First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 05  Články III-118 až III-178
PARTE III ČÁST III
POLITICAS E FUNCTIONAMENTO DEL UNION POLITIKY A FUNGOVÁNÍ UNIE
TITULO I HLAVA I
DISPOSITIONES DE APPLICATION GENERAL OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-115 Článek III-115
Le Union velia le coherentia inter le differente politicas e actiones mentionate in le presente Parte, considerante le insimul de su objectivos e conformante se al principio de attribution de competentias. Unie zajišťuje soudržnost mezi jednotlivými politikami a činnostmi podle této části s přihlédnutím ke všem svým cílům a v souladu se zásadou svěření pravomocí.
ARTICULO III-116 Článek III-116
In tote le actiones mentionate in le presente Parte, le Union cerca a eliminar le inequalitates inter femina e viro e a promover lor equalitate. Při všech činnostech uvedených v této části usiluje Unie o odstranění nerovností mezi ženami a muži a podporuje rovnost mezi nimi.
ARTICULO III-117 Článek III-117
In le definition e execution del politicas e actiones mentionate in le presente Parte, le Union considera le exigentias ligate al promotion de un nivello elevate de empleo, al garantia de un protection social adequate, al lucta contra le exclusion social e a un nivello elevate de education, de formation e de protection del sanitate human. Při vymezování a provádění politik a činností podle této části přihlíží Unie k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.
ARTICULO III-118 Článek III-118
In le definition e execution del politicas e actiones mentionate in le presente Parte, le Union tenta luctar contra tote discrimination fundate super le sexo, le racia o le origine ethnic, le religion o le convictiones, un handicap, le etate o le orientation sexual. Při vymezování a provádění politik a činností podle této části se Unie zaměřuje na boj proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
ARTICULO III-119 Článek III-119
Le exigentias del protection del ambiente debe esser integrate in le definition e in le realisation del politicas e actiones mentionate in le presente Parte, in particular a fin de promover un disveloppamento durabile. Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností uvedených v této části, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje.
ARTICULO III-120 Článek III-120
Le exigentias del protection del consumitores es considerate in le definition e le realisation de altere politicas e actiones del Union. Požadavky vyplývající z ochrany spotřebitele budou brány v úvahu při vymezování a provádění jiných politik a činností Unie.
ARTICULO III-121 Článek III-121
Quando le Union e le Statos membros defini e executa le politica del Union in le dominios del agricultura, del pisca, del transportos, del mercato interior, del recerca e disveloppamento technologic, e del spatio, illos considera plenmente le exigentias del benesser del animales como esseres sensibile, e simultaneemente respecta le dispositiones legislative e administrative e le usages del Statos membros, in particular le ritos religiose, le traditiones cultural e le patrimonios regional. Při vymezování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí, přičemž respektují právní a správní předpisy a zvyklosti členských států, které se týkají náboženských obřadů, kulturních tradic a regionálního dědictví.
ARTICULO III-122 Článek III-122
Sin prejudicio del articulos I-5, III-116, III167 e III-238, e viste le loco que occupa le servicios economic general, como servicios al quales in le Union totes attribue un grande valor, assi como le rolo que illos joca in le promotion del cohesion social e territorial del Union, le Union e su Statos membros, conformemente con lor competentias respective e in le campo de application del Constitution, velia que iste servicios functiona super le principios e sub le conditiones, economic e financiari in particular, que los permitte complir lor cargas. Aniž jsou dotčeny články I-5, III-166, III-167 a III-238 a s ohledem na místo, které zaujímají služby obecného hospodářského zájmu jako služby, jimž všichni v Unii přičítají určitou hodnotu, a na jejich význam při podpoře sociální a územní soudržnosti, pečují Unie a členské státy v rámci svých pravomocí a v oblasti působnosti Ústavy o to, aby zejména hospodářské a finanční zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich úkolů.
Iste principios e conditiones es definite per leges europee, sin prejudicio del competentias del Statos membros, intra le respecto del Constitution pro prestar, incargar e financiar iste servicios. Tyto zásady a podmínky stanoví evropský zákon, aniž je dotčena pravomoc členských států poskytovat, zadávat či financovat tyto služby v souladu s Ústavou.
TITULO II HLAVA II
NON-DISCRIMINATION E CITATANITATE ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ
ARTICULO III-123 Článek III-123
Le lege o lege-quadro europee pote regular le prohibition del discriminationes facite a causa del nationalitate mentionate in le articulo I-4(2). Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti podle čl. I-4 odst. 2 lze upravit evropským zákonem nebo rámcovým zákonem.
ARTICULO III-124 Článek III-124
1. Sin prejudicio del altere dispositiones del Constitution e intra le limites del competentias attribuite per le Constitution al Union, un lege o lege-quadro europee del Consilio pote establir le mesuras necessari pro luctar contra tote discrimination fundate super le sexo, le racia o le origine ethnic, le religion o le convictiones, un handicap, le etate o le orientation sexual. 1. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Ústavy a v rámci pravomocí svěřených Unii Ústavou lze evropským zákonem nebo rámcovým zákonem Rady stanovit nezbytná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
Le Consilio decide per unanimitate post approbation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
2. Nonobstante lo que es disponite in le paragrapho 1, le lege o le lege-quadro europee pote establir le principios basic del mesuras de stimulo del Union e definir iste mesuras pro appoiar le actiones interprendite per le Statos membros, con le scopo de contribuer al realisation del objectivos mentionate in le paragrapho 1, con exclusion de tote harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. 2. Odchylně od odstavce 1 lze evropským zákonem nebo rámcovým zákonem stanovit základní zásady pobídkových opatření Unie na podporu činností, které členské státy podnikají za účelem přispění k uskutečňování cílů uvedených v odstavci 1, a tato opatření vymezit, s vyloučením harmonizace jejich právních předpisů.
ARTICULO III-125 Článek III-125
1. Si un action del Union pare necessari pro facilitar le exercitio del derecto, mentionate in le articulo I-10(2)(a), de libere circulation e libere residentia pro tote citatano del Union, e salvo si le Constitution ha previdite poteres de action pro tal effecto, un lege o lege-quadro europee del Consilio pote establir mesuras pro iste fin. 1. Ukáže-li se k usnadnění výkonu práva každého občana Unie volně se pohybovat a pobývat podle čl. I-10 odst. 2 písm. a) činnost Unie jako nezbytná a nestanoví-li Ústava pro takovou činnost nezbytné pravomoci, lze k tomuto účelu stanovit opatření evropským zákonem nebo rámcovým zákonem.
2. Con le mesme scopos como istes mentionate in le paragrapho 1 e salvo si le Constitution ha previdite poteres de action pro tal effecto, un lege o un lege-quadro europee del Consilio pote establir mesuras concernente le passaportos, le documentos de identitate, le permissos de residentia o qualcunque altere documento similar, assi como mesuras concernente le securitate social o le protection social. 2. Ke stejnému účelu jako účelu uvedenému v odstavci 1, nestanoví-li k tomu Ústava nezbytné pravomoci, lze opatření týkající se cestovních pasů, průkazů totožnosti, povolení k pobytu a dalších obdobných dokladů, jakož i opatření týkající se sociálního zabezpečení nebo sociální ochrany stanovit evropským zákonem nebo rámcovým zákonem Rady.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
ARTICULO III-126 Článek III-126
Un lege o lege-quadro europee del Consilio establi le modalitates pro le exercitio del derecto, mentionate in le articulo I10(2)(b), de voto e de eligibilitate in le electiones municipal e in le electiones al Parlamento Europee pro tote citatano del Union in le Stato membro in le qual ille reside sin esser citatano de iste Stato. Podrobnou úpravu výkonu práva každého občana Unie volit a být volen v obecních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu podle čl. I-10 odst. 2 písm. b) v členském státě, v němž má bydliště a jehož není jeho státním příslušníkem, stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon Rady.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
Iste modalitates pote establir exceptiones derogatori, quando problemas specific de un Stato membro lo justifica. Tato úprava může stanovit výjimky tam, kde je to odůvodněno zvláštními obtížemi některého členského státu.
