First/první Previous/předcházející Home Condak.net s.r.o.

      Vyhledávání v databázi DGT
 04  consumer reporting agency
vyhledání

"consumer reporting agency"
 

vyhledání "consumer reporting agency"

Found by Wordfast Server

 

WFS- 2016-04-19 09:54:27 by DGT - No attributes found

¾ The Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) will become the Consumers, Health and Food Executive Agency (CHAFEA); and

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC) se stane Výkonnou agenturou pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA) a

 

WFS- 2016-04-19 09:54:27 by DGT - No attributes found

amending Implementing Decision 2013/770/EU in order to transform the ‘Consumers, Health and Food Executive Agency’ into the ‘Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency

kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/770/EU s cílem změnit „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny“ na „Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny“

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

[4] Commission Report on the functioning of the meat market for consumers in the European Union, May 2013, to be found at: http://ec.europa.eu/consumers/consumer

[4] Zprávu Komise o fungování trhu masa pro spotřebitele v Evropské unii z května 2013 naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/docs/mms_commission_report_en.pdf.

 

WFS- 2016-04-19 10:00:04 by DGT - No attributes found

Where it acts in accordance with written instructions by the consumer, the consumer reporting agency would be fully in compliance with the safe harbor principles. Id., § 604(a)(2).

V případech, kdy jedná v souladu s písemnými pokyny spotřebitele, jednal by subjekt podávající informace o spotřebitelích plně v souladu se zásadami "bezpečného přístavu". (ibid., § 604 písm a) odst. 2).

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

The Commission may therefore decide to entrust the Executive Agency for Health and Consumers also with implementation tasks for the management of the Consumers Programme 2014-2020.

Komise může tedy rozhodnout, že Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele pověří také plněním úkolů správy programu Spotřebitelé na období 2014–2020.

 

WFS- 2016-04-19 10:00:04 by DGT - No attributes found

The Fair Credit Reporting Act would also apply to Internet data collection and sales that meet the statutory definitions of "consumer report" and "consumer reporting agency."

Na shromažďování údajů na internetu a prodej splňující zákonem dané definice "zprávy o spotřebiteli" a "subjektu poskytujícího informace o spotřebitelích" by se uplatil též zákon Fair Credit Reporting Act.

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

The Commission has entrusted[27] the Executive Agency for Health and Consumers with implementation tasks for the management of the Programme of Community Action in the field of Consumer policy for 2007-2013.

Komise pověřila[27] Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele prováděním úkolů při řízení akčního programu Společenství v oblasti spotřebitelské politiky na období 2007–2013.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

[16] In the EU-27 only 9% of EU consumers and 18%[16] of EU retailers use cross-border e-commerce; 48% of consumers reported they are more confident in buying online domestically than cross-border (European Commission, Consumer Conditions Scoreboard, Consumers at home in the single market, March 2011).

[16] V EU-27 využívá přeshraniční elektronický obchod pouze 9 % spotřebitelů z EU a 18 % prodejců z EU; 48 % spotřebitelů uvedlo, že mají větší důvěru v nakupování online na tuzemském trhu než přeshraničně (Evropská komise, Spotřebitelský barometr, „Spotřebitelé doma na jednotném trhu“, březen 2011).

 

WFS- 2016-04-19 10:24:10 by DGT - No attributes found

[16] In the EU-27 only 9% of EU consumers and 18%[16] of EU retailers use cross-border e-commerce; 48% of consumers reported they are more confident in buying online domestically than cross-border (European Commission, Consumer Conditions Scoreboard, Consumers at home in the single market, March 2011).

[16] V EU-27 využívá přeshraniční elektronický obchod pouze 9 % spotřebitelů z EU a 18 % prodejců z EU; 48 % spotřebitelů uvedlo, že mají větší důvěru v nakupování online na tuzemském trhu než přeshraničně (Evropská komise, Spotřebitelský barometr, „Spotřebitelé doma na jednotném trhu“, březen 2011).

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

[16] In the EU-27 only 9% of EU consumers and 18%[16] of EU retailers use cross-border e-commerce; 48% of consumers reported they are more confident in buying online domestically than cross-border (European Commission, Consumer Conditions Scoreboard, Consumers at home in the single market, March 2011).

