First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 06  Články III-179 až III-220
ARTICULO III-179 Článek III-179
1. Le Statos membros considera lor politicas economic como un question de interesse commun e los coordina in le sino del Consilio, in conformitate con le articulo III178. 1. Členské státy považují své hospodářské politiky za věc společného zájmu a koordinují je v rámci Rady v souladu s článkem III-178.
2. Le Consilio, per recommendation del Commission, elabora un projecto pro le grande orientationes del politicas economic del Statos membros e del Union e presenta un reporto de illos al Consilio Europee. 2. Rada na doporučení Komise vypracuje návrh hlavních směrů hospodářských politik členských států a Unie a podá o tom zprávu Evropské radě.
Le Consilio Europee, super le base del reporto del Consilio, debatte un conclusion re le grande orientationes del politicas economic del Statos membros e del Union. Evropská rada na základě zprávy Rady projedná závěry o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie.
Conformemente con iste conclusion, le Consilio adopta un recommendation establiente iste grande orientationes. Na základě těchto závěrů přijme Rada doporučení, ve kterém budou tyto hlavní směry stanoveny.
Le Consilio informa re illo le Parlamento Europee. O svém doporučení informuje Evropský parlament.
3. A fin de garantir un collaboration plus stricte del politicas economic e un convergentia sustenite del resultatos economic obtenite del Statos membros, le Consilio, super le base de reportos presentate per le Commission, survelia le evolution economic in cata Stato membro e in le Union, assi como le coherentia del politicas economic con le grande orientationes mentionate in le paragrapho 2, e face regularmente un evalutation global. 3. K zajištění užší koordinace hospodářských politik a trvalé konvergence hospodářské výkonnosti členských států sleduje Rada na základě zpráv předkládaných Komisí hospodářský vývoj v každém členském státě a v Unii, jakož i soulad hospodářských politik s hlavními směry uvedenými v odstavci 2, a pravidelně provádí celkové hodnocení.
Pro iste surveliantia multilateral, le Statos membros transmitte al Commission informationes re le mesuras importante que illos ha adoptate in relation con lor politica economic e qualcunque altere information que illos considera necessari. Pro účely tohoto mnohostranného dohledu poskytují členské státy Komisi informace o důležitých opatřeních v oblasti své hospodářské politiky, jakož i další informace, které považují za nezbytné.
4. Quando, secundo le procedura mentionate in le paragrapho 3, on constata que le politicas economic de un Stato membro contradice le grande orientationes mentionate in le paragrapho 2 o pote poner in periculo le correcte functionamento del union economic e monetari, le Commission pote diriger un advertimento a iste Stato membro. 4. Zjistí-li se na základě postupu uvedeného v odstavci 3, že hospodářské politiky členského státu nejsou v souladu s hlavními směry uvedenými v odstavci 2 nebo že by mohly ohrozit řádné fungování hospodářské a měnové unie, může se Komise na dotyčný členský stát obrátit s varováním.
Le Consilio, per proposition del Commission, pote diriger le recommendationes necessari al Stato membro concernite. Rada může na doporučení Komise podat dotyčnému členskému státu nezbytná doporučení.
Le Consilio pote decider, per proposition del Commission, facer public su recommendationes. Rada může na návrh Komise rozhodnout o zveřejnění svých doporučení.
In le quadro del presente paragrapho, le Consilio prende decision sin considerar le voto del membro del Consilio que representa le Stato membro concernite. V rámci tohoto odstavce Rada při rozhodování nepřihlíží k hlasu člena Rady zastupujícího dotyčný členský stát.
Le majoritate qualificate se defini como al minus 55% del altere membros del Consilio que representa Statos membros que reuni al minus 65% del population del Statos membros participante. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % ostatních členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva zúčastněných členských států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de iste altere membros del Consilio que representa plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro; in caso contrari le majoritate qualificate es considerate como obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik těchto ostatních členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
5. Le Presidente del Consilio e le Commission face un reporto pro le Parlamento Europee re le resultatos del surveliantia multilateral. 5. Předseda Rady a Komise podají Evropskému parlamentu zprávu o výsledcích mnohostranného dohledu.
Si le Consilio ha facite public su recommendationes, on pote invitar su Presidente pro presentar se ante le commission competente del Parlamento Europee. Předseda Rady může být vyzván, aby vystoupil před příslušným výborem Evropského parlamentu, jestliže Rada svá doporučení zveřejnila.
6. Le lege europee pote establir le modalitates relative al procedura de surveliantia multilateral mentionate in le paragraphos 3 e 4. 6. Evropský zákon může stanovit podrobná pravidla pro postup při mnohostranném dohledu podle odstavců 3 a 4.
ARTICULO III-180 Článek III-180
1. Sin prejudicio del altere proceduras establite in le Constitution, le Consilio pote adoptar, per proposition del Commission, un decision europee establiente mesuras adequate al situation economic, in particular si surge difficultates grave in le approvisionamento de certe productos. 1. Aniž jsou dotčeny jiné postupy stanovené v Ústavě, může Rada na návrh Komise přijmout evropské rozhodnutí, které stanoví opatření přiměřená hospodářské situaci, zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování určitými výrobky.
2. Quando un Stato membro ha difficultates o un menacia seriose de difficultates grave per causa de catastrophes natural o eventos exceptional que iste Stato non pote controlar, le Consilio pote adoptar, per proposition del Commission, un decision europee per le qual on concede al Stato membro concernite, in certe conditiones, un adjuta financiari del Union. 2. Nastanou-li členskému státu z důvodu přírodních pohrom nebo mimořádných událostí, které nemůže ovlivnit, obtíže nebo je-li z téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi, může Rada na návrh Komise přijmout evropské rozhodnutí, jímž dotyčnému členskému státu za určitých podmínek poskytne finanční pomoc Unie.
Le Presidente del Consilio informa de illo le Parlamento Europee. Předseda Rady o rozhodnutí informuje Evropský parlament.
ARTICULO III-181 Článek III-181
1. Il es prohibite al Banca Central Europee e al bancas central del Statos membros, denominate hic “bancas central national”, accordar discopertas o qualcunque altere typo de credito in favor de institutiones, organos o organismos del Union, administrationes central, autoritates regional o local o altere autoritates public, altere organismos o interprisas del Statos membros. 1. Evropské centrální bance nebo centrálním bankám členských států (dále jen „národní centrální banky“) se zakazuje poskytovat možnost přečerpání bankovních účtů nebo jakýkoli jiný typ úvěru orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie, ústředním vládám, regionálním nebo místním orgánům nebo jiným veřejnoprávním orgánům, jiným veřejnoprávním subjektům nebo podnikům veřejného práva členských států.
Le acquisition directe per le Banca Central Europee o le bancas central national, del instrumentos de lor debito es equalmente prohibite. Rovněž je zakázán přímý nákup jejich dluhových nástrojů Evropskou centrální bankou nebo národními centrálními bankami.
2. Le paragrapho 1 non se applica al establimentos public de credito que, in le quadro del provision de reservas per le bancas central, debe reciper del banca central national e del Banca Central Europee le mesme tractamento que le establimentos private de credito. 2. Odstavec 1 se nepoužije na úvěrové instituce ve veřejném vlastnictví, kterým národní centrální banky a Evropská centrální banka v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků centrálními bankami poskytují stejné zacházení jako soukromým úvěrovým institucím.
ARTICULO III-182 Článek III-182
Es prohibite tote le mesuras e dispositiones que non se basa super considerationes prudential, que establi un accesso privilegiate del institutiones, organos o organismos del Union, administrationes central, autoritates regional o local, altere autoritates public o altere organismos o interprisas public del Statos membros, al institutiones financiari. Zakazují se jakákoli opatření a ustanovení, která nejsou odůvodněna obezřetnostním dohledem a která umožňují orgánům, institucím či jiným subjektům Unie, ústředním vládám, regionálním nebo místním orgánům nebo jiným veřejným orgánům, jiným veřejnoprávním subjektům nebo veřejným podnikům členských států zvýhodněný přístup k finančním institucím.
ARTICULO III-183 Článek III-183
1. Le Union non responde del ingagiamentos del administrationes central, autoritates regional o local, altere autoritates public o altere organismos o interprisas public de un Stato membro sin prejudicio del garantias financiari mutual pro le realisation conjuncte de projectos specific. 1. Unie neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků kteréhokoli členského státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru.
Un Stato membro non responde del ingagiamentos del administrationes central, autoritates regional o local, altere autoritates public, o altere organismos o interprisas public de un altere Stato membro, sin prejudicio del garantias financiari mutual pro le realisation conjuncte de projectos specific. Členský stát neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků jiného členského státu, aniž jsou dotčeny vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru.
2. Le Consilio pote, per proposition del Commission, adoptar regulamentos o decisiones europee que specifica le definitiones pro le application del prohibitiones mentionate in le articulos III-181 e III-182 e in le presente articulo. 2. Rada může na návrh Komise přijmout evropská nařízení nebo rozhodnutí, která upřesní definice pro použití zákazů uvedených v článcích III-181, III-182 a v tomto článku.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee. Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
ARTICULO III-184 Článek III-184
1. Le Statos membros evita deficits public excessive. 1. Členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných financí.
2. Le Commission survelia le evolution del situation budgetari e del nivello del quantitate del debito public del Statos membros con le fin de detectar errores manifeste. 2. Komise sleduje vývoj rozpočtové situace a výši veřejného zadlužení v členských státech, aby bylo možno zjistit závažné chyby.
Illo examina in particular si le disciplina budgetari ha essite respectate super le base del duo criterios sequente: Zkoumá zejména dodržování rozpočtové kázně na základě těchto dvou kritérií:
a) si le proportion inter le deficit public previste o real e le producto interior brute supera un valor de referentia, a minus: a) zda poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu produktu nepřekračuje doporučovanou hodnotu, ledaže by
i) que le proportion ha diminuite de maniera considerabile e continuate e ha arrivate a un nivello proxime al valor de referentia, o i) poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží doporučované hodnotě, nebo
ii) que le valor de referentia es superate solmente de maniera exceptional e temporari, e que le proportion se mantene proxime al valor de referentia; ii) překročení doporučované hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a poměr zůstával blízko k doporučované hodnotě;
b) si le proportion inter le debito public e le producto interior brute supera un valor de referentia, a minus que le proportion diminue sufficientemente e se approxima a un rhythmo satisfactori al valor de referentia. b) zda poměr veřejného zadlužení k hrubému domácímu produktu nepřekračuje doporučovanou hodnotu, ledaže se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k doporučované hodnotě.
