First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Vyhledávání v databázi DGT
 03  file disclosure
vyhledání

"file disclosure"
 

vyhledání "file disclosure"

Found by Wordfast Server

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

6: Deposit of files for FLEGT licence application files

6: Předložení spisu k žádosti o vydání licence FLEGT

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(18) RBM are used to make paper, cardboard and plastic-coated office files, presentation and other bound files.

(18) MKP se používají k výrobě papírových, lepenkových a plastem potažených kancelářských šanonů, předváděcích a dalších vázaných šanonů.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(18) RBMs are used to make paper, cardboard and plastic-coated office files, presentation and other bound files.

(18) MKP se používají k výrobě papírových, lepenkových a plastem potažených kancelářských šanonů, předváděcích a dalších vázaných šanonů.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

18. RBMs are used to make paper, cardboard and plastic-coated office files, presentation and other bound files.

18. MKP se používají k výrobě papírových, lepenkových a plastem potažených kancelářských šanonů, předváděcích a dalších vázaných šanonů.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Secondly, prior to this disclosure, RFPA had been granted access to the entire non-confidential file.

Za druhé, před tímto poskytnutím informací byl RFPA umožněn přístup k celému spisu nedůvěrného charakteru.

 

WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

B39 The disclosures required in paragraphs 42D–42G may not be sufficient to meet the disclosure objectives in paragraph 42B.

B39 Zveřejnění informací požadovaných v odstavcích 42D–42G nemusí postačovat ke splnění cílů týkajících se zveřejňování, které jsou uvedeny v odstavci 42B.

 

WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

28.62.30.13 | Files, rasps and similar tools (excluding punches and files for machine tools) | 8203.10 | kg | S

28.62.30.13 | Pilníky, rašple a podobné nástroje | 8203.10 | kg | S

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(a) Final SERT rating tool results, which include the results files (both html and text format) and all results-chart png files; and

a) konečné výsledky z hodnotícího nástroje SERT, jejichž součástí jsou soubory „results“ (ve formátu html i v textovém formátu) a všechny soubory „results-chart“ ve formátu png, a

 

WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

Absence from statistical files includes the non-recording in statistical files of economically active units registered with the fiscal or social security authorities, and has a counterpart in the recording in statistical files of units which are no longer economically active.

Nepřítomnost ve statistických zdrojích zahrnuje stav, kdy v nich nejsou uvedeny ekonomicky činné jednotky registrované u orgánů daňové správy a sociálního zabezpečení a naopak jsou v nich uvedeny jednotky, které již nejsou ekonomicky činné.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

2. [International Application Filed Indirectly] Where the international application is filed through the Office of the applicant's Contracting Party, the filing date shall be determined as prescribed.

(2) [Mezinárodní přihláška podaná nepřímo] Pokud je mezinárodní přihláška podána prostřednictvím úřadu smluvní strany přihlašovatele, je den podání stanoven tak, jak je předepsáno.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

DGE files approval letter and EIA in the SGBD and in paper format in the archives | DSE: Files control report ICEF: Informs the database of the verification check

Archívování dopisu se schválením a EIE v řídícím databázovém systému DGEF a v archívu v papírové podobě. | DSE: Archívování kontrolní zprávy. ICEF: Zanesení výsledku ověření kontroly do řídícího databázového systému.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(b) Intermediate SERT rating tool results over the entire test run, which include the results-details files (both html and text format) and all results-details-chart png files.

b) mezivýsledky z hodnotícího nástroje SERT za celý průběh zkoušky, jejichž součástí jsou soubory „results-details“ (ve formátu html i v textovém formátu) a všechny soubory „results-details-chart“ ve formátu png.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

The main issues that the Hearing Officer faced in 2011 can be grouped in three categories (i) content and quality of disclosure (ii) access to files and quality of non-confidential files and (iii) disagreement with determinations, findings and conclusions.

Hlavní otázky, jimiž se úředník pro slyšení v roce 2011 zabýval, lze rozdělit do tří kategorií: i) obsah a kvalita zveřejňovaných informací, ii) přístup ke spisům a kvalita spisů, které nejsou důvěrné, a iii) nesouhlas se stanoveními, zjištěními a závěry.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

The main issues that the Hearing Officer faced in 2012 can be grouped in three categories (i) content and quality of disclosure (ii) access to files and quality of non-confidential files and (iii) disagreement with determinations, findings and conclusions.

