. Spadá-li skupina úvěrových institucí jako celek do "zbytkové části", vztahuje se na ni pouze povinnost zjednodušeného vykazování platná pro instituce ze "zbytkové části".

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  For this purpose, it is sufficient to prove that the book entry securities collateral has been credited to, or forms a credit in, the relevant account and that the cash collateral has been credited to, or forms a credit in, a designated account.

  Pro tento účel je dostačující dokázat, že zajištění ve formě zaknihovaných cenných papírů bylo připsáno na příslušný účet nebo tvoří na příslušném účtu kladný zůstatek a že zajištění ve formě hotovosti bylo připsáno na určený účet nebo tvoří na určeném účtu kladný zůstatek.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  At the same time, the credit institutions and other institutions within the group shall still be counted as individual institutions in the potential reporting population and in the sample.

  Současně se úvěrové instituce a ostatní finanční instituce v rámci kategorie stále počítají jako samostatné instituce v potencionálním souboru zpravodajských jednotek a ve výběrovém souboru.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  (a) cancellation of debt by mutual agreement between debtor and creditor (debt cancellation or debt forgiveness): it is treated as a transaction between the creditor and the debtor (see paragraph 4.165. f and 5.16) and not as another change of volume;

  Účet výroby (I) [1] Viz kapitola 3 "Transakce s produkty". 8.10 Účet produkce ukazuje transakce, které se vztahují k vlastnímu výrobnímu procesu.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Hence each NCB shall define the sampling rate nh/Nh for each stratum h, i.e. how many reporting agents nh shall be drawn from the total of credit institutions and other institutions Nh in each stratum.

  Proto každá národní centrální banka stanoví pro každou vrstvu h poměr výběru nh/Nh, tj. kolik zpravodajských jednotek nh bude v každé vrstvě vybráno z celkového počtu úvěrových institucí a ostatních finančních institucí Nh.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  19. In order to calculate MFI interest rates on accounts that depending on their balance can either be a deposit or a loan, reporting agents shall distinguish between the periods with credit balance and the periods with debit balance.

  19. Aby bylo možné vypočítat úrokové sazby MFI pro účty, které mohou být v závislosti na zůstatku buď vkladem nebo úvěrem, musí zpravodajské jednotky rozlišovat mezi obdobími s kladným zůstatkem a obdobími se záporným zůstatkem.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  7.69. The financial balance sheet by debtor/creditor (of a sector or the rest of the world) is an extension of the financial balance sheet, showing in addition a breakdown of financial assets by debtor sector and a breakdown of liabilities by creditor sector.

  2 | | | 2 | | | | 2 | | K.12.2 | Změny zatřídění aktiv a závazků 2 | | | 2 | | | | 2 | | K.12.21 | Monetarizace nebo demonetarizace zlata

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  18. Information about the size of each credit institution and other institution in the potential reporting population is available at national level from the MFI balance sheet statistics collected in accordance with Regulation (EC) No 2423/2001 (ECB/2001/13).

  18. Informace o velikosti všech úvěrových institucí a ostatních finančních institucí v potencionálním souboru zpravodajských jednotek jsou na úrovni členských států k dispozici z rozvahové statistiky MFI vypracované v souladu s nařízením (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13).

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Whereas intra-day credits by the central banks may assist the smooth operation of payment systems; whereas, therefore, intra-day credits in the public sector are compatible with the objectives of Article 104 of the Treaty, provided that no extension to the following day is possible;

  vzhledem k tomu, že vnitrodenní úvěry poskytované centrálními bankami mohou podpořit plynulé fungování platebních systémů, a že jsou proto vnitrodenní úvěry ve veřejném sektoru v souladu s účely článku 104 Smlouvy, pokud je nelze prodloužit do příštího dne;

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Intra-day credits by the European Central Bank or the national banks to the public sector shall not be considered as a credit facility within the meaning of Article 104 of the Treaty, provided that they remain limited to the day and that no extension is possible.

