First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 07  Články III-220 až III-274
SECTION 3 ODDÍL 3
COHESION ECONOMIC, SOCIAL E TERRITORIAL HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST
ARTICULO III-220 Článek III-220
A fin de promover un disveloppamento harmoniose del insimul del Union, illo disveloppa e proseque su action tendente a reinfortiar su cohesion economic, social e territorial. Unie za účelem podpory harmonického vývoje rozvíjí a prosazuje činnost vedoucí k posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti.
In particular le Union tenta reducer le differentias inter le nivellos de disveloppamento del varie regiones e le retardo del regiones minus favorate. Unie se především zaměří na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů a na snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů.
Inter le regiones concernite se presta un attention special al zonas rural, al zonas affectate per un transition industrial e al regiones que suffre del disavantages natural o demographic grave e permanente como, per exemplo, regiones le plus septentrional con pauc densitate de population e le regiones insular, de montania, e situate trans le frontieras. V rámci dotyčných regionů je zvláštní pozornost věnována venkovským oblastem, oblastem postiženým průmyslovým přechodem a regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské regiony.
ARTICULO III-221 Článek III-221
Le Statos membros conduce lor politica economic e lo coordina in vista equalmente de attinger le objectivos mentionate in le articulo III-220. Členské státy provádějí své hospodářské politiky a koordinují je tak, aby dosahovaly cílů uvedených v článku III-220.
Le formulation e execution del politicas e actiones del Union e le realisation del mercato interior considera iste objectivos e participa a lor realisation. Tvorba a provádění politik a činností Unie a uskutečňování vnitřního trhu přihlíží k těmto cílům a přispívá k jejich dosažení.
Le Union appoia anque iste realisation per le action que illo exerce per le fundos con scopo structural (Fundo Europee de Orientation e de Garantia Agricole, section “Orientation”; Fundo Social Europee, Fundo Europee de Disveloppamento Regional), le Banca Europee de Investimentos e altere instrumentos financiari existente. Unie dále podporuje dosahování těchto cílů prostřednictvím strukturálních fondů (orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj), Evropské investiční banky a jiných dostupných finančních nástrojů.
Tote le tres annos le Commission presenta al Parlamento Europee, al Consilio, al Committee del Regiones e al Committee Economic e Social un reporto re le progressos complite in le realisation del cohesion economic, social e territorial, e re como le diverse medios mentionate in le presente articulo ha contribuite a illo. Komise předkládá každé tři roky Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o pokroku dosaženém při upevňování hospodářské, sociální a územní soudržnosti a o způsobu, jakým k tomu přispěly různé prostředky stanovené v tomto článku.
In su caso iste reporto es accompaniate del propositiones adequate. Tato zpráva případně obsahuje vhodné návrhy.
Le lege o lege-quadro europee pote establir mesuras specific foras del fundos, sin prejudicio del mesura adoptate in le quadro del altere politicas del Union. Aniž jsou dotčena opatření přijatá v rámci dalších politik Unie, může evropský zákon nebo rámcový zákon stanovit jakákoli zvláštní opatření mimo rámec fondů.
Le lege o legequadro es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
ARTICULO III-222 Článek III-222
Le Fundo Europee de Disveloppamento Regional es destinate a contribuer al correction del principal disequilibrios regional intra le Union per un participation in le disveloppamento e in le adjustamento structural del regiones minus disveloppate e in le reconversion del regiones industrial in declino. Úkolem Evropského fondu pro regionální rozvoj je, aby svou účastí na rozvoji a strukturálních změnách zaostávajících regionů a přeměně upadajících průmyslových oblastí pomáhal odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Unii.
ARTICULO III-223 Článek III-223
1. Sin prejudicio del articulo III-224, le lege europee determina le functiones, le objectivos prioritari e le organisation del fundos con scopo structural, lo que pote comportar le regruppamento del fundos, le regulas general applicabile al fundos, assi como le dispositiones necessari pro garantir lor efficacia e le coordination del fundos inter se e con le altere instrumentos financiari existente. 1. Aniž je dotčen článek III-224, evropský zákon vymezí úkoly, přednostní cíle a organizaci strukturálních fondů, které mohou zahrnovat sdružování fondů, obecná pravidla pro ně použitelná a nezbytná ustanovení pro zajištění jejich účinnosti a pro zajištění koordinace fondů mezi sebou navzájem a s dalšími existujícími finančními nástroji.
Un Fundo de Cohesion, create per le lege europee, contribue financiarimente al realisation de projectos in le dominio del ambiente e del retes transeuropee in materia de infrastructuras del transporto. Fond soudržnosti zřízený evropským zákonem poskytne finanční příspěvky na projekty ve sféře životního prostředí a transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury.
In tote le casos le lege europee es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Ve všech případech se evropský zákon přijme po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
2. Le prime dispositiones relative al fundos con scopo structural e al Fundo de Cohesion adoptate post le dispositiones in vigor al data del signatura del Tractato establiente un Constitution pro Europa, es establite per un lege europee del Consilio. 2. První ustanovení o strukturálních fondech a o Fondu soudržnosti, přijatá v návaznosti na ustanovení platná v den podpisu Smlouvy o Ústavě pro Evropu, se stanoví evropským zákonem Rady.
Illo decide per unanimitate post approbation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
ARTICULO III-224 Článek III-224
Le lege europee establi le mesuras de application relative al Fundo Europee de Disveloppamento Regional. Prováděcí opatření týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj stanoví evropský zákon.
Iste lege es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
Concernente le Fundo Europee de Orientation e de Garantia Agricole, section “orientation”, e le Fundo Social Europee, es applicabile respectivemente le articulo III-231 e le articulo III-219(3). Ve vztahu k orientační sekci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu a k Evropskému sociálnímu fondu se použijí článek III-231 a čl. III-219 odst. 3.
SECTION 4 AGRICULTURA E PISCA ODDÍL 4 ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV
ARTICULO III-225 Článek III-225
Le Union defini e applica un politica commun de agricultura e pisca. Unie vymezuje a provádí společnou zemědělskou politiku a společnou rybářskou politiku.
Per “productos agricole” se intende le productos del solo, del elevamento de bestial e del pisca e le productos de prime transformation directemente relationate con iste productos. „Zemědělskými produkty“ se rozumějí produkty rostlinné a živočišné výroby a rybolovu, jakož i výrobky po prvotním zpracování, které mají s těmito produkty přímou souvislost.
Le referentias al politica agricole commun o al agricultura, e le utilisation del termino “agricole”, se intende como visante anque al pisca, tenente conto del characteristicas specific de iste sector. Odkazy na společnou zemědělskou politiku nebo na zemědělství a užívání výrazu „zemědělský“ se rovněž vztahují na rybolov, s ohledem na zvláštní rysy tohoto oboru.
ARTICULO III-226 Článek III-226
1. Le mercato interior se extende al agricultura e al commercio del productos agricole. 1. Vnitřní trh se rozšíří na zemědělství a obchod zemědělskými produkty.
2. Salvo dispositiones contrari del articulos III-227 a III-232, le regulas mentionate pro le establimento e le functionamento del mercato interior es applicabile al productos agricole. 2. Pravidla stanovená pro vytváření nebo fungování vnitřního trhu se vztahují i na zemědělské produkty, nestanoví-li články III-227 až III-232 jinak.
3. Le productos enumerate in le annexo I es subjecte al articulos III-227 a III-232. 3. Produkty, na něž se vztahují články III-227 až III-232, jsou zahrnuty do seznamu v příloze I.
4. Le functionamento e disveloppamento del mercato interior pro le productos agricole debe esser accompaniate per un politica agricole commun. 4. Fungování a rozvoj vnitřního trhu se zemědělskými produkty musejí být doprovázeny společnou zemědělskou politikou.
ARTICULO III-227 Článek III-227
1. Le objectivos del politica agricole commun es: 1. Cílem společné zemědělské politiky je
a) incrementar le productivitate agricole per promover le progresso technic e per assecurar le disveloppamento rational del production agricole e le empleo optime del factores de production, in particular del mano de obra; a) zvýšit produktivitu zemědělství podporou technického pokroku a zajišťováním racionálního rozvoje zemědělské výroby a optimálního využití produkčních činitelů, zejména pracovní síly;
b) assecurar assi un nivello de vita equitabile pro le population agricole, in particular per le augmentation del salarios individual del personas qui labora in le agricultura; b) zajistit tak odpovídající životní úroveň zemědělského obyvatelstva, a to zejména zvýšením individuálních příjmů osob pracujících v zemědělství;
c) stabilisar le mercatos; c) stabilizovat trhy,
d) garantir le securitate del approvisionamentos, d) zajistit plynulé zásobování,
e) assecurar precios rationabile pro le consumitores. e) zajistit spotřebitelům dodávky za rozumné ceny.
2. In le elaboration del politica agricole commun e del methodos special que illo pote implicar, on debe tener conto de: 2. Při vypracovávání společné zemědělské politiky a zvláštních metod, které může zahrnovat, se přihlíží
a) le character particular del activitate agricole que se deriva del structura social del agricultura e del disparitates structural e natural inter le diverse regiones agricole; a) ke zvláštní povaze zemědělské činnosti, vyplývající ze sociální struktury v zemědělství a ze strukturálních a přírodních rozdílů mezi různými zemědělskými oblastmi;
b) le necessitate de effectuar gradualmente le adaptationes opportun; b) k nutnosti provádět vhodné úpravy postupně;
c) le facto que in le Statos membros le agricultura constitue un sector strictemente ligate al insimul del economia, c) ke skutečnosti, že v členských státech zemědělství představuje odvětví, které je těsně spjato s celým hospodářstvím.
ARTICULO III-228 Článek III-228
1. Pro attinger le objectivos mentionate in 1. K dosažení cílů stanovených v článku III-227 je zřízena společná organizace zemědělských trhů.
le articulo III-227, un organisation commun del mercatos agricole es establite. Tato organizace má v závislosti na dotyčných produktech jednu z těchto forem:
Secundo le productos, iste organisation adopta un del sequente formas:
a) regulas commun re le concurrentia; a) společná pravidla hospodářské soutěže;
b) un coordination obligatori del diverse organisationes national del mercato; b) povinná koordinace různých vnitrostátních systémů organizace trhu;
c) un organisation europee del mercato. c) evropská organizace trhu.
2. Le organisation commun establite sub un del formas mentionate in le paragrapho 1 pote includer tote le mesuras necessari pro attinger le objectivos mentionate in le articulo III-227, in particular le regulation del precios, del subventiones al production e al commercialisation del diverse productos, del systemas de stockage e del mechanismos commun pro le stabilisation del importationes o exportationes. 2. Společná organizace trhů podle odstavce 1 může zahrnovat veškerá opatření potřebná k dosažení cílů stanovených v článku III-227, zejména regulaci cen, subvencování výroby i odbytu různých produktů, skladovací a překlenovací opatření a společné mechanismy pro stabilizaci dovozu nebo vývozu.
