First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 09  Články III-314 až III-381
CAPITULO III KAPITOLA III
POLITICA COMMERCIAL COMMUN SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA
ARTICULO III-314 Článek III-314
Per le establimento de un union doanal conforme con le articulo III-151, le Union contribue, in le interesse commun, al disveloppamento harmonic del commercio mundial, al suppression progressive del restrictiones del commercio international e del investimentos exterior directe assi como a un reduction del barrieras doanal e de altere dispositiones. Vytvořením celní unie v souladu s článkem III-151 Unie přispívá ve společném zájmu k harmonickému rozvoji světového obchodu, k postupnému odstranění omezení mezinárodního obchodu a přímých zahraničních investic a ke snižování celních a jiných překážek.
ARTICULO III-315 Článek III-315
1. Le politica commercial commun es fundate super principios uniforme, particularmente concernente le modificationes tarifari, le conclusion de accordos tarifari e commercial concernente le intercambios de mercantias e le servicios e le aspectos commercial del proprietate intellectual, le investimentos estranier directe, le uniformitate del dispositiones de liberalisation, le politica de exportation e le dispositiones de defensa commercial, includite le dispositiones contra le dumping e le subventiones. 1. Společná obchodní politika se zakládá na jednotných zásadách, zejména pokud jde o úpravy celních sazeb, uzavírání celních a obchodních dohod týkajících se obchodu zbožím a službami a obchodních aspektů duševního vlastnictví, přímé zahraniční investice, sjednocování liberalizačních opatření, vývozní politiku a obchodní ochranná opatření, jako jsou opatření pro případ dumpingu a subvencování.
Le politica commercial commun es facite in le quadro del principios e objectivos del action exterior del Union. Společná obchodní politika je vedena v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie.
2. Le lege europee establi mesuras que defini le quadro de application del politica commercial commun. 2. Evropský zákon stanoví opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní politiky.
3. Si accordos, con un o plure tertie paises o organisationes international, debe esser negotiate e concludite, le articulo III325 es applicabile, salvo si dispositiones particular in le presente articulo prescribe alteremente. 3. Je-li třeba sjednat a uzavřít dohody s jedním nebo více státy nebo s mezinárodními organizacemi, použije se článek III-325 s výhradou zvláštních ustanovení tohoto článku.
Le Commission presenta recommendationes al Consilio e le Consilio autorisa le Commission a initiar le negotios necessari. Komise podá doporučení Radě, která ji zmocní k zahájení potřebných jednání.
Le Consilio e le Commission velia que le accordos negotiate es compatibile con le politica interne e le regulas interne del Union. Rada a Komise odpovídají za to, že sjednané dohody jsou slučitelné s vnitřními politikami a vnitřními předpisy Unie.
Le Commission face iste negotios in consultation con un Committee special que es designate per le Consilio pro assister le Commission in iste carga, e in le quadro del directivas que le Consilio pote diriger a illo. Komise při vedení těchto jednání konzultuje zvláštní výbor, který jmenuje Rada, aby jí v tomto úkolu napomáhal, a řídí se směrnicemi, které jí Rada může poskytnout.
Le Commission reporta regularmente al Committee special e al Parlamento Europee re le situation del negotiationes. Komise pravidelně podává zprávu o stavu jednání zvláštnímu výboru a Evropskému parlamentu.
4. Pro le negotiationes e le conclusion del accordos mentionate in le paragrapho 3, le Consilio decide per majoritate qualificate. 4. Při sjednávání a uzavírání dohod uvedených v odstavci 3 rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou.
Pro le negotiationes e conclusion de un accordo in le dominios del commercio de servicios e aspectos commercial del proprietate intellectual, assi como del investimentos estranier directe, le Consilio decide per unanimitate, quando iste accordo include dispositiones pro le quales le unanimitate es requirite pro le adoption de regulas interne. Při sjednávání a uzavírání dohod v oblasti obchodu službami a v oblasti obchodních aspektů duševního vlastnictví, jakož i přímých zahraničních investic rozhoduje Rada jednomyslně, pokud daná dohoda obsahuje ustanovení, pro která je při přijímání vnitřních předpisů vyžadována jednomyslnost.
Le Consilio decide equalmente per unanimitate pro le negotiation e le conclusion de accordos: Rada rovněž rozhoduje jednomyslně při sjednávání a uzavírání dohod
a) in le dominio del commercio del servicios cultural e audiovisual, quando iste accordos risca influentiar negativemente le diversitate cultural e linguistic del Union. a) v oblasti obchodu kulturními a audiovizuálními službami, pokud by tyto dohody mohly ohrozit kulturní a jazykovou rozmanitosti Unie;
b) in le dominio del commercio del servicios social, de education e de sanitate public, quando iste accordos risca perturbar gravemente le organisation de iste servicios al nivello national e influentiar negativemente le responsabilitate del Statos membros a fornir iste servicios. b) v oblasti obchodu sociálními, vzdělávacími a zdravotnickými službami, pokud by tyto dohody mohly vážně narušit vnitrostátní organizaci takových služeb a ohrozit odpovědnosti členských států za jejich poskytování.
5. Le negotiationes e le conclusion de accordos international in le dominio del transportos es submittite al Titulo III, Capitulo III, Section 7 e al Articulo III-325. 5. Na sjednávání a uzavírání mezinárodních dohod v oblasti dopravy se vztahuje kapitola III hlava III oddíl 7 a článek III-325.
6. Le exercitio del competentias attribuite per le presente articulo in le dominio del politica commercial commun non affecta le delimitation del competentias inter le Union e le Statos membros, e non causa un harmonisation del dispositiones legislative o regulamentari in le mesura que le Constitution exclude un tal harmonisation. 6. Výkon pravomocí svěřených tímto článkem v oblasti společné obchodní politiky se nedotýká vymezení pravomocí mezi Unií a členskými státy a nesmí vést k harmonizaci právních předpisů členských států, jestliže Ústava takovou harmonizaci vylučuje.
CAPITULO IV COOPERATION CON TERTIE PAISES E KAPITOLA IV
ADJUTA HUMANITARI SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC
SECTION 1 COOPERATION DE DISVELOPPAMENTO ODDÍL 1 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE
ARTICULO III-316 Článek III-316
1. Le politica del Union in le dominio del cooperation pro le disveloppamento es facite in le quadro del principios e objectivos del action exterior del Union. 1. Politika Unie v oblasti rozvojové spolupráce je vedena v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie.
Le politica del Union e del Statos membros pro le cooperation de disveloppamento se completa e se reinfortia mutualmente. Politika rozvojové spolupráce Unie a politika, kterou v této oblasti vedou členské státy, se navzájem doplňují a posilují.
Le objectivo principal del politica del Union in iste dominio es le reduction, e finalmente le eradication del povressa. Hlavním cílem politiky Unie v této oblasti je snížení a výhledově i vymýcení chudoby.
Le Union tene conto del objectivos del cooperation pro le disveloppamento in le effectuation del politicas que pote affectar le paises in disveloppamento. Unie přihlíží k cílům rozvojové spolupráce při provádění politik, které by mohly mít vliv na rozvojové země.
2. Le Union e le Statos membros respecta le ingagiamentos e tene conto del objectivos que illos ha acceptate in le quadro del Nationes Unite e del altere competente organisationes international. 2. Unie a členské státy dodržují závazky a přihlížejí k cílům, na kterých se shodli v rámci Organizace spojených národů a ostatních příslušných mezinárodních organizací.
ARTICULO III-317 Článek III-317
1. Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari pro le execution del politica de cooperation pro le disveloppamento que es relative al programmas pluriannual de cooperation con paises in disveloppamento o programmas que ha un approche thematic. 1. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření nezbytná pro provádění politiky rozvojové spolupráce, která se mohou týkat víceletých programů spolupráce s rozvojovými zeměmi nebo tématicky zaměřených programů.
2. Le Union pote concluder con le tertie paises e le organisationes international competente qualcunque accordo, que es utile pro le realisation del objectivos mentionate in le articulos III-292 e III-316. 2. Unie může se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi uzavřít jakoukoli dohodu účelnou pro dosažení cílů uvedených v článcích III-292 a III-316.
Le paragrapho 1 non influe super le competentia del Statos membros in negotiar in le organos international e concluder accordos. První pododstavec se nedotýká pravomoci členských států vést jednání na mezinárodní úrovni a uzavírat mezinárodní smlouvy.
Le Banca Europee de Investimentos contribue, secundo le conditiones mentionate in su statuto, al execution del mesuras mentionate in le paragrapho 1. 3. Evropská investiční banka za podmínek stanovených ve svém statutu přispívá k provádění opatření uvedených v odstavci 1.
ARTICULO III-318 Článek III-318
1. Pro favorar le complementaritate e le efficacia de lor actiones, le Union e le Statos membros coordina lor politicas in materia de cooperation pro le disveloppamento e se concerta re lor programmas de adjuta, includite in le organisationes international, e durante le conferentias international. 1. K prohloubení vzájemného doplňování a účinnosti svých činností Unie a členské státy koordinují své politiky v oblasti rozvojové spolupráce a vzájemně slaďují své programy pomoci, včetně svého vystupování v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích.
Illos pote interprender actiones conjuncte. Mohou přijímat společná opatření.
Le Statos membros contribue, si necessari, al execution del programmas de adjuta del Union. Členské státy v případě potřeby přispívají k provádění programů pomoci Unie.
2. Le Commission pote prender qualcunque initiativa utile pro promover le coordination mentionate in le paragrapho 1. 2. Komise může vyvinout jakoukoli užitečnou činnost potřebnou na podporu koordinace uvedené v odstavci 1.
3. In le quadro de lor competentias respective, le Union e le Statos membros coopera con le tertie paises e le organisationes international competente. 3. V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a členské státy s třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi. ODDÍL 2
CAPITULO IV COOPERATION ECONOMIC, FINANCI- ARI, E TECHNIC CON LE TERTIE PAISES HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE S TŘETÍMI ZEMĚMI
ARTICULO III-319 Článek III-319
1. Sin prejudicio del altere dispositiones del Constitution, e in particular del articulos III-316 a III-318, le Union face actiones de cooperation economic, financiari, e technic, includite de assistentia specialmente in le dominio financiari, con tertie paises altere que le paises in disveloppamento. 1. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Ústavy, a zejména články III-316 až III-318, provádí Unie činnosti hospodářské, finanční a technické spolupráce, včetně pomoci zejména ve finanční oblasti, s jinými než rozvojovými třetími zeměmi.
Iste actiones es coherente con le politica de disveloppamento del Union e es facite in le quadro del principios e objectivos de su action exterior. Tyto činnosti jsou v souladu s rozvojovou politikou Unie a jsou prováděny v rámci zásad a cílů její vnější činnosti.
Le actiones del Union e del Statos membros se completa e se reinfortia mutualmente. Činnosti Unie a členských států se navzájem doplňují a posilují.
2. Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari pro le application del paragrapho 1. 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření nezbytná pro provádění odstavce 1.
3. In le quadro de lor competentias respective, le Union e le Statos membros coopera con le tertie paises e le organisationes international competente. 3. V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a členské státy s třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi.
Le modalitates del cooperation del Union pote esser le objecto de accordos inter illo e le tertie partes concernite. Způsoby spolupráce Unie mohou být upraveny dohodami mezi Unií a dotyčnými třetími zeměmi.
Le prime subparagrapho non prejudica le competentia del Statos membros pro negotiar in le foros international e concluder accordos. První pododstavec se nedotýká pravomoci členských států jednat v mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní smlouvy.
