First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 10  Články III-382 až III-436
Subsection 6 Pododdíl 6
Le Banca Central Europee Evropská centrální banka
ARTICULO III-382 Článek III-382
1. Le consilio del governatores del Banca Central Europee es componite del membros del directorato del Banca Central Europee e del governatores del bancas central national del Statos membros que non es objecto de un derogation in le senso del articulo III197. 1. Rada guvernérů Evropské centrální banky se skládá z členů Výkonné rady Evropské centrální banky a z guvernérů národních centrálních bank členských států, na které se nevztahuje výjimka podle článku III-197.
2. Le directorato es componite del Presidente, del Vice-presidente, e de quatro altere membros. 2. Výkonná rada se skládá z prezidenta, viceprezidenta a čtyř dalších členů.
Le Presidente, le Vice-presidente e le altere membros del directorato es nominate per le Consilio Europee, decidente per majoritate qualificate, per recommendation del Consilio e post consultation del Parlamento Europee e del consilio del governatores del Banca Central Europee, inter le personas cuje autoritate e experientia professional in le dominio monetari o bancari es recognoscite. Prezident, viceprezident a další členové Výkonné rady jsou jmenováni z uznávaných osob s profesionální zkušeností v měnových nebo bankovních záležitostech Evropskou radou kvalifikovanou většinou na doporučení Rady, po konzultaci s Evropským parlamentem a Radou guvernérů Evropské centrální banky.
Lor mandato ha un duration de octo annos e non es renovabile. Jejich funkční období je osmileté; nemohou být jmenováni opakovaně.
Solmente le citatanos del Statos membros pote esser membros del directorato. Členy Výkonné rady mohou být pouze státní příslušníci členských států.
ARTICULO III-383 Článek III-383
1. Le Presidente del Consilio e un membro del Commission pote participar sin derecto de votation in le reuniones del Consilio del Governatores del Banca Central Europee. 1. Předseda Rady a člen Komise se mohou bez hlasovacího práva účastnit zasedání Rady guvernérů Evropské centrální banky.
Le Presidente del Consilio pote submitter un motion al deliberation del Consilio del Governatores del Banca Central Europee. Předseda Rady může předkládat Radě guvernérů Evropské centrální banky návrhy k projednání.
2. Le Presidente del Banca Central Europee es invitate a participar al reuniones del Consilio quando illo delibera re questiones relative al objectivos e al missiones del Systema europee de bancas central. 2. Prezident Evropské centrální banky je zván k účasti na zasedáních Rady, když Rada projednává záležitosti mající vztah k cílům a k úkolům Evropského systému centrálních bank.
3. Le Banca Central Europee dirige un reporto annual re le activitates del Systema europee de bancas central e re le politica monetari del anno precedente e del anno in curso, al Parlamento Europee, al Consilio Europee, al Consilio, e al Commission. 3. Evropská centrální banka předkládá výroční zprávu o činnosti Evropského systému centrálních bank a o měnové politice za uplynulý a běžný rok Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Komisi.
Le Presidente del Banca Central Europee presenta iste reporto al Parlamento Europee, que pote haber un debatto general basante se super illo, e al Consilio. Prezident Evropské centrální banky tuto zprávu předkládá Evropskému parlamentu, který na jejím základě může zahájit obecnou rozpravu, a Radě.
Le Presidente del Banca Central Europee e le altere membros del directorato pote, per le requesta del Parlamento Europee o per lor proprie initiativa, esser consultate per le organos competente del Parlamento Europee. Prezident Evropské centrální banky a další členové Výkonné rady mohou na žádost Evropského parlamentu nebo z vlastního podnětu vystoupit před příslušnými orgány Evropského parlamentu.
Subsection 7 Pododdíl 7
Le Tribunal de Contos Účetní dvůr
ARTICULO III-384 Článek III-384
1. Le Tribunal de Contos examina le contos del totalitate del receptas e del dispensas del Union. 1. Účetní dvůr přezkoumává účetnictví všech příjmů a výdajů Unie.
Illo examina equalmente le contos del totalitate del receptas e del dispensas de cata organo o organismo create per le Union, in le mesura que le acto instituente iste organo o iste organismo non exclude iste examine. Přezkoumává rovněž účetnictví všech příjmů a výdajů každé instituce nebo jiného subjektu zřízeného Unií, pokud to akt zřizující tuto instituci nebo tento jiný subjekt nevylučuje.
Le Tribunal de Contos presenta al Parlamento Europee e al Consilio un declaration concernente le fidibilitate del contos, assi como le legalitate e le regularitate del operationes subjacente, que es publicate in le Jornal Official del Union Europee. Účetní dvůr předkládá Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a řádnosti podkladových operací, které bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.
Iste declaration pote esser completate per appreciationes specific pro cata dominio major del activitate del Union. Toto prohlášení může být doplněno zvláštním hodnocením ke každé hlavní oblasti činnosti Unie.
2. Le Tribunal de Contos examina le legalitate e le regularitate del receptas e del dispensas e se assecura del bon gestion financiari. 2. Účetní dvůr přezkoumává legalitu a řádnost příjmů a výdajů a přesvědčuje se o řádnosti finančního řízení.
Faciente isto, illo signala particularmente qualcunque irregularitate. Podává přitom zprávy zejména o jakýchkoli nesrovnalostech.
Le controlo del receptas es effectuate super le base del constatationes e del versamentos del receptas al Union. Kontrola příjmů se provádí porovnáním splatných pohledávek a došlých úhrad ve prospěch Unie.
Le controlo del dispensas es effectuate super le base del ingagiamentos e del pagamentos. Kontrola výdajů se provádí porovnáním přijatých závazků a poskytnutých úhrad.
Iste controlos pote esser effectuate ante le clausura del contos del exercitio budgetari annual considerate. Kontroly mohou být prováděny před účetní závěrkou příslušného rozpočtového roku.
3. Le controlo se face re le documentation contabile e, in caso necessari, in le locales del altere institutiones, assi como in le locales de qualcunque organo o organismo gerente receptas o dispensas in le nomine del Union e in le Statos membros, includite in le locales de qualcunque persona physic o juridic qui percipe fundos proveniente del budget. 3. Kontrola se provádí na základě účetních dokladů a podle potřeby i na místě v ostatních orgánech Unie, nebo v prostorách jakékoli instituce nebo jiného subjektu, který spravuje příjmy a výdaje jménem Unie a v členských státech, včetně prostor fyzických a právnických osob, které přijímají platby z rozpočtu.
Le controlo in le Statos membros se effectua in contacto con le institutiones de controlo national o, si illos non dispone del competentias necessari, con le servicios national competente. V členských státech se kontrola provádí v součinnosti s vnitrostátními orgány kontroly účetnictví, a nemají-li tyto orgány potřebné pravomoci, v součinnosti s příslušnými vnitrostátními místy.
Le Tribunal de Contos e le institutiones de controlo national del Statos membros practica un cooperation in un spirito de confidentia e respecto de lor independentia. Účetní dvůr a vnitrostátní orgány kontroly účetnictví členských států spolupracují se vzájemnou důvěrou a při uznávání vzájemné nezávislosti.
Iste institutiones o servicios informa le Tribunal de Contos si illos ha le intention de participar in le controlo. Tyto orgány nebo útvary sdělí Účetnímu dvoru, zda se na kontrole zamýšlejí podílet.
Qualcunque documento o qualcunque information necessari pro le execution del mission del Tribunal de Contos es communicate a illo, per su requesta, per le altere institutiones, per le organos o organismos gerente receptas o dispensas in le nomine del Union, per le personas physic o juridic qui percipe fundos proveniente del budget, e per le institutiones de controlo national o, si illos non dispone del competentias necessari, per le servicios national competente. Ostatní orgány, instituce nebo jiné subjekty spravující příjmy a výdaje jménem Unie, fyzické nebo právnické osoby přijímající platby z rozpočtu a vnitrostátní orgány kontroly účetnictví, nebo nemají-li potřebné pravomoci, příslušná vnitrostátní místa, předají Účetnímu dvoru na jeho žádost veškeré podklady a informace nezbytné pro splnění jeho úkolů.
Quanto al activitate de gestion de receptas e de dispensas del Union exercite per le Banca Europee de Investimentos, le derecto de accesso del Tribunal de Contos al informationes possedite per le Banca, es regite per un accordo concludite inter le Tribunal de Contos, le Banca e le Commission. Právo Účetního dvora na přístup k informacím Evropské investiční banky, týkajícím se její činnosti při správě příjmů a výdajů Unie, bude upraveno dohodou mezi Účetním dvorem, bankou a Komisí.
In caso de absentia de un accordo, le Tribunal de Contos ha, nonobstante, accesso al informationes necessari pro effectuar le controlo del receptas e del dispensas del Union gerite per le Banca. Účetní dvůr má právo na přístup k informacím, které jsou nutné pro přezkoumání příjmů a výdajů Unie spravovaných bankou, i tehdy, pokud k takové dohodě nedojde.
4. Le Tribunal de Contos establi un reporto annual post le clausura de cata exercitio annual. 4. Účetní dvůr vypracuje po skončení každého rozpočtového roku výroční zprávu.
Iste reporto es transmittite al altere institutiones e publicate in le Jornal Official del Union Europee, accompaniate del responsas del institutiones mentionate al observationes del Tribunal de Contos. Tato zpráva se předkládá ostatním orgánům a zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie spolu s odpověďmi orgánů na připomínky Účetního dvora.
Illo pote, in plus, presentar a cata momento su observationes, specialmente in le forma de reportos special, re questiones particular, e emitter avisos per requesta de un del altere institutiones. Může dále kdykoli předkládat své připomínky k jednotlivým otázkám, zejména ve formě zvláštních zpráv, a na žádost některého jiného orgánu zaujímat stanoviska.
Illo adopta su reportos annual, reportos special o avisos, per majoritate del membros qui lo compone. Výroční zprávy, zvláštní zprávy a stanoviska přijímá Účetní dvůr většinou hlasů všech svých členů.
Nonobstante, illo pote crear in su structuras cameras pro adoptar certe categorias de reportos o avisos, sub le conditiones mentionate in su regulamento interior. Může nicméně vytvořit ze svého středu senáty pro přijímání určitých kategorií zpráv nebo stanovisek za podmínek stanovených v jeho jednacím řádu.
Illo assiste le Parlamento Europee e le Consilio in le exercitio de lor function de controlo del execution del budget. Je nápomocen Evropskému parlamentu a Radě při výkonu jejich pravomocí při kontrole plnění rozpočtu.
Illo adopta su regulamento interior. Přijme svůj jednací řád.
Iste regulamento es submittite al approbation del Consilio. Jednací řád vyžaduje schválení Radou.
ARTICULO III-385 Článek III-385
1. Le membros del Tribunal de Contos es eligite inter le personas qui pertine o ha pertinite in lor Stato respective al institutiones de controlo externe, o possede un qualification particular pro iste function. 1. Členové Účetního dvora jsou vybíráni z osob, které ve svých státech pracují nebo pracovaly v orgánech vnější kontroly účetnictví nebo které mají pro tuto funkci zvláštní kvalifikaci.