Le organisation commun debe limitar se a prosequer le objectivos mentionate in le articulo III-227 e debe excluder tote discrimination inter productores e consumitores in le Union. Společná organizace trhů se musí omezit na dosažení cílů uvedených v článku III-227 a musí vylučovat jakoukoli diskriminaci mezi producenty nebo spotřebiteli uvnitř Unie.
Un politica commun eventual del precios debe esser fundate super criterios commun e super methodos de calculo uniforme. Společná cenová politika musí být založena na společných kritériích a jednotných metodách výpočtu.
3. A fin de permitter al organisation commun mentionate in le paragrapho 1 pro attinger su objectivos, un o plure fundos agricole de orientation e de garantia pote esser create. 3. Aby společná organizace trhů podle odstavce 1 mohla dosáhnout svých cílů, může být vytvořen jeden nebo více zemědělských orientačních a záručních fondů.
ARTICULO III-229 Článek III-229
Pro permitter de attinger le objectivos mentionate in le articulo III-227, il pote establir se in le quadro del politica commun agricole: K dosažení cílů uvedených v článku III-227 mohou být v rámci společné zemědělské politiky přijata opatření jako například
a) un coordination efficace de effortios facite in le sectores del formation professional, del recerca e del vulgarisation del cognoscentias agronomic, lo que pote includer projectos o institutiones financiate in commun; a) účinná koordinace úsilí v oblasti odborného vzdělávání, výzkumu a šíření odborných zemědělských poznatků; přitom mohou být společně financovány projekty nebo instituce;
b) actiones commun pro le disveloppamento del consumption de certe productos. b) společné opatření na podporu spotřeby určitých produktů.
ARTICULO III-230 Článek III-230
1. Le section relative al regulas de concurrentia es applicabile al production e al commercio del productos agricole solmente in le mesura determinate per le lege o le lege-quadro europee, conformemente con le articulo III-231(2), tenite conto del objectivos mentionate in le articulo III-227. 1. Oddíl týkající se pravidel hospodářské soutěže se vztahuje na zemědělskou výrobu a obchod zemědělskými produkty pouze v rozsahu, který určí evropský zákon nebo rámcový zákon podle čl. III-231 odst. 2, se zřetelem k cílům uvedeným v článku III-227.
2. Le Consilio, per proposition del Commission, pote adoptar un regulamento europee o un decision europee autorisante le concession de adjutas: 2. Rada může na návrh Komise přijmout evropské nařízení nebo rozhodnutí schvalující poskytování podpor
a) pro le protection de interprisas disfavorate per conditiones structural o natural; a) k ochraně podniků, jež jsou znevýhodněny strukturálními nebo přírodními podmínkami,
b) in le quadro de programmas de disveloppamento economic. b) v rámci programů hospodářského rozvoje.
ARTICULO III-231 Článek III-231
1. Le Commission presenta propositiones relative al elaboration e execution del politica commun agricole, includite le substitution al organisationes national per alicunes del formas de organisation commun mentionate in le articulo III-228(1), assi como le execution del mesuras mentionate in le presente section. 1. Při vypracování a provádění společné zemědělské politiky Komise předkládá návrhy, včetně nahrazení vnitrostátních systémů organizace trhu některou z forem společné organizace trhů uvedenou v čl. III-228 odst. 1 a uskutečňování opatření uvedených v tomto oddíle.
Iste propositiones tene conto del interdependentia del questiones agricole mentionate in le presente section. Tyto návrhy musí brát v úvahu vzájemnou závislost zemědělských otázek uvedených v tomto oddíle.
2. Le lege europee o le lege-quadro europee establi le organisation commun del mercato agricole mentionate in le articulo III-228(1), assi como le altere dispositiones necessari pro prosequer le objectivos del politica commun del agricultura e del pisca. 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví společnou organizaci zemědělských trhů uvedenou v čl. III-228 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky.
Illos es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
Le Consilio, per proposition del Commission, adopta le regulationes o decisiones europee relative a fixation de precios, impostos, adjuta e limitationes quantitative e le fixation e allocation de possibilitate de pisca. 3. Rada přijme na návrh Komise evropská rozhodnutí nebo nařízení týkající se stanovení cen, dávek, podpor a množstevních omezení a stanovení a přidělení rybolovných práv.
3. Le Consilio, per proposition del Commission, adopta le regulamentos o decisiones europee relative al fixation del precios, del impostos, del adjutas e del limitationes quantitative, assi como al fixation e al possibilitates de pisca. 4. Sub le conditiones mentionate in le paragrapho 2, le organisationes national de 4. V souladu s odstavcem 2 lze vnitrostátní systémy organizace trhu nahradit společnou organizací trhu uvedenou v čl. III-228 odst. 1, pokud
mercato pote esser substituite per le organisationes commun mentionate in le articulo III-228(1), si: a) le organisation commun offere al Statos membros, que se oppone a iste mesura e que dispone de un organisation national pro le production in question, garantias equivalente pro le empleo e le nivello de vita del productores concernite, tenente conto del rhythmo del adaptationes possibile e del specialisationes necessari, e a) společná organizace poskytne členským státům, které se stavějí proti tomuto opatření a které mají vlastní systém organizace trhu pro příslušnou produkci, rovnocenné záruky zaměstnanosti a životní úrovně příslušných producentů, a to s přihlédnutím k úpravám, které jsou možné, a ke stupni vyžadované specializace a
b) iste organisation assecura pro le intercambios intra le Union conditiones analoge a illos que existe in un mercato national. b) společná organizace trhu zabezpečí obchodu uvnitř Unie podmínky obdobné podmínkám existujícím na vnitrostátním trhu.
5. Si on ha create un organisation commun pro certe materias prime, sin que existe ancora un organisation commun pro le productos de transformation correspondente, le materias prime utilisate pro le productos de transformation destinate al exportation verso tertie paises pote esser importate del exterior del Union. 5. Bude-li zavedena společná organizace trhu pro určité suroviny před zavedením společné organizace trhů pro odpovídající zpracované produkty, mohou být dané suroviny dovezeny ze zemí mimo Unii, pokud se používají pro zpracované produkty určené pro vývoz do třetích zemí.
ARTICULO III-232 Článek III-232
Quando, in un Stato membro, un producto es le objecto de un organisation national del mercato o de qualcunque regulamentation interne de effecto equivalente affectante le position concurrential de un production similar in un altere Stato membro, le Statos membros applica un taxa compensatori al entrata de iste producto proveniente del Stato membro que possede iste organisation o regulamentation, salvo si iste Stato jam applica un taxa compensatori quando le producto quita le pais. Jestliže v některém členském státě určitý produkt podléhá vnitrostátnímu systému organizace trhu nebo vnitřní regulaci s rovnocenným účinkem a je-li tím z hlediska soutěžního postavení nepříznivě ovlivněna produkce stejného druhu v jiném členském státě, zavedou členské státy vyrovnávací poplatek při dovozu tohoto produktu z členského státu, v němž taková organizace nebo regulace existuje, ledaže by tento stát zavedl vyrovnávací poplatek při vývozu.
Le Commission adopta regulamentos o decisiones europee que fixa le amonta de iste taxas in le mesura necessari pro restablir le equilibrio. Komise přijme evropská nařízení nebo rozhodnutí, která stanoví výši poplatků v míře nutné k obnovení rovnováhy.
Illo pote autorisar equalmente le adoption de altere mesuras sub le conditiones e secundo le modalitates que illo determina. Může schválit také použití jiných opatření, jejichž podmínky a podrobnosti sama určí.
SECTION 5 AMBIENTE ODDÍL 5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ARTICULO III-233 Článek III-233
1. Le politica del Union in le dominio del medio ambiente contribue a attinger le objectivos sequente: 1. Politika Unie v oblasti životního prostředí přispívá k sledování těchto cílů:
a) le preservation, le protection e le melioration del qualitate del medio ambiente; a) udržování, ochrana a zlepšování kvality životního prostředí,
b) le protection del sanitate del personas; b) ochrana lidského zdraví,
c) le utilisation prudente e rational del ressources natural; c) obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů,
d) le promotion, al nivello international, de mesuras destinate a facer fronte al problemas regional o mundial del medio ambiente. d) podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelících regionálním a celosvětovým problémům životního prostředí.
2. Le politica del Union in le dominio del medio ambiente ha como objectivo un nivello elevate de protection, tenente conto del diversitate del situationes existente in le differente regiones del Union. 2. Politika Unie v oblasti životního prostředí je zaměřena na vysokou úroveň ochrany, přičemž přihlíží k rozdílné situaci v jednotlivých regionech Unie.
Illo es fundate super le principios de precaution e de action preventive, super le principio del correction del damnos al medio ambiente, preferentialmente al origine, e super le principio de qui contamina paga. Je založena na zásadách předběžné opatrnosti a prevence, odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje a na zásadě „znečišťovatel platí“.
In iste contexto, le mesuras de harmonisation respondente al exigentias del protection del medio ambiente include, in le casos appropriate, un clausula de salveguarda autorisante le Statos membros a adoptar, pro motivos ambiental non-economic, dispositiones provisori submittite a un procedura de controlo per le Union. V této souvislosti obsahují harmonizační opatření odpovídající požadavkům ochrany životního prostředí popřípadě ochrannou doložku, na základě které jsou členské státy oprávněny přijmout z mimoekonomických důvodů ochrany životního prostředí dočasná opatření podléhající kontrolnímu procesu Unie.
3. in le elaboration de su politica in le dominio del medio ambiente, le Union tene conto: 3. Při přípravě politiky v oblasti životního prostředí přihlédne Unie k
a) del datos scientific e technic disponibile; a) dostupným vědeckým a technickým údajům,
b) del conditiones ambiental in le diverse regiones del Union; b) podmínkám životního prostředí v různých regionech Unie,
c) del avantages e del cargas que pote resultar del action o del absentia de action; c) možnému prospěchu a nákladům plynoucím z činnosti nebo nečinnosti,
d) del disveloppamento economic e social del Union in su insimul e del disveloppamento equilibrate de su regiones. d) hospodářskému a sociálnímu rozvoji Unie jako celku a vyváženému rozvoji jejích regionů.
4. In le quadro de lor competentias respective, le Union e le Statos membros coopera con le tertie paises e le organisationes international competente. 4. V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a členské státy se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi.
Le modalitates del cooperation del Union pote esser le objecto de accordos inter illo e le tertie partes concernite. Podrobnosti spolupráce Unie mohou být předmětem dohod mezi Unií a dotyčnými třetími stranami.
Le prime paragrapho non prejudica le competentias del Statos membros pro negotiar in le foros international e pro concluder accordos international. Prvním pododstavcem není dotčena pravomoc členských států jednat v mezinárodních orgánech a uzavírat mezinárodní smlouvy.
ARTICULO III-234 Článek III-234
1. Le lege o lege-quadro europee establi le actiones a interprender pro realisar le objectivos mentionate in le articulo III-233. 1. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví, jakou činnost je třeba vyvíjet, aby bylo dosaženo cílů uvedených v článku III-233.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a s Hospodářským a sociálním výborem.