ARTICULO III-320 Článek III-320
Quando le situation in un tertie pais require un assistentia financiari urgente, le Consilio, per proposition del Commission, adopta le decisiones europee necessari. Vyžaduje-li situace v třetí zemi naléhavou finanční pomoc ze strany Unie, přijme Rada na návrh Komise nezbytná evropská rozhodnutí.
SECTION 3 ADJUTA HUMANITARI ODDÍL 3 HUMANITÁRNÍ POMOC
ARTICULO III-321 Článek III-321
1. Le actiones del Union in le dominio del adjuta humanitari es facite in le quadro del principios e objectivos del action exterior del Union. 1. Činnosti Unie v oblasti humanitární pomoci jsou vedeny v rámci zásad a cílů vnější činnosti Unie.
Iste actiones intende, in modo punctual, prestar assistentia e succurso al populationes del tertie paises, victimas de catastrophes natural o de origine human, e proteger los, pro facer fronte al necessitates humanitari resultante de iste differente situationes. Tyto činnosti jsou určeny k poskytnutí cílené pomoci a podpory obyvatelstvu třetích zemí postiženému přírodními nebo člověkem způsobenými pohromami, aby byly zajištěny humanitární potřeby vyplývající z těchto různých situací.
Le actiones del Union e del Statos membros se completa e se reinfortia mutualmente. Činnost Unie a členských států se navzájem doplňují a posilují.
2. Le actiones de adjuta humanitari es conducite conformemente con le principios del derecto international e al principios de impartialitate, neutralitate, e nondiscrimination. 2. Akce humanitární pomoci jsou vedeny v souladu se zásadami mezinárodního práva a v souladu se zásadami nestrannosti, neutrality a nepřípustnosti diskriminace.
3. Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras que defini le quadro in le qual es executate le actiones de adjuta humanitari del Union. 3. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření vymezující rámec, v němž se provádí činnosti humanitární pomoci Unie.
4. Le Union pote concluder con le tertie paises e le organisationes international competente qualcunque accordo utile pro le realisation del objectivos mentionate in le paragrapho 1 e in le articulo III-292. 4. Unie může se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi uzavřít jakoukoli dohodu účelnou pro dosažení cílů uvedených v odstavci 1 a v článku III-292.
Le prime subparagrapho non prejudica le competentia del Statos membros pro negotiar in le instantias international e concluder accordos. První pododstavec se nedotýká pravomoci členských států vést jednání na mezinárodní úrovni a uzavírat mezinárodní smlouvy.
5. A fin de establir un quadro pro contributiones commun del juvene Europeos al actiones de adjuta humanitari del Union, un Corpore voluntari europee de adjuta humanitari es create. 5. K vytvoření rámce pro společný příspěvek mladých Evropanů k humanitárním činnostem Unie se zřídí Evropský dobrovolnický sbor humanitární pomoci.
Le lege europee fixa su statuto e le modalitates de su functionamento. Evropský zákon stanoví statut a způsoby fungování sboru.
6. Le Commission pote prender qualcunque initiativa utile pro promover le coordination inter le actiones del Union e illos del Statos membros, pro reinfortiar le efficacia e le complementaritate del dispositivos del Union e del dispositivos national de adjuta humanitari. 6. Komise může vyvinout jakoukoli užitečnou činnost potřebnou na podporu koordinace činností Unie a členských států, aby prohloubila účinnost a doplňkovost programů Unie a vnitrostátních programů v oblasti humanitární pomoci.
7. Le Union velia que su actiones de adjuta humanitari es coordinate e coherente con illos del organisationes e organismos international, in particular le actiones de adjuta que es parte del systema del Nationes Unite. 7. Unie zajišťuje, aby její akce humanitární pomoci byly koordinovány s činnostmi mezinárodních organizací a institucí, především těch, které jsou součástí systému Organizace spojených národů, a aby s s těmito činnostmi byly slučitelné.
CAPITULO V MESURAS RESTRICTIVE KAPITOLA V OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ
ARTICULO III-322 Článek III-322
1. Quando un decision europee, adoptate in conformitate con le capitulo II, previde le interruption o le reduction, total o partial, del relationes economic e financiari con un o plure tertie paises, le Consilio, decidente per majoritate qualificate, per proposition conjuncte del Ministro de Affaires Exterior del Union e del Commission, adopta le regulamentos e decisiones europee necessari. 1. Předpokládá-li evropské rozhodnutí přijaté podle kapitoly II pozastavení, omezení nebo úplné přerušení hospodářských a finančních vztahů s jednou nebo s několika třetími zeměmi, přijme Rada kvalifikovanou většinou na společný návrh ministra zahraničních věcí Unie a Komise nezbytná evropská nařízení nebo rozhodnutí.
Illo informa de isto le Parlamento Europee. Uvědomí o tom Evropský parlament.
2. Quando un decision europee, adoptate in conformitate con le capitulo II, lo previde, le Consilio pote, secundo le procedura mentionate in le paragrapho 1, adoptar mesuras restrictive contra personas physic o juridic, gruppos o entitates non-statal. 2. Pokud tak stanoví evropské rozhodnutí přijaté podle kapitoly II, může Rada postupem uvedeným v odstavci 1 přijmout omezující opatření vůči fyzickým nebo právnickým osobám a skupinám nebo nestátním subjektům.
3. Le actos mentionate in le presente articulo contine le dispositiones necessari in materia de garantias juridic. 3. Akty uvedené v tomto článku obsahují nezbytná ustanovení o právních zárukách.
CAPITULO VI ACCORDOS INTERNATIONAL KAPITOLA VI MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
ARTICULO III-323 Článek III-323
1. Le Union pote concluder un accordo con un o plure tertie paises o organisationes international quando le Constitution lo previde o quando le conclusion de un accordo, sia es necessari pro realisar, in le quadro del politicas del Union, un del objectivos mentionate in le Constitution, sia es mentionate in un acto juridic constringente del Union, sia ancora pote affectar regulas commun o alterar lor portata. 1. Unie může uzavřít dohodu s jednou nebo s několika třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, stanoví-li tak Ústava nebo je-li uzavření dohody buď nezbytné k dosažení cílů stanovených Ústavou v rámci politik Unie, nebo je stanoveno právně závazným aktem Unie nebo se může dotknout společných pravidel či změnit jejich oblast působnosti.
2. Le accordos concludite per le Union liga le institutiones del Union e le Statos membros. 2. Dohody uzavřené Unií jsou závazné pro orgány Unie i pro členské státy.
ARTICULO III-324 Článek III-324
Le Union pote concluder un accordo de association con un o plure tertie paises o un o plure organisationes pro crear un association characterisate per derectos e obligationes reciproc, actiones commun e proceduras particular. Unie může uzavřít dohodu o přidružení s jednou nebo více třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi za účelem založení přidružení zahrnujícího vzájemná práva a povinnosti, společné postupy a zvláštní řízení.
ARTICULO III-325 Článek III-325
1. Sin prejudicio del dispositiones particular in le articulo III-315 le accordos inter le Union e tertie paises o organisationes international es negotiate e concludite secundo le procedura sequente. 1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení článku III-217, dohody mezi Unií a třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi se sjednávají a uzavírají podle následujícího postupu.
2. Le Consilio autorisa le apertura del negotiationes, defini le directivas de negotiation, autorisa le signatura, e conclude le accordos. 2. Rada dává oprávnění k zahájení vyjednávání, vydává směrnice k vyjednávání, dává oprávnění k podpisu a uzavírá dohody.
3. Le Commission o le Ministro de Affaires Exterior del Union, quando le accordo exclusivemente o principalmente concerne le politica commun exterior e de securitate presenta recommendationes al Consilio, que adopta un decision europee autorisante le apertura del negotiationes e, dependente del subjecto del accordo previdite, nomina le negotiator del Union o le chef del equipa de negotiation del Union. 3. Komise, nebo týká-li se zamýšlená dohoda výlučně nebo zejména společné zahraniční a bezpečnostní politiky, ministr zahraničních věcí Unie předloží Radě doporučení a Rada přijme evropské rozhodnutí, kterým dá oprávnění k zahájení vyjednávání a v závislosti na předmětu zamýšlené dohody jmenuje vyjednavače nebo vedoucího vyjednavačského týmu Unie.
4. Le Consilio pote dar directivas al negotiator e designar un Committee special que debe esser consultate durante le negotiationes. 4. Rada může vyjednavači vydávat směrnice a může určit zvláštní výbor, s kterým musí být vyjednávání konzultováno.
5. Le Consilio adopta, per proposition del negotiator, un decision europee que autorisa le signatura del accordo, e, in caso de necessitate, su application provisori ante le entrata in vigor. 5. Rada přijme na návrh vyjednavače evropské rozhodnutí, kterým dá oprávnění k podpisu dohody a případně k jejímu prozatímnímu uplatňování před vstupem v platnost.
6. Le Consilio adopta, per proposition del negotiator, un decision europee de conclusion del accordo. 6. Rada přijme na návrh vyjednavače evropské rozhodnutí o uzavření dohody.
Con exception de accordos que exclusivemente concerne le politica commun exterior e de securitate, le Consilio adopta le decision europee de conclusion del accordo: Netýká-li se dohoda výlučně společné zahraniční a bezpečnostní politiky, přijme Rada evropské rozhodnutí o uzavření dohody
a) post approbation per le Parlamento Europee in le casos sequente: a) po obdržení souhlasu Evropského parlamentu v těchto případech:
i) accordos de association; i) dohody o přidružení;
ii) adhesion del Union al Convention Europee pro protection del derectos human e del libertates fundamental; ii) přistoupení Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod; iii)
iii) accordos que establi un quadro institutional specific per organisar proceduras de cooperation; dohody vytvářející zvláštní institucionální rámec zavedením postupů spolupráce;
iv) accordos con considerabile implicationes budgetari pro le Union; iv) dohody mající citelný dopad na rozpočet Unie;
v) accordos coperiente dominios al quales se applica le procedura legislative ordinari, o si le approbation del Parlamento Europee es requirite le procedura legislative special. v) dohody v oblastech, na něž se buď vztahuje řádný legislativní postup, nebo zvláštní legislativní postup, v němž je vyžadován souhlas Evropského parlamentu.
Le Parlamento Europee e le Consilio pote in casos urgente concordar un termino pro le approbation; V naléhavých případech se může Evropský parlament a Rada dohodnout na lhůtě pro vydání souhlasu.
b) post consultation del Parlamento Euro- pee in le altere casos. b) po konzultaci s Evropským parlamentem v ostatních případech.
Le Parlamento Europee pronuncia su opinion intra un termino que le Consilio pote fixar, secundo le urgentia del caso. Evropský parlament zaujme stanovisko ve lhůtě, kterou může Rada stanovit podle naléhavosti věci.
In absentia de un aviso intra iste termino, le Consilio pote decider. Pokud v této lhůtě stanovisko nezaujme, může rozhodnout Rada.
7. Nonobstante lo que es disponite in le paragraphos 5, 6 e 9, le Consilio pote al conclusion de un accordo autorisar le negotiator a approbar le modificationes del accordo in le nomine del Union, si iste modificationes secundo le accordo debe esser adoptate secundo un procedura simplificate o per un organo instituite per iste accordo. 7. Odchylně od odstavců 5, 6 a 9 může Rada při uzavírání dohody zmocnit vyjednavače, aby jménem Unie schválil změny, jestliže dohoda stanoví, že se takové změny přijímají zjednodušeným postupem nebo orgánem zřízeným dohodou.
