First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

ToP 134 - zima 2019 a eTranslate
 03  Tabulka - 1. část
Tabulka překlad - original translation - original   1. částTXT from DOCX   eTranslation´transtation of PDF ||    Text segmentovaný po odstavcíchCo. Top 2019 edition of the XXX ISSN 2336-8888 00ToP134 ToP | tlumočení - překlad zima 2019 | ročník XXX | ISSN 2336-8888
in my translations. 0 free training 0 of the 0 month licence free of charge and permanent licence free of charge HYPERLINK "http://www.star-transit.cz" Www.star-transit.cz www. sta r-gro at p. n et Star Group. Professional translation software since 1984. Content 35705416538060882686389461527015623805872262260880 62703428129510134105531781274264532446623684851724 6270341274135862102127403 Obsah
Three challenges: new JTP A. Diab projects Tři výzvy - nové projekty JTP A. Diabová 4
Envelope photo Foto z obálky 4
From through a trans and logical bibliography:The Czech company of the 21th century is not spoken with foreigners. Z translatologické bibliografie: Česká společnost 21. století se nedomluví s cizinci.
What do community interpreters make this say?J. Rejšková Co na to říkají komunitní tlumočníci? J. Rejšková 6
Babel rotor.65, No 1, 2008 Babel roč. 65, č. 1, 2008 I. Čeňková 7
New interpretation classroom for the Institute of Transatology FF UK.We are delighted and we want to share it with others.I. Čeňková Nová tlumočnická učebna pro Ústav translatologie FF UK. Máme radost a chceme se o ni podělit s ostatními. I. Čeňková 8
Judicial interpretation and translation in the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic Soudní tlumočení a překlad na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 11
What's next?Initiative for a better law on court interpreters and translators Co se dělo dále? Iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících a překladatelích 14
Report from Mr A. Diab Zpráva z Vídně A. Diabová 15
Price of Josef Jungmann Cena Josefa Jungmanna 18
Jeironings (2019) Jeronýmovy dny 2019 22
O Helsinki book book in the case and zopar ďaločach A. Rabi bilingvismus/ multilinguism. O Helsinskom knižnom veľtrhu a zopár ďalších veciach A. Rády 23 Bilingvismus/multilinguismus N. Hynková Dingová 27
Telepathy, invisibility and other supercapability of a fully interpreter K. Vávra Telepatie, neviditelnost a další superschopnosti dokonalého tlumočníka K. Vávrová 30
Prague. same scaly Nobel Peace Prize Nobelistka z Prahy B. Stejskalová 32
Visit to A. Šourková Návštěva na zámku A. Šourková 33
Inspection of the Church of St. Gabriel A. Šourková Prohlídka kostela sv. Gabriela A. Šourková 35
Applicable óška M. Uličný óška Ostrčený óška M. Uličný 36
4 4 6 7 8 11 14 15 18 22 23 27 30 32 33 35 36 39 Also published (or found)...A. Šourková Dále vyšlo (nebo vyjde)... A. Šourková 39


Calls -- new JTP projects Tři výzvy - nové projekty JTP
At the moment, JTP leaves three new projects. V současné době JTP rozjíždí tři nové projekty.
One is, unfortunately, almost traditional.We will have to once again create a new website with a modern structure and a modernised database for - members to adapt to the requirements of time.A few willing colleagues are already reporting back to a working group who will take the same way, but each member with good ideas will be welcome. Jeden je, dá se říci bohužel, skoro tradiční. Budeme muset opět vytvořit nové webové stránky s moderní strukturou a modernizovanou databází členů, abychom se přizpůsobili požadavkům doby. Pár ochotných kolegů se již hlásí do pracovní skupiny, která se tohoto titánského úkolu ujme, ale každý člen s dobrými nápady bude vítán.
The second is to get a job for our members.JTP does not intend to turn to any kind of job broker, but, based on the inspiration from abroad, we want to use some of the countless fairs to present our members to potential customers.This will require a lot of reflections and exploration of the options (we are not just a few of the young people of Bilk - and our resources are limited), but those who are interested in this type of business can and will tell us - your ideas, the fields where they wish to enter and how they would like to take part. Druhý je zaměřený na získávání práce pro naše členy. JTP se nehodlá proměnit ve zprostředkovatelnu práce jakéhokoli druhu, ale na základě inspirace ze zahraničí chceme zkusit využít některé z nesčetných veletrhů k tomu, aby se tam naši členové představili potenciálním zákazníkům. Ještě to bude vyžadovat mnoho úvah a zkoumání možností (přece jen nejsme mladoboleslavská automobilka a naše zdroje jsou omezené), ale zájemci o tento typ propagace nám mohou psát své nápady, obory kam by si přáli proniknout a jakou formou by se chtěli zúčastnit.
The third project, the so-called mentorship, was created by the demand of young colleagues and graduates who were still looking for their job in the sun.We have sent us a letter of formal notice, - which will guide the members of the new members in order to support them at the start of their careers. Třetí projekt, takzvaný mentoring, vznikl na základě poptávky mladých kolegů a absolventů, kteří teprve hledají svoje místo na slunci. Rozeslali jsme výzvu, aby se nám přihlásili zkušení kolegové, kteří se stanou jakými si průvodci nových členů, aby jim byli oporou na počátku jejich profesní dráhy.
Colleagues of the future mentors are also slow to report but, at the request of one of them, I would like to clarify here a few simple rules.It is not the task of a mentora to cause his protection to work or to guarantee - it to its own customers.The mentor should, first of all, be able to reply to practical questions about freelance work, customer contact, invoicing, formalities, settlement of claims, etc. If both work with the same languages, it may be necessary for the recruiting translator to - show his translation if he is not sure that it is so, the mentor may imagine him on the JTP in order for a new colleague not to make a foreign and bold colleague.While the mentor's function is not remunerated, we consider, for example, once the new database has been finalised -- that his profile may have a honour to be distinctive - .The search engine on the new website can offer it between the first and other potential benefits. Kolegové budoucí mentoři se již také pomalu hlásí, ale na žádost jedné z nich si dovolím zde upřesnit pár jednoduchých pravidel. Není úkolem mentora shánět svému chráněnci práci, ani jej doporučovat vlastním zákazníkům. Mentor má především být schopen odpovídat na praktické otázky ohledně práce na volné noze, styku se zákazníky, fakturace, úředních náležitostí, řešení pohledávek, atd. Pokud budou oba pracovat se stejnými jazyky, může třeba začínající překladatel ukázat svůj překlad mentorovi, jestliže si není jist, zda je to tak v pořádku, mentor jej může představit na večírku JTP, aby si tam nový kolega nepřipadal cizí a odstrčený. Funkce mentora není sice honorovaná, ale uvažujeme například o tom - až bude hotová nová databáze - že jeho profil může nést jakousi čestnou distinkci. Vyhledávač na nových webových stránkách ho může nabízet mezi prvními a další případné výhody.
A mentor may become an interpreter or translator who works for at least five years as a member of the JTP, and feels that he wants to - pass on an experience, in order to help cultivate our translation environment.Menteo, or the trustee, may be a mter or - a translator, a member of the JTP, working in a field of less than two years.He can also choose from the list of free mentors to - him who will be a professional, linguistic or geographical proximity to him. Mentorem se může stát tlumočník nebo překladatel, jenž pracuje v oboru, alespoň pět let je členem JTP a má pocit, že nasbírané zkušenosti chce předat dál, aby pomohl kultivovat naše překladatelské prostředí. Menteem neboli svěřencem mentora se může stát tlumočník nebo překladatel, člen JTP, pracující v oboru méně než dva roky. Ten si taky může vybrat ze seznamu volných mentorů takového, jenž mu bude profesně, jazykově nebo geograficky nejblíže.
This will be a completely new experience for us.We are looking for optimal solutions.If you have any ideas to improve the quality of the process, please write to HYPERLINK "mailto:jtp@jtpunion.org" jtp@jtpunion.org MS ALAINE DIY Bude to pro nás zcela nová zkušenost. Sami hledáme optimální řešení. Pokud máte jakékoli nápady, jak celý proces zkvalitnit, pište na obvyklou adresu jtp@jtpunion.org. [HYPERLINK: mailto:jtp@jtpunion.org]
Chair of JTP Foto z obálky
Envelope photo V pátečním odpoled-
Under the line taken - by the European Commission on account of this year's Jeonth Days - ,  
Jan Faber mentions Professor Andrew Rothwella from Swansea University and his lecture on work with the CAT and MT in the literary text.More from 2019 on page 22. News ni, jež na letošních Jeronýmových dnech probíhalo opět v režii pražského zastoupení Evropské komise, Jan Faber uvádí profesora Andrewa Rothwella ze Swansea
Academia (Acadéia); AmAlAine DiAbová
Guide Guide předsedkyně JTP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Attacks by US and British fighter jets on land targets in Czech countries in 1944 and 1945 Kostnice in Czech countries Frankušéto ^ ibenzi Radek Galas 3330003154728 55620000University a jeho přednášku o práci s nástroji CAT a MT na literárním textu. Více z Jeronýmových dnů 2019 na str. 22.