2. Nonobstante lo que es disponite in le paragrapho 1, e sin prejudicio del articulo III-172, le Consilio adopta per unanimitate leges o leges-quadros europee establiente: 2. Odchylně od odstavce 1 a aniž je dotčen článek III-172, přijme Rada jednomyslně evropské zákony nebo rámcové zákony, které stanoví
a) dispositiones essentialmente de natura fiscal; a) ustanovení především fiskální povahy,
b) le mesuras affectante: b) opatření týkající se
i) le ordination del territorio; i) územního plánování,
ii) le gestion quantitative del ressources hydric o toccante directeo indirectemente le disponibilitate de iste ressources; ii) hospodaření s vodními zdroji nebo týkající se přímo nebo nepřímo dostupnosti vodních zdrojů,
iii) le utilisation del solos, con exception del gestion del residuos; iii) využívání půdy, s výjimkou nakládání s odpady,
c) le mesuras affectante sensibilemente le election per un Stato membro inter differente fontes de energia e le structura general de su approvisionamento energetic. c) opatření významně ovlivňující volbu členského státu mezi různými energetickými zdroji a základní skladbu jeho zásobování energií.
Le Consilio, per proposition del Commission, pote adoptar per unanimitate un decision europee pro render le procedura legislative ordinari applicabile al dominios mentionate in le paragrapho 1. Rada může na návrh Komise jednomyslně přijmout evropské rozhodnutí o použití řádného legislativního postupu na oblasti uvedené v prvním pododstavci.
In tote le casos, le Consilio prende decision post consultation del Parlamento Europee, del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Ve všech případech rozhoduje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem, Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
3. Le lege europee establi programmas de action de character general que fixa le objectivos prioritari a attinger. 3. Evropský zákon stanoví obecné akční programy, v nichž určí přednostní cíle, kterých má být dosaženo.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
Le mesuras necessari pro le execution de iste programmas es adoptate conformemente con le conditiones mentionate in le paragrapho 1, secundo le casos. Opatření nezbytná pro provádění těchto programů se přijmou za podmínek odstavce 1 nebo 2, podle povahy věci.
4. Sin prejudicio de certe mesuras adoptate per le Union, le Statos membros assecura le financiamento e le execution del politica relative al medio ambiente. 4. Aniž jsou dotčena určitá opatření přijatá Unií, členské státy zajišťují financování a provádění politiky v oblasti životního prostředí.
5. Sin prejudicio del principio de qui contamina paga, quando un mesura fundate super le paragrapho 1 implica costos considerate disproportionate pro le autoritates public de un Stato membro, iste mesura previde sub un forma appropriate: 5. Zahrnuje-li opatření založené na ustanoveních odstavce 1 náklady považované orgány členského státu za neúměrné a aniž je dotčena zásada „znečišťovatel platí“, stanoví toto opatření ve vhodné formě
a) derogationes temporari, e/o a) dočasné výjimky nebo
b) un appoio financiari del Fundos de cohesion. b) finanční podporu z Fondu soudržnosti.
6. Le mesuras de protection adoptate in virtute del presente articulo non es un obstaculo al mantenimento e al establimento, per cata Stato membro, de mesuras de protection reinfortiate. 6. Ochranná opatření přijatá podle tohoto článku nebrání členskému státu zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná opatření.
Iste mesuras debe esser compatibile con le Constitution. Tato opatření musí být slučitelná s Ústavou.
Illos es notificate al Commission. Oznamují se Komisi.
SECTION 6 ODDÍL 6
PROTECTION DEL CONSUMITORES OCHRANA SPOTŘEBITELE
ARTICULO III-235 Článek III-235
1. Pro promover le interesses del consumitores e garantir un nivello elevate de protection del consumitores, le Union contribue al protection del sanitate, del securitate e del interesses economic del consumitores, e anque al promotion de lor derecto al information, al education e a organisar se pro defender lor interesses. 1. K podpoře zájmů spotřebitelů a zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitele přispívá Unie k ochraně zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů, jakož i k podpoře jejich práva na informace, vzdělávání a práva sdružovat se k ochraně svých zájmů.
2. Le Union contribue al realisation del objectivos mentionate in le paragrapho 1 per: 2. Unie přispívá k dosažení cílů uvedených v odstavci 1 prostřednictvím
a) mesuras adoptate in application del articulo III-172 in le quadro del establimento o del functionamento del mercato interior; a) opatření přijatých podle článku III-65 v rámci vytváření nebo fungování vnitřního trhu;
b) mesuras que appoia e completa le politica del Statos membros, e assecura su continuation. b) opatření, která podporují, doplňují a sledují politiku členských států.
3. Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras mentionate in le paragrapho 2(b). 3. Opatření uvedená v odst. 2 písm. b) stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon.
Illo es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
4. Le actos adoptate in application del paragrapho 3 non pote impedir un Stato membro de mantener o de establir dispositiones de protection plus stricte. 4. Akty přijaté podle odstavce 3 nebrání členskému státu zachovávat nebo zavádět přísnější ochranná opatření.
Iste dispositiones debe esser compatibile con le Constitution. Tato opatření musí být slučitelná s Ústavou.
Illos es notificate al Commission. Oznamují se Komisi.
SECTION 6 TRANSPORTOS ODDÍL 7 DOPRAVA
ARTICULO III-236 Článek III-236
1. Le objectivos del Constitution es prosequite, in le materia regulate per le presente section, in le quadro de un politica commun del transportos. 1. V oblastech upravovaných tímto oddílem sledují členské státy cíle Ústavy v rámci společné dopravní politiky.
2. Evropský zákon nebo rámcový zákon provede odstavec 1 s přihlédnutím ke zvláštnostem dopravy.
2. Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a s Hospodářským a sociálním výborem.
Le lege o lege-quadro europee establi: Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví
a) regulas commun applicabile al transportos international executate ab e verso le territorio de un Stato membro, o transversante le territorio de un o plure Statos membros; a) společná pravidla pro mezinárodní dopravu do nebo z některého členského státu anebo procházející přes území jednoho nebo několika členských států;
b) le conditiones de admission de transportatores non-residente al transportos national in un Stato membro; b) podmínky, za nichž mohou dopravci, kteří nejsou rezidenty tohoto státu, provozovat dopravu uvnitř některého členského státu;
c) le mesuras que permitte meliorar le securitate del transportos; c) opatření ke zlepšení bezpečnosti dopravy;
d) qualcunque altere mesura utile. d) veškerá jiná účelná opatření.
2. Quando se adopta le lege o lege-quadro europee mentionate in le paragrapho 2, se tene conto del casos in le quales su application esserea susceptibile de affectar gravemente le nivello de vita e le empleo in certe regiones, assi como le exploitation del material de transporto. 3. Při přijímání evropského zákona nebo rámcového zákona uvedeného v odstavci 2 se přihlíží k případům, kdy by se jeho uplatňování mohlo vážně dotknout životní úrovně a úrovně zaměstnanosti v některých regionech, jakož i využití dopravních zařízení.
ARTICULO III-237 Článek III-237
Usque al adoption del lege o lege-quadro europee mentionate in le articulo III236(2), e salvo su adoption per unanimitate de un decision europee del Consilio accordante un exception, necun Stato membro pote facer que le differente dispositiones que ha regulate iste materia le 1 de januario 1958 o, pro le Statos adherite, al data de lor adhesion, produce effectos que, directeo indirectemente, disfavora le transportatores del altere Statos comparate con le transportatores national. Až do přijetí evropského zákona nebo rámcového zákona uvedeného v čl. III-236 odst. 2, pokud Rada jednomyslně nepřijme evropské rozhodnutí o udělení výjimky, nesmí žádný členský stát měnit předpisy upravující tuto oblast k 1. lednu 1958 nebo pro přistupující státy ke dni přistoupení způsobem, který by přímo nebo nepřímo znevýhodňoval dopravce jiných členských států ve srovnání s domácími dopravci.
ARTICULO III-238 Článek III-238
Es compatibile con le Constitution le adjutas que responde al necessitates del coordination del transportos o que corresponde al reimbursamento de certe obligationes inherente al notion de servicio public. S Ústavou jsou slučitelné podpory, které odpovídají potřebě koordinovat dopravu nebo které představují náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby.
ARTICULO III-239 Článek III-239
Cata mesura in le dominio del precios e conditiones de transporto, adoptate in le quadro del Constitution, debe tener conto del situation economic del transportatores. Veškerá opatření v oblasti cen a podmínek dopravy učiněná v rámci Ústavy musí přihlížet k hospodářské situaci dopravců.
ARTICULO III-240 Článek III-240
1. In le traffico al interior del Union, es prohibite le discriminationes que consiste in le application per un transportator, pro le mesme mercantias e le mesme relationes de traffico, de precios e conditiones de transporto differente in ration del Stato membro de origine o de destination del productos transportate. 1. V dopravě uvnitř Unie je zakázána veškerá diskriminace spočívající v tom, že dopravce uplatňuje na dopravu téhož zboží dopravovaného za stejných okolností ceny a dopravní podmínky odlišné v závislosti na zemi původu nebo určení dopravovaného zboží.
2. Le paragrapho 1 non exclude que altere leges o leges-quadros europee pote esser adoptate in application del articulo III236(2). 2. Odstavec 1 nevylučuje, aby byly přijaty jiné evropské zákony nebo rámcové zákony podle čl. III-236 odst. 2.
3. Le Consilio, per proposition del Commission, adopta regulamentos o decisiones europee que garanti le application del paragrapho 1. 3. Rada na návrh Komise přijme evropská nařízení nebo rozhodnutí k provedení odstavce 1.
Illo prende decision post consultation del Parlamento Europee e del Committee Economic e Social. Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem.
Illo pote adoptar, in particular, le regulamentos e decisiones europee pro permitter al institutiones veliar le respecto del regula mentionate in le paragrapho 1 e assecurar le plen beneficio al usatores. Může zejména přijmout evropská nařízení nebo rozhodnutí potřebná k tomu, aby orgány Unie mohly zabezpečit plnění pravidla stanoveného v odstavci 1 a aby mohly zajistit uživatelům dopravy výhody vyplývající z uvedeného ustanovení.
4. Le Commission, per proprie initiativa o per un requesta de un Stato membro, examina le casos de discrimination mentionate in le paragrapho 1 e, post consultation de qualcunque Stato membro interessate, adopta, in le quadro del regulamentos e decisiones europee mentionate in le paragrapho 3, le decisiones necessari. 4. Komise prozkoumá z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu případy diskriminace uvedené v odstavci 1 a po konzultaci s každým příslušným členským státem vydá v rámci evropských nařízení a rozhodnutí podle odstavce 3 potřebná evropská rozhodnutí.
ARTICULO III-241 Článek III-241
1. Le application imponite per un Stato membro, al transportos executate al interior del Union, de precios e conditiones comportante qualcunque elemento de adjuta o de protection in le interesse de un o plure interprisas o industrias particular, es prohibite, salvo si illo es autorisate per un decision europee del Commission. 1. V dopravě uvnitř Unie je zakázáno uplatňovat takové ceny a podmínky uložené členským státem, které jakýmkoli způsobem podporují nebo chrání jeden nebo několik určitých podniků nebo průmyslových odvětví, ledaže k tomu dá povolení evropské rozhodnutí přijaté Komisí.
