First/první Previous/předcházející Home Top 134 Condak.net s.r.o.

ToP 134 - zima 2019 a eTranslate
 05  Tabulka - 3. část
Tabulka překlad - original translation - original   3. částTXT from DOCX   eTranslation´transtation of PDF ||    Text segmentovaný po odstavcíchTHE MGR.NAĎA HYNKO DINOVÁ, PHD. mgr. nAďA hYnková Dingová, PhD.
Used literature: Použitá literatura:
ARNBERG, L., 1983.Bilingual Education for Preschile Children.Linkoping.BAUMAN, H. D. L., 2004.Auvism:Exploring the metophysics of oppression.Journal of Deaf studios and Dean education 9.2, p. 239-246. ARNBERG, L., 1983. Bilingual Education for Preschool Children. Linköping. BAUMAN, H. D. L., 2004. Audism: Exploring the metaphysics of oppression. Journal of deaf studies and deaf education 9.2, s. 239 - 246.
GROSS, J., 1999.Large illustrated guide for deaf and hard-of-hearing.1 rd part.Prague:FRPSP:Septima. HRUBÝ, J., 1999. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. díl. Praha: FRPSP: Septima.
HUDÁKOVÁ, A., 2008.Czech in education for children with hearing impairments.Dissertation.Prague:FF UK. HUDÁKOVÁ, A., 2008. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. Disertační práce. Praha: FF UK.
HUMPHRIES, T., 1975.Auvism:The making of a word.Unpublished essay. MR JABREK, J., 1998.Bilingual education for deaf persons.Prague:Septima.43 pp. JOHNSTON, T.;SCHEMBRI, A., 2007.Australian sign language:an introduction to sign language linguist.1nd ed.Cambridge:Cambridge University Press, p. 256-277. HUMPHRIES, T., 1975. Audism: The making of a word. Unpublished essay. JABŮREK, J., 1998. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima. 43 s. JOHNSTON, T.; SCHEMBRI, A., 2007. Australian sign language: an introduction to sign language linguistics. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press,
MACUROVÁ, A., 2001.Language and deafness.Word and verb 62, pp. 92-104.MACUROVÁ, A.;NOVÁKOVÁ, R., 2008.Czech sign language in contact.Special education 17, n° 4, p. 14-34. s. 256 - 277. MACUROVÁ, A., 2001. Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost 62, s. 92 - 104. MACUROVÁ, A.; NOVÁKOVÁ, R., 2008. Český znakový jazyk v kontaktu. Speciální pedagogika 17, č. 4, s. 14 - 34.
SKUTNABBKANGAS, T., 1984.`Why ary' t all children in the Nordic countries?Journal of Multilingual & Multicultural Development 5, p. 301-315. SKUTNABBKANGAS, T., 1984. Why aren't all children in the Nordic countries bilingual? Journal of Multilingual & Multicultural Development 5, s. 301 - 315.
9 Mateřský jazyk je jazyk, kterým mluví matka jedince, popřípadě osoba, jež se na jeho výchově nejvíce podílí. Mateřský jazyk je ten, který se jedinec naučil jako první (Skutnabb-Kangas 1984: 13).
10 Český znakový jazyk je mnohdy jazykem, k němuž se neslyšící dostanou až po nástupu do vzdělávací instituce (do mateřské školy, případně až do základní školy). Po dlouhé době s nulovým přístupem k jazyku (ke znakovému jazyku neměli přístup a mluvený jazyk jim byl smyslově nepřístupný) se dostávají do kontaktu s neslyšícími vrstevníky - dětmi neslyšících rodičů, kteří jim zprostředkovávají znakový jazyk. Velmi brzy jej efektivně používají a upřednostňují v soukromé komunikaci. Znakový jazyk se pro ně stává jazykem, s kterým se identifikují.
11 V dnešním systému vzdělávání stále převažuje vzdělávání monolingvální. Výsledkem je skutečnost, že neslyšící děti se stále dostávají do kontaktu se znakovým jazykem až po dlouhém období bez přístupu
k jazyku. Ve školním prostředí se stále nevyužívá český znakový jazyk jako vzdělávací jazyk. V důsledku toho je penzum informací o světě, se kterým neslyšící žáci opouštějí školu, omezeno, a především jsou omezeny jejich kompetence v češtině (srov. Poláková 2001).
non-visibility and others Telepatie, neviditelnost a další superschopnosti dokonalého tlumočníka
Interpreting is, in today's world, a whole profession, ordinary, could be thought.However, I will try to convince you, in a few of the following paragraphs, that interpreting holds much more than you have thought -- superpower.And it is quite possible that some of these are hidden in you without any inconvenience. Tlumočení je v dnešním světě vcelku běžné povolání, takové obyčejné, mohli byste si pomyslet. Já se vás však v několika následujících odstavcích pokusím přesvědčit o tom, že v tlumočení se skrývá mnohem více, než jste si mysleli - superschopnosti. A je docela možné, že se některé z nich ukrývají i ve vás, aniž byste o tom měli nejmenší tušení.
Mastery of languages Ovládnutí jazyků
It is clear that, in order to practise your profession, the interpreter needs to have a perfect command of languages, which is an entry point and a very important prerequisite for the application of the interpreting profession. - It is possible in specialist literature to identify people who speak two or more languages as being bilingual. Je zřejmé, že pro svoji profesi potřebuje tlumočník především dokonalou znalost jazyků, která je vstupním a velice důležitým předpokladem pro uplatnění v tlumočnické profesi. V odborné literatuře je možné dohledat, že se lidé, co ovládají dva nebo více jazyků, označují jako bilingvální.
According to a report by the European Commission, Europeans and their languages, over half of Europeans control at least 2 languages at a good level.In the Czech Republic this is around 49 % (European Commission, 2012). Podle zprávy Evropské komise Europeans and their languages ovládá více než polovina Evropanů alespoň 2 jazyky na dobré úrovni. V České republice je to podle této statistiky okolo 49 % (Evropská komise, 2012).
It is understandable that neither bilingualism nor you as a superpower do you perceive as a superpower.Yet it is kept in this list because of its impact on the human brain.A lack of studies has already addressed the influence of a billboard on the structure and activity of the brain.Burgalata, Sanjuan, Ventura-Campos, Sebastian-Galobes and Avila (2015) have compared the - Spanish and Catalan speakers of the languages they have used since birth, respectively, and the speakers of Spanish and Catalan.The brain brains in a number of areas was larger than the brain of monolingual (namely basal ganglia and thalamus).However, the increase of parts of the brain is not only seen in those who have started to learn a second language from childhood onwards.Mártensson et al.(2012) compared the Swedish interpreting gap in Sweden before the start of studies of a completely new language and three months of instruction.They also found that, as young adults, there had been an increase in the part of the brain related to the use of a language as compared to a control group which had not been spoken in any language. Je tedy pochopitelné, že dvojjazyčnost ani vy jako superschopnost nevnímáte. Přesto je ponechána v tomto seznamu, a to kvůli svému vlivu na lidský mozek. Nemálo studií se již zabývalo vlivem bilingvismu na strukturu a aktivitu mozku. Burgaleta, Sanjuán, Ventura-Campos, Sebastian-Galles a Ávila (2015) porovnali mozky mluvčích španělštiny a mluvčích španělštiny a katalánštiny, kteří oba jazyky aktivně používali od narození. Mozek bilingvních účastníků studie byl v několika oblastech větší než mozek jednojazyčných - monolingvních účastníků (jmenovitě bazální ganglia a thalamus). Zvětšení určitých částí mozku ovšem nejsou pozorovány pouze u těch, kteří se druhý jazyk začali učit už v dětství. Martensson et al. (2012) porovnávali mozek studentů tlumočení ve Švédsku před začátkem studia úplně nového jazyka a po třech měsících výuky. Zjistili, že i u nich, jakožto u mladých dospělých, došlo ke zvětšení částí mozku souvisejících s používáním jazyka v porovnání s kontrolní skupinou, která se žádnému jazyku neučila.
These physiological transformations can easily be assimilated to the one that has taken the known superherdina Spider-Man after being a spat. Tyto fyziologické přeměny lze snadno přirovnat k té, co podstoupil známý superhrdina Spider-Man po tom, kdy byl kousnut pavoukem.
It should be noted, however, that not everyone who controls more languages at a good level is also able to interpret well.The Spiders-Man, while acquiring the ability to use it, took some time to use them properly.And if they were not moored, they might not be able to dominate the way in an excellent way.This is also the case with interpretation. The fact that you have reached an excellent level in two languages is not enough.In particular, you need certain assumptions and a lot of experience.Other superabilities from this list, possibly even further afield, will make the whole process considerably easier. Je ale nutné zmínit, že ne každý, kdo ovládá více jazyků na dobré úrovni, je také schopen dobře tlumočit. Spider--Man sice pavoučí schopnosti získal, ale trvalo mu ještě nějakou dobu, než je uměl pořádně používat. A kdyby nebyl pohybově nadaný, asi by se mu je nepodařilo ovládnout tak výborně. Stejně tak je to i s tlumočením. To, že jste dosáhli skvělé úrovně ve dvou jazycích nestačí. Potřebujete k tomu především jisté předpoklady a hodně zkušeností. Ostatní superschopnosti z tohoto seznamu, případně ještě další, vám celý proces značně ulehčí.
No more than one offence Vševědoucnost
The interpreter is a perfect exchange of information.It must also bear millions of words, the word connections, the metaphor, and it must be in two different languages.I must confess that my life is a full memory of memory, windows and long lines.Often, they do not have the most frequent words, or even the most common words, in a language other than the one that is expected from me.It is sometimes done with me that the idea of one language is appealing - in the other.In the form of a literal translation.You are now aware of this.Now is the cat from the bag outdoors. Tlumočník je jako bezedný měšec informací. V paměti musí mít najednou miliony slov, slovních spojení, metafor a rčení, a to hned ve dvou jazycích. Musím přiznat, že můj život je plný výpadků paměti, oken a dlouhých vedení. Často si nevybavuji ani ta nejčastější slova, nebo si na ně rovnou vzpomenu v jiném jazyce, než se ode mě očekává. Občas je to se mnou tak zlé, že rčení jednoho jazyka používám v jazyce druhém. V doslovném překladu. Tak teď už to víte. Teď už je kočka z tašky venku.