Le valores de referentia es specificate in le Protocollo re le procedura concernente le deficits excessive. Referenční hodnoty jsou stanoveny v Protokolu o postupu při nadměrném schodku.
3. Si un Stato membro non compli le exigentias de un o plures de iste criterios, le Commission elabora un reporto, in le qual es considerate equalmente si le deficit public supera le dispensas public de investimento, assi como tote le altere factores pertinente, includite le situation economic e budgetari a medie termino del Stato membro. 3. Nesplňuje-li členský stát požadavky podle jednoho nebo žádného z těchto kritérií, Komise vypracuje zprávu. Zpráva Komise přihlédne k tomu, zda schodek veřejných financí překračuje veřejné investiční výdaje, jakož i ke všem dalším rozhodujícím faktorům včetně střednědobé hospodářské a rozpočtové situace členského státu.
Le Commission pote equalmente elaborar un reporto si illo considera que, includite si le exigentias derivate del criterios se compli, existe le risco de un deficit excessive in un Stato membro. Komise může také vypracovat zprávu, je-li i přes plnění kritérií toho názoru, že v některém členském státě existuje riziko nadměrného schodku.
4. Le Committee Economic e Financiari, instituite conformemente con le articulo III192, formula un aviso re le reporto del Commission. 4. Hospodářský a finanční výbor zřízený podle článku III-192 vydá stanovisko ke zprávě Komise.
5. Si le Commission considera que un Stato membro presenta o pote presentar un deficit excessive, illo dirige un aviso a iste Stato membro e informa de illo le Consilio. 5. Usoudí-li Komise, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek, předloží stanovisko danému členskému státu a informuje o tom Radu.
6. Le Consilio, per proposition del Commission, considerante le possibile observationes del Stato membro concernite e post un evalutation global, decide si il existe un deficit excessive. 6. Rada na návrh Komise a po zvážení všech případných připomínek, které dotyčný členský stát učiní, rozhodne po celkovém zhodnocení, zda existuje nadměrný schodek.
In caso affirmative, le Consilio adopta sin demora injustificate, per recommendation del Commission, le recommendationes que illo dirige al Stato membro concernite con le scopo que illo pone fin a iste situation intra un periodo determinate. V takovém případě na doporučení Komise Rada bez zbytečného odkladu přijme doporučení, která předá dotyčnému členskému státu, aby tento členský stát mohl do dané lhůty tuto situaci ukončit.
Salvo lo que es disponite in le paragrapho 8, iste recommendationes non se face public. S výhradou odstavce 8 nebudou tato doporučení zveřejněna.
In le quadro del presente paragrapho le Consilio prende decision sin considerar le voto del membro del Consilio que representa le Stato concernite. V rámci tohoto odstavce Rada při rozhodování nepřihlíží k hlasu člena Rady zastupujícího dotyčný členský stát.
Le majoritate qualificate se defini como al minus 55% del altere membros del Consilio que representa Statos membros que reuni al minus 65% del population del Statos membros participante. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % ostatních členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva zúčastněných členských států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de iste altere membros del Consilio que representa plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro. Si isto non es attingite, majoritate qualificate es considerate como obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik těchto ostatních členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
7. Le Consilio adopta, per recommendation del Commission, le decisiones europee e le recommendationes mentionate in le paragraphos 8 a 11. 7. Rada na doporučení Komise přijme evropská rozhodnutí a doporučení uvedená v odstavcích 8 až 11.
Le Consilio decide sin prender in consideration le voto del membro del Consilio qui representa le Stato concernite. Rada při rozhodování nepřihlíží k hlasu člena Rady zastupujícího dotyčný členský stát.
Le majoritate qualificate se defini como un minimo de 55% del altere membros del Consilio que representa Statos membros que reuni al minus 65% del population del Statos membros participante. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % ostatních členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva zúčastněných členských států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de ille altere membros del Consilio que representa plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro. Si isto non es attingite, le majoritate qualificate es considerate como obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik těchto ostatních členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
8. Quando le Consilio adopta un decision europee constatante que il non ha habite alcun action effective in responsa a su recommendationes in le periodo fixate, illo pote facer public su recommendationes. 8. Přijme-li Rada evropské rozhodnutí o tom, že ve stanovené lhůtě nebyla na její doporučení přijata žádná účinná opatření, může svá doporučení zveřejnit.
9. Si un Stato membro persiste in non complir le recommendationes del Consilio, iste ultime pote adoptar un decision europee per le qual illo obliga iste Stato membro a adoptar, intra un periodo determinate, mesuras pro le reduction del deficit que le Consilio considera necessari pro remediar al situation. 9. Nenásleduje-li členský stát ani poté doporučení Rady, může Rada přijmout evropské rozhodnutí, kterým vyzve členský stát, aby v určité lhůtě učinil opatření ke snížení schodku, která Rada považuje za nezbytná pro nápravu situace.
In un tal caso, le Consilio pote exiger del Stato membro concernite le presentation de un reporto secundo un calendario precise, a fin de poter examinar le effortios de adjustamento realisate per iste Stato membro. V takovém případě může Rada žádat dotyčný členský stát, aby podle zvláštního harmonogramu předkládal zprávy za účelem posouzení jeho úsilí o nápravu.
10. Tanto longe que un Stato membro non compli un decision europee adoptate in conformitate con le paragrapho 9, le Consilio pote decider applicar, o secundo le caso, reinfortiar un o plures del sequente mesuras: 10. Pokud se členský stát nepodřídí evropskému rozhodnutí přijatému podle odstavce 9, může Rada rozhodnout, že použije nebo případně zesílí jedno nebo více z následujících opatření:
a) exiger del Stato membro concernite que illo publica informationes additional, a precisar per le Consilio, ante de emitter obligationes e valores; a) požádá dotyčný členský stát, aby před vydáním obligací a jiných cenných papírů zveřejnil dodatečné informace, které Rada určí;
b) invitar le Banca Europee de Investimentos a reconsiderar su politica de prestationes al Stato membro concernite; b) vyzve Evropskou investiční banku, aby přehodnotila svou úvěrovou politiku vůči dotyčnému členskému státu;
c) exiger que le Stato membro concernite effectua presso le Union un deposito sin interesse de un amonta appropriate usque al momento que le Consilio considera que le deficit excessive ha essite corrigite; c) požádá dotyčný členský stát, aby u Unie uložil neúročený vklad v přiměřené výši, dokud nebude podle názoru Rady nadměrný schodek napraven;
d) imponer mulctas de un amonta appropriate. d) uloží pokuty v přiměřené výši.
Le Presidente del Consilio informa le Parlamento Europee re le mesuras adoptate. Předseda Rady informuje Evropský parlament o přijatých opatřeních.
11. Le Consilio abroga totes o certes del mesuras mentionate in le paragraphos 6, 8, 9 e 10, quando illo considera que le deficit excessive del Stato membro concernite ha essite corrigite. 11. Rada zruší některá nebo všechna svá opatření uvedená v odstavcích 6, 8, 9 a 10, pokud usoudí, že je nadměrný schodek v dotyčném členském státě napraven.
Si anteriormente le Consilio ha facite public su recommendationes, illo declara publicamente, ab le momento del abrogation del decision europee mentionate in le paragrapho 8, que le deficit excessive ha cessate de exister in iste Stato membro. Zveřejnila-li Rada předtím svá doporučení, učiní, jakmile bude zrušeno evropské rozhodnutí podle odstavce 8, veřejné prohlášení, že nadměrný schodek v dotyčném členském státě již neexistuje.
12. Le derectos de recurso mentionate in le articulos III-360 e III-361 non pote esser exercite in le quadro del paragraphos 1 a 6, 8 e 9. 12. Právo podat žalobu podle článků III-360 a III-361 nelze uplatnit v rámci odstavců 1 až 6, 8 a 9.
13. In le protocollo re le procedura applicabile in le caso de un deficit excessive figura dispositiones complementari re le application del procedura establite in le presente articulo. 13. Další ustanovení týkající se provádění postupu popsaného v tomto článku jsou stanovena v Protokolu o postupu při nadměrném schodku.
Un lege europee del Consilio establi le mesuras appropriate in substitution del mentionate Protocollo. Evropský zákon Rady stanoví vhodná opatření, která nahradí tento protokol.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee e del Banca Central Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou.
Sin prejudicio del restante dispositiones del presente paragrapho, le Consilio adopta, per proposition del Commission, le regulamentos o decisiones europee que establi le modalitates e le definitiones pro le application del mentionate Protocollo. S výhradou ostatních ustanovení tohoto odstavce přijme Rada na návrh Komise evropská nařízení nebo rozhodnutí, která stanoví bližší podrobnosti a definice k používání tohoto protokolu.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee. Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
SECTION 2 ODDÍL 2
POLITICA MONETARI MĚNOVÁ POLITIKA
ARTICULO III-185 Článek III-185
1. Le objectivo principal del Systema Europee de Bancas Central es mantener le stabilitate del precios. 1. Prvořadým cílem Evropského systému centrálních bank je udržovat cenovou stabilitu.
Sin prejudicio de iste objectivo le Systema Europee de Bancas Central appoia le politicas economic general del Union pro contribuer al realisation del objectivos del Union, definite in le articulo I-3. Aniž je dotčen tento cíl, podporuje Evropský systém centrálních bank obecné hospodářské politiky v Unii se záměrem přispět k dosažení jejích cílů, jak jsou vymezeny v článku I-3.
Le Systema Europee de Bancas Central age in conformitate con le principio de un economia de mercato aperte e de libere concurrentia, favorante un efficiente allocation de ressources in accordo con le principios mentionate in le articulo III-177. Evropský systém centrálních bank jedná ve shodě se zásadami stanovenými v článku III-177 a v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž podporuje efektivní umísťování zdrojů.
2. Le functiones basic correspondente al Systema Europee de Bancas Central es: 2. Evropský systém centrálních bank plní tyto základní úkoly:
a) definir e executar le politica monetari del Union; a) vymezuje a provádí měnovou politiku Unie,
b) realisar le operationes de cambio in conformitate con le articulo III-326; b) provádí devizové operace v souladu s článkem III-326,
c) tener in deposito e gerer le reservas official de cambio del Statos membros; c) drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států,
d) promover le bon functionamento del systemas de pagamento. d) podporuje plynulé fungování platebních systémů.
3. Le paragrapho 2(c) se applica sin prejudicio del possession e gestion de manovra in cambios per le governamentos del Statos membros. 3. Ustanovení odst. 2 písm. c) se nevztahuje na držení a správu devizových provozních zůstatků vládami členských států.
