First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 11  Články III-437 až III-448
PARTE IV ČÁST IV
DISPOSITIONES GENERAL E FINAL OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO IV-437 Článek IV-437
Abrogation del tractatos anterior Zrušení dřívějších smluv
1. Le presente tractato establiente un Constitution pro Europa abroga le tractato instituente le Communitate Europee e le Tractato del Union Europee, assi como, intra le conditiones mentionate in le protocollo relative al actos e tractatos que ha completate o modificate le tractato instituente le Communitate Europee e le Tractato del Union Europee, le actos e tractatos que los ha completate o modificate, sin prejudicio del paragrapho 2 del presente articulo. 1. Touto Smlouvou o Ústavě pro Evropu se zrušují Smlouva o založení Evropského společenství, Smlouva o Evropské unii a, za podmínek uvedených v Protokolu o aktech a smlouvách, které doplnily nebo pozměnily Smlouvu o založení Evropského společenství a Smlouvu o Evropské unii, akty a smlouvy, které je pozměnily nebo doplnily, s výhradou odstavce 2 tohoto článku.
2. Resta abrogate le Tractatos relative al adhesion: 2. Smlouvy o přistoupení
a) del Regno de Danmark, de Irlanda e del Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord, a) Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska,
b) del Republica Hellenic, b) Řecké republiky,
c) del Regno de Espania e del Republica Portugese, c) Španělského království a Portugalské republiky,
d) del Republica de Austria, del Republica de Finlandia e del Regno de Svedia, e d) Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království a
e) del Republica Tchec, del Republica de Estonia, del Republica de Cypro, del Republica de Lettonia, del Republica de Lituania, del Republica de Hungaria, del Republica de Malta, del Republica de Polonia, del Republica de Slovenia e del Republica Slovac. e) České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky
se zrušují.
Nonobstante: Nicméně
Le dispositiones del Tractatos mentionate in le litteras a) a d) que es reprendite o mentionate in le Protocollo re le Tractato e acto de adhesion del Regno de Danmark, de Irlanda e del Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord, del Republica Hellenic, del Regno de Espania e del Republica Portugese, del Republica de Austria, del Republica de Finlandia e del Regno de Svedia, continua esser in vigor e conserva lor effectos juridic de conformitate con iste Protocollo; — ustanovení smluv uvedených v písmenech a) až d), která jsou převzata do Protokolu o smlouvách a aktech o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Řecké republiky, Španělského království a Portugalské republiky, Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království, nebo na něž se v tomto protokolu odkazuje, zůstávají v platnosti a jejich právní účinky jsou zachovány v souladu s tímto protokolem;
le dispositiones del Tractato mentionate in le littera e) que es reprendite o mentionate in le Protocollo re le tractato e acto de adhesion del Republica Tchec, del Republica de Estonia, del Republica de Cypro, del Republica de Lettonia, del Republica de Lituania, del Republica de Hungaria, del Republica de Malta, del Republica de Polonia, del Republica de Slovenia e del Republica Slovac, continua esser in vigor e conserva lor effectos juridic de conformitate con iste Protocollo. — ustanovení smlouvy uvedené v písmenu e), která jsou převzata do Protokolu o smlouvě a aktu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky, nebo na něž se v tomto protokolu odkazuje, zůstávají v platnosti a jejich právní účinky jsou zachovány v souladu s tímto protokolem.
ARTICULO IV-438 Článek IV-438
Succession e continuitate juridic Nástupnictví a právní kontinuita
1. Le Union Europee create per le presente Tractato succede al Union Europee instituite per le Tractato del Union Europee e al Communitate Europee. 1. Evropská unie založená touto smlouvou je nástupkyní Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropského společenství.
2. Sin prejudicio del articulo IV-439, le institutiones, organos e organismos existente al data de entrata in vigor del presente Tractato exerce, in lor composition a ille data, lor attributiones in le senso del presente Tractato, tanto longe que non se ha adoptate nove dispositiones in application de iste Tractato o usque al fin de lor mandato. 2. Orgány, instituce a jiné subjekty existující ke dni vstupu této smlouvy v platnost vykonávají, s výhradou článku IV-439, své pravomoci podle této smlouvy ve složení k uvedenému dni, dokud nebudou přijata nová ustanovení za použití této smlouvy nebo do konce jejich funkčního období.