For professional interpreters, however, they are often expected to know everything in their last hallmark.In your second language, do you fail to name a subrob - of a section of an electric motor?This is likely to mean you are not a good interpreter.And despite the fact that most of us are unable to do something like it in their native language. V případě profesionálních tlumočníků se ovšem často očekává, že budou znát všechno do posledního puntíku. Nedokážete ve svém druhém jazyce pojmenovat podrobně části elektromotoru? To nejspíše znamená, že nejste dobrý tlumočník. A to i přesto, že většina z nás nedokáže něco takového pojmenovat ani v rodném jazyce.
However, it is not always expected by everyone and in each area, but only the expectations of some are expected and it is extremely difficult to comply with them.Perhaps a single, thorough interpretation can help to test the word sign from the whole set of parts and processes.The current situation is such that there is no provision for the preparation of the payment at all, or it is time allowed, which is often not sufficient to enable the interpreter to activate the superpower. Vševědoucnost sice neočekávají vždy všichni a v každé oblasti, ale přeci jen taková očekávání někteří mají a je nesmírně těžké jim vyhovět. Na test slovíček z celého souboru názvů součástek a procesů může pomoci snad jen jediné - důkladná tlumočnická příprava. Současná situace je taková, že se s přípravou ve výplatě nepočítá vůbec, anebo je pro ni vyhrazen takový čas, který mnohdy nestačí k tomu, aby tlumočník dokázal superschopnost aktivovat.
Telepathy Telepatie
You will meet many unpormenes during a working day - .Some are due to the lack of attention that can be given to them by the audience.However, such situations are not so much, especially when there is an interpreter's role in the role of an interpreter who seeks to carry out his or her work well.The speaker does not have to express his or her opinion precisely, can be enclosed or constantly changed.It has a strong accent or is perhaps not a native speaker and not understood.It is possible that a - speech by the speaker prevents a thick fog or noise.In turn, the reader's ability to read the ideas will come to an end. Člověk se setká během pracovního dne s mnohým neporozuměním. Některé je způsobeno nedostatkem pozornosti, kdy si za ně může posluchač sám. Takových situací ovšem není tolik, zvláště když je v roli posluchače tlumočník, který se snaží dobře vykonávat svou práci. Řečník nemusí myšlenku vyjádřit přesně, může se do ní zamotat nebo ji neustále měnit. Třeba má silný přízvuk, nebo snad není rodilým mluvčím a není mu rozumět. Je možné, že vnímání projevu řečníka brání silná mlha či hluk. Pak přijde vhod tlumočníkova schopnost číst myšlenky.
Empathy, that is to say, `the ability to feel in feelings, the actions of the other' ( Kraus et al., 2005) and, of course, the context allows the interpreter to transfer statements which were not fully comprehensible.The quality of the preparation for interpretation also plays an important role, as previous knowledge is better understood.You can tell you what you have in your knowledge of your case in your life.There is a need for awareness of the event of World War II when listening to the personal story of an old man who during that period has lost part of his youth - .Then, there is a lack of clarity or even very vague statements at the same time making a sense. Empatie, tedy „schopnost vcítit se do pocitů, jednání druhé osoby" (Kraus et al., 2005) a samozřejmě kontext umožňují tlumočníkovi převést i výroky, jež nebyly zcela srozumitelné. Kvalita přípravy na tlumočení také hraje důležitou roli, jelikož s předchozí znalostí je porozumění lepší. Můžete sami usoudit, jakou pomocí vám v životě byla znalost věci při neporozumění. Třeba povědomí o událostech druhé světové války při poslechu osobního příběhu starého muže, který v tom období prožil část svého mládí. Pak nejasnosti nebo i velice vágní výroky budou najednou dávat smysl.
Printing the future Věštění budoucnosti
Square ball, horoscope or taroround cards?There is no one in this case, although I cannot speak for all interpreters, and so do not rule out the possibility for someone to use these funds in their career.Anticipation is one of the fascinating psychological and linguistic phenomena to ensure the smooth running of human communications.This is due to the fact that the communication partner stops you six months just before you finalise the idea. Křišťálová koule, horoskop nebo tarotové karty? V tomto případě se nejedná ani o jedno, ačkoliv nemohu mluvit za všechny tlumočníky, a tak nevylučuji, že někdo ve svém kariérním postupu tyto prostředky použil. Předvídání je jedním z fascinujících psycholingvistických fenoménů, který zajišťuje hladký průběh lidské komunikace. Právě předvídání je na vině, když vás komunikační partner už pošesté přeruší těsně před tím, než dokončíte myšlenku.
When we put the sentence, each other word can reply, as we will continue.Moreover, if we know what we are talking about, it is difficult to see what the word or idea will follow.Anticipation is extremely useful for the interpreters, helping them to speed up the whole interpretation process, but not necessarily relying exclusively on it.When we think we know exactly what the speaker is going on, he can suddenly turn the topic entirely.A ready-made plan must then quickly be brought into a basket and a new start is difficult to start. Když skládáme větu, každé další slovo může napovědět, jak v ní budeme pokračovat. Pokud navíc víme, o čem je řeč, není těžké odhadnout, jaké slovo nebo myšlenka bude následovat. Předvídání se tlumočníkům nesmírně hodí, pomáhá jim zrychlit celý proces tlumočení, ale nemusí se vyplatit spoléhat se výhradně na něj. Když už si totiž myslíme, že víme úplně jednoznačně, kam řečník míří, může znenadání stočit téma úplně jiným směrem. Hrdě dopředu připravený plán pak musí rychle do koše a nový se začíná opravdu těžko.
Metamorphism Metamorfóza
Interpretation is not and should not be a mere robot change of information in the target language.To make the speech as possible as possible, you can observe metamorphosis for interpreters.It is not as long and as a final survivor on the - Greek Samy Samsa in the Kafka variety, or the Pinocchio in known Disneyovce, but it is certainly the case. Tlumočení není a nemělo by být pouhým robotickým přeříkáním informací v cílovém jazyce. Aby se projev jevil co nejautentičtěji, můžeme u tlumočníků pozorovat metamorfózu. Není tak dlouhá a definitivní jako přeměna Řehoře Samsy v Kafkově Proměně nebo Pinocchia ve známé Disneyovce, ale proměna je to určitě.
The interpreter is the chameleons.They are switched on a daily basis, depending on what they are doing.It is easily transformed into a - waiter, with full vulgar words and bacon, or in a baby using a diminutive food.For example, if the spokesperson on the podium energetically calls the audience to the more - than one meeting, it would not be possible for the speech to be interpreted without enthusiasm. Tlumočník je takový chameleon. Denně se mění podle toho, o čem zrovna tlumočí. Snadno se přemění v naštvaného dělníka, jehož projev je plný vulgárních slov a slangu, či v dítě hojně používající zdrobněliny. Pokud například mluvčí na pódiu energicky vyzývá diváky k většímu potlesku, nehodilo by se, aby tlumočený projev byl bez entuziazmu.
When the interpreter is to be seen, his or her message should also be - removed, including in formal interpretation for urine, in decent - clothes to the docker, and also in jeans and the brunt of interpreting into informal castration works. - Když je tlumočník vidět, mělo by i jeho vzezření odpovídat situaci - ve formálním oblečení na tlumočení promoce, ve slušném oblečení k doktorovi a třeba i v džínách a tílku, když jde tlumočit na neformální oslavu s kamarády do hospody.
Non-visibility Neviditelnost
While it is very difficult to obtain and improve all the - competences mentioned above, I do not appear to be the most difficult personally to perceive - .The interpreter must not only be able to be invisible, but also accept it.A person is social and is natural - , that it wants to be seen and heard, seeks attention, is the epicentre of its world and all the conversations he has been doing. Ač je velice těžké získat a zdokonalit všechny výše zmíněné kompetence, jako nejtěžší osobně vnímám neviditelnost. Tlumočník totiž musí nejen umět být neviditelným, ale také se s tím smířit. Člověk je tvor sociální a je přirozené, že chce být viděn a slyšen, dožaduje se pozornosti, je epicentrem svého světa a všech konverzací, které kdy vedl.
The interpreter is meant to be deliberately abandoned all of - it.It is not surprising that one of the main conditions for an interpreter to be successful is self-valuation (Bontpace, Napier, Hayes and Brashear, 2014).With a small faith in themselves, it is more difficult to relax and to come out of the whole situation of psychological well-being. Být tlumočníkem znamená vědomě se vzdát toho všeho. Není divu, že jedním z hlavních předpokladů pro to, aby byl tlumočník úspěšný ve své profesi, je self-esteem (sebeúcta, také často překládáno jako sebeoceňování) (Bontempo, Napier, Hayes a Brashear, 2014). S malou vírou v sebe samého je o to náročnější upozadit se a vyjít z celé situace v psychické pohodě.
The non-visibility for interpreting is not at 100 %.Nezar is said to - suggest that nobody will be able to act as an interpreter. - It is only until everything is running smoothly, and does not cover it until everything runs smoothly.Thus, there is no need for television to - be informed about the transfer of the mentor of a French commentator - in real time.Up to - now, however, the interpreter will not break the car instead of a line or even completely translate the interpretation into interpretation.At the same time as the lack of visibility of debris, the lack of visibility. Neviditelnost při tlumočení není stoprocentní. Nezaručuje, že nikdo nespatří tlumočníkovo pochybení. Neviditelný plášť ho kryje pouze do té doby, dokud všechno probíhá hladce. Tak třeba v televizi si při tlumočeném komentáři tenisu ani neuvědomíte, že se jedná o převod komentáře francouzského komentátora v reálném čase. Dokud se ovšem tlumočník nezadrhne, nevyhrkne aut místo čáry nebo dokonce nepřestane tlumočit úplně. V té chvíli jako by plášť neviditelnosti smetla ona nedokonalost.
It can therefore be concluded that the interpreter will have to be achieved - by an interpreter in the same way as he becomes perfect. Můžeme tedy usoudit, že tlumočník dosáhne neviditelnosti tím, že se stane dokonalostí samou.