Illes debe offerer plen garantias de independentia. Musí poskytovat veškeré záruky nezávislosti.
2. Le membros del Tribunal de Contos es nominate pro sex annos. 2. Členové Účetního dvora jsou jmenováni na dobu šesti let.
Lor mandato es renovabile. Mohou být jmenováni opakovaně.
Le Consilio adopta un decision europee fixante le lista del membros, componite in conformitate con le propositiones facite per cata Stato membro. Rada přijme evropské rozhodnutí, jímž se stanoví seznam členů sestavený podle návrhů podaných každým členským státem.
Illo decide post consultation del Parlamento Europee. Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
Le membros del Tribunal de Contos designa inter illos, pro tres annos, lor Presidente. Členové Účetního dvora volí ze svého středu předsedu na dobu tří let.
Su mandato es renovabile. Předseda může být zvolen opakovaně.
3. In le effectuation de lor deberes, le membros del Tribunal de Contos sollicita o accepta instructiones de necun governamento o de necun organismo. 3. Členové Účetního dvora při plnění svých úkolů nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.
Illes se abstine de tote acto incompatibile con lor functiones. Zdrží se jakéhokoli jednání neslučitelného se svou funkcí.
4. Le membros del Tribunal de Contos pote, durante le duration de lor functiones, exercer necun altere activitate professional, remunerate o non. 4. Během funkčního období nesmějí členové Účetního dvora vykonávat žádnou jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost.
Illes prende, in le periodo de lor installation, le ingagiamento solemne de respectar, durante le duration de lor functiones e post le cessation de illos, le obligationes proveniente de lor carga, in particular le deberes de integritate e discretion quanto al acceptation, post iste cessation, de certe functiones o de certe avantages. Při svém nástupu do funkce se slavnostně zavazují respektovat během výkonu své funkce i po jejím ukončení povinnosti vyplývající z jejich postavení, zejména povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období.
5. Foras del renovamentos regular e del decessos, le functiones de membro del Tribunal de Contos fini individualmente per dimission voluntari o per destitution declarate per le Tribunal de Justitia, conformemente con le paragrapho 6. 5. Mimo případy pravidelných obměn a smrti končí výkon funkce členů Účetního dvora odstoupením nebo odvoláním vyhlášeným Soudním dvorem podle odstavce 6.
Le membro dimissionari es reimplaciate pro le duration restante del mandato. Dotyčný člen je nahrazen pro zbývající část funkčního období.
Salvo in caso de destitution, le membros del Tribunal de Contos resta in function usque lor reimplaciamento. Mimo případy odvolání zastávají členové Účetního dvora svou funkci až do okamžiku svého nahrazení.
6. Le membros del Tribunal de Contos solo pote esser relevate de lor functiones o declarate private de lor derecto a pension, o de altere avantages de lor posto, si le Tribunal de Justitia constata, per requesta del Tribunal de Contos, que illes ha cessate de responder al conditiones requirite o de complir le obligationes proveniente de lor carga. 6. Člen Účetního dvora může být odvolán ze své funkce a zbaven nároku na důchod nebo jej nahrazující požitky jen v případě, že Soudní dvůr na žádost Účetního dvora shledá, že přestal splňovat podmínky nezbytné k výkonu jeho funkce nebo neplní povinnosti vyplývající z jeho funkce.
SECTION 2 ODDÍL 2
ORGANOS CONSULTATIVE DEL UNION PORADNÍ INSTITUCE UNIE
Subsection 1 Pododdíl 1
Le Committee del Regiones Výbor regionů
ARTICULO III-386 Článek III-386
Le numero del membros del Committee de Regiones non debe exceder tres centos cinquanta. Počet členů Výboru regionů nesmí překročit 350.
Le Consilio, decidente per unanimitate per proposition del Commission, adopta un decision europee que fixa le composition del Committee. Rada na návrh Komise jednomyslně přijme evropské rozhodnutí stanovící složení výboru.
Le membros del Committee e un numero equal de supplentes es nominate pro cinque annos. Členové výboru a náhradníci jsou ve stejném počtu jmenováni na dobu pěti let.
Lor mandato es renovabile. Mohou být jmenováni opakovaně.
Nulle membro del Committee pote simultaneemente esser un membro del Parlamento Europee. Nemohou být současně členy Evropského parlamentu.
Le Consilio adopta le decision europee pro fixar le lista del membros e del supplentes establite in accordo con le propositiones facite per cata Stato membro. Rada přijme evropské rozhodnutí, jímž se stanoví seznam členů a náhradníků sestavený podle návrhů podaných každým členským státem.
Quando cessa le mandato mentionate in le articulo I-32(2), in virtute del qual illes ha essite proponite, le mandato de membros del Committee fini automaticamente, e illes es reimplaciate pro le duration restante secundo le mesme procedura. Uplynutím mandátu uvedeného v čl. I-32 odst. 2, na jehož základě byli navrženi, končí funkční období členů výboru a členové výboru jsou stejným postupem nahrazeni na zbytek funkčního období.
ARTICULO III-387 Článek III-387
Le Committee del Regiones designa, inter su membros, su Presidente e su functionarios pro un duration de duo annos e medie. Výbor regionů volí z řad svých členů předsedu a předsednictvo na dobu dva a půl roku.
Le Committee es convocate per su Presidente, per le requesta del Parlamento Europee, del Consilio o del Commission. Svolává jej jeho předseda na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise.
Illo pote equalmente reunir se per su proprie initiativa. Může se také sejít z vlastního podnětu.
Illo adopta su regulamento interior. Přijme svůj jednací řád.
ARTICULO III-388 Článek III-388
Commission. Illo pote demandar le opinion del organisationes europee representative del differente sectores economic e social e del societate civil concernite per le activitate del Union.
Le Committee del Regiones es consultate per le Parlamento Europee, per le Consilio o per le Commission in le casos mentionate in le Constitution e in tote le altere casos in le quales un de iste institutiones lo considera opportun, in particular illos que concerne le cooperation trans le frontieras. Evropský parlament, Rada nebo Komise konzultují Výbor regionů v případech, kdy tak Ústava stanoví, a ve všech ostatních případech, v nichž to některý z těchto orgánů považuje za vhodné, zejména v případech týkajících se přeshraniční spolupráce.
Si illo lo considera necessari, le Parlamento Europee, le Consilio, o le Commission, fixa pro le Committee, a fin de presentar su aviso, un termino que non pote esser minus de un mense post que le Presidente ha recipite le notification de isto. Považují-li to Evropský parlament, Rada nebo Komise za nutné, určí výboru pro předložení jeho stanoviska lhůtu nejméně jednoho měsíce od jejího oznámení předsedovi.
Al expiration del termino fixate illo pote negliger le aviso. Po uplynutí stanovené lhůty mohou jednat i bez tohoto stanoviska.
Quando le Committee Economic e Social es consultate, le Committee del Regiones es informate per le Parlamento Europee, le Consilio, o le Commission, de iste requesta de aviso. Je-li Hospodářský a sociální výbor konzultován, Evropský parlament, Rada nebo Komise o tomto vyžádání stanoviska informují Výbor regionů.
Usoudí-li Výbor regionů, že jsou dotčeny zvláštní regionální zájmy, může v této věci zaujmout stanovisko.
Le Committee del Regiones pote equalmente emitter un aviso per su proprie initiativa. Může rovněž zaujmout stanovisko z vlastního podnětu.
Le aviso del Committee assi como un reporto re su deliberationes es transmittite al Parlamento Europee, al Consilio e al Commission. Stanovisko výboru a zápis z jeho jednání se postupují Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
Subsection 2 Pododdíl 2
Committee Economic e Social Hospodářský a sociální výbor
ARTICULO III-389 Článek III-389
Le numero del membros del Committee Economic e Social non excede tres centos cinquanta. Počet členů Hospodářského a sociálního výboru nesmí překročit 350.
Le Consilio adopta per unanimitate, per proposition del Commission, un decision europee fixante le composition del Committee. Rada na návrh Komise jednomyslně přijme evropské rozhodnutí stanovící složení výboru.
ARTICULO III-390 Článek III-390
Le membros del Committee Economic e Social es nominate pro cinque annos. Členové Hospodářského a sociálního výboru jsou jmenováni na dobu pěti let.
Lor mandato es renovabile. Mohou být jmenováni opakovaně.
Le Consilio adopta le decision europee que fixa le lista del membros, in conformitate con le propositiones presentate per cata Stato membro. Rada přijme evropské rozhodnutí, jímž se stanoví seznam členů sestavený podle návrhů podaných každým členským státem.
Le Consilio decide post consultation del Rada rozhoduje po konzultaci s Komisí.
Může si vyžádat názor evropských organizací, které představují jednotlivá hospodářská a sociální odvětví, jichž se týkají činnosti Unie.
ARTICULO III-391 Článek III-391
Le Committee Economic e Social designa inter su membros su presidente e su bureau pro un duration de duo annos e medie. Hospodářský a sociální výbor volí z řad svých členů předsedu a předsednictvo na dobu dva a půl roku.
Illo es convocate per su presidente, per requesta del Parlamento Europee, del Consilio o del Commission. Svolává jej jeho předseda na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise.
Illo pote equalmente reunir se per su proprie initiativa. Může se také sejít z vlastního podnětu.
Illo adopta su regulamento interne. Přijme svůj jednací řád.
ARTICULO III-392 Článek III-392
Le Committee Economic e Social es consultate per le Parlamento Europee, per le Consilio o per le Commission in le casos mentionate in le Constitution. Evropský parlament, Rada nebo Komise konzultují Hospodářský a sociální výbor v případech, kdy tak Ústava stanoví.
Illo pote esser consultate per iste institutiones in tote le casos in le quales illos lo judica opportun. Tyto orgány mohou výbor konzultovat, kdykoli to považují za vhodné.
Illo pote emitter un aviso per su proprie initiativa. Výbor může rovněž zaujmout stanovisko z vlastního podnětu.
Si illo lo considera necessari, le Parlamento Europee, le Consilio o le Commission fixa pro le Committee, a fin de presentar su aviso, un termino que non pote esser minus que un mense ab le data del notification que pro isto es dirigite al presidente. Považují-li to Evropský parlament, Rada nebo Komise za nutné, určí výboru pro předložení jeho stanoviska lhůtu nejméně jednoho měsíce od jejího oznámení předsedovi.
Si le termino del aviso expira, le aviso debe esser annullate. Po uplynutí stanovené lhůty mohou jednat i bez tohoto stanoviska.
Le aviso del Committee e un reporto de su deliberationes es transmittite al Parlamento Europee, al Consilio e al Commission. Stanovisko výboru a zápis z jeho jednání se postupují Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
SECTION 3 ODDÍL 3
LE BANCA EUROPEE DE INVESTIMENTOS EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA
ARTICULO III-393 Článek III-393
Le Banca Europee de Investimentos ha personalitate juridic. Evropská investiční banka má právní subjektivitu.