Le Consilio pote attachar conditiones specific a un tal autorisation. Rada může k takovému zmocnění připojit zvláštní podmínky.
8. Le Consilio decide per majoritate qualificate durante le integre procedura. 8. Rada v průběhu celého postupu rozhoduje kvalifikovanou většinou.
Totevia, illo decide per unanimitate, quando le accordo concerne un dominio pro le qual es requirite unanimitate pro le adoption de un acto del Union, e quando il se tracta de accordos de association e del accordos mentionate in le articulo III-319 con statos que es candidatos pro adhesion al Union. Jednomyslně však rozhoduje tehdy, týká-li se dohoda oblasti, kde je pro přijetí aktu Unie požadována jednomyslnost, jakož i v případě dohod o přidružení a dohod podle článku III-319 se státy, které jsou kandidáty na přistoupení.
9. Le Consilio adopta, per proposition del Commission o del Ministro de Affaires Exterior del Union, un decision europee de suspender le application de un accordo e de establir le positiones a adoptar in le nomine del Union in un organo create per un accordo, quando iste organo debe adoptar actos que ha effectos juridic, con exception de actos que completa o modifica le quadro institutional pro le accordo. 9. Rada na návrh Komise nebo ministra zahraničních věcí Unie přijme evropské rozhodnutí o pozastavení uplatňování dohody a stanoví postoje, které má jménem Unie zaujmout orgán zřízený dohodou, má-li tento orgán přijímat akty s právními účinky, s výjimkou aktů, které doplňují nebo pozměňují institucionální rámec dohody.
10. Le Parlamento Europee debe immediatemente esser plenmente informate in tote le stadios del procedura. 10. Evropský parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu.
11. Un Stato membro, le Parlamento Europee, le Consilio, o le Commission, pote consultar le Tribunal de Justitia concernente le compatibilitate con le Constitution de un accordo previdite. 11. Členský stát, Evropský parlament, Rada nebo Komise si mohou vyžádat posudek Soudního dvora o slučitelnosti zamýšlené dohody s Ústavou.
In caso de un aviso negative del Tribunal de Justitia le accordo previdite solmente pote entrar in vigor si illo es modificate o si le Constitution es revidite. Je-li posudek Soudního dvora odmítavý, nemůže zamýšlená dohoda vstoupit v platnost, pokud nedojde ke změně dohody nebo ke změně Ústavy.
ARTICULO III-326 Článek III-326
1. Nonobstante lo que es disponite in le articulo III-325, le Consilio, sia per le recommendation del Banca Central Europee, sia per le recommendation del Commission e post consultation del Banca Central Europee in vista de pervenir a un consenso compatibile con le objectivo del stabilitate del precios, pote concluder accordos formal re un systema de cursos de cambio pro le euro in relation con le monetas de tertie Statos. 1. Odchylně od článku III-325 může Rada buď na doporučení Evropské centrální banky nebo na doporučení Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou ve snaze dosáhnout shody slučitelné s cílem cenové stability uzavírat formální dohody o systému směnných kurzů eura ve vztahu k měnám třetích států.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee e in conformitate con le procedura mentionate in le paragrapho 3. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem postupem podle odstavce 3.
Le Consilio, sia per le recommendation del Banca Central Europee, sia per le recommendation del Commission e post consultation del Banca Central Europee in vista de pervenir a un consenso compatibile con le objectivo del stabilitate del precios, pote adoptar, modificar, o abandonar le cursos central del euro in le systema del cursos de cambio. Rada může buď na doporučení Evropské centrální banky, nebo na doporučení Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou ve snaze dosáhnout shody slučitelné s cílem cenové stability stanovit, upravovat nebo opouštět střední parity eura v rámci systému směnných kurzů.
Le Presidente del Consilio informa le Parlamento Europee re le adoption, le modification, o le abandono del cursos central del euro. Předseda Rady informuje Evropský parlament o stanovení, upravení nebo opuštění středních parit eura.
2. In le absentia de un systema de cursos de cambio in relation con un o plure monetas de tertie Statos in le senso del paragrapho 1, le Consilio, decidente sia per le recommendation del Banca Central Europee, sia per le recommendation del Commission e post consultation del Banca Central Europee, pote formular le orientationes general del politica de cambio in relation con iste monetas. 2. Při neexistenci systému směnných kurzů vůči jedné nebo více měnám třetích států podle odstavce 1 může Rada buď na doporučení Evropské centrální banky nebo na doporučení Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou formulovat obecné směry kurzové politiky ve vztahu k těmto měnám.
Iste orientationes general non affecta le objectivo principal del Systema europee de bancas central, a saper le mantenimento del stabilitate del precios. Tyto obecné směry nesmějí být na újmu prvořadému cíli Evropského systému centrálních bank udržovat cenovou stabilitu.
3. Nonobstante lo que es disponite in le articulo III-325, in le caso que accordos relative al regime monetari o de cambio debe esser negotiate inter le Union e un o plure tertie Statos o organisationes international, le Consilio, decidente per recommendation del Commission e post consultation del Banca Central Europee, decide del arrangiamentos pro le negotiationes e le conclusion de iste accordos. 3. Má-li Unie sjednat s jedním nebo více státy nebo mezinárodními organizacemi dohody týkající se otázek měnového nebo kurzového režimu, rozhoduje Rada odchylně od článku III-325 na doporučení Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou o podmínkách pro sjednávání a uzavírání takových dohod.
Iste arrangiamentos debe assecurar que le Union exprime un position unic. Tyto podmínky zajistí, že Unie zaujme jednotný postoj.
Le Commission es plenmente associate al negotiationes. Komise se v plném rozsahu účastní těchto jednání.
4. Sin prejudicio del competentias e del accordos del Union in le dominio union economic e monetari, le Statos membros pote negotiar in le instantias international e concluder accordos. 4. Aniž jsou dotčeny pravomoci a dohody Unie týkající se hospodářské a měnové unie, mohou členské státy jednat v mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní smlouvy.
CAPITULO VII KAPITOLA VII
RELATIONES DEL UNION CON LE ORGANISATIONES INTERNATIONAL E LE TERTIE PAISES E DELEGATIONES DEL UNION VZTAHY UNIE K MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM A KE TŘETÍM ZEMÍM A DELEGACE UNIE
ARTICULO III-327 Článek III-327
1. Le Union establi qualcunque cooperation utile con le organos del Nationes Unite e de lor institutiones specialisate, le Consilio de Europa, le Organisation pro le Securitate e le Cooperation in Europa, e le Organisation de Cooperation e de Disveloppamento Economic. 1. Unie naváže veškerou účelnou spolupráci s orgány Organizace spojených národů a jejími odbornými organizacemi, s Radou Evropy, s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
Le Union assecura, in ultra, le relationes opportun con altere organisationes international. Unie kromě toho zajišťuje vhodné vztahy s dalšími mezinárodními organizacemi.
2. Le Ministro de Affaires Exterior del Union e le Commission es cargate de executar le presente articulo. 2. Prováděním tohoto článku jsou pověřeni ministr zahraničních věcí Unie a Komise.
ARTICULO III-328 Článek III-328
1. Le delegationes del Union in le tertie paises e presso le organisationes international assecura le representation del Union. 1. Zastoupení Unie ve třetích zemích a při mezinárodních organizacích zajišťují delegace Unie.
2. Le delegationes del Union es ponite sub le autoritate del Ministro del Affaires Exterior del Union. 2. Delegace Unie jsou pod vedením ministra zahraničních věcí Unie.
Illos age in cooperation stricte con le missiones diplomatic e consular del Statos membros. Jednají v úzké spolupráci s diplomatickými a konzulárními zastoupeními členských států.
CAPITULO VIII KAPITOLA VIII
APPLICATION DEL CLAUSULA DE SOLIDARITATE PROVÁDĚNÍ DOLOŽKY SOLIDARITY
ARTICULO III-329 Článek III-329
1. Si un Stato membro es le objecto de un attacco terroristic o le victima de un catastrophe natural o de origine human, le altere Statos membros presta assistentia a illo, per le requesta de su autoritates politic. 1. Pokud je některý členský stát cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní či člověkem způsobené pohromy, ostatní členské státy mu na žádost jeho politických orgánů poskytnou pomoc.
Pro iste fin le Statos membros se coordina in le sino del Consilio. Za tím účelem členské státy koordinují svou činnost v Radě.
2. Le modalitates del application per le Union del clausula de solidaritate mentionate in le articulo I-43 es definite per un decision europee adoptate per le Consilio, per proposition conjuncte del Commission e del Ministro de Affaires Exterior del Union. 2. Způsob provádění doložky solidarity uvedené v článku I-43 Unií vymezí evropské rozhodnutí přijaté Radou na společný návrh Komise a ministra zahraničních věcí Unie.
Quando iste decision ha implicationes in le dominio del defensa, le Consilio decide conformemente con le articulo III-300(1). Pokud toto rozhodnutí souvisí s obranou, rozhoduje Rada v souladu s čl. III-300 odst. 1.
Le Parlamento Europee es informate. Evropský parlament je informován.
In le quadro del presente paragrapho, e sin prejudicio del articulo III-344, le Consilio es assistite per le Committee Politic e de Securitate, con le appoio del structuras disveloppate in le quadro del politica de securitate e de defensa commun, e per le Committee mentionate in le articulo III-261, le quales presenta a illo, si necessari, avisos conjuncte. Pro účely tohoto odstavce a aniž je dotčen článek III-344 je Radě nápomocen Politický a bezpečnostní výbor s podporou složek ustavených v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky a výbor uvedený v článku III-261, které jí případně podávají společná stanoviska.
3. A fin de permitter al Union e a su Statos membros ager in modo efficace, le Parlamento Europee evaluta regularmente le menacias al quales le Union es confrontate. 3. Pro zajištění účinnosti jednání Unie a jejích členských států Evropská rada pravidelně vyhodnocuje hrozby, kterým je Unie vystavena.
TITULO VI HLAVA VI
FUNCTIONAMENTO DEL UNION FUNGOVÁNÍ UNIE
CAPITULO I KAPITOLA I
DISPOSITIONES INSTITUTIONAL INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ
SECTION 1 ODDÍL 1
INSTITUTIONES ORGÁNY
Subsection 1 Pododdíl 1
Le Parlamento Europee Evropský parlament
ARTICULO III-330 Článek III-330
1. Un lege o lege-quadro del Consilio establi le mesuras necessari pro permitter le election del membros del Parlamento Europee per suffragio universal directe secundo un procedura uniforme in tote le Statos membros o conformemente con principios commun a tote le Statos membros. 1. Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady stanoví nezbytná opatření pro volbu členů Evropského parlamentu v přímých a všeobecných volbách konaných jednotným postupem ve všech členských státech nebo podle zásad společných všem členským státům.
Le Consilio decide per unanimitate, per un initiativa del Parlamento Europee e post approbation per iste, que se pronuncia per le majoritate del membros qui lo compone. Rada rozhoduje jednomyslně z podnětu a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Iste lege o lege-quadro entra in vigor post su approbation per le Statos membros conformemente con lor regulas constitutional respective. Tento zákon nebo rámcový zákon vstoupí v platnost až po schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.
2. Un lege europee del Parlamento Europee fixa le statuto e le conditiones general de exercitio del functiones de su membros. 2. Evropský zákon Evropského parlamentu stanoví úpravu a obecné podmínky výkonu funkcí jeho členů.