Le derecto de voto e de eligibilitate in le electiones al Parlamento Europee se exerce sin prejudicio del articulo III-330(1), e del mesuras prendite pro su application. Výkonem práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu není dotčen čl. III-330 odst. 1 a opatření přijatá k jeho provedení.
ARTICULO III-127 Článek III-127
Le Statos membros prende le dispositiones necessari pro garantir le protection diplomatic e consular del citatanos del Union in tertie paises, mentionate in le articulo I10(2)(c). Členské státy přijmou nezbytná ustanovení k zajištění diplomatické a konzulární ochrany občanů Unie ve třetích zemích podle čl. I-10 odst. 2 písm. c).
Le Statos membros realisa le negotiationes international requirite pro garantir iste protection. Členské státy zahájí mezinárodní jednání potřebná pro zajištění této ochrany.
Un lege europee del Consilio pote establir le mesuras necessari pro facilitar iste protection. Opatření nezbytná pro usnadnění této ochrany lze stanovit evropským zákonem Rady.
Le Consilio prende decision post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
ARTICULO III-128 Článek III-128
Le linguas in le quales tote citatano del Union ha le derecto de diriger se al institutiones o organismos consultative, in virtute del articulo I-10(2)(d), e de reciper un responsa, es illos enumerate in le articulo IV448(1). Jazyky, v nichž má podle čl. I-10 odst. 2 písm. d) každý občan Unie právo obracet se na její orgány a instituce a obdržet v nich odpověď, jsou ty, které jsou uvedeny v čl. IV-448 odst. 1.
Le institutiones e organos mentionate in le articulo I-10(2)(d) es illos mentionate in le articulo I-19(1), secunde alinea, e in le articulos I-30, I-31 e I-32, assi como le Mediator Europee. Orgány a instituce podle čl. I-10 odst. 2 písm. d) jsou ty, které jsou uvedeny v čl. I-19 odst. 1 druhém pododstavci a v článcích I-30, I-31 a I-32 a rovněž evropský veřejný ochránce práv.
ARTICULO III-129 Článek III-129
Tote le tres annos le Commission reporta al Parlamento Europee, al Consilio e al Committee Economic e Social re le application del dispositiones del articulo I-10 e del presente Titulo. Komise podá zprávu o používání článku I-10 této hlavy Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru každé tři roky.
Iste information pondera le disveloppamento del Union. Tato zpráva přihlédne k vývoji Unie.
Super iste base, e sin prejudicio del altere dispositiones del Constitution, un lege o lege-quadro europee del Consilio pote completar le derectos mentionate in le articulo I-10. Na základě této zprávy a aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Ústavy, lze evropským zákonem nebo rámcovým zákonem Rady doplnit práva uvedená v článku I-10.
Le Consilio decide per unanimitate, post approbation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
Iste lege o lege-quadro solmente entra in vigor post su approbation per le Statos membros in conformitate con lor respective regulas constitutional. Tento zákon nebo rámcový zákon vstoupí v platnost po schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.
TITULO III HLAVA III
POLITICAS E ACTIONES INTERNE VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI
CAPITULO I MERCATO INTERIOR KAPITOLA I VNITŘNÍ TRH
SECTION I ODDÍL 1
ESTABLIMENTO E FUNCTIONAMENTO DEL MERCATO INTERIOR VYTVOŘENÍ A FUNGOVÁNÍ VNITŘNÍHO TRHU
ARTICULO III-130 Článek III-130
1. Le Union adopta le mesuras destinate a establir le mercato interior o a garantir su functionamento, in conformitate con le dispositiones pertinente del Constitution. 1. Unie přijímá opatření určená k vytvoření nebo zajištění fungování vnitřního trhu v souladu s příslušnými ustanoveními Ústavy.
2. Le mercato interior implica un spatio sin frontieras interior, in le qual le libere circulation de mercantias, personas, servicios e capitales es garantite in conformitate con le dispositiones del Constitution. 2. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu v souladu s Ústavou.
3. Le Consilio adopta, per proposition del Commission, le regulamentos o decisiones europee que defini le orientationes e conditiones necessari pro assecurar un progresso equilibrate in le insimul del sectores concernite. 3. Rada na návrh Komise přijímá evropská nařízení nebo rozhodnutí, která stanoví obecné zásady a podmínky nezbytné k zajištění vyváženého pokroku ve všech dotyčných odvětvích.
4. In le momento de formular su propositiones pro le realisation del objectivos mentionate in le paragraphos 1 e 2, le Commission pondera le importantia del effortio que certe economias, presentante nivellos de disveloppamento differente, debe realisar pro le establimento del mercato interior, e illo pote proponer le mesuras appropriate. 4. Při přípravě návrhů směřujících k dosažení cílů stanovených v odstavcích 1 a 2 vezme Komise v úvahu úsilí, jež budou muset vynaložit některá hospodářství, která se liší stupněm vývoje, při vytváření vnitřního trhu, a může navrhnout vhodná opatření.
Si iste mesuras prende le forma de derogationes, illos debe haber un character temporari e perturbar le minus possibile le functionamento del mercato interior. Pokud budou mít tato opatření podobu výjimek, musí být dočasná a mohou narušovat fungování vnitřního trhu co nejméně.
ARTICULO III-131 Článek III-131
Le Statos membros se consulta in vista de adoptar in accordo commun le dispositiones necessari pro evitar que le functionamento del mercato interior es affectate per le dispositiones que un Stato membro pote vider se obligate a adoptar in caso de grave disturbantias interne affectante le ordine public, in caso de guerra o de grave tension international constituente un menacia de guerra, o pro facer fronte al obligationes contrahite pro le mantenimento del pace e del securitate international. Členské státy vzájemně konzultují společné kroky, které mají zabránit tomu, aby fungování vnitřního trhu bylo dotčeno opatřeními, která by byl některý členský stát nucen učinit v případě vážných vnitřních nepokojů ohrožujících veřejný pořádek, v případě války nebo vážného mezinárodního napětí vytvářejícího nebezpečí války, anebo proto, aby dostál závazkům, jež přijal za účelem udržení míru a mezinárodní bezpečnosti.
ARTICULO III-132 Článek III-132
Si alcunes del mesuras adoptate in le casos mentionate in le articulos III-131 e III-436 ha como effecto falsar le conditiones del concurrentia in le mercato interior, le Commission examina con le Stato membro interessate le conditiones in le quales iste mesuras pote esser adaptate al regulas establite in le Constitution. Povedou-li opatření přijatá v případech uvedených v článcích III-131 a III-436 k narušení podmínek hospodářské soutěže na vnitřním trhu, prozkoumá Komise spolu se zúčastněným členským státem, jak by tato opatření mohla být přizpůsobena pravidlům stanoveným Ústavou.
Nonobstante le procedura mentionate in le articulos III-360 e III-361, le Commission o qualcunque Stato membro pote recurrer directemente al Tribunal de Justitia, si le Commission o qualcunque Stato membro considera que un altere Stato membro abusa del poteres mentionate in le articulos III131 e III-436. Odchylně od postupu stanoveného v článcích III-360 a III-361 může Komise nebo kterýkoli členský stát předložit věc přímo Soudnímu dvoru, pokud se Komise nebo členský stát domnívá, že jiný členský stát zneužívá oprávnění stanovených v článcích III-131 a III-436.