ACADEMIA Academia Novinky Nakladatelství Academia
the Federal Republic of Germany, From transparological bibliographies 413143837320651542868128652 Z translatologické bibliografie
Ivana Čeňková and colleagues (2019).The society - of the 21th century is not spoken with foreigners.What do community interpreters make this say?Philosophy Faculty - , Univer Zita Zita Karlovy Vary, Publication Series, 164 pp., ISBN 978-80-7308-936-8 (print), ISBN 978-80-7308-937-5 (online:PDF). Ivana Čeňková a kolektiv (2019). Česká společnost 21. století se nedomluví s cizinci. Co na to říkají komunitní tlumočníci? Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ediční řada Varia, 164 s., ISBN 978-80-7308-936-8 (print), ISBN 978-80-7308-937-5 (online: pdf).
The subject matter of this collective monograph is certainly interesting and very timely, for a number of reasons.Interestingly, as community interpretation remains on the edge - of theoretical interpretation research, well on the edge of theoretical interpretation research, linked to the demographic changes that are linked to the current migration situation.The aim of the community interpretation is to enable persons not - in possession of the official language of the country to communicate with public service providers and to give them - full and equal access to the ys' rights - , health, education and social services. Téma této kolektivní monografie je bezesporu zajímavé a velmi aktuální, a to hned z několika důvodů. Zajímavé, protože komunitní tlumočení zůstávalo dlouho na okraji zájmu teoretického tlumočnického výzkumu, aktuální vzhledem k demografickým změnám, které souvisejí se současnou situací v oblasti migrace. Cílem komunitního tlumočení je umožnit osobám neovládajícím úřední jazyk země komunikaci s poskytovateli veřejných služeb a zajistit jim úplný a rovný přístup k systému práva, zdravotnictví, vzdělávání a sociálních služeb.
The Institute of Transranology (ÚTRL) looks at - community interpretation around the beginning of the millennium.The author of the introductory part of the monograph was one of the first to deal with community research - on a systematic basis.In this way, the ÚTL, for its part, has done so with the workplace which is working - on issues that give rise to community interpretation and, in particular, the preparation of community interpreters.The Institute cooperates - with a number of NGOs and non-profit organisations in order to increase the professionalisation of community interpretation.As the author of the note is - warning in the introduction of the monograph, there has not yet been a consensus on the definition of the role and the perception of the role of an interpreter. - It is precisely that role and other aspects of the community depressant - dealing with all four master's Masters degrees - , which are part of this collective monograph in abbreviated form and adapted form. Ústav translatologie (ÚTRL) se výzkumu komunitního tlumočení věnuje přibližně od začátku tisíciletí. Autorka úvodní části monografie byla jednou z prvních, kdo se výzkumu komunitního tlumočení začal u nás systematicky věnovat. ÚTRL se tak její zásluhou stal pracovištěm, které se otázkám souvisejícím s komunitním tlumočením, a hlavně pak s přípravou komunitních tlumočníků, věnuje. Ústav translatologie spolupracuje s řadou nevládních a neziskových organizací ve snaze zvýšit profesionalizaci komunitního tlumočení. Jak sama autorka upozorňuje v úvodní části monografie, nebyla zatím nalezena shoda, pokud jde o vymezení role a vnímání role komunitního tlumočníka. A právě touto rolí a dalšími aspekty komunitního tlumočení se zabývají všechny čtyři magisterské diplomové práce, které ve zkrácené a upravené formě jsou součástí této kolektivní monografie.
Jiřina Holbuying, in his work, concludes that the views on what all fall within the role of the community interpreter are divided.This may affect a wide range of factors.The aim of its research was to identify to what extent and how the perception of the role of the interpreter was different for those in - relation to those factors. Jiřina Holkupová ve své práci dochází k závěru, že názory na to, co všechno spadá do role komunitního tlumočníka, se různí. Vliv na to může mít celá řada faktorů. Cílem jejího výzkumu bylo zjistit, do jaké míry a jak se liší vnímání role tlumočníka u klientů / respondentů v závislosti na těchto faktorech.
Kateřina Vávrová, in his work, describes the situation in the field of community interpreting at - primary schools in Prague.It is also interested in clients' views. Kateřina Vávrová ve své práci popisuje situaci v oblasti komunitního tlumočení na základních školách v Praze. I ji zajímají názory klientů
CZECH COMPANY 21.The century SE did not receive with the foreign national Ca na ta Hkajl chang i  
ti-Dc-idnnothing 17  
Ivjiu CrusvV.l and colleagues (school directors and teachers) of the role community interpreter should play.This work is all the more valuable given that research on education in the field of education is still very low in the area of education. - There is also a very interesting part of the children of foreigners in the role of interpreters for bridge communication - between parents/students' representatives and school leaders.The work contains valuable recommendations for school practice. (ředitelů škol a pedagogů) na to, jakou roli by měl komunitní tlumočník plnit. Tato práce je o to cennější, že výzkum komunitního tlumočení v oblasti školství je i dnes velmi málo rozvinutý. Velmi zajímavá je i část věnující se dětem cizinců v roli tlumočníků zprostředkovávajících komunikaci mezi rodiči/zástupci žáků a vedením školy. Práce obsahuje i cenná doporučení pro školní praxi.
Dita Štěpáková describes secure communication - in the field of health. In this case too, the work of the practical recommendations resulting from the very carefully processed enquiry procedure is part of the work. - Dita Štěpánková popisuje zajišťování komunikace v oblasti zdravotnictví. I v tomto případě jsou součástí práce doporučení pro praxi, která vyplývají z velmi pečlivě zpracovaného dotazníkového šetření.
LIBOR has not chosen community - interpreting at work offices - in the Czech Republic.His work is one of the outputs of the project on the - development of counselling services provided by employment services to foreigners.In particular, the use of community - interpretation for negotiations with customers was discussed.On the basis of in-depth interviews with the - work of employment offices and inquiries among interpreters, the author sets forth a series of recommendations for all parties involved. - It concludes that there is a very little awareness among the staff of the employment offices of what community interpretation is and what is the task of an interpreter.It also stresses the importance of community interpretation for the integration process. Libor Nenutil si za téma své diplomové práce vybral komunitní tlumočení na úřadech práce v České republice. Jeho práce je jedním z výstupů projektu Rozvoj poradenství poskytovaného úřady práce pro cizince. Konkrétně se jednalo o zkušební využití komunitního tlumočení pro jednání s klienty. Na základě hloubkových rozhovorů s pracovníky úřadů práce a dotazníkového šetření mezi tlumočníky formuluje autor řadu doporučení pro všechny zúčastněné strany. Dochází k závěru, že mezi pracovníky úřadů práce je velmi malé povědomí o tom, co je komunitní tlumočení a co je úkolem tlumočníka. Zdůrazňuje i význam komunitního tlumočení pro integrační proces.
A fresh monograph (October 2019) - is an important contribution to research on community interpretation.However, its importance is also to map out the situation in different areas of public administration, where the role of community interpreters for successful communication with foreigners not controlling the country is crucial.I also consider the efforts of the monograph of a monograph to be made - accessible to the wider public at a high level.The monographs will certainly also be very useful for both the continuation - of community interpreters and the understanding of their non-substitutable role on the part of users. Čerstvě vydaná (říjen 2019) kolektivní monografie je významným příspěvkem k výzkumu komunitního tlumočení. Její význam však spočívá i v tom, že mapuje situaci v různých oblastech veřejné správy, kde role komunitních tlumočníků pro úspěšnou komunikaci s cizinci neovládajícími jazyk dané země je naprosto zásadní. Za mimořádně přínosnou považuji i snahu editorky monografie zpřístupnit kvalitně zpracované diplomové práce širší veřejnosti. Monografie bude jistě velmi užitečná také pro další přípravu komunitních tlumočníků i pro pochopení jejich nezastupitelné role ze strany uživatelů.
The publication was published on the occasion of the 55th anniversary of the - establishment of a higher field of university translation and interpreting in Prague (academic year 1963/1964). Publikace vyšla u příležitosti 55. výročí založení vysokoškolského oboru překladatelství a tlumočnictví v Praze (v akademickém roce 1963/1964).
PHDR.Mr Jan REJSKOVA of a conference interpreter and a university lecturer PhDr. JAnA reJšková konferenční tlumočnice a VŠ pedagog
A collective monograph can be bought from the UK cultural faculties. Kolektivní monografii je možno zakoupit ve fakultním obchodě FF UK.