[16] V EU-27 využívá přeshraniční elektronický obchod pouze 9 % spotřebitelů z EU a 18 % prodejců z EU; 48 % spotřebitelů uvedlo, že mají větší důvěru v nakupování online na tuzemském trhu než přeshraničně (Evropská komise, Spotřebitelský barometr, „Spotřebitelé doma na jednotném trhu“, březen 2011).

 

WFS- 2016-04-19 09:54:27 by DGT - No attributes found

However, as the 2008 budget does not provide any financing to the Executive Agency for Health and Consumers as concerns the new programmes entrusted to it (Consumers and Food Safety Training), the necessary financial resources have to be made available to the Agency.

Avšak vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2008 nestanoví Výkonné agentuře pro zdraví a spotřebitele žádné financování, pokud jde o nové programy jí svěřené (spotřebitelé a vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin), musejí být agentuře zpřístupněny nezbytné finanční prostředky.

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

The Commission may therefore decide to entrust the Executive Agency for Health and Consumers also with implementation tasks for the management of the Consumers Programme 2014-2020, which, once adopted, should be the legal basis for procurement and grants in the field of product safety.

Komise proto může pověřit Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele také prováděcími úkoly při řízení programu Spotřebitelé na období 2014–2020, který, jakmile bude přijat, by měl být právním základem pro zadávání veřejných zakázek a udělování grantů v oblasti bezpečnosti výrobků.

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

The Commission may therefore decide to entrust the Executive Agency for Health and Consumers also with implementation tasks for the management of the Consumers Programme 2014-2020, which, once adopted, should be the legal basis for procurement and grants in the field of product safety.

Komise proto může svěřit Výkonné agentuře pro zdraví a spotřebitele také provádění úkolů v souvislosti s řízením programu Spotřebitelé na období 2014–2020, který by měl, jakmile bude přijat, tvořit právní základ pro zadávání zakázek a udělování grantů v oblasti bezpečnosti výrobků.

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

The aim of the report shall be to assess the impact of appropriate means that could enable consumers to make healthier food and overall dietary choices or that could promote the provision of healthier food options to consumers, including, among others, the provision of information on trans fats to consumers or restrictions on their use.

Účelem zprávy je vyhodnotit dopad vhodných prostředků, které by mohly umožnit spotřebitelům, aby se rozhodovali pro zdravější potraviny a celkově zdravější stravu, nebo které by mohly podpořit poskytování zdravější nabídky potravin spotřebitelům, včetně mimo jiné poskytování informací o tucích obsahujících transmastné kyseliny spotřebitelům nebo o omezeních spojených s jejich používáním.

 

WFS- 2016-04-19 09:54:27 by DGT - No attributes found

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC), former PHEA | 0,5 | 1.1.2005– 31.12.2010 (extended until 31.12.2015) | 50 | Implements EU "public health" programme, "Consumer policy" programme and "Better training for safer food" initiative

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC), dřívější PHEA | 0,5 | 1.1.2005– 31.12.2010 (prodlouženo do 31.12.2015) | 50 | Provádí program EU v oblasti zdraví, program v oblasti spotřebitelské politiky a iniciativu pro lepší vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin.

 

WFS- 2016-04-19 10:27:20 by DGT - No attributes found

Thus, 60.8% of the consumers surveyed understood the mark Der Grüne Punkt as an ‘indication of an entirely specific organisation which is responsible for recovering and disposing of such packaging’ and 27.9% of those consumers referred specifically to the DSD system (see the results of the poll conducted by the Infratest Burke Institute, report of August 2001, Annex 85 to the reply), which shows the link existing between the mark and the DSD system in the mind of the consumer.

60,8 % dotázaných spotřebitelů tak chápe známku Der Grüne Punkt jako „údaj o zcela konkrétní organizaci, která je odpovědná za odstranění a využití takových obalů“, a 27,9 % spotřebitelů zmínilo konkrétně DSD (viz výsledky průzkumu uskutečněného institutem Infratest Burke, zpráva ze srpna 2001, příloha 85 repliky), což ukazuje spojitost mezi známkou a systémem DSD ve vnímání spotřebitelů.