Hlavní otázky, jimiž se úředník pro slyšení v roce 2012 zabýval, lze rozdělit do tří kategorií: i) obsah a kvalita zveřejňovaných informací, ii) přístup ke spisům a kvalita spisů, které nejsou důvěrné, a iii) nesouhlas s řešeními, zjištěními a závěry.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

In this connection he shall have access to files and to the original supporting documents relating to commitments, expenditure and revenue and, where appropriate, to files relating to appropriations and assigned funds.

Navíc má přístup ke spisům a původním podkladům týkajícím se závazků, výdajů a příjmů a popřípadě také ke spisům týkajícím se přidělených prostředků a delegovaných položek.

 

WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

(e) Participants shall ensure that all critical internal flows to or from the workstations are protected against disclosure and malicious changes, especially if files are transferred through a network.

e) Účastník zajistí, aby byly všechny interní toky zásadního významu mezi pracovními stanicemi chráněny před zveřejněním nebo úmyslným pozměněním, zejména pokud jsou soubory přenášeny přes síť.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

One of the two complaints was filed by a student group Europe v Facebook (EvF) which also filed similar complaint against Yahoo in Germany, which is being processed by the relevant data protection authorities.

Jednu z těchto dvou žádostí podala skupina studentů Europe v. Facebook (EvF – Evropa proti Facebooku), jež rovněž podala podobnou stížnost proti společnosti Yahoo v Německu, která je projednávána příslušnými orgány pro ochranu údajů.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(8) The interested parties concerned were informed of the proposal to revise the rates of anti-dumping duty in two disclosures, one sent on 13 June 2012 and a second disclosure sent on 25 September 2012.

(8) Dotčené zúčastněné strany byly informovány o návrhu týkajícím se přezkumu sazeb antidumpingového cla prostřednictvím dvou dokumentů, prvního ze dne 13. června 2012 a druhého ze dne 25. září 2012.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

1. [International Application Filed Directly] Where the international application is filed directly with the International Bureau, the filing date shall, subject to paragraph (3), be the date on which the International Bureau receives the international application.

(1) [Mezinárodní přihláška podaná přímo] Pokud je mezinárodní přihláška podána přímo u mezinárodního úřadu, je s výhradou odstavce 3 dnem podání den, kdy mezinárodní úřad mezinárodní přihlášku obdrží.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

These issues were explained in two information disclosure notes respectively sent on 5 July 2012 and put in the file for inspection by interested parties on 11 July 2012.

Tyto záležitosti byly vysvětleny ve dvou sděleních o zveřejnění informací odeslaných dne 5. července a založeny dne 11. července 2012 do spisu ke kontrole zúčastněnými stranami.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(51) Subsequent to the disclosure of the information document, Thermphos International BV had to file bankruptcy and later the Breda District Court ordered liquidation of the company on 21 November 2012.

(51) Po zveřejnění informačního dokumentu musela společnost Thermphos International B.V. vyhlásit úpadek a později, 21. listopadu 2012, obvodní soud v Bredě nařídil likvidaci společnosti.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

As national systems mature and can be considered for a waiver of ex ante controls on procurement files, the rate of files rejected by the EU Delegation in such ex ante controls should decrease to a very low level.

S tím, jak národní systémy vyspívají a lze u nich uvážit možnost upuštění od kontrol ex ante týkajících se veřejných zakázek, by se měl počet zakázek zamítnutých delegací EU při takovýchto kontrolách ex ante snížit na velmi nízkou úroveň.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(e) power consumption and performance data from required Active and Idle State Efficiency Criteria testing including results.xml, results.html, results.txt, all results-chart png files, results-details.html, results-details.txt, all results-details-chart png files;

e) údaje o spotřebě energie a výkonnosti získané při zkouškách v aktivním a v klidovém stavu na základě požadovaných kritérií účinnosti, včetně souborů results.xml, results.html, results.txt, všech souborů results-chart ve formátu png, results-details.html, results-details.txt a všech souborů results-details-chart ve formátu png;

 

WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

(d) include, whenever technically possible, downloadable files with the published and historical net short positions in a machine-readable format, meaning that the files are sufficiently structured for software applications to identify reliably individual statements of fact and their internal structure;

d) zahrnují, kdykoli je to technicky možné, soubory ke stažení se zveřejněnými a historickými čistými krátkými pozicemi ve strojově čitelné podobě, což znamená, že soubory jsou dostatečně strukturované pro softwarové aplikace, aby byla spolehlivě rozlišena individuální prohlášení o skutečnosti a jejich vnitřní struktury;

 

WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

All files are verified by at least 3 agents (the file manager and financial verifying agent in the budget unit and the operational verifying agent in the unit responsible for the expenditure) before they are accepted by the Authorising Officer by sub-delegation.