Book: Kniha:
HYPERLINK "https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/ceska_spolecnost_21_stoleti_se_nedomluvi_s_cizinci_co_na_to_rikaji_komunitni_tlumocnici_-1829" Https://e-shop.ff. cuni.cz/knihy/monografie/ceska_spolecnost_21_stoleti_ se_unspoken s_abroad _n_to_rikaj_to_tomnici_-1829 https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/ceska_spolecnost_21_stoleti_ se_nedomluvi_s_cizinci_co_na_to_rikaji_komunitni_tlumocnici_-1829 [HYPERLINK: https://e-shop.ff.cuni.cz/knihy/monografie/ceska_spolecnost_21_stoleti_se_nedomluvi_s_cizinci_co_na_to_rikaji_komunitni_tlumocnici_-1829]
E-book: E-kniha (PDF):
HYPERLINK "https://e-shop.ff.cuni.cz/e_knihy/e_publikace/ceska_spolecnost_21_stoleti_" https://e-shop.ff.cuni.cz/e_knihy/e_publikace/ceska_spolecnost_21_stoleti se_non-grammatical _co_n_to_rikoj_to_rikojic_pdf_-1901 https://e-shop.ff.cuni.cz/e_knihy/e_publikace/ceska_spolecnost_21_stoleti_ se_nedomluvi_s_cizinci_co_na_to_rikaji_komunitni_tlumocnici_pdf_-1901 [HYPERLINK: https://e-shop.ff.cuni.cz/e_knihy/e_publikace/ceska_spolecnost_21_stoleti_]
Babel Babel
Babel, International Federation of Translators FIT.Emergence of oligarchic networks under EU Framework Programmes, International Journal of Technology Management, Vol. 65, No 1, 2018. Babel, časopis Mezinárodní federace překladatelů FIT, roč. 65, č. 1, 2018.
ISSN 0521-9744 ISSN 0521-9744.
The first number of the Babel magazine of 2019 contains a total of seven technical articles dealing with a number of aspects of the translation and interpretation process.We will find - them a good way to go. První číslo časopisu Babel z roku 2019 obsahuje celkem sedm odborných článků, které se věnují řadě aspektů procesu překladu a tlumočení. Postupně si je projdeme.
In the first stati of Lucía Ruíz Rosendo and María Ceília Gallán from the Geneva University, the Faculty of Interpretation and Interpretation - (FTI) presents the results of its experimental study comparing a simultaneous interpretation of 6 sessions and - 11 entries.Their aim is to see what impact on their performance has a growing and declining rate of initial expression on the specialist (medical) theme.The choice of the time - slot and the precision of the information transmitted in the form of the language - , i.e. interpretation, was chosen as the basis of the variable variables.Interpretation from English into Spanish (language A of the interpreters).The initial speech was - divided into three parts.The first and third parts were sold fairly quickly, on the - other hand, very quickly.A total of 12 segments, evaluated by five independent assessors (two interpreters and three doctors), were analysed by the Badists.The results showed that, in substance, the higher speed did not affect the - time lag and that there are no statistically significant differences between the timing of the - experienced and the start time interpreters.The results have also shown that the higher speed of the speaker has a negative impact on the accuracy of the transfer for both sides of the interpreters. - V první stati autorky Lucía Ruíz Rosendo a María Cecília Galván ze Ženevské univerzity, z Fakulty překladu a tlumočení (FII) představují výsledky své experimentální studie, jež porovnává simultánní tlumočení 6 zkušených tlumočníků a 11 tlumočnických nováčků. Jejich cílem je zjistit, jaký dopad na jejich výkon má stoupající a klesající rychlost výchozího projevu na odborné (lékařské) téma. Jako závislé proměnné si zvolily časový posuv a preciznost předané informace v cílovém jazyce, tj. tlumočení. Tlumočilo se z angličtiny do španělštiny (jazyk A tlumočníků). Výchozí projev byl rozdělen do tří částí. První a třetí část byly proneseny přiměřeně rychle, prostřední úsek naopak velmi rychle. Badatelky analyzovaly celkem 12 segmentů, které hodnotilo pět nezávislých hodnotitelů (dva tlumočníci a tři lékaři). Výsledky ukázaly, že vyšší rychlost v podstatě nijak neovlivnila délku časového posuvu a že nejsou žádné statisticky významné rozdíly mezi časovým posuvem zkušených a začínajících tlumočníků. Výsledky rovněž prokázaly, že vyšší rychlost řečníka má negativní dopad na přesnost převodu, a to u obou skupin tlumočníků.
Secondly, by its author Jungmin Hong z Ewha Wumans Uni versions, from the - Institute of Translation and Interpreting in South Korea, let me read about the paralysis of the - translation and - news coverage by translators and interpreters, and whose identity is indicated by their name or brand in such a way as to make it clear what their position is in the medium.The author therefore examines whether such - translators are published, if so, how it is indicated, how it is visible, etc., and the publication of the names of the author of the starting texts is also analysed in parallel.The research - produced by its research shows that even if more than half of the media agencies (out of a total of 11) are mentioned in the name of the translator, the full name only appears in two of them and, moreover, the name of the translator can be found at all at the end of the text at all.This is a great deal of public acceptance of the audiovisual translation (TAV), since, in the author's - view, this area is well neglected.Most of the researchers focus on the specificities of the audiovisual translation, or on TAV as a product, but are not interested in the final recipients of this type of translation.In his opinion, it is important to know what their expectations are, and to know - , and has therefore carried out a comprehensive survey among students of two Montenegrin universities (136 of those of the pupils) - , in order to find out that expectations are very different and that the subtitling must take into account the final reception and cultural background of these students. - Ve druhé stati, jejíž autorkou je Jungmin Hong z Ewha Womans Univerzity, z institutu pro překladatele a tlumočníky v Jižní Koreji, si přečteme o paratextové viditelnosti překladatelů, kteří se věnují překládání zpráv a aktuálního zpravodajství, a jejichž identita je naznačena uvedením jejich jména či značky tak, aby bylo zjevné, jaké je jejich postavení v daném médiu. Autorka proto zkoumá, zda je identita překladatelů zveřejňována, pokud ano, tak jak je uváděna, jak je viditelná atd. Paralelně analyzuje i zveřejňování jmen autorů výchozích textů. Výsledky jejího výzkumu ukazují, že i když více než polovina mediálních agentur (z celkového počtu 11) nějak identitu překladatele uvádí, tak celé jméno figuruje pouze u dvou z nich a navíc dá dosti práce jméno překladatele někde na konci textu vůbec najít. To je velký rozdíl oproti samotným autorům překládaných článků - novinářů či jiných spolupracovníků redakce - jejichž jméno je velmi viditelně a detailně vždy uvedeno. Autorka z toho vyvozuje, že média tímto znevažují úlohu překladatele, což může negativně ovlivňovat i celkový pohled na tuto profesi. Třetí příspěvek od Hameda Ghessimi z Islamic Azad univerzity v Tabrizu v provincii Východní Azerbajdžán (Írán) se zajímá o to, jak konkrétně jedna agentura marxistických islámských překladatelů svými překlady, kdy se opírala o sociologické a filozofické myšlení francouzského sociologa Pierra Bourdieu (zejména o pojmy: habitus, kapitál a třída), ovlivňovala nové znalosti a moderní smýšlení v íránské společnosti v 60. a 70. letech minulého století, kdy stát byl ovládán monarchistických režimem. Ve čtvrtém článku Bruno Echauri Galván z univerzity ve španělském městě Alcalá porovnává různé ilustrace v knize Jakub a obří broskev od Roalda Dahla a to z pohledu překladatele a ilustrátora ve dvou různých vydáních. Dospívá k názoru, že ilustrátor se inspiruje konkrétním překladem a že to má vliv i na jeho práci. Pátá stať od Petara Božoviće z univerzity v Černé Hoře se prostřednictvím empirického výzkumu věnuje
  tomu, jak je audiovizuálním překlad (TAV) přijímán publikem, jelikož podle názoru autora je tato oblast značně opomíjena. Většinou se badatelé zaměřují na specifika audiovizuálního překladu, či na TAV jako produkt, ale nezajímají se o finální příjemce tohoto druhu překladu. Podle něj je důležité vědět, jaká jsou jejich očekávání a preference, a proto uskutečnil rozsáhlé dotazníkové šetření mezi studenty dvou černohorských univerzit (136 studentů), aby zjistil, že očekávání jsou velmi rozdílná a že je při titulkování nutno brát v úvahu konečného příjemce a jeho kulturní zázemí.
