First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      ToP 134 - zima 2019 a eTranslate
 04  Tabulka - 2. část
Tabulka překlad - original translation - original   2. částTXT from DOCX   eTranslation´transtation of PDF ||    Text segmentovaný po odstavcích  Dalším tématem bylo celoživotní vzdělávání. Jak už mnohokrát zaznělo, některé členské organizace (osvědčilo se nám to především ve styku s německými kolegy, ale nabízejí to na bázi reciprocity i jiné) poskytují členům sesterských organizací ve FIT slevy na úrovni slev pro vlastní členy. V zemích, kde mají systém povinného vzdělávání pro tlumočníky a překladatele, jsou přidělovány jednotlivým školením kredity.
We could also consider the credits system under the JTP, in particular - to allow participants from sister organisations to be counted. Mohli bychom o systému kreditů uvažovat i v rámci JTP, především proto, aby naše kurzy mohly být započteny účastníkům ze sesterských organizací.
Whereas more action is needed, - given the large number of experts in the field; Vzhledem k velikému počtu otazníků k dané problematice další akcí,
by FIT Europe from 22 to 24 November 2019 in Bonn, Ference was on the GDPR - . kterou pořádal FIT Europe od 22. do 24. listopadu 2019 v Bonnu, byla konference na téma GDPR .
Last year, FIT Europe, together with the European Commission's DGT, organised a major conference in Athens on interpretation in crisis conditions, focusing in particular on interpretation in refugee camps, in conflict and beyond, where, - inter alia, representatives of the UNHCR, the Council of Europe and other international organisations were also discussed and present. it followed up on five hundred other participants online. V loňském roce uspořádal FIT Europe spolu s DGT Evropské Komise velkou konferenci v Athénách na téma tlumočení v krizových podmínkách, zaměřenou především na problematiku tlumočení v uprchlických táborech, válečných konfliktech a nejen tam, na níž hovořili mimo jiné zástupci UNHCR, Rady Evropy a dalších mezinárodních organizací a kromě přítomných ji sledovalo pět stovek dalších účastníků on-line.
So far the main points of the FIT-Europe - report.Another day had been the exchange of experience between the presidents of the member organisations.Sixty of us all over the - world, and a number of inspiring ideas have been brought, to which I will return sometimes next time.The majority of the - most similar problems and some of them with great creativity have been agreed by most of us, to certain specific features of the tide (such as the need to print judicial translations on security paper due to frequent counterfeiting or the interpretation of native languages which is not all too long in us). Tolik hlavní body ze zprávy o činnosti FIT-Europe. Další den proběhla výměna zkušeností předsedů členských organizací. Sešlo se nás šedesát z celého světa a padlo mnoho inspirativních nápadů, k nimž se vrátím zase někdy příště. Až na určitá specifika exotičtějších zemí (jako třeba nutnost tisknout soudní překlady na bezpečnostní papír z důvodu častého padělání, nebo tlumočení domorodých jazyků, jež se u nás příliš nevyskytuje) většina se nás shodla na podobných problémech a někteří k nim přistoupili s velikou kreativitou.
Although the terms such as networking and exchange of best practice act as clichés, they cannot be said to be a cliché.I think - it will be something new and interesting to put it into practice as well as in the case of us. Jakkoli pojmy jako networking a výměna osvědčené praxe působí jako klišé, nelze než říci - díky za ně. Doufám, že se nám podaří něco nového a zajímavého uvést do praxe i u nás.
Ms ALAINE DIAB and translator President JTP AmAlAine DiAbová tlumočnice a překladatelka předsedkyně JTP
Of - course, the website of the OP, where you can find written reasons for the jury's decisions, can be consulted in the Infor competition. Nejpodrobněji o soutěži informují samozřejmě webové stránky OP, na nichž naleznete také písemná zdůvodnění rozhodnutí poroty.
Price Mr Jungmann is appointed on 30 September at the occasion of Saint Jeonýma Day, the patronage of the translators. Cena Josefa Jungmanna je udělována vždy kolem 30. září u příležitosti svátku sv. Jeronýma, patrona překladatelů.
This year, Mr Jungman was published on 8 October 2019 at the premises of the Prague Goethe Institute for the - best translation of the year, and was given - to Vladimir Medou for the translation from Spanish:Antonio Muňoz Molina Polský zradec (Leda). Letos byla Cena Josefa Jungman- na za nejlepší překlad roku 2018 vyhlášena 8. října 2019 v prostorách pražského Goethe-Institutu a byla udělena Vladimíru Medkovi za překlad ze španělštiny: Antonio Muňoz Molina Polský jezdec (Leda).
The mouth was named Angol-, Jarmila Emmer. Do Síně slávy byla uvedena anglistka Jarmila Emmerová.
Robert Roreitner was diluted Stipendium Hana Zhantské (dory Irena - Murray Žantovské and Micha Žantovský) on - the translation of Pin- as Pýthian singing from classical Greek (issued by Academia). Robertu Roreitnerovi bylo ředáno Stipendium Hany Žantovské (donátorů Ireny Murray Žantovské a Michaela Žantovského) na překlad Pindarových Pýthijských zpěvů z klasické řečtiny (vydá Academia).
Over the years, Mr Krameri Vinš has over many years in literary history and has - been taken over by Ms Hana Kofránková. Krameriův vinš za dlouholetou režii pořadů o literárním překladu a překladatelích převzala Hana Kofránková.
speech by the President of the Selection Panel, Wenceslas, Projev předsedy poroty Václava Jamka
Ladies and Gentlemen, Fair Translation and - Offers (which do not need to be moved because you are of the genus mean), you/you love your good reading, and you are only killed and you have never been at all. Dámy a pánové, velevzácná překladatelská esa (která nemusím přechylovat, protože jste rodu středního), vy, kdo milujete dobré čtení, i vy, kdo jste sem jenom zabloudili a vůbec netušíte, kde jste, jak všichni určitě víte, bude konec světa.
as you all know, the end of the world will be.So far, we do not know if people are left away from nature or if we - have to do something before they turn away, but according to expert forecasts it should take no longer than 2050.At the moment, many of us are now not due to ordinary - causes and can we think hands stand, but what about fifty or less is our young people?Very high and unique to the moment:clean up their own - god!Even if I am personally able to get rid of it. Zatím nevíme, jestli se nás lidí zbaví sama příroda, nebo jestli se dokážeme ještě o něco dřív odbouchnout sami, ale podle odborných předpovědí by to nemělo trvat déle než do roku 2050. Mnozí z nás už tu v té chvíli nebudeme z obyčejných příčin a můžeme si mnout ruce, ale co naši mladí kolem padesáti a méně? Velký a jedinečný to moment: prožít vymření vlastního druhu! I když já osobně bych si to klidně odpustil.
Just now, a major world conference was held in September, and the Czech Prime Minister was delighted that - the Czech Prime Minister had won a great deal of diplomatic success there, as the vast majority of states had spoken and turned to an opinion which we defend in principle at all:`This is not the case for others - '."Keynote!" a beautiful feeling, in turn, after a long time around the Pacific, the world is united!We may not have to wait until 2050, some optimistic about 2030.Especially if a principled position is taken between the peoples of Hungary:"There is little, we need to become more!" It can be seen that China is already starting to take this Hungarian threat seriously. Zrovna se teď někdy v září k tomu konala velká světová konference a jedna paní povídala, že český předseda vlády tam sklidil skvělý diplomatický úspěch, protože drtivá většina států se nechala umluvit a přešla na stanovisko, které my zastáváme zásadově ve všem: „Nás se to netýká, ať se snaží jiní." Jedním slovem: „Klídek!" Krásný to pocit, zase po dlouhé době kolem sebe až na pár tichomořských atolů sjednotit celý svět! Možná nebudeme muset ani čekat do roku 2050, někteří optimisticky mluví už o roce 2030. Zvlášť jestli se mezi národy ujme také zásadový postoj maďarský: „Je nás málo, musíme se víc množit!" Zdá se, že Čína už začíná brát tuto maďarskou hrozbu vážně.
Let me leave me an introduction to the whole globe as it should be managed by it;in 1971, the somewhat apokyotic essay, which I last translated, meant that everything was predicted by the author immediately after it had been taken up.It is a bit more likely to be set out in the head. - But, in reality, all I say just to express his astonishment and my admiration for everyone who knows that you are going to do so!It starts with real heroes:to create something in the form of terrible uncertainty, not knowing the fate of your work -- it seems that many people are going to flee the Czech language and they still have a good knowledge of them to get to know and appreciate what you are doing -- and you still want to be translated. Odpusťte mi tento ponurý úvod do celé zeměkoule, jako bychom ji tu měli spravovat; poněkud apokalyptický esej, který jsem naposled překládal a vydal, tohle všechno předvídal už v roce 1971 a jeho autor spáchal sebevraždu hned potom, co ho dopsal. Trochu mi to pořád straší v hlavě. Ale ve skutečnos ti to všechno říkám jen proto, abych vyjádřil svůj úžas a obdiv nad tím, že vy všichni tady, kdo víte, že bude konec světa, pořád tak nádherně překládáte! Začíná v tom být skutečné hrdinství: tvořit něco do tak hrozné nejistoty, nevědět, jaký osud vaše dílo potká - vždyť se zdá, že i od češtiny se spousta lidí chystá uprchnout a stále méně jich česky pořádně umí, aby vůbec poznali a ocenili, co jim dáváte - a vy přesto pořád nádherně překládáte.