  Vnitrodenní úvěry poskytované Evropskou centrální bankou nebo národními centrálními bankami veřejnému sektoru se nepovažují za úvěry ve smyslu článku 104 Smlouvy, pokud jsou omezeny na příslušný den a nelze je prodlužovat.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Unilateral recognition by a creditor that a financial asset can no longer be collected, due to bankruptcy or other factors, and the consequent removal by the creditor of that financial asset from his balance sheet should be accounted for here, along with the removal of the counterpart liability of the debtor.

  Rozvahy | V.IV.Zahraniční účet aktiv a závazků | V.IV.1Počáteční rozvaha | B.10.3Změny čistého jmění vlivem fiktivních ztrát nebo zisků z držby neutrálních ztrát nebo zisků z držby reálných ztrát nebo zisků z držby V.IV.2Změny rozvahy V.IV.3Konečná rozvaha

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  5.13. The financial account by debtor/creditor (60) (of a sector or the rest of the world) is an extension of the financial account, showing in addition a breakdown of the net acquisition of financial assets by debtor sector and a breakdown of the net incurrence of liabilities by creditor sector.

  SPOTŘEBA FIXNÍHO KAPITÁLU (K.1) Definice: | Spotřeba fixního kapitálu (K.1) představuje objem dlouhodobých aktiv spotřebovaných v průběhu sledovaného období jakožto výsledek normálního opotřebení a předvídatelného zastarání, včetně náhrad za ztráty dlouhodobých aktiv, které jsou výsledkem náhodných škod, před kterými je možno se pojistit.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Cells with thin borders(7) are reported solely by credit institutions subject to reserve requirements (for full details, see Annex II); this reporting is mandatory except for the reporting of deposits redeemable at notice over two years which remains voluntary until further notice.

  Údaje v polích ohraničených tenkou čarou [7] vykazují pouze úvěrové instituce s povinností minimálních rezerv (bližší podrobnosti viz příloha II); toto vykazování je závazné s výjimkou vykazování vkladů s výpovědní lhůtou nad dva roky, které zůstává až do odvolání dobrovolné.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  5.128. Definition: The sub-category other accounts receivable/payable excluding trade credits and advances (F.79) consists of all transactions in other accounts receivable/payable excluding trade credits and advances (AF.79) that is financial claims which arise from timing differences between distributive transactions or financial transactions on the secondary market and the corresponding payment.

  Ve srovnání s nekonsolidovanou finanční rozvahou jsou v konsolidované finanční rozvaze vyloučena ta finanční aktiva a závazky, jejichž protipoložkami jsou závazky, popř. finanční aktiva jednotek klasifikovaných ve stejném sektoru.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  The holding by the European Central Bank or the national central banks of coins issued by the public sector and credited to the public sector shall not be regarded as a credit facility within the meaning of Article 104 of the Treaty where the amount of these assets remains at less than 10 % of the coins in circulation.

  Drží-li Evropská centrální banka nebo národní centrální banky mince vydané veřejným sektorem na jeho vlastní účet, nepovažuje se to za úvěr ve smyslu článku 104 Smlouvy, je-li hodnota těchto mincí nižší než 10 % mincí v oběhu.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, any amount denominated either in the euro unit or in the national currency unit of a given participating Member State and payable within that Member State by crediting an account of the creditor, can be paid by the debtor either in the euro unit or in that national currency unit.

  3. Aniž je dotčen odstavec 1, může dlužník jakoukoli částku znějící na jednotku euro nebo na národní měnovou jednotku některého zúčastněného členského státu, která je splatná v tomto členském státě formou připsání na účet věřitele, uhradit v jednotce euro nebo ve zmíněné národní měnové jednotce.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  9. In addition to annualised agreed rates, the reporting agents shall provide for new business in respect of consumer credit and loans to households for house purchases the annual percentage rate of charge (APRC) as defined in Article 1(2)(e) of Directive 87/102/EEC, i.e.:

  9. Kromě dohodnutých průměrných ročních sazeb musí zpravodajské jednotky pro nové obchodní smlouvy o spotřebitelských úvěrech a úvěrech poskytnutých domácnostem na investování do bydlení hlásit roční sazbu v procentech (RSP), jak je definována v čl. 1 odst. 2 písm. e) směrnice 87/102/EHS, tj.:

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Where the agreed time limit is not complied with or, in the absence of any such time limit, where, at the end of the banking business day following the day on which the funds were credited to the account of the beneficiary's institution, the funds have not been credited to the beneficiary's account, the beneficiary's institution shall compensate the beneficiary.