4. Le Banca Central Europee es consultate: 4. Evropská centrální banka je konzultována
a) re qualcunque acto del Union proponite intra le dominio de su attributiones; a) ke všem návrhům aktů Unie v oblasti své působnosti,
b) per le autoritates national re qualcunque projecto de regulamentation que entra in le dominio de su attributiones, ma intra le limites de e secundo le conditiones fixate per le Consilio conformemente con le procedura mentionate in le articulo III-187(4). b) vnitrostátními orgány ke všem návrhům právních předpisů v oblasti své působnosti, avšak v mezích a za podmínek stanovených Radou postupem podle čl. III-187 odst. 4.
Le Banca Central Europee pote presentar avisos al institutiones, organos o organismos del Union o al autoritates national re materias que entra in le dominio de su attributiones. Evropská centrální banka může předkládat stanoviska orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie nebo vnitrostátním orgánům v záležitostech spadajících do oblasti její působnosti.
5. Le Systema Europee de Bancas Central contribue al bon gestion del politicas que administra le autoritates competente con respecto al controlo prudential del establimentos de credito e al stabilitate del systema financiari. 5. Evropský systém centrálních bank přispívá k řádnému řízení politik, které provádějí příslušné orgány v oblasti obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému.
6. Un lege europee del Consilio pote confider al Banca Central Europee functiones specific concernente politicas relationate con le controlo prudential del establimentos de credito e altere establimentos financiari, con exception del interprisas de assecurantias. 6. Evropský zákon Rady může svěřit Evropské centrální bance zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými a dalšími finančními institucemi, s výjimkou pojišťovacích podniků.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee e del Banca Central Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou.
ARTICULO III-186 Článek III-186
1. Le Banca Central Europee es le sol banca autorisate a emitter billetes de banca in euros in le Union. 1. Evropská centrální banka má výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii.
Le Banca Central Europee e le bancas central national pote emitter tal billetes. Tyto bankovky mohou vydávat Evropská centrální banka a národní centrální banky.
Le billetes de banca emittite per le Banca Central Europee e le bancas central national es le unic billetes legal in le Union. Bankovky vydávané Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami jsou jedinými bankovkami, které mají v Unii status zákonného platidla.
2. Le Statos membros pote emitter moneta metallic in euros, post approbation del volumine de emission per le Banca Central Europee. 2. Členské státy mohou vydávat euromince, objem jejich emise však vyžaduje schválení Evropské centrální banky.
Le Consilio pote, per proposition del Commission, adoptar regulamentos europee establiente mesuras pro harmonisar le valores nominal e le specificationes technic del monetas destinate al circulation, in le mesura in le qual illo es necessari pro su bon circulation in le Union. Rada může na návrh Komise přijmout evropská nařízení, která stanoví opatření k sladění nominálních hodnot a technických specifikací mincí určených pro oběh v rozsahu nezbytném k umožnění jejich plynulého oběhu v Unii.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee e del Banca Central Europee. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou.
ARTICULO III-187 Článek III-187
1. Le Systema Europee de Bancas Central es dirigite per le organos de decision del Banca Central Europee, que es le Consilio de Governatores e le Committee Executive. 1. Evropský systém centrálních bank je řízen rozhodovacími orgány Evropské centrální banky, kterými jsou Rada guvernérů a Výkonná rada.
2. Le Statuto del Systema Europee de Bancas Central figura in le Protocollo fixante le Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee. 2. Statut Evropského systému centrálních bank je stanoven v Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
3. Le articulo 5(1, 2 e 3), le articulos 17 e 18, le articulo 19(1), le articulos 22, 23, 24 e 26, le articulo 32(2, 3, 4 e 6), le articulo 33(1)(a) e le articulo 36 del Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee pote esser modificate per le lege europee: 3. Ustanovení čl. 5 odst. 1, 2 a 3, články 17 a 18, čl. 19 odst. 1, články 22, 23, 24 a 26, čl. 32 odst. 2, 3, 4 a 6, čl. 33 odst. 1 písm. a) a článek 36 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky lze změnit evropským zákonem
a) sia per proposition del Commission e post consultation del Banca Central Europee; a) buď na návrh Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou,
b) sia per recommendation del Banca Central Europee e post consultation del Commission. b) nebo na doporučení Evropské centrální banky a po konzultaci s Komisí.
4. Le Consilio adopta le regulamentos e decisiones europee establiente le mesuras mentionate in le articulo 4, le articulo 5(4), le articulo 19(2), le articulo 20, le articulo 28(1), le articulo 29(2), le articulo 30(4) e le articulo 34(3) del Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Commun Europee. 4. Rada přijme evropská nařízení a rozhodnutí o opatřeních podle článku 4, čl. 5 odst. 4, čl. 19 odst. 2, článku 20, čl. 28 odst. 1, čl. 29 odst. 2, čl. 30 odst. 4 a čl. 34 odst. 3 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee: Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem
a) sia per proposition del Commission e post consultation del Banca Central Europee; a) buď na návrh Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou,
b) sia per recommendation del Banca Central Europee e post consultation del Commission. b) nebo na doporučení Evropské centrální banky a po konzultaci s Komisí.
ARTICULO III-188 Článek III-188
In le exercitio del poteres e in le complimento del functiones e obligationes que le Constitution e le Statutos del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee los ha attribuite, ni le Banca Central Europee ni un banca central national, ni qualcunque membro de lor organos de decision pote sollicitar o acceptar instructiones del institutiones, organos o organismos del Union, ni del governamentos, ni de qualcunque altere organo del Statos membros. Při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim Ústavou a statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky nesmějí Evropská centrální banka, žádná národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů, institucí či jiných subjektů Unie, od žádné vlády členského státu ani od jakéhokoli jiného subjektu.
Le institutiones, organos o organismos del Union, assi como le governamentos del Statos membros, se ingagia a respectar iste principio e a non cercar a influentiar le membros del organos de decision del Banca Central Europee e del bancas central national in le complimento de lor functiones. Orgány, instituce nebo jiné subjekty Unie a vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy rozhodovacích orgánů Evropské centrální banky či národních centrálních bank při plnění jejich úkolů.
ARTICULO III-189 Článek III-189
Cata Stato membro velia le compatibilitate de su legislation national, includite le Statuto de su banca central national, con le Constitution e con le Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee. Každý členský stát zajistí, aby jeho vnitrostátní právní předpisy, včetně statutu jeho národní centrální banky, byly slučitelné s Ústavou a se statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
ARTICULO III-190 Článek III-190
1. Pro le complimento del functiones que es confidite al Systema Europee de Bancas Central, le Banca Central Europee, in conformitate con le Constitution e secundo le conditiones mentionate in le Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee, adopta 1. K plnění úkolů svěřených Evropskému systému centrálních bank, v souladu s Ústavou a za podmínek stanovených statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, Evropská centrální banka přijímá
a) regulamentos europee in le mesura necessari pro le complimento del functiones definite in le articulo 3(1)(a), in le articulo 19(1), le articulo 22 e le articulo 25(2) del Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee, e in le casos mentionate in le regulamentos e decisiones europee mentionate in le articulo III187(4); a) evropská nařízení v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vymezených v čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 19 odst. 1, článku 22 nebo čl. 25 odst. 2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky a dále v případech stanovených evropskými nařízeními a rozhodnutími, jež jsou uvedeny v čl. III-187 odst. 4,
b) le decisiones europee necessari pro le complimento del missiones confidite al Systema Europee de Bancas Central per le Constitution e per le Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee; b) evropská rozhodnutí nezbytná pro plnění úkolů svěřených Evropskému systému centrálních bank Ústavou a statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky,
c) recommendationes e avisos. c) doporučení a stanoviska.
2. Le Banca Central Europee pote decider de publicar su decisiones europee, recommendationes e avisos. 2. Evropská centrální banka může rozhodnout o zveřejnění svých evropských rozhodnutí, doporučení a stanovisek.
3. Le Consilio adopta, in conformitate con le procedura mentionate in le articulo III187(4), le regulamentos europee fixante le limites e le conditiones secundo le quales le Banca Central Europee es autorisate pro imponer mulctas coercitive al interprisas que non respecta su regulamentos e decisiones europee. 3. Rada přijme postupem podle čl. III-187 odst. 4 evropská nařízení, kterými stanoví meze a podmínky, za nichž je Evropská centrální banka zmocněna ukládat podnikům pokuty či penále za neplnění povinností vyplývajících z jejích evropských nařízení a rozhodnutí.
ARTICULO III-191 Článek III-191
Sin prejudicio del attributiones del Banca Central Europee, le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari pro le utilisation del euro como moneta unic. Aniž jsou dotčeny pravomoci Evropské centrální banky, stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon opatření nezbytná pro používání eura jako jednotné měny.
Iste lege o lege-quadro es adoptate post consultation del Banca Central Europee. Přijme se po konzultaci s Evropskou centrální bankou.
SECTION III ODDÍL 3
DISPOSITIONES INSTITUTIONAL INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ
ARTICULO III-192 Článek III-192
1. In vista de promover le coordination del politicas del Statos membros, in tote le mesura necessari pro le functionamento del mercato interior, on crea un Committee Economic e Financiari. 1. Na podporu koordinace politik členských států v rozsahu potřebném pro fungování vnitřního trhu se zřizuje Hospodářský a finanční výbor.
2. Le Committee ha le sequente functiones: 2. Výbor má tyto úkoly:
a) emitter avisos, per petition del Consilio o del Commission o a proprie initiativa, destinate a iste institutiones; a) vydávat stanoviska na žádost Rady či Komise nebo z vlastního podnětu a předkládat je těmto orgánům,
b) surveliar le situation economic e financiari del Statos membros e del Union e informar de illo regularmente le Consilio e le Commission, in particular re le relationes financiari con tertie paises e con institutiones international; b) sledovat hospodářskou a finanční situaci členských států a Unie a pravidelně o ní, zejména o finančních vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními institucemi, podávat zprávy Radě a Komisi,
c) contribuer, sin prejudicio del articulo III-344, al preparation del labores del Consilio mentionate in le articulo III-159, le articulo III-179(2, 3, 4 e 6), le articulos III180, III-183 e III-184, le articulo III185(6), le articulo III-186(2), le articulo III-187(3 e 4), le articulos III-191 e III196, le articulo III-198(2 e 3), le articulo III-201, le articulo III-202(2 e 3), e le articulos III-322 e III-326, e executar altere missiones consultative e preparatori que lo confide le Consilio; c) aniž je dotčen článek III-344, přispívat k přípravě prací Rady uvedených v článku III-159, čl. III-179 odst. 2, 3, 4 a 6, článcích III-180, III-183, III-184, čl. III-185 odst. 6, čl. III-186 odst. 2, čl. III-187 odst. 3 a 4, článcích III-191, III-196, čl. III-198 odst. 2 a 3, článku III-201, čl. III-202 odst. 2 a 3 a článcích III-322 a III-326, a plnit další poradní a přípravné úkoly svěřené mu Radou,
d) examinar, al minus un vice per anno, le situation relative al movimento de capitales e al libertate de pagamentos, resultante del application del Constitution e del actos del Union. Iste examine comprehende tote le mesuras relative al movimentos de capitales e al pagamentos. Le Committee informa le Commission e le Consilio re le resultato de iste examine. d) posuzovat alespoň jednou ročně situaci v oblasti pohybu kapitálu a volnosti plateb, jak vyplývá z použití Ústavy a z aktů Unie; posuzování se týká všech opatření vztahujících se na pohyb kapitálu a platby; výbor podává zprávu Komisi a Radě o výsledku tohoto posouzení.