The sixth article from Liang Linin and XU Mingu z Huahong University of Science and Technology (HUST) in Wu-chan in China - is about different translations of certain terms and expressions from Chinese into English.As a starting point, they chose the publication from Xi Jinping The Governance of China, focusing on 401 words and phrases and following seven different translation procedures.Since the book was published in English in a total of 20 States and has always been translated by other translators, the authors analyse also the frequency of use of these selected terms using the static body analysis method. - Šestý článek od Liang Linxin a Xu Mingwu z Huazhong University of Science and Technology (HUST) v čínském městě Wu-Chan se zamýšlí nad různými překlady některých pojmů a výrazů z čínštiny do angličtiny. Jako výchozí materiál si zvolili publikaci od Si Ťin-pchinga The Governance of China, jde se zaměřili na 401 slov a vět a vysledovali na nich sedm různých překladatelských postupů. Jelikož kniha vyšla v angličtině v celkem 20 státech a byla přeložena vždy jinými překladateli, autoři proto analyzují i frekvenci používání těchto vybraných pojmů a pracují přitom metodou statistické korpusové analýzy.
The most recent contribution from the Mari-Te- Resa Ortega (Universidad de Valladolid, Soria, Spain) and Janine Pimentel from the University of Rio de Janeiro is dealing with the terminology used on social networks.As most of the social networks are spreading from the Angolar environment, there is a need for users from other ja zyk and cultural areas ( - if English concepts are not transferred) to be able to express their views in their own language.The author thoroughly analysed the body created from newspaper papers dedicated - to social networks ( Facebook and WhatsApp), published in English, Spanish and Brazilian Portuguese.They have - tended to write these networks to journalists in different media and languages and how they convert concepts and terminology into social networks.The authors note that, in the case of translation, journalists use mainly calories, loans and rafimpact, unless - there is a direct equivalent in the target language. Poslední příspěvek od Maríi-Teresy Ortego-Antón (Universidad de Valladolid, Soria, Španělsko) a Janine Pimentel z univerzity v Rio de Janeiro se zabývá terminologií používanou na sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že většina sociálních sítí se šíří z anglofonního prostředí, vzniká zde potřeba, aby se uživatelé z jiných jazykových a kulturních oblastí (pokud nepřevezmou anglické pojmy) měli možnost vyjadřovat i ve svém vlastním jazyce. Autorky podrobně analyzovaly korpus vytvořený z novinových článků, jež se věnují právě sociálním sítím (Facebook a WhatsApp), a jež byly publikovány v angličtině, španělštině a brazilské portugalštině. Zkoumaly, jak o těchto sítích píší novináři v jednotlivých médiích a jazycích a jak koncepty a terminologii sociálních sítí převádějí. Autorky konstatují, že se při překladu novináři uchylují zejména ke kalkům, výpůjčkám a parafrázování, pokud neexistuje přímý ekvivalent v cílovém jazyce.
IVANA ČEŇKOVA ÚTRL UK ivAnA Čeňková ÚTRL FF UK
/ ¦ ¦ x v transmission to the UK Nová tlumočnická učebna pro Ústav translatologie FF UK
We are delighted and we want to share it with others Máme radost a chceme se o ni podělit s ostatními
The reconstructed or completely new interpretation laboratory No 310 for the Institute of Transatology in the main building of the Faculty of Philosophy of the Faculty of Kar Square in - Jan Palacha 2 was just put into service and the first provision of simultaneous interpretation was held on Monday 18 November. 2747987-36820Rekonstruovaná, respektive zcela nová tlumočnická laboratoř č. 310 pro Ústav translatologie v hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na náměstí Jana Palacha 2 byla právě uvedena do provozu a v pondělí 18. listopadu se v ní konala první výuka simultánního tlumočení.
The original language of interpretation here has been in place since 1992, when we had complete equipment (booths and interpreting equipment from the Televic company, then analogous), as a result of the European - project coordinated by ILMH in Brussels. Původní tlumočnická učebna zde fungovala od roku 1992, kdy jsme její kompletní vybavení (kabiny i tlumočnickou techniku od firmy Televic, tehdy ještě analogovou) získali díky evropskému projektu, jenž koordinoval bruselský tlumočnický institut ILMH.
We have constantly updated, edited and retrofitted from money to how many European - and Czech (Minister and university) - grants, from their own resources, but also mainly thanks to the work and enthusiasm of the technicians from the laboratory of the IT laboratory, - FF UK, in particular Tomáš well.So we ultimately had both the necessary internet and computers in all six interpreting booths, videoconferencing - , a data projector, a - monitor and a - new chair, a carpet and a wealth of single existing media -- hundreds of audio and video cassettes for use by students for self-learning.But technical progress has gone further and it was clear that our old 310 is long overdue, and it will be - necessary to start thinking on where and how to get funding for its whole renovation. Původní laboratoř (foto Ivana Čeňková) Laboratoř jsme průběžně inovovali, upravovali a dovybavovali z peněz několika evropských a českých (ministerských i fakultních) grantů, z vlastních zdrojů, ale také zejména díky spolupráci a nadšení techniků z Laboratoře výpočetní techniky FF UK, především kolegy Tomáše Vrby. Takže nakonec jsme zde měli jak nezbytný internet, tak i počítače ve všech šesti tlumočnických kabinách, videokonferenční zařízení, dataprojektor, přídavné monitory, ale i nové židle, koberec a spoustu tehdy jediných existujících nosičů - stovky audio a videokazet, jež studenti využívali při samostudiu. Ale technický pokrok šel dál a bylo zřejmé, že naše stará dobrá 310 je už dávno za svým zenitem a bude potřeba začít přemýšlet, kde a jak získat finanční prostředky pro její kompletní rekonstrukci.
In 2015, we asked us to submit to us - with the information that it would be possible to reconstruct such an interpreter in the framework of the Operational - Programme Research, Development and Education, co-financed by the European Structural and Investment Funds, if the project was to be reconstructed for the reconstruction of the large FFUK stations in Prague. - Managed.And so even our interpretation laboratory came to a number, albeit only this year in spring 2019. V roce 2015 se na nás obrátilo vedení FF s informací, že by bylo možné provést rekonstrukci této tlumočnické laboratoře v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, pokud se ovšem podaří tento projekt na „Rekonstrukci velkých poslucháren FFUK v Praze" získat. Podařilo se. A tak i naše tlumočnická laboratoř přišla na řadu, ač teprve letos na jaře 2019.
At the end of May, the building firm had embarked on the road and I - believed that everything should be completed by the autumn and we could begin to learn from the winter semester in a completely new, modern interpretation classroom corresponding to the needs and requirements of the 21th century. Koncem května se stavební firma pustila do bouracích prací a já nevěřila, že se do podzimu stihne vše úspěšně dokončit a my budeme moci začít v zimním semestru učit ve zcela nové, moderní tlumočnické učebně odpovídající potřebám a požadavkům 21. století.
The Vystorm (photo Ivan Čeňková) Vybouráno (foto Ivana Čeňková)
reduced backlog, in particular in the assembly of all techniques, actually occurred, but is now all ready and fully operational.We have six great buyouts for a total of 12 interpreters.Now, however, they are now placed against each other (see photos) and are equipped with Bosch equipment, in the case of a - computer with an internet connection, a socket with its own laptop or other additional - device, with ergonomic chairs, flat light and desktop lamps, but also with the possibility to start completely without noisy ventilation. - By the way, the air-technology operates throughout the classroom; Menší skluz, zejména při montáži veškeré techniky, opravdu nastal, ale nyní je již vše hotovo a zcela funkční. Máme šest prostorných prosklených kabin - pro celkem 12 tlumočníků. Nyní jsou však nyní umístěny proti sobě (viz fotografie) a jsou vybavené tlumočnickou technikou Bosch, v každé je počítač s připojením na internet, zásuvky s možností zapojení vlastního notebooku či jiného přídavného zařízení, s ergonomickými židlemi, stropním osvětlením i stolní lampou, ale i s možností spuštění zcela bezhlučného větrání. Mimochodem v celé učebně funguje vzduchotechnika,
but also air conditioning.On the windows they are automatically operable before the booths, for 18 "delegates"/students, kte are provided with - microphones and a listening device allowing two to listen to two - channels (i.e. the original, whether a speaker or a computer, Internet, USB, video conference, external device, etc. into one ear, and an interpreter from the selected cab to the second ear).We will, in particular, use this possibility during the tests, but the teachers thus listen and evaluate, in essence, each provision of simultaneous interpretation. ale také klimatizace. Na oknech jsou automaticky ovladatelné žaluzie, před kabinami jsou ve tvaru U sestaveny stolky pro 18 „delegátů"/studentů, kteří mají k dispozici mikrofony a sluchátka umožňující souběžný poslech dvou kanálů (tj. originálu, ať už řečníka či nahrávku z počítače, internetu, USB,z videokonference, externího zařízení apod. do jednoho ucha, a tlumočníka ze zvolené kabiny do druhého ucha). Tuto možnost využijeme především během zkoušek, ale vyučující takto poslouchají a hodnotí v podstatě při každé výuce simultánního tlumočení.
