First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 08  Články III-275 až III-313
SECTION 5 ODDÍL 5
COOPERATION POLICIARI POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE
ARTICULO III-275 Článek III-275
1. Le Union disveloppa un cooperation policiari que associa tote le autoritates competente del Statos membros, includite le servicios de policia, le servicios del doanas e altere servicios repressive specialisate in le dominios del prevention o del detection e investigation del infractiones penal. 1. Unie vyvíjí policejní spolupráci, do níž jsou zapojeny všechny příslušné orgány členských států, včetně policie, celních orgánů a dalších donucovacích orgánů specializovaných na předcházení trestným činům, jejich odhalování a objasňování.
2. Pro le fines del paragrapho 1, le lege o lege-quadro europee pote establir mesuras re: 2. Pro účely odstavce 1 může evropský zákon nebo rámcový zákon stanovit opatření týkající se
a) le collecta, le stockage, le tractamento, le analyse e le intercambio de informationes pertinente; a) shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýzy a výměny příslušných informací;
b) le appoio al formation de personal, assi como le cooperation relative al intercambio de personal, al equipamentos e al investigation criminalistic; b) podpory vzdělávání zaměstnanců, jakož i spolupráce týkající se výměny zaměstnanců, prostředků a forenzního výzkumu;
c) le technicas commun de investigation concernente le detection de formas grave de criminalitate organisate. c) společných kriminalistických metod při odhalování závažných forem organizované trestné činnosti.
3. Un lege o lege-quadro europee del Consilio pote establir mesuras re le cooperation operational inter le autoritates mentionate in le presente articulo. 3. Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady může stanovit opatření týkající se operativní spolupráce mezi orgány uvedenými v tomto článku.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
ARTICULO III-276 Článek III-276
1. Le mission de Europol es appoiar e reinfortiar le action del autoritates policiari e altere servicios repressive del Statos membros assi como lor collaboration mutual in le prevention del criminalitate grave affectante duo o plure Statos membros, del terrorismo e del formas de criminalitate contra un interesse commun que es le objecto de un politica del Union, assi como le lucta contra illos. 1. Posláním Europolu je podporovat a posilovat činnost policejních orgánů a jiných donucovacích orgánů členských států, jakož i jejich vzájemnou spolupráci při předcházení a boji proti závažné trestné činnosti dotýkající se dvou nebo více členských států, terorismu a těm formám trestné činnosti, které se dotýkají společného zájmu, jenž je předmětem některé politiky Unie.
2. Le lege europee determina le structura, le functionamento, le dominio de action e le cargas de Europol. 2. Evropský zákon vymezí strukturu, fungování, oblast činnosti a úkoly Europolu.
Iste cargas pote includer: Tyto úkoly mohou zahrnovat
a) le collecta, le stockage, le tractamento, le analyse e le intercambio del informationes, transmittite particularmente per le autoritates del Statos membros o de paises e tertie instantias; a) shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýzu a výměnu informací předávaných zejména orgány členských států nebo třetích zemí či subjektů;
b) le coordination, le organisation e le realisation del investigationes e de actiones operational, facite conjunctemente con le autoritates del Statos membros o in le quadro de equipas conjuncte de investigation, eventualmente in contacto con Eurojust. b) koordinaci, organizaci a vedení vyšetřování a operativních akcí, prováděných společně s příslušnými orgány členských států nebo v rámci společných vyšetřovacích týmů, případně ve spolupráci s Eurojustem.
Le lege europee fixa equalmente le modalitates de controlo del activitates de Europol per le Parlamento Europee, controlo al qual es associate le parlamentos national. Evropský zákon rovněž stanoví způsoby kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty.
3. Qualcunque action operational de Europol debe esser facite in collaboration e in accordo con le autoritates del Statos membros cuje territorio es concernite. 3. Jakákoli operativní akce Europolu musí být vedena ve spojení a po dohodě s orgány členských států, jejichž území se týká.
Le application de mesuras coercitive pertine exclusivemente al autoritates national competente. Používání donucovacích opatření spadá výlučně do pravomoci příslušných vnitrostátních orgánů.
ARTICULO III-277 Článek III-277
Un lege o lege-quadro europee del Consilio fixa le conditiones e le limites intra le quales le autoritates competente del Statos membros, mentionate in le articulos III-270 e III-275, pote intervenir in le territorio de un altere Stato membro in contacto e de accordo con le autoritates de iste Stato. Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady stanoví podmínky a meze, za nichž mohou příslušné orgány členských států uvedené v článcích III-270 a III-275 zasahovat na území jiného členského státu ve spojení a po dohodě s jeho orgány.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
CAPITULO V KAPITOLA V
AREAS UBI LE UNION POTE PRENDER ACTIONES DE SUPPORTO, DE COORDINATION O COMPLEMENTARI OBLASTI, VE KTERÝCH UNIE MŮŽE VÉST PODPŮRNOU, KOORDINAČNÍ NEBO DOPLŇKOVOU ČINNOST
SECTION 1 ODDÍL 1
SANITATE PUBLIC VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
ARTICULO III-278 Článek III-278
1. Un nivello elevate de protection del sanitate human es garantite in le definition e le execution de tote le politicas e actiones del Union. 1. Při vymezování a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.
Le action del Union, que completa le politicas national, concerne le melioration del sanitate public, assi como le prevention del maladias e affectiones human, e del causas de periculo pro le sanitate physic e mental. Činnost Unie doplňuje politiku členských států a je zaměřena na zlepšování veřejného zdraví, předcházení lidským nemocím a na odstraňování příčin ohrožení tělesného a duševního zdraví.
Iste action include equalmente: Tato činnost zahrnuje
a) le lucta contra le grande pandemias, favorante le investigation de su etiologia, lor transmission e lor prevention assi como le information e le education re le sanitate; a) boj proti nejzávažnějším nemocem podporou výzkumu jejich příčin, přenosu a jejich předcházení, jakož i zdravotnické informace a zdravotní výchovu,
b) le surveliantia del menacias trans le frontieras grave pro le sanitate, le alerta in caso de tal menacias e le lucta contra illos. b) sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, včasné varování před nimi a boj proti nim.
Le Union completa le action facite per le Statos membros in vista de reducer le effectos nocive del droga super le sanitate, includite per le information e le prevention. Unie doplňuje činnost členských států zaměřenou na snižování škodlivých účinků drog na zdraví, včetně informačních a prevenčních opatření.
2. Le Union incoragia le cooperation inter le Statos membros in le dominios mentionate in le presente articulo e, si necessari, illo appoia lor action. 2. Unie podněcuje spolupráci mezi členskými státy v oblastech uvedených v tomto článku a případně podporuje jejich činnost.
Illo incoragia in particular le cooperation inter le Statos membros destinate a meliorar le complementaritate de lor servicios de sanitate in le regiones de frontiera. Podněcuje zejména spolupráci mezi členskými státy zaměřenou na zlepšení vzájemného doplňování jejich zdravotních služeb v příhraničních oblastech.
Le Statos membros coordina inter se, in contacto con le Commission, lor politicas e programmas in le dominios mentionate in le paragrapho 1. Ve spojení s Komisí koordinují členské státy mezi sebou své politiky a programy v oblastech uvedených v odstavci 1.
Le Commission pote, in contacto stricte con le Statos membros, prender qualcunque initiativa utile pro promover iste coordination, in particular initiativas in vista de establir orientationes e indicatores, de organisar le intercambio del melior practicas e de preparar le elementos necessari pro le surveliantia e pro le evalutation periodic. V úzkém spojení s členskými státy může Komise vyvinout jakékoli užitečné podněty na podporu takové koordinace, zejména podněty s cílem stanovit směry a ukazatele, pořádat výměnu osvědčených postupů a připravit nezbytné podklady pro pravidelný dohled a hodnocení.
Le Parlamento Europee es plenmente informate. Evropský parlament je plně informován.
3. Le Union e le Statos membros favora le cooperation con le tertie paises e le organisationes international competente in materia de sanitate public. 3. Unie a členské státy podporují spolupráci se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi v oblasti veřejného zdraví.
4. Nonobstante lo que es disponite in le articulo I-12(5) e in le articulo I-17(a), conformemente con le articulo I-14(2)(k), le lege o lege-quadro europee contribue al realisation del objectivos mentionate in le presente articulo establiente le mesuras pro facer fronte al problemas commun de securitate: 4. Odchylně od čl. I-12 odst. 5 a čl. I-17 písm. a) a v souladu s čl. I-14 odst. 2 písm. k) přispěje evropský zákon nebo rámcový zákon k dosažení cílů uvedených v tomto článku stanovením těchto opatření, aby bylo možno zohlednit společné otázky bezpečnosti:
a) mesuras fixante normas elevate de qualitate e de securitate del organos e substantias de origine human, del sanguine e derivatos del sanguine; a) opatření k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti lidských orgánů a látek lidského původu, jakož i krve a krevních derivátů;
iste mesuras non pote impedir un Stato membro de mantener o de establir mesuras de protection plus stricte; tato opatření nebrání členským státům zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná opatření;
b) mesuras in le dominios veterinari e phytosanitari habente directemente pro objectivo le protection del sanitate public; b) opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví;
c) mesuras fixante normas elevate de qualitate e de securitate del medicamentos, del productos e del dispositivos pro uso medical; c) opatření k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků;
d) mesuras concernente le surveliantia del menacias trans le frontieras grave pro le sanitate, le alerta in caso de tal menacias e le lucta contra illos. d) opatření týkající se sledování vážných přeshraničních zdravotních hrozeb, včasného varování před nimi a boje proti nim.
Le lege o lege-quadro europee es adoptate post consultation del Committee Economic e Social e del Committee de Regiones. Evropský zákon nebo rámcový zákon se přijme po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
5. Le lege o lege-quadro europee pote equalmente establir mesuras de incoragiamento destinate a proteger e a meliorar le sanitate human e in particular a luctar contra le pandemias trans le frontieras, assi como mesuras habente directemente pro objectivo le protection del sanitate public concernente le tabaco e le consumo excessive de alcohol, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. 5. Evropský zákon nebo rámcový zákon může rovněž stanovit pobídková opatření určená k ochraně a zlepšování lidského zdraví a zejména k boji proti nejzávažnějším přeshraničním nemocem, jakož i opatření, která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví, pokud jde o tabák a zneužívání alkoholu, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
Pro le fines del presente articulo, le Consilio, per proposition del Commission, pote equalmente adoptar recommendationes. 6. Pro účely tohoto článku může Rada na návrh Komise rovněž přijmout doporučení.