Le Statos membros, le Commission e le Banca Central Europee nomina, cata un de illos, un maximo de duo membros del Committee. Každý členský stát, Komise a Evropská centrální banka jmenují nejvíce po dvou členech výboru.
3. Le Consilio adopta, per proposition del Commission, un decision europee fixante le proceduras relative al composition del Committee Economic e Financiari. 3. Rada přijme na návrh Komise evropské rozhodnutí, kterým se stanoví podrobná ustanovení týkající se složení Hospodářského a finančního výboru.
Le Consilio prende decision post consultation del Banca Central Europee e de iste Committee. Rozhoduje po konzultaci s Evropskou centrální bankou a tímto výborem.
Le Presidente del Consilio informa le Parlamento Europee re un tal decision. Předseda Rady informuje o takovém rozhodnutí Evropský parlament.
4. Ultra le missiones exponite in le paragrapho 2, si e in le mesura que le Statos membros es le objecto de un derogation in le senso del articulo III-197, le Committee survelia le situation economic e financiari e le systema general de pagamentos de iste Statos membros e informa regularmente le Consilio e le Commission re iste thema. 4. Po dobu existence členských států, na které se vztahuje výjimka podle článku III-197, sleduje výbor nad rámec úkolů podle odstavce 2 měnovou a finanční situaci a všeobecný platební styk těchto členských států a pravidelně o tom podává zprávu Radě a Komisi.
ARTICULO III-193 Článek III-193
Pro le questiones comprehendite in le campo de application del articulo III-179(4), del articulo III-184 con exception del paragrapho 13, del articulos III-191 e III-196, del articulo III-198(3) e del articulo III-326, le Consilio o un Stato membro pote sollicitar al Commission de formular, secundo le caso, un recommendation o un proposition. V záležitostech upravených v čl. III-179 odst. 4, článku III-184 s výjimkou odstavce 13, článcích III-191, III-196, čl. III-198 odst. 3 a článku III-326 může Rada nebo členský stát požádat Komisi, aby podle potřeby podala doporučení nebo návrh.
Le Commission examina le requesta e presenta sin demora su conclusiones al Consilio. Komise posoudí žádost a neprodleně předloží své závěry Radě.
SECTION 4 ODDÍL 4
DISPOSITIONES SPECIFIC PRO LE STATOS CUJE MONETA ES LE EURO USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO
ARTICULO III-194 Článek III-194
1. Con le fin de contribuer al correcte functionamento del Union economic e monetari e in conformitate con le dispositiones pertinente del Constitution, le Consilio adopta, conformemente con le procedura que corresponde con le proceduras mentionate in le articulos III-179 e III-184, con le exception del procedura mentionate in le articulo III-184(13), mesuras relative al Statos membros cuje moneta es le euro pro: 1. K zajištění řádného fungování hospodářské a měnové unie a v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy přijme Rada, v souladu s některým z příslušných postupů uvedených v článcích III-179 a III-184, s výjimkou postupu podle čl. III-184 odst. 13, opatření týkající se členských států, jejichž měnou je euro, k
a) reinfortiar le coordination e surveliantia de lor disciplina budgetari; a) posílení koordinace jejich rozpočtové kázně a dohledu nad ní;
b) elaborar, pro lo que los concerne, le orientationes de politica economic referente a iste Statos, veliante lor compatibilitate con le orientationes adoptate pro le insimul del Union, e garantir lor surveliantia. b) vypracování směrů hospodářské politiky pro tyto státy, přičemž se dbá na to, aby byly slučitelné se směry přijímanými pro celou Unii a byl nad nimi zajištěn dohled.
2. Unicamente participa in le votationes re le mesuras mentionate in le paragrapho 1 le membros del Consilio que representa Statos membros cuje moneta es le euro. 2. Na hlasování o opatřeních podle odstavce 1 se podílejí pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro.
Le majoritate qualificate se defini como al minus 55% de iste membros del Consilio que representa Statos membros que reuni al minus 65% del population del Statos membros participante. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % těchto členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva zúčastněných členských států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de iste Statos del Consilio que representa plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro. Si iste minoritate de blocada non es attingite, le majoritate qualificate es considerate como obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik těchto členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
ARTICULO III-195 Článek III-195
Le modalitates del reuniones inter ministros del Statos membros cuje moneta es le euro es fixate per le Protocollo re le Eurogruppo. Pravidla zasedání ministrů členských států, jejichž měnou je euro, jsou stanovena Protokolem o Euroskupině.
ARTICULO III-196 Článek III-196
1. Pro garantir le position del euro in le systema monetari international, le Consilio adopta, per proposition del Commission, un decision europee establiente le positiones commun re le questiones que ha un special interesse pro le union economic e monetari in le sino del institutiones e conferentias financiari international competente. 1. K zajištění postavení eura v mezinárodním měnovém systému přijme Rada na návrh Komise evropské rozhodnutí, které stanoví společné postoje k otázkám, jež mají zvláštní význam pro hospodářskou a měnovou unii v rámci příslušných mezinárodních finančních institucí a konferencí.
Le Consilio decide post consultation del Banca Central Europee. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropskou centrální bankou.
2. Le Consilio pote, per proposition del Commission, adoptar le mesuras adequate pro assecurar un representation unificate in le sino del institutiones e conferentias international. 2. Rada může na návrh Komise přijmout vhodná opatření pro zajištění jednotného zastoupení v rámci mezinárodních finančních institucí a konferencí.
Le Consilio decide post consultation del Banca Central Europee. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropskou centrální bankou.
3. Unicamente participa in le votationes re le mesuras mentionate in le paragraphos 1 e 2 le membros del Consilio que representa le Statos membros cuje moneta es le euro. 3. O opatřeních podle odstavců 1 a 2 hlasují pouze členové Rady zastupující členské státy, jejichž měnou je euro.
Le majoritate qualificate se defini como al minus 55% de iste membros del Consilio que representa Statos membros que reuni al minus 65% del population del Statos membros participante. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % těchto členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva zúčastněných členských států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de iste Statos del Consilio que representa plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro. Si isto non es attingite, le majoritate qualificate es considerate como obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik těchto členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
SECTION 5 ODDÍL 5
DISPOSITIONES TRANSITORI PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-197 Článek III-197
1. Le Statos membros re le quales le Consilio non ha decidite que illos compli le conditiones necessari pro le adoption del euro es denominate hic “Statos membros faciente le objecto de un derogation”. 1. Členské státy, o kterých Rada nerozhodla, že splňují nezbytné podmínky pro přijetí eura, jsou dále označovány jako „členské státy, na které se vztahuje výjimka“.
2. Le sequente dispositiones del Constitution non se applica al Statos membros faciente le objecto de un derogation: 2. Na členské státy, na které se vztahuje výjimka, se nepoužijí tato ustanovení Ústavy:
a) adoption del partes del grande orientationes del politicas economic que concerne le zona euro de maniera general (articulo III-179(2)); a) přijetí těch částí hlavních směrů hospodářských politik, které se obecně týkají eurozóny (čl. III-179 odst. 2);
b) medios stricte pro remediar al deficits excessive (articulo III-184(9 e 10)); b) donucovací opatření k nápravě nadměrných schodků (čl. III-184 odst. 9 a 10);
c) objectivos e missiones del Systema Europee de Bancas Central (articulo III185(1, 2, 3, e 5)); c) cíle a úkoly Evropského systému centrálních bank (čl. III-185 odst. 1, 2, 3 a 5);
d) emission del euro (articulo III-186); d) vydávání eura (článek III-186);
e) actos del Banca Central Europee (articulo III-190); e) akty Evropské centrální banky (článek III-190);
f) mesuras relative al utilisation del euro (articulo III-191); f) opatření týkající se užívání eura (článek III-191);
g) accordos monetari e altere mesuras relative al politica de typos de cambio (articulo III-326); g) měnové dohody a další opatření vztahující se ke kurzové politice (článek III-326);
h) designation del membros del Committee executive del Banca Central Europee (articulo III-382(2)); h) jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky (čl. III-382 odst. 2);
i) decisiones europee establiente le positiones commun re le questiones concernente special interesse pro le union economic e monetari in le sino del institutiones e del conferentias international competente (articulo III-196(1)); i) evropská rozhodnutí stanovící společné postoje k otázkám, které mají zvláštní význam pro hospodářskou a měnovou unii v rámci příslušných mezinárodních finančních institucí a konferencí (čl. III-196 odst. 1);
j) mesuras pro assecurar un representation unificate in le sino del institutiones e conferentias financiari international (articulo III-196(2)). j) opatření pro zajištění jednotného zastoupení v rámci mezinárodních finančních institucí a konferencí (čl. III-196 odst. 2).
Consequentemente, in le articulos citate in le litteras a) a j) on intende pro “Statos membros” le Statos membros cuje moneta es le euro. V článcích uvedených v písmenech a) až j) se tedy pojmem „členské státy“ rozumí členské státy, jejichž měnou je euro.
3. Le Statos membros faciente le objecto de un derogation, e lor bancas central national, es excludite del derectos e obligationes in le quadro del Systema Europee de Bancas Central in conformitate con le Capitulo IX del Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee. 3. Podle kapitoly IX statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky jsou členské státy, na které se vztahuje výjimka, a jejich národní centrální banky vyňaty z práv a povinností v rámci Evropského systému centrálních bank.