Le Tribunal de Justitia prende decision a porta clause. Soudní dvůr rozhodne v neveřejném zasedání.
SECTION 2 ODDÍL 2
LIBERE CIRCULATION DE PERSONAS E DE SERVICIOS VOLNÝ POHYB OSOB A SLUŽEB
Subsection 1 Laboratores Pododdíl 1 Pracovníci
ARTICULO III-133 Článek III-133
1. Le laboratores ha le derecto de circular liberemente intra le Union. 1. Pracovníci mají právo volně se pohybovat uvnitř Unie.
2. Tote discrimination fundate super le nationalitate, inter le laboratores del Statos membros con respecto al empleo, le remuneration e le altere conditiones de labor, es prohibite. 2. Mezi pracovníky členských států je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky.
3. Sin prejudicio del limitationes justificate per rationes de ordine public, de securitate e de sanitate public, le laboratores ha le derecto de 3. S výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou veřejného zdraví mají pracovníci právo
a) responder a offertas effective de labor; a) ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa;
b) displaciar se liberemente in le territorio del Statos membros; b) pohybovat se za tím účelem volně na území členských států;
c) resider in un del Statos membros a fin de exercer in illo un empleo, in conformitate con le dispositiones legislative, regulamentari e administrative que rege le empleo del laboratores national; c) pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků;
d) remaner super le territorio de un Stato membro post haber exercite in illo un empleo, al conditiones mentionate in le regulamentos europee adoptate per le Commission. d) zůstat na území členského státu po ukončení zaměstnání za podmínek, které budou předmětem evropských nařízení přijatých Komisí.
4. Le presente articulo non es applicate al empleos in le administration public. 4. Tento článek se nepoužije pro zaměstnání ve veřejné správě.
ARTICULO III-134 Článek III-134
Le decisiones necessari pro facer effective le libere circulation del laboratores, tal como illo es definite in le articulo III-18, se establi per leges o leges-quadros europee. Opatření nezbytná k uskutečnění volného pohybu pracovníků tak, jak je vymezen v článku III-133, stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon.
Istes es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
Le leges o leges-quadros europee visa in particular Evropský zákon nebo rámcový zákon mají za cíl zejména
a) a assecurar un stricte collaboration inter le administrationes national del labor; a) zajistit úzkou spolupráce mezi vnitrostátními službami zaměstnanosti,
b) a eliminar ille proceduras e practicas administrative, assi como le periodos de accesso al empleos disponibile, que resulta del legislation interne o de accordos concludite anteriormente inter le Statos membros, cuje mantenimento esserea un obstaculo pro le liberalisation del movimentos del laboratores; b) odstranit ty administrativní postupy a praxi, jakož i lhůty pro přístup pracovníků k volným pracovním místům, vyplývající buď z vnitrostátních právních předpisů, nebo z dohod dříve uzavřených mezi členskými státy, jejichž zachování by bylo překážkou liberalizace pohybu pracovníků,
c) a eliminar tote le terminos e altere restrictiones mentionate in le legislationes national o in le accordos concludite anteriormente inter le Statos membros, que impone al laboratores del altere Statos membros altere conditiones que al laboratores national pro le libere election de un empleo; c) odstranit všechny takové lhůty a jiná omezení stanovená vnitrostátními právními předpisy nebo dohodami dříve uzavřenými mezi členskými státy, které kladou pro pracovníky jiných členských států jiné podmínky svobodné volby pracovního místa než pracovníkům vlastním,
d) a establir mechanismos adequate pro poner in contacto le offertas e le demandas de empleo e facilitar lor equilibrio in conditiones que non pone un grave periculo pro le nivello de vita e de empleo in le diverse regiones e industrias. d) vytvořit vhodný mechanismus, jenž by umožňoval propojení mezi nabídkou a poptávkou na trhu pracovních sil a usnadňoval jejich vyrovnávání způsobem, který by vylučoval vážné ohrožení životní úrovně a zaměstnanosti v různých regionech a odvětvích průmyslu.
ARTICULO III-135 Článek III-135
Le Statos membros favora, in le quadro de un programma commun, le intercambio de laboratores juvene. Členské státy budou v rámci společného programu podporovat výměnu mladých pracovníků.
ARTICULO III-136 Článek III-136
1. In le dominio del securitate social, le lege o lege-quadro europee establi le mesuras necessari pro realisar le libere circulation del laboratores, in particular per insti- tuer un systema que permitte assecurar al laboratores migrante, salariate e non salariate, e a lor dependentes: 1. V oblasti sociálního zabezpečení stanoví opatření nezbytná k uskutečnění volného pohybu pracovníků evropský zákon nebo rámcový zákon, a to vytvořením systému, který migrujícím zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným, jakož i osobám na nich závislým zajistí
a) le accumulation de tote le periodos prendite in consideration per le varie legislationes national pro acquirer e conservar le derecto al prestationes social, assi como pro le calculo de istes; a) započtení všech dob získaných podle právních předpisů jednotlivých členských států pro účely vzniku a zachování nároků na dávky, jakož i výpočet jejich výše;
b) le pagamento del prestationes al personas residente in le territorios del Statos membros. b) vyplácení dávek osobám s bydlištěm na území členských států.
2. Quando un membro del Consilio considera que un projecto de lege o de lege-quadro europee, mentionate in le paragrapho 1, disservirea aspectos fundamental de su systema de securitate social, como su campo de application, costo o structura financiari, o affectarea le equilibrio financiari de iste systema, ille pote peter que le affaire es remittite al Consilio Europee. 2. Domnívá-li se člen Rady, že by se návrh evropského zákona nebo rámcového zákona podle odstavce 1 dotkl základních aspektů jeho systému sociálního zabezpečení, včetně oblasti působnosti, nákladů nebo finanční struktury, nebo by se výrazně dotkl finanční rovnováhy tohoto systému, může požádat, aby se záležitostí zabývala Evropská rada.
In iste caso le procedura mentionate in le articulo III396 es suspendite. V takovém případě se postup podle článku III-396 pozastaví.
Post discussion, le Consilio Europee in un termino de quatro menses post le suspension debe: Po projednání Evropská rada do čtyř měsíců od tohoto pozastavení
a) devolver le projecto al Consilio, ponente per isto fin al suspension del procedura mentionate in le articulo III-396, o a) vrátí návrh zpět Radě, která ukončí pozastavení postupu podle článku III-396, nebo
b) peter al Commission que illo presenta un nove proposition; in iste caso le acto proponite initialmente es considerate non adoptate. b) požádá Komisi o předložení nového návrhu; v tom případě se původně navržený akt považuje za nepřijatý.
Subsection 2 Pododdíl 2
Libertate de establimento Svoboda usazování
ARTICULO III-137 Článek III-137
In le quadro del presente subsection, le restrictiones al libertate de establimento del citatanos de un Stato membro in le territorio de un altere Stato membro es prohibite. V rámci tohoto pododdílu jsou zakázána omezení svobody usazování pro státní příslušníky jednoho členského státu na území státu druhého.
Iste prohibition se extende equalmente al restrictiones relative al apertura de agentias, de succursales o de filiales per le citatanos de un Stato membro establite in le territorio de un altere Stato membro. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností státními příslušníky jednoho členského státu na území druhého státu.