  Není-li sjednaná lhůta dodržena nebo, neexistuje-li taková lhůta, nejsou-li peněžní prostředky do konce bankovního pracovního dne následujícího po dni jejich připsání na účet instituce příjemce připsány na účet příjemce, poskytne instituce příjemce příjemci odškodnění.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  3. On receiving authorisation from the ECB, credit institutions subject to minimum reserves may carry out consolidated statistical reporting for a group of credit institutions subject to minimum reserves within a single national territory, provided that all the institutions concerned have renounced the benefit of any lump-sum allowance from the reserve requirement.

  3. Po získání oprávnění od ECB mohou úvěrové instituce s povinností minimálních rezerv podávat konsolidované statistické výkazy za skupinu úvěrových institucí s povinností minimálních rezerv v rámci území jednoho státu, pokud se všechny dotčené instituce vzdají výhod jakýchkoli paušálních odpočitatelných položek od povinnosti minimálních rezerv.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  2. Without prejudice to the obligations imposed upon reporting agents by Article 4 and of Annex IV to this Regulation, credit institutions subject to minimum reserves may report revisions to the reserve base and to the reserve requirement in accordance with the procedures mentioned in Article 5 of Regulation (EC) No 2818/98 (ECB/1998/15).

  2. Aniž jsou dotčeny povinnosti zpravodajských jednotek stanovené v článku 4 a v příloze IV tohoto nařízení, mohou úvěrové instituce, na něž se vztahuje povinnost držení minimálních rezerv, vykázat opravy základu pro výpočet minimálních rezerv a výše minimálních rezerv podle postupů uvedených v článku 5 nařízení (ES)č. 2818/98 (ECB/1998/15).

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  5. The column "of which credit institutions subject to reserve requirements, ECB and NCBs" does not include the liabilities of reporting agents vis-à-vis institutions listed as exempt from the ESCB's minimum reserve system, i.e. institutions which are exempt for reasons other than their being subject to reorganisation measures.

  5. Sloupec "z toho úvěrové instituce s povinností minimálních rezerv, ECB a národní centrální banky" neobsahuje závazky zpravodajských jednotek vůči institucím vyňatým ze systému minimálních rezerv ESCB, tj. institucím, které jsou vyňaty z důvodů jiných než proto, že v nich probíhají reorganizační opatření.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  2. A national RTGS system and the ECB payment mechanism shall not process a payment order unless sufficient funds are available on the account of the sending participant with the sending NCB/ECB, either through immediately available funds already credited to that account, through the intraday mobilisation of reserves maintained to fulfil reserve requirements or through intraday credit granted by such NCB/ECB, as the case may be, to that participant in accordance with Article 3(f).

  2. Národní systém RTGS a platební mechanismus ECB provedou platbu pouze tehdy, pokud je na účtu účastníka-příkazce u národní centrální banky/ECB příkazce dostatek disponibilních peněžních prostředků, ať již v podobě bezprostředně disponibilních, na účet již připsaných peněžních prostředků, nebo díky vnitrodenní mobilizaci rezerv uchovávaných ke splnění požadavků na minimální rezervy, nebo v podobě vnitrodenního úvěru poskytnutého účastníkovi takovou národní centrální bankou/ECB podle čl. 3 písm. f).

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  With regard to small MFIs that are not credit institutions, national central banks that decide to relieve small MFIs of full reporting requirements should inform the institutions concerned thereof, but continue, as a minimum, to collect data relating to the total balance sheet at least at an annual frequency so that the size of the reporting "tail" can be monitored.