4. Le derectos de voto del membros del Consilio representante le Statos membros faciente le objecto de un derogation es suspendite quando le Consilio adopta mesuras mentionate in le articulos mentionate in le paragrapho 2, assi como in le casos sequente: 4. Hlasovací práva členů Rady zastupujících členské státy, na které se vztahuje výjimka, se pozastavují tehdy, jestliže Rada přijímá opatření podle článků vyjmenovaných v odstavci 2 a v těchto případech:
a) recommendationes dirigite al Statos membros cuje moneta es le euro in le quadro del surveliantia multilateral, includite le recommendationes relative al programmas de stabilitate e le advertimentos (articulo III-179(4)); a) doporučení podávaná členských státům, jejichž měnou je euro, v rámci mnohostranného dohledu, včetně programů stability a varování (čl. III-179 odst. 4);
b) mesuras relative al deficits excessive concernente le Statos membros cuje moneta es le euro (articulo III-184(6, 7, 8 e 11)). b) opatření týkající se nadměrných schodků u členských států, jejichž měnou je euro (čl. III-184 odst. 6, 7, 8 a 11).
Le majoritate qualificate se defini como al minus 55% de iste membros del Consilio que representa Statos membros que reuni al minus 65% del population del Statos membros participante. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % ostatních členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva zúčastněných členských států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de iste Statos del Consilio que representa plus de 35% del population del Statos membros participantes, plus un membro. Si isto non es attingite, le majoritate qualificate es considerate como obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik těchto ostatních členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
ARTICULO III-198 Článek III-198
1. Un vice tote le duo annos al minus, o per petition de qualcunque Stato membro faciente le objecto de un derogation, le Commission e le Banca Central Europee face reporto al Consilio re le progressos realisate per le Statos membros faciente le objecto de un derogation in le complimento de lor obligationes del realisation del union economic e monetari. 1. Alespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimka, podávají Komise a Evropská centrální banka Radě zprávu o pokroku dosaženém členskými státy, na které se vztahuje výjimka, při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a měnové unie.
Iste reportos examina, in particular, si le legislation national de cata un de iste Statos membros, includite le statuto de lor banca central national, es compatibile con le articulos III-188 e III189, assi como con le Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee. Tyto zprávy posuzují také slučitelnost vnitrostátních právních předpisů každého z těchto členských států včetně statutů jejich národních centrálních bank s články III-188 a III-189 a se statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
Le reportos examina equalmente si on ha obtenite un alte grado de convergentia, analysante in qual mesura cata un de iste Statos membros ha complite le criterios sequente: Zprávy dále posoudí, zda bylo dosaženo vysokého stupně udržitelné konvergence, na základě toho, jak jednotlivé členské státy splnily tato kritéria:
a) le realisation de un alte grado de stabilitate del precios, lo que se manifesta in un taxa de inflation proxime a illo del tres Statos membros, al maximo, que presenta le melior resultatos de stabilitate del precios; a) dosažení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se blíží míře inflace nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků;
b) le financias public debe esser in un situation sustenibile, lo que se manifesta in un situation budgetari sin un deficit public excessive, in le senso del articulo III184(6); b) dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu čl. III-184 odst. 6;
c) le respecto, durante al minus duo annos, del margines normal de fluctuation previste per le mechanismo de taxas de cambios del systema monetari europee, sin devalutation de moneta con relation al euro; c) dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči euru;
d) le character durabile del convergentia consequite per le Stato membro faciente le objecto de un derogation e de su participation in le mechanismo de taxas de cambio, que se reflecte in le nivellos del taxas de interesse a longe termino. d) stálost konvergence dosažené členským státem, na který se vztahuje výjimka, a jeho účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.
Le quatro criterios mentionate in le presente paragrapho e le periodos pertinente durante le quales cata un de iste criterios debe esser respectate, es precisate in le Protocollo re le criterios de convergentia. Čtyři kritéria uvedená v tomto odstavci a rozhodující období, po něž mají být respektována, jsou blíže stanovena v Protokolu o kritériích konvergence.
Le reportos del Commission e del Banca Central Europee debe prender in consideration equalmente le resultatos del integration del mercatos, le situation e le evolution del balancias de pagamentos currente e un examine del evolution del costos salarial unitari e de altere indices de precios. Zprávy Komise a Evropské centrální banky také přihlédnou k výsledkům integrace trhů, situaci a vývoji běžného účtu platební bilance a posouzení vývoje nákladů na jednotku pracovní síly a jiných cenových indexů.
2. Post consultation del Parlamento Europee e un discussion in le sino del Consilio Europee, le Consilio adopta, per proposition del Commission, un decision europee que determina qual Statos membros faciente le objecto de un derogation compli le conditiones necessari super le base del criterios mentionate in le paragrapho 1 e pone fin al derogationes del Statos membros concernite. 2. Po konzultaci s Evropským parlamentem a rozpravě v Evropské radě přijme Rada na návrh Komise evropské rozhodnutí o tom, které členské státy, na které se vztahuje výjimka, splňují nezbytné podmínky na základě kritérií stanovených v odstavci 1, a pro dotyčné členské státy výjimku zruší.
Le Consilio prende decision post haber recipite un recommendation de un majoritate qualificate de su membros que representa le Statos membros cuje moneta es le euro. Rada rozhoduje po obdržení doporučení od kvalifikované většiny svých členů zastupujících členské státy, jejichž měnou je euro.
Iste Statos membros prende decision intra un termino de sex menses a partir del reception per le Consilio del proposition del Commission. Tito členové rozhodnou do šesti měsíců poté, co Rada obdrží návrh Komise.
Le majoritate qualificate mentionate in le paragrapho 2 se defini como al minus 55% de iste membros del Consilio que representa Statos membros que reuni al minus 65% del population del Statos membros participante. Kvalifikovaná většina uvedená v druhém pododstavci je vymezena jako nejméně 55 % těchto členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva zúčastněných členských států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de iste Statos del Consilio que representa plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro. Si iste minoritate de blocada non es attingite, le majoritate qualificate es considerate como obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik těchto členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
3. Si, conformemente con le procedura mentionate in le paragrapho 2, on decide poner fin a un derogation, le Consilio, per proposition del Commission, adopta regulamentos o decisiones europee fixante irrevocabilemente le taxa al qual le euro substitue le moneta del Stato membro concernite e establiente le altere mesuras necessari pro le introduction del euro como moneta unic in iste Stato membro. 3. Bude-li rozhodnuto postupem podle odstavce 2 o zrušení výjimky, přijme Rada na návrh Komise evropská nařízení nebo rozhodnutí, která neodvolatelně stanoví směnný kurz, podle nějž euro nahradí měnu dotyčného členského státu, a další opatření nezbytná pro zavedení eura jako jednotné měny v dotyčném členském státě.
Le Consilio, per unanimitate del membros representante le Statos membros cuje moneta es le euro e le Stato membro concernite, decide post consultation del Banca Central Europee. Rada rozhoduje jednomyslným usnesením členů zastupujících členské státy, jejichž měnou je euro, a dotyčného členského státu po konzultaci s Evropskou centrální bankou.
ARTICULO III-199 Článek III-199
1. Durante que il existe Statos membros faciente le objecto de un derogation, e sin prejudicio del articulo III-187(1), le Consilio General del Banca Central Europee mentionate in le articulo 45 del Statuto del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee es constituite como tertie organo de decision del Banca Central Europee. 1. Po dobu existence členských států, na které se vztahuje výjimka, a aniž je dotčen čl. III-187 odst. 1, zřizuje se jako třetí rozhodovací orgán Evropské centrální banky Generální rada Evropské centrální banky uvedená v článku 45 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
2. Durante que il existe Statos membros faciente le objecto de un derogation, le Banca Central Europee, concernente iste Statos Membros: 2. Po dobu existence členských států, na které se vztahuje výjimka, Evropská centrální banka ve vztahu k těmto členským státům
a) reinfortia le cooperation inter le bancas central national; a) posiluje spolupráci mezi národními centrálními bankami;
b) reinfortia le coordination del politicas monetari del Statos membros con le fin de garantir le stabilitate del precios; b) posiluje koordinaci měnových politik členských států s cílem zajistit cenovou stabilitu;
c) supervisa le functionamento del mechanismo de taxas de cambio; c) dohlíží na fungování mechanismu směnných kurzů;
d) procede a consultationes re questiones que pertine al competentias del bancas central national e que affecta le stabilitate del establimentos e mercatos financiari; d) pořádá konzultace o otázkách, které spadají do působnosti národních centrálních bank a ovlivňují stabilitu finančních institucí a trhů;
e) exerce le ancian functiones del Fundo Europee de Cooperation Monetari, functiones que anteriormente le Instituto Monetari Europee habeva assumite. e) vykonává bývalé úkoly Evropského fondu pro měnovou spolupráci, které předtím převzal Evropský měnový institut.
ARTICULO III-200 Článek III-200
Cata Stato membro faciente le objecto de un derogation considera su politica de cambio como un problema de interesse commun. Každý členský stát, na který se vztahuje výjimka, pokládá svou kurzovou politiku za věc společného zájmu.
In iste connexion illo tene conto del experientias acquirite gratias al cooperation in le quadro del mechanismo de taxas de cambio. Přitom zohledňuje zkušenosti získané ze spolupráce v rámci mechanismu směnných kurzů.
ARTICULO III-201 Článek III-201
1. Si un Stato membro faciente le objecto de un derogation ha difficultates o curre le risco de haber difficultates in le balancia de pagamentos, originate per un disequilibrio global de iste balancia o per le typo del devisas del qual illo dispone e que pote compromitter in particular le functionamento del mercato interior o le realisation del politica commercial commun, le Commission procede sin demora a un examine del situation de iste Stato, assi como del action que iste Stato ha interprendite o pote interprender in conformitate con le Constitution, faciente uso de tote le medios disponibile. 1. Nastanou-li nebo hrozí-li vážně členskému státu, na který se vztahuje výjimka, obtíže s jeho platební bilancí vyplývající z celkové nerovnováhy jeho platební bilance nebo z typu měny, kterou má k dispozici, a mohou-li tyto obtíže zejména ohrozit fungování vnitřního trhu nebo uskutečňování společné obchodní politiky, prozkoumá Komise okamžitě situaci dotyčného státu a opatření, která tento stát s využitím všech prostředků, jež má k dispozici, v souladu s Ústavou přijal nebo může přijmout.
Le Commission indica le mesuras cuje adoption illo recommenda al Stato membro interessate. Komise uvede opatření, jež dotyčnému státu doporučuje.