Le citatanos de un Stato membro ha le derecto a acceder al activitates non-salariate e de exercer los, assi como de constituer e de gerer interprisas e, specialmente, societates in le senso del articulo III-142(2), sub le conditiones fixate per le legislation del Sta- to membro de establimento pro su proprie citatanos, sin prejudicio del dispositiones del Section 4 relative al capitales e pagamentos. Státní příslušníci jednoho členského státu mají právo na přístup k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkon na území jiného členského státu, jakož i na zřizování a řízení podniků, zejména společností ve smyslu čl. III-142 druhého pododstavce, za podmínek stanovených pro vlastní státní příslušníky právem země usazení, nestanoví-li oddíl 4 týkající se kapitálu a plateb jinak.
ARTICULO III-138 Článek III-138
1. Le mesuras pro attinger le libertate de establimento in un determinate activitate se establi per le lege-quadro europee. 1. Opatření pro zavedení svobody usazování v určitém oboru činnosti stanoví evropský rámcový zákon.
Illo es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
2. Le Parlamento Europee, le Consilio e le Commission exerce le functiones que attribue a illos le paragrapho 1, in particular: 2. Evropský parlament, Rada a Komise plní úlohy, které pro ně vyplývají z odstavce 1, přičemž zejména
a) per occupar se, in general, con prioritate del activitates in le quales le libertate de establimento constitue un contribution particularmente utile al disveloppamento del production e del intercambios; a) zpravidla se přednostně zabývají takovými obory činnosti, v nichž svoboda usazování zvláště významně přispívá k rozvoji výroby a obchodu,
b) per assecurar un stricte collaboration inter le administrationes national competente a fin de cognoscer le situationes particular, intra le Union, del diverse activitates affectate; b) zajišťují úzkou spolupráci mezi příslušnými orgány státní správy členských států, aby se informovaly o konkrétní situaci v různých oborech činnosti uvnitř Unie,
c) per eliminar ille proceduras e practicas administrative que resulta del legislation national o de accordos concludite anteriormente inter le Statos membros, cuje mantenimento esserea un obstaculo pro le libertate de establimento; c) odstraňují administrativní postupy a praxi, které vyplývají z vnitrostátních právních předpisů nebo z dohod uzavřených dříve mezi členskými státy a jejichž další zachování by bylo překážkou svobody usazování,
d) per surveliar que le laboratores salariate de un del Statos membros, empleate in le territorio de un altere Stato membro, pote permaner in iste territorio pro interprender un activitate non-salariate, quando illes satisface le conditiones que illes deberea satisfacer, si illes entrava in iste Stato in le momento de voler initiar iste activitate; d) zajišťují, aby pracovníci jednoho členského státu, kteří jsou zaměstnáni na území jiného členského státu, mohli na tomto území zůstat za účelem výkonu samostatně výdělečné činnosti, splňují-li podmínky, které by museli splňovat, kdyby do tohoto státu vstupovali s úmyslem takovou činnost zahájit,
e) per facer possibile le acquisition e le profito de proprietates immobile situate in le territorio de un Stato membro per un citatano de un altere Stato membro, in le mesura que on non contraveni le principios mentionate in le articulo III-227(2); e) umožňují státním příslušníkům jednoho členského státu nabývat a užívat nemovitosti na území jiného členského státu, pokud to není v rozporu se zásadami stanovenými v čl. III-227 odst. 2,
f) per applicar le suppression progressive del restrictiones al libertate de establimento, in cata branca de activitate considerate, de un parte, al conditiones de apertura, in le territorio de un Stato membro, de agenti- as, de succursales o de filiales e, de altere parte, al conditiones de admission del personal del sede central in le organos de gestion o de controlo de illos; f) postupně odstraňují omezení svobody usazování v každém oboru činnosti, který přichází v úvahu, a to jak pokud jde o podmínky zřizování zastoupení, poboček nebo dceřiných společností na území členského státu, tak i pokud jde o podmínky vstupu zaměstnanců mateřského podniku na řídící nebo dozorčí místa těchto zastoupení, poboček nebo dceřiných společností,
g) coordinante le garantias exigite in le Statos membros al societates definite in le articulo III-142(2), pro proteger le interesses de socios e de tertios, in le mesura necessari e in vista de facer le garantias equivalente; g) v míře nezbytné k dosažení jejich rovnocennosti koordinují záruky, které jsou pro ochranu zájmů společníků i třetích osob vyžadovány v členských státech od společností ve smyslu článku III-142 druhého pododstavce,
h) assecurante se que le conditiones pro le establimento non es falsate per adjutas concedite per le Statos membros. h) kontrolují, zda podmínky usazování nejsou narušovány podporami poskytovanými členskými státy.
ARTICULO III-139 Článek III-139
Le presente subsection non se applica, quanto al Stato membro interessate, al activitates que in iste Stato es relationate, ben que solmente de maniera occasional, con le exercitio del poter public. Tento pododdíl se v členských státech nevztahuje na činnosti, které jsou v dotyčném členském státě spjaty, i když jen příležitostně, s výkonem veřejné moci.
Le lege o legequadro europee pote excluder certe activitates del application del dispositiones del presente subsection. Evropský zákon nebo rámcový zákon může některé činnosti vyloučit z použitelnosti ustanovení tohoto pododdílu.
ARTICULO III-140 Článek III-140
1. Le presente subsection e le mesuras adoptate in su virtute non prejudica le applicabilitate del dispositiones legislative, regulamentari e administrative del Statos membros que previde un regime special pro le estranieros e que es justificate per rationes de ordine public, de securitate public e de sanitate public. 1. Tento pododdíl a opatření přijatá na jeho základě nevylučují užití těch ustanovení právních a správních předpisů, které stanoví zvláštní režim pro cizí státní příslušníky z důvodu veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví.
2. Le lege-quadro europee coordina le dispositiones national mentionate in le paragrapho l. 2. Evropský rámcový zákon koordinuje vnitrostátní předpisy podle odstavce 1.
ARTICULO III-141 Článek III-141
1. Le lege-quadro europee facilita le accesso al activitates non-salariate e a lor exercitio. 1. Evropský rámcový zákon usnadňuje přístup osob k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu.
Illo visa a: Má za cíl
a) le recognoscentia mutual de diplomas, de certificatos e de altere titulos; a) vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci,
b) le coordination de dispositiones legislative, regulamentari e administrative del Statos membros relative al accesso a activitates non-salariate e lor exercitio. b) koordinaci právních a správních předpisů členských států týkajících se přístupu k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu.
2. Quanto al professiones medic, paramedic e pharmaceutic, le progressive suppres- sion del restrictiones es subordinate al coordination del conditiones exigite pro lor exercitio in le differente Statos membros. 2. Pokud jde o povolání lékařská, ostatní zdravotnická a farmaceutická, bude postupné odstraňování omezení záviset na koordinaci podmínek pro výkon těchto povolání v jednotlivých členských státech.
ARTICULO III-142 Článek III-142
Le societates constituite in conformitate con le legislation de un Stato membro e cuje sede statutari, lor administration central o lor centro de activitate principal se trova intra le Union es assimilate, pro le application del presente subsection, al personas physic qui es citatanos del Statos membros. Se společnostmi založenými podle práva některého členského státu, jež mají své sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní provozovnu uvnitř Unie, se pro účely tohoto pododdílu zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou státními příslušníky členských států.
Per “societate” se intende le societates de Derecto civil o mercantil, includite le societates cooperative, e le altere personas juridic de Derecto public o private, con exception del societates que non proseque un scopo lucrative. „Společnostmi“ se rozumějí společnosti založené podle občanského nebo obchodního práva včetně družstev a jiné právnické osoby veřejného nebo soukromého práva s výjimkou neziskových organizací.