Su membros es le Statos membros. Jejími členy jsou členské státy.
Le statuto del Banca Europee de Investimentos figura in un Protocollo. Statut Evropské investiční banky se stanoví protokolem.
Un lege europee del Consilio pote modificar le statuto del Banca Europee de Investimentos. Evropským zákonem Rady lze změnit statut Evropské investiční banky.
Le Consilio decide per unanimitate, sia per requesta del Banca Europee de Investimentos e post consultation del Parlamento Europee e del Commission, sia per proposition del Commission e post consultation del Parlamento Europee e del Banca Europee de Investimentos. Rada rozhoduje jednomyslně buď na žádost Evropské investiční banky a po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí, nebo na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou investiční bankou.
ARTICULO III-394 Článek III-394
2. Tanto longe que le Consilio non ha decidite, le Commission pote modificar su proposition in tote le phases del procedura que conduce al adoption de un acto del Union.
Le Banca Europee de Investimentos ha pro mission de contribuer al disveloppamento equilibrate e stabile del mercato interior in le interesse del Union, recurrente al mercatos de capitales e a su proprie ressources. Úkolem Evropské investiční banky je přispívat k vyváženému a nerušenému rozvoji vnitřního trhu v zájmu Unie; využívá k tomu jak kapitálového trhu, tak vlastních zdrojů.
Pro iste fin, le Banca facilita, in particular per medio de concession de prestos e de garantias e sin persequer fines lucrative, le financiamento, in tote le sectores del economia, del projectos sequente: Za tím účelem zejména neziskovým poskytováním půjček a záruk usnadňuje financování dále uvedených projektů ve všech odvětvích hospodářství:
a) projectos pro le valorisation de regiones minus disveloppate; a) projektů na rozvoj méně rozvinutých oblastí;
b) projectos destinate al modernisation o al reconversion de interprisas o al creation de nove activitates necessari pro le establimento o le functionamento del mercato interior, que, per le amplitude o per lor natura, non pote esser integremente financiate per le diverse medios de financiamento existente in cata un del Statos membros; b) projektů na modernizaci nebo konverzi podniků anebo na vytvoření nových činností vyplývajících z vytváření nebo fungování vnitřního trhu, které pro svůj rozsah nebo pro svou povahu nemohou být plně kryty dostupnými finančními prostředky v jednotlivých členských státech;
c) projectos de interesse commun pro plure Statos membros, que, per lor amplitude o per lor natura, non pote esser integremente financiate per le diverse medios de financiamento existente in cata un del Statos membros. c) projektů společného zájmu více členských států, které pro svůj rozsah nebo povahu nemohou být plně kryty dostupnými finančními prostředky v jednotlivých členských státech.
In le complimento de su mission, le Banca Europee de Investimentos facilita le financiamento de programmas de investimento in combination con le interventiones del fundos pro un scopo structural e del altere instrumentos financiari del Union. Při plnění svých úkolů usnadňuje Evropská investiční banka financování investičních programů s využitím strukturálních fondů a dalších finančních nástrojů Unie.
SECTION 4 ODDÍL 4
DISPOSITIONES COMMUN AL INSTITUTIONES, ORGANOS E ORGANISMOS DEL UNION USTANOVENÍ SPOLEČNÁ ORGÁNŮM, INSTITUCÍM A JINÝM SUBJEKTŮM UNIE
ARTICULO III-395 Článek III-395
1. Quando, in virtute del Constitution, le Consilio decide per proposition del Commission, illo solmente pote modificar iste proposition per unanimitate, salvo in le casos mentionate in le articulos I-55 e I-56, III396(10 e 13), III-404 e III-405(2). 1. Rozhoduje-li Rada na návrh Komise, může takový návrh změnit pouze jednomyslným rozhodnutím, s výjimkou případů uvedených v článcích I-55, I-56, čl. III-396 odst. 10 a 13, článku III-404 a čl. III-405 odst. 2.
2. Dokud Rada nerozhodne, může Komise kdykoli během postupu vedoucího k přijetí aktu Unie svůj návrh změnit.
ARTICULO III-396 Článek III-396
1. Quando, per virtute del Constitution, le leges o leges-quadro europee es adoptate secundo le procedura legislative ordinari, le dispositiones sequente es applicabile. 1. Přijímají-li se podle Ústavy evropské zákony nebo rámcové zákony řádným legislativním postupem, použijí se následující ustanovení.
2. Le Commission presenta un proposition al Parlamento Europee e al Consilio. 2. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh.
Prime lectura 3. Le Parlamento Europee prende decision de su position in prime lectura e lo transmitte al Consilio. 3. Evropský parlament zaujme svůj postoj v prvním čtení a postoupí jej Radě.
4. Si le Consilio approba le position del Parlamento Europee, le acto concernite es adoptate in le formulation correspondente al position del Parlamento Europee. 4. Schválí-li Rada postoj Evropského parlamentu, je dotyčný akt přijat ve znění odpovídajícím postoji Evropského parlamentu.
5. Si le Consilio non approba le position del Parlamento Europee, illo adopta su position in prime lectura e lo transmitte al Parlamento Europee. 5. Neschválí-li Rada postoj Evropského parlamentu, přijme svůj postoj v prvním čtení a postoupí jej Evropskému parlamentu.
6. Le Commission informa plenmente le Parlamento Europee del rationes que lo ha ducite a adoptar su position in prime lectura. 6. Rada podrobně informuje Evropský parlament o důvodech, na základě kterých přijala postoj v prvním čtení.
Le Commission informa plenmente le Parlamento Europee de su position. Komise podrobně informuje Evropský parlament o svém postoji.
Secunde lectura 7. Si in un termino de tres menses post iste transmission le Parlamento Europee: 7. Jestliže ve lhůtě tří měsíců od tohoto postoupení Evropský parlament
a) approba le position del Commission in prime lectura o non prende decision, le acto in question es considerate como adoptate in le formulation correspondente al position del Consilio. a) schválí postoj Rady v prvním čtení nebo nepřijme žádné usnesení, pokládá se dotyčný akt za přijatý ve znění odpovídajícím postoji Rady;
b) rejecta in prime lectura per majoritate del membros que lo compone, le position del Consilio, le acto proponite es considerate como non adoptate. b) odmítne postoj Rady v prvním čtení většinou hlasů všech svých členů, pokládá se navrhovaný akt za nepřijatý;
c) propone, per majoritate del membros que lo compone, emendamentos al position del Consilio in prime lectura, le texto assi modificate es transmittite al Consilio e al Commission que exprime un aviso re iste emendamentos. c) navrhne většinou hlasů všech svých členů změny postoje Rady v prvním čtení, postoupí se změněný text Radě a Komisi, která k těmto změnám zaujme stanovisko.
8. Si, in un termino de tres menses post reception del emendamentos del Parlamento Europee le Consilio, decidente per majoritate qualificate: 8. Jestliže ve lhůtě tří měsíců od obdržení změn Evropského parlamentu Rada kvalifikovanou většinou
a) approba tote le emendamentos, le acto concernite es considerate como adoptate. a) schválí všechny tyto změny, pokládá se dotyčný akt za přijatý;
b) non approba tote le emendamentos, le presidente del Consilio, de accordo con le Presidente del Parlamento Europee, convoca le Committee de Conciliation in un termino de sex septimanas. b) neschválí všechny změny, svolá předseda Rady po dohodě s předsedou Evropského parlamentu ve lhůtě šesti týdnů dohodovací výbor.
9. Le Consilio decide per unanimitate re le emendamentos que ha essite le objecto de un aviso negative del Commission. 9. O návrzích změn, k nimž Komise zaujala odmítavé stanovisko, Rada rozhoduje jednomyslně.
Conciliation
10. Le Committee de Conciliation, que es componite del membros del Consilio o de lor representantes e de un numero equal de membros que representa le Parlamento Europee, ha pro mission de arrivar a un accordo re un projecto commun per le majoritate del membros del Consilio o de lor representantes e per le majoritate del membros representante le Parlamento Europee in un termino de sex septimanas a partir de su convocation, super le base del positiones del Parlamento Europee e del Consilio in secunde lectura. 10. Dohodovací výbor, který se skládá z členů Rady nebo z jejich zástupců a ze stejného počtu členů zastupujících Evropský parlament, má za úkol dosáhnout přijetí dohody o společném návrhu kvalifikovanou většinou členů Rady nebo jejich zástupců a většinou členů zastupujících Evropský parlament ve lhůtě šesti týdnů od svého svolání, a to na základě postojů Evropského parlamentu a Rady ve druhém čtení.
11. Le Commission participa in le labores del Committee de Conciliation e prende tote le initiativas necessari in vista de promover un approximation del positiones del Parlamento Europee e del Consilio. 11. Komise se účastní jednání dohodovacího výboru a vyvíjí veškerou činnost potřebnou ke sblížení postojů Evropského parlamentu a Rady.
12. Si, in un termino de sex septimanas post su convocation, le Committee de Conciliation non approba un projecto commun, le acto proponite es considerate como nonadoptate. 12. Neschválí-li dohodovací výbor ve lhůtě šesti týdnů od svého svolání společný návrh, pokládá se navrhovaný akt za nepřijatý.
Tertie lectura 13. Si, in iste termino, le Committee de Conciliation approba un projecto commun, le Parlamento Europee e le Consilio dispone cata uno de un termino de sex septimanas a partir de iste approbation pro adoptar le acto concernite conformemente con iste projecto, le Parlamento Europee decidente per le majoritate del votos exprimite e le Consilio per majoritate qualificate. 13. Schválí-li dohodovací výbor v této lhůtě společný návrh, mají Evropský parlament, který se usnáší nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů, a Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou, ode dne tohoto schválení šest týdnů na to, aby přijaly navrhovaný akt v souladu se společným návrhem.
Si non, le acto proponite es considerate como nonadoptate. Pokud tak neučiní, pokládá se navrhovaný akt za nepřijatý.
14. Le terminos de tres menses e de sex septimanas mentionate in le presente articulo es prorogate respectivemente de un mense e de duo septimanas al maximo per initiativa del Parlamento Europee o del Consilio. 14. Lhůty tří měsíců a šesti týdnů uvedené v tomto článku se prodlužují z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady, první nejvýše o jeden měsíc a druhá nejvýše o dva týdny.
Dispositiones particular 15. Quando in le casos mentionate in le Constitution, un lege o lege-quadro europee es submittite al procedura legislative ordinari per initiativa de un gruppo de Statos membros, per recommendation del Banca Central Europee o per requesta del Tribunal de Justitia, le paragrapho 2, le paragrapho 6, secunde phrase, e le paragrapho 9 non es applicabile. 15. Je-li evropský zákon nebo rámcový zákon v případech uvedených v Ústavě podán k řádnému legislativnímu postupu z podnětu skupiny členských států, na doporučení Evropské centrální banky nebo na žádost Soudního dvora, nepoužije se odstavec 2, druhá věta odstavce 6 a odstavec 9.