And because you have been translated, the great work of some of you and of the TOS will be rewarded in a - competition for Jung- mann for a translation of a beautiful stand. - When I took over the interest rate, which we assessed this year, I started a plot of words on a torn bag."With good translations last year's PY, Tel. - "Why does it need to be damaged by a good bag, so that something is good, but also has fallen into larger quantities outside the world, or in the world? A protože nádherně překládáte, bude skvělá práce některých z vás i letos odměněna v rámci soutěže o Jungmannovu cenu za překlad krásné literatury. Když jsem dumal nad úrodou, kterou jsme letos hodnotili, začalo mi vrtat hlavou úsloví o roztrženém pytli. „S dobrými překlady se loni roztrh' pytel." Proč se musí poškodit dobrý pytel, aby se něco dobrého, ale i zlého dostalo ve větším množství ven, čili do světa?
And does this mean that the right place seems to be in the bags, all the same cases, according to a graded - area, the bag next to the bag, and the world is the place where a part of it was unduly mixed?What is metaphor?And I have just shaped the image of the Czech Republic of Panhein, who is not dominated by the bůh sokh soki and bůh šakal, but by fox with a pouch and by pushing the june jewelry a continent - , which he wants to eat out of the desired cause of the bag - .And, at the end of the age, each case returns to its original top, top of the bag. - (I have the impression that it has also seen the philosophy of Plotinos, even though the fox was not challenged by the ginger.) A znamená to, že správné místo všeho je v pytlích, všechny stejné věci roztříděné pěkně pohromadě, pytel vedle pytle, a svět je místo, kde se část z toho nepatřičně pomíchala? Co je v tom za metafyziku? A hned mi vytanul obraz českého pantheonu, jemuž nevévodí bůh brouk, bůh sokol ani bůh šakal, ale liška s pytlem zázvoru a za ní spěchající ježek světatvůrce, který jí chce z nevyzpytatelného důvodu pytel rozpíchat. A na konci věků se každá věc zase vrátí do svého původního, pěkně vyspraveného pytle. (Mám dojem, že tak nějak to viděl také filosof Plotínos, třebaže liška se zázvorem ho nenapadla.)
Even if it appears (as I observed) that the return to bags is not far away (it would be about saying - that the bags are on the top of the trip), the selection board had the difficult disposition of:it has never been the case that all readings and remits aspire - to Jungmannova, up to six translations!In fact, almost all of the translators that we - are doing this year were the main ones:however, there can only be a single translation.For the same reason, we have come to an end with one excellent translation that could only have been given by Jungmannov, as we know that it is still well known for this - year:we wanted to go to the rest. I když se zdá (jak jsem předeslal), že návrat do pytlů není daleko (skoro by se řeklo, že pytle jsou na spadnutí), porota měla s tím, co letos z pytle překladatelského napadalo, krásné a zároveň obtížné pořízení: ještě nikdy se nestalo, aby po všem čtení a posuzování aspirovalo na Jungmannovu cenu až šest překladů! Vlastně skoro všichni překladatelé, které letos odměníme, byli hodni ceny hlavní: tu však může dostat jenom jeden překlad. Ze stejného důvodu jsme pominuli jeden vynikající překlad, který mohl dostat jedině Jungmannovu cenu - protože víme, že ho v letošním roce čeká ocenění ještě slavnější: chtěli jsme, aby zbylo i na ostatní.
Before disclosing the results on which the selection panel has been established, I shall reiterate as usual the main conditions of the contest for Jungmannov.The contest assesses the translation of works of a beautiful literature, i.e. poetry, praxis and hog breasts - or essays, which in themselves also include a significant aesthetic value.We do not therefore deal with - the science of social sciences and academic literature, which places them with very different requirements and could not be assessed on the basis of the same criteria. - We have repeatedly pointed out that it would be highly desirable to set up a prize for this type of translation, such as the Academy of Sciences.This year we have not - been able to evaluate the remarkable and - mine history of the Spanish culture since Fernando García de Cortazara, in turn du Anna Tách - . Ještě než prozradím výsledky, na nichž se porota ustanovila, připomenu jako obvykle hlavní podmínky soutěže o Jungmannovu cenu. V soutěži se hodnotí překlady děl krásné literatury, tedy poezie, výpravné prózy a z úvahové či esejistické prózy taková, která v sobě zahrnuje také výraznou hodnotu estetickou. Nezabýváme se tedy překlady literatury společenskovědní a široce naukové - ty kladou na překladatele výrazně odlišné požadavky a nemohly by být hodnoceny podle stejných kritérií. Vícekrát jsme už poukazovali na to, že zřídit cenu za tento druh překladů, např. pod křídly Akademie věd, by bylo nanejvýš žádoucí. Letos jsme takto nemohli hodnotit pozoruhodné a důležité Stručné dějiny španělské kultury od Fernanda Garcíi de Cortázara, v překladu Anny Tkáčové.
Anyone may lodge translations in the competition from the publisher through an eligible reader until 15 February of the calendar year in question (until 15 February 2020), only those which have the previous or more recent calendar year, not the earlier or more recent ones (the point being 2019).The selection board is entitled, but not obliged, to adopt the books in the competition and the delivery. - In the same year, more translations of the same translator are included in the same year, the selection board will leave only one translation in the contest, which, in its judgement, makes the most out of translation, both from the point of view of the mastery of languages and of the artistic value of the work submitted. Do soutěže může překlady přihlásit kdokoli, od nakladatele přes uznalého čtenáře až po překladatele samého, a to do 15. února příslušného kalendářního roku (příště tedy do 15. února 2020), a to jen takové, které mají vročení kalendářního roku předchozího, nikoli starší ani novější (příště tedy 2019). Porota je oprávněna, ale nikoli povinna přijímat knihy do soutěže i dodatečně. Sejde-li se ve stejném ročníku více překladů téhož překladatele, porota ponechává v soutěži jen jeden překlad, a to vždy takový, který podle jejího úsudku vyznívá nejvíc v překladatelův prospěch, a to jak z hlediska zvládnuté jazykové náročnosti, tak i umělecké hodnoty předkládaného díla.
This year's - renewal year, Ms Dagmar Hartlova, Petra Martínez, Ladislav Nagy, Mr Blanka Stárková and Mr Magdaléna Shtulcová chaired the selection board, - chaired by Václav pits.69 titles, that is to say the normal number, were applied for in the competition. Porota letos pracovala v obměněném složení, jejími členy byli Dagmar Hartlová, Petra Martínková, Ladislav Nagy, Blanka Stárková a Magdaléna Štulcová, předsedal jsem jí jako už celou věčnost zase já, Václav Jamek. Do soutěže bylo přihlášeno 69 titulů, tedy obvyklý počet.
The jury welcomes again the development and growing translation work of the current laureates of Jungmann's prices.New translations took place after 2018 in:Pavel Dominik, Jiří Hanuš, Martin Hilsky, Anežka Kharvi, Věra Koubvá, Jiří Felán, Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Ru dolf - Svoboda, Jindřich Vacek, Kateřina Vinšová and Petr Zavadil. Porota opět ráda zaznamenala, jak se dál rozvíjí a roste překladatelské dílo dosavadních laureátů Jungmannovy ceny. Nové překlady jich vydalo v roce 2018 hned dvanáct: Pavel Dominik, Jiří Hanuš, Martin Hilský, Anežka Charvátová, Věra Koubová, Jiří Našinec, Jiří Pelán, Jiří Stromšík, Rudolf Svoboda, Jindřich Vacek, Kateřina Vinšová a Petr Zavadil.
Congratulations! Blahopřejeme.
It has also become customary to give at - least a laudatory mention to those translators whose works have passed through to a wider final selection but not yet in place, among the seven.We would like to give them both recognition and encouragement for further work. Stalo se také zvykem, že věnujeme alespoň pochvalnou zmínku těm překladatelům, jejichž díla prošla až do širšího finálového výběru, ale mezi sedmi vyvolenými už pro ně nezbylo místo. Rádi bychom jim tak vyjádřili uznání i povzbuzení do další práce.
  Jen o vlásek unikla prémie Janě Zoubkové (fiomas Melle: Svět v zádech, vyd. Odeon) a také Alici Flemrové (Elena Ferrante: Tíživá láska, vyd. Prostor). Vedle toho nás příznivě zaujaly překlady
IRENA Murray Žantovská referred to the award of the Stipendia Hany Žantovské. Irena Murray Žantovská uvádí udělení Stipendia Hany Žantovské.
In the middle of Jarmila Emmer in the middle of Jarmila, shortly before joining the mussel. V první řadě uprostřed Jarmila Emmerová, krátce před vstupem do Síně slávy.
a premium was received from the premium Yana - Zoub (Thomas Melle:The world of the rest of the world.Odeon) as well as Ali Flemra (Elena Ferrante:The plight of the brine.For - the stor).In addition, we have supported us with translations.  