ARTICULO III-143 Článek III-143
Le Statos membros applica al citatanos del altere Statos membros le conducta que es applicate al citatanos, quanto a lor participation financiari in le capital del societates definite in le articulo III-142(2), sin prejudicio del application del altere dispositiones del Constitution. Členské státy poskytnou státním příslušníkům ostatních členských států zacházení stejné jako vlastním státním příslušníkům, pokud jde o jejich finanční účast ve společnostech ve smyslu čl. III-142 druhého pododstavce; ostatní ustanovení Ústavy tím nejsou dotčena.
Subsection 3 Pododdíl 3
Libertate de prestation de servicios Volný pohyb služeb
ARTICULO III-144 Článek III-144
In le quadro del presente subsection es prohibite restrictiones al libere prestation de servicios intra le Union pro le citatanos del Statos membros, establite in un Stato membro distincte del Stato del destinatario del prestation. V rámci tohoto pododdílu jsou zakázána omezení volného pohybu služeb uvnitř Unie pro státní příslušníky členských států, kteří jsou usazeni v jiném státě Unie, než se nachází příjemce služby.
Le lege o lege-quadro europee pote extender le beneficio del dispositiones del presente subsection al prestatores de servicios qui es citatanos de un tertie Stato e establite intra del Union. Evropský zákon nebo rámcový zákon může rozšířit použitelnost tohoto pododdílu na poskytovatele služeb, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí a kteří jsou usazeni uvnitř Unie.
ARTICULO III-145 Článek III-145
Pro servir le scopos del Constitution, es considerate como servicios le prestationes realisate normalmente per pagamento de un remuneration, in le mesura que illos non es regite per le dispositiones relative al libere circulation de mercantias, de capitales e de personas. Za služby se pro účely Ústavy pokládají výkony poskytované zpravidla za úplatu, pokud nejsou upraveny ustanoveními o volném pohybu osob, zboží a kapitálu.
Le servicios comprehende in particular: Služby zahrnují zejména
a) activitates de character industrial, a) činnosti průmyslové povahy,
b) activitates de character commercial, b) činnosti obchodní povahy,
c) activitates artisanal, c) řemeslné činnosti,
d) activitates proprie del professiones liberal. d) činnosti v oblasti svobodných povolání.
Sin prejudicio del subsection 2 relative al derecto de establimento, pro realisar le prestation de un servicio, le prestator pote exercer temporarimente su activitate in le Stato membro ubi se realisa le prestation, al mesme conditiones que impone ille Stato a su proprie citatanos. Aniž je dotčen pododdíl 2 týkající se svobody usazování, může poskytovatel služby za účelem jejího poskytnutí dočasně provozovat svou činnost v členském státě, kde je služba poskytována, za stejných podmínek, jaké tento stát ukládá svým vlastním státním příslušníkům.
ARTICULO III-146 Článek III-146
1. Le libere prestation de servicios, in materia de transportos, es regite per le capitulo III, section 7, relative al transportos. 1. Volný pohyb služeb v oblasti dopravy je upraven kapitolou III oddílem 7 o dopravě.
2. Le liberalisation del servicios bancari e del assecurantias que es ligate al movimentos de capitales se realisa in harmonia con le liberalisation del circulation de capitales. 2. Liberalizace bankovních a pojišťovacích služeb, které jsou spojeny s pohybem kapitálu, se uskuteční v souladu s liberalizací pohybu kapitálu.
ARTICULO III-147 Článek III-147
1. Le lege-quadro europee establi le mesuras pro realisar le liberalisation de un servicio determinate. 1. Evropský rámcový zákon stanoví opatření pro liberalizaci určitého typu služeb.
Illo es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
2. Le lege-quadro europee mentionate in le paragrapho 1 se refere, in general, con prioritate al servicios que de maniera directe influe super le costos de production o cuje liberalisation contribue a facilitar le intercambios de mercantias. 2. Evropský rámcový zákon uvedený v odstavci 1 se zpravidla přednostně týká těch služeb, které mají přímý vliv na výrobní náklady nebo jejichž liberalizace přispívá ke směně zboží.
ARTICULO III-148 Článek III-148
Le Statos membros se effortia de proceder al liberalisation del servicios plus ample que le liberation exigite in virtute del lege-quadro europee adoptate in application del articulo III-147(1), si lor situation economic general e le situation del sector affectate lo permitte a illos. Členské státy usilují o dosažení liberalizace služeb ve větší míře, než jsou povinny na základě evropského rámcového zákona přijatého podle čl. III-147 odst. 1, pokud jim to dovolí jejich celková hospodářská situace, jakož i situace v příslušném hospodářském odvětví.
Le Commission dirige, con iste scopo, recommendationes al Statos membros interessate. Za tím účelem podává Komise příslušným členským státům doporučení.
ARTICULO III-149 Článek III-149
Tanto longe que le restrictiones al libere prestation de servicios non es supprimite, le Statos membros applica iste restrictiones, sin distinction de nationalitate o de residentia, a tote le prestatores de servicios mentionate in le articulo III-144(1). Dokud nebudou odstraněna omezení volného pohybu služeb, uplatňují je členské státy na všechny poskytovatele služeb podle čl. III-144 prvního pododstavce, bez rozdílu státní příslušnosti nebo místa pobytu.
ARTICULO III-150 Článek III-150
Le articulos III-139 a III-142 es applicabile al materias regulate per le presente subsection. Pro otázky upravené tímto pododdílem se použijí články III-139 až III-142.
SECTION 3 ODDÍL 3
LIBERE CIRCULATION DE MERCANTIAS VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ
Subsection 1 Union doanal Pododdíl 1 Celní unie
ARTICULO III-151 Článek III-151
1. Le Union include un union doanal que attinge le totalitate del intercambios de mercantias e que implica le prohibition, inter le Statos membros, del derectos de doana de importation e de exportation e de qualcunque taxas de effecto equivalente, assi como le adoption de un tarifa doanal commun in lor relationes con tertie paises. 1. Unie zahrnuje celní unii, která pokrývá veškerý obchod se zbožím a která zahrnuje jak zákaz vývozních a dovozních cel a všech poplatků s rovnocenným účinkem mezi členskými státy, tak i přijetí společného celního sazebníku ve vztahu ke třetím zemím.
2. Le paragrapho 4 e le subsection 3 relative al prohibition de restrictiones quantitative se applica al productos originari del Statos membros e al productos proveniente de tertie paises que es in libere practica in le Statos membros. 2. Odstavec 4 a pododdíl 3 o zákazu množstevních omezení se týkají výrobků, které pocházejí z členských států, jakož i těch výrobků pocházejících ze třetích zemí, které jsou v členských státech ve volném oběhu.
3. Es considerate in libere practica in un Stato membro le productos proveniente de tertie paises pro le quales ha essite facite, in iste Stato membro, le formalitates de importation, e ha essite percipite le derectos de doana e qualcunque altere taxas de effecto equivalente exigibile, e que non ha beneficiate de un devolution total o partial de iste derectos e taxas. 3. Za výrobky ve volném oběhu se v členských státech pokládají ty výrobky, které pocházejí ze třetích zemí, u kterých byly v tomto členském státě splněny dovozní náležitosti a zaplacena cla a poplatky s rovnocenným účinkem a u kterých nedošlo k plnému ani částečnému navrácení těchto cel a poplatků.
4. Le derectos de doana de importation e de exportation o de taxas de effecto equivalente es prohibite inter le Statos membros. 4. Dovozní a vývozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázány.
Iste prohibition se applica equalmente al derectos de doana de character fiscal. Tento zákaz se vztahuje také na cla fiskální povahy.