Conclusion Závěr
Now it is clear that supercapabilities exist.However, they are not congenital.It requires a lot of energy, - vascular and a bit of talent in order to be able to pass supine.Fortunately, the way in which the process is accelerated -- language and university courses is the most prestigious. Teď už je nad slunce jasné, že superschopnosti existují. Nejsou ovšem vrozené. Vyžaduje hodně energie, vytrvalosti a bezesporu i trochu nadání, abyste mohli projít super proměnou. Naštěstí je tu možnost, jak proces urychlit - jazykové kurzy a vysokoškolské obory z těch nejprestižnějších.
Do you have the ambition to become a perfect force?Do you have - nothing to do with high self-esteem?Do you also want to have super capabilities?Please log in to the interpretation - course and become a member of one of the secret organisations, which will help you further develop these unusual skills. Máte ambice stát se dokonalým tvorem? Jste neporazitelný perfekcionista s vysokým sebevědomím? Chcete také mít superschopnosti? Přihlaste se do tlumočnického kurzu a staňte se tak členem jedné ze supertajných organizací, které vám pomohou dále se rozvíjet v těchto neobvyklých dovednostech.
MS KATEŘINA VÁVROVA Nobelistka z Prahy
2th vintage year student in British communication in deaf language (UJs) to FFUK, teacher of Mgr.Naďa Hynková Dking, Ph.D. Kateřina VáVrOVá studentka 2. ročníku oboru Čeština v komunikaci neslyšících na UJKN na FFUK, vyučující Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D
Bibliography Seznam literatury
BONTEMPO, Karen, Jomina Napier, Laurence HAYES and Vicki BRASHEAR. BONTEMPO, Karen, Jemina NAPIER, Laurence HAYES a Vicki BRASHEAR. Does personality matter? An international study of sign language interpreter disposition. Translation and Interpreting [online]. 2014, 6(1), 23-46
Does a matter fit your mother?An International study of sign language interpretation.Translation and Interpreting [online].2014, 6 (1), 23-46 HYPERLINK "http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/321/154" [cit.2019-09-03].Available at:Http://www.trans-int.org/index.php/ transint/artide/view/321/154 [cit. 2019-09-03]. Dostupné z: http://www.trans-int.org/index.php/ transint/article/view/321/154 [HYPERLINK: http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/321/154]
BURGALETA, Miguel, Ana SANJUÁN, Noelia VENTURA-CAMPOS, Nria SEBASTIAN- GALLESA and César ÁVILB.Bilingualism at the core of the brain.Structural differences betweenbilingals and monolinguals revesaled by sublaboratory sharese analysis.Neuroimage [online].2016, 19 (125) [cit.2019-09 - HYPERLINK "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/" 04].Available at:Https://www.sciencedirect.com/science/artide/pii/ S1053811915009763 BURGALETA, Miguel, Ana SANJUÁN, Noelia VENTURA-CAMPOS, Núria SEBASTIAN-GALLESA a César ÁVILAB. Bilingualism at the core of the brain. Structural differences betweenbilinguals and monolinguals revealed by subcortical shape analysis. NeuroImage [online]. 2016, 19(125) [cit. 2019-0904]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1053811915009763 [HYPERLINK: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/]
European Commission.Europeans and their languages:Report [online].2012, p. 12. HYPERLINK "https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf" [cit.2019-09-03].Available at:Https://ec.europa.eu/commfrontoffice/ publication/archives/EBS/es_386_en.pdf Evropská komise. Europeans and their languages: Report [online]. 2012, s. 12. [cit. 2019-09-03]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/ publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf [HYPERLINK: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_386_en.pdf]
Kraus et al.A new academic dictionary of foreign words.[online] 2005 [cit.2019-09-03].Available at: HYPERLINK "http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=empatie" Http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=empatie MÁRTENSSON et al.Growth of language-related brothers and areas learning learning.Neuroimage [online].2012, 1 (63) [cit.2019-09-06]. KRAUS et al. Nový akademický slovník cizích slov. [online] 2005 [cit. 2019-09-03]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=empatie MARTENSSON et al. Growth of language-related brain areas afier foreign language learning. NeuroImage [online]. 2012, 1(63) [cit. 2019-09-06].
HYPERLINK "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/" Available at:Https://www.sciencedirect.com/science/artide/pii/ S1053811912006581 Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ [HYPERLINK: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/] S1053811912006581
NNAKONÝ, Milan.Social psychology.1st Edition.2, latitude and conversion.Prague:Academia, 2009.ISBN 978-80-200-1679-9. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1679-9.
Prague Nobel Peace Prize 1889 was published by Prague rodačka, writer, publisher and peace activist Bertha von Suttner, Die Waffen Nieder!(in 1896 under the title "Remark!"). Roku 1889 vydala pražská rodačka, spisovatelka, publicistka a mírová aktivistka Bertha von Suttner protiválečný román Die Waffen nieder! (česky v roce 1896 pod názvem Odzbrojte!).
On the occasion of the 130th anniversary of this important and recognised "moderate" - book, Studio Proworld, in cooperation with Instita Prague Vision and the Institute of Transatology of the - Faculty of Philosophy of the Charles University, published a new translation under the name of the weapon!.It was in the students UTRL for translation.The report of this exercise was published in Respekt No 42/2019 pillar of Kateřina Tuchko HYPERLINK "https://www.respekt.cz/tydenik/2019/42/nobelistka-z-prahy?gift=dcs8hrzp40" . I have read and made use of the possibility to unlock it for friends. Ke 130. výročí vydání této významné a uznávané „mírové" knihy vydalo Studio Prosvěta ve spolupráci s Institutem Prague Vision a Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy její nový překlad pod názvem Složte zbraně!. Na překladu se podíleli právě studenti UTRL. O připomínce tohoto počinu vyšel v časopisu Respekt č. 42/2019 sloupek [HYPERLINK: https://www.respekt.cz/tydenik/2019/42/nobelistka-z-prahy?gift=dcs8hrzp40]od Kateřiny Tučkové. Přečetla jsem a využila možnosti jeho odemknutí pro přátele.
B. STEJSKAL b. SteJSkAlová
With our trip - this autumn in honour - of St. Jero maro, - it was a - castle of the Comoros Hrádek. Cílem našeho letošního podzimního výletu socialistické armádě coby tělocvična, nahlédli do krypty a nejmladší účastnice- na počest sv. Jeronýma byl zámek Komorní Hrádek.
And it's not just the like - -- in the past, as the ears and others are, she has resided in the playing field, but has now been owned and used by the army of the Czech Republic for up to 70 years.Its doors are normally closed to the public, others - are only welcome on special occasions.Or you can negotiate your search, which was our case. A není to zámek ledajaký - v minulosti v něm, jak se sluší a patří, pobývala hrabata a knížata, ale nyní ho již přes sedmdesát let vlastní a využívá armáda ČR. Jeho brány jsou normálně pro veřejnost uzavřeny, otevírají se jen o zvláštních příležitostech. Anebo si můžete prohlídku vyjednat, což byl náš případ.
The train, called "Posavan", has interpreted our group of 21 members and friends of JTP at the ChoceCouncil station.Because the latch is located on the hills above the - lanyard, our trip started about mileage accumulation.Mr Miloš Novák was expected to come back to us, who - gave us a detailed but interesting and fascinating interpretation about his history.And it is really rich, dating back to 1412, when King Václav IV issued an authorisation for the status of a god castle.Over the centuries, there have been a number of noble genera, the most significant of which were Valdštejn.The last owners of the Khevenhuller-Metsch left in 1945 and took the majority of the furniture.The current equipment was therefore imported from the most vulnerable - places of Bohemia. Vlak s názvem Posázaví vyložil naši skupinu čítající 21 členů a přátel JTP ve stanici Chocerady. Protože se zámek nachází na kopci nad řekou Sázavou, začal náš výlet asi kilometrovým stoupáním. Ve vrátnici nás již očekával pracovník archivu pan Miloš Novák, který nám před vstupem do rozsáhlého areálu zámku podal podrobný, ale zajímavý a poutavý výklad o jeho historii. A ta je skutečně bohatá - sahá až do roku 1412, kdy král Václav IV. vydal povolení k postavení gotického hradu. Během staletí se zde vystřídalo několik šlechtických rodů, z nichž nejvýznamnější byli Valdštejnové. Poslední majitelé z rodu Khevenhüller-Metsch odešli v roce 1945 a odvezli s sebou většinu mobiliáře. Současné vybavení bylo tedy dovezeno z nejrůznějších míst Čech.
Characteristics of a significant the latch owners are at the entrance to the object. Znaky významných majitelů zámku se nacházejí u vstupu do objektu.
The latch, around which a large scale - English park is spread, has been rebuilt several times over the years, and here you can find some art slots from the goy, a renaissance and a Baroque to rokoko. Zámek, kolem něhož se rozprostírá rozsáhlý anglický park, byl během let několikrát přestavován, a tak zde naleznete několik uměleckých slohů - od gotiky, přes renezanci a baroko až po rokoko.
The army took over the army in 1945.First of all, there was a recovery room for war years returning from Great Britain, then a military political school and training centre and today at the Agency for Professional Development and Support to the Activities of the Ministry of Defence of the Czech Republic.In the case - of socialis, the army has adopted fairly mackerels, but, after 1989, the building has been subject to extensive sensitive reconstruction and is now a truly dignified reprise to the subject - of this coin. - In addition to training and courses, there are different reception arrangements for VIPs and conferences.Václav Havel visited the castle, who welcomed the first anti-chemical unit after the return from the Gulf mission. V roce 1945 převzala zámek armáda. Nejprve zde byla zotavovna pro válečné letce, kteří se vrátili z Velké Británie, poté vojenská politická škola a školicí středisko a dnes v něm sídlí Agentura profesního rozvoje a podpory aktivit Ministerstva obrany ČR. Za socialismu se armáda chovala k zámku dosti macešky, ale po roce 1989 se budova dočkala rozsáhlé citlivé rekonstrukce a dnes je skutečně důstojným reprezentačním objektem tohoto ministerstva. Vedle školení a kurzů se zde konají různá přijetí významných osob a konference. Zámek navštívil i Václav Havel, který zde přivítal první protichemickou jednotku po návratu z mise v Perském zálivu.