Petra Ben Ari (Han Kang:Where flowering is used.Odeon) Petry Ben Ari (Han Kang: Kde kvete tráva, vyd. Odeon)
Jan Dolala (Pavao Pavličic:Dixieland, ed.Runa) Jana Doležala (Pavao Pavličić: Dixieland, vyd. Runa)
Libora Dvořák (Viktor Jerofjev:Human bronchi, Ed.Acadéemia) Tomáš Havel (Jean-Baptiste del Amo:The animal kingdom,Malvern) Libora Dvořáka (Viktor Jerofejev: Encyklopedie lidské duše, vyd. Academia) Tomáše Havla (Jean-Baptiste del
Alice Hyrman McEleveen (Sara Baume:The pedal-line pass.Odeon) Jakub Švievý (Vadim Delone:Hard portraits in barbed wire, Ed.Space) Amo: Živočišná říše, vyd. Malvern) Alice Hyrmanové McEleveen (Sara Baume: Vyšlapaná čára, vyd. Odeon) Jakuba Šedivého (Vadim Delone:
The most famous moment of today's meeting, the announcement of the laureates in the contest for Jungmannov, we are generally opening up the translation room.This year, we set out this year with a dark round - , which, with more than 70 translations issued, is not only an excellent translation from an Arabic language - and a deep commentator on the works resulting from the terraces, but also by - publisher editor and university lecturer who has always helped the new translations into the world, adding a number of younger translators to the foundations of the craft, and having just changed and encouraged a number of younger translators to work in professional panels. - I would like to ask the Jarmille Emmer at the same time at least notionally to his place.Our town of Wrocław, Mr Jarmo, has been expensive for Ms Jarmilo, she says that this is the source of the House of Tourism, as well as for the third year of the Skeglory.It certainly wanted to express itself only as a matter of controversy, as was done in the Smilo skáčno.Let's not seek to - do so. Portréty v ostnatém drátu, vyd. Prostor) Nejslavnostnější chvíli dnešního setkání, vyhlášení laureátů v soutěži o Jungmannovu cenu, zahajujeme zpravidla otevřením překladatelské Síně slávy. Letos do ní uvádíme čerstvou jubilantku, která je se svými více než sedmdesáti vydanými překlady nejen vynikající překladatelkou z anglického jazyka a hluboce zasvěcenou komentátorkou děl vzešlých z těchto literatur, ale také nakladatelskou redaktorkou a vysokoškolskou pedagožkou, která vždy pomáhala novým překladům na svět, řadu mladších překladatelů přivedla k základům řemesla a dlouho také svým účinkováním v odborných porotách své kolegy spravedlivě odměňovala a povzbuzovala. Poprosím teď Jarmilu Emmerovou, aby do oné pomyslné Síně slávy neméně pomyslně vkročila. Náš přítel Vratislav Slezák vám, drahá paní Jarmilo, vzkazuje, že tímto se z vás stává Síňoslávka, jakož i on je už třetí rok Síňoslávkem. Určitě tak chtěl jen vyjádřit, jak je v té Síni krásně skočno, ba poletovno. Nic jiného za tím nehledejme.
Now, I would like to draw your attention to the paid translators and their works. Teď mi dovolte obrátit pozornost k odměňovaným překladatelům a jejich dílům.
A Tomáš Hrácha premium for younger translators of up to 34 years of age does not award - it this year.However, we would like to express at least the encouragement of two promising translators whose work has not yet been able to be rewarded but, despite shortcomings, took a stand:Ms Zuzana Špicova, petitioner from Bengali (Shatrčandra Čátádád- horjj:Deblas -- married, Ed.Docosensian and Jitka Jinyoškova, translator of Norwegian (Pedro Carmona-Alvarez: Prémii Tomáše Hrácha, určenou mladším překladatelům do 34 let, porota letos neuděluje. Chceme nicméně vyjádřit alespoň povzbuzení dvěma nadějným překladatelkám, jejichž práce zatím nebylo možné odměnit, ale porotu i přes nedostatky zaujaly: jde o Zuzanu Špicovou, překladatelku z bengálštiny (Šaratčandra Čáttopádhjáj: Debdás - Provdaná, vyd. Dokořán) a Jitku Jindříškovou, překladatelku z norštiny (Pedro Carmona-Alvarez:
And the weather has changed, which came to the next summer, and then, the dybBuk). A počasí se změnilo, přišlo léto a tak dál, vyd. dybbuk).
The selection board awards the five creative and unique creative awards. Porota uděluje pět tvůrčích a jedno mimořádné tvůrčí ocenění.
The creative prize is obtained by Lenka Bukovská and Mariana Fisher for the joint translation of a novel of the Israeli - author, David Grossmetana, the horse to the bar (ed.Young Front).The severe standard of life of a comic book, fake, who is - fake, tells his once lost a friend, represents a difficult challenge for the translator.The text is moving forward quickly, as well as in a dynamic, dense, wave-down and re-grind;they are full vtips, spas, but also local and local allusions, with which many cultural specificities are necessarily linked.The translation is an exceptional and imaginative one, it is great to translate the work of the work centre, including the language trap, to understand and bring about - cultural allusions to the Czech reader. Tvůrčí ocenění získávají Lenka Bukovská a Mariana Fisher za společný překlad románu izraelského autora Davida Grossmana Přijde kůň do baru (vyd. Mladá fronta). Krutá životní bilance napohled špatného, ale záludného stand-up komika, falešného baviče, vyprávěná ústy jeho kdysi ztraceného přítele, představuje pro překladatele náročnou výzvu. Text plyne rychle kupředu, stejně jako bavičovo vystoupení je dynamický, hutný, propadá se do útlumu a znovu graduje; je plný vtipů, slovních hříček, ale také dobových a lokálních narážek, s nimiž nutně souvisí i četná kulturní specifika. Překlad je mimořádné vtipný a nápaditý, skvěle převádí tragikomiku díla včetně jazykových nástrah, dobře také chápe a českému čtenáři přibližuje reálie i kulturní narážky.
Šárka Grau, for the translation of the man of the Brazilian writer, Liu Batretta Policarpa Quaresma (ed.Triade).The new translation of the flagship work of the Brazilian premeodernim - plateau, with certainty, addresses the amount of inter pretending and - stylistic defects of the earlier translation.Its main role is, - on the one hand, the accuracy, on the other hand much greater fluidity, naturalness and exprevita. - The translator has perfectly captured the stylistic hues and pestrosts of the author's literary language.It makes use of the richest possibilities of Czech, alternate and neutral with a hotic - or poetic and outspoken the numbals, including professional, salty, archic and otherwise coloured expressions, thereby exhausting the atmosphere of the space and the time. Šárka Grauová za překlad románu brazilského spisovatele Limy Baretta Smutný konec Policarpa Quaresmy (vyd. Triáda). Nový překlad stěžejního díla brazilského premodernismu nápaditě a s jistotou řeší množství interpretačních i stylistických nedostatků staršího překladu. Jeho hlavní předností je na jedné straně přesnost, na druhé straně mnohem větší plynulost, přirozenost a expresivita. Překladatelka výborně zachytila stylistické odstíny a pestrost autorova literárního jazyka. Využívá k tomu nejbohatší možnosti češtiny, střídá polohu neutrální s hovorovou či poetickou a vyniká mnohovrstevným lexikem zahrnujícím odborné, slangové, archaické i jinak zabarvené výrazy, díky nimž ožívá atmosféra daného místa i času.
Ms Kateřina Hilas for translation is on - behalf of Jane Austenová and cit. ( eds.Slovvart).The classic literature in the English literature, the Comorian work on the syntactically cochess structure, as well - as the relationship, gave the petitioner the - form of a kongenius.She also provided him with a high profile, maintaining the - maximum of the wealth of stylistic and distinctive details, without taking advantage of the modern tone.Finally, - an extremely long, even termination of the conversation devoted to almost exclusively marriages and property in its faithful representation is made by a reading of literally a breath. Kateřina Hilská za překlad románu Jane Austenové Rozum a cit (vyd. Slovart). Klasickému románu anglické literatury, komornímu dílu nesenému syntakticky košatou strukturou rozhovorů i vztahů dala překladatelka českou podobu kongeniální. Dodala mu zároveň patinu i nadčasovost, zachovala maximum z bohatství stylistických i významových detailů, aniž přitom ubrala na moderním vyznění. Zdánlivě nekonečně, salonně vybroušené i vypointované konverzace věnované takřka výhradně sňatkům a majetkům se v jejím věrném podání čtou doslova jedním dechem.
Kateřina Šimová for the translation of - the Russian writer Mikhail Oorgin The course of a Moscow street (ed.Space).This is a family stepping stone of 1914-1920, following the fate of the inhabitants of one moker House and - reflecting the confrontation of the Russian intelligence with the First World War, the revolutions and their aftermath.The novel narrative is written in the classic - storytelling narrative with occasional language elements, the dialogues are conducted in a everyday language style with an isolated salinity. - However, the - body's monolayer is broken down by the design and emotionalism.However, the distinctive and impressive style of the style of translation has played an excellent and sensitive image of the petitioner. Kateřina Šimová za překlad románu ruského spisovatele Michaila Osorgina Příběh jedné moskevské ulice (vyd. Prostor). Jde o rodinnou kroniku z let 1914 - 1920 sledující osudy obyvatel jednoho moskevského domu a odrážející střet ruské inteligence s první světovou válkou, revolucemi a jejich následky. Román je psán klasickým vyprávěcím způsobem ve spisovném jazyce s občasnými hovorovými prvky, dialogy jsou vedeny v běžném hovorovém stylu s ojedinělými prvky slangu. Vnějšková jednoduchostí je však prostoupena magičností a skrývanou emocionalitou. Tento nenápadný, avšak osobitý a působivý styl vystihla překladatelka výtečně a s velkou citlivostí.