5. Le Consilio adopta, per proposition del Commission, le regulamentos o decisiones europee que fixa le derectos del tarifa doanal commun. 5. Rada na návrh Komise přijme evropská nařízení nebo rozhodnutí, jež stanoví sazby společného celního sazebníku.
6. In le exercitio del functiones que es attribuite a illo in le presente subsection, le Commission se guida per: 6. Při plnění úkolů, které jí byly svěřeny na základě tohoto článku, Komise vychází
a) le necessitate de promover le intercambios commercial inter le Statos membros e tertie paises; a) z nutnosti podporovat obchod mezi členskými státy a třetími zeměmi,
b) le evolution del conditiones de concurrentia intra le Union, in le mesura in le qual iste evolution ha como effecto le incremento del capacitate competitive del interprisas; b) z vývoje podmínek hospodářské soutěže uvnitř Unie, pokud tento vývoj vede ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků,
c) le necessitates de approvisionamento del Union in materias prime e productos semielaborate, veliante non falsar, inter le Statos membros, le conditiones de concurrentia del productos finite; c) z požadavků zásobování Unie surovinami a polotovary, přičemž Komise dbá, aby mezi členskými státy nedošlo k narušení podmínek hospodářské soutěže u konečných výrobků;
d) le necessitate de evitar perturbationes grave in le vita economic del Statos membros e de garantir un disveloppamento rational del production e un expansion del consumo in le Union. d) z nutnosti vyvarovat se vážných poruch v hospodářství členských států a zajistit racionální rozvoj výroby a rozšíření spotřeby v Unii.
Subsection 2 Pododdíl 2
Cooperation doanal Celní spolupráce
ARTICULO III-152 Článek III-152
Intra le limites del campo de application del Constitution, le lege o lege-quadro europee establi mesuras pro reinfortiar le cooperation doanal inter le Statos membros e inter istes e le Commission. V mezích oblasti působnosti Ústavy stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon opatření k posílení celní spolupráce mezi členskými státy a mezi členskými státy a Komisí.
Subsection 3 Pododdíl 3
Prohibition del restrictiones quantitative Zákaz množstevních omezení
ARTICULO III-153 Článek III-153
Le restrictiones quantitative tanto al importation como al exportation, assi como tote le mesuras de effecto equivalente es prohibite inter le Statos membros. Množstevní omezení dovozu i vývozu, jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem jsou mezi členskými státy zakázána.
ARTICULO III-154 Článek III-154
Le articulo III-153 non es un obstaculo pro le prohibitiones o restrictiones de importation, de exportation o de transito, justificate per rationes de ordine public, de moralitate public, de securitate public, de protection del sanitate e del vita del personas e del animales o de preservation del vegetales, de protection del patrimonio national artistic, historic o archeologic, o de protection del proprietate industrial e commercial. Článek III-153 nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat, ochranou rostlin, ochranou národního kulturního pokladu, jenž má uměleckou, historickou nebo archeologickou hodnotu, nebo ochranou průmyslového a obchodního vlastnictví.
Nonobstante, iste prohibitiones o restrictiones debe constituer ni un medio de discrimination arbitrari ni un restriction coperite in le commercio inter le Statos membros. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy.
ARTICULO III-155 Článek III-155
1. Le Statos membros crea le monopolios national de character economic de tal modo que remane assecurate le exclusion de tote discrimination inter le citatanos del Statos membros concernente le conditiones de approvisionamento e de mercato. 1. Členské státy upraví státní monopoly obchodní povahy tak, aby byla vyloučena jakákoli diskriminace mezi státními příslušníky členských států, pokud jde o podmínky nákupu a odbytu zboží.
Le presente articulo se applica a qualcunque organismo per le qual un Stato membro, de jure o de facto, directeo indirectemente, controla, dirige o influentia sensibilemente le importationes o le exportationes inter le Statos membros. Tento článek se vztahuje na každý subjekt, jehož prostřednictvím členský stát právně nebo fakticky, přímo nebo nepřímo kontroluje, řídí nebo významně ovlivňuje dovoz nebo vývoz mezi členskými státy.
Illo se applica equalmente al monopolios cedite per le Stato a alteres. Tato ustanovení platí i pro monopoly, jež stát svěřuje jiným subjektům.
2. Le Statos membros se abstine de qualcunque nove mesura contrari al principios enumerate in le paragrapho 1 o que restringe le portata del articulos relative al prohibition del derectos de doana e del restrictiones quantitative inter le Statos membros. 2. Členské státy se zdrží zavádění jakéhokoli nového opatření, které by bylo v rozporu se zásadami stanovenými v odstavci 1 nebo které by omezovalo dosah článků týkajících se zákazu cel a množstevních omezení mezi členskými státy.
3. In le caso de un monopolio de character commercial implicante un regulation destinate a facilitar le commercialisation o a meliorar le rentabilitate del productos agricole, on debe adoptar le mesuras necessari pro assecurar, in le application del presente articulo, garantias equivalente pro le empleo e le nivello de vita del productores interessate. 3. V případě státního monopolu obchodní povahy, s nímž je spjata úprava, jež má usnadňovat odbyt nebo zhodnocení zemědělských produktů, musí být pravidla stanovená tímto článkem používána tak, aby byly zajištěny rovnocenné záruky zaměstnanosti a životní úrovně dotyčných producentů.
SECTION 4 ODDÍL 4
CAPITALES E PAGAMENTOS KAPITÁL A PLATBY
ARTICULO III-156 Článek III-156
In le quadro del presente section, es prohibite le restrictiones tanto al movimentos de capitales como al pagamentos inter le Statos membros e inter Statos membros e tertie paises. V rámci tohoto oddílu jsou zakázána omezení pohybu kapitálu a plateb mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi.
ARTICULO III-157 Článek III-157
1. Le articulo III-156 se intende sin prejudicio del application a tertie paises del restrictiones que existeva le 31 de decembre 1993 in conformitate con le Derecto national o con le Derecto del Union quanto al movimentos de capitales, con destination al tertie paises o proveniente de illos, quando illos implica investimentos directe, includite le investimentos immobiliari, le establimento, le prestation de servicios financiari o le admission de valores in le mercatos del capitales. 1. Článkem III-156 není dotčeno používání žádných omezení vůči třetím zemím, která existovala ke dni 31. prosince 1993 podle vnitrostátního práva nebo práva Unie ve vztahu k pohybu kapitálu do nebo ze třetích zemí, zahrnujícího přímé investice včetně investic do nemovitostí, usazování, poskytování finančních služeb či přijetí cenných papírů na kapitálové trhy.
Quanto al restrictiones existente in virtute del legislationes national de Estonia e Hungaria, le data in question es le 31 de decembre 1999. S ohledem na omezení existující ve vnitrostátních právních řádech Estonska a Maďarska je odpovídajícím dnem 31. prosinec 1999.
2. Le lege o lege-quadro europee establi mesuras relative al movimentos de capitales, con destination a tertie paises o proveniente de illos, quando illos implica investimentos directe, includite le investimentos immobiliari, le establimento, le prestation de servicios financiari o le admission de valores in le mercato de capitales. 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření týkající se pohybu kapitálu do a ze třetích zemí, zahrnujícího přímé investice, včetně investic do nemovitostí, usazování, poskytování finančních služeb či přijetí cenných papírů na kapitálové trhy.
Le Parlamento Europee e le Consilio de Ministros se effortia pro realisar le objectivo de libere circulation del capitales inter Statos membros e tertie paises in le major grado possibile e sin prejudicio de altere dispositiones del Constitution. Evropský parlament a Rada usilují o dosažení cíle volného pohybu kapitálu mezi členskými státy a třetími zeměmi v co nejvyšší míře, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Ústavy.