The large part of our group has gone - through:we inspected the chaplai that served as the socialist army. Naše skupina prošla velkou část zámku: prohlédli jsme si kapli, jež sloužila
see cover of the rat and the youngest participant in - the Aimka of the - same force on the organs.We admire Blue, Green and Holanský salon, the arms, the Knight and the Conference Hall, in which the Library was originally library.The dreams are rekonstru, - decorated with a renewed Renaissance, a Baroque and rokotic painting on the walls and restored wood and fat ceilings.Everything serves new purposes and the military can only feel proud.Ko - morni Hrádek is certainly the only lock where the guide does not prohibit you from sitting in the chair, but urges you to do so. Amálka Stejskalová nám zahrála na varhany. Obdivovali jsme Modrý, Zelený a Holanský salon, zbrojnici, rytířský i konferenční sál, v němž byla původně knihovna. Sály jsou dnes zrekonstruované, zdobí je obnovené renezanční, barokní i rokokové malby na stěnách a zrestaurované dřevěné či štukové stropy. Všechno slouží novým účelům a armáda se tím může jen pyšnit. Komorní Hrádek je určitě jediný zámek, kde vám průvodce nezakazuje posadit se na židle, ale přímo vás k tomu vybízí.
After a survey of the Comoros Hádek, we collected a Ságate, road in the confectioner and issued around an eight-kilometre post to Soenhrab.First, the journey was made after a plane under - Sá, then we have risen to the restaurant Franz at the haycounty railway station, where we wanted a late lunch.Throughout the journey, the hearing was blue and the sky was blue. Po prohlídce Komorního Hrádku jsme seběhli k Sázavě, v Choceradech se posilnili v cukrárně a vydali se na asi osmikilometrový pochod do Senohrab. Cesta vedla nejprve po rovině podle Sázavy, poté jsme vystoupali k restauraci Franz u senohrabského nádraží, kde jsme si dopřáli pozdní oběd. Po celou cestu nás provázelo sluníčko a nebe bylo modré jako šmolka.
We also look forward to taking part in the return trip on the train, and we are now looking forward to seeing it in spring at the next Jeonýnest -- or even some other event in the Corps. Rozloučili jsme se při zpáteční cestě ve vlaku a už se těšíme na shledání zase na jaře na příštím jeronýmském výletě - nebo i dříve na některé jiné akci Jednoty.
THE MGR.Ms Alena ŠOURK interpreter and translator mgr. AlenA šourková tlumočnice a překladatelka místopředsedkyně JTP
Guided tour of the Church of St. Gabriel ' ^ 1 JIT P Monday, November Prohlídka kostela sv. Gabriela
it brought together a group of 24 members and friends of JTP at the top of the P rvní listopadové pondělí se sešla skupina čítající 24 členů a přátel JTP na úpatí
vrchu Petřína před kostelem něj ze Salcburku nastěhovaly sestry benediktinky. Jeho výstavba byla možná zejména díky věnu hraběnky Gabriely Sweerts-Šporkové (proto zasvěcení Sestry však žily v klášteře pouhých třicet let, po vzniku Československa musely odejít do Rakouska. V roce 1919 objekt zakoupilo Ministerstvo pošt
church of the Church of St. Ga - briel, to listen to this unique monument.The Church was conducted by Monica Bubna Litic, President of the Malakam Foundation and of the Friends of the beuonian arts.And I could - prefer -- Ms Bubna Litic, using his words, to make use of the names of their noble family in the protection of monuments.She gave us a detailed and interesting interpretation about the history of the church and the Monastery of St. Gabriel and at all. Sv. Gabriela, aby si prohlédla tuto unikátní památku. Kostelem nás provedla paní Monica Bubna Litic, předsedkyně Nadačního fondu Malakim a Spolku přátel beuronského umění. A lepší průvodkyni jsme si sotva mohli přát - paní Bubna Litic podle svých slov využívá jména svého šlechtického rodu při ochraně památek. Podala nám podrobný a zároveň zajímavý výklad o historii kostela a kláštera sv. Gabriela a o beuronském umění vůbec.
The monastery and the church of the Church of St. Gabriel (also known as the Church of the ceremony of the - Panna Mria) are the most original monument of the "beuony" in the list of cultural sites.Although they are just 170 years old, they have a variety of history and a bright future in front of them. Klášter a kostel sv. Gabriela (neboli také kostel Zvěstování Panny Marie) jsou nejoriginálnější památkou tzv. beuronského stylu u nás, zapsanou v seznamu kulturních památek. Ač je jim „pouhých" 170 let, mají za sebou pestrou a pohnutou historii a před sebou nejasnou budoucnost.
The Monastery of St. Gabriel was set up in 1888 and, one year later, Salzburg's sisters were moving from Salzburg to the untitrelles. - Its construction was possibly mainly driven by a pea reputation by Gabriela Sweers-Shpork (therefore St Gabriel's dedicated website).The sisters of 120 people lived very well, have been working well, helped the poor - , and, in addition, they contributed much to the decoration of the church and the monastery in the bestone.The monastery was rich and prosperous. Klášter sv. Gabriela byl založen v roce 1888 a již o rok později se do sv. Gabrielovi). Sestry, jichž zde žilo na 120, si počínaly velice dobře, pracovaly, pomáhaly chudým, a kromě toho se ty výtvarně nadané značnou měrou podílely na výzdobě kostela a kláštera v beuronském stylu. Klášter byl bohatý a vzkvétal.
The Beuonian school was born in BEURna in Baden-Württemberg for the 19th - century and was founded by a German painter, sculptor, architect and holster Peter Desider Lenz.He himself has been heavily involved in the decoration of the churches and the monastery and at the same time he has learned and led the local sisters.He has travelled to Prague for the full six years.Beuronska's art is particularly rooted - in the following old Egypt:the characters are rigid, uniform, according to the central axis, in colour, the colour is dark blue.Symbols such as soccer or supine are used. Beuronská škola vznikla v Beuronu v Bádensku-Würtenbersku druhé polovině 19. století a jejím zakladatelem byl německý malíř, sochař, architekt a řeholník Peter Desider Lenz. Sám se značnou měrou podílel na výzdobě kostela a kláštera a zároveň učil a vedl zdejší sestry. Do Prahy dojížděl celých šest let. Beuronské umění je inspirováno především starým Egyptem: postavy jsou strnulé, stejnoměrné podle středové osy, barvy jsou temné, základní barvou je modrá. Využívají se symboly, jako jsou např. sokol nebo supice.
However, the sisters lived in the monastery only thirty years after the formation of Czechoslovakia had to leave Austria.In 1919, the object was purchased by the Ministry of Post and Telegraphs and, in 1949, it was received by Česká pošta, has had the collection and calibration of the three central offices known as the VAKUS - and the Depositary of the Poštový museum.This was - the period for destruction to the monastery -- not only that it was not repaired but was done in an inappropriate way. - Since 2018, Česká pošta has fought in vain to sell Saint Gabriel.The fifth auction took place in November and the complex was sold at 353 million. a telegrafů a v roce 1949 jej dostala Česká pošta, měla zde Výpočetní a kontrolní ústřednu známou jako VAKUS a depozitář Poštovního muzea. V tomto období nastala pro klášter doba zkázy - nejen že nebyl opravován, ale byly v něm prováděny nevhodné úpravy. Od roku 2018 se Česká pošta marně snaží sv. Gabriela prodat. V listopadu proběhla již pátá aukce a komplex byl prodán za 353 milionů.
Monica Bubna Litic from all forces fights for the conservation of the monument.It is in - a state of play as to what could be used for:the monastery would be a dignified place for issuing a holding of - a holding of Slovvanské epope and other premises could be used by the Czech egyegyotological Institute.This is not the case (but actually i) the big big point in order for the monastery -- regardless of the sale -- to find a meaningful application. Paní Monica Bubna Litic ze všech sil bojuje za záchranu památky. Má představu o tom, k čemu by mohla sloužit: klášter by byl důstojným místem pro vystavení Muchovy Slovanské epopeje a další prostory by mohly sloužit Českému egyptologickému ústavu. Tak jí (ale vlastně i nám) držme palce, aby klášter - nehledě na prodej - našel smysluplné uplatnění.