Lada WEISE for the translation of a Portuguese writer José Sara -- MAGA and one slot (ed. Lada Weisová za překlad románu portugalského spisovatele José Saramaga Putování jednoho slona (vyd.
Albatros plus).The curable burgeoning of donated elephants from one of them - to the other is prospear ironths, which is used by the reader to direct Veseleries.The authentic translation of the spirit describes fully the spirit of the - angle.The Czech does not take the word, or is juicy and, from the original text, it is leaving for its own piruettes, a novel is adequately transformed into the best sense of the words. Albatros plus). Román líčící burleskní putování darovaného slona od jednoho panovnického dvora k druhému je prostoupen poťouchlou ironií, která čtenáře naplňuje bezprostředním veselím. Jazykově nápaditý překlad duchem plně vystihuje naladění originálu. Čeština nedrhne, ba je šťavnatá a od původního textu se s lehkostí odpichuje k vlastním piruetám, román je adekvátně přetlumočen v nejlepším smyslu toho slova.
The extraordinary creative premium is awarded by a jury Mimořádnou tvůrčí prémii uděluje porota
Mr Milosevic for the translation of the Spanish romanation of Prague romancera (ed.)ARGO).The petitioner is dealing with the Spanish Middle Ages and the Renaissance more than just those for the - years, our awareness of the Spanish herdine epice and her lyrickoepic fragments of the novels are developing at a highly qualified level - . Miloslavu Uličnému za překlad sta španělských romancí z Pražského romancera (vyd. Argo). Překladatel se zabývá básnictvím španělského středověku a renesance více než čtyřicet let, naše povědomí o španělské hrdinské epice a jejích lyrickoepických fragmentech v romancích rozvíjí soustavně na vysoce kvalifikované úrovni.
The new translation brings 100 % of the romandation of the Prague conquest of the free 16th century, as shown by the Prague National Library of the Prague National Library.Ms Uličný solves in a new way of the old dispute concerning the prozo- dical problems with the transfer of legacies, why it cannot be the majority in the rolling stock but a mix of trenches and soonance.The fresh and fresh - nature of his Czech version will be the subject of a convincing examination of his choice.The merit of the work is also the translation of a comprehensive study accompanying the book. Nový překlad přináší stovku romancí z pražského konvolutu volných, bohatě ilustrovaných „kramářských" tisků ze 16. století, uložených v pražské Národní knihovně. Uličný řeší novým způsobem starý spor týkající se prozodických problémů s převodem veršů, zdůvodňuje, proč nemůže být českým ekvivalentem většinově průběžný rým, nýbrž mix rýmů a asonancí. Svěží a dynamický ráz jeho českých veršů jeho volbu přesvědčivě prověřuje. Předností díla je také překladatelova obsažná studie, která knihu doprovází.
The 2019 Laureate of Jungpman's price becomes Laureátem Jungmannovy ceny se v roce 2019 stává
Mr Vladimír Medk, for the translation of the Spanish writer Antonio Muňoz Molina, Spanish writer.Monumen - 's work, valued after its 1991 edition in literature - , is the year of ripening.At the same time, in principle, the work is in principle:the eptic construction, - which consists of several stories -- one of which in the course of secrecy -- is, in principle, designed to serve, in principle, to be a significant, - but less important, ancillary building, which is essential, namely ski paintings, essentially a static evocation of the memories of the memories of, and ideas about, former human cohesion, repair of life in hard work as well as a kind of vital helplessness.The autorova breast is well understood, the text shows visual inputs, literally images painted into the smallest detail in a wide range of colour cooking, sometimes developed by me through the - eye, but also in musical music and others.That is the sensory saturation of the text, requiring - exceptionally abundant vocabulary and precision of the soft gusts of the petitioner, which is - managed by Vladimír Medicine virtuously. Vladimír Medek za překlad románu Polský jezdec španělského spisovatele Antonia Munoze Moliny. Monumentální dílo, oceněné po svém vydání v roce 1991 národní cenou za literaturu, je románem zrání. Zároveň je dílem v principu lyrickým: epická konstrukce, tvořená několika příběhy - z nichž jeden je příběhem s tajemstvím - slouží v zásadě jako technicky nezbytná, významově však nepříliš důležitá podpůrná stavba nesoucí to zásadní, totiž lyrické obrazy, v podstatě statické evokace vypravěčových vzpomínek a představ o byvších časech, o někdejší lidské soudržnosti, o opravdovosti života v tvrdé práci i jakési bytostné vroucnosti. Autorova próza je výrazně smyslová, text překypuje vizuálními vjemy, doslova obrazy malovanými do nejmenšího detailu v široké škále barevných valérů, někdy rozvíjenými až ornamentálně, ale také vjemy hudebními a dalšími. Tuto smyslovou nasycenost textu, vyžadující od překladatele mimořádně bohatou slovní zásobu a přesný cit pro jemná odstínění, zvládá Vladimír Medek virtuózně.
Laureate of Junge 2019, Vladimir Medek. Laureát Jungmannovy ceny 2019 Vladimír Medek.
Another style of a novel feature of a novel is the current of the narrative, which depends on the predilatory complications of the term - .The fan structure therefore places most conceivable obstacles. Dalším stylotvorným rysem románu je proud vyprávění, který se odvíjí v předlouhých komplikovaných souvětích. Větná struktura tedy překladateli klade většinu myslitelných překážek.
Even these syntactic candles are being dealt with by Vladimír Medek, a novel of very experienced and receptive sovereignty, who, in addition, is `how - to do it'. I tyto syntaktické svízele řeší Vladimír Medek v celku románu se suverenitou velmi zkušeného a vnímavého překladatele, který si navíc své „jak na to" už
Long ago fought in ventilated units with a similar difficult construction (including, for example, Skot Years or Du -- rrell's Alexandriský Quartet).A Polish citizen who is a Polish driver has built up very difficult texts - , selected by translator, according to its translation constitution. dávno vybojoval při zdolávání větných celků s podobně obtížnou stavbou (mj. například Sto roků samoty nebo Durrellův Alexandrijský kvartet). Polským jezdcem překladatel suverénně navázal sám na sebe ve zvládání velmi obtížných textů, jež si vybírá podle svého překladatelského založení.
She is divided up, and, as usual, listen to the award of the awarded translation. Milé publikum, co se mělo rozdat, je rozdáno, a jako obvykle si ještě vyslechnete ukázku z vyznamenaného překladu.
Taken from the translators' website HYPERLINK "http://www.obecprekladatelu.cz/cena-josefa-jungmanna.htm" www.obecprekladatelu.cz/cena-josefa- jungman.htm Převzato ze stránek obce překladatelů www.obecprekladatelu.cz/cena-josefa- [HYPERLINK: http://www.obecprekladatelu.cz/cena-josefa-] jungmanna.htm
Jeironings (2019) Jeronýmovy dny 2019
N /a Den první
This year, the th and 2th press days took place on the 1th and th stands - , traditionally at the Senážná náměstí 23 in Prague 1, and those of interpreters and translators have traditionally been organised in safter luwork with AKOTTE, the Czech Association of - sign language markers, the Association of Legal Interpreters of the Czech Republic - , the municipalities of translators and the Institute of Transverse logie FF UK.The main partner of the first day of the programme was - the Prague procedure followed by the European Commission's Directorate-General for Translation (DGT). 1 Letos se Jeronýmovy dny konaly 1. a 2. listopadu, tradičně v K-centru na Senovážném náměstí 23 v Praze 1 a Jednota tlumočníků a překladatelů je též tradičně pořádala ve spolupráci s ASKOTem, Českou komorou tlumočníků znakového jazyka, Komorou soudních tlumočníků ČR, Obcí překladatelů a Ústavem translatologie FF UK. Hlavním partnerem prvního dne programu bylo opět pražské zastoupení Evropské komise spolu s Generálním ředitelstvím pro překlady EK (DGT).
They began it (photo 1 from left) Otto Paphos, Head of the Czech DGT's Translation Department, Amadeine Diaba, Chair of JTP and Jan Faber from the Commission's Prague Representation. Zahájili jej (foto 1 zleva) Otto Pacholík, vedoucí Českého odboru DGT pro překlady EK, Amalaine Diabová, předsedkyně JTP a Jan Faber z pražského zastoupení EK.
Subsequently, Tomáš Svoboda presented the EU's collective monograph.Institution - translation in the context of the Union's institutions and bodies - (photo 2).The publications are downloadable in an electronic format at: Následně Tomáš Svoboda představil 2 kolektivní monografii Překlady pro EU. Institucionální překlad v kontextu institucí a orgánů Evropské Unie (foto 2). Publikace je v elektronickém formátu ke stažení na adrese:
HYPERLINK "https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-415-version1-preklady_" Https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-415-version1-pre- d_for_eu free and_tot_et_al_2019.pdf https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-415-version1-preklady_pro_eu svoboda_tomas_et_al_2019.pdf [HYPERLINK: https://utrl.ff.cuni.cz/UTRLFF-415-version1-preklady_pro_eu%20svoboda_tomas_et_al_2019.pdf]
Following a lecture by Professor Andrew RRothwella from Swansea University (see cover page and page 4) to work with the CAT and MT instruments in literary text, is a literary translation - in the topic of "technological revolution" being integrated in - a `technological revolution'?In photo No 3 from the lev Lucie Lušak from the Czech National Corpus, Miroslav Pošta, Dagmar Heeg and Professor A. Rothwell.Pane-is Jan Faber. Po přednášce profesora Andrewa Rothwella ze Swansea University (viz obálka a str. 4) o práci s nástroji CAT a MT na literárním textu navázal kulatý stůl na téma Zažije literární překlad v budoucnu „technologickou revoluci"? aneb Bude literatura i s kočkami krásná? Na fotografii č. 3 zleva Lucie Lukešová z Českého národního korpusu, Miroslav Pošta, Dagmar Heeg a profesor A. Rothwell. Panelisty představuje Jan Faber.