3. Le actos del institutiones, organos e organismos, adoptate super le base del tractatos e actos abrogate per le articulo IV-437, continua esser in vigor. 3. Akty orgánů, institucí a jiných subjektů přijaté na základě smluv a aktů zrušených článkem IV-437 zůstávají v platnosti.
Lor effectos juridic se mantene tanto longe que iste actos non habera essite abrogate, annullate o modificate in application del presente Tractato. Jejich právní účinky jsou zachovány až do jejich zrušení, zániku nebo pozměnění za použití této smlouvy.
Le mesmo occurre con le conventiones concludite inter Statos membros super le base del Tractatos e actos abrogate per le articulo IV-437. Totéž platí pro dohody uzavřené mezi členskými státy na základě smluv a aktů zrušených článkem IV-437.
Le altere elementos de acquesto communitari e del Union existente in le momento del entrata in vigor del presente Tractato, in particular le accordos interinstitutional, le decisiones e accordos adoptate per le representantes del governamentos del Statos membros, intra le Consilio, le accordos concludite per le Statos membros relative al functionamento del Union o del Communitate o presentante un ligamine con le action de istes, le declarationes, includite illos facite in le quadro de conferentias intergovernamental, assi como le resolutiones o altere prisas de position del Consilio Europee e del Consilio, e illos relative al Union o al Communitate, que ha essite adoptate de commun accordo per le Statos membros, es equalmente preservate tanto longe que illos non habera essite supprimite o modificate. Ostatní části acquis communautaire a acquis Unie, které existují v okamžiku vstupu této smlouvy v platnost, zejména interinstitucionální dohody, rozhodnutí a dohody zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, smlouvy uzavřené členskými státy, týkající se fungování Unie nebo Společenství nebo mající souvislost s jejich činností, prohlášení, včetně prohlášení učiněných v rámci mezivládních konferencí, jakož i usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady a ty, které se týkají Unie nebo Společenství a byly přijaty vzájemnou dohodou členských států, jsou rovněž zachovány až do svého zrušení nebo pozměnění.
4. Le jurisprudentia del Tribunal de Justitia del Communitates Europee e del Tribunal de Prime Instantia relative al interpretation e al application del Tractatos e actos abrogate per le articulo IV-437, assi como le actos e conventiones adoptate pro lor application, continua esser, mutatis mutandis, le fonte del interpretation del derecto del Union e, in particular, del dispositiones comparabile del Constitution. 4. Judikatura Soudního dvora Evropských společenství a Soudu prvního stupně, týkající se výkladu a uplatňování smluv a aktů zrušených článkem IV-437, jakož i aktů a smluv přijatých k jejich uplatňování, obdobně zůstávají zdrojem výkladu práva Unie a zejména srovnatelných ustanovení Ústavy.
5. Le continuitate del proceduras administrative e jurisdirectional initiate ante le data de entrata in vigor del presente Tractato es garantite intra le respecto al Constitution. 5. Kontinuita právních a správních řízení zahájených před vstupem této smlouvy v platnost je zajištěna v souladu s Ústavou.
Le institutiones, organos e organismos responsabile de iste proceduras adopta tote le mesuras appropriate pro iste effecto. Orgány, instituce a jiné subjekty odpovědné za tato řízení přijmou za tímto účelem všechna nezbytná opatření.
ARTICULO IV-439 Článek IV-439
Dispositiones transitori relative a certe institutiones Přechodná ustanovení týkající se některých orgánů
Le dispositiones transitori relative al composition del Parlamento Europee, al definition del majoritate qualificate in le Consilio Europee o in le Consilio, includite le casos in le quales non tote le membros participa in le votation, e in le composition del Commission, includite le Ministerio de Affaires Exterior del Union, es establite in le Protocollo re le dispositiones transitori relative al institutiones e organos del Union. Přechodná ustanovení týkající se složení Evropského parlamentu, vymezení kvalifikované většiny v Evropské radě a v Radě, včetně případů, kdy nehlasují všichni členové Evropské rady či Rady, a složení Komise, včetně ministra zahraničních věcí Unie, stanoví Protokol o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie.