New laboratory (photo Martin Hundák, FF UK) Nová laboratoř (foto Martin Hundák, FF UK)
New laboratory (photo Martin Hundák, FF UK) Nová laboratoř (foto Martin Hundák, FF UK)
A large teacher table is - a video camera, a computer, a monitor, a drawer, a digital display to control all the technical and source material in the classroom - , and a monitor (PC, microphone, video, USB, camera or other external source) of the monitor, with the possibility of uploading a student performance from all cabins to the teacher's computer. Na velkém učitelském stole je umístěna videokamera, počítač, monitor, zásuvky na přípojná zařízení, digitální displej pro ovládání veškeré techniky v učebně a pro výběr zdroje, (PC, mikrofon, video, USB, kamera či další externí zdroj) monitor, s možností nahrávání výkonu studentů ze všech kabin do učitelského počítače.
This is done by chip or card, and there is course to learn how to work.Given that, even in other renovation works of our - faculty, there is also a videoconferencing facility, according to the communication of the technicians, it is possible to link it to another hearing, where a foreign professor, expert - or guest, and students in the booths, may speak in the course of teaching.Our classroom can be connected to a large car and, if multilingual international events are to be held there - , a professional simultaneous interpretation for listeners is therefore just from the booths of our interpretation laboratory if the parties get the headphones and adjust it into a good channel with their own language - .Tl - of slurry will be filmed by camera and by a speaker transmitted to three major monitors and screens located in the interpreting laboratory - so that they can see them well from all cabins. Vše se ovládá pomocí čipu či karty a zpočátku je pochopitelně nutné se naučit s tím pracovat. Vzhledem k tomu, že i v dalších rekonstruovaných posluchárnách naší fakulty je také instalováno videokonferenční zařízení, je dle sdělení techniků možné propojit se s jinou posluchárnou, kde třeba právě přednáší nějaký zahraniční profesor, expert či host a studenti v kabinách ho mohou v rámci výuky tlumočit. Naše učebna se dá propojit i s velkou aulou, a pokud se tam bude konat vícejazyčná mezinárodní akademická akce, tak je možné profesionální simultánní tlumočení pro posluchače zajistit právě z kabin naší tlumočnické laboratoře, pokud účastníci dostanou k dispozici sluchátka a nastaví si příslušný kanál se svým jazykem. Tlumočníci budou mít kamerou snímaný
I am convinced that, in a new interpretation laboratory, my students will be taught again, - and that they will always enjoy this teaching. pohled do auly a na řečníka přenášený na tři velké monitory a plátno umístěné v tlumočnické laboratoři tak, aby na ně ze všech kabin dobře viděli.
  Jsem přesvědčená, že se našim studentům bude v nové tlumočnické laboratoři výuka simultánního tlumočení líbit a že se budou na tuto výuku vždy těšit.
I also hope that we will also be able to bring them to the attention of other interested parties in the interpretation courses for the public. Rovněž doufám, že ji budeme moci předvést i dalším zájemcům v rámci tlumočnických kurzů pro veřejnost. Prof. PhDr. ivAnA Čeňková, CSC.
PROF.Ivana ČEŇKOVA, CSc. garage at the Interpretation Institute of the Institute of Transatologie FF UK garant Mgr. studijního oboru Tlumočnictví Ústav translatologie FF UK
Judicial interpretation and translation in the Soudní tlumočení a překlad na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic V ěříme, že většina aktivních tlumočníků a překladatelů zaznamenala, že v letošním roce vznikla společná pracovní
  Soudní tlumočení je na českém trhu popelkou. Odměny za překlad jsou výrazně nižší než u běžného komerčního překladu, u komerčního tlumočení
photo 1 H. Marcinac foto 1 H. Marciniak
DONE AT we make sure that most of the active players are: získání příslušného oprávnění odrazují. Abychom pochopili, proč tomu tak je, je nutné si nejdříve říct, jak tato oblast funguje.
for interpreters and translators - , this year saw the creation of a joint working group of court interpreters and donations, bringing together all - relevant professional associations and organisations, including academia, all working together to promote change in - the legislative process of interpretation and translation. - In this article, we would like to explain the background to this Working Group and its first steps. skupina soudních tlumočníků a překladatelů, sdružující všechna relevantní profesní sdružení a organizace, včetně akademických pracovišť, které všechny společně usilují o prosazení změn v legislativní úpravě soudního tlumočení a překladu. V tomto článku bychom chtěli vysvětlit, v jakém kontextu tato pracovní skupina vznikla a jaké byly její první kroky.
Judicial interpretation is on the Czech market for ash.The translation fees are significantly lower than for normal commercial - translation, the difference is even multiple for commercial interpretation.Moreover, the effective level of taxation of the income from judicial activity is higher than for - the latter because the court interpreters have applied a lower flat rate of 40 %.Judicial interpretation is therefore not an area of public interest, and - a lack of financial valuation is just one of the factors behind the acquisition of the respective authorisations of the Oder. - To understand why this is the case, it is first necessary to say how this area works. je rozdíl dokonce několikanásobný. Efektivní míra zdanění příjmů ze soudní činnosti je navíc vyšší než u komerčního překladu, protože soudní tlumočníci uplatňují nižší výdajový paušál ve výši 40 %. Soudní tlumočení tedy není oblast, která by se těšila velkému zájmu, a nedostatečné finanční ohodnocení je jenom jedním z faktorů, který překladatele a tlumočníky od
While translation and interpretation are in translation and most of the commercial interpreters and - translators are active on the basis of a trade licence, where they do not have to show any medication, the performance of the activity of the - judicial officer is in accordance with the - specific rules governing not only the requirements for professional competence, - but also the administration and the criminal liability of the interpreters. - Zatímco překladatelství a tlumočnictví je volná živnost a většina komerčních tlumočníků a překladatelů podniká na základě živnostenského oprávnění, kde nemusí prokazovat žádnou kvalifikaci, výkon činnosti soudního tlumočníka je podnikání podle zvláštních předpisů, které upravují nejen požadavky na odbornou způsobilost, ale i správní a trestní odpovědnost tlumočníků.
A photo 2 P. Kautský foto 2 P. Kautský
separate piece of legislation was already created in 1949, with Czechoslovakia included among the countries regulating the production of translations and interpretation for the need to be controlled by public - authorities.Act No. 167/1949 Coll., on the permanent affidavit - of experts and interpreters, which was designed - to regulate and supervise the activities of experts and interpreters.It included a special replacement - for permanent sworn sworn interpreters, worth noting, for example, that he - had been in a public good faith in the bedroom or that the permanent sworn interpreters were authorised to verify the accuracy of copies of the written documents drafted in a foreign language on the basis of authorisation from the Regional Court - .Consult experts and interpreters as on the impartial and institution of the independent persons appearing on the - list maintained by the Regional Court. Samostatná právní úprava vznikla již v roce 1949, kdy se Československo zařadilo mezi země, které vyhotovení překladů a tlumočení pro potřeby řízení před orgány veřejné moci regulují. Zákon č. 167/1949 Sb., o stálých přísežných znalcích a tlumočnících, čítal pouhých 28 paragrafů a zaměřoval se na regulaci a dohled nad činností znalců a tlumočníků. Obsahoval zvláštní ustanovení pro stálé přísežné tlumočníky, kde za zmínku stojí například to, že doložka požívala veřejné víry, nebo to, že stálí přísežní tlumočníci byli oprávněni na základě zmocnění krajského soudu ověřovat správnost opisů listin sepsaných v cizí řeči. Na znalce a tlumočníky nahlížel jako na nestranné a institucionálně nezávislé osoby evidované na seznamu vedeném krajským soudem.
After 10 years, Act No. 47/1959 Coll., on the modification of the legal basis for meters of experts - and interpreters has changed this view.Qualified staff in the language - and economic schools, with emphasis not only on the necessary technical knowledge, but also in the field of their knowledge, have been identified as interpreters. - Address the issue in the context of their work.This solution was not taken up and in 1967 the legislator reverted to the original concept of the independent persons register of 1949. Po deseti letech ale byl přijat zákon č. 47/1959 Sb., o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků, který tento pohled měnil. Jako tlumočníci byli označeni způsobilí pracovníci jazykových a hospodářských škol s důrazem nejen na potřebné odborné, ale i politické znalosti. Příslušnou problematiku řešili v rámci svých pracovních úkolů. Toto řešení se neujalo a v roce 1967 se zákonodárce vrátil k původní koncepci evidence nezávislých osob z roku 1949.