In iste casos, le Parlamento Europee e le Consilio transmitte al Commission le projecto de acto assi como lor positiones in prime e secunde lecturas. V takovém případě Evropský parlament a Rada předají Komisi návrh aktu i se svými postoji v prvním a druhém čtení.
Le Parlamento Europee o le Consilio pote peter le aviso del Commission in le curso de tote le procedura e le Commission pote equalmente exprimer iste aviso per su proprie initiativa. Evropský parlament nebo Rada mohou kdykoli během celého postupu požádat Komisi o stanovisko, které může Komise rovněž vydat z vlastního podnětu.
Illo pote equalmente, si illo lo considera necessari, participar in le Committee de Conciliation conformemente con le paragrapho 11. Pokud to pokládá za nezbytné, může se rovněž podílet na činnosti dohodovacího výboru podle odstavce 11.
ARTICULO III-397 Článek III-397
Le Parlamento Europee, le Consilio e le Commission procede a consultationes reciproc e organisa de accordo commun le modalitates de lor cooperation. Evropský parlament, Rada a Komise se navzájem konzultují a vzájemnou dohodou upravují způsoby své spolupráce.
A tal scopo, con respecto al Constitution, illos pote concluder accordos interinstitutional que pote haber un character obligatori. Za tímto účelem mohou v souladu s Ústavou uzavírat interinstitucionální dohody, které mohou mít závaznou povahu.
ARTICULO III-398 Článek III-398
1. In le complimento de lor functiones, le institutiones, organos e organismos del Union se appoia super un administration europee aperte, efficace e independente. 1. Při plnění svých úkolů se orgány, instituce a jiné subjekty Unie opírají o otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu.
2. Con respecto al Statuto e al regime adoptate super le base del articulo III-427, le lege europee fixa le dispositiones pro isto. 2. V souladu se služebním řádem a pracovním řádem přijatými na základě článku III-427 stanoví evropský zákon za tímto účelem ustanovení.
ARTICULO III-399 Článek III-399
1. 1. Le institutiones, organos e organismos del Union garanti le transparentia de lor labores e defini in lor regulamentos interne, in application del articulo I-50, le dispositiones relative al accesso del publico al documentos. 1. Orgány, instituce a jiné subjekty Unie zajišťují transparentnost své činnosti a podle článku I-50 stanoví ve svých jednacích řádech zvláštní ustanovení o přístupu veřejnosti ke svým dokumentům.
Le Tribunal de Justitia del Union Europee, le Banca Central Europee e le Banca Europee de Investimentos solo es submittite al articulo I-50(3), e al presente articulo quando illos exerce functiones administrative. Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka a Evropská investiční banka podléhají čl. I-50 odst. 3 a tohoto článku, pouze pokud vykonávají své správní funkce.
2. Le Parlamento Europee e le Consilio provide al publico le documentos relative al procedura legislative in le conditiones mentionate in le articulo I-50(4) del lege europee. 2. Evropský parlament a Rada zajistí zveřejnění dokumentů týkajících se legislativního postupu za podmínek stanovených evropským zákonem podle čl. I-50 odst. 3.
ARTICULO III-400 Článek III-400
1. Le Consilio adopta regulamentos e decisiones europee que fixa: 1. Rada přijme evropská nařízení a rozhodnutí, která stanoví
a) salarios, emolumentos e pensiones del Presidente del Consilio Europee, del Presidente del Commission, del Ministro de Affaires Exterior del Union, del membros del Commission, del presidentes, del membros e del secretarios del Tribunal de Justitia del Union Europee e del Secretario General del Consilio; a) platy, náhrady a důchody předsedy Evropské rady, předsedy Komise, ministra zahraničních věcí Unie, členů Komise, předsedů, členů a tajemníků Soudního dvora Evropské unie a generálního tajemníka Rady.
b) le conditiones de empleo, in particular le salarios, emolumentos e pensiones del Presidente e del membros del Tribunal de Contos. b) pracovní podmínky a zejména platy, náhrady a důchody předsedy a členů Účetního dvora.
c) tote le emolumentos de character remunerative del personas mentionate in le litteras a) e b). c) veškeré náhrady poskytované místo odměny osobám uvedeným v písmenech a) a b).
2. Le Consilio adopta regulamentos e decisiones europee que fixa le emolumentos del membros del Committee Economic e Social. 2. Rada přijme evropská nařízení a rozhodnutí, která stanoví náhrady členů Hospodářského a sociálního výboru.
ARTICULO III-401 Článek III-401
Le actos del Consilio, del Commission o del Banca Central Europee, que impone un obligation pecuniari a personas distincte del Statos membros, es titulos executive. Akty Rady, Komise nebo Evropské centrální banky, které ukládají peněžitý závazek jiným osobám než členským státům, jsou podkladem pro výkon rozhodnutí.
Le execution fortiate es regite per le regulas del procedura civil in vigor in le Stato membro in cuje territorio illo es effectuate. Výkon rozhodnutí se řídí pravidly občanského procesního práva toho státu, na jehož území se provádí.
Le ordine de execution es apponite, sin altere controlo que le controlo del verification del authenticitate del titulo, per le autoritate national que le governamento de cata un del Statos membros designa a tal fin, informante le Commission e le Tribunal de Justitia del Union Europee. Doložku vykonatelnosti připojí po přezkoumání rozhodnutí, omezeném jen na ověření pravosti, vnitrostátní orgán, který k tomu určí vláda každého členského státu; jeho určení dá na vědomí Komisi a Soudnímu dvoru Evropské unie.
Post le complimento de iste formalitates, per petition del interessato, iste pote continuar le execution fortiate conformemente con le legislation national, recurrente directemente al autoritate competente. Jsou-li na žádost oprávněné strany splněny tyto formální náležitosti, může tato strana v souladu s vnitrostátním právem požádat o výkon rozhodnutí přímo příslušný orgán.
Le execution fortiate solo pote esser suspendite in virtute de un decision del Tribunal de Justitia del Union Europee. Výkon rozhodnutí může být zastaven pouze na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.
Nonobstante, le controlo del regularitate del dispositiones de execution pertine al competentia del organos jurisdictional national. Kontrola řádného provádění výkonu rozhodnutí však spadá do pravomoci vnitrostátních soudních orgánů.
Capitulo II KAPITOLA II
DISPOSITIONES FINANCIARI FINANČNÍ USTANOVENÍ
SECTION 1 ODDÍL 1
QUADRO FINANCIARI PLURIANNUAL VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC
ARTICULO III-402 Článek III-402
1. Le quadro financiari pluriannual es establite pro un periodo de al minus cinque annos conformemente con le articulo I-55. 1. Víceletý finanční rámec se v souladu s článkem I-55 stanoví nejméně na dobu pěti let.
2. Le quadro financiari fixa le amontas del limites annual del creditos pro ingagiamentos per categoria de dispensas e del limite annual del creditos pro pagamentos. 2. Finanční rámec stanoví výši ročních horních hranic položek závazků podle kategorie výdajů a ročních horních hranic položek plateb.
Le categorias de dispensas, de un numero limitate, corresponde al grande sectores de activitate del Union. Kategorie výdajů, kterých je omezený počet, odpovídají hlavním oblastem činnosti Unie.
3. Le quadro financiari establi qualcunque altere disposition utile pro le bon disveloppamento del procedura budgetari annual. 3. Finanční rámec stanoví jakákoli další ustanovení, která jsou účelná pro hladký průběh ročního rozpočtového procesu.
4. Quando le lege europee del Consilio fixante un nove quadro financiari non ha essite adoptate al termino del quadro financiari precedente, le limites e altere dispositiones correspondente a iste ultime anno es prorogate usque a su adoption. 4. Nebyl-li do uplynutí předcházejícího finančního rámce přijat evropský zákon Rady, který stanoví nový finanční rámec, prodlouží se platnost horní hranice a další ustanovení odpovídající poslednímu roku předcházejícího rámce až do přijetí tohoto zákona.
5. Durante tote le duration del procedura conducente al adoption del quadro financiari, le Parlamento Europee, le Consilio e le Commission adopta qualcunque mesura necessari pro facilitar le resultato final del procedura. 5. Evropský parlament, Rada a Komise činí během celého procesu vedoucího k přijetí finančního rámce všechna nezbytná opatření k usnadnění úspěšného dokončení tohoto procesu.
SECTION 2 ODDÍL 2
BUDGET ANNUAL DEL UNION ROČNÍ ROZPOČET UNIE
ARTICULO III-403 Článek III-403
Le exercitio budgetari comencia le 1 de januario e fini le 31 de decembre. Rozpočtový rok začíná 1. ledna a končí 31. prosince.
ARTICULO III-404 Článek III-404
Le lege europee establi le budget annual del Union conformemente con le dispositiones sequente. Evropský zákon stanoví roční rozpočet Unie v souladu s těmito ustanoveními:
1. Cata institution elabora, ante le 1 de julio, un stato de previsiones de su dispensas pro le sequente exercitio budgetari annual. 1. Každý orgán sestaví před 1. červencem předběžný odhad svých výdajů na příští rozpočtový rok.
Le Commission reuni iste statos in un projecto de budget que pote continer previsiones divergente. Komise shrne tyto odhady do návrhu rozpočtu, jež může obsahovat odlišné odhady.
Iste projecto comprende un prevision del receptas e un prevision del dispensas. Návrh rozpočtu zahrnuje odhad příjmů a odhad výdajů.
2. Le Commission presenta un proposition que contine le projecto de budget al Parlamento Europee e al Consilio non plus tarde que le 1 de septembre del anno que precede iste del execution del budget. 2. Komise předloží návrh obsahující předlohu rozpočtu Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 1. září roku předcházejícího roku, ve kterém má být rozpočet plněn.
Le Commission pote modificar le projecto de budget in le curso del procedura usque al convocation del Committee de Conciliation mentionate in le paragrapho 5. Komise může předlohu rozpočtu v průběhu procesu měnit, a to až do svolání dohodovacího výboru podle odstavce 5.
3. Le Consilio adopta su position re le projecto de budget e lo transmitte al Parlamento Europee non plus tarde que le 1 de octobre del anno que precede le anno del execution del budget. 3. Rada přijme svůj postoj k předloze rozpočtu a postoupí ji Evropskému parlamentu nejpozději do 1. října roku předcházejícího roku, ve kterém má být rozpočet plněn.
Illo informa plenmente le Parlamento Europee del rationes que lo ha conducite a adoptar su position. Podrobně informuje Evropský parlament o důvodech, na základě kterých postoj přijala.
4. Si, in un termino de quaranta duo dies post iste transmission, le Parlamento Europee: 4. Jestliže ve lhůtě čtyřiceti dvou dnů od tohoto postoupení Evropský parlament
a) approba le position del Consilio, le lege europee establiente le budget es adoptate; a) schválí postoj Rady, je evropský zákon o rozpočtu přijat;
b) non ha decidite, le lege europee establiente le budget es considerate como adoptate; b) nepřijme žádné usnesení, pokládá se evropský zákon o rozpočtu za přijatý;
c) adopta, per le majoritate del membros qui lo compone, emendamentos, le projecto assi emendate es transmittite al Consilio e al Commission. c) přijme změny většinou hlasů všech svých členů, postoupí se změněná předloha Radě a Komisi.