MS ALENA ŠOURK AlenA šourková
Finally, itI f\ i OTRČENÝ ÓŠKA
J aroš se konečně rozhoupal k pojednání
bydlel v průběhu pražských studií na studentských kolejích (postupně
is grown to name Mirek otrzal - óšky, both deminently and to the mother's mother name of three brothers who had the most mobile loss. - He was aware of the exceptional nature of its elephant ears at the time of the first school - years, but the possible remedy was of interest to them when, as 15-years' age, hormones have been developed by hormones during dance in the district city and in the open-air dance halls at birth.He did not meet the meaning of the rhythm and - to seize his classmates and the age of the relatives of the grandfather (even if he could also have a lot of humour if something/he was not satisfied).Shortly, what candricks, dancing and dancing did not have an opposition, but only a little aesthetically hindering the dance metal of the - elephant's lofts.Following the school-leaving certificate, the tractor - had been completed, because this time, even the fact that the father of the `centre water' had been left with 10 hectares of fields, horses, cows and pigs from flights (chickens, cockerels, goats, one pig, two rabbits, two cats and dogs with the dog) could have left hand in order to enable the oldest son to study.This came up for local communists of the trap that rose out of the bitter rock - :drew up a written complaint, on behalf of the President of the Republic - of Tonga, against the President of the Republic of Tonga, in which he sued, in his capacity as a leader of the - National Committee, to prevent him from studying at a university, where the father has been a member for seven years. o Mirečkových otrčených óškách, jak deminutivně a s mateřskou láskou nazývala maminka tří bratří lopouchy nejmladšího. Mireček si mimořádnosti svých sloních ušních lopounů byl vědom již od prvních školních let, ale o jejich možnou nápravu se začal zajímat, až když se mu jako patnáctiletému rozproudily hormony během tanečních v okresním městě a na tancovačkách v širém okolí rodné vsi. Smysl pro rytmus a pro zabavení spolužaček a věkem příbuzných děvenek mu nescházel (i když dovedl být též hodně hubatý, když s něčím / s nějakou nebyl spokojený). Brzy vymetal kdejaký candrbál, tanečnice na parketu neměly námitek, jen jim trochu neesteticky překážely tanečníkovy sloní lopouchy. Po maturitě dělal traktoristu, protože tentokrát nepomohl ani fakt, že otec „středňák" se před lety nechal s deseti hektary polí, koňmi, kravami a prasaty združstevnit (slepice, kohouta, kozu, jedno prase, dva kotce s králíky, dvě kočky a psa si mohl ponechat), aby nejstarší syn mohl studovat. Ten vymyslel na místní komunisty past, která k jejich rozhořčení sklapla: sestavil za čerstvého maturanta písemnou stížnost adresovanou prezidentu republiky Tondovi Sličnému, v níž žaloval na představitele Místního národního výboru, že brání bratrovi ve studiu na vysoké škole, když otec je již sedm let členem
JZD and Socialism is already built (1960).This lawsuit was, at the highest points, checked;subsequently, the soudrzi from the Control Commission of the KSČ, summoned the tractor with a school-leaving certificate and confronted him with local people who had advised him - not recommended to study at university.Their excuses were the fact that "they have heard a slide that he has heard of those who are of Ementic"...There was no reason to deny it, but it did not make it clear that `the gdy is Apoitjó and that it had to be stated that gdy you would be put to the town' Aji lad, no-one would have had someone doing the cooperatives' - .Komando from ÚV slippery left and arranged for local species to refrain from studying.Thus, by the end of November, Milestones became a student at the - end of the year, who had long run the first to have a - job for teaching.But we must not give up our main task because of the brief exposure of the previous tendon:to describe how the youngest of the son was finally deprived of lostannic. JZD a socialismus je již vybudován (1960). Tato lstivá žaloba byla na nejvyšších místech prověřena; poté přijeli soudruzi z Kontrolní komise ÚV KSČ, předvolali si traktoristu s maturitou a konfrontovali ho s místními komunisty, kteří mu nedoporučili studium na vysoké škole. Marné byly jejich výmluvy, že „kluka negdo aji slyšel, jak nadává, pré na ty voly z Emenvé"... Mireček to popřel, ale neodpustil si dodat, že „negdy se aji tak chovajó, tak třeba se vyjádřili, že gdyš pude študovať aji ten némlačí, nikdo tady nezbude, kdo by dělal na družstevním". Komando z ÚV kluka propustilo a místním soudruhům domluvilo, aby mu ve studiu nebránili. Tak se Mireček stal koncem listopadu studentem ekonomie, když už dávno běžel první semestr výuky... Nesmíme se však kvůli stručné expozici předchozí šlamatyky vzdát našeho hlavního úkolu: popsat, kterak se nejmladší syn Konečných konečně zbavil lopouchů.
Whereas the middle of the brothers Ja - roš, after having obtained an annual penalty (because of its incorrect classes of - origin) at the trial factory, after having obtained an annual penalty, Zatímco prostřední z bratří Jaroš, poté, co si po maturitě odbyl roční trest (za svůj nesprávný třídní původ) v továrně u soustruhu,
he lived during Prague's studies on student tracks (gradually and partially, in cimra with seven, three and two passes), there was a - sublease, six days a week, from a school, to - a cinema, to a cinema and a dance station.Even though he saved a bit from the pay of the tractor, he went from the third year to work on the - slaughterhouse, or he had to always have a `fine leather shoe'.He had lost her free brother of a metal film in his birth book (all the more so because it originally seemed to be a long term understanding between a Mikrel and - her youngest daughter to be long-term), the shirts could not be derived from the insidious materials.And the mother from money spent through the sale of eggs has contributed to a decent layer of coat (only one of which has been found in a number of Moravian cities). a potupně v cimře s dalšími sedmi, třemi a dvěma spolužáky), Mireček si našel s kamarádem v moravské metropoli podnájem, z něhož šest dnů v týdnu vycházel na fakultu, do menzy, do kina nebo na nějakou tancovačku. Přestože si z platu traktoristy něco ušetřil, od třetího ročníku si přivydělával prací na jatkách, neboť musel mít vždy „boty z jemné kůže". Patero kalhot mu ušil svobodný bratr kováře v rodné vsi (tím spíš, že to původně vypadalo, že porozumění mezi Mirečkem a kovářovou nejmladší dcerou bude dlouhodobé), košile nesměly být z potivých endéráckých materiálů. A na slušivý kabát (v několika moravských městech se našel jen jeden takový) mu přispěla matka z peněz nastřádaných prodejem vajíček.
Letorou was a teenager following a - pudding.In the family, he was removed from - early childhood "frozen" at a later time "Our Stellan" (Czechs from the Čech understand "heather" and "rabies").In childhood he had a nickname to the `applicant' (he is being sued);when it began to be a - mater to the matcho, the club pays tribute to it by means of the combination of a `champion' or a `course of exhibition'.As the applicant's complaint, the operative part of the statement is `My, Jindprey, of the hind legs!' Posverko was, however, the most - star of brother, at the time of the school pupil before the school-leaving certificate.It will not be enough:he was involved in the winning wake. with the shape of the reverse of the intonation: Letorou byl dospívající Mireček popudlivý. V rodině se mu bez obalu říkalo v raném dětství „zmrašček" později „náš stekláň" (Češi z Čech rozumějte „vřešťan" a „vztekloun"). V dětství měl přezdívku „žalobníček" (žaluje, pod nosem si maluje); když začal na zbožné matčino přání ministrovat, kluci ze vsi ho poctili posměšným názvem „velebníček" nebo „lebáň veleba". Jako žalobníček proslul výrokem „Mami, Jindřich mě před chvíló táhal za zadní nohu!" Posměvákem byl ovšem nejstarší bratr, tou dobou již žák střední školy před maturitou. Jaroš to nenechal jen tak: zapojil se vítězným pokřikem s nápodobou bratrovy intonace:
`My Mirek moved the front line but behind the front night!' „Mami, mě Mirek předtým táhal taky, ale za přední nohu!"
He was not happy to become a true teacher of music - from the beginning of his music teacher.The father was already doing more than one on food for the family in the cooperative, so that the oldest brother of Yindch had lost his chance to a saltack for the youngest fleece of the head, as he was happy to see when he was `getting out'.On the other hand, the other time at hand was that in Honomóci for teachers, he was no longer able to replace, with a view to the practical status of the new generations of teachers, the practice of replacing the physical penalties with old and new generations of teachers.Despite this, Mr Jaroslav received a reefty's reefer on both palms:for the first time because the apple was picked up following a bell, when a teacher had already appeared once (or possibly several) was speaking.They considered it to have been regarded as quasi -related of the type `of - the goat's game' and, accordingly, had no connection with it, in particular when they were cheated and pulled behind the pasts like the other jokes.This is the second time for your speaker. Mireček chodil na rozdíl od nešťastníka Jaroše od začátku do houslí k opravdovému učiteli hudby. Otec si už v družstvu vydělal víc než na jídlo pro rodinu, takže nejstarší bratr Jindřich přišel o satanskou příležitost mlátit nejmladšího bráchu smyčcem po hlavě, jak s radostí činíval, když „učil" Jaroše. Jindříšek totiž tou dobou študoval v Holomóci na učitele již bez perspektivy nahradit v praxi smyčec rákoskou, neboť fyzické tresty byly starým i novým generacím pedagogů zakázány. Přesto páťák Jaroš dostal rákoskou přes obě dlaně 1998000105502ještě dvakrát: poprvé, protože dojídal jablko po zvonění, když se již zjevil učitel, o němž už jednou (nebo možná víckrát) byla řeč. Kluci Konečných ho považovali za kvazipříbuzného typu „po praseti kozí chlívek", tudíž ho nijak nectili, zvláště když je lískal a tahal za pačesy tak jako ostatní žactvo. Podruhé to Jaroš schytal za napovídání.
Třeboňský Mireček has received only a leanec and twisting of a larger of the two legs for having written "žyto" and "čížek", even if brother and brother of Ja roš, a - backhoe pair, with gestures suggesting that it is pitted: - caught per head but brother of ničevó něpaniml;as the manager of the earlier Final Act was immediately Zere gistal and, - as a result, he penalised a relative of both of her science and of a relative, in accordance with his guesta and meter. Třeťák Mireček obdržel pouze lepanec a kroucení většího z obou otrčených óšek za to, že vyvolán k tabuli napsal „žyto" a „čýžek", ač mu bratr Jaroš, páťák ze zadní lavice dvojtřídky, němými gesty napovídal, že je to špatně: chytal se za hlavu, ale bratr ničevó něpanimál; učitel gestikulaci staršího Konečného ihned zaregistroval, a proto ztrestal příbuzného nápovědu i příbuzného nepochopu dle svého gusta a metru.
In fact, he acted in accordance - with his surnames, but at a protetorate before a district inspector, in respectful manner.After Vienna, he had to turn into:Forgotten German ( Byla one Mutter-mother, Gar- Sen-zahrady.It came up in Ziela-koza, who was petit her ingredient), as well as an izuchea rugski jazýk:Čérez góry, rjéki i Dalit, skvoz' purgú, agóna i čornyj dym...He now had to learn in advance of one lessons of the ruin and then communicate the pronunciation of the passionist to the pupils, on an ad hoc basis.Almost a half of the half of the year was devoted to azuce (a good third of the žactva insisted, however, on the words - `ábzuka') and, following her conviction, pupils had a basic vocabulary of vocabulary ranging from concepts such as pijoyir, munifotskyi, strišč, strišč, laughs, stranger, lager sacijatam (but here, it was not told that the `socialism' `camp of socialism' behaves in its love of millions of citizens).In the course of the second half of the year, young people have been trained to exercise their favourite song of the trial of Stalin (lju- bímju pjésenku tažárišča Stina):"Ja magílu mloj iskál, sérata ta tíla taská....").The joint meeting of children - 's doors, grouped around the school radio, in which they fit, with the sad learning of the fact that "serccu without ljubví-i-uylechkó, laža maja úlikkó!" Učitel Rejtar rajtoval na svých žáčcích ubožáčcích vskutku v souladu se svým příjmením, ale za protektorátu před okresním inspektorem vždy uctivě hajloval. Po Vítězném Únoru se musel přešupačit: zapomenout na němčinu (Byla jedna Mutter-matka, měla Garten-zahradu. Přišla do ní Ziege-koza, sežrala jí přísadu) a izučať ruskij jazýk: Čérez góry, rjéki i dalíny, skvoz' purgú, agóň i čornyj dym... Nyní se musel sám učit s předstihem jedné lekce rusky a poté sdělovat výslovnostně i přízvukově zbabraná slůvka žákům. Skoro celé pololetí věnoval azbuce (dobrá třetina žactva ovšem trvala na výslovnosti „ábzuka") a po jejím zvládnutí devítiletí žáci biflovali základní slovní zásobu počínající pojmy jako pijaněr, kamunistíčeskaja pártija, továrišč Stálin, drúžba, straná, láger sacijalízma (zde ovšem nebylo žactvo poučeno, že „tábor socialismu" chová ve svých lágrech miliony občanů). V druhém pololetí už třeťáci až páťáci secvičovali oblíbenou píseň soudruha Stalina (ljubímuju pjésenku tavárišča Stálina): „Ja magílu míloj iskál, sérdce mně tamíla taská..."). Smíšený sbor dětských hlásků, seskupen kolem školního rozhlasu, do toho vpadl refrénem, smutným dovětkem o tom, že „sércu bez ljubví-í- -í-i nělechkó, mílaja maja Súlikó!"