Act No. 36/1967 Coll., on experts and interpreters, on the - implementation of the Law on experts and interpreters, and Instruction No 8/2017 of the Ministry of Justice of the Czech Republic on administrative proceedings in matters of experts and interpreters, currently regulate the activity of court interpreters. V současné době upravují činnost soudních tlumočníků zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, a instrukce č. 8/2017 Ministerstva spravedlnosti ČR o správním řízení ve věcech znalců a tlumočníků.
The criminal liability of interpreters is regulated in Section 347 of the Criminal Code.He or she shall be the author - of the present interpretation and shall be guilty of misrepresentation, grossly falsified or infully translating or writing in proceedings before the public authority.He may be sentenced to a term of imprisonment of up to two years or to an operating ban.If the public authority is a court or an international judicial body, a law enforcement authority or a committee of inquiry of the Chamber of Deputies, the rate of imprisonment is increased to six months up to three years.An interpreter will be liable to deprivation of liberty for two years to ten years if he commits significant damage (at least CZK 500 000) or if he does so with the intention of being seriously harmed in employment, adversely affecting his family relations or causing him other serious harm. Trestní odpovědnost tlumočníků je upravena v § 347 trestního zákoníku. Křivého tlumočení se dopustí tlumočník, který nesprávně, hrubě zkresleně nebo neúplně tlumočí nebo písemně překládá v řízení před orgánem veřejné moci. Může být potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Jestliže je orgánem veřejné moci soud nebo mezinárodní soudní orgán, orgán činný v trestním řízení anebo vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, zvyšuje se sazba trestu odnětí svobody na šest měsíců až tři léta. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude tlumočník potrestán tehdy, pokud svým jednáním spáchá značnou škodu (nejméně 500 000 Kč) nebo pokud to učiní s úmyslem jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
The work of court interpreters is therefore now governed by the law adopted in 1967.It has been amended several times, but is one of the oldest legislation in force in the Czech Republic, which has emerged in other social proportions and is considered to be outdated in professional circles. Činnost soudních tlumočníků tedy dnes upravuje zákon přijatý v roce 1967. Sice byl několikrát novelizován, ale jde o jeden z nejstarších platných právních předpisů v České republice, který vznikl v jiných společenských poměrech a je v odborných kruzích považován za zastaralý.
The professional organisation of - the Chamber of the Czech Republic's interpreters was created in 1996.One of its aims is to take part in the drafting and discussion of proposals for legal subscription for - legal interpreters.From the outset of the KST, the Czech Republic is seeking the separation of interpreters from experts and the creation of a separate law.In 2009, it drew up its own proposal which did not go through the whole legislative process. Profesní organizace Komora soudních tlumočníků České republiky, z. s., vznikla v roce 1996. Jedním z jejích cílů je podílet se na vypracovávání a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se soudních tlumočníků. Od samého počátku KST ČR usiluje o oddělení tlumočníků od znalců a vznik samostatného zákona. V roce 2009 vypracovala vlastní návrh, který neprošel celým legislativním procesem.
Although the Czech Czech Republic contains in its title the term `court interpreter', the law does not recognise that term and refers to an `interpreter' and a `interpreter', which may be carried out in written or oral form.This means that the current interpreters translate and translate them.They are also expected to translate and translate into both Czech and foreign languages. Ačkoli KST ČR obsahuje ve svém názvu označení „soudní tlumočník", zákon tento pojem nezná a hovoří o „tlumočníkovi" a „tlumočnickém úkonu", který může být proveden v písemné nebo ústní podobě. Z toho vyplývá, že současní tlumočníci jak tlumočí, tak překládají. Očekává se od nich i to, že budou tlumočit a překládat jak do českého, tak do cizího jazyka.
It is currently kept up to - three thousand interpreters on the list managed by the Minister for - Justice, although it is clear that, for a large proportion of the registered interpreters, judicial interpretation and translation do not constitute a major body of activity. - Unlike the other REGU' professions - , such as tax advisers, authorised engineers, patent attorneys or lawyers, interpreters do not have a professional association with a compulsory membership, to be able to settle the - conditions for carrying out their activities - . Na seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti je v současné chvíli zapsáno přes tři tisíce tlumočníků, i když je zřejmé, že pro značnou část zapsaných tlumočníků nepředstavují soudní tlumočení a překlad hlavní náplň činnosti. Na rozdíl od jiných regulovaných profesí, například daňových poradců, autorizovaných inženýrů, patentových zástupců nebo advokátů, nemají tlumočníci profesní komoru s povinným členstvím, která by vykonávala stavovskou samosprávu a garantovala podmínky výkonu činnosti.
In this context, when interpreters do not - have a single entity representing their interests and liable to be added to the - point of departure, there has been a significant shift in efforts to update the current 2019 adjustment in 1967, and in spring the Chamber of Deputies has endorsed the government's reading of the government's proposal for a separate new - law on court interpreting and translators. - Za této situace, kdy tlumočníci nemají jeden subjekt, který by zastupoval jejich zájmy a byl povinným připomínkovým místem, došlo v roce 2019 k výraznému posunu snah o novelizaci stávající úpravy z roku 1967 a na jaře schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení vládní návrh samostatného nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích.
Thanks to the fact that the existing court interpreters are not brought together in a single professional organisation, they have learned about the content of the draft Act. - Although the interpreters' separation from Díky tomu, že stávající soudní tlumočníci nejsou sdruženi do jedné stavovské organizace, dozvídali se o obsahu návrhu zákona postupně. Ačkoli oddělení tlumočníků od
thephoto P. Kautský translators and/or the introduction of the possibility of submitting a translation in electronic form were positively assessed, with a number of other news.This has led to the creation of an initiative for a better law on court interpreters and translators.This is not for - the best grouping of court interpreters to inform the professional public and to alert the legislator on the stumbling blocks of the new proposal. překladatelů nebo zavedení možnosti odevzdání překladu v elektronické podobě hodnotili pozitivně, s řadou dalších novinek nesouhlasili. Tato nevole vedla ke vzniku iniciativy Za lepší zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Toto neformální uskupení soudních tlumočníků si kladlo za cíl informovat odbornou veřejnost a upozornit zákonodárce na úskalí nového návrhu.
He - has chosen, as his primary communication point, the Facebook initiative, in which she was in favour of a better law on the legal - writers of the Mothers and translators at present 498 followers.Both on this page and in the media, representatives of the initiative tried to highlight the problematic points in the draft - law.The initiative was set up at the time the proposal was put to the vote by the Senate, which was why in the first stage the Senate also approached the senators by letter - , which pointed out that the draft of the interpretation of the law was passed on by the Law on experts and drew - attention to the fundamental difference between interpreters and experts.She highlighted the difference in their procedural status and the fact that the expert was not a fully fledged - profession, while the interpreter and translator did. Jako svůj primární komunikační kanál zvolila iniciativa Facebook, kde její stránka Za lepší zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích má v současné chvíli 498 sledujících. Jak na této stránce, tak v médiích se zástupci iniciativy snažili poukázat na problematická místa v návrhu zákona. Iniciativa vznikla v okamžiku, kdy o návrhu měl hlasovat Senát, proto v první fázi oslovila senátory dopisem, kde poukázala na to, že návrh tlumočnického zákona kopíruje zákon o znalcích, a upozornila na zásadní rozdíl mezi tlumočníky a znalci. Zdůraznila odlišnost jejich procesního postavení i to, že znalec není samostatná plnohodnotná profese, zatímco tlumočník a překladatel ano.
In particular, it referred, as the main problems, to the impossibility of doing so on grounds other than serious, serious family grounds and extraordinary and unexpected labour obligations, which do not allow an act to be carried out properly and in a timely manner.The fact that this list is not appropriate at the next stages was developed in - detail by referring to the fact that it does not fully take into account normal life situations, such as insufficient professional knowledge, - proper leave, conflicts with other obligations, or existing dogs, whether physical or physical, - and places the interpreters and translators in their way of pseudo-workers' - proportions without enjoying the protection of the guaranteed bond. - Jako hlavní problémy pak uvedla zejména nemožnost odmítnutí úkonu z důvodů jiných, než jsou vážné zdravotní, vážné rodinné důvody a mimořádné a neočekávané pracovní povinnosti, které neumožňují provést úkon řádně a včas. Nevhodnost tohoto výčtu v dalších fázích byla rozpracována podrobněji s poukázáním na to, že nezohledňuje
The blurring of - the sanctions - catalogue - and the increase of the maximum threshold of fines up to CZK 500 000 and the new retention obligation, which can be imposed by a fine - of up to CZK 500 000, are very problematic. hranice pokut až na 500 000 Kč a nová povinnost archivace, za jejíž nedodržení lze uložit pokutu ve výši až 500 000 Kč.