Le Parlamento Europee decide, per su proprie initiativa, post aviso del Commission e post approbation del Consilio. Evropský parlament se usnáší z vlastního podnětu po vyžádání stanoviska Komise a po obdržení souhlasu Rady.
Le Consilio decide per unanimitate re qualcunque regula o condition relative al regime fiscal del membros e del ex-membros. Rada rozhoduje jednomyslně o všech pravidlech a podmínkách týkajících se daňového režimu jeho stávajících nebo bývalých členů.
ARTICULO III-331 Článek III-331
Le lege europee fixa le statuto del partitos politic al nivello europee mentionate in le articulo I-46(4), e in particular le regulas relative a lor financiamento. Evropský zákon stanoví pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni podle čl. I-46 odst. 4, a zejména pravidla pro jejich financování.
ARTICULO III-332 Článek III-332
Le Parlamento Europee pote, per majoritate del membros qui lo compone, peter le Commission submitter qualcunque proposition appropriate que pare a illo necessitar le elaboration de un acto del Union pro le application del Constitution. Evropský parlament může většinou hlasů všech svých členů požádat Komisi, aby předložila vhodný návrh ve věcech, u nichž má za to, že je k provedení Ústavy potřeba vypracovat akt Unie.
Si le Commission submitte nulle proposition, illo communica le rationes de isto al Parlamento Europee. Pokud Komise návrh nepředloží, sdělí důvody Evropskému parlamentu.
ARTICULO III-333 Článek III-333
In le quadro del complimento de su missiones, le Parlamento Europee pote, per requesta del quarte parte del membros qui lo compone, constituer un commission temporari de investigation pro examinar, sin prejudicio del attributiones conferite in le Constitution a altere institutiones o organos, le allegationes de infraction e de mal administration in le application del derecto del Union, salvo si le factos allegate es examinate ante un jurisdiction e tanto longe que le procedura jurisdictional non es concludite. Evropský parlament může při plnění svých úkolů na žádost čtvrtiny všech členů zřídit dočasný vyšetřovací výbor, který by zkoumal obvinění z porušování práva Unie nebo nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování, s výjimkou případů, kdy jsou tvrzené skutečnosti předmětem dosud neukončeného soudního řízení; pravomoci svěřené Ústavou jiným orgánům nebo institucím tím nejsou dotčeny.
Le commission temporari de investigation cessa exister con le deposito de su reporto. Dočasný vyšetřovací výbor skončí svou činnost předložením své zprávy.
Un lege europee del Parlamento Europee fixa le modalitates del derecto de investigation. Podrobnosti pro výkon vyšetřovacího práva stanoví evropský zákon Evropského parlamentu.
Le Parlamento Europee decide, per su proprie initiativa, post approbation del Consilio e del Commission. Evropský parlament se usnáší z vlastního podnětu po obdržení souhlasu Rady a Komise.
ARTICULO III-334 Článek III-334
Conformemente con le articulo I-10(2)(d), qualcunque citatano del Union, assi como qualcunque persona physic o juridic residente o habente su domicilio statutari in un Stato membro, ha le derecto de presentar, individualmente o in association con altere personas, un petition al Parlamento Europee re un subjecto pertinente al dominios de activitate del Union e que le, la, o lo concerne directemente. V souladu s čl. I-10 odst. 2 písm. d) má každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v některém členském státě právo předložit samostatně či společně s dalšími osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se jich přímo dotýká.
ARTICULO III-335 Článek III-335
1. Le Parlamento Europee elige le Mediator Europee. 1. Evropský parlament zvolí evropského veřejného ochránce práv.
In conformitate con le articulo I-49(2)(d), ille es autorisate a reciper le planctos emanante de qualcunque citatano del Union o de qualcunque persona physic o juridic residente o habente su domicilio in un Stato membro, e relative a casos de mal administration in le action del institutiones, organos o organismos del Union, con exception del Tribunal de Justitia del Union Europee in le exercitio de su functiones jurisdictional. V souladu s čl. I-10 odst. 2 písm. d) a s článkem I-49 je oprávněn od kteréhokoli občana Unie nebo od kterékoli fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem v členském státě přijímat stížnosti, které se týkají případů nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí.
Conformemente con su mission, le Mediator Europee procede al investigationes que ille considera justificate, sia per su proprie initiativa, sia super le base del planctos que le ha essite presentate directemente o per le intermediation de un membro del Parlamento Europee, salvo si le factos allegate es o ha essite le objecto de un procedura jurisdictional. V souladu se svými povinnostmi provádí veřejný ochránce práv šetření, která považuje za opodstatněná, a to z vlastního podnětu nebo na základě stížností předložených mu přímo nebo prostřednictvím člena Evropského parlamentu, pokud tvrzené skutečnosti nejsou nebo nebyly předmětem soudního řízení.
Si le Mediator ha constatate un caso de mal administration, ille informa le institution, organo o organismo concernite, que dispone de un periodo de tres menses pro le communicar su aviso. Jestliže veřejný ochránce práv zjistí nesprávný úřední postup, postoupí věc dotyčnému orgánu, instituci nebo jinému subjektu, které mají lhůtu tří měsíců na to, aby mu sdělily své stanovisko.
Postea le Mediator transmitte un reporto al Parlamento Europee e al institution, organo o organismo concernite. Poté předá Evropskému parlamentu a dotyčnému orgánu, instituci nebo jinému subjektu zprávu.
Le persona ab le qual emana le plancto es informate del resultato de iste investigationes. Osobu podávající stížnost informuje o výsledku těchto šetření.
Cata anno, le Mediator presenta un reporto al Parlamento Europee re le resultatos de su investigationes. Veřejný ochránce práv podává každoročně zprávu o výsledku svých šetření Evropskému parlamentu.
2. Le Mediator es eligite post cata election del Parlamento Europee pro le duration del legislatura. 2. Veřejný ochránce práv je volen po každých volbách do Evropského parlamentu na dobu jeho volebního období.
Su mandato es renovabile. Může být zvolen opakovaně.
Le Mediator pote esser declarate dimissionari per le Tribunal de Justitia, per le requesta del Parlamento Europee, si ille non plus compli le conditiones necessari pro le exercitio de su functiones o si ille ha committite un falta grave. Veřejný ochránce práv může být odvolán z funkce Soudním dvorem na návrh Evropského parlamentu, přestane-li splňovat podmínky nezbytné k výkonu své funkce nebo se dopustí závažného pochybení.
3. Le Mediator exerce su functiones con total independentia. 3. Veřejný ochránce práv vykonává své funkce zcela nezávisle.
In le complimento de su deberes, ille sollicita o accepta instructiones de necun institution, organo o organismo. Nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádného orgánu, instituce nebo jiného subjektu.
Durante le duration de su functiones, le Mediator pote exercer necun altere activitate professional, remunerate o non. Během funkčního období nesmí vykonávat žádnou jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost.
4. Un lege europee del Parlamento Europee fixa le statuto e le considerationes general de exercitio del functiones del Mediator. 4. Evropský zákon Evropského parlamentu stanoví statut a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv.
Le Parlamento Europee decide, per su proprie initiativa, post aviso del Commission e approbation del Consilio Evropský parlament se usnáší z vlastního podnětu po obdržení stanoviska Komise a po obdržení souhlasu Rady.
ARTICULO III-336 Článek III-336
Le Parlamento Europee ha un session annual. Evropský parlament zasedá jednou ročně.
Illo se reuni, sin convocation formal, le secunde martedi in martio. Schází se, aniž by musel být svolán, druhé úterý v měsíci březnu.
Le Parlamento Europee pote reunir se a un session extraordinari per le requesta del majoritate del membros qui lo compone, o per le requesta del Consilio o del Commission. Evropský parlament se může sejít k mimořádnému zasedání na žádost většiny všech svých členů anebo na žádost Rady nebo Komise.
ARTICULO III-337 Článek III-337
1. Le Consilio Europee e le Consilio se pronuncia al Parlamento Europee sub le conditiones fixate per le regulamento interior del Consilio Europee, respectivemente del Consilio. 1. Za podmínek, které jsou stanoveny v jednacím řádu Evropské rady a v jednacím řádu Rady, mohou Evropská rada a Rada kdykoli vystoupit před Evropským parlamentem.
2. Le Commission pote assister a tote le sessiones del Parlamento Europee e compare, si iste lo desira. 2. Komise se může účastnit všech schůzí Evropského parlamentu a může před ním na svou žádost vystoupit.
Illo responde oralmente o per scripto al questiones que lo es ponite per le Parlamento Europee o per su membros. Odpovídá ústně nebo písemně na otázky, které jí položí Evropský parlament nebo jeho členové.
3. Le Parlamento Europee discute in un session public le reporto general annual que lo presenta le Commission. 3. Evropský parlament projednává na veřejném zasedání souhrnnou výroční zprávu, kterou mu předkládá Komise.
ARTICULO III-338 Článek III-338
Salvo dispositiones contrari in le Constitution, le Parlamento Europee decide per majoritate del votos exprimite. Nestanoví-li Ústava jinak, usnáší se Evropský parlament většinou odevzdaných hlasů.
Su regulamento interior fixa le quorum. Usnášeníschopnost stanoví jeho jednací řád.
ARTICULO III-339 Článek III-339
Le Parlamento Europee adopta su regulamento interior per le majoritate del membros qui lo compone. Evropský parlament přijme svůj jednací řád většinou hlasů všech svých členů.
Le actos del Parlamento Europee es publicate al conditiones mentionate per le Constitution e per su regulamento interior. Zápisy z jednání Evropského parlamentu se zveřejňují způsobem stanoveným v Ústavě a v jeho jednacím řádu.
ARTICULO III-340 Článek III-340
Si un motion de censura re le gestion del Commission es submittite al Parlamento Europee, illo solo pote pronunciar se re iste motion al minus tres dies post su deposito, e solo per un votation public. Byl-li podán návrh na vyslovení nedůvěry Komisi pro její činnost, může Evropský parlament o tomto návrhu rozhodnout až po uplynutí tří dnů od jeho podání, a to pouze veřejným hlasováním.
Si le motion de censura es adoptate per le majoritate del duo tertios del votos exprimite e per le majoritate del membros qui compone le Parlamento Europee, le membros del Commission debe dimitter collectivemente de lor functiones e le Ministro de Affaires Exterior del Union debe dimitter del functiones que ille exerce in le sino del Commission. Je-li návrh na vyslovení nedůvěry přijat většinou dvou třetin odevzdaných hlasů a většinou všech členů Evropského parlamentu, členové Komise kolektivně odstoupí ze svých funkcí a ministr zahraničních věcí Unie odstoupí ze své funkce v Komisi.
Illes remane in function e continua facer le affaires currente usque lor reimplaciamento, in conformitate con le articulos I-26 e I-27. Zůstávají ve funkci a vyřizují nadále běžné záležitosti, dokud nebudou nahrazeni v souladu s články I-26 a I-27.
In iste caso, le mandato del membros del Commission nominate pro reimplaciar les expira al data al qual haberea debite expirar le mandato del membros del Commission obligate a dimitter collectivemente de lor functiones. V tomto případě funkční období členů Komise jmenovaných jako nástupci skončí ke dni, k němuž by skončilo funkční období členů Komise, kteří museli kolektivně odstoupit.
Subsection 2 Pododdíl 2
Le Parlamento Europee Evropská rada
ARTICULO III-341 Článek III-341
1. In caso de votation, cata membro del Parlamento Europee pote representar solmente un singule del altere membros. 1. Při hlasování může být každý člen Evropské rady zmocněn hlasovat nejvýše za jednoho z ostatních členů.