Veškerá dokumentace je ověřena nejméně 3 pracovníky (správcem dokumentace a pracovníkem rozpočtového oddělení provádějícím finanční ověření a pracovníkem oddělení odpovědného za výdaje, který provádí operativní ověření), než je schválena pověřenou schvalující osobou.

 

WFS- 2015-08-24 11:48:51 by LFA - No attributes found

All files are verified by at least 3 agents (the file manager and financial verifying agent in the budget unit and the operational verifying agent in the unit responsible for the expenditure) before they are accepted by the Authorising Officer by sub-delegation.

Všechny složky jsou ověřovány nejméně třemi úředníky (osobou zodpovědnou za složku, úředníkem zodpovědným za finanční ověření v útvaru pro rozpočet a úředníkem pro průběžné ověřování v útvaru zodpovědném za výdaj), než jsou přijaty pověřeným schvalujícím úředníkem.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

The poor quality of the information provided in the disclosure, as well as the very poor standards of information provided in non-confidential files, repeatedly undermine the rights of defence of interested parties.

Nedostatečná kvalita poskytovaných informací stejně jako velmi špatná kvalita informací poskytovaných v dokumentech, které nejsou důvěrné, opakovaně narušují práva zúčastněných stran na obhajobu.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

While the open version of Viraj’s comments to the provisional disclosure was indeed filed by Viraj at a late stage, it was promptly made available by the Commission to the Union industry, which was granted an additional time period to submit comments thereon.

Přestože veřejně přístupnou verzi svých připomínek k poskytnutí prozatímních informací společnost Viraj skutečně předložila pozdě, Komise ji neprodleně poskytla výrobnímu odvětví Unie, jemuž byla poskytnuta dodatečná lhůta, aby se k ní mohlo vyjádřit.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (effective for annual periods beginning on or after January 1, 2007): the Standard requires the Facility to make disclosures that enable users to evaluate the significance of the Facility's financial instruments and the nature and extent of risks arising from those financial instruments.

IFRS 7 Finanční nástroje: Zveřejňování (platí pro roční účetní období začínající dne 1. ledna 2007 nebo později): podle tohoto standardu musí Facilita zveřejňovat údaje, které uživatelům umožní vyhodnotit významnost jejích finančních nástrojů a povahu a rozsah rizik vyplývajících z těchto finančních nástrojů.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(e) The confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person if that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for in national law.

důvěrnost osobních údajů a/nebo složek týkajících se určité fyzické osoby, nedala-li daná osoba ke zveřejnění informací svolení, pokud tuto důvěrnost upravují vnitrostátní právní předpisy.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(9) The cooperating Thai exporting producers contended upon disclosure that the non-confidential questionnaire replies of the Community producers were not sufficiently detailed and not filed in accordance with Article 19 of the basic Regulation.

(9) Spolupracující thajští vyvážející výrobci po oznámení podstatných skutečností a úvah tvrdili, že odpovědi výrobců ve Společenství v dotazníku, které nebyly důvěrné povahy, nebyly dostatečně podrobné a nebyly podány v souladu s článkem 19 základního nařízení.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

Therefore, even if the disclosures and the access to the file open for inspection by interested parties are based on different legal provisions, it should be noted that there were ample opportunities for the interested parties to comment on all information made available by any party to the investigation.

Ačkoli se poskytnutí informací a přístup ke spisu, který je zúčastněným stranám k dispozici pro kontrolu, zakládá na rozdílných právních ustanoveních, je třeba uvést, že zúčastněné strany měly mnoho příležitostí vyjádřit se ke všem informacím, které poskytla jakákoli strana, jíž se řízení týká.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

National control of forestry activity itself takes place along the timber supply chain and the processing cycle of the files inherent in the forestry sector, and enables the regularity of the situation and of the files added by every user of the forestry sector to be confirmed at all times and at all locations around the national territory.