For technical reasons, we cannot publish the file on this issue from the second day of the event, so we will return to it in the - next issue -- to be held. 3 Z technických důvodů nemůžeme v tomto čísle uveřejnit dokumentaci z druhého dne akce, vrátíme se k ní v dalším čísle - to be continued.
However, you can read the presentation by Prof Rothwella and other texts, as well as the - 2019 work out of the Jeronist days, on our website: Prezentaci prof. Rothwella a další texty i vystoupení z Jeronýmových dnů 2019 si však můžete již nyní přečíst či poslechnout na našich stránkách:
HYPERLINK "http://www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-z-Jeronymovych-dnu" http://www.jtpunion.org/K-profesi/ http://www.jtpunion.org/K-profesi/ Prednasky-z-Jeronymovych-dnu. [HYPERLINK: http://www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-z-Jeronymovych-dnu]
Prednsky-z-Jeronymoych-Day. /il I V/¦  
and other vesciach  
Hunger, always caught at the heart  
D put a race to the dove, it is on the zo. a small number of pupils who are already familiar with the economic ends of your colleague and my colleague who is already aware of the bread bok celkom pekná, and my colleague, and my colleague no longer knows your colleague and colleague who is already familiar with your colleague and my colleague, will be aware of the Agentura prae šrenie Shaklae Tisoca..., bringing you a step into the Helsinki Book Great `Fo' market in Sotoren 24-27.A troacha, with fear and mires inistula, lego many programmes of the SÚ in English and today, is an isté, or a sa with a population of Finland (prebovšetko, tree-days, treeds and blue eyes) to the municipality of dohododorte.English of the simplicity of the day, the Suriovia, the designers of our blacks, niektoré, Nelen's (Nelen's Geographicé), the Nelen Group, and, as the case may be, the Vasa, was to learn the to- nickel iba after German, Czech, fig and Russian.Following the planning of a Podovania smayo smúsi about the language, the kteducated Japanese torhisti of torhisti of torhishins on the Danube from Viedne, and even about the niekdah diplomatiz-, but the daily priorities chosen and vannated, however, did not allow you to conscript or len at the conversation at the same time. To be English!This is a complete one way of communicating to the people of the journey.All of which is HRBA all viric viac or Zalky Zvorilkou, diológ vehete prevodšetbywhom so far has so far been shocked by scanners and cameras.Eštesa bieloddz STAREC, hen free mark set 11-definitive granddaughter, moot  
turn to uniformed chairs on the shelves of pulses and pospetovy sa, the wall of the straitve, the albo and the dolphinfish, that the smells, prehunger.  
From Bratislava to Viedenský Schwechat, the journey is the end to the comfort, the trachy and the nerves they need to think of the parkovancia miehundred in P3.You see good, the counter of Viete, who is the case from the 1th floor, and you do not prove you have a preparation for the rise, a course of imba EXIT.Naman will free the car, you don't have the right to do the car there, no conquest, the larbo owner of `velijášie autobca is parting to the like'.  
However, the heart of the plant is the monkfish, but it is followed by the famine of Schwechat, the full right in the East and the Uzijcove, which is now left out of the bra- festival at the bra- festival.Nie is a coughies, the old road to the home of the CEO of Helsinki and the Nordic pole.Once you are going to the Gate C 40, you will be left to live in the lietade -- lbo's of this trade dom for the salt of the sloj aj aquo airport. It is only the air of the som indicated that this time the poem of Moravia and the moment mi will be broken down by gender to a icing cooler that the dukovski kej atómum is wound-up.The devil to the north of the crackling takes place in order to depersonalise the piders in Poland.The Inak is mierna to hmla and hmla, and Nielen prethought the words.At the Baltic Sea landscape, it has become marbled and minút pred landingom, the other is announcing that in Helsinki it is characterised by the jogonne -- about the town of town, in the case of frozen, and small - , if they are put into the pier.  
The Helsinki book of the Welsh market  
AJ meeting in Helsinki Airport, Veste Vantaa Airport Train Station, at nej station of the train crew following the first day of his or her gun box in the ruk state, indicates that the other will be the organic spotter, that is to say the lietanie and, at the same time, returns to the original movement of my own legs.  
A new airport traffic route to the centre for the first time and I do not have a výber.In fact, the Fíni zasa has shown that keth reflects the idea of a reasonable margin for manoeuvre and that it was without little-rejazujú.Turning a statue with a young man for a young man and a young man, turning the truck through the truck to the fist of the railway, a piece of aid, the time of the time of the action brought the MoJ up to one piece. - He did not agree to the way in which the statue was used to čo som used in Bratislava and, on the other hand, the fact that the inobiders will bear the brunt of the iba podopodiajishiu shameen.The absence of a Polish hour from the Helsinki Region is already a head of the station and the continuation of the pestle and the continuation of the pestle of the centre and the improved centroid of the Lille Roberts, ktdoré hviz of the SÚ showing that Fíni z Fili did not nietrii.  
In the somes, the statue has given rise to the appearance of two questions:or, in the case of exisujujú telemedia, and/or public access to the internet.In this case, the Dievina was contrary to the idea that I would like to see the idea that there could be a storage of old ones who could be stored there, and a young colleague who goes hungry to the MoJ undertaking would not have the impression that the soy in a joker would be a baby and the internet.I have understood the fact that the som in uby- VACOM zariadenie and nie in a múze and thus mentálne rozho- hriaty som precoat electronically broken eties and odonts, so that the som sa has to be used in the hotel of a hotel.  
The evening of a tracha nostalgical prechniky princl.Do you give you a trip to you?The Obligána sušteva Fínsky kníkhcoutva and the Akademie Skon- kurentkniva, from the ctortuted delicátaza včšina movčšina víština verníkov.Taking over the knivek would take place at the premises - of...Perhaps niečo vnútia on the veltmarket, the guest invested in a chupka, a ktorned do not combine the petitioness of the publisher, or even flax with a custom on the most active school, a sa and a tube-hit priest.  
Thus, I shall appreciate, at least, the tender prospectus in the smaller vefmarket, in order to ensure that the salt centre is not fully prepared into the city centre.  
The first programme of a programme in the centre of the "old" Helsnk sa do- hero, in the classic sense of a hero in the traditional sense of the past fig, which is one of the more than one of our national citizens, who is a prequeleta priojúceho, our podtatrano.Calculate the mussels with the mussels of the mussels from the knuckle, the portraits of the detamarov and the autonomous community.To this end, the satisfaction of the choirs taken and the book work of the SKS -- - it is not seen to be the price of the delivery price of the quota law on the quorum.  
Dopoludnia sa užujujujuje vči, no more than the less striking of the clock.Ms Kakko curiala o Rights + Brands, the petitioner ` Jaakko Kanakanpaa on the Copyright and Contracts.  
Naobedí som sa izužel ravintola (Radnicná reštaurácia), ktorá neprisna TIE nemecq, he is very good, and it is very good on Tunajšie, of the unveritable cannula, where a mode to bobal stretad.  
The Kee is exposed by the Kláštor vo Valame docococa, a business gitelia, as well as smile, and an informed visit of the head of the net. The programme has already been taken out of fissuorsout and has been delene through the petitionists and, on the other hand, the som prelužel on the enazotised party.The author Seppo Puttonen prejudged the characteristic of the information provided by letter from Mr Diel, the ktoré subla his opinion, the individual years of the independent fig century.See the list of languages in the table, in the case of the quoral bots, so that, in turn, DLH (Nielen) is visible to the place of office of the letter.After Puttonen sa's team, it was not the team that, on the one hand, Mr Stredouróapon, for example Daniel Katz albo AlPO Ruuth.  
However, the trachy of the rest of the range of the rest of the case of the Parvi Koivito, the ktorá, sought to give a book to the publishing house for sled- dnovoie niektrej niektorej niektorej niektrej, the author, which could have taken place in the author, which could have taken place and caused the raising.In the trocha tracha, in the monkfish:Kaisa Laaksonen from the Institute of Pharmacy, literature on literature on literature finger dti and youth, and Kalle Hakkola, podovidole previedl temporarous trip to the fig comic strip and viedby prevodošetko aktšetky exported artikel.(ktorá oblať slovenkej literature is similar to the exporter's vantage, ktorý by way of the vo verete?).  
Fínke hospitality, culminating in the priest agents of Fínske Fínske Fili in the kmonom klas-klasickom, compared with the SKS, the owner of the dog, and the most good thing.VO vitríránach som bead premostú testrú to different language, flax precincl into the way in which he has been brought into the territory of the country of origin, knowing that it is my tired eyes...  