2. Le Commission, per proprie initiativa o per un requesta de un Stato membro, examina le precios e conditiones mentionate in le paragrapho 1, tenente conto, in particular, de un parte, del exigentias de un politica economic regional appropriate, del necessitates del regiones subdisveloppate, assi como del problemas del regiones gravemente affectate per le circumstantias politic e, de altere parte, del effectos de iste precios e conditiones super le concurrentia inter le diverse modos de transporto. 2. Komise prozkoumá z vlastního podnětu nebo na žádost některého členského státu ceny a podmínky uvedené v odstavci l, přihlédne zejména k požadavkům vhodné regionální hospodářské politiky, k potřebám nerozvinutých oblastí a k obtížím oblastí vážně postižených politickými okolnostmi, jakož i k účinkům těchto cen a podmínek na hospodářskou soutěž mezi různými způsoby dopravy.
Post consultation de tote le Statos membros interessate, illo adopta le decisiones europee necessari. Komise po konzultaci s každým dotyčným členským státem vydá nezbytná evropská rozhodnutí.
3. Le prohibition mentionate in le paragrapho 1 non se applica al tarifas de concurrentia. 3. Zákaz uvedený v odstavci 1 se netýká sazeb zavedených k zajištění konkurenceschopnosti.
ARTICULO III-242 Článek III-242
Le taxas e impostos que, independentemente del precios de transporto, es percipite per un transportator al passage del frontieras non debe superar un nivello rationabile, tenite conto del costos real effective de iste passage. Dávky nebo poplatky nezávislé na ceně dopravy účtované dopravcem v souvislosti s přechodem hranic nesmějí přesahovat rozumnou míru stanovenou s přihlédnutím ke skutečným výdajům vynaloženým v souvislosti s tímto přechodem.
Le Statos membros se effortia de reducer iste costos. Členské státy se vynasnaží tyto výdaje snižovat.
Le Commission pote diriger al Statos membros recommendationes relative al application del presente articulo. Komise může k provedení tohoto článku podávat členským státům doporučení.
ARTICULO III-243 Článek III-243
Le dispositiones del presente Section non es un obstaculo al mesuras adoptate in le Republica Federal de Germania, in le mesura que illos es necessari pro compensar le disavantages economic causate per le division de Germania, al economia de certe regiones del Republica Federal affectate per iste division. Ustanovení tohoto oddílu nebrání použití opatření přijatých ve Spolkové republice Německo, pokud jsou nutná k vyrovnání hospodářských nevýhod, jež byly hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky způsobeny rozdělením Německa.
Cinque annos post le entrata in vigor del tractato establiente un Constitution pro Europa, le Consilio, per proposition del Commission, pote adoptar un decision europee abrogante le presente articulo. Pět let po vstupu Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost může Rada na návrh Komise přijmout evropské rozhodnutí, jímž se tento článek zruší.
ARTICULO III-244 Článek III-244
Un Committee de character consultative adjuncte al Commission, componite de expertos designate per le governamentos del Statos membros, es instituite. Při Komisi se zřizuje poradní výbor složený z odborníků jmenovaných vládami členských států.
Le Commission consulta iste Committee re le transportos cata vice que illo lo judica utile. Komise s výborem podle potřeby konzultuje otázky dopravy.
ARTICULO III-245 Článek III-245
1. Le presente section se applica al transportos per ferrovia, per camminos e per vias navigabile. 1. Tento oddíl se vztahuje na dopravu po železnicích, silnicích a vnitrozemských vodních cestách.
2. Le lege o lege-quadro europee pote establir mesuras appropriate pro le navigation maritime e aeree. 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon může stanovit vhodná opatření pro dopravu námořní a leteckou.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
SECTION 8 ODDÍL 8
RETES TRANSEUROPEE TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ
ARTICULO III-246 Článek III-246
1. In vista de contribuer al realisation del objectivos mentionate in le articulos III-130 e III-220 e de permitter al citatanos del Union, al operatores economic, assi como al collectivitates regional e local, de beneficiar plenmente del avantages derivate del creation de un spatio sin frontieras interior, le Union contribue al establimento e al disveloppamento de retes transeuropee in le sectores del infrastructuras del transporto, del telecommunicationes e del energia. 1. Za účelem dosažení cílů uvedených v článcích III-130 a III-220 a s úmyslem umožnit občanům Unie, hospodářským subjektům, jakož i regionálním a místním územním samosprávným celkům plné využití výhod vyplývajících z vytváření prostoru bez vnitřních hranic, přispívá Unie ke zřizování a rozvoji transevropských sítí v oblastech dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur.
2. In le quadro de un systema de mercatos aperte e concurrential, le action del Union visa a favorar le interconnexion e le interoperabilitate del retes national, assi como le accesso a iste retes. 2. V rámci systému otevřených a konkurenčních trhů bude činnost Unie zaměřena na podporu propojení a interoperability vnitrostátních sítí, jakož i přístupu k nim.
Illo tene conto in particular del necessitate de connecter le regiones insular, isolate e peripheric con le regiones central del Union. Zejména přihlédne k potřebě propojit ostrovní, enklávní a okrajové regiony s ústředními regiony Unie.
ARTICULO III-247 Článek III-247
1. Pro realisar le objectivos mentionate in le articulo III-246, le Union: 1. K dosažení cílů uvedených v článku III-246 Unie
a) establi un insimul de orientationes re le objectivos, le prioritates, assi como le grande lineas, de action previste in le dominio del retes transeuropee. Iste orientationes determina projectos de interesse commun; a) vymezí soubor hlavních směrů zahrnující cíle, priority a hlavní rysy opatření předpokládaných v oblasti transevropských sítí; tyto hlavní směry určí projekty společného zájmu;
b) realisa le actiones que pote monstrar se necessari pro garantir le interoperabilitate del retes, in particular in le dominio del harmonisation del normas technic; b) provede akce, které se případně ukáží nezbytné pro zajištění interoperability sítí, zejména v oblasti harmonizace technických norem;
c) pote appoiar projectos de interesse commun que recipe le appoio del Statos membros, e que es definite in le quadro del orientationes mentionate in le littera a), in particular sub forma de studios de facibilitate, de garantias de credito o de bonificationes de interesse; le Union pote equalmente contribuer al financiamento, in le Statos membros, de projectos specific de infrastructura del transportos per medio del Fundo de cohesion. c) může podporovat projekty společného zájmu, které jsou podporovány členskými státy a jsou uvedeny v rámci hlavních směrů podle písmene a), zejména formou výzkumu jejich proveditelnosti, úvěrových záruk nebo subvencí úrokových sazeb; Unie může také přispět k financování specifických projektů v členských státech v oblasti dopravní infrastruktury prostřednictvím Fondu soudržnosti.
Le action del Union tene conto del viabilitate economic potential del projectos. Unie zohlední ve svých opatřeních potenciální ekonomickou životnost projektů.
2. Le lege o lege-quadro europee establi le orientationes e le altere mesuras mentionate in le paragrapho 1. 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví hlavní směry a další opatření uvedená v odstavci 1.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
Le orientationes e projectos de interesse commun que concerne le territorio de un Stato membro require le accordo del Stato membro concernite. Hlavní směry a projekty společného zájmu, které se týkají území členského státu, vyžadují schválení dotyčným členským státem.
3. Le Statos membros coordina inter se, in collaboration con le Commission, le politicas conducite al nivello national que pote haber un impacto significative super le realisation del objectivos mentionate in le articulo III-246. 3. Ve spojení s Komisí koordinují členské státy mezi sebou politiky prováděné na vnitrostátní úrovni, které mohou mít významný vliv na dosahování cílů uvedených v článku III-246.
Le Commission pote prender, in stricte collaboration con le Statos membros, qualcunque initiativa pro promover iste coordination. V úzké spolupráci s členskými státy může Komise vyvinout jakékoli užitečné podněty na podporu takové koordinace.
4. Le Union pote cooperar con le paises tertie pro promover projectos de interesse commun e garantir le interoperabilitate del retes. 4. Unie se může rozhodnout spolupracovat se třetími zeměmi k podpoře projektů společného zájmu a k zajištění interoperability sítí.
SECTION 9 ODDÍL 9
RECERCA E DISVELOPPAMENTO TECHNOLOGIC E SPATIO VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR
ARTICULO III-248 Článek III-248
1. Le action del Union visa a reinfortiar su bases scientific e technologic, per le realisation de un spatio europee del recerca in le qual le investigatores, le cognoscentias scientific e le technologias circula liberemente, a favorar le disveloppamento de su competitivitate, includite illo de su industria, assi como a promover le actiones de recerca judicate necessari in vista del altere capitulos del Constitution. 1. Činnost Unie má za cíl posilovat své vědecké a technologické základy vytvořením evropského výzkumného prostoru, ve kterém se vědci, vědecké poznatky a technologie volně pohybují, a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti, včetně konkurenceschopnosti průmyslu, jakož i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou z hlediska ostatních kapitol Ústavy pokládány za nezbytné.
2. Pro le fines mentionate in le paragrapho 1, illo stimula, in le insimul del Union, le interprisas, includite le parve e le median interprisas, le centros de recerca e le universitates in lor effortios de recerca e de disveloppamento technologic de alte qualitate. 2. Pro účely odstavce 1 Unie podporuje podniky včetně malých a středních, výzkumná střediska a vysoké školy v jejich činnosti v oblasti výzkumu a technologického rozvoje vysoké úrovně.
Illo appoia lor effortios de cooperation, con le fin, specialmente, de permitter al investigatores de cooperar liberemente trans le frontieras, e al interprisas de exploitar le potentialitates del mercato interior al favor, in particular, del apertura del mercatos public national, del definition de normas commun e del elimination del obstaculos juridic e fiscal a iste cooperation. Podporuje jejich snahy o vzájemnou spolupráci, zejména tím, že umožňuje vědcům svobodně mezi sebou spolupracovat bez ohledu na hranice a podnikům využívat potenciál vnitřního trhu Unie, a to zvláště zpřístupněním veřejných zakázek v jednotlivých státech, stanovením společných norem a odstraněním právních a daňových překážek této spolupráce.
3. Tote le actiones del Union in le dominio del recerca e del disveloppamento technologic, includite le actiones de demonstration, es decidite e executate conformemente con le presente Section. 3. O všech činnostech Unie v oblasti výzkumu a technologického rozvoje, včetně demonstračních projektů, se rozhoduje v souladu s tímto oddílem a jsou v souladu s ním i prováděny.