7. Le action del Union respecta le responsabilitates del Statos membros pro le definition de lor politica de sanitate e pro le organisation e le prestation de servicios de sanitate e assistentia medical. 7. Při činnosti Unie je uznávána odpovědnost členských států za stanovení jejich zdravotní politiky a za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.
Le responsabilitates del Statos membros include le gestion de servicios de sanitate e de assistentia medical assi como le allocation del ressources que es destinate a iste servicios. Odpovědnost členských států zahrnuje řízení zdravotnictví a zdravotní péče, jakož i rozdělování na ně vyčleněných zdrojů.
Le mesuras mentionate in le paragrapho 4(a) non ha influentia al dispositiones national relative al donation de organos e sanguine o relative a lor uso medical. Opatření podle odst. 4 písm. a) se nedotýkají vnitrostátních předpisů o dárcovství nebo lékařském využití orgánů a krve.
SECTION 2 INDUSTRIA ODDÍL 2 PRŮMYSL
ARTICULO III-279 Článek III-279
1. Le Union e le Statos membros velia que le conditiones necessari pro le competitivitate del industria del Union es assecurate. 1. Unie a členské státy zajistí, aby existovaly podmínky nezbytné pro konkurenceschopnost průmyslu Unie.
Pro iste fin, conformemente con un systema de mercatos aperte e competitive, lor actiones visa a: Za tímto účelem a v souladu se systémem volného a konkurenčního trhu se jejich činnost zaměří na
a) accelerar le adaptation del industria al cambiamentos structural, a) urychlené přizpůsobování průmyslu strukturálním změnám;
b) incoragiar un ambiente favorabile al initiativa e al disveloppamento del interprisas in tote le Union, particularmente del interprisas parve e median. b) podporu vytváření prostředí příznivého pro rozvoj podnikání v rámci Unie, zejména malých a středních podniků;
c) incoragiar un ambiente favorabile al cooperation inter interprisas; favorar un melior exploitation del potential industrial del politicas de innovation, de investigation e de disveloppamento technic. c) podporu prostředí příznivého pro spolupráci mezi podniky; d) podporu dokonalejšího využívání průmyslového potenciálu v oblasti inovace, výzkumu a technologického rozvoje.
2. Le Statos membros se consulta mutualmente, in contacto con le Commission e, si il es necessari, coordina lor actiones. 2. Členské státy navzájem projednávají ve spolupráci s Komisí svou činnost a podle potřeby ji koordinují.
Le Commission pote adoptar qualcunque initiativa utile pro promover iste coordination, in particular initiativas in vista de establir orientationes e indicatores, de organisar le intercambio del melior practicas e de preparar le elementos necessari pro le surveliantia e pro le evalutation periodic. Komise může vyvinout jakékoli užitečné podněty na podporu takové koordinace, zejména podněty s cílem stanovit směry a ukazatele, pořádat výměnu osvědčených postupů a připravit nezbytné podklady pro pravidelný dohled a hodnocení.
Le Parlamento Europee es plenmente informate. Evropský parlament je plně informován.
3. Le Union contribue al realisation del objectivos mentionate in le paragrapho 1 per le politicas e le actiones que illo face in virtute de altere dispositiones del Constitution. 3. Unie přispívá k dosahování cílů uvedených v odstavci 1 prostřednictvím politik a činností, které provádí na základě ostatních ustanovení Ústavy.
Le lege o lege-quadro europee pote establir mesuras specific destinate a appoiar le actiones facite in le Statos membros a fin de realisar le objectivos mentionate in le paragrapho 1, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. Evropský zákon nebo rámcový zákon může stanovit zvláštní opatření určená na podporu činností, které jsou v členských státech prováděny k dosažení cílů uvedených v odstavci 1, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
Illo es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
Le presente section non constitue un base pro le introduction, per le Union, de qualcunque mesura que poterea causar distorsiones de concurrentia o include dispositiones fiscal o relative al derectos e interesses del laboratores salariate. Tento oddíl nevytváří podklad pro zavádění jakýchkoli opatření Unií, která by mohla vést k narušení hospodářské soutěže nebo která by obsahovala daňová ustanovení nebo ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnaných osob.
SECTION 3 CULTURA ODDÍL 3 KULTURA
ARTICULO III-280 Článek III-280
1. Le Union contribue al florescentia del culturas del Statos membros in le respecto de lor diversitate national e regional, ponente in relievo le patrimonio cultural commun. 1. Unie přispívá k rozkvětu kultur členských států a přitom respektuje jejich národní a regionální různorodosti a zároveň zdůrazňuje společné kulturní dědictví.
2. Le action del Union ha como objectivo incoragiar le cooperation inter le Statos membros, e si necessari, appoiar e completar lor action in le dominios sequente: 2. Činnost Unie je zaměřena na povzbuzování spolupráce mezi členskými státy a v případě potřeby na podporu a doplňování jejich činnosti v těchto oblastech
a) le melioration del cognoscentia e del diffusion del cultura e del historia del populos europee; a) zlepšování znalosti a šíření kultury a dějin evropských národů,
b) le conservation e le salveguarda del patrimonio cultural de importantia europee; b) zachování a ochrana kulturního dědictví evropského významu,
c) le intercambios cultural non-commercial; c) nekomerční kulturní výměny,
d) le creation artistic e litterari, includite in le sector audiovisual. d) umělecká a literární tvorba, včetně tvorby v audiovizuální oblasti.
3. Le Union e le Statos membros favora le cooperation con le tertie paises e le organisationes international competente in le dominio del cultura, in particular con le Consilio Europee. 3. Unie a členské státy podporují spolupráci v oblasti kultury se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy.
4. Le Union tene conto del aspectos cultural in su action in virtute de altere dispositiones del Constitution, in particular a fin de respectar e de promover le diversitate de su culturas. 4. Unie ve své činnosti podle ostatních ustanovení Ústavy přihlíží ke kulturním hlediskům, zejména s cílem zachovávat a podporovat rozmanitost svých kultur.
5. Pro contribuer al realisation del objectivos mentionate in le presente articulo: 5. Ve snaze přispět k dosažení cílů uvedených v tomto článku
a) le lege o lege-quadro europee establi actiones de incoragiamento, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. a) evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví pobídkové akce, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones; Přijme se po konzultaci s Výborem regionů,
b) le Consilio, per proposition del Commission, adopta recommendationes. b) Rada na návrh Komise přijme doporučení.
SECTION 4 ODDÍL 4
TOURISMO CESTOVNÍ RUCH
ARTICULO III-281 Článek III-281
1. Le Union completa le action del Statos membros in le sector del tourismo, in particular promovente le competitivitate del interprisas del Union in iste sector. 1. Unie doplňuje činnost členských států v oblasti cestovního ruchu, zejména podporou konkurenceschopnosti podniků Unie v této oblasti.
Pro iste fin, le action del Union ha como objectivo Za tímto účelem je činnost Unie zaměřena na
a) incoragiar le creation de un ambiente favorabile al disveloppamento del interprisas in iste sector; a) podporu vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podniků v této oblasti;
b) favorar le cooperation inter Statos membros, in particular per le intercambio de bon practicas. b) podporu spolupráce mezi členskými státy, zejména výměnou zkušeností.
2. Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras particular destinate a completar le actiones facite in le Statos membros a fin de realisar le objectivos in le presente articulo, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví zvláštní opatření určená na doplnění činností, které členské státy provádějí k dosažení cílů uvedených v tomto článku, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
SECTION 5 ODDÍL 5
EDUCATION, JUVENTUTE, SPORT E FORMATION PROFESSIONAL VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ, SPORT A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
ARTICULO III-282 Článek III-282
1. Le Union contribue al disveloppamento de un education de qualitate per incoragiar le cooperation inter Statos membros e, si necessari, per appoiar e completar lor action. Illo respecta plenmente le responsabilitate del Statos membros pro le contento del inseniamento e le organisation del systema educative assi como lor diversitate cultural e linguistic. 1. Unie přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání podporou spolupráce mezi členskými státy, a je-li to nezbytné, podporováním a doplňováním činnosti členských států při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah výuky a za organizaci vzdělávacích systémů a za jejich kulturní a jazykovou rozmanitost.
Le Union contribue al promotion del aspectos europee del sport, tenente conto de su specificitates, de su structuras fundate super le voluntariato, assi como de su function social e educative. Unie přispívá k podpoře evropských hledisek sportu s přihlédnutím k jeho zvláštní povaze, jeho strukturám založeným na dobrovolné činnosti a jeho společenské a vzdělávací funkci.
Le action del Union ha como objectivo: Činnost Unie je zaměřena na
a) disveloppar le dimension europee in le education, in particular per le apprension e le diffusion del linguas del Statos membros; a) rozvoj evropského rozměru ve vzdělávání, zvláště výukou a šířením jazyků členských států,
b) favorar le mobilitate del studentes e del inseniantes, includite per incoragiar le recognoscentia academic del diplomas e del periodos de studios; b) podporu mobility studentů a učitelů, také prostřednictvím podpory akademického uznávání diplomů a započítáváním doby studia;
c) promover le cooperation inter le establimentos de inseniamento; c) podporu spolupráce mezi vzdělávacími institucemi;
d) disveloppar le intercambio de informationes e de experientias re le questiones commun al systemas educative del Statos membros; d) rozvoj výměny informací a zkušeností týkajících se otázek, které jsou společné vzdělávacím systémům členských států;
e) favorar le disveloppamento del intercambios de juvenes e de animatores socioeducative e incoragiar le participation del juvenes in le vita democratic de Europa; e) podporu rozvoje výměn mládeže a pedagogických pracovníků a podporu účasti mladých lidí na demokratickém životě Evropy;
f) incoragiar le disveloppamento del education a distantia; f) podporu rozvoje dálkového vzdělávání;
g) disveloppar le dimension europee del sport, per promover le equitate e le apertura in le competitiones sportive e le cooperation inter le organismos responsabile del sport, assi como per proteger le integritate physic e moral del sportivos, in particular del juvene sportivos. g) rozvoj evropského rozměru sportu podporou spravedlivého a otevřeného sportovního soutěžení a spolupráce mezi subjekty odpovědnými za sport, jakož i ochranou fyzické a mravní integrity sportovců, obzvláště mladých sportovců.