In the morning of the trip to the Grand Chamber, where sa began the book of the Helsinki book vefter, you will be aware of the programme's priority programme.However, before the som sa mailed the mezi of the book, it turned out to have visited a panel interview with a panel leader who was very familiar with a colleague today, a colleague who is now very familiar with a colleague who is now very familiar with a colleague who is now very familiar with a colleague who is now very familiar with a colleague who is now very familiar with a colleague who is now very familiar with a colleague who is now very well known in Slovakia.Ms Sovel, a colleague wearing a named colleague, re-iterated the som of the underlying pilgrimage about the petitionist, a sympathtic and smart writer, however, in a poloj Dinner Debate in the case of exhijoie.His sexual appearance, however, was himself, so a colleague with her and his marriage there.However, Mr Otti was captured by Antti matti, that a sa netin shid prúdu to a roughness rat, a hoi dove, with a giant radia -- equal to I am a prelude to the Slovak book market.  
A conversation with the author of Taru Toru Toru Torikaka is an interview with the petitioner, Mr Arja Pikkueurau, who has won the prestigious capital of Agricolo's prize and gave rise to the lawyer's opening to the author, tulas Ulicki, and, more specifically, about the book, kttorá, and a tare of a handbag. On the market of the SÚ (SÚ), the action (s) attracted by the great publishing house and the whole of the HRBA.It shall be shown to have been taken into the Conca and ponúknas (s) with the peremptory peremptory peremptory force to his/her taken in Conca and ponúkné dosial' unschitej presčiarenskalis in black. However, I would like to see the fact that the motiy motivácia zozymnovať zemovacia zemovaci, I, would appear to have made the lack of time for the time of the ponuking, i.e. the time of the ponuff's time, i.e. the wall of the kew nectoré or the flax not covered by the MoJ's application to the MoJ that there would be no doubt as to the fact that, in the case of one of us, this could become strel.Each of them has been bogged by robinia and then consideujú to Slovenský kníhku- zechecky portiky, who is bogged with a marketing activity "by the canker" albo" albo "Ahero Agaha Christie", a ssa prihodl vatipne napísanej and whether aj prepenej triloi from Minna Lindgrefi.However, the fact that, in the case of a book of innocence, albo in them is neither the numerator of the whole of the grain in question, nor brlannú detectvon, the ground of guilt of the author of the bal- ebo front -- a depositor, an EU owner of a dedelenennuisance for marketing, ktoré by the municipality of non-tubes, ktorá vo Fínsk bije.  
There is a great deal of predation on the caverisek market, a powerful feature of preemajcov -- and a right over ich to be inundated with me.Books, on such years as they did not have such a stand, on stands and menej than papier, on the sector of the SÚ (prune appreciable a):(3-EUR 6) -- buyer in evidence that the purchaser has the right weight.Window mesh of bufetov, caviar and pulse  
This is already the letter of the appearance, but the second attribute of the Fínska character.  
We will act at the bottom of the classics  
thus, the code with which is a sparkling wine, the ktoré apakosi does not have to be part of the preoccupations of fig lies, the ponujú and a comfortable bed, and the cure of the allele.The entire philatelic exhibition, philatelic and ďalšie, will complete the philosopher.Umibe, I have to say a charbs for Seba opiataijú luteranska and Catholics, a string of circus over the coat of arms, along with a cambaler, supported by the stalls, at the vampasm som sa stupl to a colleague of the Madirjúcej icon.You will not be able to:information and debate about Akava, the trade union headquarters of academic bodies.We are zoleep at the same time as the communist solidariite braince of RO- botnculse.`Maassa Maan tavalla', poveal by Fín and ja would be som to call the land `In rotten landscape after the Sjom'.  
Hog som, hom ju from dialysis, hog sow, ktoj bola vená, me and History of the comic book Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali past Vali yesterday's reading literature and writing to falia into French - as I am blind to the Sudanese people.Thus, all the others, and/or a person who is unable to miss a vasčštin from the 1100 spriest in shares, the kttoré post to the day of the day in Helsinki.  
The last time will be spent on the course of the course to be completed by the step with which is not a literary agent, a random stress alert so known, ktorá, čuvé sa vete, takingto set up a letter from the agency -- the kwall of the young Fín plant is not set up by Inde, but does not set up a letter to the agent...Naeto presusa must capture the TIE of young writers - with young writers who take part in the market -- read the matter of the world -- read the matter.  
Zosti iba dissolie with hosts from Fili, opatar co- legyists and colleagues, and then the road to tire and to Viedne and Bratislava.  
PHDR.ANDREY  
MEP interpreter and translator  
Bilinavisism/multilinavisism Bilingvismus / multilingvismus
The linguistic situation of its speakers is a very important feature of the Czech sign language.In particular, as a result of the absence of written sign language, deaf persons in the Czech Republic are in the situation of `mandatory 11 bil- gvish.Hearing language, sign language is often suppressed (majority parents of deaf children, teachers, etc.) in communications with deaf children, sign language is often - suppressed and its use is accepted only in a context in which a deaf person is in the role of `beryllium' to learn a spoken language, or in a situation where a deaf person is found to be less able - , or even unable to do so (not enough) to teach a "more hard" majority language (Cf. Jabůrek 1998).It should be noted that such an audistal 1 courts can often also register with deaf people who have passed oral education (see Humpheries 1975, Baumann 2004). Velmi významným specifikem českého znakového jazyka je jazyková situace jeho mluvčích. Především v důsledku neexistence psané formy znakového jazyka se neslyšící v České republice nacházejí v situaci „povinného" bilingvismu. Slyšící (většinově rodiče neslyšících dětí, učitelé apod.) v komunikaci s neslyšícími nepřekvapivě preferují jazyk mluvený, znakový jazyk bývá většinovou společností často potlačován a jeho užívání je akceptováno jen v situaci, kdy je v roli „berličky" pro výuku většinového jazyka, v mezidobí, než se neslyšící jedinec naučí dostatečně mluvený jazyk, případně v situaci, kdy je neslyšící osoba shledána méně schopnou, ba až neschopnou (nedostačivou) pro výuku „náročnějšího" většinového jazyka (srov. Jabůrek 1998). Nutno podotknout, že takové audistické1 soudy je mnohdy možné zaregistrovat i u samotných neslyšících, kteří prošli orální výchovou (srov. Humphries 1975, Baumann 2004).
The language used in the learning environment is therefore still the majority used in the learning environment.The sign language is mainly used by deaf people. Ve vzdělávacím prostředí se tedy stále ještě většinově používá mluvený při volnočasových aktivitách a v prostředí intrakulturní komunikace neslyšících.2 Neslyšící se v každodenních komunikačních situacích ve svém jazykovém chování neustále pohybují na škále od mluvené češtiny (používané ve škole a v interkulturní komunikaci) přes nejrůznější pidžinové systémy3 až po český znakový jazyk (užívaný především v interkulturní komunikaci, např. v klubech neslyšících). To je velký problém především pro tlumočníky, kteří vstupují do komunikační situace, během níž se musí naladit na své adresáty a odhadnout, v jaké části komunikační škály „mluvený jazyk - znakový jazyk" se pohybují. Ještě větší komplikací je, pokud tlumočník tlumočí pro větší skupinu neslyšících, kteří mohou mít různé jazykové preference.
* Audiism is exerting pressure on the basis of reduced ability to hear.Person having an (better) ability to hear acts prevails and discriminates between the woman - who does not have (to the same degree) this ability (cf. Nováková 2008).  
during leisure activities and in the environment of deaf people.  
In everyday communication situations, the deaf is constantly moving from spoken Czech (used in school and intercultural) to a Czech sign language (used primarily in intercultural communication, for example in deaf clubs) in everyday communication situations.This is very much in - favour, in particular, of the interpreters who enter into a business - situation during which they have to go back to their addressees and estimate to what parts of the communication range `spoken language -- sign language' varies.It is even more difficult if the interpreter runs for a larger group - of people who may have different language preferences.  
Pijam systems are primarily used as support for education of deaf people, - in particular teaching of a majority language, which makes learning subject to all education.It follows that the people of the deaf - are strongly convinced that the natural sign language is failing to play this role.This reinforces the already strong profile of teachers in the teaching system - .Doubts about the sign language when comparing "competence" with the language spoken are certainly out of the men-shinovy of the sign language.The number of deaf spokesperson (s) of the Czech sign language is not precisely known, figures between 7 000 and 15 000 are most often mentioned - less than the number of speakers of Czech (Gross 1999).The headings of socio-cultural needs of - the community have not been heard and the needs to use the sign language are different.A limited number of secondary schools in secondary schools or higher education establishments were given limited access to study in secondary schools by 1989.Sign language research started only in 1993 and it was only in 1998 that a sign language law was adopted, which marks for the first time a sign language as a language of the Czech deaf.All this has influenced the perception of sign yams in - such a way that they were found to be only minimal in formal situations and to the public and served almost exclusively for intra- cultural communication.An inter-personal function over the function of the ideation (Johnston, Schempp 2007) prevails.It starts to become more important in Czech sign language to the societal changes mentioned above. Pidžinové systémy jsou především vzdělavateli jazyk. Znakový jazyk je neslyšícími používán především 2 Baker (2011) pokládá za důležité postoje k jazyku: Jazyk neslyšících i jejich kultura by měly mít ve škole jistou prestiž, v dětech by mělo být posilováno vědomí příslušnosti k tomuto jazyku a k této kultuře (a i tímto způsobem by měla být podporována jejich sebedůvěra a sebeúcta). Ve škole by měly být k dispozici dospělé modely znakového jazyka (neslyšící učitelé), zároveň ale i dospělé modely jazyka většinového (učitelé slyšící) - v ideálním případě by měl být každý učitel neslyšících bilingvní. Podstatnou úlohu v úspěšné výchově a vzdělávání neslyšících hraje rodina. Rodiče neslyšících dětí potřebují emocionální podporu a informace; jen na jejich základě se mohou odpovědně rozhodnout, jaké vzdělávací modely pro své dítě zvolit. Celkový rozvoj neslyšícího dítěte podpoří spolupráce rodiny se školou a školy i rodiny s komunitou Neslyšících.