ARTICULO III-249 Článek III-249
Pro prosequer le objectivos mentionate in le articulo III-248, le Union realisa le actiones sequente, que completa le actiones interprendite in le Statos membros: K dosažení cílů uvedených v článku III-248 provádí Unie tyto činnosti, které doplňují činnosti členských států:
a) execution de programmas de recerca, de disveloppamento technologic e de demonstration promovente le cooperation con e inter le interprisas, le centros de recerca e le universitates; a) provádění programů výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace za podpory spolupráce s podniky a mezi nimi, s výzkumnými středisky a s vysokými školami;
b) promotion del cooperation in materia de recerca, de disveloppamento technologic e de demonstration del Union con le paises tertie e le organisationes international; b) podpora spolupráce se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací prováděných Unií;
c) diffusion e exploitation del resultatos del activitates in materia de recerca, de disveloppamento technologic e de demonstration del Union; c) šíření a vyhodnocování výsledků činností v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace prováděných Unií;
d) stimulation del formation e del mobilitate del investigatores del Union. d) podpora vzdělávání a mobility výzkumných pracovníků v rámci Unie.
ARTICULO III-250 Článek III-250
1. Le Union e le Statos membros coordina lor action in materia de recerca e de disveloppamento technologic, a fin de garantir le coherentia reciproc del politicas national e del politica del Union. 1. Unie a členské státy koordinují své činnosti ve výzkumu a technologickém rozvoji tak, aby zajišťovaly vzájemnou provázanost vnitrostátních politik a politiky Unie.
2. Le Commission pote prender, in stricte collaboration con le Statos membros, qualcunque initiativa utile pro promover le coordination mentionate in le paragrapho 1, in particular del initiativas in vista de establir orientationes e indicatores, de organisar le intercambio del melior practicas e de preparar le elementos necessari pro le controlo e le evalutation periodic. 2. V úzkém spojení s členskými státy může Komise vyvinout jakékoli užitečné podněty na podporu koordinace uvedené v odstavci 1, zvláště podněty pro stanovení hlavních směrů a ukazatelů, pořádání výměny osvědčených zkušeností a přípravu podkladů pro pravidelný dohled a hodnocení.
Le Parlamento Europee es plenmente informate. Evropský parlament je plně informován.
ARTICULO III-251 Článek III-251
1. Le lege europee establi le programmaquadro pluriannual, que include le insimul del actiones financiate per le Union. 1. Evropský zákon stanoví víceletý rámcový program vymezující všechny činnosti financované Unií.
Illo es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
Le programma-quadro: Rámcový program
a) fixa le objectivos scientific e technologic que debe esser realisate per le actiones mentionate in le articulo III-249 e le prioritates correspondente; a) stanoví vědecké a technologické cíle, kterých má být dosaženo činnostmi stanovenými v článku III-249, jakož i příslušné priority;
b) indica le grande lineas de iste actiones; b) naznačí hlavní rysy těchto činností;
c) fixa le amonta global maxime e le modalitates del participation financiari del Union in le programma-quadro, assi como le proportion representate pro cata un del actiones mentionate c) určí nejvyšší celkovou částku a podrobnosti finanční účasti Unie na rámcovém programu a odpovídající podíl na každé z vymezených činností.
2. Le programma-quadro pluriannual es adaptate o completate in function del evolution del situationes. 2. Víceletý rámcový program je přizpůsobován nebo doplňován podle vývoje situace.
3. Un lege europee del Consilio establi le programmas specific que disveloppa le Programma-quadro pluriannual in cata un del actiones. 3. Evropský zákon Rady stanoví zvláštní programy pro provádění víceletého rámcového programu v rámci každé činnosti.
Cata programma specific precisa le modalitates de su realisation, fixa su duration e previde le medios considerate necessari. V každém zvláštním programu budou stanoveny podrobnosti jeho provádění, doba jeho trvání a prostředky považované za nezbytné.
Le summa del amontas considerate necessari, fixate per le programmas specific, non pote superar le amonta global maxime fixate pro le programma-quadro e pro cata action. Úhrn částek, považovaných zvláštními programy za nezbytný, nesmí překročit nejvyšší celkovou částku určenou pro rámcový program a každou z činností.
Iste lege es adoptate post consultation del Parlamento Europee e del Committee Economic e Social. Tento zákon se přijme po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem.
4. Como complemento del actiones previste in le programma-quadro pluriannual, le lege europee establi le mesuras necessari pro le realisation del spatio europee de recerca. 4. Jako doplněk k činnostem uvedeným ve víceletém rámcovém programu stanoví evropský zákon nezbytná opatření k uskutečnění evropského výzkumného prostoru.
Illo es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
ARTICULO III-252 Článek III-252
1. Pro le execution del Programma-quadro pluriannual, le lege o lege-quadro establi: 1. K provádění víceletého rámcového programu evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví
a) le regulas de participation del interpri- sas, del centros de recerca e del universitates; a) pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol;
b) le regulas applicabile al diffusion del resultatos del recerca. b) pravidla pro šíření výsledků výzkumu.
Le lege o lege-quadro europee es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Evropský zákon nebo rámcový zákon se přijme po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
2. In le execution del Programma-quadro pluriannual, le lege europee pote establir programmas complementari in le quales solmente participa certe Statos membros que garanti su financiation, sub reserva de un participation eventual del Union. 2. Při provádění víceletého rámcového programu lze evropským zákonem stanovit doplňkové programy, jichž se účastní jen některé členské státy, které je s výhradou případné účasti Unie financují.
Le lege europee fixa le regulas applicabile al programmas complementari, in particular in materia de diffusion del cognoscentias e del accesso de altere Statos membros. Evropský zákon stanoví pravidla týkající se těchto doplňkových programů, zvláště pokud jde o šíření poznatků a přístup jiných členských států k nim.
Illo es adoptate post consultation del Committee Economic e Social e con le accordo del Statos membros concernite. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a se souhlasem dotčených členských států.
3. In le execution del Programma-quadro pluriannual, le lege europee pote, in accordo con le Statos membros concernite, establir un participation in programmas de recerca e de disveloppamento interprendite per plure Statos membros, includite le participation in le structuras create pro le execution de iste programmas. 3. Při provádění víceletého rámcového programu lze evropským zákonem se souhlasem dotčených členských států stanovit pravidla pro účast na výzkumných a rozvojových programech prováděných několika členskými státy, včetně účasti ve strukturách vytvořených k uskutečnění těchto programů.
Le lege europee es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Evropský zákon se přijme po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
4. In le execution del Programma-quadro pluriannual, le Union pote previder un cooperation in materia de recerca, de disveloppamento technologic e de demonstration del Union con tertie paises o con organisationes international. 4. Při provádění víceletého rámcového programu může Unie stanovit pravidla pro spolupráci se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrace prováděných Unií.
Le modalitates de iste cooperation pote esser objecto de accordos inter le Union e le tertie partes concernite. Podrobnosti této spolupráce mohou být předmětem mezinárodních smluv mezi Unií a dotyčnými třetími stranami.
ARTICULO III-253 Článek III-253
Le Consilio pote, per proposition del Commission, adoptar regulamentos o decisiones europee destinate a crear interprisas commun o qualcunque altere structura necessari pro le bon execution del programmas de recerca, de disveloppamento technologic e de demonstration del Union. Rada může na návrh Komise přijmout evropská nařízení nebo rozhodnutí o založení společných podniků nebo jiné struktury nutné k účinnému uskutečnění výzkumných programů, programů technologického rozvoje a demonstrace prováděných Unií.
Illo prende decision post consultation del Parlamento Europee e del Committee Economic e Social. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem a s Hospodářským a sociálním výborem.
ARTICULO III-254 Článek III-254
1. Pro favorar le progresso scientific e technic, le competitivitate industrial e le application de su politicas, le Union elabora un politica spatial europee. 1. K podpoře vědeckého a technického pokroku, průmyslové konkurenceschopnosti a provádění svých politik vypracuje Unie evropskou politiku pro oblast vesmíru.
Pro iste fin illo pote promover initiativas commun, appoiar le recerca e le disveloppamento technologic, e coordinar le effortios necessari pro le exploration e le utilisation del spatio. K tomu účelu může podporovat společné iniciativy, podporovat výzkum a technologický rozvoj a koordinovat nezbytné úsilí pro výzkum a využití vesmíru.
2. Pro contribuer al realisation del objectivos mentionate in le paragrapho 1, le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari, que pote prender le forma de un programma spatial europee. 2. Jako příspěvek k dosažení cílů uvedených v odstavci 1 stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon nezbytná opatření, která mohou mít podobu evropského kosmického programu.
3. Le Union establi le relationes utile con le Agentia Spatial Europee. 3. Unie zřídí veškeré účelné vztahy s Evropskou kosmickou agenturou.
ARTICULO III-255 Článek III-255
Al initio de cata anno, le Commission presenta un reporto al Parlamento Europee e al Consilio. Na počátku každého roku předloží Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
Iste reporto tracta in particular del activitates realisate in materia de recerca, de disveloppamento technologic e de diffusion del resultatos durante le anno precedente e re le programma de labor del anno in curso. Tato zpráva pojedná zejména o činnostech v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a šíření výsledků za uplynulý rok a o pracovním programu pro běžný rok.
SECTION 10 ENERGIA ODDÍL 10 ENERGETIKA
ARTICULO III-256 Článek III-256
1. In le quadro del establimento o del functionamento del mercato interior e tenente conto del exigentia de preservar e de meliorar le medio ambiente, le politica del Union in le dominio del energia ha como objectivo: 1. V rámci vytváření a fungování vnitřního trhu a s přihlédnutím k potřebě chránit a zlepšovat životní prostředí má politika Unie v oblasti energie za cíl
a) garantir le functionamento del mercato del energia; a) zajistit fungování trhu s energií,
b) garantir le securitate del approvisionamento energetic in le Union, e b) zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii a
c) promover le efficacia energetic e le economias de energia assi como le disveloppamento del energias nove e renovabile. c) podporovat energetickou účinnost a úspory energie, jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie.
2. Sin prejudicio del application de altere dispositiones del Constitution, le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari pro attinger le objectivos mentionate in le paragrapho 1. 2. Aniž je dotčeno použití jiných ustanovení Ústavy, evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření pro dosažení cílů uvedených v odstavci 1.
Illo es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
Le lege o lege-quadro europee non affecta le derecto de un Stato membro de determinar le conditiones de exploitation de su ressources energetic, su election inter differente fontes de energia e le structura general de su approvisionamento energetic, sin prejudicio del paragrapho 2 del articulo III234(2)(c). Evropský zákon nebo rámcový zákon se nedotýká práva členského státu stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jeho volby mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jeho zásobování energií, aniž je dotčen čl. III-234 odst. 2 písm. c).
3. Nonobstante lo que es disponite in le paragrapho 2, un lege o lege-quadro europee del Consilio establi le mesuras mentionate in iste paragrapho, quando illos es essentialmente de character fiscal. 3. Odchylně od odstavce 2 stanoví opatření podle uvedeného odstavce evropský zákon nebo rámcový zákon Rady, pokud jsou tato opatření především fiskální povahy.
Le Consilio decide per unanimitate post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
CAPITULO IV KAPITOLA IV
SPATIO DE LIBERTATE, SECURITATE E JUSTITIA PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA
SECTION 1 DISPOSITIONES GENERAL ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-257 Článek III-257
1. Le Union constitue un spatio de libertate, de securitate e de justitia in le respecto del derectos fundamental e del differente systemas e traditiones juridic del Statos membros. 1. Unie vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv a různých právních systémů a tradic členských států.