ARTICULO IV-440 Článek IV-440
Campo de application territorial Územní působnost
1. Le presente Tractato se applica al Regno de Belgica, al Republica Tchec, al Regno de Danmark, al Republica Federal de Germania, al Republica de Estonia, al Republica Hellenic, al Regno de Espania, al Republica Francese, a Irlanda, al Republica Italian, al Republica de Cypro, al Republica de Lettonia, al Republica de Lituania, al Granducato de Luxemburg, al Republica de Hungaria, al Republica de Malta, al Regno del Paises Basse, al Republica de Austria, al Republica de Polonia, al Republica Portugese, al Republica de Slovenia e al Republica Slovac, al Republica de Finlandia, al Regno de Svedia e al Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord. 1. Tato smlouva se vztahuje na Belgické království, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Irsko, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
2. Le presente Tractato se applica a Guadaloupe, le Guyana Francese, Martinica, le Reunion, le Azores, Madeira e le Insulas Canarias conformemente con le articulo III424. 2. Tato smlouva se vztahuje na Guadeloupe, Francouzskou Guayanu, Martinik, Réunion, Azory, Madeiru a Kanárské ostrovy podle článku III-424.
3. Le paises e territorios de ultramar que figura in le lista in le annexo II es le objecto del regime special de association definite in le parte III, titulo IV. 3. Na zámořské země a území uvedené na seznamu v příloze II, se vztahuje zvláštní systém přidružení, který je vymezen v části III hlavě IV této smlouvy.
Le presente Tractato non se applica al paises e territorios de ultramar que mantene relationes particular con le Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord que non es enumerate in iste lista. Tato smlouva se nevztahuje na zámořské země a území, jež udržují zvláštní vztahy se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a jež nejsou uvedeny na tomto seznamu.
4. Le presente Tractato se applica al territorios europee del quales un Stato membro assume le relationes exterior. 4. Tato smlouva se vztahuje na evropská území, za jejichž vnější vztahy převzal odpovědnost členský stát.
5. Le presente Tractato se applica al Insulas Aland con le exceptiones que figura initialmente in le Tractato mentionate in le articulo IV-437(2)(d), e que se reprende in le titulo V, section 5 del Protocollo relative al Tractatos e actos de adhesion del Regno de Danmark, del Republica de Irlanda e del Regno Unite de Grande Britannia e de Irlanda del Nord, del Republica Hellenic, del Regno de Espania e del Republica Portugese, e del Republica de Austria, del Republica de Finlandia e del Regno de Svedia. 5. Tato smlouva se vztahuje na Alandy s odchylkami, jež byly původně uvedeny ve smlouvě uvedené v čl. IV-437 odst. 2 písm. d) Ústavy a jež byly převzaty do hlavy V oddílu 5 Protokolu o smlouvách a aktech o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Řecké republiky, Španělského království a Portugalské republiky a Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království.