There has recently been a large number of members of the Czech deaf - community who, by their attitudes to the sign language variations, have indicated a variety of varieties that are closer to the majority language (familiar Czech language) and have been treated as false" language, not suitable for use in the public" (Macur 2001).However, attitudes to the language and views of the deaf community were very often in direct contradiction with their language behaviour (criticised by yourself;  
language structures in intercultural communication in people who are deaf with deaf - persons have not used them inadvertently). 1 Audismus je útlak na základě snížené schopnosti slyšet. Člověk, který má (lepší) schopnost slyšet, se chová nadřazeně a diskriminuje člověka, který tuto schopnost nemá (ve stejné míře) (srov. Nováková 2008).
In particular, younger and linguistically educated languages are rejected, and their opinion on the language of the language in question is clearly negative.However, they themselves use at least elements in their speeches in the learning environment or elsewhere in the public - (use of language components, as well as non-indirect designations, terminology, literal transfers of phrases, calories, etc.).Consequently, declared views on language and other communication systems are in direct contradiction with their language behaviour. 3 V našem prostředí se jedná o znakovanou češtinu, přesnou znakovanou češtinu, zohledňující důsledně všechny koncovky ve tvarech českých slov, znak do řeči a podobné komunikační systémy.
The communication situation of the deaf is not simple and, with certainty, can only be said:views respecting the sign language as a language embedded in the minority culture and respecting the differences from most of us in the deaf and majority society are only gradually being pursued within the deaf and by the majority society.  
Due to the particular situation, the communication code has - been held by the spokespersons of the speakers on a notional communication scale, on the one hand the language being spoken and the derived communication systems (marked Czech, language, etc.) and, on the other hand, a Czech sign language which, however, enjoys much lower social prestige.Different languages and language varieties in one territory and in one community of speakers come into contact (Macur, Nováková 2008).The majority of young people who - are younger are unwilling to do so, are seeking linguistic tourism and argue that the Czech sign language is completely independent of the MLU in the Czech language. - This is - almost impossible, however, in view of the situation in the Czech Republic.The Czech sign language as a minority language is in need of contact with Czech. neslyšících uplatňovány jako podpora vzdělávání neslyšících, zejména výuky většinového mluveného jazyka, které se podřizuje veškeré vzdělávání. Z toho vyplývá, že vzdělavatelé neslyšících jsou pevně přesvědčeni, že přirozený znakový jazyk tuto úlohu plnit nedokáže.4 To upevňuje už tak silnou pozici slyšících pedagogů ve vzdělávacím systému. Pochyby o znakovém jazyce při srovnání „kompetentnosti " s jazykem mluveným vycházejí zcela jistě z menšinovosti znakového jazyka. Počet neslyšících mluvčích českého znakového jazyka není přesně znám, nejčastěji jsou uváděna čísla v rozmezí 7 000 až 15 000 a to je nepoměrně méně, než jaký je počet mluvčích češtiny (Hrubý 1999). Okruhy sociokulturních potřeb komunity neslyšících a potřeb využívat znakový jazyk jsou zároveň odlišné. Neslyšící měli do roku 1989 jen omezený přístup ke studiu na středních školách s maturitou či na školách vysokých.
For Czech deaf, the only chance for functioning in a majority company is the acceptance of mandatory bilingualism.In addition to their mother/preferred language (Czech sign language), they are forced to use a majority language (at least in its written form). Výzkum znakového jazyka začal až v roce 1993 a teprve v roce 1998 došlo k přijetí zákona o znakové řeči, který poprvé pojmenovává znakový jazyk jako jazyk českých neslyšících.5 To vše ovlivňovalo vnímání znakového jazyka natolik, že se ve formálních situacích a na veřejnosti
In the case of bilingualism, the use of a minimum of two languages, the question is necessarily the following:What is mother tongue? - It is a problem with the answer to the question as to which of the languages is their mother tongue (Factual -- Kengas 1984). objevoval jen minimálně a sloužil téměř výhradně k intrakulturní komunikaci. Převažovala funkce interpersonální nad funkcí ideační (Johnston, Schembri 2007). Ta začíná nabývat na významu v oblasti českého znakového jazyka až po výše zmíněných společenských změnách.
The situation of deaf is very specific.Only 510 - % come from families based on graduated information. „Ještě v nedávné době existoval velký počet příslušníků komunity českých neslyšících, kteří svými postoji k varietám znakového jazyka označovali varietu bližší většinovému jazyku (znakovanou češtinu) za nadřazenou (českému znakovému jazyku) a varietu od většinového jazyka vzdálenou pokládali za „nehezké" vyjadřování, nevhodné pro používání na veřejnosti"6 (Macurová 2001). Postoje k jazyku a názory, které tito příslušníci komunity Neslyšících vyjadřovali, byly však velmi často v přímém rozporu s jejich jazykovým chováním (sami kritizované
* The Czech Czech sign language is influenced to a certain extent.Evidence of such contact is, for example, (a) the ring alphabet, when it is a manual `display' of the graphes written in Czech.The Czech sign language is used for visualising names, self-names or, for example, labels.Another evidence of contact is (b) initialising once again the use of the ring alphabet.The narrow view is that we will create a Czech sign in the Czech - sign in such a way that we add a movement to the corresponding shape of the first letter of the Czech word (letter from the Czech ring of the alphabet).In this way, we are most likely to create ad hoc features that do not exist for which there is no well-established name or are not known to us and what we are talking about.Very often, it is in practice to apply the alphabet of the ring in which the facts (own names, terminology, etc.) are attributed to the relevant initials, which we also use in the text at the time of making the reference.Another consequence of the contact between two languages is (c) a calka (literal translation of the structure of a foreign word for the creation of a new name), and (d) verbal components, i.e. movements of the mouth, which are based on the articulation of the Czech word and can be obligatory (distinguish the meaning) or may be optional (a manifestation in a Czech sign language only to the hearing addressee). 4 Vzdělavatelé neslyšících podporují používání znakované češtiny, avšak do dnešní doby se nepodařilo tento umělý systém popsat. Mnoho autorů se o znakované češtině zmiňuje, nejčastěji však jen na základě osobní zkušenosti. Například podle Potměšila (1999: 24) je znakovaná čeština „systém, který vznikl simultánním tlumočením mluveného projevu do znakové podoby. Čeština je zde dominantním jazykem a každému slovu je přiřazen znak při dodržování pravidel a zásad pro mluvený jazyk". Hrubý (1999: 72) charakterizuje znakovanou češtinu jako umělý systém komunikace, který vymysleli slyšící jako pomocný nástroj pro komunikaci s neslyšícími. Tento systém je podle něj „založen na jazykové struktury v interkulturní komunikaci v komunikaci s neslyšícími mluvčími bezděčně používali).
* The question of mother tongue may be essential, for example, in order to decide in which language a member of a linguistic minority is educated and, where appropriate, in which he or she will perform the final forms of award at the end of the training - . Především mladší a lingvisticky vzdělaní neslyšící zase znakovanou češtinu rozhodně odmítají a jejich stanovisko ke znakované češtině je jednoznačně záporné. Sami se však ve svých projevech ve vzdělávacím prostředí nebo jinde na veřejnosti k využívání minimálně prvků a jednotlivých struktur znakované češtiny uchylují (využívání mluvních komponentů i mimo nepřímá pojmenování, terminologie, doslovné převody frází, kalky apod.). Deklarované postoje neslyšících ke znakovému jazyku a jiným komunikačním systémům jsou tak často v přímém rozporu s jejich jazykovým chováním.
(Gross 1999).It follows from this that - , in most cases, it is not possible, on the basis of the origin criterion, that the mother tongue be precisely Czech sign language for the Czech deaf.In the area of deaf and sign language, the - criteria of competence, function (frequency of language use) and identification (Facts -- bb-Kangas 1984:15) IN THE OTHER DIRECTION. Komunikační situace neslyšících není jednoduchá a s jistotou lze snad říci jen jediné: názory respektující znakový jazyk jako jazyk zakotvený v menšinové kultuře a respektující jeho odlišnosti od jazyka většiny se u nás v rámci komunity Neslyšících i ve většinové společnosti prosazují jen postupně.