Sledování činnosti lesního hospodářství se provádí během celého zásobovacího řetězce dřeva a v celé síti zpracování dokumentace spadající do odvětví lesního hospodářství. Umožňuje ujistit se kdykoli a kdekoli na území státu o řádnosti situace a činností vykonávaných kterýmkoli účastníkem v odvětví lesního hospodářství.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(52) It is recalled that in the light of the comments received during the investigation and after disclosure of provisional findings, the Commission deepened its investigation and requested all parties to complete their files in view of Article 19 of the basic Regulation.

(52) Připomíná se, že ve světle připomínek podaných během šetření a po zveřejnění prozatímních zjištění prohloubila Komise šetření a požádala všechny strany, aby doplnily své materiály v souladu s článkem 19 základního nařízení.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

The EU prevailed in particular on the claims relating to China's injury investigation which was considered not to be objective, and the Panel considered favourably most of the EU’s procedural claims, including a breach of the rules on transparency due to the lack of disclosure in the public file, in the final determination and in the public notice.

Především byly uznány námitky EU k čínskému šetření újmy, jež bylo shledáno neobjektivním, přičemž panel příznivě posoudil většinu procedurálních námitek EU, a to včetně námitky týkající se porušení pravidel o transparentnosti v souvislosti s tím, že veřejný spis, konečné rozhodnutí a veřejné oznámení neobsahovaly dostatek informací.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(31) The exporting producer claimed however that the computer files containing the purchases of raw material collected by the Commission during the verification visit were incomplete, because additional purchases of raw material had been made by other units in the company, but those purchases had not been reported and were not included in the computer files collected during the verification visit and examined by the Commission.

(31) Vyvážející výrobce však uvedl, že počítačové soubory obsahující údaje o nákupech surovin, které Komise získala během inspekce na místě, nebyly úplné, jelikož jiná oddělení ve společnosti uskutečnila dodatečné nákupy surovin, tyto nákupy však nebyly vykázány a zahrnuty v počítačových souborech získaných během inspekce na místě a přezkoumaných Komisí.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

The main issues that the Hearing Officer faced in 2010 can be grouped in six categories: (i) MET determinations; (ii) non-confidential files and confidentiality; (iii) content and timing of disclosures; (iv) definition of a Union producer, an importer, or a user; (v) criteria for the selection of an analogue country; and (vi) use of experts.

Hlavní otázky, které úředník pro slyšení řešil v roce 2010, lze rozdělit do šesti kategorií: i) stanovení zacházení jako v tržním hospodářství; ii) spisy nedůvěrné povahy a důvěrnost; iii) obsah a časový rozvrh zveřejňovaných informací; iv) definice výrobce v Unii, dovozce nebo uživatele; v) kritéria pro výběr srovnatelné země a vi) využití odborníků.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(29) As set out in recital 31 of the provisional Regulation, the exporting producer claimed, however, that the computer files containing the purchases of raw material collected by the Commission during the verification visit were incomplete, because additional purchases of raw material had been made by other units in the company, but had not been reported and were not included in the computer files collected during the verification visit and examined by the Commission.

(29) Jak je uvedeno v 31. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, vyvážející výrobce však uvedl, že počítačové soubory obsahující údaje o nákupech surovin, které Komise získala během inspekce na místě, nebyly úplné, jelikož jiná oddělení ve společnosti uskutečnila dodatečné nákupy surovin, tyto nákupy však nebyly vykázány a zahrnuty v počítačových souborech získaných během inspekce na místě a přezkoumaných Komisí.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(29) As set out in recital (31) of the provisional Regulation, the exporting producer claimed however that the computer files containing the purchases of raw material collected by the Commission during the verification visit were incomplete, because additional purchases of raw material had been made by other units in the company, but had not been reported and were not included in the computer files collected during the verification visit and examined by the Commission.

(29) Jak je uvedeno v 31. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, vyvážející výrobce však uvedl, že počítačové soubory obsahující údaje o nákupech surovin, které Komise získala během inspekce na místě, nebyly úplné, jelikož jiná oddělení ve společnosti uskutečnila dodatečné nákupy surovin, tyto nákupy však nebyly vykázány a zahrnuty v počítačových souborech získaných během inspekce na místě a přezkoumaných Komisí.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(5) The US Government (USG) and other interested parties expressed their disappointment with the decision to grant only sixteen days to provide comments on the provisional disclosure and also with the decision to decline the requests of certain parties for a meaningful extension of time to file those comments.