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

New scientific information about chemical and other parameters in relation to the drinking water parameter list should be considered in line with the ongoing revision of the WHO drinking-water guidelines, including emerging pollutants. Modern information technology and easier access to environmental information should be used to provide more up-to-date information for consumers, and to explore how to link different monitoring data with reporting and consumer information. Implementation timescales and derogation mechanisms are out- of-date and would benefit from a general update and overhaul.

Pokud jde o seznam ukazatelů pro pitnou vodu, měly by se zohlednit nejnovější vědecké poznatky o chemických a jiných ukazatelích, jakož i výsledky probíhající revize pokynů WHO týkajících se pitné vody, včetně nových znečišťujících látek. Prostřednictvím moderních informačních technologií a snadnějšího přístupu k informacím o životním prostředí by se měly spotřebitelům poskytovat aktuálnější informace a mělo by se prozkoumat, jak by bylo možné propojit různé údaje z monitorování s podáváním zpráv a informováním spotřebitelů.

 

WFS- 2016-04-19 09:40:44 by DGT - No attributes found

37. Recalls that Directive 98/27/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on injunctions for the protection of consumers' interests [9] already aims at the protection of the collective interests of consumers; underlines that this Directive gives inter alia consumer organisations standing to start injunction procedures; asks the Commission to submit, to the Parliament and the Council, a report evaluating how far and why this Directive has or has not brought the expected improvements in relation to the protection of the collective interests of consumers;

37. připomíná, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů [9] již sleduje ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů; zdůrazňuje, že tato směrnice mimo jiné dává spotřebitelským organizacím právo zahájit řízení na základě žaloby na zdržení se jednání; žádá Komisi, aby Parlamentu a Radě předložila zprávu, která hodnotí, do jaké míry a proč uvedená směrnice přinesla či nepřinesla očekávaná zlepšení v oblasti ochrany kolektivních zájmů spotřebitelů;

 

WFS- 2016-04-19 09:54:27 by DGT - No attributes found

(1) By Commission Implementing Decision 2013/770/EU (2 ), the Commission created the Consumers, Health and Food Executive Agency (‘the Agency’) and entrusted it with the management of the Union programmes in the field of consumers and health for the period 2014 to 2020 and the management of the food safety training measures covered by Council Directive 2000/29/EC (3 ) and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council (4 ).

(1) Prováděcím rozhodnutím Komise 2013/770/EU (2 ) zřídila Komise Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny (dále jen „agenturu“) a pověřila ji správou programů Unie v oblasti spotřebitelů a zdraví na období 2014 až 2020 a správou vzdělávacích opatření v oblasti bezpečnosti potravin, na něž se vztahuje směrnice Rady 2000/29/ES (3 ) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (4 ).

 

WFS- 2016-04-19 10:24:10 by DGT - No attributes found

Recently, however, the report of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) on traffic management practices published in May 2012 and a study, commissioned by the Executive Agency for Consumers and Health and published in December 2012, on the functioning of the market of internet access and provision from a consumer perspective, showed that a significant number of end-users are affected by traffic management practices which block or slow down specific applications.

V nedávné době však zpráva Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) o postupech řízení provozu, zveřejněná v květnu 2012, a studie o fungování trhu pro přístup k internetu a poskytování internetu z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, ukázaly, že značný počet koncových uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy řízení provozu, které blokují nebo zpomalují určité aplikace.

 

WFS- 2016-04-19 09:54:27 by DGT - No attributes found

EIOPA’s start-up phase will end in 2014, after which the agency will require additional resources to carry out new tasks, notably related to the proposal for a new Insurance mediation directive (COM(2012)360), the development of main supervisory tasks (including joint on-site inspections), consumer protection and financial stability (i.e. reporting under the Solvency II Directive).

Počáteční fáze agentury EIOPA skončí v roce 2014, po které bude agentura potřebovat další zdroje k provádění nových úkolů, a to zejména v souvislosti s návrhem nové směrnice o zprostředkování pojištění (COM(2012) 360), přípravou hlavních úkolů dohledu (včetně společných kontrol na místě), ochranou spotřebitele a finanční stability (tj. podávání zpráv v rámci směrnice Solventnost II).