2. Le Union e le Statos membros favora le cooperation con le tertie paises e le organisationes international competente in materia de education e de sport, in particular con le Consilio Europee. 2. Unie a členské státy podporují spolupráci v oblasti vzdělávání a sportu se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy.
3. Pro contribuer al realisation del objectivos mentionate in le presente articulo: 3. Ve snaze přispět k dosažení cílů uvedených v tomto článku
a) le lege o lege-quadro europee establi actiones de incoragiamento, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. a) evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví pobídkové akce, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social; Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem,
b) Le Consilio, per proposition del Commission, adopta recommendationes. b) Rada na návrh Komise přijme doporučení.
ARTICULO III-283 Článek III-283
1. Le Union disveloppa un politica de formation professional, que appoia e completa le actiones del Statos membros, respectante plenmente la responsabilitate del Statos membros pro le contento e le organisation del formation professional. 1. Unie provádí politiku odborného vzdělávání, jež podporuje a doplňuje činnost členských států při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah a organizaci odborného vzdělávání.
Le action del Union ha como objectivo: Činnost Unie je zaměřena na
a) facilitar le adaptation al mutationes industrial, in particular per le formation e le reconversion professional; a) usnadňování adaptace na změny v průmyslu, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací;
b) meliorar la formation professional initial e le formation continue a fin de facilitar le insertion e le reinsertion professional in le mercato del labor; b) zlepšování základního a dalšího odborného vzdělávání za účelem usnadnění profesního začlenění a znovuzačlenění na trhu práce;
c) facilitar le accesso al formation professional e favorar le mobilitate del formatores e del personas in formation, in particular del juvenes; c) usnadnění přístupu k odbornému vzdělávání, podporu mobility vyučujících a osob vyučovaných v rámci odborné výuky, obzvláště mladých lidí;
d) stimular le cooperation in materia de formation inter establimentos de inseniamento o de formation professional e interprisas; d) podporu spolupráce v oblasti odborného vzdělávání mezi institucemi odborného vzdělávání či výcviku a podniky;
e) disveloppar le intercambio de informationes e de experientias re le questiones commun al systemas de formation del Statos membros. e) rozvoj výměny informací a zkušeností týkajících se otázek, které jsou společné systémům odborného vzdělávání členských států.
2. Le Union e le Statos membros favora le cooperation con le tertie paises e le organisationes international competente in materia de formation professional. 2. Unie a členské státy podporují spolupráci v oblasti odborného vzdělávání se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi.
1. Pro contribuer al realisation del objectivos mentionate in le presente articulo: 3. Ve snaze přispět k dosažení cílů uvedených v tomto článku,
a) le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. a) evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví nezbytná opatření, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social; Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem;
b) le Consilio, per proposition del commission, adopta recommendationes. b) Rada na návrh Komise přijme doporučení.
SECTION 6 ODDÍL 6
PROTECTION CIVIL CIVILNÍ OCHRANA
ARTICULO III-284 Článek III-284
1. Le Union incoragia le cooperation inter le Statos membros a fin de reinfortiar le efficacia del systemas de prevention del catastrophes natural o de origine human e de protection contra illos. 1. Unie podporuje spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit účinnost systémů pro předcházení přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám a pro ochranu proti nim.
Le action del Union ha como objectivo: Činnost Unie je zaměřena na
a) appoiar e completar le action del Statos membros al nivellos national, regional e local pro le prevention del riscos, le preparation del actores del protection civil in le Statos membros e le intervention in caso de catastrophes natural o de origine human al interior del Union. a) podporu a doplňování činností členských států na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, které se týkají předcházení rizikům, přípravy osob zabývajících se civilní ochranou a zásahu v případě přírodních nebo člověkem způsobených pohrom uvnitř Unie;
b) promover un cooperation operational rapide e efficace al interior del Union inter le servicios de protection civil national; b) podporu rychlé a účinné operativní spolupráce uvnitř Unie mezi vnitrostátními útvary civilní ochrany;
c) favorar le coherentia del actiones interprendite al nivello international in materia de protection civil. c) napomáhání soudržnost akcí podnikaných v oblasti civilní ochrany na mezinárodní úrovni.
2. Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari pro contribuer al realisation del objectos mentionate in le paragrapho 1, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření nezbytná jako příspěvek k dosažení cílů uvedených v odstavci 1, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
SECTION 7 ODDÍL 7
COOPERATION ADMINISTRATIVE SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE
ARTICULO III-285 Článek III-285
1. Le application effective del derecto del Union per le Statos membros, que es essential pro le bon functionamento del Union, es considerate como un question de interesse commun. 1. Účinné provádění práva Unie členskými státy, které má zásadní význam pro řádné fungování Unie, se pokládá za otázku společného zájmu.
2. Le Union pote appoiar le effortios del Statos membros pro meliorar lor capacitate administrative pro applicar le derecto del Union. 2. Unie může podpořit úsilí členských států o zlepšení jejich správní kapacity pro provádění práva Unie.
Iste action pote consister specialmente in facilitar le intercambios de informationes e de functionarios assi como in appoiar programmas de formation. Tato činnost může zahrnovat usnadnění výměny informací a státních zaměstnanců, jakož i podporu vzdělávacích programů.
Necun Stato membro es obligate a recurrer a iste appoio. Žádný členský stát není povinen této podpory využít.
Le lege europee establi le mesuras necessari pro iste fin, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. Evropský zákon stanoví k tomuto účelu nezbytná opatření, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
3. Le presente articulo es sin prejudicio del obligation del Statos membros de applicar le derecto del Union, assi como prerogativas e deberes del Commission. 3. Tento článek se nedotýká povinnosti členských států provádět právo Unie, ani práv a povinností Komise.
Illo es equalmente sin prejudicio del altere dispositiones del Constitution que previde un cooperation administrative inter le Statos membros assi como inter illos e le Union. Nedotýká se ani ostatních ustanovení Ústavy, jež upravují správní spolupráci mezi členskými státy, jakož i mezi členskými státy a Unií.
TITULO IV HLAVA IV
LE ASSOCIATION DEL PAISES E TERRITORIOS DE ULTRAMAR PŘIDRUŽENÍ ZÁMOŘSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ
ARTICULO III-286 Článek III-286
1. Le paises e territorios non-europee que mantene relationes special con Danmark, Francia, le Paises Basse e le Regno Unite es associate al Union. 1. K Unii jsou přidruženy mimoevropské země a území, které mají zvláštní vztah k Dánsku, Francii, Nizozemsku a Spojenému království.
Iste paises e territorios, in lo que seque denominate “paises e territorios”, es enumerate in le annexo II. Tyto země a území (dále jen „země a území“) jsou vyjmenovány v příloze II.
Le presente titulo es applicabile a Groenlandia, sin prejudicio del dispositiones particular del Protocollo re le regime particular applicabile a Groenlandia. Tato hlava se vztahuje na Grónsko, nestanoví-li jinak zvláštní ustanovení v Protokolu o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko.
2. Le scopo del association es le promotion del disveloppamento economic e social del paises e territorios, e le establimento de relationes economic stricte inter illos e le Union. 2. Účelem přidružení je podporovat hospodářský a sociální rozvoj těchto zemí a území a navazovat úzké hospodářské vztahy mezi nimi a Unií.
Le association debe de maniera prioritari contribuer a favorar le interesses del habitantes de iste paises e territorios e lor prosperitate, de tal maniera que iste association los conduce al disveloppamento economic, social e cultural al quales illos aspira. Přidružení má sloužit především podpoře zájmů a blahobytu obyvatel těchto zemí a území a tomu, aby byly vedeny k hospodářskému, sociálnímu a kulturnímu rozvoji, o nějž usilují.
ARTICULO III-287 Článek III-287
Le association proseque le objectivos sequente: Přidružení sleduje tyto cíle:
a) le Statos membros applica a lor intercambios commercial con le paises e territorios le regime que illos se accorda inter se in virtute del Constitution; a) členské státy uplatňují při obchodních stycích se zeměmi a územími stejné zacházení, jaké si vzájemně poskytují na základě Ústavy;
b) cata pais o territorio applica, a su intercambios commercial con le Statos membros e le altere paises e territorios, le regime que illo applica al Stato europee con le qual illo intertene relationes particular; b) každá země nebo území uplatňuje při svých obchodních stycích s členskými státy a s ostatními zeměmi a územími stejné zacházení, jaké uplatňuje vůči tomu evropskému státu, s nímž udržuje zvláštní vztahy;
c) le Statos membros contribue al investimentos que require le disveloppamento progressive de iste paises e territorios; c) členské státy se podílejí na investicích, které vyžaduje postupný rozvoj těchto zemí a území;
d) pro le investimentos financiate per le Union, le participation in le adjudicationes e fornituras es aperte, con equalitate de conditiones, a tote le personas physic e juridic qui ha le nationalitate del Statos membros e del paises e territorios; d) u investic financovaných Unií je účast na veřejných soutěžích a dodávkách umožněna za stejných podmínek všem fyzickým i právnickým osobám, které jsou státními příslušníky členských států nebo zemí a území;
e) in le relationes inter le Statos membros e le paises e territorios, le derecto de establimento del citatanos e societates es regulate conformemente con le dispositiones del titulo III, capitulo I, section 2, subsection 2, relative al libertate de establimento, e in application del proceduras previste per iste subsection, assi como super un base non-discriminatori, sin prejudicio del actos adoptate in virtute del articulo III-291. III-291. e) na právo usazování státních příslušníků a společností ve vztazích mezi členskými státy a zeměmi a územími se vztahují s vyloučením jakékoli diskriminace ustanovení hlavy III kapitoly I oddílu 2 pododdílu 2 o svobodě usazování a postupy v tomto pododdíle stanovené, nestanoví-li akty přijaté podle článku III-291 jinak.