The Senate merged the debate on the proposal on the - text of the law and rejected both of them.The Member of the Chamber of Deputies (Poslanecká - sněmovna) was once again on the agenda of their future fate.On 10 September 2019, the interpretation law was put on the agenda. Senát sloučil rozpravu k návrhu znaleckého a tlumočnického zákona a oba tyto návrhy zamítl. O jejich dalším osudu měla opět a naposledy rozhodovat Poslanecká sněmovna. Na pořad jednání se tlumočnický zákon dostal dne 10. září 2019.
The Association - 's interpreters are members of different organisations, for example the Chamber of Judicial Interpreters, Units of interpreters and translators, ASKTu, some of them entirely outside the scope of any organisation and therefore have been aware - , from the outset, of the fact that, for the success of the negotiations with the Ministry of Justice, which is the author of the proposal, and the replacement of those who decide on its fate, it - is absolutely essential for interpreters to connect them, to offer one strong partner and to create a platform for cooperation between organisations. Tlumočníci sdružení v iniciativě jsou členy různých organizací, například Komory soudních tlumočníků, Jednoty tlumočníků a překladatelů, ASKOTu, někteří stojí zcela mimo jakékoli organizace, a proto si od počátku uvědomovali, že pro úspěch jednání s Ministerstvem spravedlnosti, které je předkladatelem návrhu, a se zákonodárci, kteří o jeho osudu rozhodují, je zcela zásadní tlumočníky propojit, nabídnout jednoho silného partnera a vytvořit platformu pro spolupráci jednotlivých organizací.
The idea of creating a working group was echoed in the Senate of the Parliament of the Czech Republic, where there was also a joint work with the - representatives of the Czech sign language interpreters -- the Czech Association of sign language interpreters and the SVA of the deaf and - hard-of-hearing in the Czech Republic, since the legislation on judicial interpretation also applies to them.Sign-language - interpreters - reiterate that their activities often have the nature of social services and their numbers are already insufficient. Myšlenka vzniku pracovní skupiny zazněla na půdě Senátu Parlamentu ČR, kde také došlo k navázání spolupráce se zástupci tlumočníků českého znakového jazyka - Českou komorou tlumočníků znakového jazyka a Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, protože právní úprava soudního tlumočení se vztahuje i na ně. Tlumočníci znakového jazyka přitom opakovaně poukazují na to, že jejich činnost má mnohdy povahu sociální služby a jejich počty jsou již dnes nedostačující.
The working group was set up in August 2019, composed of:KST ČR, JTP, ASKOT, ČTZJ, SNNOCR, Pracovní skupina byla ustavena v srpnu roku 2019 ve složení: KST ČR, JTP, ASKOT, ČKTZJ, SNNOČR,
EULITA and a better law on court interpreters and translators.A number of members of the working group are located outside the organisation and two academic places of work are - represented, the Institute of Transatologie FF UK and the Palacký University in Olomouc. EULITA a iniciativa Za lepší zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Řada členů pracovní skupiny stojí mimo organizace a ve skupině jsou zastoupena i dvě akademická pracoviště, Ústav translatologie FF UK a Univerzita Palackého v Olomouci.
Prior to the examination of the - proposal by the Working Party, the Working Party wrote to all Members of her point of view - , in which it pointed out that the adoption of the proposal would lead to an outcome contrary to what was stated in the explanatory memorandum, i.e. to stabilise and improve the interpretation work, as well as the general rejection of the law in this text as the few positives, which it contains, are far from weighing negative.After a number - of years of debate, discussions have been stayed for a period of two months in order to prepare a draft amendment to address the main objections of the professional public.Subsequently, the working group elaborated on the - comments made by - women to the Ministry of Justice and by Prof. JUDr - .Ms Helena Válková, CSc., and PhDr.Richem Richem, PhD, who supported the negotiation process (photo 1).The observations of the expert group are published, for example, on the website of the Czech State of the Czech Republic.This was followed by a series of meetings and on 2 November 2019, within the context of the Jeonth day (photo 2), with a combined presentation of the - situation around the new Před projednáváním návrhu vráceného Senátem pracovní skupina zaslala všem poslancům své stanovisko, v němž upozornila, že přijetí návrhu by vedlo k opačnému výsledku, než jaký byl deklarován v důvodové zprávě, tedy stabilizovat a zkvalitnit tlumočnickou činnost, a také na to, že tlumočníci zákon v tomto znění všeobecně odmítají, protože několik málo pozitiv, která obsahuje, zdaleka nevyváží negativa. Po několikahodinové rozpravě bylo projednávání na dva měsíce přerušeno, aby se vypracoval návrh novely, která by vyřešila hlavní námitky odborné veřejnosti. Následně vypracovala pracovní skupina své komplexní připomínky, které byly předloženy Ministerstvu spravedlnosti a poslankyním prof. JUDr. Heleně Válkové, CSc., a PhDr. Olze Richterové, PhD., které proces vyjednávání podpořily (foto 1). Připomínky odborné skupiny jsou zveřejněny například na webových stránkách KST ČR. Následovala série jednání a dne 2. listopadu 2019 v rámci Jeronýmových dnů (foto 2) se společné prezentace situace kolem nové legislativy zúčastnil
  zcela běžné životní situace, jako je nedostatek odborných znalostí, řádná dovolená, kolize s jiným závazkem nebo současný psychický nebo fyzický stav, a staví tlumočníky a překladatele do svým způsobem pseudozaměstnaneckého poměru, aniž by přitom požívali ochrany garantované zákoníkem práce.
  Velmi problematickým bodem návrhu zákona je i rozšíření katalogu sankcí a zvýšení maximální
this was also done by the Deputy - Attorney General of JUDr.Jeroen Tejc, who acknowledged that, in the form of a working group, he had offered the negotiating partners' interpreters and confirmed the commitment of the amendment and after she had worked with a working group of judicial interpreters - in the drafting of implementing legislation. foto P. Kautský i náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc, který ocenil to, že v podobě pracovní skupiny nabídli tlumočníci partnera k jednání, a potvrdil závazek novelizace a spolupráce s pracovní skupinou soudních tlumočníků na tvorbě prováděcích předpisů.
THE MGR.INA MASTTENS, member of the "Better Act on Judicial Interpreters and Translators", KST CR and ASKOT mgr. inA mAertenS, členka iniciativy Za lepší zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, KST ČR a ASKOT
A record of the presentation of the working group on the Jeonth Days can be viewed here: Záznam z prezentace pracovní skupiny na Jeronýmových dnech můžete zhlédnout zde:
HYPERLINK "http://www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-z-Jeronymovych-dnu/" www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-z-Jeronymovych-dnu/ HYPERLINK "http://www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-z-Jeronymovych-dnu/" Nov-sance-ory-news-affecting% E2 % 93--actg www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-z-Jeronymovych-dnu/ Nova-sance-nebo-novy-problem-%E2%80%93-k-aktualni-situaci [HYPERLINK: http://www.jtpunion.org/K-profesi/Prednasky-z-Jeronymovych-dnu/]
What's next? Co se dělo dále?
INTERPRETING THE LAW THIS WEEK AGAIN FOR THE HOUSE OF COMMONS TLUMOČNICKÝ ZÁKON TENTO TÝDEN OPĚT ZAMÍŘÍ DO SNĚMOVNY
* In September, the Senate vetoed a legislative proposal for the - 34th meeting of the House of Representatives. y V září se dostal senátem vetovaný návrh tlumočnického zákona na pořad jednání 34. schůze sněmovny.
* The outcome of the debate, in which members of different parliamentary clubs Olga Richterová, Martin BAXA, Vlastimil Wars, Jakub Michá - lek, Zdeněk Ondráček, Dominik Feri, criticising the proposal and called for its substantial modification, had been a legislative solution consisting of the cancellation of the draft - law for two months with the result that, in the meantime, a draft amendment was drafted, on the basis of the main qualifications of the professional public. - y Výsledkem rozpravy, kde vystoupili poslanci různých parlamentních klubů Olga Richterová, Martin Baxa, Vlastimil Válek, Jakub Michálek, Zdeněk Ondráček či Dominik Feri s kritikou návrhu a žádali jeho zásadní úpravy, bylo legislativně neobvyklé řešení, spočívající v přerušení projednávání návrhu zákona na dva měsíce s tím, že v mezidobí bude vypracován návrh novely, zohledňující hlavní výhrady odborné veřejnosti.
* The Working Party has drawn up any - comments on the draft Act, including the justification of the amendments proposed by the Working Party to the Minister for - Justice. y Pracovní skupina vypracovala detailní připomínky k návrhu zákona včetně odůvodnění navrhovaných změn, které předložila Ministerstvu spravedlnosti.
* In the course of the two months, - Helena Válková and Olga Richte had participated in - intensive discussions with a working group of court interpreters and MSp, resulting in a body of amendments to the text of the draft - amendment. y V průběhu dvou měsíců se poslankyně Helena Válková a Olga Richterová účastnily intenzivních jednání s pracovní skupinou soudních tlumočníků a MSp, která vyústila v paragrafované znění návrhu novely.