Le Presidente del Parlamento Europee, de accordo con le Presidente del Consilio, convoca sin demora le Committee de Conciliation. Předseda Evropského parlamentu po dohodě s předsedou Rady neprodleně svolá dohodovací výbor.
Totevia, le Committee non se reuni si, in un termino de dece dies post iste transmission, le Consilio informa le Parlamento Europee que illo approba tote su emendamentos. Pokud však do deseti dnů od tohoto postoupení Rada Evropskému parlamentu sdělí, že schvaluje všechny změny, dohodovací výbor se nesejde.
5. Le Committee de Conciliation, que es componite del membros del Consilio o de lor representantes e de un numero de membros representante le Parlamento Europee, ha pro mission de arrivar, super le base del positiones del Parlamento Europee, a un accordo re un projecto commun per majoritate qualificate del membros del Consilio o de lor representantes e per le majoritate del membros representante le Parlamento Europee, in un termino de vinti un dies a partir de su convocation. 5. Dohodovací výbor, který se skládá z členů Rady nebo z jejich zástupců a ze stejného počtu členů zastupujících Evropský parlament, má za úkol dosáhnout přijetí dohody o společné předloze kvalifikovanou většinou členů Rady nebo jejich zástupců a většinou členů zastupujících Evropský parlament ve lhůtě dvaceti jednoho dne od svého svolání, a to na základě postojů Evropského parlamentu a Rady.
Le Commission participa in le labores del Committee de Conciliation e prende tote le initiativas necessari in vista de promover un approximation del positiones del Parlamento e del Consilio. Komise se účastní jednání dohodovacího výboru a vyvíjí veškerou činnost potřebnou ke sblížení postojů Evropského parlamentu a Rady.
6. Si, in le termino de vinti un dies mentionate in le paragrapho 5, le Committee de Conciliation arriva a un accordo re un projecto commun, le Parlamento Europee e le Consilio dispone cata un de un termino de dece-quatro dies a partir del data de iste accordo pro approbar le projecto commun. 6. Dohodne-li se dohodovací výbor ve lhůtě dvaceti jednoho dne podle odstavce 5 na společné předloze, mají Evropský parlament a Rada ode dne této dohody čtrnáct dní na to, aby společnou předlohu schválily.
7. Si, in le termino de dece-quatro dies mentionate in le paragrapho 6: 7. Jestliže ve lhůtě čtrnácti dnů podle odstavce 6
a) le Parlamento Europee e le Consilio approba conjunctemente le projecto commun o non arriva a prender un decision, o si un de iste institutiones approba le projecto commun, ma le altere non arriva a prender un decision, le lege europee establiente le budget es considerate como definitivemente adoptate in conformitate con le projecto commun, o a) Evropský parlament i Rada schválí společnou předlohu nebo nepřijmou žádné rozhodnutí, nebo jestliže jeden z těchto orgánů společnou předlohu schválí, zatímco druhý nepřijme žádné rozhodnutí, pokládá se evropský zákon o rozpočtu za přijatý s konečnou platností v souladu se společnou předlohou; nebo
b) le Parlamento Europee, decidente per le majoritate del membros que lo compone, e le Consilio rejecta conjunctemente le projecto commun, o si un de iste institutiones rejecta le projecto commun, ma le altere non arriva a prender un decision, un nove projecto de budget es presentate per le Commission, o b) Evropský parlament, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů, i Rada společnou předlohu zamítnou, nebo pokud jeden z těchto orgánů společnou předlohu zamítne, zatímco druhý nepřijme žádné rozhodnutí, Komise předloží novou předlohu rozpočtu; nebo
c) le Parlamento Europee, decidente per le majoritate del membros que lo compone, rejecta le projecto commun, ma le Consilio lo approba, un nove projecto de budget es presentate per le Commission, o c) Evropský parlament, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů, zamítne společnou předlohu, zatímco Rada ji schválí, Komise předloží novou předlohu rozpočtu; nebo
d) le Parlamento Europee approba le projecto commun, ma le Consilio lo rejecta, le Parlamento Europee pote decider, in un termino de dece-quatro dies a partir del data del rejecto per le Consilio, decidente per le majoritate del membros que lo compone e del tres quintos de votos exprimite, de confirmar le totalitate o un parte del emendamentos mentionate in le littera c) del paragrapho 4. d) Evropský parlament schválí společnou předlohu, zatímco Rada ji zamítne, Evropský parlament, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů a třípětinovou většinou odevzdaných hlasů, může ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne zamítnutí Radou rozhodnout o potvrzení všech nebo některých změn uvedených v odst. 4 písm. c).
Si un del emendamentos del Parlamento Europee non es confirmate, le position adoptate in le Committee de Conciliation concernente le linea budgetari que es le objecto de iste emendamento es mantenite. Není-li některá změna Evropského parlamentu potvrzena, zachová se postoj dohodnutý dohodovacím výborem k rozpočtové linii, která je předmětem změny.
Le lege europee establiente le budget es considerate como definitivemente adoptate super iste base. Evropský zákon o rozpočtu se pokládá za přijatý s konečnou platností na tomto základě.
8. Si, in le termino de vinti un dies mentionate in le paragrapho 5, le Committee de Conciliation non arriva a un accordo re un projecto commun, un nove projecto de budget es presentate per le Commission. 8. Nedohodne-li se dohodovací výbor ve lhůtě dvaceti jednoho dne podle odstavce 5 na společné předloze, Komise předloží novou předlohu rozpočtu.
9. Quando le procedura mentionate in le presente articulo es concludite, le Presidente del Parlamento Europee constata que le lege europee establiente le budget es definitivemente adoptate. 9. Po ukončení postupu uvedeného v tomto článku prohlásí předseda Evropského parlamentu, že evropský zákon o rozpočtu je přijat s konečnou platností.
10. Cata institution exerce le poteres que lo es attribuite per le presente articulo in le respecto del Constitution e del actos adoptate in virtute de iste, in particular in materia de ressources proprie del Union e de equilibrio del receptas e dispensas. 10. Každý orgány vykonává pravomoci svěřené mu podle tohoto článku při dodržování Ústavy a aktů přijatých na jejím základě, zejména pokud jde o vlastní zdroje Unie a o rovnováhu příjmů a výdajů.
ARTICULO III-405 Článek III-405
1. Si, al initio de un exercitio budgetari annual, le lege europee establiente le budget non ha essite definitivemente adoptate, le dispensas pote esser effectuate mensualmente, in conformitate con le lege europee secundo le capitulos mentionate in le articulo III-412, intra le limite del dece-secunde parte del creditos inscripte in le capitulo concernite del budget del anno financiari precedente, sin poter exceder le dece-secunde parte del creditos mentionate in le mesme capitulo del projecto de budget. 1. Pokud na začátku rozpočtového roku nebyl schválen evropský zákon o rozpočtu s konečnou platností, mohou být výdaje prováděny měsíčně podle kapitol v souladu s evropským zákonem podle článku III-412, a to až do výše jedné dvanáctiny položek zapsaných v dotyčné kapitole rozpočtu předešlého rozpočtového roku, přičemž tato částka nesmí překročit jednu dvanáctinu položek předpokládaných ve stejné kapitole předlohy rozpočtu.
2. Le Consilio, per proposition del Commission e in le respecto del altere conditiones mentionate in le paragrapho 1, pote adoptar un decision europee autorisante dispensas que excede le dece-secunde parte, conformemente con le lege europee mentionate in le articulo III-412. 2. Rada může na návrh Komise a za předpokladu dodržení ostatních podmínek uvedených v odstavci 1 přijmout evropské rozhodnutí opravňující k tomu, aby výdaje překročily jednu dvanáctinu, v souladu s evropským zákonem podle článku III-412.
Illo lo transmitte immediatemente al Parlamento Europee. Rada toto rozhodnutí neprodleně postoupí Evropskému parlamentu.
Iste decision europee previde le mesuras necessari in materia de ressources pro le application del presente articulo in le respecto del leges europee mentionate in le articulo I-54(3 e 4). Uvedené evropské rozhodnutí stanoví nezbytná opatření týkající se zdrojů k použití tohoto článku, v souladu s evropskými zákony uvedenými v čl. I-55 odst. 3 a 4.
Iste decision entra in vigor trenta dies post su adoption si, in iste termino, le Parlamento Europee, decidente per le majoritate del membros que lo compone, non decide de reducer iste dispensas. Vstoupí v platnost třicet dnů po svém přijetí, pokud se v této lhůtě Evropský parlament, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů, nerozhodl tyto výdaje snížit.
ARTICULO III-406 Článek III-406
In le conditiones determinate per le lege europee mentionate in le articulo III-412, le creditos que non concerne dispensas de personal e que non es utilisate al fin del exercitio budgetari, pote esser transferite, ma solo al anno sequente. Za podmínek stanovených evropským zákonem podle článku III-412 je možné převést položky nevyčerpané do konce rozpočtového roku, s výjimkou položek určených na výdaje na zaměstnance, výlučně do rozpočtu bezprostředně následujícího rozpočtového roku.
Le creditos es specificate sub differente capitulos que gruppa le dispensas secundo lor natura o lor destination, e subdividite, conformemente con le lege europee mentionate in le articulo III-412. Položky jsou rozděleny do kapitol zahrnujících výdaje podle jejich druhu nebo určení a dále rozčleněny podle potřeby v souladu s evropským zákonem podle článku III-412.
Le dispensas: Výdaje —
del Parlamento Europee, Evropského parlamentu,
del Consilio Europee e del Consilio, — Evropské rady a Rady,
del Commission, e — Komise a
del Tribunal de Justitia del Union Europee — Soudního dvora Evropské unie
figura in sectiones differente del budget, sin prejudicio de un regime special pro certe dispensas commun. tvoří samostatné oddíly rozpočtu, aniž je dotčen zvláštní režim stanovený pro některé společné výdaje.
SECTION 3 ODDÍL 3
EXECUTION DEL BUDGET E APPROBATION DEL GESTION PLNĚNÍ ROZPOČTU A ABSOLUTORIUM
ARTICULO III-407 Článek III-407
Le Commission executa le budget in cooperation con le Statos membros, in conformitate con le lege europee mentionate in le articulo III-412, sub su proprie responsabilitate e intra le limites del creditos autorisate, conformemente con le principio del bon gestion financiari. Komise plní rozpočet ve spolupráci s členskými státy, v souladu s evropským zákonem podle článku III-412, na vlastní odpovědnost a v mezích přidělených prostředků, v souladu se zásadou řádného finančního řízení.
Le Statos membros coopera con le Commission pro garantir que le creditos es utilisate conformemente con iste mesme principio. Členské státy spolupracují s Komisí, aby zajistily využití prostředků v souladu s touto zásadou.