3. Nonobstante lo que es disponite in le paragrapho 2, solmente per un lege o legequadro europee del Consilio de Ministros pote establir le mesuras que constitue un retrocession in le derecto del Union quanto al liberalisation del movimentos de capitales a destination o de provenientia de tertie paises. 3. Odchylně od odstavce 2 lze opatření, která v oblasti liberalizace pohybu kapitálu do třetích zemí či z nich představují v právu Unie krok zpět, stanovit pouze evropským zákonem nebo rámcovým zákonem Rady.
Le Consilio decide per unanimitate post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
ARTICULO III-158 Článek III-158
1. Le articulo III-156 se applica sin prejudicio del derecto del Statos membros a: 1. Článkem III-156 není dotčeno právo členských států
a) applicar le dispositiones pertinente de lor legislation fiscal que distingue inter le contribuentes cuje situation differe con respecto a lor loco de residentia o con respecto al locos ubi lor capital es investite; a) uplatňovat příslušná ustanovení svých daňových předpisů, která rozlišují mezi daňovými poplatníky podle místa bydliště nebo podle místa, kde je jejich kapitál investován,
b) prender tote le mesuras indispensabile pro impedir le infractiones a lor dispositiones legislative e regulamentari, in particular in materia fiscal e in materia de controlo prudential de establimentos financiari, previder proceduras de declaration del movimentos de capitales pro information administrative o statistic o prender mesuras justificate per rationes ligate al ordine public o al securitate public. b) učinit všechna nezbytná opatření, jež by zabránila porušování vnitrostátních právních předpisů, zejména v oblasti zdanění a obezřetnostního dohledu nad finančními institucemi, nebo stanovit postupy pro ohlašování pohybu kapitálu pro účely správní či statistické, nebo učinit opatření odůvodněná veřejným pořádkem či veřejnou bezpečností.
2. Le presente section non prejudica le possibilitate de applicar restrictiones del derecto de establimento compatibile con le Constitution. 2. Tímto oddílem není dotčena použitelnost omezení práva usazování, pokud jsou slučitelná s Ústavou
3. Le mesuras e proceduras mentionate in le paragraphos 1 e 2 non debe constituer ni un medio de descrimination arbitrari ni un restriction coperite del libere circulation de capitales e de pagamentos como lo defini le articulo III-156. 3. Opatření a postupy uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmějí představovat ani prostředek svévolné diskriminace, ani zastřené omezování volného pohybu kapitálu a plateb ve smyslu článku III-156.
4. In absentia de un lege o lege-quadro europee mentionate in le articulo III157(3), le Commission o, in absentia de un decision europee del Commission intra un periodo de tres menses a partir del demanda del Stato membro concernite, le Consilio pote adoptar un decision europee que dispone que le mesuras fiscal restrictive adoptate per un Stato membro con respecto a varie tertie paises debe considerar se compatibile con le Constitution in le mesura in le qual un del objectivos del Union justifica lo e iste mesuras es compatibile con le correcte functionamento del mercato interior. 4. Nebude-li přijat evropský zákon nebo rámcový zákon podle čl. III-157 odst. 3, může Komise nebo, nepřijme-li Komise evropské rozhodnutí do tří měsíců od žádosti dotčeného členského státu, Rada přijmout evropské rozhodnutí o tom, že omezující daňová opatření přijatá členským státem vůči jedné nebo několika třetím zemím se považují za slučitelná s Ústavou, pokud jsou odůvodněna některým z cílů Unie a jsou slučitelná s řádným fungováním vnitřního trhu.
Le Consilio decide per unanimitate post un demanda de un Stato membro. Rada rozhoduje jednomyslně na žádost členského státu.
ARTICULO III-159 Článek III-159
Quando in circumstantias exceptional le movimentos de capital con destination de tertie paises o proveniente de illos causa o menacia causar difficultates grave pro le functionamento del union economic e monetari, le Consilio pote adoptar, per proposition del Commission, regulamentos o decisiones europee que institue decisiones de salveguarda con respecto a tertie paises, pro un periodo non superior a sex menses, si iste mesuras es strictemente necessari. Pokud pohyby kapitálu do či ze třetích zemí za výjimečných okolností způsobují nebo hrozí způsobit vážné poruchy fungování hospodářské a měnové unie, může Rada na návrh Komise přijmout evropské nařízení nebo rozhodnutí, kterým se na dobu nepřekračující šest měsíců zavádí ochranná opatření vůči třetím zemím, jsou-li taková opatření naprosto nezbytná.
Le Commission prende decision post consultation del Banca Central Europee. Rozhoduje po konzultaci s Evropskou centrální bankou.
ARTICULO III-160 Článek III-160
Quando il es necessari pro obtener le objectivos establite in le articulo III-257, in particular al prevention e al lucta contra le terrorismo e al activitates con illos unite, le lege europee defini un quadro de mesuras administrative re movimentos de capitales e pagamentos, como le immobilisation de fundos, de activos financiari o de beneficios economic que pertine a personas physic o uridic, a gruppos o entitates non-statal. Je-li to nezbytné pro dosažení cílů uvedených v článku III-257, pokud jde o předcházení a boj proti terorismu a souvisejícím činnostem, vymezí evropský zákon rámec správních opatření týkajících se pohybu kapitálu a plateb, jako je zmrazení peněžních prostředků, finančních aktiv nebo hospodářských výhod, které náležejí fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám nebo nestátním útvarům, jsou jimi vlastněny nebo je mají v držbě.
Le Consilio adopta, per proposition del Commission, regulamentos o decisiones europee a fin de applicar le lege europee mentionate in le paragrapho 1. K provedení evropského zákona uvedeného v prvním pododstavci přijme Rada na návrh Komise evropská nařízení nebo rozhodnutí.
Le actos mentionate in le presente articulo include le dispositiones necessari in materia de garantias juridic. Akty uvedené v tomto článku musí obsahovat nezbytná ustanovení o právních zárukách.
SECTION 5 ODDÍL 5
REGULAS DE CONCURRENTIA PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Subsection 1 Pododdíl 1
Regulas applicabile al interprisas Pravidla vztahující se na podniky
ARTICULO III-161 Článek III-161
1. Es incompatibile con le mercato interior e prohibite tote le accordos inter interprisas, tote le decisiones de associationes de interprisas e tote le practicas concertate que pote affectar al commercio inter le Statos membros e que ha pro objecto o pro effecto impedir, restringer o falsificar le joco del concurrentia intra le mercato interior e, in particular, illos que consiste in: 1. S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu, zejména ty, které
a) fixar directeo indirectemente le precios de compra o de vendita o de altere conditiones de transaction; a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny a jiné obchodní podmínky;
b) limitar o controlar le production, le mercato, le disveloppamento technic o le investimentos; b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice;
c) distribuer le mercatos o le fontes de approvisionamento; c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování;
d) applicar a partners commercial conditiones inequal pro prestationes equivalente, que occasiona disavantages competitive a iste partners; d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži;
e) subordinar le conclusion de contractos al acceptation, per le partners, de prestationes supplementari que, per lor natura o secundo le usos commercial, non ha alcun relation con le objecto de iste contractos. e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.
2. Le accordos o decisiones prohibite per le presente articulo es nulle de plen derecto. 2. Dohody nebo rozhodnutí zakázané podle tohoto článku jsou neplatné od počátku.