Le abstention de membros presente o representate non impedi le adoption del decisiones del Consilio Europee que require le unanimitate. Zdržení se hlasování přítomných nebo zastoupených členů není překážkou přijetí usnesení Evropské rady vyžadujících jednomyslnost.
2. Le Presidente del Parlamento Europee pote esser invitate a esser audite per le Consilio Europee. 2. Předseda Evropského parlamentu může být vyzván, aby vystoupil před Evropskou radou.
3. Le Consilio Europee decide per majoritate simple re le questiones de procedura assi como re le adoption de su regulamento interior. 3. Evropská rada rozhoduje prostou většinou v procedurálních otázkách, jakož i při přijímání svého jednacího řádu.
4. Le Consilio Europee es assistite per le secretariato general del Consilio. 4. Evropské radě je nápomocen generální sekretariát Rady.
Subsection 3 Pododdíl 3
Le Consilio de Ministros Rada ministrů
ARTICULO III-342 Článek III-342
Le Consilio se reuni per convocation de su Presidente, per le initiativa de iste, per un de su membros. o per le Commission. Radu svolává k zasedání její předseda z vlastního podnětu, na žádost některého z jejích členů nebo na žádost Komise.
ARTICULO III-343 Článek III-343
1. In caso de votation, cata membro del Consilio pote representar solmente un singule del altere membros. 1. Při hlasování může být každý člen Rady zmocněn hlasovat nejvýše za jednoho z ostatních členů.
2. Pro le decisiones que require le majoritate simple, le Consilio decide per le majoritate del membros qui lo compone. 2. Má-li se Rada usnést prostou většinou, usnáší se většinou hlasů všech svých členů.
3. Le abstention de membros presente o representate non impedi le adoption del decisiones del Consilio que require le unanimitate. 3. Zdržení se hlasování přítomných nebo zastoupených členů není překážkou přijetí usnesení Rady vyžadujících jednomyslnost.
ARTICULO III-344 Článek III-344
1. Un Committee componite del representantes permanente del governamentos del Statos membros es responsabile del preparation del labores del Consilio e del execution del mandatos que iste lo confide. 1. Výbor složený ze stálých zástupců vlád členských států je zodpovědný za přípravu prací Rady a za plnění úkolů, kterými jej Rada pověří.
Le Committee pote adoptar decisiones de procedura in le casos mentionate in le regulamento interior del Consilio. V případech stanovených v jednacím řádu Rady může výbor vydávat procesní rozhodnutí.
2. Le Consilio es assistite de un secretariato general sub le responsabilitate de un secretario general nominate per le Consilio. 2. Radě je nápomocen generální sekretariát pod vedením generálního tajemníka jmenovaného Radou.
Le Consilio decide per majoritate simple re le organisation del secretariato general. Rada rozhoduje o organizaci generálního sekretariátu prostou většinou.
3. Le Consilio decide per majoritate simple re le questiones de procedura assi como re le adoption de su regulamento interior. 3. Rada rozhoduje o procedurálních otázkách a přijetí svého jednacího řádu prostou většinou.
ARTICULO III-345 Článek III-345
Le Consilio pote, per majoritate simple, peter al Commission de effectuar tote le studios que illo considera opportun pro le realisation del objectivos commun e de submitter le propositiones appropriate. Rada může prostou většinou požádat Komisi, aby provedla průzkumy, které Rada pokládá za potřebné k dosažení společných cílů, a aby jí předložila veškeré vhodné návrhy.
Si le Commission submitte necun proposition, illo communica le rationes al Consilio. Pokud Komise žádný návrh nepředloží, sdělí Radě důvody.
ARTICULO III-346 Článek III-346
Le Consilio adopta decisiones europee fixante le statutos del Committees previste per le Constitution. Rada přijme evropská rozhodnutí stanovící statuty výborů uvedených v Ústavě.
Illo decide per majoritate simple, post consultation del Commission. Rozhoduje prostou většinou po konzultaci s Komisí.
Subsection 4 Pododdíl 4
Le Commission Europee Evropská komise
ARTICULO III-347 Článek III-347
Le membros del Commission se abstine de tote acto incompatibile con lor functiones. Členové Komise se zdrží jakéhokoliv jednání neslučitelného s povahou své funkce.
Le Statos membros respecta lor independentia e non essaya influentiar les in le execution de lor cargas. Členské státy uznávají jejich nezávislost a nesnaží se je ovlivňovat při plnění jejich úkolů.
Le membros del Commission pote, durante le duration de lor functiones, exercer necun altere activitate professional, remunerate o non. Během funkčního období nesmějí členové Komise vykonávat žádnou jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost.
Illes assume, al momento de lor installation, le ingagiamento solemne de respectar, durante le duration de lor functiones e post lor cessation, le obligationes derivate de lor carga, in particular le deberes de integritate e discretion quanto al acceptation, post iste cessation, de certe functiones o de certe avantages. Při svém nástupu do funkce se slavnostně zavazují dodržovat během výkonu své funkce i po jeho ukončení povinnosti vyplývající z jejich postavení, zejména povinnost čestného a zdrženlivého jednání při přijímání některých funkcí nebo některých výhod po uplynutí funkčního období.
In caso de violation de iste obligationes, le Tribunal de Justitia, informate per le Consilio, e decidente per majoritate simple, o per le Commission, pote, secundo le casos, dimitter le persona concernite sub le conditiones mentionate in le articulo III-349 o privar le del derecto a pension o a qualcunque altere beneficio. V případě porušení těchto povinností může Soudní dvůr na návrh Rady, která rozhoduje prostou většinou, nebo Komise rozhodnout podle okolností o jejich odvolání podle článku III-349 nebo o odnětí jejich nároku na důchod nebo jej nahrazující požitky.
ARTICULO III-348 Článek III-348
1. Foras del renovation periodic e del decessos, le functiones del membros del Commission fini individualmente per dimission voluntari o per destitution. 1. Mimo případy pravidelné obměny a smrti končí výkon funkce člena Komise odstoupením nebo odvoláním.
2. Un membro dimissionari del Commission, dimittite o decedite, debe, pro le duration restante del mandato, esser substituite per un nove membro del mesme nationalitate, nominate per le Consilio de accordo commun con le Presidente del Commission, post consultation del Parlamento Europee e in conformitate con le criterios in le articulo I-26(4). 2. Člen Komise je v případě odstoupení, odvolání nebo smrti nahrazen pro zbývající část funkčního období novým členem stejné státní příslušnosti, kterého jmenuje Rada společnou dohodou s předsedou Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a v souladu s kritérii stanovenými v čl. I-27 odst. 4.
Le Consilio unanime pote, per proposition del Presidente del Commission, decider que un nove membro non es appunctate, in particular quando le duration restante del mandato del membro del Commission es curte. Rada může jednomyslně na návrh předsedy Komise rozhodnout, že člena není třeba nahradit, zejména pokud je zbývající část jeho funkčního období krátká.
3. In caso de dimission voluntari, de destitution o de decesso, le Presidente es reimplaciate pro le duration restante del mandato, conformemente con le articulo I27(1). 3. Předseda je v případě odstoupení, odvolání nebo smrti nahrazen pro zbývající část funkčního období v souladu s čl. I-27 odst. 1.
4. In caso de dimission voluntari, de destitution o de decesso, le Ministro de Affaires Exterior del Union es reimplaciate, pro le duration restante del mandato, conformemente con le articulo I-28(1). 4. Ministr zahraničních věcí Unie je v případě odstoupení, odvolání nebo smrti nahrazen pro zbývající část funkčního období v souladu s čl. I-28 odst. 1.
5. In caso de dimission voluntari de tote le membros del Commission, istes resta in function e continua facer le cargas currente usque lor reimplaciamento, pro le duration restante del mandato, conformemente con le articulos I-26 e I-27. 5. V případě odstoupení všech členů Komise zastávají tito členové ve funkci a vyřizují nadále běžné záležitosti až do okamžiku svého nahrazení pro zbývající část funkčního období, v souladu s články I-26 a I-27.
ARTICULO III-349 Článek III-349
Qualcunque membro del Commission pote, si ille non plus compli le conditiones necessari pro le exercitio de su functiones, o si ille ha committite un falta grave, esser declarate dimissionari per le Tribunal de Justitia, per le requesta del Consilio, que decide per majoritate simple, o del Commission. Přestane-li kterýkoli člen Komise splňovat podmínky nezbytné k výkonu své funkce nebo dopustil-li se vážného pochybení, může být odvolán Soudním dvorem na návrh Rady, která rozhoduje prostou většinou, nebo na návrh Komise.
ARTICULO III-350 Článek III-350
Sin prejudicio del articulo I-28(4), le responsabilitates incumbente al Commission es structurate e repartite inter su membros per su Presidente, conformemente con le articulo I-27(3). Aniž je dotčen čl. I-28 odst. 4, působnost Komise strukturuje a přiděluje jejím členům předseda v souladu s čl. I-27 odst. 3.
Le Presidente pote reorganisar le repartition de iste responsabilitates durante le mandato. Předseda může změnit rozdělení působnosti i během funkčního období.
Le membros del Commission exerce le functiones que le Presidente les attribue. Členové Komise vykonávají úkoly, které jim předseda svěřil, pod jeho vedením.
ARTICULO III-351 Článek III-351
Le decisiones del Commission es acquirite per majoritate de su membros. Komise se usnáší většinou hlasů svých členů.
Su regulamento interior fixa le quorum. Usnášeníschopnost stanoví její jednací řád.
ARTICULO III-352 Článek III-352
1. Le Commission adopta su regulamento interior in vista de assecurar su functionamento e illo de su servicios. 1. Komise přijme svůj jednací řád, kterým upraví svou činnost a činnost útvarů jí podléhajících.
Le Commission assecura le publication de iste regulamento. Zajistí zveřejnění tohoto jednacího řádu.
2. Le Commission publica cata anno, al minus un mense ante le apertura del session del Parlamento Europee, un reporto general re le activitate del Union. 2. Komise zveřejní každoročně nejméně měsíc před zahájením zasedání Evropského parlamentu souhrnnou zprávu o činnosti Unie.
Subsection 5 Pododdíl 5
Le Tribunal de Justitia del Union Europee Soudní dvůr Evropské unie
ARTICULO III-353 Článek III-353
Le Tribunal de Justitia ha su sessiones in cameras, in un grande camera o in un assemblea plen, conformemente con le statuto del Tribunal del Union Europee. Soudní dvůr zasedá v senátech, ve velkém senátu nebo v plénu v souladu se statutem Soudního dvora Evropské unie.
ARTICULO III-354 Článek III-354
Le Tribunal de Justitia es assistite per octo advocatos general. Soudnímu dvoru je nápomocno osm generálních advokátů.
Si le Tribunal de Justitia lo sollicita, le Consilio pote adoptar, per unanimitate, un decision europee pro augmentar le numero de advocatos general. Na žádost Soudního dvora může Rada jednomyslně přijmout evropské rozhodnutí, aby počet generálních advokátů zvýšila.
Le function del advocato general consiste in presentar publicamente, con tote impartialitate e independentia, conclusiones motivate re le affaires que, conformemente con le statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee, require su intervention. Úlohou generálního advokáta je předkládat veřejně, zcela nestranně a nezávisle odůvodněné závěry ve věcech, které podle statutu Soudního dvora Evropské unie vyžadují jeho účast.