* Deputy Minister Jeroen - Tegjc attended the Jeonth day of November, where interpreters had promised that the amendment would be accepted and that Mp would further cooperate with a working group of - court interpreters. y Náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc se počátkem listopadu zúčastnil Jeronýmových dnů, kde tlumočníkům přislíbil, že novela bude přijata a MSp bude na souvisejících prováděcích vyhláškách s pracovní skupinou soudních tlumočníků dále spolupracovat.
* In the week of 2 December, the written - draft of the law, the form of which is not acceptable for interpreters, is - again smoked and removed from the Chamber of the Chamber. - However, if the vote - on the amendments prepared is to take place, a law must first be adopted to be affected by the amendment. y V týdnu od 2. prosince je na program schůze sněmovny opět zařazen senátem vrácený návrh zákona, jehož podoba je pro tlumočníky nepřijatelná. Pokud však má proběhnout hlasování o připravené novele, musí být nejprve přijat zákon, jenž má být dotčen novelou.
* Technically at this stage, there appears to be no option other than the unsatisfactory draft bill to be approved and, at the same time, to start negotiations on its amendment, as it adopted the Act in September 3 - in September. y Technicky v tuto chvíli patrně neexistuje jiná možnost, než tento nevyhovující návrh zákona schválit a současně zahájit projednávání jeho novely, jelikož v září sněmovna přijala ve 3. čtení zákon o znalcích, který obsahuje ustanovení o zrušení současného zákona
on the items containing the - cancellation of the current Law on experts and interpreters at the end of 2020.The law has already been signed by the President.Interpreters would thus find themselves in a legal vacuum. o znalcích a tlumočnících ke konci roku 2020. Tento zákon byl již podepsán prezidentem. Tlumočníci by se tak ocitli v právním vakuu. y Novela tlumočnického zákona byla
* The amendment to the interpreting law was registered on 29 November in the Chamber of Deputies of the Chamber of - Deputies (Chamber of Deputies), as Chamber of Deputies document No 663. Read the text at the following address HYPERLINK "http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=663&CT1=0" :Www.psp.cz/sqw/text/tiskt. SQW? o = 8 & CT = 663 & CT1 = 0 29. listopadu zaevidována v elektronickém systému poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 663. S jejím zněním se můžete seznámit zde: www.psp.cz/sqw/text/tiskt. [HYPERLINK: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt] sqw?O=8&CT=663&CT1=0 [HYPERLINK: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=663&CT1=0]
* We are of great importance to us: y Velký význam pro nás má, že se
the draft amendment was presented and - presented by representatives of all the Members' clubs, Helena Válko- (ANO), Olga Richter (ANO), Olga Richterová, Jakub Michálek, Mr Marek Weimar (KDU-ČSL), Roman Skolák (ČSSD), Mr Martin BAXA (ODS), Mr Zdeněk Ondráček (KSČM), Helena Langšách (TOP 09), Vera Kovářová Railway (STAN), Jan Leva (SPD). k návrhu novely přihlásili a společně jej předkládají zástupci všech poslaneckých klubů, Helena Válková (ANO), Olga Richterová, Jakub Michálek (Česká pirátská strana), Marek Výborný (KDU-ČSL), Roman Sklenák (ČSSD), Martin Baxa (ODS), Zdeněk Ondráček (KSČM), Helena Langšádlová (TOP 09), Věra Kovářová Železná (STAN), Jana Levová (SPD).
* Thanks to all those that have made it possible to - find a solution that is not entirely standard from a legislative point of - view but promises a possible remedy within a very short period of time. y Děkujeme všem, díky nimž se podařilo najít řešení, které z legislativního hlediska není úplně standardní, ale slibuje možnou nápravu ve velmi krátké době.
After the closure: Došlo po uzávěrce:
A new law on court interpreters and translators was approved by the Chamber of Deputies of the Czech Republic in its original form on 3 December 2019. - An amendment to this law will be prepared shortly, which should take into account some of the essential elements of the working - party of the interpreters' working group. Nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích byl 3. prosince 2019 schválen Poslaneckou sněmovnou ČR v původním znění. Brzy bude následovat novela tohoto zákona, která by měla zohlednit některé zásadní připomínky Pracovní skupiny soudních tlumočníků.
Report from Vienna Zpráva z Vídně
O A large event was held in Vienna at the first weekend of October.Furthermore, the Annual Meeting of the European Regional Centre of the International Federation (FIT-Europe) was held, followed by an annual meeting of the European Regional Centre - of the International Federation of FIT-Europe, and the first FIT leaders' meeting was finally held. O prvním říjnovém víkendu se ve Vídni konala veliká akce. Sesterská organizace UNIVERSITAS slavila 65 let jen nejet k sousedům, když mě třikrát zvali a mám čas, by bylo ignorantství) a zjistila, co všechno FIT Europe dělá a čím vším se můžeme inspirovat. moci členské organizace volně použít k vlastní propagaci, případně je za určitých podmínek nabídnout vlastním členům k jejich propagaci na webu. své existence, dále se konalo výroční zasedání evropského regionálního centra Mezinárodní federace překladatelů FIT-Europe a konečně proběhlo i první celosvětové zasedání předsedů členských organizací FIT.
At the outset, I have to make a little ash per head.Like colleagues who say that the JTP is something and there is nothing, like citizens who complain that they do - not have information about the plans of their town hall because they do not have information about the plans of their town hall, because the meetings are neither attended nor read locally, and I have also pointed out over the years that the membership of the FMA meant that it was only the wrong way to be part of the translation organisation in order to be called on the map of the world. - I did not read their newsletters and do not travel on the sches - . Hned na úvod si musím nasypat trochu popela na hlavu. Podobně jako kolegové, kteří říkají, že ta JTP je k ničemu a nic nedělá, protože nečtou ToP ani Zpravodaje_JTP, podobně jako si občané stěžují, že nemají informace o plánech své radnice, protože na setkání se zastupiteli nechodí a místní plátky nečtou, i já jsem už řadu let přezíravě tvrdila, že členství ve FIT je celkem k ničemu, že je to jen prostředek k tomu, aby byla překladatelská organizace tak říkajíc na mapě světa. Jejich bulletiny jsem nečetla a na schůze nejezdila.
My surprise was greater when I arrived in Vienna (none the less) Oč bylo moje překvapení větší, když jsem dorazila do Vídně (přece
I didn't work towards our neighbours when I came three times to me and I would have time to ignore) to see what FIT Europe is doing, and everything we can do. V loňském roce během zasedání FIT-
Last year, during the FIT-Europe meeting in The Hague, a brainstorming event gave rise to a number of ideas about what FIT could do for its member organisations, resulting in a work plan, the results of which were presented to us in Vienna. #NÁZEV?
I will return to each of the issues in the future, but I have been so far at least partially about what I have taken the most.Some member organisations, especially large budgets, spend tens of thousands of euros on PR in the order of tens of thousands of euros.Austrians pay the PY field on - urban buses and the bilside dy in a metro, as - part of an awareness campaign about what is translated and what its stumbling blocks are.Smaller and less affluent organisations must give priority to action and then it is not up to the PR. - To this end, FIT-Europe awarded - the contract to the following 10 different posters, which will be: K jednotlivým tématům se ještě budu vracet v budoucnu, ale zatím poreferuji aspoň částečně o tom, co mě zaujalo nejvíce. Některé členské organizace, zvlášť ty veliké s velkými rozpočty, věnují částky v řádu desítek tisíc eur na PR. Rakušané si platí polepy na městských autobusech a billboardy v metru v rámci osvětové kampaně o tom, co všechno je překlad a jaká jsou jeho úskalí. Menší a méně bohaté organizace musí prostředky věnovat prioritně na činnost a pak na PR nezbývá. Proto FIT-Europe zadal profesionálnímu grafickému studiu zakázku na deset různých plakátů, jež budou
members of the organisation are free to use them for their own promotion or to offer their own members, under certain conditions, advertising on the website.Each language is to be arranged in a single command, which is then supplemented by various declarations.It is up to us to - agree with AKOTI (the only other Czech member organisation in FIT) and to think of the common Czech password. Každá jazyková oblast se má domluvit na jednotném heslu, které pak doplní různými prohlášeními. Pro nás to znamená domluvit se s ASKOTem (jediná další česká členská organizace ve FIT) a vymyslet společné české heslo.
Another topic was lifelong learning.As has been expressed on many occasions, some member organisations (mainly in contact with the German colleagues - , but also offer them on a basis of reciprocity and others) provide the members of the FIT members' discount at the level of the discount for their own members.In countries where the system of compulsory training is provided for interpreters and translators, the training is assigned to the fireplace.  

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 10.02.2020