In the language context, the Czech deaf is a bilingualist with a dominant one of one of the languages (the Czech sign is language, and the Czech language is the second language in which they are much less competent).The majority will only be obtained after obtaining at least a basic competen in the - Czech sign language, at a time when they acquired a means of grasping at least one language.A deaf - person in sign language is obtained mostly out of formal teaching, from their deaf parents, - from their deaf parents' families or, where appropriate, senior deaf classmates -- Czech sign language spokespersons, with whom they are in an effort of, for example, an interlining, or - during a course of interest and leisure outside the school environment. Vlivem konkrétní situace se komunikační kód neslyšících mluvčích pohybuje na pomyslné komunikační škále, kdy na jedné straně stojí mluvená čeština a od ní odvozené komunikační systémy (znakovaná čeština, znak do řeči apod.) a na druhé straně český znakový jazyk, který se však těší mnohem menší sociální prestiži. Různé jazyky a jazykové variety na jednom území a v jednom společenství mluvčích vstupují do vzájemného kontaktu (Macurová, Nováková 2008). Velká část mladších neslyšících tuto skutečnost odmítá, snaží se o jazykový purismus a tvrdí, že český znakový jazyk je zcela nezávislý na mluvené češtině. To je však vzhledem k situaci české komunity Neslyšících téměř nemožné. Český znakový jazyk jako menšinový jazyk je v nutném kontaktu s češtinou.7
It can be seen that the issue of bilingvisi (Jabůrek 1998) is closely linked to education.There are a wide range of patterns of bilingual-training, different factors (bilingual education and family education, pre school billboard education, bilingual - education in zoo language schools, - bilingual education of deaf people such as linguistic minorities, bilingual education of ethnic or cultural linguistic minorities in the territory of a foreign state, etc.).The problem of a formal bilingual education - of linguistic minorities in a foreign state is crucial by the - practice of special institutions (schools). Pro české neslyšící je jedinou šancí pro fungování ve většinové společnosti akceptování povinného bilingvismu. Vedle svého mateřského/preferovaného jazyka (českého znakového jazyka) jsou nuceni používat většinový jazyk (češtinu minimálně v její psané podobě).
In this case, the communication of persons belonging to minorities with the surrounding is in competition with the minority language, the minority language used - , the language of which is the official, majority (Czech).The various types of bilingual - education for linguistic minorities focus on promoting bilingualism -- parallel education in both languages -- with emphasis on maintaining them, or, on the contrary, favour assimilation of a minority spokesman to the majority language - (Arnberg 1983). V případě bilingvismu, užívání minimálně dvou jazyků, si nutně pokládáme otázku: Co je mateřský jazyk? Mnoho bilingvních jedinců má problém s odpovědí na otázku, který z jazyků je jejich mateřským jazykem8 (Skutnabb- -Kangas 1984).
In the case of deaf persons, they are most likely to be temporary and single-literate bilingualism (given that sign languages do not have a written form, and a deaf can therefore only provide literacy in a spoken language).The Czech sign language is seen as an aid to simplifying school communication with deaf people until the effective use of the Czech language (Hudková 2011). Situace neslyšících je velmi specifická. Podle dostupných informací jich jen 5 - 10 % pochází z rodin tom, že se ústy vyslovuje česká věta a pod jednotlivá slova se podsouvají
This is also related to the fact that a large majority of study materials and textbooks are only available in written language;if the deaf makes use of psychologist services (professional, school, sports, etc.), all tests are in Czech;all admission tests to universities shall be conducted in written form, which means that the deaf and, as a consequence, their ability and skills shall be measured and evaluated according to results in a language foreign. znaky vypůjčené ze slovníku českého znakového jazyka. "Ze starších definic stojí za zmínku i definice Lauermanova (1986: 77), v níž je - jako v jedné z prvních publikovaných definic znakované češtiny - tento pojem vysvětlen stručně takto: „Znakovaná čeština v podstatě pomocí znaků doslovně překládá orální češtinu." Většina autorů znakovaný jazyk (znakovanou češtinu) zmiňuje jako jeden z hlavních prostředků pro usnadnění odezírání.
  5 Zákon tehdy definoval znakový jazyk takto:
  „§ 4 Český znakový jazyk * Český znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem neslyšících v České republice.
  * Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické."
  6 Ze strany neslyšících seniorů často přicházel požadavek, aby tlumočník nepoužíval v projevu orální komponenty, výraznou mimiku, příliš velký znakovací prostor, protože to vše vzdalovalo jejich jazyk od „hodnotnějšího" jazyka většiny.
  7 Čeština český znakový jazyk do určité míry ovlivňuje. Důkazy o tomto kontaktu jsou například a) prstová abeceda, kdy se jedná o manuální „zobrazování" grafémů psané formy češtiny. V českém znakovém jazyce se využívá pro vizualizaci názvů, vlastních jmen nebo např. značek. Dalším důkazem kontaktu je b) inicializace, kdy se jedná opět o využití prstové abecedy. V užším pojetí jde o situace, kdy pojmenování v českém znakovém jazyce vytvoříme tak, že k odpovídajícímu tvaru prvního písmene českého slova (písmenu z české prstové abecedy) přidáme pohyb. Tímto způsobem nejčastěji vytváříme ad hoc znaky pro skutečnosti, pro které neexistují ustálená pojmenování, případně nám nejsou známa, a o kterých hovoříme. Velmi často se v praxi využívá hláskování prstovou abecedou, kdy ke skutečnosti (vlastní jména, terminologie apod.) přiřadíme příslušný inicializovaný znak, který dále používáme v textu při odkazování. Dalším důsledkem kontaktu dvou jazyků jsou c) kalky (doslovné překlady struktury cizího slova pro vytvoření nového pojmenování) a d) mluvní komponenty, tj. pohyby úst, které vycházejí z artikulace českých slov a mohou být obligatorní (rozlišují význam) nebo fakultativní (projev v českém znakovém jazyce jen přibližují slyšícímu adresátovi).
  8 Otázka mateřského jazyka může být podstatná například v situaci, kdy se má rozhodnout, ve kterém jazyce bude příslušník jazykové menšiny vzděláván, případně ve kterém bude vykonávat závěrečné formy testování na konci vzdělávání.
  neslyšících rodičů (Hrubý 1999). Z toho vyplývá skutečnost, že ve většině případů není na základě kritéria původu9 možné, aby mateřským jazykem byl pro české neslyšící právě český znakový jazyk. V oblasti neslyšících a znakového jazyka se tedy při určování mateřského jazyka uplatňují mnohem intenzivněji kritéria kompetence, funkce (frekvence užívání jazyka) a identifikace (Skutnabb-Kangas 1984: 15).10
  Čeští neslyšící jsou v jazykové situaci bilingvismu
  s dominancí jednoho z jazyků (silnějším jazykem je český znakový jazyk a čeština je druhým jazykem, v němž jsou mnohem méně kompetentní).11 K většinovému jazyku
  se dostávají až po získání alespoň základní kompetence v českém znakovém jazyce, tedy v době, kdy získali prostředek pro uchopení alespoň jednoho jazyka. Kompetence ve znakovém jazyce neslyšící získávají povětšinou mimo formální vyučování, od svých neslyšících vrstevníků, kteří pocházejí z rodin neslyšících rodičů, případně od starších neslyšících spolužáků - mluvčích českého znakového jazyka, se kterými jsou v intenzivním kontaktu například na internátě, případně během zájmových kroužků a ve volném čase mimo školní prostředí.
  Je patrné, že problematika bilingvismu (Jabůrek 1998) úzce souvisí se vzděláváním. Existuje celá řada způsobů bilingválního vzdělávání, lišících se množstvím faktorů (bilingvální vzdělávání a výchova v rámci rodiny, předškolní bilingvální výchova, bilingvální vzdělávání v cizojazyčných školách, bilingvální vzdělávání Neslyšících jako jazykové menšiny, bilingvální vzdělávání etnických či kulturních jazykových menšin na území cizího státu atd.). Zásadní je problém formálního bilingválního vzdělávání jazykových menšin v rámci cizího státu prostřednictvím speciálních institucí (škol).
  Při komunikaci příslušníků menšin s okolím si v tomto případě vzájemně konkuruje menšinový jazyk (český znakový jazyk), používaný minoritou, s jazykem oficiálním, většinovým (češtinou). Různé typy bilingválních vzdělávacích programů určených pro vzdělávání jazykových menšin se zaměřují na podporu dvojjazyčnosti - souběžné vzdělávání v obou jazycích - s důrazem kladeným na její udržení, nebo naopak upřednostňují asimilaci minoritního mluvčího k většinovému jazyku (Arnberg 1983).
  V případě neslyšících se nejčastěji jedná o dočasný a jednogramotný bilingvismus (vzhledem ke skutečnosti, že znakové jazyky nemají psanou formu, a neslyšící tedy mohou získat gramotnost pouze v některém z mluvených jazyků). Český znakový jazyk je vnímán jako pomůcka zjednodušující školní komunikaci s neslyšícími do doby, než se naučí efektivně využívat češtinu (Hudáková 2011).
  S tím souvisí také fakt, že výrazná většina studijních materiálů a učebnic je k dispozici pouze v psané češtině; pokud neslyšící využijí služeb psychologa (profesního, školního, sportovního apod.), všechny testy jsou v psané češtině; všechny přijímací zkoušky na vysoké školy jsou vedeny v písemné formě, což vede k tomu, že gramotnost neslyšících a potažmo i jejich schopnosti a dovednosti jsou poměřovány a hodnoceny podle výsledků v jazyce, který je pro ně jazykem cizím.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 10.04.2020