ARTICULO III-355 Článek III-355
Le judices e le advocatos general del Tribunal de Justitia, eligite inter personas qui ha plen garantias de independentia e qui reuni le conditiones requirite pro exercer, in lor paises respective, le plus alte functiones jurisdictional, o qui es jurisconsultos possedente competentias recognoscite, es nominate de accordo commun per le governamentos del Statos membros, post consultation del Committee mentionate in le articulo III-357. Soudci a generální advokáti Soudního dvora jsou vybíráni z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti a které splňují požadavky nezbytné k výkonu nejvyšších soudních funkcí v jejich zemích nebo jsou obecně uznávanými znalci práva; jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států po konzultaci s výborem uvedeným v článku III-357.
Il ha un renovation partial del judices e del advocatos general tote le tres annos secundo le conditiones mentionate in le statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee. Každé tři roky dochází k částečné obměně soudců a generálních advokátů za podmínek stanovených statutem Soudního dvora Evropské unie.
Le judices designa, inter illes, pro tres annos, le Presidente del Tribunal de Justitia. Soudci volí ze svého středu předsedu Soudního dvora na dobu tří let.
Su mandato es renovabile. Předseda může být zvolen opakovaně.
Le Tribunal de Justitia adopta su regulamento de procedura. Soudní dvůr přijme svůj jednací řád.
Iste regulamento es submittite al approbation del Consilio. Jednací řád vyžaduje schválení Rady.
ARTICULO III-356 Článek III-356
Le numero del judices del Tribunal General es fixate per le statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee. Počet soudců Tribunálu stanoví statut Soudního dvora Evropské unie.
Le statuto pote disponer que le Tribunal es assistite per advocatos general. Statut může stanovit, že Tribunálu jsou nápomocni generální advokáti.
Le membros del Tribunal es eligite inter personas qui offere plen garantias de independentia e qui possede le capacitate requirite pro le exercitio de alte functiones jurisdictional. Soudci Tribunálu jsou vybíráni z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti a jsou způsobilé k výkonu vysokých soudních funkcí.
Illes es nominate de accordo commun per le governamentos del Statos membros, post consultation del Committee mentionate in le articulo III-357. Jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států po konzultaci s výborem uvedeným v článku III-357.
Il ha un renovation partial del Tribunal tote le tres annos. Každé tři roky dochází k částečné obměně soudců Tribunálu.
Le judices designa inter illes, pro tres annos, le Presidente del Tribunal. Soudci volí ze svého středu předsedu Tribunálu na dobu tří let.
Su mandato es renovabile. Předseda může být zvolen opakovaně.
Le Tribunal adopta su regulamento de procedura de accordo con le Tribunal de Justitia. Tribunál přijme svůj jednací řád po dohodě s Soudním dvorem.
Iste regulamento es submittite al approbation del Consilio. Jednací řád vyžaduje schválení Rady.
Solmente si le statuto dispone alteremente, le dispositiones del Constitution relative al Tribunal de Justitia es applicabile al Tribunal. Nestanoví-li statut jinak, vztahují se ustanovení Ústavy týkající se Soudního dvora i na Tribunál.
ARTICULO III-357 Článek III-357
Un committee es constituite a fin de dar un aviso re le adhesion del candidatos al exercitio del functiones de judice e de advocato general del Tribunal de Justitia e del Tribunal General ante que le governamentos del Statos membros procede al nominationes in conformitate con le articulos III-355 e III-356. Zřizuje se výbor, který před jmenováním vládami členských států podle článků III-355 a III-356 vydává stanovisko k vhodnosti kandidátů na funkce soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu.
Le committee es componite de septe personas eligite inter ex-membros del Tribunal de Justitia e del Tribunal General, membros del jurisdictiones national supreme e juristas possedente competentias recognoscite, del quales un es proponite per le Parlamento Europee. Tento výbor se skládá ze sedmi osob vybraných mezi bývalými členy Soudního dvora a Tribunálu, členy nejvyšších vnitrostátních soudních orgánů a obecně uznávanými právníky, z nichž jedna bude navržena Evropským parlamentem.
Le Consilio adopta un decision europee establiente le regulas de functionamento de iste committee, assi como un decision europee que designa le membros. Rada přijme evropské rozhodnutí stanovící pravidla fungování tohoto výboru a evropské rozhodnutí o jmenování jeho členů.
Le Consilio decide per initiativa del Presidente del Tribunal de Justitia. Rada rozhoduje z podnětu předsedy Soudního dvora.
ARTICULO III-358 Článek III-358
1. Le Tribunal General es competente pro cognoscer in prime instantia recursos mentionate in le articulos III-365, III-376, III-372 e III-374, con exception del recursos que es attribuite a un tribunal specialisate create in application del articulo III-359 e del recursos que le statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee reserva al Tribunal de Justitia. 1. Tribunál je příslušný rozhodovat v prvním stupni o žalobách uvedených v článcích III-365, III-367, III-370, III-372 a III-374 s výjimkou těch, které jsou v působnosti některého specializovaného soudu zřízeného na základě článku III-359, nebo těch, které statut Soudního dvora Evropské unie vyhrazuje Soudnímu dvoru.
Le statuto pote establir que le Tribunal de Justitia es competente pro altere categorias de recursos. Statut může stanovit, že Tribunál je příslušný i pro jiné kategorie žalob.
Le decisiones prendite per le Tribunal General in virtute del presente paragrapho pote esser le objecto de un recurso de cassation ante le Tribunal de Justitia, sub le conditiones e limites mentionate in le statuto del Tribunal de Justitia europee. Proti rozhodnutím Tribunálu podle tohoto odstavce je možno za podmínek a v mezích stanovených statutem podat opravný prostředek k Soudnímu dvoru, omezený na právní otázky.
2. Le Tribunal General es competente pro cognoscer recursos que es formate contra le decision del tribunales specialisate. 2. Tribunál je příslušný rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutím specializovaných soudů.
Le decisiones prendite per le Tribunal General in virtute del presente paragrapho pote exceptionalmente esser le objecto de un reexamine per le Tribunal de Justitia, secundo le conditiones e limites mentionate in le statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee, in caso de risco seriose pro le unitate o le coherentia del derecto del Union. Rozhodnutí Tribunálu podle tohoto odstavce mohou být výjimečně za podmínek a v mezích stanovených statutem Soudního dvora Evropské unie přezkoumána Soudním dvorem v případě vážného nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva Unie.
3. Le Tribunal General es competente pro cognoscer questiones prejudicial, submittite in virtute del articulo III-369, in le materias specific determinate per le statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee. 3. Tribunál je příslušný rozhodovat o předběžných otázkách podle článku III-369 ve zvláštních oblastech určených statutem Soudního dvora Evropské unie.
Quando le Tribunal General considera que le affaire require un decision de principio que pote affectar le unitate o le coherentia del derecto del Union, illo pote reinviar le affaire al Tribunal de Justitia, que debe decider. Má-li Tribunál za to, že věc vyžaduje zásadní rozhodnutí, jež může ovlivnit jednotu a soulad práva Unie, může věc postoupit k rozhodnutí Soudnímu dvoru.
Le decisiones prendite per le Tribunal General re questiones prejudicial pote exceptionalmente esser le objecto de un reexamine per le Tribunal de Justitia, sub conditiones e intra limites mentionate in le statuto, in caso de risco seriose pro le unitate o le coherentia del derecto del Union. Rozhodnutí Tribunálu o předběžných otázkách mohou být výjimečně za podmínek a v mezích stanovených statutem přezkoumána Soudním dvorem v případě vážného nebezpečí narušení jednoty nebo souladu práva Unie.
ARTICULO III-359 Článek III-359
1. Le lege europee pote crear tribunales specialisate adjuncte al Tribunal General, cargate de cognoscer in prime instantia certe categorias de recursos formate in le materias specific. 1. Evropský zákon může zřídit specializované soudy připojené k Tribunálu, příslušné rozhodovat v prvním stupni o některých kategoriích žalob ve zvláštních oblastech.
Illo es adoptate sia per proposition del Commission e post consultation del Tribunal de Justitia, sia per requesta del Tribunal de Justitia e post consultation del Commission. Přijme se buď na návrh Komise a po konzultaci se Soudním dvorem nebo na žádost Soudního dvora a po konzultaci s Komisí.
2. Le lege europee pro le creation de un tribunal specialisate fixa le regulas relative al composition de iste tribunal e precisa le portata del attributiones que es conferite a iste tribunal specialisate. 2. Evropský zákon o zřízení specializovaného soudu stanoví pravidla pro jeho složení a upřesní rozsah pravomocí, které jsou mu svěřeny.
3. Le decisiones del tribunales specialisa- te pote esser le objecto de un recurso de cassation limitate al questiones de derecto o, quando le lege europee re le creation del tribunal specialisate lo previde, de un appello relative equalmente al questiones de facto, ante le Tribunal General. 3. Proti rozhodnutí specializovaných soudů je možné podat opravný prostředek k Tribunálu buď omezený na právní otázky, nebo stanoví-li tak evropský zákon o zřízení specializovaného soudu, též týkající se skutkových otázek.
4. Le membros del tribunales specialisate es eligite inter personas offerente plen garantias de independentia e possedente le capacitate requirite pro le exercitio de functiones jurisdictional. 4. Členové specializovaných soudů jsou vybíráni z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti a jsou způsobilé k výkonu soudních funkcí.
Illes es nominate per le Consilio, que decide per unanimitate. Jsou jmenováni Radou, která rozhoduje jednomyslně.
5. Le tribunales specialisate adopta lor regulamento de procedura in accordo con le Tribunal de Justitia. 5. Specializované soudy přijmou svůj jednací řád po dohodě se Soudním dvorem.
Iste regulamento es submittite al approbation del Consilio. Jednací řád vyžaduje schválení Rady.
6. Salvo un disposition in contrario del lege europee pro le creation de un tribunal specialisate, le dispositiones del Consilio relative al Tribunal de Justitia del Union Europee e le dispositiones del statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee es applicate al tribunales specialisate. 6. Nestanoví-li evropský zákon o zřízení specializovaného soudu jinak, vztahují se ustanovení Ústavy týkající se Soudního dvora Evropské unie a statut Soudního dvora Evropské unie i na specializované soudy.
Le titulo 1 del statuto e su articulo 64 es applicate in tote caso al tribunales specialisate. Hlava I a článek 64 statutu se na specializované soudy použijí v každém případě.
ARTICULO III-360 Článek III-360
Si le Commission considera que un Stato membro non ha complite un del obligationes que lo incumbe in virtute del Constitution, illo emitte un aviso motivate re iste subjecto, post haber offerite a iste Stato le possibilitate de presentar su observationes. Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj z Ústavy vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat vyjádření.
Si le Stato concernite non se conforma a iste aviso in le termino determinate per le Commission, iste pote submitter le affaire al Tribunal de Justitia del Union Europee. Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie.
ARTICULO III-361 Článek III-361
Cata un del Statos membros pote recurrer al Tribunal de Justitia del Union Europee, si illo considera que un altere Stato membro non ha complite un del obligationes que lo incumbe in virtute del Constitution. Má-li členský stát za to, že jiný členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá z Ústavy, může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie.
Ante que un Stato membro intenta, contra un altere Stato membro, un recurso fundate super un pretendite violation del obligationes que lo incumbe in virtute del Constitution, illo debe submitter le affaire al Commission. Dříve než členský stát podá proti jinému členskému státu žalobu pro údajné nesplnění povinnosti, která pro něj vyplývá z Ústavy, předloží věc Komisi.