ARTICULO III-288 Článek III-288
1. Le importationes originari del paises e territorios beneficia a lor entrata in le Statos membros del prohibition del derectos de doana inter Statos membros mentionate per le Constitution. 1. Cla na zboží pocházející z těchto zemí a území jsou při dovozu do členských států zakázána tak, jak jsou podle Ústavy zakázána cla mezi členskými státy.
2. Al entrata in cata pais e territorio, le derectos de doana que grava le importationes del Statos membros e del altere paises e territorios es prohibite conformemente con le articulo III-151(4). 2. Cla na zboží pocházející z členských států a z ostatních zemí a území jsou při dovozu do každé země nebo území zakázána v souladu s čl. III-151 odst. 4.
3. Nonobstante, le paises e territorios pote perciper derectos de doana que responde al necessitates de lor disveloppamento e al necessitates de lor industrialisation o que, de character fiscal, es destinate a nutrir lor budget. 3. Země a území však mohou vybírat cla, která jsou nezbytná pro jejich rozvoj a industrializaci, anebo cla fiskální povahy, která tvoří příjem jejich rozpočtu.
Le derectos mentionate in le paragrapho 1 non pote exceder le derectos que grava le importationes del productos proveniente del Stato membro con le qual cata pais o territorio mantene relationes particular. Cla uvedená v předchozím pododstavci nesmějí přesáhnout úroveň cel na dovoz zboží pocházejícího z členského státu, s nímž příslušná země nebo území udržuje zvláštní vztahy.
4. Le paragrapho 2 non es applicabile al paises e territorios que, a causa del obligationes international particular al quales illos es submittite, applica jam un tarifa doanal non-discriminatori. 4. Odstavec 2 se nepoužije pro země a území, které z důvodu zvláštních mezinárodních závazků, jimiž jsou vázány, uplatňují nediskriminační celní sazebník.
5. Le establimento o le modification de derectos de doana gravante le mercantias importate in le paises e territorios non debe causar, in derecto e in facto, un discrimination directe o indirecte inter le importationes proveniente del diverse Statos membros. 5. Zavedení nebo změna celních sazeb na zboží dovážené do zemí nebo na území nesmí vést ani právně, ani fakticky k přímé nebo nepřímé diskriminaci mezi dovozy zboží z různých členských států.
ARTICULO III-289 Článek III-289
Si le nivello del derectos applicabile al mercantias proveniente de un tertie pais al entrata in un pais o territorio es tal que, tenente conto del application del articulo III288(1), illo pote causar deviationes de traffico prejudicial de un del Statos membros, iste pote peter al Commission proponer al altere Statos membros adoptar le mesuras necessari pro corriger iste situation. Pokud by výše celní sazby uplatňované na zboží z třetí země při dovozu do země nebo na území mohla při uplatnění čl. III-288 odst. 1 vyvolat odklon obchodu ke škodě některého členského státu, může tento stát požádat Komisi, aby navrhla ostatním členským státům opatření potřebná k nápravě tohoto stavu.
ARTICULO III-290 Článek III-290
Sin prejudicio del dispositiones que rege le sanitate public, le securitate public, e le ordine public, le libertate de circulation del laboratores del paises e territorios in le Statos membros e del laboratores del Statos membros in le paises e territorios es regite per actos adoptate conformemente con le articulo III-291. S výhradou ustanovení týkajících se ochrany zdraví, veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku je volný pohyb pracovníků ze zemí a území v členských státech, jakož i pracovníků z členských států v zemích a na územích upraven akty přijatými v souladu s článkem III-291.
ARTICULO III-291 Článek III-291
Le Consilio, per proposition del Commission e in le luce del resultatos acquirite in le quadro del association inter le paises e territorios e le Union, adopta per unanimitate le leges, leges-quadros, regulamentos, e decisiones europee relative al modalitates e al procedura del association inter le paises e territorios e le Union. Na základě zkušeností získaných z přidružení zemí a území k Unii přijme Rada jednomyslně na návrh Komise evropské zákony, rámcové zákony, nařízení a rozhodnutí týkající se podrobností a postupu pro přidružování zemí a území k Unii.
Iste leges e legesquadros es adoptate post consultation del Parlamento Europee. Tyto zákony a rámcové zákony se přijmou po konzultaci s Evropským parlamentem.
TITULO V HLAVA V
LE ACTION EXTERIOR DEL UNION VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE
CAPITULO I KAPITOLA I
DISPOSITIONES DE APPLICATION GENERAL OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-292 Článek III-292
1. Le action del Union in le scena international se basa super le principios que ha inspirate su creation, su disveloppamento, e su ampliation, e que illo intende promover in le resto del mundo: le democratia, le stato de derecto, le universalitate e le indivisibilitate del derectos del homine e del libertates fundamental, le respecto del dignitate human, le principios de equalitate e de solidaritate, e le respecto del principios del Charta del Nationes Unite e del derecto international. 1. Činnost Unie na mezinárodní scéně spočívá na zásadách, které se uplatnily při jejím založení, jejím rozvoji a jejím rozšiřování a které hodlá podporovat v ostatním světě: demokracie, právní stát, univerzálnost a nedělitelnost lidských práv a základních svobod, úcta k lidské důstojnosti, zásady rovnosti a solidarity a dodržování zásad Charty Organizace spojených národů a mezinárodního práva.
Le Union se effortia de disveloppar relationes e de crear associationes con le tertie paises e con le organisationes international, regional o mundial, que participa in le principios mentionate in le paragrapho 1. Unie usiluje o rozvíjení vztahů a budování partnerství s třetími zeměmi a mezinárodními, regionálními nebo světovými organizacemi, které sdílejí zásady uvedené v prvním pododstavci.
Illo favora solutiones multilateral pro le problemas commun, in particular in le quadro del Nationes Unite. Podporuje vícestranná řešení společných problémů, především v rámci Organizace spojených národů.
2. Le Union defini e executa politicas commun e actiones e se effortia pro assecurar un alte grado de cooperation in tote le dominios del relationes international a fin de: 2. Unie vymezuje a vede společné politiky a činnosti a usiluje o dosažení vysokého stupně spolupráce ve všech oblastech mezinárodních vztahů, ve snaze
a) salveguardar su valores, su interesses fundamental, su securitate, su independentia, e su integritate; a) chránit své hodnoty, základní zájmy, svou bezpečnost, nezávislost a celistvost;
b) consolidar e sustener le democratia, le Stato de derecto, le derectos del homine, e le principios del derecto international; b) upevňovat a podporovat demokracii, právní stát, lidská práva a zásady mezinárodního práva;
c) preservar le pace, prevenir le conflictos, e reinfortiar le securitate international, in conformitate con le scopos e con le principios del Charta del Nationes Unite, assi como con le principios del Acto final de Helsinki, e con le objectivos del Charta de Paris, includite illos relative al frontieras exterior; c) zachovávat mír, předcházet konfliktům a posilovat mezinárodní bezpečnost v souladu s cíli a zásadami Charty Organizace spojených národů, jakož i v souladu se zásadami Helsinského závěrečného aktu a s cíli Pařížské charty, včetně těch, které se týkají vnějších hranic;
d) favorar le disveloppamento durabile al nivello economic, social, e ambiental in le paises in disveloppamento, con le objectivo essential de eradicar le paupertate; d) podporovat udržitelný rozvoj v hospodářské a sociální oblasti a v oblasti životního prostředí v rozvojových zemích s hlavním cílem vymýcení chudoby;
e) incoragiar le integration de tote le paises in le economia mundial, includite per le suppression progressive del obstaculos al commercio international; e) povzbuzovat zapojení všech zemí do světové ekonomiky, včetně postupného odstraňování překážek mezinárodnímu obchodu;
f) contribuer al elaboration de mesuras international pro preservar e meliorar le qualitate del medio ambiente e le gestion durabile del ressources natural mundial, a fin de assecurar un disveloppamento durabile; f) přispívat k vypracování mezinárodních opatření pro ochranu a zlepšení kvality životního prostředí a udržitelné hospodaření se světovými přírodními zdroji, aby se zajistil udržitelný rozvoj;
g) adjutar le populationes, le paises, e le regiones confrontate a catastrophes natural o de origine human; e g) pomáhat lidem, zemím a regionům čelícím přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám;
h) promover un systema international basate super un cooperation multilateral reinfortiate e un bon governantia mundial. h) podporovat mezinárodní systém založený na posílené mnohostranné spolupráci a na dobrém vládnutí v celosvětovém měřítku.
3. Le Union respecta le principios e proseque le objectivos mentionate in le paragraphos 1 e 2 in le elaboration e le execution de su action exterior in le differente dominios tractate in le presente titulo, assi como de su altere politicas in lor aspectos exterior. 3. Při vypracování a provádění vnější činnosti v jednotlivých oblastech podle této hlavy, jakož i u vnějších aspektů ostatních politik zachovává Unie zásady a sleduje cíle uvedené v odstavcích 1 a 2.
Le Union respecta le coherentia inter le differente dominios de su action exterior, e inter istes e su altere politicas. Unie dbá na soudržnost mezi jednotlivými oblastmi své vnější činnosti a mezi těmito oblastmi a svými ostatními politikami.
Le Consilio e le Commission, assistite per le Ministro de Affaires Exterior del Union, assecura iste coherentia e coopera pro iste scopo. Rada a Komise, jimž je nápomocen ministr zahraničních věcí Unie, zajišťují tuto soudržnost a za tímto účelem spolupracují.
ARTICULO III-293 Článek III-293
1. Super le base del principios e objectivos mentionate in le articulo III-292, le Parlamento Europee determina le interesses e objectivos strategic del Union. 1. Na základě zásad a cílů uvedených v článku III-292 určí Evropská rada strategické zájmy a cíle Unie.