Si le action interprendite per un Stato membro faciente le objecto de un derogation e le mesuras suggerite per le Commission se monstra insufficiente pro superar le difficultates o menacias de difficultates, le Commission recommenda al Consilio, post consultation del Committee Economic e Financiari, le assistentia mutual e le methodos appropriate. Ukáží-li se opatření přijatá členským státem, na který se vztahuje výjimka, a opatření navržená Komisí jako nedostatečná k překonání obtíží, které nastaly nebo mohou nastat, Komise po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem doporučí Radě poskytnutí vzájemné pomoci a vhodné metody jejího poskytnutí.
Le Commission informa regularmente le Consilio re le situation e su evolution. Komise pravidelně informuje Radu o situaci a jejím vývoji.
2. Le Consilio adopta regulamentos o decisiones europee que accorda le assistentia mutual e fixa le conditiones e modalitates de iste assistentia mutual. 2. Rada přijímá evropská nařízení nebo rozhodnutí, kterými poskytuje takovou vzájemnou pomoc a stanoví její podmínky a podrobnosti.
Le assistentia mutual pote prender in particular le forma de: Vzájemná pomoc může mít zejména formu
a) un action concertate presso altere organisationes international al quales pote recurrer le Statos membros faciente le objecto de un derogation; a) dohodnutého postupu ve vztahu k jiným mezinárodním organizacím nebo v jejich rámci, na něž se mohou členské státy, na které se vztahuje výjimka, obrátit,
b) mesuras necessari pro evitar deviationes del traffico commercial, quando le Stato membro faciente le objecto de un derogation, que es in difficultates, mantene o restabli restrictiones quantitative concernente tertie paises; b) opatření potřebných k zamezení odklonu obchodu, pokud stát, na který se vztahuje výjimka a který má obtíže, udržuje nebo znovu zavádí množstevní omezení vůči třetím zemím,
c) concession de creditos limitate del parte de altere Statos membros, si istes da lor consentimento. c) poskytnutí omezených úvěrů ostatními členskými státy; k tomu je třeba jejich souhlasu.
3. Si le Consilio non approba le assistentia mutual recommendate per le Commission o si le assistentia mutual approbate e le mesuras adoptate es insufficiente, le Commission autorisa le Stato membro faciente le objecto de un derogation, que es in difficultate, a prender mesuras de salveguarda al conditiones e modalitates que le Commission determina. 3. Neposkytne-li Rada vzájemnou pomoc doporučenou Komisí nebo jsou-li poskytnutá vzájemná pomoc a učiněná opatření nedostatečné, zmocní Komise členský stát, na který se vztahuje výjimka a který má obtíže, aby přijal ochranná opatření, jejichž podmínky a podrobnosti Komise stanoví.
Le Consilio pote revocar iste autorisation e modificar iste conditiones e modalitates. Rada může takové zmocnění odvolat a měnit podmínky a podrobnosti těchto opatření.
ARTICULO III-202 Článek III-202
1. In caso de crise subite in le balancia de pagamentos, e si on non adopta immediatemente un decision europee, mentionate in le articulo III-201(2), un Stato membro faciente le objecto de un derogation pote, como precaution, prender le mesuras necessari de salveguarda. 1. Dojde-li k náhlé krizi v platební bilanci a není-li okamžitě přijato evropské rozhodnutí podle čl. III-201 odst. 2, může členský stát, na který se vztahuje výjimka, učinit preventivně nezbytná ochranná opatření.
Iste mesuras debe causar le minimo de perturbationes in le functionamento del mercato interior e non exceder le portata strictemente indispensabile pro superar le difficultates subite que se ha manifestate. Taková opatření smějí fungování vnitřního trhu narušit pouze v co nejmenší míře a nesmějí překročit rozsah nezbytně nutný pro odstranění náhle vzniklých obtíží.
2. Le Commission e le altere Statos debe esser informate re le mesuras de salveguarda mentionate in le paragrapho 1, al plus tarde in le momento de lor entrata in vigor. 2. Komise a ostatní členské státy budou o ochranných opatřeních uvedených v odstavci 1 informovány nejpozději při jejich vstupu v platnost.
Le Commission pote recommendar al Consilio le assistentia mutual in conformitate con le articulo III-201. Komise může Radě doporučit poskytnutí vzájemné pomoci podle článku III-201.
3. Per recommendation del Commission e post consultation del Committee Economic e Financiari, le Consilio pote adoptar un decision europee establiente que le Stato membro interessate debe modificar, suspender o supprimer le mesuras de salveguarda mentionate in le paragrapho 1. 3. Rada může na doporučení Komise a po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem přijmout evropské rozhodnutí, aby dotyčný členský stát změnil, pozastavil nebo zrušil ochranná opatření uvedená v odstavci 1.
CAPITULO III KAPITOLA III
POLITICAS IN ALTERE DOMINIOS POLITIKY V DALŠÍCH OBLASTECH
SECTION 1 EMPLEO ODDÍL 1 ZAMĚSTNANOST
ARTICULO III-203 Článek III-203
Le Union e le Statos membros se effortia, in conformitate con le presente section, a disveloppar un strategia coordinate pro le empleo, e in particular a promover un mano de obra qualificate, formate e adaptate, assi como mercatos de labor capace de reager rapidemente al evolution del economia, in vista de attinger le objectivos mentionate in le articulo I-3, Unie a členské státy pracují v souladu s tímto oddílem na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti, a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti trhů práce reagovat na hospodářské změny, aby dosáhly cílů uvedených v článku I-3.
ARTICULO III-204 Článek III-204
1. Le Statos membros contribue, per lor politicas de empleo, al realisation del objectivos mentionate in le articulo III-203, de un maniera compatibile con le grande orientationes del politicas economic del Statos membros e del Union, adoptate in application del articulo III-179(2). 1. Členské státy přispívají svou politikou zaměstnanosti slučitelnou s hlavními směry hospodářských politik členských států a Unie přijatými podle čl. III-179 odst. 2 k dosažení cílů uvedených v článku III-203.
2. Tenente conto del practicas national relative al responsabilitates del partners social, le Statos membros considera le promotion del empleo como un question de interesse commun e coordina lor action relative a isto in le sino del Consilio, conformemente con le articulo III-206. 2. Členské státy považují podporu zaměstnanosti za záležitost společného zájmu a slaďují své odpovídající činnosti podle článku III-206 v Radě, přičemž přihlížejí k vnitrostátním zvyklostem, které se týkají odpovědnosti sociálních partnerů.
ARTICULO III-205 Článek III-205
1. Le Union contribue al realisation de un nivello elevate de empleo per incoragiar le cooperation inter le Statos membros e per appoiar e, si necessari, completar lor action. 1. Unie přispívá k dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti tím, že podněcuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje a případně doplňuje jejich opatření.
Faciente isto, illo respecta plenmente le competentias del Statos membros. Uznává přitom pravomoci členských států.
2. Le objectivo consistente de attinger un nivello de empleo elevate debe esser tenite in conto in le definition e le execution del politicas e actiones del Union. 2. Cíl dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti je brán v úvahu při vymezování a provádění politik a činností Unie.
ARTICULO III-206 Článek III-206
1. Le Consilio Europee examina cata anno le situation del empleo in le Union e adopta conclusiones relative a illos, super le base de un reporto annual elaborate conjunctemente per le Consilio e le Commission. 1. Na základě společné výroční zprávy Rady a Komise přezkoumává Evropská rada každým rokem stav zaměstnanosti v Unii a přijímá k tomu závěry.
2. Super le base del conclusiones del Consilio Europee, le Consilio adopta cata anno, per proposition del Commission, orientationes del quales le Statos membros tene conto in lor respective politicas del empleo. 2. Na základě závěrů Evropské rady stanoví každoročně Rada na návrh Komise hlavní zásady, které berou členské státy v úvahu při své politice zaměstnanosti.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee, del Committee del Regiones, del Committee Economic e Social e del Committee del Empleo. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem, Výborem regionů, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem pro zaměstnanost.
Iste orientationes es compatibile con le grande orientationes adoptate in application del articulo III-179(2). Tyto hlavní zásady musí být slučitelné s hlavními směry přijatými podle čl. III-179 odst. 2.
3. Cata Stato membro transmitte al Consilio e al Commission un reporto annual re le principal mesuras que illo ha prendite pro applicar su politica del empleo, al luce del orientationes pro le empleo mentionate in le paragrapho 2. 3. Každý členský stát předkládá Radě a Komisi výroční zprávu o hlavních opatřeních, která přijal k provádění své politiky zaměstnanosti s ohledem na hlavní zásady politiky zaměstnanosti uvedené v odstavci 2.
4. Le Consilio, basante se super le reportos mentionate in le paragrapho 3 e post haber obtenite le aviso del Committee del Empleo, examina cata anno le application del politicas del empleo del Statos membros, al luce del orientationes pro le empleo. 4. Na základě zpráv uvedených v odstavci 3 a po obdržení stanoviska Výboru pro zaměstnanost prověřuje Rada každoročně provádění politiky zaměstnanosti členských států s ohledem na hlavní zásady zaměstnanosti.
Le Consilio, per recommendation del Commission, pote adoptar recommendationes dirigite al Statos membros. Rada přitom může na doporučení Komise přijmout doporučení, která předá členským státům.
5. Super le base del resultatos de iste examine, le Consilio e le Commission dirige un reporto annual commun al Consilio Europee concernente le situation del empleo in le Union e del application del orientationes pro le empleo. 5. Na základě výsledků této prověrky podají Rada a Komise Evropské radě společnou výroční zprávu o situaci zaměstnanosti v Unii a o provádění hlavních zásad zaměstnanosti.
ARTICULO III-207 Článek III-207
Le lege o lege-quadro europee pote establir mesuras de incoragiamento destinate a favorar le cooperation inter le Statos membros e a appoiar lor action in le dominio del empleo, per le initiativas visante a disvelop- par le intercambio de informationes e de melior practicas per fornir analyses comparative e consilios, assi como per promover approches renovatori e evalutar experientias, in particular per projectos pilotas. Evropský zákon nebo rámcový zákon může stanovit pobídková opatření ke spolupráci mezi členskými státy a k podpoře jejich činnosti v oblasti zaměstnanosti prostřednictvím podnětů, které mají za cíl rozvíjet výměnu informací a osvědčených zkušeností, poskytovat srovnávací analýzy a poradenství, jakož i podporovat inovační přístupy a vyhodnocovat zkušenosti, zejména využitím pilotních projektů.
Le lege o lege-quadro es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a s Hospodářským a sociálním výborem.
Le lege o lege-quadro europee non include alcun harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. Evropský zákon nebo rámcový zákon nesmí zahrnovat harmonizaci právních předpisů členských států.
