First/prvn Previous/pedchzejc Home Next/dal Last/posledn

Replace glossary entries
 03  EN-CS [MT]
DGT-OmegaT   Search Replace Pretranslate: Untranslated2
https://www.proz.com/forum/omegat_support/333632-pre_translate_with_omegat.html pre-translate with OmegaT ?
[MT]https://www.proz.com/forum/omegat_support/333632-pre_translate_with_omegat.html před --přeložit s OmegaT ?

-----------------------
3
Thread poster: Mathias S. Mathias S. Germany Local time: 12:15 New user German Mar 27 Hello, through my question in CAT Tools Technical Help I came to OmegaT.
[MT]Mathias S. Německo místní čas: 12:15 New uživatelský německý kazit 27 ahoj, skrz můj otázka v CAT pomůcky Technical pomoc já přišel k OmegaT.

-----------------------
10
thanks in advance Mathias Susan Welsh United States Local time: 07:16 Member (2008) Russian to English Ask on the Yahoo list Mar 28 I don't know, but if nobody replies here, please ask on the Yahoo list, where most of the developers are to be found: https://groups.yahoo.com/neo/groups/OmegaT/conversations/messages Samuel Murray Netherlands Local time: 12:16 Member (2006) English to Afrikaans Not yet available Mar 28 Mathias S. wrote: What I haven't yet been able to figure out is whether and how it is possible to pre-translate the entire document with the glossary terms.
[MT]Ale já nemohu vidět jestli toto by pomoc pro můj přístup přitom já nejsem schopný stáhnout binární soubory (to vběhnout do překročení časového limitu " websajt není dostupný"). díky předem Mathias Susan Welsh místní čas Spojené státy: 07:16 Member (2008) ruský do angličtiny zeptat se po Yahoo seznam kazit 28 nevím, ale jestli nikdo neodpovědět zde, prosím zeptat se po Yahoo seznam, kde většina vývojáři mají být nalezený: https://groups.yahoo.com/neo/groups/OmegaT/conversations/messages Samuel Murray Nizozemí místní čas: 12:16 Member (2006) anglický afrikánština ještě ne dostupný kazit 28 Mathias S. psal: Co I dosud nebyl schopný vyřešit je zda a jak to být možné před --přeložit celý dokument se smluvní podmínky glosář.

-----------------------
14
Either way, you could suggest is as a feature: https://sourceforge.net/p/omegat/feature-requests/ (there doesn't seem to be such a feature request yet) tcordonniery France Local time: 12:16 Pre-translate in DGT-OmegaT 08:49 I also came across DGT-OmegaT where an Search and Pre-translate dialog is presented.
[MT]Obousměrně, mohl bys navrhovat je jako význačný rys: https://sourceforge.net/p/omegat/fea-žádost/ (tam dělá nezdát se být taký hlavní žádost ještě) tcordonniery Francie místní čas: 12:16 Pre - translate v DGT-OMEGAT 08:49 I také narazil na DGT-OMEGAT kde hledání a Pre - translate dialog je prezentován.

-----------------------
15
But I can't see if this would help for my approach Actually no, this screen does not yet integrate auto-translation of glossaries.
[MT]Ale já nemohu vidět jestli toto by pomoc pro můj přístup ve skutečnosti ne, toto obrazovka dělá ještě ne integrovat automobil-překlad glosář.

-----------------------
17
The role of this screen is normally to translate small segments whose translation is trivial: for example those who contain only a phone number.
[MT]Úlohou této obrazovky je obvykle překládat malé segmenty, jejichž překlad je triviální: například ty, kteří obsahují pouze telefonní číslo.

-----------------------
18
and besides I'm not able to download the binaries (it runs into timeout "The website is not available").
[MT]a kromě toho nemohu stahovat binární soubory (běží na časový limit "Webové stránky nejsou k dispozici").

-----------------------
19
No idea about what happened, probably a problem of memory at server side.
[MT]Žádná představa o tom, co se stalo, pravděpodobně problém paměti na straně serveru.

-----------------------
20
I tried today and it worked correctly.
[MT]Snažil jsem se dnes a fungovalo to správně.

-----------------------
21
Samuel Murray wrote: There is no such feature, yet.
[MT]Samuel Murray psal: Tam není žádný takový význačný rys, ještě.

-----------------------
23
Either way, you could suggest is as a feature: https://sourceforge.net/p/omegat/feature-requests/ (there doesn't seem to be such a feature request yet) In any case, note that contrarily to lot of other CAT tools, OmegaT does not have a draft status: a segment is either empty or translated.
[MT]Obousměrně, mohl bys navrhovat je jako význačný rys: https://sourceforge.net/p/omegat/fea-žádost/ (tam dělá nezdát se být taký hlavní žádost ještě) pro každý případ, všimnout si, že antagonistický hodně další CAT nástroje, OmegaT nemít návrhový status: segment je buď prázdný nebo přeložený.

-----------------------
29
pre-translate with OmegaT ?
[MT]pre-překlad s OmegaT?

-----------------------
36
Mar 27
[MT]27.března

-----------------------
37
Hello,
[MT]Dobrý den,

-----------------------
70
tcordonniery
[MT]tcordonniery

-----------------------
71
France
[MT]France

-----------------------
73
Pre-translate in DGT-OmegaT
[MT]Pre-překlad do DGT-OmegaT

-----------------------
76
But I can't see if this would help for my approach
[MT]Ale nevidím, jestli by to pomohlo mému přístupu

-----------------------
77
Actually no, this screen does not yet integrate auto-translation of glossaries.
[MT]Vlastně ne, tato obrazovka ještě neintegruje automatický překlad slovníků.

-----------------------
79
The role of this screen is normally to translate small segments whose translation is trivial: for example those who contain only a phone number.
[MT]Úlohou této obrazovky je obvykle překládat malé segmenty, jejichž překlad je triviální: například ty, kteří obsahují pouze telefonní číslo.

-----------------------
80
and besides I'm not able to download the binaries (it runs into timeout "The website is not available").
[MT]a kromě toho nemohu stahovat binární soubory (běží na časový limit "Webové stránky nejsou k dispozici").

-----------------------
81
No idea about what happened, probably a problem of memory at server side.
[MT]Žádná představa o tom, co se stalo, pravděpodobně problém paměti na straně serveru.

-----------------------
82
I tried today and it worked correctly.
[MT]Snažil jsem se dnes a fungovalo to správně.

-----------------------
83
Samuel Murray wrote:
[MT]Samuel Murray napsal:

-----------------------
89
In any case, note that contrarily to lot of other CAT tools, OmegaT does not have a draft status: a segment is either empty or translated.
[MT]V každém případě si všimněte, že na rozdíl od mnoha jiných nástrojů CAT nemá OmegaT stav konceptu: segment je buď prázdný, nebo přeložený.


First/prvn Previous/pedchzejc Interligua_CS Next/dal Last/posledn

Copyright Ing. Milan Condak 07.04.2019