First/prvn Previous/pedchzejc Home Next/dal Last/posledn

      Replace glossary entries
 04  EN-CS Replace glossary entries
DGT-OmegaT   Search Replace Pretranslate: Untranslated1
Untitled
Untitled

-----------------------
3
Thread poster: Mathias S. Mathias S. Germany Local time: 12:15 New user German Mar 27 Hello, through my question in CAT Tools Technical Help I came to OmegaT.
Vlákno plakát: Mathias S. Mathias S. Německo Místní čas: 12:15 Nový uživatel Němec Mar 27 Ahoj, přes můj otázka v KOČKA Nástroje Technický Pomoc Já přišel na OmegaT.

-----------------------
10
thanks in advance Mathias Susan Welsh United States Local time: 07:16 Member (2008) Russian to English Ask on the Yahoo list Mar 28 I don't know, but if nobody replies here, please ask on the Yahoo list, where most of the developers are to be found: https://groups.yahoo.com/neo/groups/OmegaT/conversations/messages Samuel Murray Netherlands Local time: 12:16 Member (2006) English to Afrikaans Not yet available Mar 28 Mathias S. wrote: What I haven't yet been able to figure out is whether and how it is possible to pre-translate the entire document with the glossary terms.
dík v záloha Mathias Susan Velština Sjednocený Států Místní čas: 07:16 Člen (2008) Ruština na Angličtina Dotázat se na the Yahoo seznam Mar 28 Já don't znát, ale li nikdo odpovědí tady, prosím dotázat se na the Yahoo seznam, kde většina z the vývojáři jsou na být nalezeno: https://groups.yahoo.com/neo/skupiny/OmegaT/konverzací/zpráv Samueli Murray Nizozemí Místní čas: 12:16 Člen (2006) Angličtina na Afrikánština Ne dosud dostupný Mar 28 Mathias S. napsal: Co Já haven't dosud bylo schopný na postava ven je zda a jak to je možný na pre-translate the celý dokument s the glosář podmínky.

-----------------------
14
Either way, you could suggest is as a feature: https://sourceforge.net/p/omegat/feature-requests/ (there doesn't seem to be such a feature request yet) tcordonniery France Local time: 12:16 Pre-translate in DGT-OmegaT 08:49 I also came across DGT-OmegaT where an Search and Pre-translate dialog is presented.
Buď způsob, vy mohl navrhnout je tak jako a vlastnosti: https://sourceforge.net/str/omegat/feature-requests/ (tam doesn't zdát se na být takový a vlastnosti žádost dosud) tcordonniery Francie Místní čas: 12:16 Pre-translate v DGT-OmegaT 08:49 Já taky přišel přes DGT-OmegaT kde an Vyhledávání a Pre-translate dialog je předloženy.

-----------------------
15
But I can't see if this would help for my approach Actually no, this screen does not yet integrate auto-translation of glossaries.
Ale Já can't vidět li tento bych pomoc pro můj přístup Vlastně ne, tento obrazovka dělá ne dosud integrovat auto-translation z glosáře.

-----------------------
17
The role of this screen is normally to translate small segments whose translation is trivial: for example those who contain only a phone number.
The role z tento obrazovka je normálně na přeložit malý segmenty jehož překlad je triviální: pro příklad ty kdo obsahovat pouze a telefon číslo.

-----------------------
18
and besides I'm not able to download the binaries (it runs into timeout "The website is not available").
a kromě I'm ne schopný na stažení the binární soubory (to běží do časový limit "The webová stránka je ne dostupný").

-----------------------
19
No idea about what happened, probably a problem of memory at server side.
Ne myšlenka o co stalo, pravděpodobně a problém z paměť v serveru boční.

-----------------------
20
I tried today and it worked correctly.
Já pokusil se dnes a to pracoval správně.

-----------------------
21
Samuel Murray wrote: There is no such feature, yet.
Samueli Murray napsal: Tam je ne takový vlastnosti, dosud.

-----------------------
23
Either way, you could suggest is as a feature: https://sourceforge.net/p/omegat/feature-requests/ (there doesn't seem to be such a feature request yet) In any case, note that contrarily to lot of other CAT tools, OmegaT does not have a draft status: a segment is either empty or translated.
Buď způsob, vy mohl navrhnout je tak jako a vlastnosti: https://sourceforge.net/str/omegat/feature-requests/ (tam doesn't zdát se na být takový a vlastnosti žádost dosud) V žádný případ, poznámka že naopak na hodně z jiný KOČKA nástroje, OmegaT dělá ne mít a návrh postavení: a segment je buď prázdný nebo přeloženo.

-----------------------
28
https://www.proz.com/forum/omegat_support/333632-pre_translate_with_omegat.html
https://www.proz.com/forum/omegat_support/333632-pre_translate_with_omegat.html

-----------------------
36
Mar 27
Mar 27

-----------------------
37
Hello,
Ahoj,

-----------------------
60
Not yet available
Ne dosud dostupný

-----------------------
69
(there doesn't seem to be such a feature request yet)
(tam doesn't zdát se na být takový a vlastnosti žádost dosud)

-----------------------
70
tcordonniery
tcordonniery

-----------------------
71
France
Francie

-----------------------
73
Pre-translate in DGT-OmegaT
Pre-translate v DGT-OmegaT

-----------------------
74
08:49
08:49

-----------------------
76
But I can't see if this would help for my approach
Ale Já can't vidět li tento bych pomoc pro můj přístup

-----------------------
77
Actually no, this screen does not yet integrate auto-translation of glossaries.
Vlastně ne, tento obrazovka dělá ne dosud integrovat auto-translation z glosáře.

-----------------------
79
The role of this screen is normally to translate small segments whose translation is trivial: for example those who contain only a phone number.
The role z tento obrazovka je normálně na přeložit malý segmenty jehož překlad je triviální: pro příklad ty kdo obsahovat pouze a telefon číslo.

-----------------------
80
and besides I'm not able to download the binaries (it runs into timeout "The website is not available").
a kromě I'm ne schopný na stažení the binární soubory (to běží do časový limit "The webová stránka je ne dostupný").

-----------------------
81
No idea about what happened, probably a problem of memory at server side.
Ne myšlenka o co stalo, pravděpodobně a problém z paměť v serveru boční.

-----------------------
82
I tried today and it worked correctly.
Já pokusil se dnes a to pracoval správně.

-----------------------
88
(there doesn't seem to be such a feature request yet)
(tam doesn't zdát se na být takový a vlastnosti žádost dosud)

-----------------------
89
In any case, note that contrarily to lot of other CAT tools, OmegaT does not have a draft status: a segment is either empty or translated.
V žádný případ, poznámka že naopak na hodně z jiný KOČKA nástroje, OmegaT dělá ne mít a návrh postavení: a segment je buď prázdný nebo přeloženo.


First/prvn Previous/pedchzejc Interligua_CS Next/dal Last/posledn

Copyright Ing. Milan Condak 07.04.2019