ARTICULO III-208 Článek III-208
Le Consilio adopta, per majoritate simple, un decision europee instituente un Committee del Empleo de character consultative pro promover le coordination, inter le Statos membros, del politicas in materia del empleo e del mercato de labor. Rada přijme prostou většinou evropské rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost s poradní funkcí k podpoře koordinace politik zaměstnanosti a trhu práce mezi členskými státy.
Le Committee decide post consultation del Parlamento Europee. Rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
Le Committee ha le sequente functiones: Výbor má tyto úkoly:
a) sequer le evolution del situation del empleo e del politicas del empleo del Union e in le Statos membros; a) sledovat vývoj stavu zaměstnanosti a politiky zaměstnanosti Unie a členských států,
b) sin prejudicio del articulo III-344, formular avisos per petition del Consilio o del Commission o per proprie initiativa e contribuer al preparation del deliberationes del Consilio mentionate in le articulo III-206. b) aniž je dotčen článek III-344, podávat na žádost Rady nebo Komise nebo z vlastního podnětu stanoviska a přispívat k přípravě jednání Rady podle článku III-206.
Pro le complimento de su mandato, le Committee consulta le partners social. Výbor při plnění svých úkolů konzultuje se sociálními partnery.
Cata Stato membro e le Commission nomina duo membros del Committee. Každý členský stát a Komise jmenují po dvou členech výboru.
SECTION 2 POLITICA SOCIAL ODDÍL 2 SOCIÁLNÍ POLITIKA
ARTICULO III-209 Článek III-209
Le Union e le Statos membros, consciente del derectos social fundamental, como le derectos mentionate in le Charta Social Europee, signate in Torino le 18 de octobre 1961, e in le Charta communitari del derectos social fundamental del laboratores de 1989, ha como objectivos le promotion del empleo, le melioration del conditiones de vita e de labor pro facer possibile lor equalisation in le progresso, un protection social adequate, le dialogo social, le disveloppamento del ressources human pro consequer un nivello de empleo elevate e durabile, e le lucta contra le exclusiones. Unie a členské státy, vědomy si základních sociálních práv, jak jsou stanovena v Evropské sociální chartě podepsané v Turínu dne 18. října 1961 a v Chartě Společenství základních sociálních práv pracovníků z roku 1989, mají za cíl podporu zaměstnanosti, zlepšování životních a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a přitom udržet jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, rozvoj lidských zdrojů za účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti vyloučení.
Con iste fin le Union e le Statos membros age tenente conto del diversitate del practicas national, in particular in le dominio del relationes contractual, assi como del necessitate de mantener le competitivitate del economia del Union. Za tím účelem Unie a členské státy postupují s přihlédnutím k rozmanitosti vnitrostátních zvyklostí, zejména v oblasti smluvních vztahů, a k potřebě udržovat konkurenceschopnost hospodářství Unie.
Le Union e le Statos membros considera que un tal evolution es le consequentia tanto del functionamento del mercato interior, que favora le harmonisation del systemas social, como del proceduras establite in le Constitution e del approximation del dispositiones legislative, regulamentari e administrative del Statos membros. Soudí, že takový vývoj bude výsledkem nejen fungování vnitřního trhu, který napomůže harmonizaci sociálních systémů, ale také výsledkem postupů stanovených Ústavou a sbližování právních a správních předpisů členských států.
ARTICULO III-210 Článek III-210
1. Pro obtener le objectivos mentionate in le articulo III-209, le Union appoia e completa le action del Statos membros in le sequente dominios: 1. Za účelem dosažení cílů stanovených v článku III-209 Unie podporuje a doplňuje činnost členských států v těchto oblastech:
a) le melioration, in particular, del ambiente de labor pro proteger le sanitate e le securitate del laboratores; a) zlepšování především pracovního prostředí tak, aby byly chráněny zdraví a bezpečnost pracovníků;
b) le conditiones de labor; b) pracovní podmínky;
c) le securitate social e le protection social del laboratores; c) sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků;
d) le protection del laboratores in caso de rescission del contracto de labor; d) ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru;
e) le information e le consultation del laboratores; e) informování pracovníků a konzultace s nimi;
f) le representation e le defensa collective del interesses del laboratores e del empleatores, includite le cogestion, sub reserva del paragrapho 6; f) zastupování a kolektivní obrana zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování, s výhradou odstavce 6;
g) le conditiones de empleo del citatanos de tertie paises qui reside legalmente in le territorio del Union; g) podmínky zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících na území Unie;
h) le integration del personas excludite del mercato de labor, sin prejudicio del articulo III-283; h) zapojení osob vyloučených z trhu práce, aniž je dotčen článek III-283;
i) le equalitate inter feminas e viros concernente lor chances in le mercato del labor e le tractamento in le labor; i) rovnost příležitostí mezi ženami a muži na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti;
j) le lucta contra le exclusion social; j) boj proti sociálnímu vyloučení;
k) le modernisation del systemas de protection social, sin prejudicio del littera c). k) modernizace systémů sociální ochrany, aniž je dotčeno písmeno c).
2. Pro le fines del paragrapho 1: 2. Pro účely odstavce 1 může
a) le lege o le lege-quadro europee pote establir mesuras destinate a incoragiar le cooperation inter le Statos membros per initiativas pro meliorar le cognoscentias, pro disveloppar le intercambio de informationes e melior practicas, pro promover approches innovatori e pro evalutar experientias, con le exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros; a) evropský zákon nebo rámcový zákon stanovit opatření k podpoře spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím podnětů, které mají za cíl zlepšování znalostí, rozvoj výměny informací a osvědčených zkušeností, podporu inovačních přístupů a vyhodnocování zkušeností, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států;
b) in le dominios mentionate in le paragrapho 1(a e i), le lege-quadro europee pote establir prescriptiones minimal applicabile progressivemente, tenente conto del conditiones e del regulamentationes technic existente in cata un del Statos membros. b) v oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) až i) evropský rámcový zákon stanovit minimální požadavky, které uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým předpisům jednotlivých členských států.
Illo evita imponer constrictiones de character administrative, financiari e juridic que obstrue le creation e le disveloppamento de parve e medie interprisas. Tento rámcový zákon se zdrží ukládání správních, finančních a právních omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků.
In tote le casos, le lege o lege-quadro europee es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Ve všech případech se evropský zákon nebo rámcový zákon přijme po konzultaci s Výborem regionů a s Hospodářským a sociálním výborem.
3. Nonobstante lo que es disponite in le paragrapho 2, in le dominios mentionate in le paragrapho 1(c, d, f e g), le Consilio adopta le lege o lege-quadro europee per unanimitate post consultation del Parlamento Europee, del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. 3. Odchylně od odstavce 2 přijme Rada evropský zákon nebo rámcový zákon v oblastech uvedených v odst. 1 písm. c), d) f) a g) jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem, Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.
Le Consilio pote, per proposition del Commission, adoptar un decision europee pro render le procedura legislative ordinari applicabile al paragrapho 1(d, f e g). Rada může na návrh Komise přijmout evropské rozhodnutí o použití řádného legislativního postupu na odst. 1 písm. c), d), f) a g).
Le Consilio decide per unanimitate post consultation del Parlamento Europee. Rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem
4. Un Stato membro pote confider al partners social, per lor petition conjuncte, le application del leges-quadros europee adoptate in application del paragraphos 2 e 3 o, in su caso, le application del regulamentos o decisiones europee adoptate in conformitate con le articulo III-212. 4. Členský stát může pověřit sociální partnery na jejich společnou žádost prováděním evropských rámcových zákonů přijatých podle odstavců 2 a 3, nebo případně prováděním evropských nařízení nebo rozhodnutí přijatých v souladu s článkem III-212.
In iste caso, le Consilio se assecura que, le plus tarde al data al qual un lege-quadro europee debe esser transponite, e al data al qual un regulamento europee o un decision europee debe esser applicate, le partners social ha establite, per un accordo, le dispositiones necessari; le Stato membro concernite debe prender tote le dispositiones necessari pro poter garantir, in tote momento, le resultatos imponite per iste lege-quadro, regulamento o decision. V takovém případě členský stát zajistí, že nejpozději ke dni, k němuž musí být proveden evropský rámcový zákon nebo k němuž musí být provedeno evropské nařízení nebo evropské rozhodnutí, přijmou sociální partneři formou dohody nezbytná opatření a dotyčný členský stát přijme všechna nezbytná opatření, aby mohl kdykoli zaručit, že výsledků předepsaných tímto rámcovým zákonem, nařízením nebo rozhodnutím bude dosaženo.
5. Le leges e leges-quadros europee adoptate in virtute del presente articulo: 5. Evropské zákony a rámcové zákony přijaté podle tohoto článku
a) non affecta le facultate recognoscite al Statos membros pro definir le principios fundamental de lor systema de securitate social, e non debe affectar de maniera significative le equilibrio financiari del systema de securitate social; a) se nedotýkají práva členských států vymezovat základní zásady svého systému sociálního zabezpečení a nesmějí významně ovlivňovat finanční rovnováhu tohoto systému;
b) non pote impedir un Stato membro de mantener o prender mesuras plus stricte de protection compatibile con le Constitution. b) nebrání žádnému členskému státu, aby zachovával či zaváděl přísnější ochranná opatření, která jsou slučitelná s Ústavou.
6. Le presente articulo non se applica ni al remunerationes, ni al derecto de association, ni al derecto de exopero, ni al derecto de lock-out. 6. Tento článek se nevztahuje na odměnu za práci, na právo sdružovat se, na právo na stávku ani na právo na výluku.
ARTICULO III-211 Článek III-211
1. Le Commission promove le consultation del partners social al nivello del Union e adopta qualcunque mesura opportun pro facilitar lor dialogo veliante un appoio equilibrate del partes. 1. Komise podporuje konzultace mezi sociálními partnery na úrovni Unie a přijímá všechna účelná opatření pro usnadnění jejich dialogu, přičemž zajišťuje vyváženou podporu jednajících stran.
2. Pro le fin del paragrapho 1, le Commission, ante de presentar propositiones in le dominio del politica social, consulta le partners social re le possibile orientation de un action del Union. 2. Pro účely odstavce 1 Komise před předložením návrhů z oblasti sociální politiky konzultuje se sociálními partnery otázku možného zaměření akce Unie.
3. Si le Commission, post le consultation mentionate in le paragrapho 2, considera conveniente un action del Union, illo consulta le partners social re le contento del proposition considerate. 3. Považuje-li Komise po konzultaci podle odstavce 2 akci Unie za účelnou, konzultuje se sociálními partnery obsah zamýšleného návrhu.