Le lege europee mentionate in le articulo III-412 establi le obligationes de controlo e de expertise contabile del Statos membros in le execution del budget assi como le responsabilitates que resulta de illo. Evropský zákon podle článku III-412 stanoví pro členské státy povinnost kontroly a auditu při plnění rozpočtu, jakož i vyplývající odpovědnosti.
Iste lege establi le responsabilitates e le modalitates particular secundo le quales cata institution participa in le execution de su proprie dispensas. Stanoví odpovědnosti a podrobná pravidla, podle kterých se každý orgán podílí na provádění svých výdajů.
Al interior del budget, le Commission pote, intra le limites e conditiones mentionate in le articulo III-412 del lege europee, transferer creditos inter capitulos o inter subdivisiones. V rámci rozpočtu může Komise v mezích a za podmínek stanovených evropským zákonem podle článku III-412 převádět prostředky z jedné kapitoly do druhé nebo z jedné jednotky nižšího členění do druhé.
ARTICULO III-408 Článek III-408
Le Commission presenta cata anno al Parlamento Europee e al Consilio le contos del anno financiari passate relative al operationes del budget. Komise předkládá každoročně Evropskému parlamentu a Radě závěrečný účet operací prováděných v rámci rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok.
In plus, illo los communica un balancio financiari del activo e passivo del Union. Dále jim předává finanční rozvahu aktiv a pasiv Unie.
Le Commission presenta equalmente al Parlamento Europee e al Consilio un reporto de evalutation del financias del Union fundate super le resultatos obtenite in particular in relation con le indicationes date per le Parlamento Europee e le Consilio in virtute del articulo III-409. Komise rovněž předkládá Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o financích Unie založenou na dosažených výsledcích, zejména ve vztahu k zadání, které Evropský parlament a Rada uvedly na základě článku III-409.
ARTICULO III-409 Článek III-409
1. Le Parlamento Europee, a recommendation del Consilio, approba le gestion del Commission in le execution del budget. 1. Evropský parlament na doporučení Rady uděluje Komisi absolutorium za plnění rozpočtu.
Pro iste effecto, illo examina, post le Consilio, le contos, le balancio financiari e le reporto de evalutation mentionate in le articulo III-408, le reporto annual del Tribunal de Contos, juncto con le responsas del institutiones controlate al observationes del Tribunal de Contos, le declaration de fidibilitate mentionate in le secunde parte del paragrapho 1 del articulo III-384, assi como le reportos special pertinente del Tribunal de Contos. Za tím účelem Rada a poté Evropský parlament přezkoumají závěrečný účet, finanční rozvahu a hodnotící zprávu podle článku III-408, výroční zprávu Účetního dvora, k níž jsou připojeny odpovědi kontrolovaných orgánů na jeho zjištění, prohlášení uvedené v čl. III-384 odst. 1 druhém pododstavci, jakož i příslušné zvláštní zprávy Účetního dvora.
2. Ante de approbar le gestion del Commission, o pro qualcunque altere fin que se trova in le quadro del exercitio del attributiones de iste in materia de execution del budget, le Parlamento Europee pote peter audir le Commission relative al execution del dispensas o le functionamento del systemas de controlo financiari. 2. Před udělením absolutoria Komisi nebo z jiného důvodu v souvislosti s výkonem svých rozpočtových pravomocí si může Evropský parlament vyžádat vystoupení Komise týkající se provádění výdajů nebo fungování systémů finanční kontroly.
Le Commission submitte al Parlamento Europee, per le requesta de iste ultime, tote le information necessari. Komise podá Evropskému parlamentu na jeho žádost všechny nezbytné informace.
3. Le Commission face tote lo que es necessari pro sequer le observationes que accompania le decisiones de approbation del gestion e le altere observationes del Parlamento Europee concernente le execution del dispensas, assi como le commentarios que accompania le recommendationes de approbation del gestion adoptate per le Consilio. 3. Komise učiní všechna vhodná opatření, aby vyhověla připomínkám připojeným k rozhodnutí o udělení absolutoria a dalším připomínkám Evropského parlamentu, týkajícím se provádění výdajů, jakož i poznámkám provázejícím doporučení k udělení absolutoria, přijaté Radou.
4. Per requesta del Parlamento Europee o del Consilio, le Commission informa re le mesuras adoptate in le luce de iste observationes e commentarios, e in particular re le instructiones date al servicios cargate del execution del budget. 4. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady podá Komise zprávu o opatřeních učiněných s ohledem na tyto připomínky a poznámky, a zejména o pokynech daných útvarům, které odpovídají za plnění rozpočtu.
Iste reportos es equalmente transmittite al Tribunal de Contos. Tyto zprávy se předávají rovněž Účetnímu dvoru.
SECTION 4 ODDÍL 4
DISPOSITIONES COMMUN SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-410 Článek III-410
Le quadro financiari pluriannual e le budget annual es establite in euros. Víceletý finanční rámec a roční rozpočet se sestavují v eurech.
ARTICULO III-411 Článek III-411
Le Commission pote, sub reserva de informar re isto le autoritates competente del Statos membros concernite, transferer in le moneta de un del Statos membros, le activos que illo possede in le moneta de un altere Stato membro, in le mesura necessari pro le utilisation de iste activos al fines mentionate in le Constitution. Komise může za podmínky, že to oznámí příslušným orgánům dotyčných členských států, převádět pohledávky v měně jednoho členského státu do měny jiného členského státu, pokud je to nezbytné k tomu, aby jich mohlo být použito k cílům stanoveným Ústavou.
Le Commission evita, in le mesura de lo possibile, effectuar tal transferentias, si illo possede activos disponibile o realisabile in le monetas que illo besonia. Komise se podle možností zdrží provádění takových převodů, má-li volné nebo uvolnitelné pohledávky v měně, kterou potřebuje.
Le Commission communica con cata un del Statos membros concernite per le intermediation del autoritate que illo designa. Komise jedná s každým dotčeným členským státem prostřednictvím orgánu, který tento stát určí.
In le execution del operationes financiari le Commission recurre al banca de emission del Stato membro concernite o a un altere institution financiari autorisate per iste. Při provádění finančních operací se obrací na emisní banku příslušného členského státu nebo na jiné finanční instituce, které tento stát schválil.
ARTICULO III-412 Článek III-412
1. Le lege europee establi: 1. Evropský zákon stanoví
a) le regulas financiari que fixa in particular le modalitates relative al establimento e execution del budget, e al rendition e verification del contos; a) finanční pravidla určující zejména podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání a auditu účetnictví;
b) le regulas que organisa le controlo del responsabilitate del agentes financiari, in particular del ordinatores e del contabiles. b) pravidla pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací, a zejména schvalujících osob a účetních.
Le lege europee es adoptate post consultation del Tribunal del contos. Evropský zákon se přijme po konzultaci s Účetním dvorem.
2. Le Consilio adopta, per proposition del Commission, un regulamento europee que fixa le modalitates e le procedura secundo le quales le receptas budgetari mentionate in le regime del ressources proprie del Union es mittite al disposition del Commission, assi como le mesuras a applicar pro facer fronte al eventual necessitates del Tribunal de Contos. 2. Rada přijme na návrh Komise evropské nařízení, které stanoví podrobnosti a postup, kterými se rozpočtové příjmy v rámci v systému vlastních zdrojů Unie dávají k dispozici Komisi, jakož i opatření, která se v případě potřeby použijí ke krytí hotovostních nároků.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee e del Tribunal del Contos. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem a Účetním dvorem.
3. Le Consilio decide per unanimitate usque al 31 de decembre 2006 in tote le casos mentionate in le presente articulo. 3. Ve všech případech podle tohoto článku rozhoduje do 31. prosince 2006 Rada jednomyslně.
ARTICULO III-413 Článek III-413
Le Parlamento Europee, le Consilio e le Commission velia le disponibilitate del medios financiari que permitte al Union complir su obligationes juridic verso tertie partes. Evropský parlament, Rada a Komise zajistí, aby Unie měla k dispozici finanční prostředky, které jí umožní plnit právní závazky vůči třetím stranám.
ARTICULO III-414 Článek III-414
Per initiativa del Commission, incontros regular del Presidentes del Parlamento, del Consilio e del Commission es convocate, in le quadro del proceduras budgetari mentionate in le presente capitulo. V rámci rozpočtového procesu podle této kapitoly jsou z podnětu Komise svolávána pravidelná setkání předsedů Evropského parlamentu, Rady a Komise.
Le Presidentes adopta tote le mesuras necessari pro promover le concertation e le approximation del positiones del institutiones que illes preside, a fin de facilitar le execution del presente capitulo. Předsedové učiní všechna nezbytná opatření k tomu, aby podpořili vzájemnou dohodu a sbližování postojů jednotlivých orgánů, kterým předsedají, aby tak usnadnili provádění této kapitoly.
SECTION 5 ODDÍL 5
LUCTA CONTRA LE FRAUDE BOJ PROTI PODVODŮM
ARTICULO III-415 Článek III-415
1. Le Union e le Statos membros combatte le fraude e tote altere activitate illegal que lede le interesses financiari del Union per medio de mesuras prendite conformemente con le presente articulo. 1. Unie a členské státy bojují proti podvodům a jiným protiprávním jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie opatřeními přijatými podle tohoto článku.
Iste mesuras es dissuasive e offere un protection efficace in le Statos membros e in le institutiones, organos e organismos del Union. Tato opatření mají odstrašující účinek a poskytují v členských státech a ve všech orgánech, institucích a jiných subjektech Unie účinnou ochranu.
2. Pro combatter le fraude que lede le interesses financiari de Union, le Statos membros prende le mesme mesuras que los que illo prende pro combatter le fraude que lede lor proprie interesses financiari. 2. Členské státy přijmou k zamezení podvodů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie stejná opatření, jaká přijímají k zamezení podvodů poškozujících nebo ohrožujících jejich vlastní finanční zájmy.
3. Sin prejudicio de altere dispositiones del Constitution, le Statos membros coordina lor action pro proteger le interesses financiari del Union contra le fraude. 3. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Ústavy, členské státy koordinují svou činnost zaměřenou na ochranu finančních zájmů Unie proti podvodům.
Pro iste fin, illos organisa, con le Commission, un collaboration stricte e regular inter le autoritates competente. Za tím účelem organizují s Komisí úzkou a pravidelnou spolupráci mezi příslušnými orgány.
4. Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari in le dominios del prevention del fraude que lede le interesses financiari del Union, e del lucta contra iste fraude in vista de offerer un protection efficace e equivalente in le Statos membros assi como in le institutiones, organos e organismos del Union. 4. K zajištění účinné a rovnocenné ochrany v členských státech a ve všech orgánech, institucích a jiných subjektech Unie stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon opatření nezbytná k předcházení a potírání podvodů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie.
Illo es adoptate post consultation del Tribunal de Contos. Přijme se po konzultaci s Účetním dvorem.