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

Some actions will be managed by the Executive Agency for Health and Consumers (EAHC): In accordance with Council Regulation (EC) No 58/2003 of 19 December 2002 laying down the statute for Executive Agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes[45], the Commission has entrusted[46] the Executive Agency for Health and Consumers with implementation tasks for the management of the Programme of Community Action in the field of Consumer policy for 2007-2013.

Některé činnosti bude řídit Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC). V souladu s nařízením Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství[45], pověřila Komise[46] Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele prováděním úkolů v souvislosti s řízením akčního programu Společenství v oblasti spotřebitelské politiky na období 2007–2013.

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

Executive Agency for Health and Consumers (EAHC): In accordance with Council Regulation (EC) No 58/2003 of 19 December 2002 laying down the statute for Executive Agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes[23], the Commission has entrusted[24] the Executive Agency for Health and Consumers with implementation tasks for the management of the second programme of Community Action in the field of health for 2008-2013.

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC): Komise v souladu s nařízením Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství[23], pověřila[24] prováděním úkolů řízení druhého programu činnosti Společenství v oblasti zdraví pro období 2008–2013 Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele.

 

WFS- 2016-04-19 10:19:43 by DGT - No attributes found

Having regard to Commission Decision C(2008) 4943 of 9 September 2008 delegating powers to the Executive Agency for Health and Consumers with a view to performance of tasks linked to implementation of the Public Health Programme 2003-2008 as adopted by Decision No 1786/2002/EC, the Public Health Programme 2008-2013 as adopted by Decision No 1350/2007/EC, the Consumer Programme 2007-2013 as adopted by Decision No 1926/2006/EC and the food safety training measures covered by Regulation (EC) No 882/2004 and Directive 2000/29/EC,

s ohledem na rozhodnutí Komise K(2008) 4943 ze dne 9. září 2008, kterým se přenášejí pravomoci na Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele, aby vykonávala úkoly spojené s prováděním programu veřejného zdraví 2003–2008 přijatého rozhodnutím č. 1786/2002/ES, programu veřejného zdraví 2008–2013 přijatého rozhodnutím č. 1350/2007/ES, programu ochrany spotřebitele 2007–2013 přijatého rozhodnutím č. 1926/2006/ES a s prováděním opatření týkajících se školení v oblasti bezpečnosti potravin, na která se vztahuje nařízení (ES) č. 882/2004 a směrnice 2000/29/ES,

 

WFS- 2016-04-19 09:54:27 by DGT - No attributes found

Commission Decision 2008/544/EC (4 ) transformed the ‘Executive Agency for the Public Health Programme’ into the ‘Executive Agency for Health and Consumers’, extended its mandate until 31 December 2015 and included in it the implementation of the Public Health Programme 2008-2013 adopted by Decision No 1350/2007/EC of the European Parliament and of the Council (5 ), the Consumer Programme for 2007-2013 as adopted by Decision No 1926/2006/EC of the European Parliament and of the Council (6 ) and the food safety training measures covered by Council Directive 2000/29/EC (7 ) and Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council (8 ).

Rozhodnutím Komise 2008/544/ES (4 ) byla „Výkonná agentura pro program veřejného zdraví“ změněna na „Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele“, její mandát byl prodloužen do 31. prosince 2015 a bylo do něj zahrnuto provádění programu veřejného zdraví na období 2008–2013 přijatého rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES (5 ), programu Spotřebitelé pro období 2007–2013 přijatého rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady 1926/2006/ES (6 ) a opatření pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin, na něž se vztahuje směrnice Rady 2000/29/ES (7 ) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (8 ).

 

WFS- 2016-04-19 10:17:47 by DGT - No attributes found

Executive agency EAHC: In accordance with Council Regulation (EC) No 58/2003 of 19 December 2002 laying down the statute for Executive Agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes [24], the Commission has entrusted [25] the Executive Agency for Health and Consumers with implementation tasks for the management of the Programme of Community Action in the field of Consumer policy for 2007-2013.

Výkonná agentura EAHC: V souladu s nařízením Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství[24], pověřila Komise[25] Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele plněním úkolů správy akčního programu Společenství v oblasti spotřebitelské politiky na období 2007–2013.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 29.05.2016