2. Illo garanti le absentia de controlos del personas al frontieras interior e disveloppa un politica commun de asylo, de immigration e de controlo del frontieras exterior que es fundate super le solidaritate inter Statos membros e que es equitabile pro le citatanos de tertie paises. 2. Zajišťuje, že na vnitřních hranicích neprobíhá kontrola osob, a rozvíjí společnou politiku v oblasti azylu, přistěhovalectví a kontrol na vnějších hranicích, která je založena na solidaritě mezi členskými státy a je spravedlivá vůči státním příslušníkům třetích zemí.
Concernente le presente capitulo, le personas sin patria es assimilate al citatanos del tertie paises. Pro účely této kapitoly se s osobami bez státní příslušnosti zachází jako se státními příslušníky třetích zemí.
3. Le Union se effortia pro garantir un nivello elevate de securitate per mesuras de prevention del delinquentia, del racismo e del xenophobia assi como de lucta contra illos, per mesuras de coordination e cooperation inter autoritates policiari e judiciari e altere autoritates competente, assi como per le recognoscentia mutual del decisiones judiciari in materia penal e, si necessari, per le approximation del legislationes penal. 3. Unie usiluje o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti prostřednictvím opatření pro předcházení a boj proti trestné činnosti, rasismu a xenofobii prostřednictvím opatření pro koordinaci a spolupráci mezi policejními a soudními orgány a jinými příslušnými orgány, jakož i prostřednictvím vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech a, je-li to nezbytné, prostřednictvím sbližování předpisů trestního práva.
4. Le Union facilita le accesso al justitia, in particular per le principio de recognoscentia mutual del decisiones judiciari e extrajudiciari in materia civil. 4. Unie usnadňuje přístup ke spravedlnosti, zejména zásadou vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí v občanských věcech.
ARTICULO III-258 Článek III-258
Le Consilio Europee defini le orientationes strategic del programmation legislative e operational in le spatio de libertate, de securitate e de justitia. Evropská rada vymezuje v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva strategické směry pro legislativní a operativní plánování.
ARTICULO III-259 Článek III-259
In relation con le propositiones e initiativas legislative presentate in le quadro del Sectiones 4 e 5, le parlamentos national velia le respecto del principio de subsidiaritate, conformemente con le protocollo re le application del principios de subsidiaritate e de proportionalitate Vnitrostátní parlamenty zajistí s ohledem na legislativní návrhy a podněty předkládané v rámci oddílů 4 a 5 dodržování zásady subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
ARTICULO III-260 Článek III-260
Sin prejudicio del articulos III-360 a III362, le Consilio pote, per proposition del Commission, adoptar regulamentos o decisiones europee que establi modalitates per le quales le Statos membros, in collaboration con le Commission, procede a un evalutation objective e impartial del application, per le autoritates del Statos membros, del politicas del Union mentionate in le presente articulo, in particular pro favorar le plen application del principio de recognoscentia mutual. Aniž jsou dotčeny články III-360 až III-362, může Rada na návrh Komise přijmout evropská nařízení nebo rozhodnutí, která stanoví způsob, jakým členské státy ve spolupráci s Komisí postupují při objektivním a nestranném hodnocení toho, jak orgány členských států provádějí politiky Unie podle této kapitoly, zejména pro usnadnění plného uplatňování zásady vzájemného uznávání.
Le Parlamento Europee e le parlamentos national es informate del contento e del resultatos de iste evalutation. O obsahu a výsledcích hodnocení je informován Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.
ARTICULO III-261 Článek III-261
Un committee permanente es instituite al sino del Consilio pro garantir al interior del Union le promotion e le reinfortiamento del cooperation operational in materia de securitate interior. K zajištění podpory a posílení operativní spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti uvnitř Unie se v Radě zřizuje stálý výbor.
Sin prejudicio del articulo III-344, illo favora le coordination del action del autoritates competente del Statos membros. Aniž je dotčen článek III-344, usnadňuje tento výbor koordinaci činnosti příslušných orgánů členských států.
Le representantes del organos e organismos concernite del Union pote esser associate al labores del committee. Do jednání výboru mohou být zapojeni zástupci dotčených institucí a jiných subjektů Unie.
Le Parlamento Europee e le parlamentos national es informate del labores. O jednáních je informován Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.
ARTICULO III-262 Článek III-262
Le presente capitulo se intende, sin prejudicio del exercitio del responsabilitates que incumbe al Statos membros, pro le mantenimento del ordine public e le salveguarda del securitate interior. Tato kapitola se nedotýká výkonu odpovědnosti členských států za udržování veřejného pořádku a ochranu vnitřní bezpečnosti.
ARTICULO III-263 Článek III-263
Le Consilio adopta regulamentos europee pro garantir un cooperation administrative inter le servicios competente del Statos membros in le dominios mentionate in le presente capitulo, assi como inter le servicios e le Commission. Rada přijme evropská nařízení k zajištění správní spolupráce mezi příslušnými útvary členských států v oblastech uvedených v této kapitole, jakož i mezi těmito útvary a Komisí.
Illo decide per proposition del Commission, sin prejudicio del articulo II-264, e post consultation del Parlamento Europee. Rozhoduje na návrh Komise, s výhradou článku III-264, a po konzultaci s Evropským parlamentem.
ARTICULO III-264 Článek III-264
Le actos mentionate in le sectiones 4 e 5, assi como le regulamentos europee mentionate in le articulo III-263, que garanti un cooperation administrative in le dominios mentionate in iste sectiones, es adoptate: Akty uvedené v oddílech 4 a 5 a evropská nařízení uvedená v článku III-263, která zajišťují správní spolupráci v oblastech podle těchto oddílů, se přijímají
a) per proposition del Commission, o a) na návrh Komise, nebo
b) per initiativa de un quarto del Statos membros. b) z podnětu čtvrtiny členských států.
SECTION 2 ODDÍL 2
POLITICAS RELATIVE AL CONTROLOS AL FRONTIERAS, AL ASYLO E AL IMMIGRATION POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ
ARTICULO III-265 Článek III-265
1. Le Union disveloppa un politica que ha como objectivo: 1. Unie rozvíjí politiku s cílem
a) garantir le absentia total de controlos del personas, qualcunque es lor nationalitate, quando illes passa le frontieras interior; a) zajistit, aby osoby bez ohledu na svou státní příslušnost nebyly kontrolovány při překračování vnitřních hranic;
b) garantir le controlo del personas e le surveliantia efficace del passage del frontieras exterior; b) zajistit kontrolu osob a účinný dohled nad překračováním vnějších hranic;
c) instaurar progressivemente un systema integrate de gestion del frontieras exterior. c) postupně zavést integrovaný systém ochrany vnějších hranic.
2. Pro le fines del paragrapho 1, le lege o lege-quadro europee establi le mesuras relative a: 2. Pro účely odstavce 1 evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření týkající se
a) le politica commun de visas e altere permissos de residentia de curte duration; a) společné politiky v oblasti víz a jiných krátkodobých povolení k pobytu;
b) le controlos al quales es submittite le personas passante le frontieras exterior; b) kontrol, jimž podléhají osoby překračující vnější hranice;
c) le conditiones in le quales le citatanos del tertie paises pote circular liberemente in le Union durante un curte periodo; c) podmínek, za kterých požívají státní příslušníci třetích zemí v Unii po krátkou dobu svobody cestování;
d) qualcunque mesura necessari pro le establimento progressive de un systema integrate de gestion del frontieras exterior; d) veškerých opatření nezbytných pro postupné zavedení integrovaného systému ochrany vnějších hranic;
e) le absentia de controlo del personas, qualcunque es lor nationalitate, quando illes passa le frontieras interior. e) neprovádění kontrol osob bez ohledu na jejich státní příslušnost při překračování vnitřních hranic.
3. Le presente articulo non affecta le competentia del Statos membros concernente le delimitation geographic de lor frontieras, conformemente con le derecto international. 3. Tento článek se nedotýká pravomoci členských států k zeměpisnému vymezení jejich hranic podle mezinárodního práva.
ARTICULO III-266 Článek III-266
1. Le Union disveloppa un politica commun in materia de asylo, de protection subsidiari e de protection temporari, destinate a offerer un statuto appropriate a tote citatano de un tertie pais qui necessita un protection international, e a garantir le respecto del principio de non-expulsion. 1. Unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, podpůrné ochrany a dočasné ochrany s cílem poskytnout každému státnímu příslušníkovi třetí země, který potřebuje mezinárodní ochranu, přiměřený status a zajistit dodržování zásady nenavracení.
Iste politica debe esser conforme con le Convention de Gen?ve del 28 de julio 1951 e con le protocollo del 31 de januario 1967 relative al statuto del refugiatos, assi como al altere tractatos pertinente. Tato politika musí být v souladu s Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951 a Protokolem ze dne 31. ledna 1967 o právním postavení uprchlíků a s ostatními příslušnými smlouvami.
2. Pro le fines del paragrapho 1, le lege o lege-quadro europee establi le mesuras relative a un systema europee commun de asylo que include: 2. Pro účely odstavce 1 evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření týkající se společného evropského azylového systému, který obsahuje
a) un statuto uniforme de asylo in favor de citatanos de tertie paises, valide in tote le Union; a) jednotný azylový status pro státní příslušníky třetích zemí platný v celé Unii;
b) un statuto uniforme de protection subsidiari pro le citatanos del tertie paises qui, sin obtener le asylo europee, ha besonio de un protection international; b) jednotný status podpůrné ochrany pro státní příslušníky třetích zemí, kteří, aniž by získali evropský azyl, potřebují mezinárodní ochranu;
c) un systema commun pro le protection temporari del personas displaciate, in caso de affluentia massive; c) společný režim dočasné ochrany vysídlených osob v případě hromadného přílivu;
d) proceduras commun pro conceder o retirar le statuto uniforme de asylo o de protection subsidiari; d) společný postup pro udělování a odnímání jednotného azylového statusu nebo statusu doplňkové ochrany;
e) criterios e mechanismos de determination del Stato membro responsabile del examine de un requesta de asylo o de protection subsidiari; e) kritéria a mechanismy pro určení členského státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu;
f) normas concernente le conditiones de reception del sollicitante de asylo o de protection subsidiari; f) normy týkající se podmínek pro přijímání žadatelů o azyl nebo podpůrnou ochranu;
g) le association e le cooperation con tertie paises pro gerer le fluxos de personas qui sollicita asylo o un protection subsidiari o temporari. g) partnerství a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání přílivů osob žádajících o azyl nebo podpůrnou či dočasnou ochranu.
3. Si un o plure Statos membros se trova in un situation de urgentia characterisate per un affluxo subite de citatanos de tertie paises, le Consilio, per proposition del Commission, pote adoptar regulamentos o decisiones europee que establi mesuras provisori al profito del Statos membros concernite. 3. Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout evropská nařízení nebo rozhodnutí o dočasných opatřeních ve prospěch dotyčných členských států.