Le Commission emitte un aviso motivate post que le Statos interessate ha habite le possibilitate de presentar contradictorimente lor observationes scripte e oral. Komise vydá odůvodněné stanovisko poté, co umožní dotyčným státům, aby si navzájem předložily písemná i ústní vyjádření.
Si le Commission non ha emittite le aviso intra un termino de tres menses a partir del requesta, le absentia de aviso non impedi que le affaire es submittite al Tribunal de Justitia. Nevydá-li Komise takové stanovisko ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí věc byla předložena, může být věc předložena Soudnímu dvoru Evropské unie i bez stanoviska Komise.
ARTICULO III-362 Článek III-362
1. Si le Tribunal de Justitia del Union Europee declara que un stato membro non ha complite un del obligationes que lo incumbe in virtute del Constitution, iste Stato es obligate a prender le mesuras necessari pro le execution del sententia del Tribunal de Justitia. 1. Shledá-li Soudní dvůr Evropské unie, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj vyplývá z Ústavy, je tento stát povinen přijmout opatření, která vyplývají z rozsudku tohoto soudního dvora.
2. Si le Commission considera que le Stato membro concernite non ha prendite le mesuras pro le execution del sententia mentionate in le paragrapho 1, illo pote submitter le affaire al Tribunal de Justitia del Union Europee, post haber offerite a iste Stato de presentar su observationes. 2. Má-li Komise za to, že dotyčný členský stát nepřijal opatření, která vyplývají z rozsudku uvedeného v odstavci 1, může předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie poté, co poskytla tomuto státu příležitost se vyjádřit.
Illo indica le amonta del summa forfaitari o del mulcta a pagar per le Stato membro concernite que illo considera adaptate al circumstantias. Navrhne paušální částku nebo penále, již je dotyčný členský stát povinen zaplatit, ve výši, kterou považuje za přiměřenou okolnostem.
Si le Tribunal de Justitia declara que le Stato membro concernite non se ha conformate a su sententia, illo pote infliger lo le pagamento de un summa forfaitari o de un mulcta. Shledá-li Soudní dvůr Evropské unie, že dotyčný členský stát nevyhověl jeho rozsudku, může mu uložit zaplacení paušální částky nebo penále.
Iste procedura es sin prejudicio del articulo III-361. Článek III-361 není tímto postupem dotčen.
3. Quando le Commission presenta un recurso ante le Tribunal de Justitia del Union Europee in virtute del articulo III360, considerante que le Stato membro concernite non ha complite su obligation de informar re le mesuras de transposition de un lege-quadro europee, illo pote, si illo lo considera opportun, indicar le amonta del summa forfaitari o del mulcta a pagar per le Stato membro concernite que illo considera adaptate al circumstantias. 3. Předloží-li Komise Soudnímu dvoru Evropské unie věc podle článku III-360 z důvodu, že dotyčný stát nesplnil povinnost oznámit opatření provádějící evropský rámcový zákon, může, pokládá-li to za vhodné, navrhnout paušální částku nebo penále, již je dotyčný členský stát povinen zaplatit, ve výši, kterou považuje za přiměřenou okolnostem.
Si le Tribunal de Justitia constata noncomplimento, illo pote infliger al Stato membro concernite le pagamento de un summa forfaitari o de un mulcta in le limite del amonta indicate per le Commission. Shledá-li Soudní dvůr Evropské unie, že došlo k porušení povinnosti, může členskému státu uložit zaplacení paušální částky nebo penále, které nepřekročí výši navrženou Komisí.
Le obligation de pagamento entra in vigor al data fixate per le Tribunal de Justitia in su sententia. Platební povinnost nabude účinku ke dni stanovenému Soudním dvorem Evropské unie v jeho rozsudku.
ARTICULO III-363 Článek III-363
Le leges o regulationes europee del Commission pote attribuer al Tribunal de Justitia del Union Europee un competentia de plen jurisdiction pro le sanctiones que illos previde. Evropské zákony nebo evropská nařízení Rady mohou na Soudní dvůr Evropské unie přenést neomezenou soudní pravomoc týkající se sankcí, které jsou v nich uvedeny.
ARTICULO III-364 Článek III-364
Sin prejudicio del altere dispositiones del Constitution, le lege europee pote attribuer al Tribunal de Justitia del Union Europee, in le mesura que illo determina, le competentia de decider re le lites relative al application del actos adoptate in virtute del Constitution que crea titulos europee de proprietate intellectual. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Ústavy, může evropský zákon na Soudní dvůr Evropské unie přenést v míře, kterou stanoví, pravomoc rozhodovat ve sporech týkajících se používání aktů přijatých na základě Ústavy, které vytvářejí evropská práva duševního vlastnictví.
ARTICULO III-365 Článek III-365
1. Le Tribunal de Justitia del Union Europee controla le legalitate del leges e legesquadros europee, del actos del Consilio, del Commission e del Banca Central Europee, alteres que le recommendationes e le avisos, assi como actos del Parlamento Europee e del Consilio Europee destinate a producer effectos juridic vis-à-vis tertie partes. 1. Soudní dvůr Evropské unie přezkoumává legalitu evropských zákonů a rámcových zákonů, aktů Rady, Komise a Evropské centrální banky, s výjimkou doporučení a stanovisek, a aktů Evropského parlamentu a Evropské rady, které mají právní účinky vůči třetím osobám. Rovněž přezkoumává legalitu aktů institucí a jiných subjektů Unie, které mají právní účinky vůči třetím osobám.
2. Pro le fines del paragrapho 1, le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente pro pronunciar se re le recursos pro incompetentia, violation del formas substantial, violation del Constitution o de qualcunque regula de derecto relative a su application, o deviation de poter, facite per un Stato membro, le Parlamento Europee, le Consilio o le Commission. 2. Pro účely odstavce 1 má Soudní dvůr Evropské unie pravomoc rozhodovat o žalobách podaných členskými státy, Evropským parlamentem, Radou nebo Komisí pro nedostatek příslušnosti, pro porušení podstatných formálních náležitostí, pro porušení Ústavy nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejího provádění anebo pro zneužití pravomoci.
3. Le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente, sub le conditiones mentionate in le paragraphos 1 e 2, pro pronunciar se re le recursos facite per le Tribunal de Contos, per le Banca Central Europee e per le Committee del Regiones con le fin de salveguardar le prerogativas de istes. 3. Soudní dvůr Evropské unie má za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 pravomoc rozhodovat o žalobách podaných Účetním dvorem, Evropskou centrální bankou a Výborem regionů k ochraně jejich výsadních práv.
4. Tote persona physic o juridic pote facer, sub le conditiones mentionate in le paragraphos 1 e 2, un recurso contra le actos del quales ille es le destinatario o que le concerne directemente e individualmente, assi como contra le actos regulamentari que le concerne directemente e que non include mesuras de execution. 4. Každá fyzická nebo právnická osoba může za podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 podat žalobu proti aktům, které jsou jí určeny, nebo které se jí bezprostředně a osobně dotýkají, jakož i proti podzákonným právním aktům, které se jí bezprostředně týkají a nevyžadují přijetí prováděcích opatření.
5. Le actos creante le organos e organismos del Union pote previder conditiones e modalitates particular concernente le recursos facite per personas physic o juridic contra actos de iste organos o organismos destinate a producer effectos juridic in relation a illes. 5. Akty zřizující instituce a jiné subjekty Unie mohou stanovit zvláštní podmínky a úpravy týkající se žalob podávaných fyzickými nebo právnickými osobami proti aktům těchto institucí a jiných subjektů, které vůči nim mají právní účinky.
6. Le recursos mentionate per le articulo presente debe esser facite intra un termino de duo menses a partir, secundo le casos, del publication del acto, de su notification al demandante o, in absentia de un tal notification, desde le die que le demandante ha cognoscentia de illo. 6. Žaloby uvedené v tomto článku musí být podány ve lhůtě dvou měsíců, a to podle okolností ode dne vyhlášení příslušného aktu, ode dne jeho oznámení navrhovateli nebo ode dne, kdy se o něm navrhovatel dozvěděl.
ARTICULO III-366 Článek III-366
Si le recurso es fundate, le Tribunal de Justitia del Union Europee declara nulle e sin valor ni effecto le acto impugnate. Je-li žaloba opodstatněná, Soudní dvůr Evropské unie prohlásí napadený akt za neplatný od počátku.
Totevia, illo indica, si illo lo considera necessari, iste effectos del acto annullate que debe esser considerate como definitive. Soudní dvůr Evropské unie však uvede, považuje-li to za nezbytné, ty účinky aktu prohlášeného za neplatný, které jsou nadále považovány za zachované.
ARTICULO III-367 Článek III-367
Si, in violation del Constitution, le Parlamento Europee, le Consilio de Europa, le Consilio, le Commission, o le Banca Central Europee, se abstine de decider, le Statos membros e le altere institutiones del Union pote recurrer al Tribunal de Justitia del Union Europee pro facer constatar iste violation. Poruší-li Evropský parlament, Evropská rada, Rada, Komise nebo Evropská centrální banka Ústavu svou nečinností, mohou členské státy a ostatní orgány Unie předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie, aby určil, že došlo k takovému porušení.
Le presente articulo se applica, sub le mesme conditiones, al organos e organismos del Union que se abstine de decider. Tento článek se za stejných podmínek použije na nečinnost institucí a jiných subjektů Unie.
Iste recurso solmente es admissibile si le institution, organo o organismo concernite ha essite previemente invitate a ager. Tato žaloba je přípustná pouze tehdy, byl-li příslušný orgán, instituce či jiný subjekt předem vyzván, aby jednal.
Si, post un termino de duo menses a partir de iste invitation, le institution, le organo o le organismo non ha definite lor position, le recurso pote esser facite in un nove termino de duo menses. Jestliže se orgán, instituce či jiný subjekt ve lhůtě dvou měsíců od této výzvy nevyjádří, může být žaloba podána v další lhůtě dvou měsíců.
Tote persona physic o juridic pote recurrer al Tribunal de Justitia sub le conditiones mentionate in le prime e secunde paragraphos, pro reprochar un del institutiones, o un del organos o organismos del Union de non haber dirigite a ille un acto distincte de un recommendation o de un aviso. Každá fyzická nebo právnická osoba může za podmínek uvedených v prvním a druhém pododstavci podat stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie na některý orgán, instituci či jiný subjekt Unie proto, že nevydaly akt této osobě určený, jiný než doporučení nebo stanovisko.
ARTICULO III-368 Článek III-368
Le institution, organo o organismo del qual emana le acto annullate, e cuje abstention ha essite declarate contrari al Constitution, es obligate a prender mesuras que include le execution del sententia del Tribunal de Justitia del Union Europee. Orgán, instituce nebo jiný subjekt, jejichž akt byl prohlášen za neplatný nebo jejichž nečinnost byla prohlášena za odporující Ústavě, jsou povinny přijmout opatření vyplývající z rozsudku Soudního dvora Evropské unie.
Iste obligation es sin prejudicio de lo que pote resultar del application del secunde paragrapho del articulo III-431. Tato povinnost se netýká povinností, které mohou vyplynout z použití čl. III-431 druhého pododstavce.
ARTICULO III-369 Článek III-369
Le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente pro decider, con character prejudicial re: Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat o předběžných otázkách týkajících se
a) le interpretation del Constitution; a) výkladu Ústavy,
b) le validitate e le interpretation del actos del institutiones, organos e organismos del Union. b) platnosti a výkladu aktů přijatých orgány, institucemi a jinými subjekty Unie.