  Národní centrální banky, které se rozhodnou osvobodit malé měnové finanční instituce, které nejsou úvěrovými institucemi od úplné zpravodajské povinnosti, by měly o tom dotčené instituce informovat, ale nadále požadovat zasílání údajů z rozvahy alespoň jednou ročně, aby bylo možné monitorovat rozsah vykazující "zbytkové části". --------------------------------------------------

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Whereas the holding by the central banks of coins issued by the public sector and credited to the public sector constitutes an interest-free form of credit for the public sector; whereas, however, if only limited amounts are involved, this practice does not interfere with the principle of Article 104 of the Treaty; whereas, therefore, in view of the difficulties which would arise from total prohibition of this form of credit, it may be permitted within the limits laid down in this Regulation;

  vzhledem k tomu, že držba mincí, jež vydal veřejný sektor na vlastní účet, centrálními bankami představuje bezúročnou formu úvěru poskytnutou veřejnému sektoru; že však tato praxe, jedná-li se pouze o omezené částky, nenarušuje zásadu obsaženou v článku 104 Smlouvy; že proto z důvodů obtíží, které by vyvolal úplný zákaz této formy úvěru, může být tato forma povolena v mezích stanovených tímto nařízením;

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  It is desirable, in order to reduce the overall reporting burden, for the statistical information regarding the monthly balance sheet to be used, in addition, for the regular calculation of the reserve base of the credit institutions subject to the ESCB's minimum reserve system.

  Je žádoucí, aby se snížila celková zpravodajská zátěž, a proto aby byly použity statistické údaje týkající se měsíčních rozvah i pro pravidelný výpočet základu pro stanovení minimálních rezerv úvěrových institucí podléhajících systému minimálních rezerv ESCB.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Fees will cover the queuing of the payment instruction (if applicable), the debiting of the sender, the crediting of the inter-NCB account of the receiving NCB/ECB on the books of the sending NCB/ECB, the sending of the payment settlment message request (PSMR) via the interlinking network, the debiting of the inter-NCB account of the sending NCB/ECB on the books of the receiving NCB/ECB, the crediting of the RTGS participant, the sending of the payment settlement message notification (PSMN) via the interlinking network, the communication of the payment message to the RTGS participant/receiver and confirmation of settlement (if applicable).

  Poplatky pokrývají náklady na případné zařazení platebního příkazu do fronty, zatížení účtu příkazce, připsání na vnitřní účet národní centrální banky, který národní centrální bance/ECB příjemce vede národní centrální banka/ECB příkazce, zaslání žádosti o zúčtování platby (PSMR) přes síť systému propojení, zatížení vnitřního účtu národní centrální banky, který národní centrální bance/ECB příkazce vede národní centrální banka/ECB příjemce, připsání účastníkovi RTGS, zaslání oznámení o zúčtování platby (PSMN) přes síť systému propojení, zaslání zprávy o platbě účastníku-příjemci RTGS a případně potvrzení o zúčtování.

   

  WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

  Whereas preventing the financial system from being used for money laundering is a task which cannot be carried out by the authorities responsible for combating this phenomenon without the cooperation of credit and financial institutions and their supervisory authorities; whereas banking secrecy must be lifted in such cases; whereas a mandatory system of reporting suspicious transactions which ensures that information is transmitted to the abovementioned authorities without alerting the customers concerned, is the most effective way to accomplish such cooperation; whereas a special protection clause is necessary to exempt credit and financial institutions, their employees and their directors from responsibility for breaching restrictions on disclosure of information;

  vzhledem k tomu, že zabránit tomu, aby byl finanční systém využíván pro praní peněz, je úkolem, který nemůže být vykonáván orgány odpovědnými za potírání tohoto jevu bez spolupráce úvěrových a finančních institucí a orgánů, jež nad nimi vykonávají dozor; že v takových případech musí být bankovní tajemství prolomeno; že povinný systém ohlašování podezřelých transakcí, který zajišťuje, aby takovéto informace byly předávány výše uvedeným orgánům bez varování dotyčných zákazníků, je nejúčinnějším způsobem uskutečňování této spolupráce; že je nutná zvláštní ochranná klauzule, která by zprostila úvěrové a finanční instituce, jejich zaměstnance a ředitele odpovědnosti za porušení omezení ohledně sdělování informací;


  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 29.05.2016