5. Le Commission, in cooperation con le Statos membros, presenta cata anno al Parlamento Europee e al Consilio un reporto re le mesuras prendite pro applicar le presente articulo. 5. Komise každoročně předkládá ve spolupráci s členskými státy Evropskému parlamentu a Radě zprávu o opatřeních, která byla přijata k provedení tohoto článku.
CAPITULO III COOPERATIONES REINFORTIATE KAPITOLA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE
ARTICULO III-416 Článek III-416
Le cooperationes reinfortiate respecta le Constitution e le derecto del Union. Každá posílená spolupráce musí být v souladu s Ústavou a právem Unie.
Illos pote prejudicar ni le mercato interior ni le cohesion economic, social e territorial. Tato spolupráce nesmí narušovat vnitřní trh ani hospodářskou, sociální a územní soudržnost.
Illos pote constituer ni un obstaculo ni un discrimination pro le intercambios inter le Statos membros, ni provocar distorsiones de concurrentia inter illos. Nesmí vytvářet překážku ani diskriminaci v obchodu mezi členskými státy, ani mezi nimi vyvolávat narušení hospodářské soutěže.
ARTICULO III-417 Článek III-417
Le cooperationes reinfortiate respecta le competentias, le derectos e le obligationes del Statos membros que non participa in illos. Každá posílená spolupráce musí zachovávat pravomoci, práva a povinnosti členských států, které se jí neúčastní.
Istes non es un obstaculo a lor application per le Statos membros que participa in illos. Tyto státy pak nebrání jejímu provádění zúčastněnými členskými státy.
ARTICULO III-418 Článek III-418
1. Al momento del establimento, le cooperationes reinfortiate es aperte a tote le Statos membros, sub reserva de respectar le conditiones eventual de participation fixate per le decision europee de autorisation. 1. Při navázání je posílená spolupráce otevřená pro všechny členské státy, s výhradou dodržení případných podmínek účasti stanovených povolujícím evropským rozhodnutím.
Illos lo es equalmente a qualcunque altere momento, sub reserva de respectar, ultra le conditiones eventual mentionate, le actos jam adoptate in iste quadro. Je pro ně rovněž otevřená kdykoli, s výhradou dodržení, kromě případných uvedených podmínek, aktů již přijatých v jejím rámci.
Le Commission e le Statos membros participante in un cooperation reinfortiate essaya promover le participation del plus grande numero possibile de Statos membros. Komise a členské státy účastnící se posílené spolupráce dbají na to, aby podporovaly účast co největšího počtu členských států.
2. Le Commission e, al occurrentia, le Ministro de Affaires Exterior del Union, informa periodicamente le Parlamento Europee e le Consilio re le evolution del cooperationes reinfortiate. 2. Komise a případně ministr zahraničních věcí Unie pravidelně informují Evropský parlament a Radu o vývoji posílené spolupráce.
ARTICULO III-419 Článek III-419
1. Le Statos membros que desira instaurar inter se un cooperation reinfortiate in un del dominios mentionate in le Constitution, con exception del dominios de competentia exclusive e del politica exterior e de securitate commun, dirige al Commission un requesta in le qual es specificate le dominio de application e le objectivos del cooperation reinfortiate previste. 1. Členské státy, které si mezi sebou přejí navázat posílenou spolupráci v jedné z oblastí uvedených v Ústavě, s výjimkou oblastí výlučné pravomoci a společné zahraniční a bezpečnostní politiky, podají žádost Komisi a upřesní oblast a cíle navrhované posílené spolupráce.
Le Commission pote presentar al Consilio un proposition in iste senso. Komise může v tomto smyslu předložit Radě návrh.
Si le Commission non presenta un proposition, illo communica re isto le Statos membros concernite. Pokud Komise návrh nepředloží, sdělí důvody daným členským státům.
Le autorisation pro initiar un cooperation reinfortiate es concedite per un decision europee del Consilio que decide per proposition del Commission e post approbation del Parlamento Europee. Povolení k zavedení posílené spolupráce vydá evropským rozhodnutím Rada, která rozhoduje na návrh Komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
2. Le requesta del Statos membros que desira instaurar inter se un cooperation reinfortiate in le quadro del politica exterior e de securitate commun es dirigite al Consilio. 2. Žádost členských států, které si přejí mezi sebou navázat posílenou spolupráci v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, se podává Radě.
Illo es transmittite al Ministro de Affaires Exterior del Union, qui exprime su aviso re le coherentia del cooperation reinfortiate previste con le politica exterior e de securitate commun del Union, assi como al Commission, que exprime su aviso, in particular re le coherentia del cooperation reinfortiate previste con le altere politicas del Union. Postoupí se ministru zahraničních věcí Unie, který zaujme stanovisko k souladu zamýšlené posílené spolupráce se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou Unie, a Komisi, která zaujme stanovisko zejména k souladu zamýšlené posílené spolupráce s ostatními politikami Unie.
Illo es equalmente transmittite al Parlamento Europee pro information. Pro informaci se předá i Evropskému parlamentu.
Le autorisation de initiar un cooperation reinfortiate es concedite per un decision europee del Consilio, que decide per unanimitate. Povolení k zavedení posílené spolupráce vydá evropským rozhodnutím Rada, která rozhoduje jednomyslně.
ARTICULO III-420 Článek III-420
1. Cata Stato membro que desira participar in un cooperation reinfortiate jam existente in un del dominios mentionate in le articulo III-419(1), notifica su intention al Consilio e al Commission. 1. Každý členský stát, který si přeje účastnit se probíhající posílené spolupráce v jedné z oblastí podle čl. III-419 odst. 1, oznámí svůj záměr Radě a Komisi.
Le Commission, in un termino de quatro menses a partir del data de reception del notification, confirma le participation del Stato membro in question. Ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přijetí oznámení potvrdí Komise účast dotyčného členského státu.
Illo constata, in le occurrentia, que le conditiones de participation es complite e adopta le mesuras transitori necessari pro le application del actos jam adoptate in le quadro del cooperation reinfortiate. V případě potřeby stanoví, že jsou splněny podmínky účasti, a přijme přechodná opatření, která jsou nezbytná pro použití aktů již přijatých v rámci posílené spolupráce.
Totevia, si le Commission considera que le conditiones de participation non es complite, illo indica le dispositiones a adoptar pro complir los e fixa un termino pro le reexamine del requesta. Usoudí-li však Komise, že podmínky účasti splněny nejsou, uvede, jaká ustanovení mají být přijata pro splnění těchto podmínek a stanoví lhůtu pro opětovné přezkoumání žádosti.
Al expiration de iste termino, illo reexamina le requesta in conformitate con le procedura mentionate in le secunde parte del paragrapho. Po uplynutí této lhůty žádost znovu přezkoumá v souladu s druhým pododstavcem.
Si le Commission considera que le conditiones de participation continua non esser complite, le Stato membro in question pote submitter le question al Consilio, que decide re le requesta. Pokud Komise usoudí, že podmínky účasti stále nejsou splněny, může se dotyčný členský stát obrátit v této věci na Radu, která o žádosti rozhodne.
Le Consilio decide conformemente con le articulo I-44(3). Rada rozhoduje v souladu s čl. I-44 odst. 3.
Illo pote equalmente adoptar, per proposition del Commission, le mesuras transitori mentionate in le secunde parte del paragrapho. Na návrh Komise může rovněž přijmout přechodná opatření podle druhého pododstavce.
2. Cata Stato membro que desira participar in un cooperation reinfortiate jam existente in le quadro del politica exterior e de securitate commun notifica su intention al Consilio, al Ministro de Affaires Exterior del Union e al Commission. 2. Každý členský stát, který si přeje účastnit se probíhající posílené spolupráce v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, oznámí svůj záměr Radě, ministrovi zahraničních věcí Unie a Komisi.
Le Consilio confirma le participation del Stato membro in question post consultation del Ministro de Affaires Exterior del Union e post haber constatate, in le occurrentia, que le conditiones de participation es complite. Rada potvrdí účast dotyčného členského státu po konzultaci s ministrem zahraničních věcí Unie a poté, co v případě potřeby stanoví, že jsou splněny podmínky účasti.
Le Consilio, per proposition del Ministro de Affaires Exterior del Union, pote equalmente adoptar le mesuras transitori necessari pro le application del actos jam adoptate in le quadro del cooperation reinfortiate. Rada může na návrh ministra zahraničních věcí Unie rovněž přijmout nezbytná přechodná opatření pro použití aktů již přijatých v rámci posílené spolupráce.
Totevia, si le Consilio considera que le conditiones de participation non es complite, illo indica le dispositiones a adoptar pro complir los e fixa un termino pro le reexamine del requesta de participation. Pokud však Rada usoudí, že podmínky účasti splněny nejsou, uvede, jaká ustanovení mají být přijata pro splnění těchto podmínek a stanoví lhůtu pro opětovné přezkoumání žádosti o účast.
Pro le fines del presente paragrapho, le Consilio decide per unanimitate e conformemente con le articulo I-44(3). Pro účely tohoto odstavce rozhoduje Rada jednomyslně a v souladu s čl. I-44 odst. 3.
ARTICULO III-421 Článek III-421
Le dispensas resultante del application de un cooperation reinfortiate, diverse del dispensas administrative que es destinate al institutiones, es al carga del Statos membros participante, salvo si le Consilio, decidente per unanimitate de tote su membros post consultation del Parlamento Europee, decide alteremente. Náklady, které vznikají z provádění posílené spolupráce, s výjimkou správních nákladů orgánů, hradí zúčastněné členské státy, pokud všichni členové Rady po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně nerozhodnou jinak.
ARTICULO III-422 Článek III-422
1. Quando un disposition del Constitution que pote esser applicate in le quadro de un cooperation reinfortiate establi que le Consilio decide per unanimitate, le Consilio, decidente per unanimitate conformemente con le modalitates mentionate in le articulo I-44(3), pote adoptar un decision europee que establi que illo decide con majoritate qualificate. 1. Stanoví-li některé ustanovení Ústavy, které může být použito v rámci posílené spolupráce, že Rada rozhoduje jednomyslně, může Rada jednomyslně v souladu s postupem podle čl. I-44 odst. 3 přijmout evropské rozhodnutí o tom, že bude rozhodovat kvalifikovanou většinou.
2. Quando un disposition del Constitution, que pote esser applicate in le quadro de un cooperation reinfortiate, establi que le Consilio adopta leges o leges-quadros europee in conformitate con un procedura legislative special, le Consilio, decidente per unanimitate conformemente con le modalitates mentionate in le articulo I-44(3), pote adoptar un decision europee que establi que illo decide in conformitate con le procedura legislative ordinari. 2. Stanoví-li některé ustanovení Ústavy, které může být použito v rámci posílené spolupráce, že Rada přijímá evropské zákony nebo rámcové zákony zvláštním legislativním postupem, může Rada jednomyslně v souladu s postupem podle čl. I-43 odst. 3 přijmout evropské rozhodnutí o tom, že bude rozhodovat řádným legislativním postupem.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
3. Le paragraphos 1 e 2 non es applicate al decisiones que ha implicationes militar o in le dominio del defensa. 3. Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na rozhodnutí související s vojenstvím nebo obranou.