Le decisiones europee del Parlamento Europee re le interesses e objectivos strategic del Union tracta del politica exterior e de securitate commun, assi como de altere dominios pertinente al action exterior del Union. Evropská rozhodnutí Evropské rady o strategických zájmech a cílech Unie se vztahují na společnou zahraniční a bezpečnostní politikou a na jiné oblasti vnější činnosti Unie.
Illos pote concerner le relationes del Union con un pais o un region, o haber un approche thematic. Mohou se týkat vztahů Unie s některou zemí nebo regionem, nebo být zaměřena tematicky.
Illos defini lor duration e le medios que le Union e le Statos membros debe provider. Vymezují jejich trvání a prostředky, které mají poskytnout Unie a členské státy.
Le Parlamento Europee decide unanimemente per recommendation del Consilio que los ha adoptate secundo le modalitates previste pro cata dominio. Evropská rada rozhoduje jednomyslně na doporučení Rady, které Rada přijme způsobem stanoveným pro každou oblast.
Le decisiones europee del Parlamento Europee es executate secundo le proceduras mentionate per le Constitution. Evropská rozhodnutí Evropské rady se provádějí podle postupů stanovených Ústavou.
2. Le Ministro de Affaires Exterior del Union, pro le dominio del politica exterior e de securitate commun, e le Commission, pro le altere dominios del action exterior, pote presentar propositiones conjuncte al Consilio. 2. Ministr zahraničních věcí Unie v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky a Komise v ostatních oblastech vnější činnosti mohou Radě předkládat společné návrhy.
CAPITULO II KAPITOLA II
LE POLITICA EXTERIOR E DE SECURITATE COMMUN SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA
SECTION I DISPOSITIONES COMMUN ODDÍL 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-294 Článek III-294
1. In le quadro del principios e objectivos de su action exterior, le Union defini e executa un politica exterior e de securitate commun in tote le dominios del politica exterior e de securitate commun. 1. V rámci zásad a cílů své vnější činnosti Unie vymezuje a provádí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která zahrnuje všechny oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky.
2. Le Statos membros appoia activemente e sin reserva le politica exterior e de securitate commun in un spirito de loyalitate e de solidaritate mutual. 2. Členské státy aktivně a bezvýhradně podporují společnou zahraniční a bezpečnostní politiku v duchu loajality a vzájemné solidarity.
Le Statos membros age insimul pro reinfortiar e disveloppar lor solidaritate politic mutual. Členské státy spolupracují na posilování a rozvoji své vzájemné politické solidarity.
Illos se abstine de tote action contrari al interesses del Union o que poterea nocer a su efficacia como fortia de cohesion in le relationes international. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie nebo může snižovat účinnost jejího působení jako soudržné síly v mezinárodních vztazích.
Le Consilio e le Ministro de Affaires Exterior del Union es attentive al respecto de iste principios. Rada a ministr zahraničních věcí Unie dbají na dodržování těchto zásad.
3. Le Union face le politica exterior e de securitate commun: 3. Unie vede společnou zahraniční a bezpečnostní politiku
a) per definir le orientationes general; a) vymezováním obecných směrů;
b) per adoptar decisiones europee que defini: b) přijímáním evropských rozhodnutí vymezujících
i) le actiones que le Union debe interprender; i) akce, které má Unie provést;
ii) le positiones que le Union debe adoptar; ii) postoje, které má Unie zaujmout;
iii) le modalitates del execution del decisiones europee mentionate in le punctos i) e ii); iii) podrobnosti provádění evropských rozhodnutí uvedených v bodech i) a ii);
c) e per reinfortiar le cooperation systematic inter le Statos membros pro le conducta de lor politica. c) a posilováním systematické spolupráce mezi členskými státy při provádění jejich politiky.
ARTICULO III-295 Článek III-295
1. Le Parlamento Europee defini le orientationes general del politica exterior e de securitate commun, includite re le questiones que ha implicationes in materia de defensa. 1. Evropská rada vymezuje obecné směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně věcí souvisejících s obranou.
Si un disveloppamento lo exige, le Presidente del Consilio Europee convoca un reunion extraordinari del Consilio Europee a fin de definir le lineas strategic del politica del Union ante iste disveloppamento. Pokud to vyžaduje mezinárodní vývoj, svolá předseda Evropské rady mimořádné zasedání Evropské rady, aby ve vztahu k tomuto vývoji vymezila strategické směry politiky Unie.
2. Le Consilio adopta le decisiones europee necessari pro le definition e le application del politica exterior e de securitate commun, super le base del orientationes general e del lineas strategic definite per le Parlamento Europee. 2. Rada přijme evropská rozhodnutí nezbytná pro vymezení a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky na základě obecných směrů a strategických směrů vymezených Evropskou radou.
ARTICULO III-296 Článek III-296
1. Le Ministro de Affaires Exterior del Union, qui preside le Consilio de Affaires Exterior, contribue con su propositiones al elaboration del politica exterior de securitate commun e assecura le elaboration del decisiones europee adoptate per le Parlamento Europee e le Consilio. 1. Ministr zahraničních věcí Unie, který předsedá Radě pro zahraniční věci, přispívá svými návrhy k vypracovávání společné zahraniční a bezpečnostní politiky a zajišťuje provádění evropských rozhodnutí přijatých Evropskou radou a Radou.
2. Le Ministro de Affaires Exterior representa le Union in materias representative pro le politica exterior e le securitate commun. 2. Ministr zahraničních věcí zastupuje Unii v záležitostech společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Ille o illa conduce in le nomine del Union le dialogo politic con le tertie partes e exprime le position del Union in le organisationes international e in le sino del conferentias international. Jménem Unie vede politický dialog s třetími stranami a vyjadřuje postoj Unie v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích.
3. In le execution de su mandato, le Ministro de Affaires Exterior del Union utilisa un servicio europee pro action exterior. 3. Při plnění své funkce se ministr zahraničních věcí Unie opírá o evropský útvar pro vnější činnost.
Iste servicio travalia in collaboration con le servicios diplomatic del Statos membros e es componite de functionarios del servicios competente del Secretariato General del Consilio e del Commission e de personal distachate ab le servicios diplomatic national. Tento útvar působí ve spolupráci s diplomatickými útvary členských států a skládá se z úředníků příslušných oddělení generálního sekretariátu Rady a Komise, jakož i z vyslaného personálu vnitrostátních diplomatických útvarů.
Le organisation e le functionamento del Servicio europee pro le action exterior del Union es fixate per un decision europee del Consilio. Organizaci a fungování evropského útvaru pro vnější činnost stanoví evropské rozhodnutí Rady.
Le Consilio decide secundo un proposition del Ministro de Affaires Exterior del Union post consultation del Parlamento Europee e approbation del Commission. Rada rozhoduje na návrh ministra zahraničních věcí Unie po konzultaci s Evropským parlamentem a po obdržení souhlasu Komise.
ARTICULO III-297 Článek III-297
1. Quando un situation international exige un action operational del Union, le Consilio adopta le decisiones europee necessari. 1. Vyžaduje-li mezinárodní situace operativní akci Unie, přijme Rada nezbytná evropská rozhodnutí.
Iste decisiones fixa le objectivos, le portata e le medios, que on debe poner al disposition del Union e le conditiones relative al execution del action, e si necessari, su duration. Tato rozhodnutí stanoví cíle, rozsah a prostředky, které mají být Unii poskytnuty, jakož i podmínky pro provádění akce a, je-li to nutné, i její trvání.
Si se produce un cambiamento de circumstantias con un clar effecto super un question que es un objecto de un decision europee, le Consilio revisa le principios e le objectivos de iste decision e adopta le decisiones europee necessari. Dojde-li ke změně okolností majících podstatný vliv na záležitost, která je předmětem takového evropského rozhodnutí, přezkoumá Rada zásady a cíle tohoto rozhodnutí a přijme nezbytná evropská rozhodnutí.
2. Le decisiones europee mentionate in le paragrapho 1 ingagia le Statos membros in le adoption de lor position e in le conducta de lor action. 2. Evropská rozhodnutí uvedená v odstavci 1 zavazují členské státy při zaujímání postojů a při provádění jejich činnosti.
3. Quandocunque il ha un plano pro adoptar un position national o pro prender un action national in le application de un decision europee mentionate in le paragrapho 1, le Stato membro concernite forni information in un tempore que permitte, si necessari, un concertation preliminar in le sino del Consilio. 3. Informace o každém vnitrostátním postoji nebo akci, které jsou plánovány podle evropského rozhodnutí uvedeného v odstavci 1, oznámí dotčený členský stát s dostatečným předstihem, aby se v případě potřeby mohly konat předběžné konzultace v Radě.
Le obligation de fornir information preliminar non se applica al mesuras que constitue un mer transposition national de iste decision. Povinnost předběžného informování se nevztahuje na opatření, která představují pouhé provedení tohoto rozhodnutí na vnitrostátní úrovni.
4. In caso de necessitate imperiose ligate al evolution del situation e si manca un revision del decision europee mentionate in le paragrapho 1, le Statos membros pote prender le mesuras necessari de urgentia tenente conto del objectivos general de iste decision. 4. V nevyhnutelných případech vyplývajících ze změn situace a nebylo-li evropské rozhodnutí uvedené v odstavci 1 přezkoumáno, mohou členské státy s ohledem na obecné cíle tohoto rozhodnutí urychleně přijmout nezbytná opatření.
Le Statos membros que adopta tal mesuras informa de illos immediatemente le Consilio. Členský stát přijímající tato opatření o nich okamžitě uvědomí Radu.
5. In caso de difficultates major relative al application de un decision europee mentionate in le presente articulo, un Stato membro los submitte al Consilio qui los delibera e cerca solutiones appropriate. 5. Nastanou-li při uplatňování evropského rozhodnutí podle tohoto článku větší obtíže, vyrozumí o nich členský stát Radu, která je projedná a hledá vhodné řešení.
Iste solutiones non pote esser contrari al objectivos del action ni nocer a su efficacia. Taková řešení nesmějí být v rozporu s cíli akce ani nesmějí snižovat její účinnost.