(5) Vláda USA a další zúčastněné strany vyjádřily své zklamání nad tím, že bylo poskytnuto pouhých šestnáct dnů na zaslání vyjádření k prozatímním informacím a že byly odmítnuty požadavky některých stran na přiměřené prodloužení této lhůty.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(5) The US Government (USG) and other interested parties expressed their disappointment with the decision to grant only sixteen days to provide comments on the provisional disclosure and also with the decision to decline the requests of certain parties for a meaningful extension of time to file those comments.

(5) Vláda USA a další zúčastněné strany vyjádřily své zklamání nad tím, že bylo poskytnuto pouhých 16 dnů na zaslání vyjádření k prozatímním informacím a že byly odmítnuty požadavky určitých stran na přiměřené prodloužení této lhůty.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(5) The US Government (USG) and other interested parties expressed their disappointment with the decision to grant only sixteen days to provide comments on the provisional disclosure and also with the decision to decline the requests of certain parties for a meaningful extension of time to file those comments.

(6) V čl. 30 odst. 1 základního nařízení se stanoví, že zúčastněné strany mohou obdržet podrobnosti týkající se závažných skutečností a úvah, na jejichž základě byla přijata prozatímní opatření.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(23) Moreover, the Commission explicitly mentioned in the definitive disclosure that as far as any issues related to the company’s rights of defence are concerned — such as access to file — it may address itself to the Hearing officer under the Terms of Reference of the Hearing officer (4 ).

(23) Komise navíc v konečných informacích výslovně uvedla, že společnost se může v souvislosti s jakýmikoli otázkami týkajícími se práva na obhajobu – jako je přístup ke spisu – obrátit na úředníka pro slyšení v rámci jeho mandátu (4 ).

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(11) Finally, the agreement allows the disclosure of information transmitted under the agreement in certain limited circumstances, such as for the procedure of access to file, for court procedures, and to national competition authorities and the EFTA Surveillance Authority, when disclosure of important documents to these agencies is required for the adoption of a Commission decision.

(11) Dohoda za určitých přesně vymezených okolností rovněž umožňuje, aby byly zpřístupňovány informace předávané podle ní, např. v rámci přístupu ke spisu, při soudním řízení, a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž a Kontrolnímu úřadu ESVO, jestliže zpřístupnění důležitých dokumentů těmto orgánům je nutné pro přijetí rozhodnutí Komise.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

11. Finally, the agreement allows the disclosure of information transmitted under the agreement in certain limited circumstances, such as for the procedure of access to file, for court procedures, and to national competition authorities and the EFTA Surveillance Authority, when disclosure of important documents to these agencies is required for the adoption of a Commission decision.

11. Dohoda za určitých přesně vymezených okolností rovněž umožňuje, aby byly zpřístupňovány informace předávané podle ní, např. v rámci přístupu ke spisu, při soudním řízení, a vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž a Kontrolnímu úřadu ESVO, jestliže zpřístupnění důležitých dokumentů těmto orgánům je nutné pro přijetí rozhodnutí Komise.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(32) The GOC claimed that its rights of defence in relation to access to the files open for inspection by interested parties were violated because (i) information was missing from the non-confidential files without ‘good cause’ being shown or providing sufficiently detailed summaries, or exceptionally, the reasons for the failure to provide the non-confidential summary, (ii) the non-confidential version of an entire questionnaire response of a Union producer was missing and (iii) the delays to make non-confidential versions of the Union producers' questionnaire responses available for interested parties were excessive.