ARTICULO III-423 Článek III-423
Le Consilio e le Commission assecura le coherentia del actiones interprendite in le quadro de un cooperation reinfortiate e le coherentia de iste actiones con le politicas del Union, e coopera pro iste scopo. Rada a Komise zajišťují soudržnost mezi činnostmi prováděnými v rámci posílené spolupráce a soudržnost těchto činností s politikami Unie a za tímto účelem spolupracují.
TITULO VII DISPOSITIONES COMMUN HLAVA VII SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-424 Článek III-424
Tenente conto del situation socio-economic structural de Guadaloupe, le Guyana Francese, Martinica, le Reunion, le Azores, Madeira e le Insulas Canarias, que es aggravate per lor grande distantia, insularitate, superficie reducite, le relievo e le climate difficile, lor dependentia economic de un numero reducite de productos, factores cuje persistentia e combination noce gravemente a lor disveloppamento, le Consilio, per proposition del Commission, adopta leges, leges-quadros, regulamentos e decisiones europee orientate, in particular, a establir le conditiones de application del Constitution a iste regiones, includite le politicas commun. S ohledem na strukturální sociální a hospodářskou situaci Guadeloupu, Francouzské Guayany, Martiniku, Réunionu, Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, která je prohlubována jejich odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, složitým povrchem a podnebím a hospodářskou závislostí na malém množství produktů, přičemž neměnnost a spolupůsobení těchto faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj, přijímá Rada na návrh Komise evropské zákony, rámcové zákony, nařízení a rozhodnutí, zaměřené zejména na vytvoření podmínek pro uplatnění Ústavy na tyto regiony, včetně společných politik.
Illo decide post consultation del Parlamento Europee. Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
Le actos mentionate in le prime parte del paragrapho concerne in particular le politicas doanal e commercial, le politica fiscal, le zonas franc, le politicas re le agricultura e le pisca, le conditiones de approvisionamento de materias prime e de benes de consumo de prime necessitate, le adjutas de Stato e le conditiones de accesso al fundos con scopos structural e al programmas horizontal del Union. Akty uvedené v prvním pododstavci se týkají zejména celní a obchodní politiky, daňové politiky, svobodných pásem, zemědělské politiky a rybářské politiky, podmínek pro zásobování surovinami a základním spotřebním zbožím, státní podpory a podmínek přístupu ke strukturálním fondům a horizontálním programům Unie.
Le Consilio adopta le actos mentionate in le prime paragrapho tenente conto del characteristicas e exigentias particular del regiones ultraperipheric, sin nocer al integritate e al coherentia del ordinamento juridic del Union, includite le mercato interior e le politicas commun. Rada přijme akty uvedené v prvním pododstavci s ohledem na zvláštní charakter a omezení nejvzdálenějších regionů, aniž by narušila integritu a soudržnost právního řádu Unie, včetně vnitřního trhu a společných politik.
ARTICULO III 425 Článek III-425
Le Constitution prejudica in nulle maniera le regime del proprietate in le Statos membros. Ústava se nijak nedotýká úpravy vlastnictví, uplatňované v členských státech.
ARTICULO III-426 Článek III-426
In cata un del Statos membros, le Union possede le plus ample capacitate juridic que le legislationes national recognosce al personas juridic. Unie má v každém z členských států nejširší způsobilost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám.
Illo pote, in particular, acquirer o alienar benes mobile o immobile e comparer in justitia. Může zejména nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.
Pro isto, illo es representate per le Commission. Pro tento účel je zastupována Komisí.
Nonobstante, le Union es representate per cata un del institutiones, in virtute de lor autonomia administrative, pro le questiones relative a lor functionamento. Unie je v otázkách spojených s fungováním jejích jednotlivých orgánů zastupována vzhledem k jejich správní samostatnosti každou z nich.
ARTICULO III-427 Článek III-427
Le lege europee fixa le Statuto del functionarios del Union e le regime applicabile al altere agentes del Union. Evropský zákon stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie.
Illo es adoptate post consultation del institutiones concernite. Přijme se po konzultaci s dotčenými orgány.
ARTICULO III-428 Článek III-428
Pro le complimento del cargas que es confidite a illo, le Commission pote colliger tote typo de informationes e proceder a tote le verificationes necessari, intra le limites e conditiones mentionate in un regulamento o decision europee adoptate per le Consilio a majoritate simple. K plnění úkolů, které jí jsou svěřeny, může Komise shromažďovat veškeré informace a provádět veškeré potřebné kontroly v mezích a za podmínek stanovených evropským nařízením nebo rozhodnutím přijatým Radou prostou většinou.
ARTICULO III-429 Článek III-429
1. Sin prejudicio del articulo 5 del protocollo fixante le Statuto del Systema Europee de bancas central e del Banca Central Europee, le lege o lege-quadro europee fixa le mesuras pro le establimento de statisticas, quando isto es necessari pro le complimento del activitates del Union. 1. Aniž je dotčen článek 5 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon opatření k vypracování statistik, jestliže je to nezbytné k provádění činností Unie.
2. Le establimento del statisticas respecta le impartialitate, fidibilitate, objectivitate, independentia scientific, efficacia, rentabilitate e le secreto del informationes statistic. 2. Při vypracování statistik se dodržuje nestrannost, spolehlivost, objektivita, vědecká nezávislost, hospodárnost výdajů a důvěrnost statistických informací.
Illo non debe causar cargas excessive pro le operatores economic. Hospodářským subjektům při tom nesmí vzniknout nadměrné náklady.
ARTICULO III-430 Článek III-430
Le membros del institutiones del Union, le membros del Committees, assi como le functionarios e agentes del Union, es obligate, mesmo post le cessation de lor functiones, a non divulgar le informationes, que, per lor natura, es protegite per le secreto professional, in particular le informationes relative al interprisas e concernente lor relationes commercial o le elementos de lor precios. Členové orgánů Unie, členové výborů, jakož i úředníci a jiní zaměstnanci Unie jsou povinni, a to i po skončení svých funkcí, nevyzrazovat takové informace, které jsou profesním tajemstvím, zejména údaje o podnicích, o jejich obchodních stycích nebo o struktuře jejich nákladů.
ARTICULO III-431 Článek III-431
Le responsabilitate contractual del Union es regite per le derecto applicabile al contracto concernite. Smluvní odpovědnost Unie se řídí právem rozhodným pro příslušnou smlouvu.
In materia de responsabilitate extracontractual, le Union debe conformemente con le principios general commun al derectos del Statos membros, reparar le damnos causate per su institutiones o per su agentes in le exercitio de lor functiones. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.
Nonobstante lo que es disponite in le secunde parte del paragrapho, le Banca Central Europee debe, conformemente con le principios general commun al derectos del Statos membros, reparar le damnos causate per illo ipse o per su agentes in le exercitio de lor functiones. Odchylně od druhého pododstavce nahradí Evropská centrální banka v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států škody způsobené jí nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.
Le responsabilitate personal del agentes ante le Union es regite per le dispositiones fixante lor Statuto o le regime que es applicabile a illes. Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči Unii se řídí služebním nebo pracovním řádem, který se na ně vztahuje.
ARTICULO III-432 Článek III-432
Le sede del institutiones del Union es fixate de accordo commun per le governamentos del Statos membros. Sídlo orgánů Unie určí vlády členských států vzájemnou dohodou.
ARTICULO III-433 Článek III-433
Le Consilio adopta per unanimitate un regulamento europee fixante le regime linguistic del institutiones del Union, sin prejudicio del Statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee. Rada přijme jednomyslně evropské nařízení, kterým se stanoví pravidla pro používání jazyků v orgánech Unie, aniž je dotčen statut Soudního dvora Evropské unie.
ARTICULO III-434 Článek III-434
Le Union gaude in le territorio del Statos membros del privilegios e immunitates necessari pro le complimento de su mission intra le conditiones establite in le protocollo re le privilegios e immunitates del Union Europee. Unie požívá na území členských států výsad a imunit nezbytných k plnění svého poslání za podmínek stanovených v Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie.
ARTICULO III-435 Článek III-435
Le Constitution non affecta le derectos e obligationes que resulta de conventiones concludite ante le 1 de januario 1958 o, pro le Statos que ha adherite, ante le data de lor adhesion, inter un o plure Statos membros, de un parte, e un o plure Statos tertie, de altere parte. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených před 1. lednem 1958 nebo pro přistupující státy přede dnem jejich přistoupení mezi jedním nebo několika členskými státy na jedné straně a jedním nebo několika třetími zeměmi na straně druhé nejsou Ústavou dotčeny.
In le mesura in le qual iste conventiones es incompatibile con le Constitution, le Stato membro o le Statos membros in question recurre a tote le medios appropriate pro eliminar le incompatibilitates constatate. Pokud jsou uvedené smlouvy neslučitelné s Ústavou, použije dotyčný členský stát či členské státy všech vhodných prostředků k odstranění zjištěných neslučitelností.
In le caso necessari, le Statos membros se presta adjuta mutual pro attinger iste scopo e adopta, in le occurrentia, un position commun. V případě potřeby si členské státy poskytnou vzájemnou pomoc k dosažení tohoto cíle a zaujmou případně společný přístup.
Quando illos applica le conventiones mentionate in le prime parte del paragrapho, le Statos membros tene conto del facto que le avantages concedite in le Constitution pro cata Stato membro es parte integrante del Union e es, per iste facto, inseparabilemente ligate al creation de institutiones dotate de attributiones per le Constitution e al concession de avantages identic per tote le altere Statos membros. Při používání smluv uvedených v prvním pododstavci členské státy přihlížejí k tomu, že výhody poskytované v Ústavě každým z členských států jsou nedílnou součástí Unie a jsou proto neoddělitelně spojeny s vytvořením orgánů, kterým byly pravomoci svěřeny Ústavou, a s poskytováním shodných výhod všemi ostatními členskými státy.
ARTICULO III-436 Článek III-436
1. Le Constitution non obsta al regulas sequente: 1. Ústava nebrání použití těchto pravidel:
a) Necun Stato membro es obligate a facilitar information cuje divulgation illo considera contrari al interesses essential de su securitate. a) žádný členský stát není povinen poskytovat údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho bezpečnosti,
b) tote Stato membro pote prender le mesuras que illo considera necessari pro le protection del interesses essential de su securitate e que se refere al production o al commercio de armas, de munitiones e de material de guerra; iste mesuras non debe alterar le conditiones del concurrentia in le mercato interior relative al productos non destinate a fines specificamente militar. b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.
2. Le Consilio pote adoptar, per unanimitate, per proposition del Commission, un decision europee que modifica le lista del 15 de april 1958 del productos al quales se applica le dispositiones del littera b) del paragrapho 1. 2. Rada může na návrh Komise jednomyslně přijmout evropské rozhodnutí, kterým se mění seznam výrobků, na něž se vztahuje odst. 1 písm. b), ze dne 15. dubna 1958.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019