Nonobstante lo que es disponite in le paragraphos 1 a 5: 6. Odchylně od odstavců 1 až 5 se
a) le presente Tractato non se applica al Insulas Feroe; a) tato smlouva nevztahuje na Faerské ostrovy;
b) le presente Tractato non se applica a Akrotiri e Dhekelia, zonas de soveranitate del Regno Unite de Grande Britannia e de Irlanda del Nord in Cypro, que in le mesura necessari pro assecurar le application del regime establite initialmente in le Protocollo relative al zonas de soveranitate del Regno Unite de Grande Britannia e de Irlanda del Nord in Cypro annexate al acto de adhesion que es un parte integrante del Tractato mentionate in le articulo IV-437(2)(e), e que se reprende in le parte II, titulo III, del Protocollo relative al Tractato e acto de adhesion del Republica Tchec, del Republica de Estonia, del Republica de Cypro, del Republica de Lettonia, del Republica de Lituania, del Republica de Hungaria, del Republica de Malta, del Republica de Polonia, del Republica de Slovenia e del Republica Slovac; b) tato smlouva vztahuje na výsostné oblasti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru, Akrotiri a Dhekelii, jen v míře nezbytné pro zajištění uplatňování režimu, který byl původně stanoven v Protokolu o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru, připojeném k aktu o přistoupení, jenž je nedílnou součástí smlouvy uvedené v čl. IV-437 odst. 2 písm. e) Ústavy, a který byl převzat do části II hlavy III Protokolu o smlouvě a aktu o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky;
c) le presente Tractato se applica al Insulas del Canal e al insula Man solo in le mesura necessari pro assecurar le application del regime establite initialmente pro iste insulas per le Tractato mentionate in le articulo IV-437(2)(a), e que se reprende in le titulo II, section 3, del Protocollo relative al Tractatos e actos de adhesion del Regno de Danmark, del Republica de Irlanda e del Regno Unite de Grande Britannia e de Irlanda del Nord, del Republica de Espania e del Republica Portugese, e del Republica de Austria, del Republica de Finlandia e del Regno de Svedia. c) tato smlouva vztahuje na britské Normanské ostrovy a ostrov Man jen v míře nezbytné pro zajištění uplatňování režimu, který byl pro tyto ostrovy původně stanoven ve smlouvě uvedenév čl. IV-437 odst. 2 písm. a) Ústavy pro Evropu a který byl převzat do hlavy II oddílu 3 Protokolu o smlouvách a aktech o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Řecké republiky, Španělského království a Portugalské republiky a Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království.
7. Le Consilio Europee, per initiativa del Stato membro concernite, pote adoptar un decision europee que modifica le Statuto re le Union de un pais o territorio danese, francese o nederlandese mentionate in le paragraphos 2 e 3. 7. Evropská rada může z podnětu dotyčného členského státu přijmout evropské rozhodnutí, kterým se vůči Unii mění status dánské, francouzské nebo nizozemské země nebo území uvedených v odstavcích 2 a 3.
Le Consilio Europee decide per unanimitate, post consultation del Commission. Evropská rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Komisí.
ARTICULO IV-441 Článek IV-441
Uniones regional Regionální unie
Le dispositiones del presente Tractato non obsta al existentia e perfectionamento del uniones regional inter Belgica e Luxemburg, assi como inter Belgica, Luxemburg e le Paises Basse, in le mesura in le qual le objectivos de iste uniones regional non es attingite in application de iste Tractato. Tato smlouva nebrání existenci ani naplňování regionálních unií mezi Belgií a Lucemburskem nebo mezi Belgií, Lucemburskem a Nizozemskem, pokud k dosažení cílů těchto unií nedostačuje používání této smlouvy.
ARTICULO IV-442 Článek IV-442
Protocollos e annexos Protokoly a přílohy
Le Protocollos e annexos del presente Tractato forma parte integrante de iste Tractato. Protokoly a přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást.
ARTICULO IV-443 Článek IV-443
Procedura de revision ordinari Řádný postup pro přijímání změn
1. Le Governamento de qualcunque Stato membro, le Parlamento Europee o le Commission pote presentar al Consilio projectos de revision del presente Tractato. 1. Vláda kteréhokoli členského státu, Evropský parlament nebo Komise mohou Radě předkládat návrhy na změnu této smlouvy.
Iste projectos es transmittite per le Consilio Europee e notificate al parlamentos national. Tyto návrhy předá Rada Evropské radě a oznámí se vnitrostátním parlamentům.
2. Si le Consilio Europee, post consultation del Parlamento Europee e del Commission, adopta per majoritate simple un decision favorabile al examine del modificationes proponite, le presidente del Consilio Europee convoca un Convention componite de representantes del parlamentos national, del chefes de Stato o de governamento del Statos membros, del Parlamento Europee e del Commission. 2. Přijme-li Evropská rada po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí prostou většinou kladné rozhodnutí ve vztahu k přezkoumání navrhovaných změn, svolá předseda Evropské rady konvent složený ze zástupců vnitrostátních parlamentů, hlav států nebo předsedů vlád členských států, Evropského parlamentu a Komise.
Le Banca Central Europee es equalmente consultate in le casos de modificationes institutional in le dominio monetari. Institucionální změny v měnové oblasti jsou rovněž konzultovány s Evropskou centrální bankou.