ARTICULO III-298 Článek III-298
Le Consilio adopta decisiones europee que defini le position del Union re un question particular de natura geographic o thematic. Rada přijímá evropská rozhodnutí, která vymezují postoj Unie ke konkrétní otázce zeměpisné nebo tématické povahy.
Le Statos membros velia le conformitate de lor politicas national con le positiones del Union. Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní politiky byly v souladu s postoji Unie.
ARTICULO III-299 Článek III-299
1. Cata Stato membro, le Ministro de Affaires Exterior del Union, o ille ministro con le appoio del commission, pote peter le attention del Consilio pro qualcunque question relative al politica exterior e al securitate commun e presentar a illo respectivemente initiativas e propositiones. 1. Každý členský stát, ministr zahraničních věcí Unie nebo tento ministr s podporou Komise se mohou Rady dotazovat na záležitosti týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky a mohou předkládat Radě podněty a návrhy.
2. In le casos que exige un decision rapide le Ministro de Affaires Exterior del Union convoca, sia de officio sia per le requesta de un Stato membro, un reunion extraordinari del Consilio, intra un termino de quaranta octo horas, o in caso de emergentia, intra un termino plus breve. 2. V případech vyžadujících rychlé rozhodnutí svolá ministr zahraničních věcí Unie z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu mimořádné zasedání Rady ve lhůtě čtyřiceti osmi hodin, a je-li to naprosto nezbytné, ve lhůtě kratší.
ARTICULO III-300 Článek III-300
1. Le decisiones europee mentionate in le presente capitulo es adoptate unanimemente per le Consilio. 1. Evropská rozhodnutí podle této kapitoly přijímá Rada jednomyslně.
Qualcunque membro del Consilio que se abstine de un votation, pote qualificar su abstention per un declaration formal. Zdrží-li se člen Rady hlasování, může to odůvodnit formálním prohlášením.
In iste caso iste membro non es obligate a applicar le decision europee, ma accepta que iste decision ingagia le Union. V takovém případě není povinen provést evropské rozhodnutí, uznává však, že rozhodnutí zavazuje Unii.
In un spirito de solidaritate mutual le Stato membro concernite se abstine de qualcunque action que pote contrastar o impedir le action del Union fundate super iste decision e le altere Statos membros respecta su position. V duchu vzájemné solidarity se dotyčný členský stát zdrží jakékoli činnosti, která by se mohla dostat do rozporu s činností Unie založené na takovém rozhodnutí nebo jí bránit, a ostatní členské státy jeho postoj uznávají.
Si le membros del Consilio qui motiva lor abstention de un tal declaration, representa al minus un tertio del Statos membros que totalisa al minus un tertio del population del Union, le decision non es adoptate. Zastupují-li členové Rady, kteří učinili takové prohlášení, nejméně jednu třetinu členských států, které představují nejméně jednu třetinu obyvatelstva Unie, není rozhodnutí přijato.
2. Nonobstante lo que es disponite in paragrapho 1, le Consilio decide per majoritate qualificate: 2. Odchylně od odstavce 1 rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou,
a) quando illo adopta un decision europee que defini un action o un position del Union super le base de un decision europee del Consilio Europee relative al interesses e objectivos strategic del Union mentionate in le articulo III-293(1); a) přijímá-li evropské rozhodnutí, které vymezuje akci nebo postoj Unie na základě evropského rozhodnutí Evropské rady, týkajícího se strategických zájmů a cílů Unie podle čl. III-293 odst. 1,
b) quando illo adopta un decision europee que defini un action o un position del Union per proposition del Ministro de Affaires Exterior del Union presentate sequente un requesta specific que le Consilio Europee le ha adressate per proprie initiativa o per initiativa del Ministro; b) přijímá-li evropské rozhodnutí, které vymezuje akci nebo postoj Unie, na návrh, jenž jí předkládá ministr zahraničních věcí Unie na základě zvláštní žádosti, kterou mu Evropská rada předala z vlastního podnětu nebo z podnětu tohoto ministra,
c) quando illo adopta un decision europee que actualisa un decision europee que defini un action o position del Union; c) přijímá-li evropské rozhodnutí, jímž se provádí evropské rozhodnutí vymezující akci nebo postoj Unie;
d) quando illo adopta un decision europee re le nomination de un representante special conformemente con le articulo III-302. d) přijímá-li evropské rozhodnutí o jmenování zvláštního zástupce podle článku III-302.
Si un membro del Consilio declara que, pro rationes de politica national vital que illo expone, illo ha le intention de opponer se al adoption de un decision europee que debe esser adoptate per majoritate qualificate, le Consilio non procede al votation. Prohlásí-li člen Rady, že se ze zásadních důvodů vnitrostátní politiky, které musí uvést, zamýšlí postavit proti přijetí evropského rozhodnutí, která má být přijato kvalifikovanou většinou, hlasování se nekoná.
Le Ministro de Affaires Exterior del Union cerca in stricte consultation con le Stato membro concernite, un solution acceptabile pro illo. Ministr zahraničních věcí Unie v úzké konzultaci s dotyčným členským státem hledá přijatelné řešení pro tento stát.
In le absentia de un resultato, le Consilio decidente per majoritate qualificate, pote peter que le question es submittite al Consilio Europee in vista de un decision europee unanime. Pokud je nenajde, může Rada kvalifikovanou většinou požádat, aby byla věc předložena Evropské radě k jednomyslnému evropskému rozhodnutí.
3. In conformitate con le articulo I-40(7), le Parlamento Europee pote adoptar unanimemente un decision europee que previde que le Consilio decide per majoritate qualificate in casos differente de illos mentionate in le paragrapho 2 del presente articulo. 3. V souladu s čl. I-40 odst. 7 může Evropská rada jednomyslně přijmout evropské rozhodnutí, jímž stanoví, že Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou v jiných případech než uvedených v odstavci 2 tohoto článku.
4. Le paragraphos 2 e 3 non se applica al decisiones habente implicationes militar o in le dominio de defensa. 4. Odstavce 2 a 3 se nepoužijí na rozhodnutí související s vojenstvím nebo obranou.
ARTICULO III-301 Článek III-301
1. Quando le Parlamento Europee o le Consilio ha definite un approche commun del Union in le senso del articulo I-40(5), le Ministro de Affaires Exterior del Union e le Ministros de Affaires Exterior del Statos membros coordina lor activitates intra le Consilio. 1. Vymezila-li Evropská rada nebo Rada společný přístup Unie ve smyslu čl. I-40 odst. 5, ministr zahraničních věcí Unie a ministři zahraničních věcí členských států koordinují svou činnost v Radě.
2. Le missiones diplomatic del Statos membros e del delegationes del Union in le tertie paises e presso le organisationes international coopera inter se e contribue al formulation e al realisation del approche commun mentionate in le paragrapho 1. 2. Diplomatická zastoupení členských států a delegace Unie ve třetích zemích a při mezinárodních organizacích mezi sebou spolupracují a přispívají k vytváření a provádění společného přístupu uvedeného v odstavci 1.
ARTICULO III-302 Článek III-302
Le Consilio pote nominar, per le proposition del Ministro de Affaires Exterior del Union, un representante special a qui illo confere un mandato pro questiones politic specific. Rada může jmenovat na návrh ministra zahraničních věcí Unie zvláštního zástupce pro jednotlivé politické otázky.
Le representante special exerce su mandato sub le autoritate del Ministro. Zvláštní zástupce vykonává svou funkci pod vedením ministra.
ARTICULO III-303 Článek III-303
Le Union pote concluder accordos con un o plure Statos o con organisationes international in dominios pertinente al presente capitulo. Unie může uzavřít dohody s jedním nebo více státy nebo mezinárodními organizacemi v oblastech spadajících do této kapitoly.
ARTICULO III-304 Článek III-304
1. Le Ministro de Affaires Exterior del Union consulta e informa le Parlamento Europee in conformitate con le articulo I40(8) e con le articulo I-41(8). 1. Ministr zahraničních věcí Unie konzultuje a informuje Evropský parlament v souladu s čl. I-40 odst. 6 a čl. I-41 odst. 7.
Ille velia que le opiniones del Parlamento Europee es debitemente prendite in consideration. Zajišťuje, aby názory Evropského parlamentu byly náležitě brány v úvahu.
Le representantes special pote esser associate al information del Parlamento Europee. Do informování Evropského parlamentu mohou být zapojeni zvláštní zástupci.
2. Le Parlamento Europee pote diriger questiones o formular recommendationes al Consilio e al Ministro de Affaires Exterior del Union. 2. Evropský parlament může Radě a ministru zahraničních věcí Unie klást dotazy nebo jim dávat doporučení.
Illo procede duo vices le anno a un debatto super le progressos realisate in le actualisation del politica exterior e del securitate commun, includite le politica de securitate e de defensa commun. Dvakrát ročně koná rozpravu o pokroku při provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky.
ARTICULO III-305 Článek III-305
1. Le Statos membros coordina lor proprie action in organisationes international e in conferentias international. 1. Členské státy koordinují svou činnost v mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích.
In iste foros illos defende le positiones del Union. Na těchto fórech zastávají postoje Unie.
Le Ministro de Affaires Exterior del Union assecura le organisation de iste coordination. Ministr zahraničních věcí Unie zajišťuje organizaci této koordinace.
In le organisationes international e in le conferentias international in le quales tote le Statos membros non participa, illos que participa defende le positiones del Union. V mezinárodních organizacích a na mezinárodních konferencích, kterých se neúčastní všechny členské státy, zastávají postoje Unie zúčastněné státy.
2. In conformitate con le articulo I-16(2), le Statos membros representate in organisationes international o in conferentias international in le quales tote le Statos membros non participa, tene iste ultimes, assi como le Ministro de Affaires Exterior del Union, informate de tote le questiones de interesse commun. 2. V souladu s čl. I-16 odst. 2 členské státy zastoupené v mezinárodních organizacích nebo na mezinárodních konferencích, jichž se neúčastní všechny členské státy, informují tyto státy, jakož i ministra zahraničních věcí Unie, o všech otázkách společného zájmu.