Illo decide post consultation del Parlamento Europee Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
ARTICULO III-267 Článek III-267
1. Le Union disveloppa un politica commun del immigration destinate a garantir, in tote le stadios, un gestion efficace del fluxo de migratores, un tractamento equitabile del citatanos de tertie paises residente regularmente in le Statos membros, assi como un prevention del immigration illegal e del traffico commercial con esseres human e un lucta reinfortiate contra illos. 1. Unie vyvíjí společnou přistěhovaleckou politiku, jejímž cílem je ve všech etapách zajistit účinné řízení migračních toků, spravedlivé zacházení pro příslušníky třetích zemí oprávněně pobývající v členských státech, jakož i předcházení a zesílená opatření pro boj proti nedovolenému přistěhovalectví a obchodu s lidmi.
2. Pro le fines del paragrapho 1, le lege o lege-quadro europee establi le mesuras in le dominios sequente: 2. Pro účely odstavce 1 evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření v těchto oblastech:
a) le conditiones de entrata e de residentia, assi como le normas concernente le fornimento per le Statos membros de visas e permissos de residentia de longe duration, includite pro le fines de regruppation familial; a) podmínky vstupu a pobytu a pravidla, podle nichž členské státy udělují dlouhodobá víza a vydávají povolení k pobytu, včetně těch, která jsou udělována a vydávána za účelem slučování rodin;
b) le definition del derectos del citatanos del tertie paises qui reside legalmente in un Stato membro, includite le conditiones que rege le libertate de circulation e de residentia in le altere Statos membros; b) vymezení práv státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících v členském státě, včetně podmínek upravujících svobodu pohybovat se a pobývat v ostatních členských státech;
c) le immigration clandestin e le residentia irregular, includite le expulsion e le repatriation del personas in situation illegal; c) nedovolené přistěhovalectví a nedovolený pobyt včetně vyhoštění a vracení osob s neoprávněným pobytem;
d) le lucta contra le commercio con esseres human, in particular con feminas e infantes; d) boj proti obchodu s lidmi, především s ženami a dětmi.
3. Le Union pote concluder con tertie paises accordos pro le readmission, in lor pais de origine o de provenientia, de citatanos de tertie paises qui non compli o non plus compli le conditiones de entrata, de presentia o de residentia in le territorio de un del Statos membros. 3. Unie může se třetími zeměmi uzavřít dohody o navracení státních příslušníků třetích zemí, kteří nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup, zdržování se nebo pobyt na území některého členského státu, do země původu nebo do země, odkud přicházejí.
4. Le lege o lege-quadro europee pote establir mesuras pro incoragiar e appoiar le action del Statos membros in vista de favorar le integration del citatanos de tertie paises residente legalmente in lor territorio, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. 4. Evropský zákon nebo rámcový zákon může stanovit opatření pro povzbuzení a podporu činnosti členských států k podpoře integrace státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících na jejich území, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
5. Le presente articulo non affecta le derecto del Statos membros de fixar le volumines de entrata del citatanos de tertie paises, proveniente de tertie paises, in lor territorio con le scopo de cercar un empleo salariate o non-salariate. 5. Tento článek se nedotýká práva členských států stanovit objem vstupů státních příslušníků třetích zemí přicházejících z třetích zemí na jejich území s cílem hledat tam práci jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné.
ARTICULO III-268 Článek III-268
Le politicas del Union mentionate in le presente section e lor execution es regite per le principio de solidaritate e de repartition equitabile del responsabilitates inter le Statos membros, includite super le plano financiari. Politiky Unie podle tohoto oddílu a jejich provádění se řídí zásadou solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni.
Cata vice que isto es necessari, le actos del Union adoptate in virtute del presente section contine mesuras appropriate pro le application de iste principio. Kdykoli je to nutné, obsahují akty Unie přijaté podle tohoto oddílu vhodná opatření pro používání této zásady.
SECTION 3 ODDÍL 3
COOPERATION JUDICIARI IN MATERIA CIVIL SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V OBČANSKÝCH VĚCECH
ARTICULO III-269 Článek III-269
1. Le Union disveloppa un cooperation judiciari in le materias civil con repercussion trans le frontieras, fundate super le principio de recognoscentia mutual del decisiones judiciari e extrajudiciari. 1. V občanských věcech s mezinárodním prvkem vyvíjí Unie soudní spolupráci založenou na zásadě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí.
Iste cooperation pote includer le adoption de mesuras de approximation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. Tato spolupráce může zahrnovat přijímání opatření pro sbližování právních předpisů členských států.
2. Pro le fines del paragrapho 1, le lege o lege-quadro europee establi, in particular quando isto es necessari pro le bon functionamento del mercato interior, mesuras pro garantir: 2. Pro účely odstavce 1 evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření, která mají, zejména pokud je to nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu, za cíl zajistit
a) le recognoscentia mutual inter le Statos membros del decisiones judiciari e extrajudiciari, e lor execution; a) vzájemné uznávání a výkon soudních a mimosoudních rozhodnutí mezi členskými státy;
b) le signification e le notification trans le frontieras del actos judiciari e extrajudiciari; b) mezinárodní doručování soudních a mimosoudních písemností;
c) le compatibilitate del regulas applicabile in le Statos membros in materia de conflicto de leges e de competentia; c) slučitelnost kolizních norem platných v členských státech a předpisů pro řešení kompetenčních sporů;
d) le cooperation in materia de obtention de provas; d) spolupráci při opatřování důkazů;
e) un accesso effective al justitia; e) účinný přístup ke spravedlnosti;
f) le elimination del obstaculos al bon functionamento del proceduras civil, favorante, si isto es necessari, le compatibilitate del regulas de procedura civil applicabile in le Statos membros; f) odstraňování překážek řádného průběhu občanskoprávního řízení, popřípadě podporou slučitelnosti úpravy občanskoprávního řízení v členských státech;
g) le disveloppamento de methodos alternative de resolution de lites; g) vyvíjení alternativních metod urovnávání sporů;
h) le appoio del formation del magistratos e del personales de justitia. h) podporu dalšího vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců.
3. Nonobstante lo que es disponite in le paragrapho 2, le mesuras relative al derecto del familia con repercussion trans le frontieras es establite per un lege o legequadro europee del Consilio. 3. Odchylně od odstavce 2 stanoví opatření týkající se rodinného práva s mezinárodním prvkem evropský zákon nebo rámcový zákon Rady.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
Le Consilio, per proposition del Commission, pote adoptar un decision europee que determina le aspectos del derecto del familia con repercussion trans le frontieras susceptibile de esser le objecto de actos adoptate secundo le procedura legislative ordinari. Rada může na návrh Komise přijmout evropské rozhodnutí určující ta hlediska rodinného práva s mezinárodním prvkem, která mohou být předmětem aktů přijatých řádným legislativním postupem.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
SECTION 4 ODDÍL 4
COOPERATION JUDICIARI IN DERECTO PENAL SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH
ARTICULO III-270 Článek III-270
1. Le cooperation judiciari penal in le Union es fundate super le principio de recognoscentia mutual del judicamentos e decisiones judiciari e include le approximation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros in le dominios mentionate in le paragrapho 2 e le articulo III-271. 1. Soudní spolupráce v trestních věcech je v Unii založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a zahrnuje sbližování právních a správních předpisů členských států v oblastech uvedených v odstavci 2 a v článku III-271.
Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras pro: Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření, která mají za cíl
a) establir regulas e proceduras pro assecurar le recognoscentia, in le insimul del Union, de tote le formas de judicamentos e de decisiones judiciari; a) stanovit pravidla a postupy pro zajištění uznávání všech forem rozsudků a soudních rozhodnutí v celé Unii;
b) prevenir e resolver le conflictos de competentia inter le Statos membros; b) předcházet kompetenčním sporům mezi členskými státy a urovnávat je;
c) adjuvar le formation de magistratos e de personales de justitia; c) napomáhat dalšímu vzdělávání soudců a soudních zaměstnanců;
d) facilitar le cooperation inter le autoritates judiciari o equivalente del Statos membros in le quadro del procedura penal e del execution del decisiones. d) usnadňovat spolupráci mezi soudními nebo obdobnými orgány členských států v rámci trestního řízení a výkonu rozhodnutí.
2. In le mesura que isto es necessari pro facilitar le recognoscentia mutual del judicamentos e decisiones judiciari, assi como le cooperation policiari e judiciari in le materias penal con dimension trans le frontieras, le lege-quadro europee pote establir regulas minimal. 2. V rozsahu nezbytném pro usnadnění vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a policejní a soudní spolupráce v trestních věcech s mezinárodním rozměrem může evropský rámcový zákon stanovit minimální pravidla.
Iste regulas minimal tene conto del differentias inter le traditiones e systemas juridic del Statos membros. Tato pravidla přihlížejí k rozdílům mezi právními tradicemi a systémy členských států.
Illos se refere: Týkají se
a) al admissibilitate mutual del provas inter le Statos membros; a) vzájemné přípustnosti důkazů mezi členskými státy;
b) al derectos del personas in le procedura penal; b) práv osob v trestním řízení;
c) al derectos del victimas del criminalitate; c) práv obětí trestných činů;
d) a altere elementos specific del procedura penal que le Consilio habera identificate in avantia per un decision europee; pro le adoption de iste decision, le Consilio decide per unanimitate, post approbation del Parlamento Europee. d) dalších zvláštních hledisek trestního řízení, která Rada předem určila v evropském rozhodnutí; při přijímání tohoto rozhodnutí Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
Le adoption del regulas minimal mentionate in le presente paragrapho non impedi le Statos membros de mantener o de instituer un nivello de protection plus elevate pro le personas. Přijetí minimálních pravidel podle tohoto odstavce nebrání členským státům zachovat nebo zavést vyšší stupeň ochrany osob.
3. Quando un membro del Consilio considera que un projecto de lege-quadro europee, mentionate in le paragrapho 2, affecta le aspectos fundamental de su systema de justitia penal, ille pote sollicitar que le projecto de lege-quadro es remittite al Consilio Europee. 3. Pokud se člen Rady domnívá, že by se návrh evropského rámcového zákona podle odstavce 2 dotkl základních aspektů jeho systému trestního soudnictví, může požádat, aby se záležitostí zabývala Evropská rada.
In iste caso, le procedura mentionate in le articulo III-396 es suspendite. V takovém případě se postup podle článku III-396 pozastaví.
Post discussion, le Consilio Europee, post quatro menses de iste suspension: Po projednání Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení
a) invia le projecto retro al Consilio, lo que termina le suspension del procedura mentionate in le articulo III-396, o a) vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení postupu podle článku III-396, nebo
b) pete le Commission o le gruppo de Statos membros del quales emana le projecto de submitter un nove projecto; in iste caso, le acto initialmente proponite es considerate como adoptate. b) požádá Komisi nebo skupinu členských států, od nichž návrh pochází, o předložení nového návrhu; v tom případě se původně navržený akt považuje za nepřijatý.