Most pupils went to a church at the time at that time, as well as to ATEi in the language of a - language. Většina žáků dvojtřídky chodila tehdy ještě do kostela, a tak na ateistickou propagandu v rámci jazyka
Czech and Russian, and history, has only taken place in the vicinity of the city in the classes of the sixth to eighth.Only then came to the knowledge that Eseseser is also non-Russian-speaking nations.Chris is convinced, as she stands, to talk to Igor Thurničuka, who was exempting him from the end of the time of war on whether he could tell him something in Russian.Mr Igor continued to burn from a burning tank affected by - German panzerfter.In a convalescence a Mo ravank, married with it - , gave rise to the possession of a Mo ravancer, which in turn led to a vicarious and press frames.Mr Igor was aware of the oral argument, which differed slightly from Russian, and Ja sleds - appeared to be very close to Czech language.It has been awarded to an earlier brother when the latter arrived at home, with no means of mental - health and mental health.The following events were taken by Jindch:"Agoras speak ukrajin in - sky because it is a Ukrainians." this was the definition of both Brno, but has led to the fact that in the next school year, which has already been in the vicinity of - the city, it has carefully consulted the maps of the geographical cabinet, whenever the teacher has asked him to help them to get to the class. českého i ruského a dějepisu došlo až v blízkém městysu v třídách šesté až osmé. Teprve tehdy se Jaroš dozvěděl, že v Eseseser jsou též národy, které nemluví rusky. Chtěje se přesvědčit, jak zní opravdová ruština, zeptal se Igora Děnisčuka, který osvobozoval koncem války Ostravu, zda by mu mohl říct něco rusky. Igor se popálil, když vyskakoval z hořícího tanku, zasaženého německým panzerfaustem. Vyléčil se, v rekonvalescenci poznal jistou Moravanku, oženil se s ní, a ona pak vedla ve vsi krámek s kuřivem a tiskem. Igor se chvíli ošíval, ale potom spustil řečí, která se od ruštiny poněkud lišila, a Jarošovi se zdálo, že je do ní zamícháno hodně slov blízkých češtině. Svěřil se s tím staršímu bratrovi, když ten mimořádně přijel domů, nemaje momentálně „sóstředění" kapely. Jindřich pravil slavnostně: „Igor mluví ukrajinsky, protože je Ukrajinec." To byla tedy definice jak Brno, ale vedla k tomu, že v příštím školním roce, jenž se odehrával již v blízkém městysu, si Jaroš pečlivě prohlížel mapy v zeměpisném kabinetu, kdykoli ho učitel požádal, aby mu je pomohl dopravit do třídy.
Later, while Mr Iš had kidnapped motorcycle riders to - the morning, it was only up to the breakfast to leave the same motorbike in the same district of the town, where - it was waiting for a classmates, for a short time to go out of a woman's wife's metal daughter, and for not the whole of the school's baccalaureate. - Později, zatímco Jaroše unášel vláček motoráček k soustruhu na ranní, vstával Mireček teprve k snídani, aby odjel týmž motoráčkem do téhož okresního města, kde ho čekala na náměstí spolužačka, nahradivší na krátký čas uraženou kovářovu dceru, a za necelý růček maturita.
The power of attorney has not done so for the development of her pâté.From spring to winter, there was a - need to help the father or mother:Cut the grass in two gardens, derive the toll of the purchased value of coal briquette, turn the bed of sawdust and of the cutter (known as "sawn wood") and gradually bring them into the "šopy", purchase the necessary `U sloes', go to the metal squads, kill KOSU...In - the afternoon, around the eleventh year, the director of the cut and immediately hit - the person either to write verško who in love - (the parents and brother of Milestones have already been sped up hard at midnight), or to hearsay the bifting of texts and writings of Spanish or Italian. Když měl Jaroš směnu odpolední, moc toho pro rozvoj své psýchy neudělal. Od jara do podzimu bylo třeba s něčím pomoct otci nebo matce: posekat trávu ve dvou zahradách, odvozit na kolečku zakoupené centy uhelných briket na zimu, přehazovat pod kůlnou se sušící piliny a hobliny (zvané „řeziny") a suché postupně převážet přes celý dvůr do „šopy", nakoupit potřebné věci „U Trnky", zajít ke kováři nabrousit nože, naklepat kosu... Zato po návratu z odpolední, kolem jedenácté večer, povečeřel a ihned usedl buďto k psaní veršíků zbožňujících milovanou dívku (rodiče i bratr Mireček již o půlnoci tvrdě spali), nebo k radostnému biflování textů a slůvek nad učebnicí španělštiny nebo italštiny...
It is precisely when looking - at the seventh semester of the "fildy" semester "movies" alternately and lying above the grammar of the language, from which uncle Alois, Italian legionaire, "it" (I am hunger), a priioniero di guerra (war zajtec) and "Evviva Stefanik!", struck down on the door of the head room.Mr Jaroš, detached from its concentration, turned off `What's in turn!', and `Next!', before turning to the incocela with ob attached, - which was unwittingly known as `My, Mirek, Jarošu', so that there can be no doubt that the brother reached his brother. Právě když ve zkouškovém období sedmého semestru „fildy" střídavě seděl a ležel nad gramatikou jazyka, z něhož strýc Alois, italský legionář, pochytil „ho fame" (mám hlad), prigioniero di guerra (válečný zajatec) a „Evviva Stefanik!" (Ať žije Štefánik!), kdosi zabouchal na dveře kolejního pokoje. Jaroš, vytržený ze soustředění, zavrčel „Co je zas?" a zařval „Dále ode dveří, dále!", načež se do místnosti vpotácela postava s obvázanou hlavou, jež nezřetelně a jaksi lítostivě oznámila „To su já, Mirek, Jarošu", aby snad nebylo pochyb, že je bratrem osloveného.
What do you want to do?, he asked not to appear in writing."What do you want?Went from the Brna to the stool and someone in Prague smashed?' „Co se ti proboha stalo?" zeptal se nevěřícně Jaroš. „Co tady děláš? Vyjel sis z Brna do stolice a někdo tě tady v Praze zmasakroval?"
I would need an extra pay, because the étra Aji ischeated to a predominance. „Já bych tu potřeboval přespať, protože zétra aji pozétřku musím na převaz."
But what you are at tlavó was said to have been transformed into a native subdialect."Gdo I have done what has he done?Did Gde ses understand that the gdoo had a godl of the arrow?' „Ale co máš s tó hlavó," přešel Jaroš též do rodného poddialektu. „Gdo ti co udělal? Gde ses potuloval, že ti gdosi otlókl šišku?"
Milestones brought the following press heads off with gypsi's heads:"Ale HOVNO, made a correction here..." Mireček zafuněl, zavrtěl gypsovou hlavou a pravil skomírajícím hlasem: „Ale hovno, nechal sem si opraviť ty ušiska..."
Throughout this dialogue, it has been held to be continuous usyning, hug and BUB a person who is - disabled, who, by her signs of pain, has been saddled with his ideas on a single theme:are deprived of a person who has become starving. Celý tento dialog se odehrával za neustálého usykávání, hučení a bublání postiženého, který svými projevy bolesti nahlodával bratrovy myšlenky na jediné téma: kterak se nenadálého hosta zbavit.
I think that this is the case, but one of the legs is a nocannik, who is also blighted by the Italian literature and gra-matyk in the statesman.You will be able to live there for two nights, and I am very happy to see it, but I am not able to see me, you are sitting at home above the script of the check. - I do so.Jagmilo force Ondra, he said, he told him that there were two nights that she would like to go to - a hospital in a hospital.Here are two meals and two dinners for the dinner. „Já tě teda tady možu nechať přespať, ale je tu ešče jeden nocležnik, co taky bifluje italskó literaturu a gramatyku na státnice. Já tě možu tady ubytovať na jednu dvě noci, odjedu ke Zdence, ale tá mě ráda neuvidí, dyš sama sedí doma nad skriptama z češtiny... Já teda padám. Jagmile přinde Ondra, řekni mu, že tady dvě noci přespíš gvůli převazu v nemocnici. Tady máš dva léstky na menzovní oběd a dva na večeřu."
He has collected his five plums and goes from the railway - track to the tram.In the afternoon and in the evening, he had learned a bit (before the next week was left out of the next time) and, prior to midnight, was admitted to the bed of the co-student, which had to become his wife in a few months.After a pleasant task, they had been facilitated by the Zábělovo/Prokmouth of the bed, that is to say, to a foldable couchette, with which no PPA or Prokrulés would not be satisfied, as they were threatened by an immediate breakdown. Jaroš sebral svých pět švestek a vykročil z koleje na tramvaj. Odpoledne a večer se ještě trochu poučil (než na něj budoucí tchán vypustil řvavé televizní decibely) a před půlnocí byl přijat do postele spolustudentky, jež se měla za pár měsíců stát jeho ženou. Po příjemném úkoji ulehl na Záhořovo / Prokrústovo lože, to jest na skládací tvrdé lehátko, s nímž by žádný Zá- hoř ani Prokrústés nebyli spokojeni, neboť při zatížení hrozilo okamžitým rozpadem.