Le Statos membros que es anque membros del Consilio de securitate del Nationes Unite se concerta e illos tene plenmente informate le altere Statos membros e le Ministro de Affaires Exterior del Union. Členské státy, které jsou současně členy Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, harmonizují svůj postup a plně informují ostatní členské státy, jakož i ministra zahraničních věcí Unie.
Le Statos membros que es membros del Consilio de securitate defende, in le exercitio de lor functiones, le positiones e le interesses del Union, sin prejudicio del responsabilitates que les incumbe in virtute del Charta del Nationes Unite. Členské státy, které jsou členy Rady bezpečnosti, budou při výkonu svých funkcí hájit postoje a zájmy Unie, aniž je dotčena jejich odpovědnost podle Charty Organizace spojených národů.
Quando le Union ha definite un position re un thema al ordine del die del Consilio de securitate del Nationes Unite, le Statos membros que participa in illo pete que le Ministro de Affaires Exterior del Union es invitate a presentar le position del Union. Vymezila-li Unie postoj k některé otázce, které je na pořadu jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, požádají členské státy, které v ní zasedají, aby byl ministr zahraničních věcí Unie vyzván k přednesení postoje Unie.
ARTICULO III-306 Článek III-306
Le missiones diplomatic e consular del Statos membros e le delegationes del Union in le tertie paises e in le conferentias international, assi como lor representantes presso le organisationes international, coopera pro garantir le respecto e le execution del decisiones europee que defini positiones e actiones del Union adoptate in virtute del presente capitulo. Diplomatická a konzulární zastoupení členských států a delegace Unie ve třetích zemích a na mezinárodních konferencích a jejich zastoupení při mezinárodních organizacích spolupracují tak, aby zajistily dodržování a provádění evropských rozhodnutí, která vymezují postoje a akce Unie přijaté na základě této kapitoly.
Illos intensifica lor cooperation per intercambiar informationes e realisar evalutationes commun. Prohlubují spolupráci výměnou informací a vypracováváním společných hodnocení.
Illos contribue al application del derecto de protection del citatanos europee in le territorio del tertie paises, mentionate in le articulo I-10(2)(c), con le mesuras adoptate in application del articulo III-127. Přispívají k provádění práva evropských občanů na ochranu na území třetí země podle čl. I-10 odst. 2 písm. c) a opatření přijatých podle článku III-127.
ARTICULO III-307 Článek III-307
1. Sin prejudicio del articulo III-344, un Committee Politic e de Securitate seque le situation international in le dominios concernente le politica exterior e de securitate commun, e contribue al definition del politicas per emitter avisos dirigite al Consilio, per le requesta de iste o del Ministro de Affaires Exterior del Union, o per proprie initiativa. 1. Aniž je dotčen článek III-344, sleduje Politický a bezpečnostní výbor mezinárodní situaci v oblastech společné zahraniční a bezpečnostní politiky a přispívá k vymezení politik podáváním stanovisek Radě na její žádost, na žádost ministra zahraničních věcí Unie nebo z vlastního podnětu.
Le Committee Politic e de Securitate survelia equalmente le execution del politicas accordate, sin prejudicio del attributiones del Ministro de Affaires Exterior del Union. Sleduje také provádění dohodnutých politik, aniž jsou dotčeny pravomoci ministra zahraničních věcí Unie.
2. In le quadro del presente capitulo, le Committee Politic e de Securitate exerce, sub le responsabilitate del Consilio e del Ministro de Affaires Exterior del Union, le controlo politic e le direction strategic del operationes de gestion de crises mentionate in le articulo III-309. 2. V rámci této kapitoly vykonává Politický a bezpečnostní výbor pod odpovědností Rady a ministra zahraničních věcí Unie politickou kontrolu a strategické řízení při operacích k řešení krizí podle článku III-309.
Le Consilio pote autorisar le Committee, pro le fines de un operation de gestion de crise e pro le periodo de duration de iste operation, como il es determinate per le Consilio, a prender le mesuras appropriate concernente le controlo politic e le direction strategic del operation. Rada může za účelem operace k řešení krizí a po dobu jejího trvání, jak ji Rada určí, zmocnit výbor k přijímání vhodných opatření týkajících se politické kontroly a strategického řízení operace.
ARTICULO III-308 Článek III-308
Le execution del politica exterior e del securitate commun non affecta le application del proceduras e le extension respective del attributiones del institutiones mentionate in le Constitution pro le exercitio del competentias del Union mentionate in le articulos I-13 a I-15 e in le articulo I-17. Provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky se nedotýká uplatňování postupů a rozsahu pravomocí orgánů, které Ústava stanoví pro výkon pravomocí Unie uvedených v článcích I-13 až I-15 a článku I-17.
De equal modo, le execution del politicas referite in iste articulos non affecta le application del proceduras e le extension respective del attributiones del institutiones mentionate in le Constitution pro le exercitio del competentias del Union in virtute del presente capitulo. Stejně tak se provádění politik uvedených v daných článcích nedotýká uplatňování postupů a rozsahu pravomocí orgánů, které Ústava stanoví pro výkon pravomocí Unie podle této kapitoly.
SECTION 2 ODDÍL 2
POLITICA DE SECURITATE E DE DEFENSA COMMUN SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA
ARTICULO III-309 Článek III-309
1. Le missiones mentionate in le articulo I-41(1), in le quales le Union pote haber recurso a medios civil e militar, include le actiones conjuncte relative al disarmamento, le missiones humanitari e de evacuation, le missiones de consilio e de assistentia militar, le missiones de prevention de conflictos e de mantenimento del pace, le missiones de fortias de combatto pro le gestion del crises, includite le missiones de restablimento del pace e le operationes de stabilisation al fin del conflictos. 1. Mise uvedené v čl. I-41 odst. 1, při kterých může Unie použít civilní a vojenské prostředky, zahrnují společné akce v oblasti odzbrojení, humanitární a záchranné mise, poradní a pomocné mise ve vojenské oblasti, mise pro předcházení konfliktům a udržení míru, mise bojových sil k řešení krizí, včetně misí pro prosazování míru a stabilizačních operací po ukončení konfliktů.
Tote iste missiones pote contribuer al lucta contra le terrorismo, includite per le appoio prestate a tertie paises pro combatter le terrorismo in lor territorio. Všechny tyto mise mohou přispívat k boji proti terorismu, včetně podpory třetích zemí v boji proti terorismu na jejich území.
2. Le Consilio adopta decisiones europee re missiones mentionate in le paragrapho 1, definiente lor objectivo e lor portata assi como le modalitates general de lor execution. 2. Rada přijme evropská rozhodnutí týkající se misí uvedených v odstavci 1, ve kterých vymezení jejich cíle, rozsah a obecné podmínky jejich provádění.
Le Ministro de Affaires Exterior del Union, sub le autoritate del Consilio e in contacto stricte e permanente con le Committee Politic e de Securitate, survelia le coordination del aspectos civil e militar de iste missiones. Ministr zahraničních věcí Unie pod vedením Rady a v úzkém a stálém styku s Politickým a bezpečnostním výborem zajišťuje koordinaci civilních a vojenských hledisek těchto misí.
ARTICULO III-310 Článek III-310
1. In le quadro del decisiones europee adoptate in conformitate con le articulo III309, le Consilio pote confider le execution de un mission a un gruppo de Statos que lo desira e que dispone del capacitates necessari pro un tal mission. 1. V rámci evropských rozhodnutí přijatých podle článku III-309 může Rada svěřit provádění některé mise skupině členských států, které si to přejí a mají pro takovou misi nezbytné kapacity.
Iste Statos membros, in association con le ministro de Affaires Exterior del Union, se accorda inter se del gestion del mission. Tyto členské státy se ve spojení s ministrem zahraničních věcí Unie mezi sebou dohodnou řízení této mise.
2. Le Statos membros que participa in le realisation del mission informa periodicamente le Consilio del progresso del mission, per proprie initiativa o per requesta de un altere Stato membro. 2. Členské státy účastnící se mise informují o vývoji mise pravidelně Radu z vlastního podnětu nebo na žádost jiného členského státu.
Le Statos membros participante informa immediatemente le Consilio del question si le realisation del mission genera consequentias importante o si illos require un modification del objectivo, del portata o del modalitate del mission fixate per le decisiones europee mentionate in le paragrapho I. Členské státy účastnící se mise neprodleně informují Radu v případě, kdy by provedení mise mělo podstatné následky nebo by vyžadovalo změnu cíle, rozsahu nebo podmínek mise stanovených evropským rozhodnutím podle odstavce 1.
In iste caso, le Consilio adopta le decisiones europee necessari. V takových případech přijme Rada nezbytná evropská rozhodnutí.
ARTICULO III-311 Článek III-311
1. Le Agentia in le dominio del disveloppamento del capacitates de defensa, del investigation, del acquisitiones e del armamentos (Agentia Europee de Defensa) instituite per le articulo I-41(3), sub le autoritate del Consilio, ha como mission: 1. Agentura pro oblast rozvoje obranných kapacit, výzkumu, pořizování a vyzbrojování (Evropská obranná agentura), zřízená čl. I-41 odst. 3 a pod vedením Rady, má za úkol
a) contribuer a identificar le objectivos de capacitate militar del Statos membros e a evalutar le respecto del ingagiamentos de capacitates subscribite per le Statos membros; a) přispívat k určení cílů vojenských kapacit členských států a hodnotit dodržování závazků týkajících se kapacit přislíbených členskými státy;
b) promover un harmonisation del necessitates operational e le adoption de methodos de acquisition efficace e compatibile; b) podporovat harmonizaci operativních potřeb a přijímání účinných a slučitelných akvizičních metod;
c) proponer projectos multilateral pro complir le objectivos de capacitates militar e pro coordinar le programmas executate per le Statos membros e le gestion de programmas de cooperation specific; c) navrhovat mnohostranné projekty pro plnění cílů z hlediska vojenských kapacit a zajišťovat koordinaci programů prováděných členskými státy a řízení zvláštních programů spolupráce;
d) appoiar le investigation re le technologia de defensa, coordinar e planificar activitates de investigation conjuncte e studios de solutiones technic respondente al necessitates operational futur; d) podporovat výzkum v oblasti obranných technologií, koordinovat a plánovat společnou výzkumnou činnost a studie technických řešení odpovídajících budoucím operativním potřebám;
e) contribuer a identificar e, eventualmente, executar qualcunque mesura utile pro reinfortiar le base industrial e technologic del sector del defensa e pro meliorar le efficacia del dispensas militar. e) přispívat k určování a případně k provádění všech účelných opatření pro posílení průmyslové a technologické základny v oblasti obrany a pro zlepšení účinnosti vojenských výdajů.