(32) Čínská vláda uvedla, že bylo porušeno její právo na obhajobu, pokud jde o přístup ke spisům, které byly zúčastněným stranám k dispozici pro kontrolu, jelikož i) ve spisem, které neměly důvěrnou povahu, chyběly informace aniž byl uveden „rozumný důvod“ nebo poskytnuta dostatečně podrobná shrnutí, nebo výjimečně důvody pro neposkytnutí shrnutí bez důvěrných informací, ii) chyběla verze celé odpovědi na dotazník jednoho výrobce v Unii bez důvěrných informací a iii) verze odpovědí výrobců v Unii na dotazník, které neměly důvěrnou povahu, byly zúčastněným stranám poskytnuty se značným zpožděním.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(10) The GOC reiterated the claim that its rights of defence in relation to access to the files open for inspection by interested parties were violated because (i) information was missing from the non-confidential files without ‘good cause’ being shown or providing sufficiently detailed summaries, or exceptionally, the reasons for the failure to provide the non-confidential summary, (ii) the non-confidential version of an entire questionnaire response of a Union producer was missing and (iii) the delays to make non-confidential versions of the Union producers' questionnaire responses available for interested parties were excessive.

(10) Čínská vláda zopakovala tvrzení, že bylo porušeno její právo na obhajobu, pokud jde o přístup ke spisům, které byly zúčastněným stranám k dispozici pro kontrolu, jelikož i) ve spisech, které neměly důvěrnou povahu, chyběly informace, aniž byl uveden „pádný důvod“ nebo poskytnuto dostatečně podrobné shrnutí či výjimečně důvody pro neposkytnutí shrnutí bez důvěrných údajů, ii) chyběla verze celé odpovědi na dotazník jednoho výrobce v Unii, která neobsahovala důvěrné údaje, a iii) verze odpovědí výrobců v Unii na dotazník, které neměly důvěrnou povahu, byly zúčastněným stranám poskytnuty s příliš velkou prodlevou.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(10) The GOC reiterated the claim that its rights of defence in relation to access to the files open for inspection by interested parties were violated because (i) information was missing from the non-confidential files without “good cause” being shown or providing sufficiently detailed summaries, or exceptionally, the reasons for the failure to provide the non-confidential summary, (ii) the non-confidential version of an entire questionnaire response of a Union producer was missing and (iii) the delays to make non-confidential versions of the Union producers’ questionnaire responses available for interested parties were excessive.

(10) Čínská vláda zopakovala tvrzení, že bylo porušeno její právo na obhajobu, pokud jde o přístup ke spisům, které byly zúčastněným stranám k dispozici pro kontrolu, jelikož i) ve spisech, které neměly důvěrnou povahu, chyběly informace, aniž byl uveden „pádný důvod“ nebo poskytnuto dostatečně podrobné shrnutí či výjimečně důvody pro neposkytnutí shrnutí bez důvěrných údajů, ii) chyběla verze celé odpovědi na dotazník jednoho výrobce v Unii, která neobsahovala důvěrné údaje, a iii) verze odpovědí výrobců v Unii na dotazník, které neměly důvěrnou povahu, byly zúčastněným stranám poskytnuty s příliš velkou prodlevou.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

(38) Following disclosure, RFPA repeated that a number of alleged procedural irregularities would have occurred during the review, and noted the Commission's refusal to grant access to the initial version of the request filed by the applicant on 28 March 2013 as well the allegedly untimely granting of access to the non-confidential file.

(38) Po poskytnutí informací RFPA zopakovalo, že prý během přezkumu došlo k několika údajným procesním vadám, a vzalo na vědomí odmítnutí Komise umožnit přístup k původní verzi žádosti podané žadatelem dne 28. března 2013 a údajně opožděné poskytnutí přístupu ke spisu nedůvěrného charakteru.

 

WFS- 2016-04-19 09:35:48 by DGT - No attributes found

In this respect it is recalled that the scheduling of the various segments of the on-spot verifications and the difference in the calendars followed (MET claim forms, anti-dumping questionnaires, analogue country data, export sales via related Union parties) together with the periods within which parties filed replies and subsequent amendments to their submissions demonstrates that the Commission was not able to establish any effect of a MET decision on the party's potential dumping at the time of MET disclosure.

V této souvislosti se připomíná, že naplánování jednotlivých částí inspekcí na místě a rozdíl v kalendářích (formuláře žádosti o zacházení jako v tržním hospodářství, antidumpingové dotazníky, údaje srovnatelné země, vývoz prostřednictvím stran ve spojení v Unii) spolu s lhůtami, v nichž strany poskytly odpovědi na dotazník a provedly následné změny svých podání, prokazuje, že v době poskytnutí informací týkajících se zacházení jako v tržním hospodářství nemohla Komise zjistit možný dopad rozhodnutí o přiznání tohoto zacházení na případný dumping dotyčné strany.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 29.05.2016