Quando un tal question es ponite ante le jurisdiction de un del Statos membros, iste jurisdiction pote, si iste Stato considera que un decision re iste puncto es necessari pro dar su judicamento, peter le Tribunal de Justitia de decider re iste question. Vyvstane-li taková otázka před soudem členského státu, může tento soud, považuje-li rozhodnutí o této otázce za nezbytné k vynesení svého rozsudku, požádat Soudní dvůr Evropské unie o rozhodnutí o této otázce.
Quando un tal question es ponite in un affaire pendente ante un organo jurisdictional national cuje decisiones non es susceptibile de un recurso jurisdictional de derecto interne, iste organo es obligate a submitter le question al Tribunal de Justitia. Vyvstane-li taková otázka při jednání před soudem členského státu, jehož rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky podle vnitrostátního práva, je tento soud povinen obrátit se na Soudní dvůr Evropské unie.
Si un tal question es ponite in un affaire ante un organo jurisdictional national in relation con un persona private de libertate, le Tribunal de Justitia decide intra un termino le plus breve possibile. Pokud tato otázka vyvstane při jednání před soudem členského státu, které se týká osoby ve vazbě, rozhodne Soudní dvůr Evropské unie v co nejkratší lhůtě.
ARTICULO III-370 Článek III-370
Le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente pro decider in lites relative al reparation del damnos mentionate in le secunde e tertie paragraphos del articulo III-431. Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat spory o náhradu škody podle čl. III-431 druhého a třetího pododstavce.
ARTICULO III-371 Článek III-371
Le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente pro pronunciar se re le legalitate de un acto adoptate per le Consilio Europee o per le Consilio in virtute del articulo I59, solmente per requesta del Stato membro que es le objecto del constatation del Consilio Europee o del Consilio e unicamente in lo que concerne le respecto del dispositiones de procedura establite in iste articulo. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o legalitě aktů přijatých Evropskou radou nebo Radou podle článku I-59 výlučně na žádost členského státu dotčeného rozhodnutím Evropské rady nebo Rady, a to výhradně v otázce procedurálních ustanovení obsažených v uvedeném článku.
Iste requesta debe esser facite intra un termino de un mense a partir de iste constatation. Tato žádost musí být podána do jednoho měsíce ode dne takového rozhodnutí.
Le Tribunal de Justitia decide intra un termino de un mense a partir del data del requesta. Soudní dvůr rozhodne ve lhůtě jednoho měsíce ode dne této žádosti.
ARTICULO III-372 Článek III-372
Le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente pro decider re qualcunque lite inter le Union e su agentes intra le limites e conditiones determinate per le statuto del functionarios del Union e le regime applicabile al altere agentes del Union. Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat všechny spory mezi Unií a jejími zaměstnanci v mezích a za podmínek stanovených ve služebním řádu úředníků Unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Unie.
ARTICULO III-373 Článek III-373
Le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente, intra le limites infra exponite, pro decider re lites concernente: Soudní dvůr Evropské unie má v mezích dále uvedených pravomoc rozhodovat spory, které se týkají
a) le execution del obligationes del Statos membros resultante del statuto del Banca Europee de Investimentos. a) plnění závazků členských států, jež vyplývají ze statutu Evropské investiční banky.
Le consilio de administration del banca dispone hic del poteres concedite, secundo le articulo III360, al Commission; Správní rada Banky má v této souvislosti pravomoci, které článek III-360 přiznává Komisi;
b) le accordos del Consilio de Governatores del Banca Europee de Investimentos. b) usnesení Rady guvernérů Evropské investiční banky.
Cata Stato membro, le Commission e le Consilio de Administration del Banca pote facer un recurso in iste materia sub le conditiones mentionate in le articulo III-365; Každý členský stát, Komise a správní rada Banky může v této souvislosti podat žalobu za podmínek stanovených v článku III-365;
c) le accordos del Consilio de Administration del Banca Europee de Investimentos. c) usnesení správní rady Evropské investiční banky.
Le recursos contra iste accordos pote esser facite, intra le conditiones mentionate in le articulo III-365, solmente per le Statos membros o le Commission, e unicamente pro violation del formas de procedura mentionate in le paragraphos 2 e 5, 6 e 7 del articulo 19 del statuto del Banca; Žaloby proti těmto usnesením mohou za podmínek uvedených v článku III-365 podat pouze členské státy nebo Komise, a to pouze pro porušení formálního postupu stanoveného v čl. 19 odst. 2, 5, 6 a 7 statutu banky,
d) le execution per le bancas national del obligationes resultante del Constitution e del statuto del Systema europee de bancas central e del Banca Central Europee. d) plnění povinností národními centrálními bankami podle Ústavy a statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Le Consilio de Governatores del Banca Central Europee da, pro isto, vis-à-vis del bancas central national poteres recognoscite al Commission per le articulo III-360 vis-à-vis del Statos membros. Rada guvernérů Evropské centrální banky má ve vztahu k národním centrálním bankám v této věci pravomoci, které článek III-360 přiznává Komisi ve vztahu k členským státům.
Si le Tribunal de Justitia del Union Europee recognosce que un banca central national non ha complite un del obligationes que lo incumbe in virtute del Constitution, iste banca debe prender le dispositiones que include le execution del sententia del Tribunal de Justitia. Shledá-li Soudní dvůr Evropské unie, že národní centrální banka nesplnila povinnost podle Ústavy, je tato banka povinna učinit opatření, která vyplývají z rozsudku Soudního dvora Evropské unie.
ARTICULO III-374 Článek III-374
Le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente pro decider in virtute de un clausula compromissori le qual es parte de un contracto de derecto public private passate per le Union o pro su conto. Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve veřejnoprávní nebo v soukromoprávní smlouvě uzavřené Unií nebo jejím jménem.
ARTICULO III-375 Článek III-375
1. Sin prejudicio del competentias que le Constitution attribue al Tribunal de Justitia del Union Europee, le lites in le quales le Union es parte non es, pro iste motivo, subtrahite al competentia del jurisdictiones national. 1. S výhradou pravomocí svěřených Soudnímu dvoru Evropské unie Ústavou nejsou spory, v nichž je Unie stranou, vyňaty z pravomoci vnitrostátních soudů.
2. Le Statos membros se obliga a non submitter controversias relative al interpretation o al application del Constitution a un procedura pro solver illos que es distincte del proceduras establite in le Constitution. 2. Členské státy se zavazují, že spory o výklad nebo uplatňování Ústavy nebudou řešit jinak, než jak stanoví Ústava.
3. Le Tribunal de Justitia del Union Europee es competente pro decider re qualcunque controversia inter le Statos membros relationate con le objecto del Constitution, si iste controversia lo es submitte in virtute de un compromisso. 3. Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat všechny spory mezi členskými státy, které souvisejí s předmětem Ústavy, jsou-li mu tyto spory předloženy na základě rozhodčí smlouvy.
ARTICULO III-376 Článek III-376
Le Tribunal de Justitia del Union Europee non es competente pro decider relative al articulo I-40, al dispositiones del Capitulo II del Titulo V concernente le politica exterior e de securitate commun, e al articulo III293 in le mesura que illo concerne le politica exterior e de securitate commun. Soudní dvůr Evropské unie nemá pravomoc ve vztahu k článkům I-40 a I-41, ustanovením hlavy V kapitoly II o společné zahraniční a bezpečnostní politice a článku III-293, pokud se týká společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Totevia, le Tribunal de Justitia es competente pro controlar le respecto del articulo III-308 e pronunciar se re le recursos, facite sub le conditiones mentionate in le articulo III-365(4) concernente le controlo del legalitate del decisiones europee establiente mesuras restrictive contra personas physic o juridic adoptate per le Consilio in virtute del Capitulo II del Titulo V. Soudní dvůr Evropské unie však má pravomoc kontrolovat dodržování článku III-308 a rozhodovat o žalobách podaných za podmínek stanovených v čl. III-365 odst. 4, které se týkají přezkumu legality evropských rozhodnutí, jimiž se stanoví omezující opatření vůči fyzickým nebo právnickým osobám, přijatých Radou na základě hlavy V kapitoly II.
ARTICULO III-377 Článek III-377
In le exercitio de su attributiones concernente le dispositiones del Sectiones 4 e 5 del Capitulo IV del Titulo III relative al spatio de libertate, de securitate e de Justitia, le Tribunal de Justitia del Union Europee non es competente pro verificar le validitate o le proportionalitate de operationes facite per le policia o altere servicios repressive in un Stato membro, ni pro decider re le exercitio de responsabilitates que incumbe al Statos membros pro le mantenimento del ordine public e le salveguarda del securitate interior. Při výkonu svých pravomocí týkajících se ustanovení hlavy III kapitoly IV oddílů 4 a 5 o prostoru svobody, bezpečnosti a práva, není Soudní dvůr Evropské unie příslušný přezkoumávat platnost nebo přiměřenost operací vedených policií nebo jinými donucovacími orgány členského státu, ani rozhodovat o výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti.
ARTICULO III-378 Článek III-378
Nonobstante le expiration del termino mentionate in le articulo III-365(5), qualcunque parte pote recurrer, in le occasion de un lite, re un acto de portata general adoptate per un institution, un organo o un organismo del Union, al medios mentionate in le articulo III-365(2) pro invocar ante le Tribunal de Justitia del Union Europee le inapplicabilitate de iste acto. Dotýká-li se spor aktu s obecnou působností přijatého orgánem, institucí nebo jiným subjektem Unie, může se každá strana, i když lhůta stanovená v čl.
III-365 odst. 6 uplynula, domáhat z důvodů stanovených v čl. III-365 odst. 2 před Soudním dvorem Evropské unie nepoužitelnosti tohoto aktu. 2004-310_ia
ARTICULO III-379 Článek III-379
1. Le recursos facite ante le Tribunal de Justitia del Union Europee non ha effecto suspensive. 1. Žaloby podané u Soudního dvora Evropské unie nemají odkladný účinek.
Totevia, le Tribunal de Justitia pote, si illo considera que le circumstantias lo exige, ordinar le suspension del execution del acto impugnate. Má-li však tento soudní dvůr za to, že to okolnosti vyžadují, může nařídit odklad provádění napadeného aktu.
2. In le affaires que es submittite al Tribunal de Justitia del Union Europee, iste pote ordinar le mesuras provisori necessari. 2. Soudní dvůr Evropské unie může ve věcech, které mu byly předloženy, nařídit nezbytná předběžná opatření.
ARTICULO III-380 Článek III-380
Le sententias del Tribunal de Justitia del Union Europee ha fortia executive sub le conditiones fixate in le articulo III-401. Rozsudky Soudního dvora Evropské unie jsou vykonatelné za podmínek stanovených v článku III-401.
ARTICULO III-381 Článek III-381
Le statuto del Tribunal de Justitia del Union Europee es fixate per un protocollo. Statut Soudního dvora Evropské unie se stanoví protokolem.
Le lege europee pote modificar le dispositiones del statuto, con exception de su Titulo I e su articulo 64. Ustanovení statutu lze s výjimkou hlavy I a článku 64 změnit evropským zákonem.
Illo es adoptate sia per requesta del Tribunal de Justitia e post consultation del Commission, sia per proposition del Commission e post consultation del Tribunal de Justitia. Přijme se buď na žádost Soudního dvora a po konzultaci s Komisí, nebo na návrh Komise a po konzultaci se Soudním dvorem.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019