The second day was reached in the collection Menz bratra son of pain and optal with him, his prognosis and prospects.He responded to him around - the Co-Presidents of Ondra: Druhý den zastihl v kolejní menze bratra sykajícího nad talířem bolestí a optal se ho, jakou má prognózu a perspektivu. Odpověděl za něj kolemjdoucí doobědovavší spolunocležník Ondra:
I'm sorry, but I'm sorry!This did not allow me to dry their whole night time and drop.This is not the case for parents in Náchod and this is not the case.The next day is a statesman!I have asked the mother, but you are welcome to see how long the recovery of the operation can take.Saying that, if little, the day... „Je mi tvýho bráchy líto, ale jemu není líto mě! To jeho celonoční vzdychání a vzlykání mi vůbec nedalo usnout. Jedu k rodičům do Náchoda, tady se to nedá vydržet. A už příští tejden máme státnici! Ptal jsem se matky, však víš, že je doktorka, jak dlouho ta rekonvalescence po operaci může trvat. Řekla, že když málo, tak tejden..."
Mirek was simply shown to be self-moderate.He decided to make yourself known in advance for the "cheque" operation.It is simply in star appearance, as he could think that milder venex will be stored on the track. Mireček se prostě projevil jako vždy sebestředně. Rozhodl se pro operaci svých „óšek" sám, nikomu nedal vědět předem. Jak si mohl myslet, že se mírnyxdýrnyx uloží na koleji místo svého bratra, to je prostě ve hvězdách.
He was totally irrelevant to the location of the country in which he came.If Mire's, - Neušilt takes the form of a blind person, who can exceptionally be provided with an overnight stay. Naprosto mu nezáleželo na tom, kam se Jaroš poděje. Netušilť tehdy Mireček, že bratr má vyvolené děvče, jež může Jarošovi výjimečně poskytnout nocleh...
Ende grut, alles gut.There was a whole week in the collecting society alone, while Jaroslava studied and sped in her future tchyna and Ondra at a parent in Náchod.Both of whom have been laid down as "excellent" by statesmen.Finally, Mirek went back - to Ja rok (brought home to the parents) with the foiled guitar which had been borrowed "at a time", which lasted for almost two years.He married, divorced, re-married and divorced.The father of the two sons forecast the first divorce right after his first journey to a town where Mirek went to - the town after his first wife.When she turned out for a flat in a sync apartment, the doors and daughter-in-law have opened the door to a few facets higher than Mirek to correct:"We're going to work only, I have to deal with me." A dokva has - travelled to the balcony where, before the father's father, Mirek went from each side to the huu.The father took account of the life of the rural spectator, who for the first time went on to perform a feast performance. Ende gut, alles gut. Mireček zůstal v kolejní světničce celý týden sám, zatímco Jaroš studoval a spal v bytě své budoucí tchyně a Ondra u rodičů v Náchodě. Oba složili státnice za „výborně". Mireček konečně vrátil Jarošovi (přivezl domů k rodičům) pěkně otřískanou kytaru, kterou si vypůjčil původně „na chvíli", jež trvala téměř dva roky. Brzy po promoci se oženil, rozvedl se, znovu se oženil a opět se rozvedl. Ten první rozvod předpovídal otec obou synů hned po své první cestě do města, kam se Mireček přistěhoval za svou první ženou. Když táta zazvonil u synkova bytu, otevřely se dveře a snacha, o pár facek vyšší než Mireček, pravila srdečně: „Pojďte dál, jenom si musím něco vyřídit." A odkvačila na balkon, kde od ní před otcovými zraky dostal Mireček z každé strany po hubě. Otec a tchán tomu přihlížel s úžasem venkovského diváka, který zašel poprvé na operetní představení.
Miloslav ULIČNÝ hispanista, translator, writer and honorary member of JTP miloSlAv uliČný hispanista, překladatel, spisovatel a pedagog čestný člen JTP
Furthermore, it has come to light (or come from: Dále vyšlo (nebo vyjde)...
Jiří Levi:Founder of Czechoslovak transporology/ Ivana Kupková, Zbyněk Fišer and a team of authors.1nd ed.Brno:Masaryk University, 2019.ISBN 978-80-210-9348-5. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie / Ivana Kupková, Zbyněk Fišer a kolektiv autorů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9348-5.
English for physiotherapists /Markéta Blaželj, James J. Tufano.1nd ed.Prague:Grade Publishing, 2019.ISBN 978-80-271-0578-6. angličtina pro fyzioterapeuty / Markéta Blažejová, James J. Tufano. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0578-6.
English for administrative law/ Martin Škurek, Eva Adalet, Kamila Tzozi.1nd ed.Prague:Leges, 2019.ISBN 978-80-7502-390-2. english for administrative law / Martin Škurek, Eva Přidalová, Kamila Tozzi. 1. vyd. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-390-2.
365 days with Anna Gruber:Jindra Hubková, a spiritual pharmacist from the German original to desert fathers.Prague:Karmelitsian publishing house, 2019.Glossary.ISBN 978-80-7566-112-8. 365 dní s anselmem Grünem: duchovní lékárna pouštních otců / z německého originálu přeložila Jindra Hubková. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2019. Terminologický slovník. ISBN 978-80-7566-112-8.
The IFRS/Jiří Srouhal Glossary.3nd ed.Prague:Wolters Kluwer ČR, 2019.ISBN 978-80-7598-514-9 Slovník pojmů iFrS / Jiří Strouhal. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. ISBN 978-80-7598-514-9
Home/Petr Dourenk's glossary. Slovníček domácího semenáře / Petr Dostálek.
1nd ed.Veselka:Gegel, 2019.ISBN 978-80-270-6560-8. 1. vyd. Veselka: Gengel, 2019. ISBN 978-80-270-6560-8.
Helena Černovinski, Martin Křek.1nd ed.Prague:Plepâté Anna -- Bylo, 2019.ISBN 978-80-907162-8-5:CZK 120,00. Kapesní atlas oblaků / Helena Černohorská, Martin Křenek. 1. vyd. Praha: Pleštilová Anna - Bylo nebylo, 2019. ISBN 978-80-907162-8-5: Kč 120,00.
Atlas of dinosaures/Vladimir Socha.2nd ed.Prague:Plepâté Anna -- Bylo, 2019. Kapesní atlas dinosaurů / Vladimír Socha. 2. vyd. Praha: Pleštilová Anna - Bylo nebylo, 2019.
ISBN 978-80-907162-9-2:CZK 120,00. ISBN 978-80-907162-9-2: Kč 120,00.
Mšice:Small atlas, David Fryč.1nd ed.Brno:The Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture, 2019.ISBN 978-80-7401-176-4. Mšice: malý atlas do ruky / Svatopluk Rychlý, David Fryč. 1. vyd. Brno: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2019. ISBN 978-80-7401-176-4.
The birds of the garden/ Axel Gujahr.1nd ed.Prague:Euromedia Group, 2020.ISBN 978-80-7617-954-7. Ptáci na zahradě / Axel Gutjahr. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2020. ISBN 978-80-7617-954-7.
Forests -- mushrooms of our forests / Michal Mikšík.1nd ed.Prague:Universum, 2019. ISBN 978-80-7617-465-8:CZK 279,00. Hřiby - Hřibovité houby našich lesů / Michal Mikšík. 1. vyd. Praha: Universum, 2019. ISBN 978-80-7617-465-8: Kč 279,00.
Dinosaats at a glance/ Jaroslav Holman et al.Prague:Universum, 2019.ISBN 978-80-7617-607-2:CZK 499,00. Dinosauři v kostce / Jaroslav Holman a kol. Praha: Universum, 2019. ISBN 978-80-7617-607-2: Kč 499,00.
Mushrooms of central Europe/ Josefine Bacon.Prague:Slovvart, 2019.ISBN 978-80-7391-998-6:CZK 269,00. Houby střední evropy / Josefine Baconová. Praha: Slovart, 2019. ISBN 978-80-7391-998-6: Kč 269,00.
The history of the Czechoslovak legium in the dates/ Dějiny československých legií v datech /
Jiří Fidler.1nd ed.Prague:Euromedia Group, 2019. ISBN 978-80-7617-971-4. Jiří Fidler. 1. vyd. Praha: Euromedia Group, 2019. ISBN 978-80-7617-971-4.
Large encyclopaedias with 3D images:Super machine / Szoke Csaba.2nd ed.Prague:Albatros, 2019. Velká encyklopedie s 3D obrázky: super stroje / Szöke Csaba. 2. vyd. Praha: Albatros, 2019.
ISBN 978-80-00-05394-3. ISBN 978-80-00-05394-3.
Everything you wanted to know about the Moon Pavel Gabzdyl.Prague:Albatros, 2019. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Měsíci / Pavel Gabzdyl. Praha: Albatros, 2019.
ISBN 978-80-00-05368-4:CZK 299,00. ISBN 978-80-00-05368-4: Kč 299,00.
Encyclopaedias of Czech legal history.XVII. bundle, St Sheikh /Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds).1nd ed.Plzeň:Publishing by Aleš Čeněk, s.r.o.;Ostrava:Key Publishing, 2019.ISBN 978-80-7380-569-2 (set;Aleš Čeněk).ISBN 978-80-7380-769-6 (Aleš Čeněk).ISBN 978-80-7418-238-9 (set;Key Publishing.ISBN 978-80-7418-318-8 (Key Publishing). encyklopedie českých právních dějin. XVii. svazek, Svatá-Štrbské / Karel Schelle, Jaromír Tauchen (eds). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.; Ostrava: Key Publishing, 2019. ISBN 978-80-7380-569-2 (soubor; Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-769-6 (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7418-238-9 (soubor; Key Publishing). ISBN 978-80-7418-318-8 (Key Publishing).
Bibliography of the teaching staff of the Faculty of Law of the Faculty of Law, Faculty of Law, Brno, until 1989. Mr Karel Schelle.1nd ed.Ostrava:Key Publishing s.r.o., 2019.ISBN 978-80-7418-321-8 (Key Publishing) Bibliografie učitelů Právnické fakulty Univerzity J.e. Purkyně v Brně do roku 1989 / Karel Schelle. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2019. ISBN 978-80-7418-321-8 (Key Publishing)
ISBN 978-80-87475-57-7 (The European Society for History of Law). ISBN 978-80-87475-57-7 (The European Society for History of Law).