Le Convention examina le projectos de revision e adopta per consenso un recommendation a un Conferentia del representantes del Governamentos del Statos membros secundo lo que es disponite in le paragrapho 3. Konvent přezkoumá návrhy změn a konsensem přijme doporučení pro konferenci zástupců vlád členských států podle odstavce 3.
Le Consilio pote decider per majoritate simple, post approbation del Parlamento Europee, non convocar un Convention quando le importantia del modificationes non lo justifica. Evropská rada může po obdržení souhlasu Evropského parlamentu prostou většinou rozhodnout, že Konvent nesvolá, pokud to není odůvodněné rozsahem navrhovaných změn.
In iste ultime caso, le Consilio Europee establi le mandato pro un Conferentia del representantes del Governamentos del Statos membros. V tom případě vymezí Evropská rada mandát pro konferenci zástupců vlád členských států.
3. Un Conferentia del representantes del Governamentos del Statos membros es convocate per le Presidente del Consilio con le fin de arrivar de accordo commun al modificationes del presente Tractato. 3. Konferenci zástupců vlád členských států svolá předseda Rady, aby se společně dohodly změny, které mají být v této smlouvě provedeny.
Le modificationes entra in vigor post haber essite ratificate per tote le Statos membros conformemente con lor regulas constitutional respective. Změny vstoupí v platnost po ratifikaci všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.
4. Si al fin de un termino de duo annos a partir del signatura del tractato modificante le presente tractato, le quatro quintos del Statos membros ha ratificate iste tractato e si un o plure Statos membros ha incontrate difficultates pro proceder a su ratification, le question es submittite al Consilio Europee. 4. Pokud po dvou letech od podpisu smlouvy pozměňující tuto smlouvu ratifikovaly uvedenou smlouvu čtyři pětiny členských států a jeden nebo více členských států se při její ratifikaci setkalo s obtížemi, bude se touto otázkou zabývat Evropská rada.
ARTICULO IV-444 Článek IV-444
Procedura de revision simplificate Zjednodušený postup pro přijímání změn
1. Quando le Parte III dispone que le Consilio decide per unanimitate in un dominio o in un caso determinate, le Consilio Europee pote adoptar un decision europee que autorisa le Consilio a decider per majoritate qualificate in iste dominio o iste caso. 1. Stanoví-li se v části III, že Rada rozhoduje v určité oblasti nebo v určitém případě jednomyslně, může Evropská rada přijmout evropské rozhodnutí, které Radě umožní v této oblasti nebo v tomto případě rozhodovat kvalifikovanou většinou.
Le presente paragrapho non se applica al decisiones que ha implicationes militar o in le dominio del defensa. Tento odstavec se nepoužije na rozhodnutí související s vojenstvím nebo obranou.
2. Quando le Parte III dispone que leges o leges-quadros europee es adoptate per le Consilio conformemente con un procedura legislative special, le Consilio Europee pote adoptar un decision europee que autorisa le adoption de iste leges o leges-quadros conformemente con le procedura legislative ordinari. 2. Stanoví-li se v části III, že Rada přijímá evropské zákony nebo rámcové zákony zvláštním legislativním postupem, může Evropská rada přijmout evropské rozhodnutí, kterým umožní přijímat tyto evropské zákony nebo rámcové zákony řádným legislativním postupem.
3. Qualcunque initiativa prendite per le Consilio Europee super le base del paragraphos 1 o 2 es transmittite al parlamentos national. 3. Každá iniciativa Evropské rady na základě odstavců 1 nebo 2 se oznámí vnitrostátním parlamentům.
In caso de opposition de un parlamento national notificate in un termino de sex menses post iste transmission, le decision europee mentionate in le paragraphos 1 e 2 non es adoptate. Vysloví-li vnitrostátní parlament ve lhůtě do šesti měsíců od tohoto oznámení svůj nesouhlas, evropské rozhodnutí uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepřijme.
In caso de opposition, le Consilio Europee pote adoptar iste decision. Není-li nesouhlas vysloven, Evropská rada může toto rozhodnutí přijmout.