2. Le Agentia Europee de Defensa es aperte a tote le Statos membros que desira participar in illo. 2. Evropská obranná agentura je otevřena všem členským státům, které si přejí podílet se na její činnosti.
Le Consilio, decidente per majoritate qualificate, adopta un decision europee definiente le statuto, le sede e le modalitates de functionamento del Agentia. Rada kvalifikovanou většinou přijme evropské rozhodnutí vymezující statut, sídlo a způsob fungování agentury.
Iste decision tene conto del grado de participation effective in le activitates del Agentia. Toto rozhodnutí přihlíží ke stupni skutečného podílu na činnostech agentury.
Intra illo es constituite gruppos specific, formate per le Statos membros, que realisa projectos conjuncte. V rámci agentury budou vytvořeny zvláštní skupiny sdružující členské státy, jež vedou společné projekty.
In casos de necessitate le Agentia compli su missiones in contacto con le Commission. Agentura plní své úkoly ve spojení s Komisí, je-li to třeba.
ARTICULO III-312 Článek III-312
Le Statos membros que desira participar in le cooperation structurate permanente mentionate in le articulo I-41(6), e que compli le criterios e assume le ingagiamentos re le capacitates militar, como indicate in le Protocollo re le cooperation structurate permanente, notifica lor intention al Consilio e al Ministro de Affaires Exterior del Union 1. Členské státy, které si přejí účastnit se stálé strukturované spolupráce uvedené v čl. I-41 odst. 6, splňují kritéria a zavázaly se k vojenským kapacitám stanoveným v Protokolu o stálé strukturované spolupráci, oznámí svůj záměr Radě a ministrovi zahraničních věcí Unie.
2. Intra tres menses post le notification mentionate in le paragrapho 1, le Consilio adopta un decision europee que establi le cooperation structurate permanente e fixa le lista del Statos membros participante. 2. Do tří měsíců od oznámení podle odstavce 1 přijme Rada evropské rozhodnutí o zřízení stálé strukturované spolupráce a stanoví seznam zúčastněných členských států.
Le Consilio decide per majoritate qualificate, post consultation del Ministro de Affaires Exterior del Union. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou po konzultaci s ministrem zahraničních věcí Unie.
3. Qualcunque Stato membro que, a un stadio ulterior, desira participar in le cooperation structurate permanente, notifica su intention al Consilio e al Ministro de Affaires Exterior del Union. 3. Každý členský stát, který si v pozdějším stadiu přeje účastnit se stálé strukturované spolupráce, oznámí svůj záměr Radě a ministru zahraničních věcí Unie.
Le Consilio adopta un decision europee que confirma le participation del Stato membro concernite que compli le criterios e assume le ingagiamentos mentionate in le articulos 1 e 2 del protocollo re le cooperation structurate permanente. Rada přijme evropské rozhodnutí, kterým potvrdí účast dotyčného členského státu, který splňuje kritéria a přijímá závazky stanovené v článcích 1 a 2 Protokolu o stálé strukturované spolupráci.
Le Consilio decide per majoritate qualificate, post consultation del Ministro de Affaires Exterior del Union. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou po konzultaci s ministrem zahraničních věcí Unie.
Solmente le membros del Consilio que representa le Statos membros participante, prende parte in le votation. Na hlasování se podílejí pouze členové Rady zastupující zúčastněné členské státy.
Le majoritate qualificate se defini como essente equal a al minus 55% del membros del Consilio representante le Statos membros participante, que reuni al minus 65% del population de iste Statos. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva těchto států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero maxime de membros del Consilio representante plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro; si iste minoritate de blocada non existe, le majoritate qualificate es considerate como attingite Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
4. Si un Stato membro participante non plus compli le criterios o non plus pote assumer le ingagiamentos mentionate in le articulos 1 e 2 del protocollo re le cooperation structurate permanente, le Consilio pote adoptar un decision europee suspendente le participation de iste Stato. 4. Pokud zúčastněný členský stát již nesplňuje kritéria nebo není již schopen dostát závazkům stanoveným v článcích 1 a 2 Protokolu o stálé strukturované spolupráci, může Rada přijmout evropské rozhodnutí o pozastavení účasti tohoto členského státu.
Le Consilio decide per majoritate qualificate. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.
Solmente le membros del Consilio que representa le Statos membros participante, prende parte in le votation, con exception del Stato membro concernite. Na hlasování se podílejí pouze členové Rady zastupující zúčastněné členské státy, s výjimkou dotyčného členského státu.
Le majoritate qualificate se defini como essente equal a al minus 55% del membros del Consilio representante le Statos membros participante, que reuni al minus 65% del population de iste Statos. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva těchto států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero maxime de membros del Consilio representante plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro; si iste minoritate de blocada non existe, le majoritate qualificate es considerate como attingite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
5. Si un Stato membro participante desira quitar le cooperation structural permanente, illo notifica su decision al Consilio, que prende nota del facto que le participation del Stato membro concernite ha finite. 5. Pokud si zúčastněný členský stát přeje odstoupit ze stálé strukturované spolupráce, informuje o svém záměru Radu, která vezme na vědomí, že dotyčný členský stát ukončil svou účast.
6. Le decisiones europee e le recommendationes del Consilio in le quadro del cooperation structural permanente, con le exception de illos mentionate in le paragraphos 2 a 5, es adoptate per unanimitate. 6. Evropská rozhodnutí a doporučení Rady v rámci stálé strukturované spolupráce, jiná než uvedená v odstavcích 2 až 5, se přijímají jednomyslně.
Pro le fines del presente paragrapho, le unanimitate es constituite unicamente per le votos del representantes del Statos membros participante. Pro účely tohoto odstavce je k jednomyslnosti třeba pouze hlasů zástupců zúčastněných členských států.
SECTION 3 ODDÍL 3
DISPOSITIONES FINANCIARI FINANČNÍ USTANOVENÍ
ARTICULO III-313 Článek III-313
1. Le dispensas administrative pro le application del presente capitulo es imponite al budget del Union. 1. Správní výdaje, které orgánům vzniknou při provádění této kapitoly, jsou hrazeny z rozpočtu Unie.
2. Le dispensas operational del institutiones pro le application del presente capitulo es equalmente imponite al budget del Union, con le exception del dispensas operational que ha implicationes militar o es in le dominio del defensa, e in casos que le Consilio unanimemente decide alteremente. 2. Operativní výdaje, které vzniknou v souvislosti s prováděním této kapitoly, jsou rovněž hrazeny z rozpočtu Unie s výjimkou výdajů na operace související s vojenstvím nebo obranou a případů, kdy Rada rozhodne jinak.
Quando un dispensa non es imponite al budget del Union, illo es imponite al Statos membros secundo le clave del producto national brute, salvo si le Consilio decide alteremente. Nejsou-li výdaje hrazeny z rozpočtu Unie, hradí je členské státy podle klíče hrubého národního produktu, pokud Rada nerozhodne jinak.
Quanto al dispensas pro operationes que ha implicationes militar o es in le dominio del defensa, le Statos membros cuje representantes al Consilio ha facite un declaration formal in virtute del secunde parte del articulo III-300(1), non es obligate a contribuer a lor financiamento. Členské státy, jejichž zástupci v Radě učinili formální prohlášení podle čl. III-300 odst. 1 druhého pododstavce, nejsou povinny přispívat na financování operací souvisejících s vojenstvím nebo obranou.
3. Le Consilio adopta un decision europee que establi le proceduras particular pro garantir le accesso rapide al creditos del budget del Union destinate al financiamento de urgentia pro initiativas in le quadro del politica exterior e de securitate commun, e in particular al activitates preparatori de un mission mentionate in le articulo I-41(1) e in le articulo III-309. 3. Rada přijme evropské rozhodnutí, kterým stanoví zvláštní postupy pro zajištění rychlého přístupu k položkám rozpočtu Unie určeným k naléhavému financování iniciativ v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, a zejména k přípravným činnostem pro mise podle čl. I-41 odst. 1 a článku III-309.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee. Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
Le activitates preparatori del missiones mentionate in le articulo I-41(1) e in le articulo III-309, que non es imponite al budget del Union, es financiate per un fundo initial, constituite de contributiones del Statos membros. Činnosti pro přípravu misí uvedených v čl. I-41 odst. 1 a článku III-309, které nejsou hrazeny z rozpočtu Unie, jsou financovány ze spouštěcího fondu vytvořeného příspěvky členských států.
Le Consilio adopta, per majoritate qualificate e per proposition del Ministro de Affaires Exterior del Union, le decisiones europee establiente: Rada přijme kvalifikovanou většinou na návrh ministra zahraničních věcí Unie evropská rozhodnutí, kterými stanoví
a) le modalitates del institution e del financiamento del fundo initial, in particular le amontas financiari assignate al fundo. a) postupy vytvoření a financování spouštěcího fondu, zejména finanční částky přidělené fondu;
b) le modalitates de gestion del fundo initial; b) postupy správy spouštěcího fondu;
c) le modalitates de controlo financiari. c) postupy finanční kontroly.
Quando le mission previste, conformemente con le articulo I-41(1) e le articulo III-309, non pote esser imponite al budget del Union, le Consilio autorisa le Ministro de Affaires Exterior del Union a utilisar iste fundo. Pokud plánovaná mise podle čl.I-41 odst. 1 a článku III-309 nemůže být hrazena z rozpočtu Unie, pověří Rada využitím tohoto fondu ministra zahraničních věcí Unie.
Le Ministro de Affaires Exterior del Union informa le Consilio re le execution de iste mandato. Ministr zahraničních věcí Unie předloží Radě zprávu o provedení tohoto pověření.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019