4. Al occasion del consultationes mentionate in le paragraphos 2 e 3, le partners social pote communicar al Commission lor voluntate de initiar le processo mentionate in le articulo III-212(1). Sociální partneři předají Komisi své stanovisko, případně doporučení. 4. Při konzultaci podle odstavců 2 a 3 mohou sociální partneři informovat Komisi o svém úmyslu zahájit postup podle čl. III-212 odst. 1.
Le duration de iste processo non pote exceder le duration de novem menses, salvo si le partners social concernite decide prolongar lo in accordo commun con le Commission. Doba trvání tohoto postupu nesmí překročit devět měsíců, nerozhodnou-li se společně dotyční sociální partneři a Komise tuto dobu prodloužit.
ARTICULO III-212 Článek III-212
1. Le dialogo inter partners social, al nivello del Union, pote, si le partners lo desira, conducer al establimento de relationes contractual, includite accordos. 1. Pokud si to sociální partneři přejí, může dialog mezi nimi na úrovni Unie vést ke smluvním vztahům, včetně uzavírání dohod.
2. Le application del accordos concludite, al nivello del Union, se realisa, sia secundo le proceduras e practicas proprie al partners social e al Statos membros, sia in le dominios del articulo III-210, per petition conjuncte del partes signatarios, per regulamentos o decisiones europee adoptate per le Consilio per proposition del Commission. 2. Dohody uzavřené na úrovni Unie se provádějí buď podle stávajících postupů a zvyklostí sociálních partnerů a členských států, nebo v záležitostech týkajících se článku III-210 na základě společné žádosti podepsaných stran evropským nařízením nebo rozhodnutím přijatým Radou na návrh Komise.
Le Parlamento Europee es informate. Evropský parlament je o tom informován.
Quando le accordo in question contine un o plure dispositiones relative a un del dominios pro le quales le unanimitate es requirite in virtute del articulo III-210(3), le Consilio decide per unanimitate. Obsahuje-li dotyčná dohoda jedno nebo více ustanovení vztahujících se k některé z oblastí, pro kterou je podle čl. III-210 odst. 3 vyžadována jednomyslnost, rozhoduje Rada jednomyslně.
ARTICULO III-213 Článek III-213
Pro realisar le objectivos mentionate in le articulo III-209, e sin prejudicio del altere dispositiones del Constitution, le Commission incoragia le cooperation inter le Statos membros e facilita le coordination de lor actiones in tote le dominios del politica social tractate in le presente Section, particularmente in le materias relative a: Za účelem dosažení cílů stanovených v článku III-209 a aniž jsou dotčena jiná ustanovení Ústavy, podporuje Komise spolupráci mezi členskými státy a usnadňuje koordinaci jejich činnosti ve všech oblastech sociální politiky spadajících do tohoto oddílu, zejména v oblastech
a) le empleo; a) zaměstnanosti;
b) le derecto del labor e le conditiones de labor; b) pracovního práva a pracovních podmínek;
c) le formation e le perfectionamento professional; c) odborného a dalšího odborného vzdělávání;
d) le securitate social; d) sociálního zabezpečení;
e) le protection contra le accidentes de labor e le maladia professional; e) ochrany před pracovními úrazy a nemocemi z povolání;
f) le hygiene del labor; f) ochrany zdraví při práci;
g) le derecto syndical e le negotiationes collective inter empleatores e laboratores. g) práva sdružovat se v odborových organizacích a práva kolektivního vyjednávání mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
Con iste fin le Commission age in stricte contacto con le Statos membros, per studios, per avisos e per le organisation de consultationes, tanto re le problemas que se pone al nivello national como re illos que interessa le organisationes international, in particular per initiativas in vista de establir orientationes e indicatores, de organisar le intercambio del melior practicas e de preparar le elementos necessari pro le controlo e le evalutation periodic. Za tím účelem Komise v úzké spolupráci s členskými státy vypracovává průzkumy, zaujímá stanoviska a organizuje konzultace o problémech, které vznikají na vnitrostátní úrovni, a o problémech, které se týkají mezinárodních organizací, a zejména vyvíjí podněty ve snaze stanovit směry a ukazatele, pořádat výměnu osvědčených zkušeností a připravit nezbytné podklady pro pravidelný dohled a hodnocení.
Le Parlamento Europee es plenmente informate. Evropský parlament je plně informován.
Ante de emitter le avisos mentionate in le presente articulo, le Commission consulta le Committee Economic e Social. Před zaujetím stanovisek podle tohoto článku konzultuje Komise Hospodářský a sociální výbor.
ARTICULO III-214 Článek III-214
1. Cata Stato membro garanti le application del principio de equalitate del remunerationes inter laboratores feminin e masculin pro le mesme labor o pro un labor de mesme valor. 1. Každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny žen a mužů za stejnou nebo rovnocennou práci.
2. Pro le fines del presente articulo on intende per “remuneration” le salario normal de base o minime, e qualcunque altere gratificationes pagate directeo indirectemente, in moneta o in natura, per le empleator al laborator in ration del empleo. 2. „Odměnou“ ve smyslu tohoto článku se rozumí obvyklá základní či minimální mzda nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním.
Le equalitate de remuneration, sin discrimination fundate super le sexo, significa: Rovnost odměňování bez diskriminace na základě pohlaví znamená, že
a) que le remuneration accordate pro un mesme labor remunerate per unitate de obra se fixa super le base de un mesme unitate de mesura; a) se odměna za stejnou práci vypočítává při úkolové mzdě podle stejné sazby;
b) que le remuneration accordate pro un labor remunerate per unitate de tempore es equal pro un mesme posto de labor. b) časová odměna za práci je stejná na stejném pracovním místě.
3. Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras pro garantir le application del principio del equalitate de opportunitates e del equalitate de tractamento inter feminas e viros relative a empleo e a labor, includite le principio del equalitate del remunerationes pro un mesme labor o un labor de mesme valor. 3. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření k uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro ženy a muže v otázkách práce a zaměstnanosti včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci.
Le lege o lege-quadro es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
4. Pro garantir in le practica le plen equalitate inter feminas e viros in le vita professional, le principio del equalitate de tractamento non impedi a un Stato membro de mantener o adoptar mesuras que offere avantages specific destinate a facilitar al sexo minus representate le exercitio de un activitate professional o a prevenir o a compensar disavantages in lor carriera professional. 4. S ohledem na zajištění úplné rovnosti žen a mužů v profesním životě nebrání zásada rovného zacházení členskému státu zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění profesní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře.
ARTICULO III-215 Článek III-215
Le Statos membros se effortia a mantener le equivalentia existente inter le regimes de vacantias pagate. Členské státy se vynasnaží zachovat stávající rovnocennost systémů placené dovolené.
ARTICULO III-216 Článek III-216
Le Commission elabora un reporto annual re le evolution del realisation del objectivos mentionate in le articulo III-209, includite le situation demographic in le Union. Komise každoročně vypracuje zprávu o pokroku v dosahování cílů stanovených v článku III-209 a o demografické situaci v Unii.
Le Commission transmitte iste reporto al Parlamento Europee, al Consilio e al Committee Economic e Social. Zprávu předloží Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru.
ARTICULO III-217 Článek III-217
Le Consilio adopta per majoritate simple un decision europee instituente un Committee del Protection Social, de character consultative, pro promover le cooperation relative al protection social inter le Statos membros e con le Commission. Rada přijme prostou většinou evropské rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu s poradní funkcí k podpoře spolupráce mezi členskými státy a Komisí v záležitostech sociální ochrany.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
Le Committee ha le sequente functiones: Výbor má tyto úkoly:
a) sequer le situation social e le evolution del politicas de protection social in le Statos membros e in le Union; a) sledovat sociální situaci a vývoj politik sociální ochrany v členských státech a v Unii;
b) facilitar le intercambios de informationes, de experientias e de bon practicas inter le Statos membros e con le Commission; b) podporovat výměnu informací, zkušeností a ověřené praxe mezi členskými státy a Komisí;
c) sin prejudicio del articulo III-344, elaborar reportos, emitter avisos o interprender altere activitates in le dominios relative a su attributiones, sia per petition del Consilio o del Commission, sia per proprie initiativa. c) aniž je dotčen článek III-344, vypracovávat na žádost Rady nebo Komise nebo z vlastního podnětu zprávy, zaujímat stanoviska nebo vyvíjet jiné činnosti v oblastech, které spadají do oblasti jeho působnosti.
Pro le complimento de su mandato, le Committee establi contactos adequate con le partners social. Při plnění svých úkolů naváže výbor vhodné styky se sociálními partnery.
Cata Stato membro e le Commission nomina duo membros del Committee. Každý členský stát a Komise jmenují po dvou členech výboru.
ARTICULO III-218 Článek III-218
Le Commission dedica, in su reporto annual al Parlamento Europee, un capitulo special al evolution del situation social in le Union. Výroční zpráva Komise pro Evropský parlament obsahuje zvláštní kapitolu o vývoji sociální situace v Unii.
Le Parlamento Europee pote invitar le Commission a elaborar reportos re problemas particular relative al situation social. Evropský parlament může Komisi vyzvat, aby vypracovala zprávy o zvláštních problémech týkajících se sociální situace.
ARTICULO III-219 Článek III-219
1. Pro meliorar le possibilitates de empleo del laboratores in le mercato interior e pro contribuer assi al elevation del nivello de vita, es instituite un Fundo Social Europee destinate a promover intra le Union le facilitates de empleo e le mobilitate geographic e professional del laboratores, assi como a facilitar lor adaptation al transformationes industrial e al evolution del systemas de production, in particular per le formation e le reconversion professional. 1. Pro zlepšení možností zaměstnávání pracovníků na vnitřním trhu, a tím pro zvyšování životní úrovně se zřizuje Evropský sociální fond, jehož záměrem bude rozšiřovat možnosti zaměstnávání pracovníků a zvyšovat jejich profesní a geografickou mobilitu uvnitř Unie a usnadňovat jejich přizpůsobování se změnám v průmyslu a ve výrobních systémech, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací.
2. Le Commission administra le Fundo. 2. Fond spravuje Komise.
In iste carga illo es assistite per un Committee, presidite per un membro del Commission e componite de representantes del Statos membros e del organisationes syndical de laboratores e de empleatores. Komisi je při tom nápomocen výbor, jehož předsedou je člen Komise a jehož členy jsou zástupci vlád, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů.
3. Le lege europee establi le mesuras de application relative al Fundo. 3. Prováděcí opatření týkající se fondu stanoví evropský zákon.
Iste mesuras es adoptate post consultation del Committee del Regiones e del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Výborem regionů a Hospodářským a sociálním výborem.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019