Pro le adoption del decisiones europee mentionate in le paragraphos 1 e 3, le Consilio Europee decide per unanimitate, post approbation del Parlamento, que se pronuncia per majoritate del membros que lo compone. Evropská rada rozhoduje o přijetí evropských rozhodnutí uvedených v odstavcích 1 a 2 jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
ARTICULO IV-445 Článek IV-445
Procedura de revision simplificate concernente le politicas e actiones interne del Union Zjednodušený postup pro přijímání změn týkajících se vnitřních politik a činností Unie
1. Le Governamento de qualcunque Stato membro, le Parlamento Europee o le Commission pote presentar al Consilio Europee projectos de revision del totalitate o de un parte del dispositiones del Parte III, titulo III, relative al politicas e actiones interne del Union. 1. Vláda každého členského státu, Evropský parlament nebo Komise mohou předložit Evropské radě návrhy na změnu všech nebo části ustanovení části III hlavy III, které se týkají vnitřních politik Unie.
2. Le Consilio Europee pote adoptar un decision europee modificante le totalitate o un parte del dispositiones del Parte III, titulo III. 2. Evropská rada může přijmout evropské rozhodnutí o změně všech ustanovení části III hlavy III nebo jejich části.
Le Consilio Europee decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee e del Commission, assi como del Banca Central Europee in le caso de modificationes institutional in le dominio monetari. Evropská rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem a Komisí a, v případě institucionálních změn v měnové oblasti, s Evropskou centrální bankou.
Iste decision europee entra in vigor solo post su approbation per le Statos membros, conformemente con lor regulas constitutional respective. Toto evropské rozhodnutí vstoupí v platnost až po schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.
3. Le decision europee mentionate in le paragrapho 2 non pote augmentar le competentias attribuite al Union in le presente Tractato. 3. Evropské rozhodnutí podle odstavce 2 nesmí zvýšit pravomoci svěřené Unii touto smlouvou.
ARTICULO IV-446 Článek IV-446
Duration Doba trvání
Le presente Tractato es concludite pro un duration illimitate. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
ARTICULO IV-447 Článek IV-447
Ratification e entrata in vigor Ratifikace a vstup v platnost
1. Le presente Tractato es ratificate per le Alte Partes Contractante, conformemente con lor regulas constitutive respective. 1. Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy.
Le instrumentos de ratification es deponite presso le governamento del Republica Italian. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky.
2. Le presente Tractato entra in vigor le 1 de novembre 2006, a condition que tote le instrumentos de ratification ha essite deponite, o si isto non es le caso, le prime die del secunde mense sequente le deposito del instrumento de ratification del ultime Stato signatario que compli iste formalitate. 2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2006 za předpokladu, že budou uloženy všechny ratifikační listiny, nebo nestane-li se tak, prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny tím signatářským státem, který tak učiní jako poslední.
ARTICULO IV-448 Článek IV-448
Textos authentic e traductiones Původní znění a překlady
1. Le presente Tractato, redigite in un exemplar unic, in linguas german, anglese, danese, espaniol, estonian, francese, finnese, grec, hungare, irlandese, italian, letton, lituan, maltese, nederlandese, polonese, portugese, slovac, sloven, svedese e tchec, cuje textos in cata un de iste linguas es equalmente authentic, essera deponite in le archivos del Governamento Italian, que remitte un copia certificate conforme a cata un del Governamentos del altere Statos signatarios. 1. Tato smlouva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložena v archivu vlády Italské republiky, která předá její ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států.
2. Le presente Tractato pote esser traducite in qualcunque altere lingua determinate per le Statos membros inter illos que, in virtute del ordine constitutional de iste Statos membros, ha le statuto de lingua official in le totalitate o in un parte de lor territorio. 2. Tato smlouva může být rovněž přeložena do jakéhokoliv jazyka určeného členskými státy z těch jazyků, jež jsou podle ústavního řádu členských států úředními jazyky na jejich celém území nebo jeho části.
Le Stato membro concernite facilita un copia certificate de iste traductiones, que essera deponite in le archivos del Consilio. Dotyčný členský stát předá ověřený opis těchto překladů, který bude uložen v archivu Rady.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019