4. Si, al termino del periodo mentionate in le paragrapho 3, nulle action ha essite prendite per le Parlamento Europee o si, in 12 menses ab le presentation de un nove projecto in virtute del paragrapho 3(b), le lege-quadro europee non ha essite adoptate, e que al minus un tertio del Statos membros desira establir cooperation reinfortiate super le base del projecto de legequadro concernite, illos informa de illo le Parlamento Europee, le Consilio e le Commission. 4. Pokud do konce období uvedeného v odstavci 3 Evropská rada nejednala nebo pokud do 12 měsíců od předložení nového návrhu podle odst. 3 písm. b) nebyl přijat evropský rámcový zákon a alespoň jedna třetina členských států si přeje navázat posílenou spolupráci na základě dotčeného návrhu rámcového zákona, oznámí to Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. V takovém případě se povolení k zavedení posílené spolupráce podle čl. I-44 odst. 2 a III-419 odst. 1 považuje za udělené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci.
ARTICULO III-271 Článek III-271
1. Le lege-quadro europee pote establir regulas minime relative al definition del infractiones penal e del sanctiones in dominios de criminalitate particularmente grave con dimensiones trans le frontieras resultante del character o impacto del repercussiones de iste infractiones o de un necessitate particular de combatter los secundo criterios commun. 1. Evropský rámcový zákon může stanovit minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti, která nabývá mezinárodního rozměru z důvodu povahy nebo dopadu těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě.
Iste dominios de criminalitate es le sequente: le terrorismo, le commercio con esseres human e le exploitation sexual del feminas e del infantes, le traffico illicite de drogas, le traffico illicite de armas, le blanchimento de moneta, le corruption, le falsification de medios de pagamento, le criminalitate informatic e le criminalitate organisate. Jsou to tyto oblasti trestné činnosti: terorismus, obchod s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních prostředků, trestná činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost.
Tenente conto del evolution del criminalitate, le Consilio pote adoptar un decision europee identificante altere dominios de criminalitate que responde al criterios mentionate in le presente paragrapho. Na základě vývoje trestné činnosti může Rada přijmout evropské rozhodnutí určující další oblasti trestné činnosti, které splňují kritéria uvedená v tomto odstavci.
Illo decide unanimemente post approbation del Parlamento Europee. Rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
2. Quando le approximation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros in materia penal se monstra indi- spensabile pro garantir le execution efficace de un politica del Union in un dominio que ha essite subjecto de mesuras de harmonisation, le lege-quadro europee pote establir regulas minime relative al definition del infractiones penal e del sanctiones in le dominio concernite. 2. Ukáže-li se, že sbližování trestněprávních předpisů členského státu je nezbytné pro zajištění účinného provádění politiky Unie v oblasti, která byla předmětem harmonizačního opatření, může evropský rámcový zákon stanovit minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí v dané oblasti.
Illo es adoptate secundo le mesme procedura que illo utilisate pro le adoption del mesuras de harmonisation in question, sin prejudicio del articulo III264. Přijme se stejným postupem, který byl použit pro přijetí dotyčných harmonizačních opatření, aniž je dotčen článek III-264.
3. Quando un membro del Consilio considera que un projecto de lege-quadro europee, mentionate in le paragraphos 1 o 2, affectarea le aspectos fundamental de su systema de justitia penal, illo pote sollicitar que le projecto del lege-quadro se remitte al Consilio Europee. 3. Pokud se člen Rady domnívá, že by návrh evropského rámcového zákona podle odstavců 1 nebo 2 porušil základní zásady jeho systému trestního soudnictví, může požádat, aby se záležitostí zabývala Evropská rada.
In iste caso, quando le procedura mentionate in le articulo III-396 es applicabile, illo es suspendite. V takovém případě se postup podle článku III-396, je-li použitelný, pozastaví.
Post deliberation e al fin de un periodo de quatro menses a partir de iste suspension, le Consilio Europee: Po projednání Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení
a) invia le projecto retro al Consilio, lo que pone fin al suspension del procedura mentionate in le articulo III-396 quando iste es applicable; o a) vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení postupu podle článku III-396, je-li použitelný, nebo
b) pete al Commission o al gruppo de Statos membros, del qual emana le projecto, de presentar un nove projecto; in iste caso, le acto initialmente proponite es considerate como non adoptate. b) požádá Komisi nebo skupinu členských států, od nichž návrh pochází, o předložení nového návrhu; v tom případě se původně navržený akt považuje za nepřijatý.
4. Si, al fin del periodo mentionate in le paragrapho 3, nulle action es prendite per le Consilio Europee o si, in un periodo de 12 menses a partir del presentation de un nove projecto in virtute del paragrapho 3(b), le lege-quadro europee non ha essite adoptate, e si al minus un tertio del Statos membros vole establir un cooperation reinfortiate super le base del projecto de lege-quadro concernite, illos debe informar le Parlamento Europee, le Consilio e le Commission. 4. Pokud do konce období uvedeného v odstavci 3 Evropská rada nejednala nebo pokud do 12 měsíců od předložení nového návrhu podle odst. 3 písm. b) nebyl přijat evropský rámcový zákon a alespoň jedna třetina členských států si přeje navázat posílenou spolupráci na základě dotčeného návrhu rámcového zákona, oznámí to Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
In un tal caso le autorisation pro initiar le cooperation reinfortiate, mentionate in le articulo I-44(2) e in le articulo III-419(1), es considerate como concedite e le dispositiones relative al cooperation reinfortiate es applicate. V takovém případě se povolení k zavedení posílené spolupráce podle čl. I-44 odst. 2 a III-419 odst. 1 považuje za udělené a použijí se ustanovení o posílené spolupráci.
ARTICULO III-272 Článek III-272
Le lege o lege-quadro europee pote establir mesuras pro incoragiar e appoiar le action del Statos membros in le dominio del prevention del criminalitate, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. Evropský zákon nebo rámcový zákon může stanovit pobídková a podpůrná opatření pro činnost členských států v oblasti předcházení trestné činnosti, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.
ARTICULO III-273 Článek III-273
1. Le mission de Eurojust es appoiar e reinfortiar le coordination e le cooperation inter le autoritates national cargate de investigar e de persequer le criminalitate grave affectante duo o plure Statos membros o exigente un persecution secundo criterios commun, basante se super operationes effectuate e super information fornite per le autoritates del Statos membros e per Europol. 1. Posláním Eurojustu je podporovat a posilovat koordinaci a spolupráci mezi vnitrostátními orgány pověřenými vyšetřováním a stíháním ve vztahu k závažné trestné činnosti, která se dotýká dvou nebo několika členských států nebo která vyžaduje stíhání na společném základě, a to na základě operací vedených a informací poskytovaných orgány členských států a Europolem.
Concernente isto, le lege europee determina le structura, le functionamento, le dominio de action e le cargas de Eurojust. V této souvislosti evropský zákon vymezí strukturu, fungování, oblast činnosti a úkoly Eurojustu.
Iste cargas pote includer: Tyto úkoly mohou zahrnovat
a) le initio de investigationes penal, assi como le proposition de initio de persecutiones, conducite per le autoritates national competente, particularmente illos relative a infractiones contra le interesses financiari del Union; a) zahájení trestních vyšetřování a navrhování zahájení stíhání, která vedenou příslušné vnitrostátní orgány, zejména pokud jde o trestné činy proti finančním zájmům Unie;
b) le coordination de investigationes e persecutiones mentionate in le littera a); b) koordinaci vyšetřování a stíhání uvedených v písmeni a);
c) le reinfortiamento del cooperation judiciari, includite per resolution de conflictos de competentias e per un stricte cooperation con le Rete judiciari europee. c) posílení soudní spolupráce, včetně urovnání kompetenčních sporů a úzké spolupráce s Evropskou soudní sítí.
Le lege europee fixa equalmente le modalitates del association del Parlamento Europee e del parlamentos national in le evalutation del activitates de Eurojust. Evropský zákon rovněž stanoví způsoby zapojení Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů do hodnocení činnosti Eurojustu.
2. In le quadro del persecutiones mentionate in le paragrapho 1, e sin prejudicio del articulo III-274, le actos official de procedura judiciari es complite per le functionarios national competente. 2. V rámci stíhání podle odstavce 1 a aniž je dotčen článek III-274, vykonávají procesní úkony v souvislosti se soudním řízením příslušní vnitrostátní úředníci.
ARTICULO III-274 Článek III-274
1. Pro combatter le infractiones contra le interesses financiari del Union, un lege europee del Consilio pote instituer un officio de Accusator Public Europee a partir de Eurojust. 1. Pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie může evropský zákon Rady vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce.
Le Consilio prende decision per unanimitate, post approbation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
2. Le officio del Accusator Public Europee es competente pro deteger, persequer e poner ante le judice, eventualmente in collaboration con Europol, le autores e complices de infractiones contra le interesses financiari del Union, como istos es determinate per le lege europee mentionate in le paragrapho 1. 2. Úřad evropského veřejného žalobce je případně ve spojení s Europolem příslušný k vyšetřování, stíhání a předvádění před soud pachatelů a spolupachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy Unie, jak jsou vymezeny evropským zákonem podle odstavce 1.
Illo exerce ante le organos jurisdictional competente del Statos membros le action penal relative a iste infractiones. Před příslušnými soudy členských států vykonává v souvislosti s těmito trestnými činy úlohu veřejného žalobce.
3. Le lege europee mentionate in le paragrapho 1 fixa le statuto del officio del Accusator Public Europee, le conditiones de exercitio de su functiones, le regulas de procedura applicabile a su activitates, assi como istos que rege le admissibilitate del provas, e le regulas applicabile al controlo jurisdictional del actos de procedura realisate in le exercitio de su functiones. 3. Evropský zákon uvedený v odstavci 1 vymezí statut Úřadu evropského veřejného žalobce, podmínky pro výkon jeho funkcí, procesní pravidla platná pro jeho činnost, jakož i ta, jimiž se řídí přípustnost důkazů, a pravidla použitelná na soudní kontrolu procesních úkonů učiněných při výkonu jeho funkcí.
4. Le Consilio Europee pote adoptar, simultaneemente o ulteriormente, un decision europee modificante le paragrapho 1 a fin de extender le attributiones del officio del Accusator Public Europee in le lucta contra le criminalitate grave con un dimension trans le frontieras e modificante in consequentia le paragrapho 2 concernente le autores e le complices de crimines grave affectante plure Statos membros. 4. Evropská rada může současně nebo následně přijmout evropské rozhodnutí pozměňující odstavec 1, aby rozšířila pravomoci Úřadu evropského veřejného žalobce tak, aby zahrnovaly boj proti závažné trestné činnosti s mezinárodním rozměrem, a odpovídajícím způsobem pozměňující odstavec 2, pokud jde o pachatele a spolupachatele závažných trestných činů dotýkajících se několika členských států.
Le Consilio Europee prende decision per unanimitate, post approbation del Parlamento Europee e post consultation del Commission. Evropská rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu a po konzultaci s Komisí.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019