History shall take the following steps:historical images of an early science.II., the biographic/authors' team, under the responsibility of Kateřina Bobcho-Valery and Jarmila Karpáková.1nd ed.Prague:The Historical Institute;Olomouc:Palacký University in Olomouc, 2018.ISBN 978-80-7286-332-7 (Historical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic).ISBN 978-80-244-5537-2 (Palacký University in Olomouc). Historiam scribere: řádová historiografie raného novověku. ii., Biografický slovník / kolektiv autorů pod vedením Kateřiny Bobkové-Valentové a Jarmily Kašpárkové. 1. vyd. Praha: Historický ústav; Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-80-7286-332-7 (Historický ústav AV ČR). ISBN 978-80-244-5537-2 (Univerzita Palackého v Olomouci).
The lexicon-based cinema of the Chinese world / Kamila Hladíková, Petr Janda.1nd ed.Olomouc:Palacký University in Olomouc, 2019. Lexikon kinematografie čínského světa / Kamila Hladíková, Petr Janda. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019.
ISBN 978-80-244-5458-0:CZK 200,00. ISBN 978-80-244-5458-0: Kč 200,00.
Castins of castors, harrows and locks.South Bohemia = Ruins of castles, fortresses and strongholds.South Bohemia /Tomáš Durdk, Viktor Suštic;to the extent that this is the case.Vilém Besta.2 rd edition.Prague:Pankrác Agency, s.r.o., 2019.ISBN 978-80-86781-38-9. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Jižní Čechy = ruins of castles, fortresses and strong-holds. South Bohemia / Tomáš Durdík, Viktor Sušický; z angl. přel. Vilém Besta. 2. rozšíř. vyd. Praha: Agentura Pankrác, s.r.o., 2019. ISBN 978-80-86781-38-9.
Illustrated by the Czech, Moravian and Silesian numisbands/Zdenek Petráň.5nd ed.Prague:LIBRI, 2019.ISBN 978-80-7277-581-1:CZK 790,00. ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky / Zdeněk Petráň. 5. vyd. Praha: Libri, 2019. ISBN 978-80-7277-581-1: Kč 790,00.
Academia, Praha 2019 academia, Praha 2019
Mergers:Space energy /Gerry McCracken, Peter Stott;to the extent that this is the case.Milan Řípa and Jan Milář.2, extended.Glossary.ISBN 978-80-200-2986-7. Fúze: energie vesmíru / Garry McCracken, Peter Stott; z angl. přel. Milan Řípa a Jan Mlynář. 2., rozšíř. Terminologický slovník. ISBN 978-80-200-2986-7.
Coccinellidae (Coccinellidae) of Central Europe = Ladyrellidae of Central Europe / Oldrich Nedvědich.2th edition. ISBN 978-80-200-3023-8. Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední evropy = Ladybird beetles (Coccinellidae) of Central europe / Oldřich Nedvěd. 2. uprav. vyd. ISBN 978-80-200-3023-8.
Kostnice, Czech Republic/ Jan Rendek, František Libenský.1nd ed.ISBN 978-80-200-3006-1. Kostnice v českých zemích / Jan Rendek, František Libenský. 1. vyd. ISBN 978-80-200-3006-1.
The plants of Karpat/Peter Touris, Jaroslav besoms. ISBN 987-80-200-2937-9:CZK 450,00. rostliny Karpat / Peter Turis, Jaroslav Košťál. ISBN 987-80-200-2937-9: Kč 450,00.
The mammals of the Czech Republic /Miloš Angrandfather, Jiří Gaisler.ISBN 978-80-200-2994-2:CZK 595,00. Savci České republiky / Miloš Anděra, Jiří Gaisler. ISBN 978-80-200-2994-2: Kč 595,00.
Under the palm shell.Attacks by US and British fighter jets on ground objectives in Czech countries in 1944 and 1945/ Pod palbou hloubkařů. Útoky amerických a britských stíhacích letounů na pozemní
Filip Vojtášek.1nd ed.ISBN 978-80-200-2978-2. cíle v českých zemích v letech 1944 a 1945 / Filip Vojtášek. 1. vyd. ISBN 978-80-200-2978-2.
Jachymov.Mineralogical perl Kharhrough Mountains / Vladimir Horák.ISBN 978-80-200-2931-7. Jáchymov. Mineralogická perla Krušných hor / Vladimír Horák. ISBN 978-80-200-2931-7.
The Czech country's biographic dictionary (Han-Hu).22. vol./Marie Matcarius. Biografický slovník českých zemí
ISBN 978-80-200-3021-4. (Han-Hau). 22. svazek / Marie Makariusová. ISBN 978-80-200-3021-4.
THE MGR.Ms Alena ŠOURK interpreter and translator Top Providing translation services) mgr. AlenA šourková tlumočnice a překladatelka místopředsedkyně JTP
Number 134 year XXX -- 2019 winter 2019 468003142977 Číslo 134 ročník XXX - 2019 zima 2019
Top of interpretation services ToP (tlumočení-překlad)
Expert Bulletin for interpreters and translators Odborný bulletin Jednoty tlumočníků a překladatelů
ISSN 1210-4159 (paper version, 1990-2014 ISSN 1210-4159 (tištěná verze, 1990-2014)
ISSN 2336-8888 (electronic version from 2015, applies also to the electronic archives of older grades) ISSN 2336-8888 (elektronická verze od 2015, platí i pro elektronický archiv starších ročníků)
JTP is a member of the International Federation of FIT translators -- "A" class "A" recognised UNESCO. JTP je členem Mezinárodní federace překladatelů FIT - Féderation internationale des traducteurs, organizace třídy „A" uznané UNESCO.
Editor-in-chief, Petr Kautský (Editorial Board), Prof. PhDr.Ivan Čeňková, CSc, Amadeine Diabo, Katarzyna Filgase, Ing.Miroslav Herold, CSc.Milan hrdlička, šéfredaktor Petr Kautský redakční rada Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., Amalaine Diabová, Katarzyna Filgasová, Ing. Miroslav
CSc.Marie Kippká, PhDr.Andrei Ráddy, Barbora Espy, PhDr.Tomáš Svoboda, Ph.D.Ms Alena Šourková,Andreas Weber. Herold, CSc., PhDr. Milan Hrdlička, CSc., Mgr. Marie Kopecká, PhDr. Andrej Rády, Barbora Stejskalová, PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D., Mgr. Alena Šourková, Mgr. Andreas Weber.
assistant editors redakce
JTP -- Top, Sensory.23, 110 00 Praha 1. JTP - ToP, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.
Telephone:224 142 517.224 142 312. Telefon: 224142517. 224142312.
E-mail: HYPERLINK "mailto:jtp@jtpunion.org" Jtp@jtpunion.org HYPERLINK "http://www.jtpunion.org" www.jtpunion.org Facebook: HYPERLINK "mailto:jtp@jtpunion.org" jtp@jtpunion.org E-mail: jtp@jtpunion.org [HYPERLINK: mailto:jtp@jtpunion.org] www.jtpunion.org [HYPERLINK: http://www.jtpunion.org/] Facebook: jtp@jtpunion.org [HYPERLINK: mailto:jtp@jtpunion.org]
subscriptions 2020 in the Czech Republic CZK 200, abroad EUR 10. předplatné 2020 v ČR 200 Kč, v zahraničí 10 eur.
The price of one number is CZK 65. Cena jednoho čísla 65 Kč.
Free of charge to JTP, ASKOT and to the regular members of the Czech Association of Sign Language interpreters. Zdarma členům JTP, ASKOT a řádným členům České komory tlumočníků znakového jazyka.
Bank account:2800245144/2010 BIC:FIOBCZPPXX Bankovní účet: 2800245144/2010 BIC: FIOBCZPPXX
IBAN:CZ5020100000002800245144 IBAN: CZ5020100000002800245144
MK CR 6198 TS:7B B1.Quarterly.It is only based in PDF format.The deadline for this heading 30.11.2019. Registrace MK ČR 6198 TS: 7B B1. Čtvrtletník. Vychází jen ve formátu PDF. Uzávěrka tohoto čísla 30. 11. 2019.
It issued (C) Units and translators, ID CZ002505676. Vydala (C) Jednota tlumočníků a překladatelů, IČ CZ002505676.
The content of the articles is the responsibility of the authors.The texts have not been edited by language.The contributions do not have to express an opinion.Contributions are not remunerated.The contributions here may not be reproduced in any form whatsoever, or by electronic or mechanical means, including storage and retrieval systems, without the consent of copyright holders. Za obsah článků odpovídají autoři. Texty neprošly jazykovou úpravou. Příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce. Příspěvky se nehonorují. Příspěvky zde otištěné nesmí být reprodukovány v žádné formě, ani elektronickým či mechanickým způsobem, včetně systémů pro ukládání a vyhledávání informací, bez souhlasu držitelů copyrightu.
The quotations from the texts may be printed only by indication of the source. Citace z textů možno přetisknout pouze s uvedením zdroje.
Free offices in the centre of Prague Volné kanceláře v centru Prahy
& HYPERLINK "http://www.smosk.cz" Www.smosk.cz HYPERLINK "mailto:pronajmy@smosk.cz" pronajmy@smosk.cz Fill:@ smok23
A * we offer both long-term and short-term rentals of commercial spaces, a wide range of services and a pleasant environment in the middle of a busy city. Nabízíme dlouhodobé i krátkodobé pronájmy komerčních prostor, širokou škálu služeb a příjemné prostředí uprostřed rušného města.
Bridge (A, B) -- 8 min Central station (C) -- 6 min Můstek (A, B) 8 min Hlavní nádraží (C) 6 min Náměsti Republiky (B) 5 min
Jindřišská 2 min www.smosk.cz [HYPERLINK: http://www.smosk.cz/] pronajm [HYPERLINK: mailto:pronajmy@smosk.cz]y@smosk.cz [HYPERLINK: mailto:y@smosk.cz] FB: @smosk23
Senovzovzne náměstí 23 Prague 1 -- New City, 110 00 Senovážné náměsti 23 Praha 1 Nové město, 110 00
Jindlinšská -- 2 min. D LI PL ¦ + ? &

First/první Previous/předcházející Články / Articles Top 134 Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 22.06.2015