3. Nonobstante, le paragrapho 1 pote esser declarate inapplicabile 3. Odstavec 1 však může být prohlášen za neúčinný pro
a qualcunque accordo o categoria de accordos inter interprisas, — dohody nebo kategorie dohod mezi podniky, —
a qualcunque decision o categoria de decisiones de associationes de interprisas, e rozhodnutí nebo kategorie rozhodnutí sdružení podniků a
a qualcunque practica concertate o categoria de practicas concertate, que contribue a meliorar le production o le distribution del productos o a promover le progresso technic o economic, e reserva al mesme tempore al utilisatores un parte equitabile in le beneficio resultante, e sin: — jednání ve vzájemné shodě nebo jejich kategorie, které přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce výrobků anebo k podpoře technického či hospodářského pokroku, přičemž vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho vyplývajících, a které
a) imponer al interprisas interessate restrictiones que non es indispensabile pro obtener iste objectivos; a) neukládají příslušným podnikům omezení, jež nejsou k dosažení těchto cílů nezbytná,
b) offerer a iste interprisas le possibilitate, pro un parte substantial del productos concernite, de eliminar le concurrentia. b) neumožňují těmto podnikům vyloučit hospodářskou soutěž ve vztahu k podstatné části výrobků tímto dotčených.
ARTICULO III-162 Článek III-162
Es incompatibile con le mercato interior e prohibite, in le mesura in le qual le commercio inter le Statos membros pote esser affectate per exploitation abusive, le facto pro un o plure interprisas de exploitar de maniera abusive un position dominante in le mercato interior o in un parte substantial de illo. S vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na vnitřním trhu nebo na jeho podstatné části, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy.
Iste practicas abusive pote consister, particularmente, in: Takové zneužívání může zejména spočívat
a) imponer directeo indirectemente precios de compra, de vendita o de altere conditiones de transaction non-equitabile; a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek;
b) limitar le production, le mercato o le disveloppamento technic in prejudicio del consumitores; b) v omezování výroby, odbytu nebo technického rozvoje na úkor spotřebitelů;
c) applicar a partners commercial conditiones inequal pro prestationes equivalente, que occasiona a istes un disavantage in le concurrentia; c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži;
d) subordinar le conclusion de contractos al acceptation, per le partners, de prestationes supplementari que, per lor natura o secundo le usos commercial, non ha alcun relation con le objecto de iste contractos. d) v podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.
ARTICULO III-163 Článek III-163
Le Consilio adopta, per proposition del Commission, le regulamentos europee pro le application del principios mentionate in le articulos III-161 e III-162. Rada přijme na návrh Komise evropská nařízení k provedení zásad uvedených v článcích III-161 a III-162.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
Iste regulamentos ha specialmente pro objecto: Cílem těchto nařízení je zejména
a) garantir le observantia del prohibitiones mentionate in le articulo III-161(1) e in le articulo III-162, per le establimento del mulctas e mulctas coercitive; a) zajistit dodržování zákazů uvedených v čl. III-161 odst. 1 a v článku III-162 stanovením pokut a penále;
b) determinar le modalitates de application del articulo III-161(3), ponderante le necessitate, de un parte, de assecurar un vigilantia efficace e, del altere parte, de simplificar tanto como possibile le controlo administrative; b) určit prováděcí pravidla k čl. III-161 odst. 3 s přihlédnutím k nutnosti zajistit účinný dozor při co největším zjednodušení správní kontroly;
c) precisar, eventualmente, in le diverse brancas economic, le campo de application del articulos III-161 e III-162; c) podrobněji vymezit v případě potřeby rozsah uplatňování článků III-161 a III-162 v jednotlivých hospodářských odvětvích;
d) definir le rolo respective del Commission e del Tribunal de Justitia del Union Europee in le application del dispositiones establite in le presente paragrapho; d) vymezit úlohy Komise a Soudního dvora Evropské unie při provádění ustanovení uvedených v tomto pododstavci;
e) definir le relationes inter le legislationes national, de un parte, e le presente subsection e le regulamentos europee adoptate in application del presente articulo, del altere parte. e) vymezit poměr mezi právními předpisy členských států na jedné straně a ustanoveními tohoto pododdílu a evropskými nařízeními přijatými na základě tohoto článku na straně druhé.
ARTICULO III-164 Článek III-164
Usque al entrata in vigor del regulamentos europee adoptate in application del articulo III-163, le autoritates del Statos membros prende decisiones re le admissibilitate del accordos, decisiones e practicas concertate e re le exploitation abusive de un position dominante in le mercato interior, in conformitate con lor proprie Derecto interne e, in particular, con le articulo III-161(3), e con le articulo III-162. Dokud nenabudou platnosti evropská nařízení přijatá podle článku III-163, rozhodují o přípustnosti dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě a o zneužívání dominantního postavení na vnitřním trhu orgány členských států v souladu se svým vnitrostátním právem a ustanoveními článku III-161, zejména odstavce 3, a článku III-162.
ARTICULO III-165 Článek III-165
1. Sin prejudicio del articulo III-164, le Commission velia le application del principios mentionate in le articulos III-161 e III-162. 1. Aniž je dotčen článek III-164, dbá Komise na provádění zásad stanovených v článcích III-161 a III-162.
Per requesta de un Stato membro o per su proprie initiativa, e in collaboration con le autoritates competente del Statos membros, que lo presta lor assistentia, le Commission investiga le casos de supponite infraction del principios mentionate. Na žádost členského státu nebo z úřední povinnosti a v součinnosti s příslušnými orgány členských států, které jí budou nápomocny, vyšetřuje případy domnělého porušení uvedených zásad.
Si le Commission constata le existentia de un infraction, illo propone mesuras adequate pro poner fin a illo. Zjistí-li, že k porušení došlo, navrhne prostředky vhodné k jeho odstranění.
2. In le caso que on non pone fin a tal infractiones, le Commission adopta un decision europee motivate constatante le infraction al principios. 2. Trvá-li porušení podle odstavce 1 i nadále, Komise přijme odůvodněné evropské rozhodnutí, kterým konstatuje porušení zásad.
Le Commission pote publicar su decision e autorisar le Statos membros a adoptar le dispositiones necessari, al conditiones e modalitates que le Commission determina, pro remediar a iste situation. Komise může své rozhodnutí zveřejnit a zmocnit členské státy, aby přijaly potřebná opatření k nápravě, jejichž podmínky a podrobnosti Komise určí.
3. Le Commission pote adoptar regulamentos europee relative al categorias de accordos re le quales le Consilio ha adoptate un regulamento europee, conformemente con le articulo III-163(2)(b). 3. Komise může přijmout evropská nařízení týkající se kategorií dohod, o nichž Rada přijala evropské nařízení podle čl. III-163 druhého pododstavce písm. b).
ARTICULO III-166 Článek III-166
1. Le Statos membros non prende ni mantene, concernente le interprisas public e le interprisas al quales illos concede derectos special o exclusive, alcun decision contrari al dispositiones del Constitution, specialmente a illo mentionate in le articulo I-4(2) e in le articulos III-161 a III-169. 1. Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva, tyto státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření odporující Ústavě, zejména čl. I-4 odst. 2 a článkům III-161 až III-169.
2. Le interprisas incargate del gestion de servicios de interesse economic general o que ha le character de un monopolio fiscal es submittite al dispositiones del Constitution, specialmente al regulas de concurrentia, in le mesura in le qual le application de iste regulas non impedi, de facto o de jure, le complimento del mission specific confidite a illos. 2. Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají povahu fiskálního monopolu, podléhají ustanovením Ústavy, zejména pravidlům hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto ustanovení nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny.
Le disveloppamento del intercambios non debe esser affectate in un mesura contrari al interesse del Union. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem Unie.
3. Le Commission velia le application del presente articulo e adopta, si necessari, le regulamentos o decisiones europee appropriate. 3. Komise dohlíží na provádění tohoto článku a přijímá podle potřeby vhodná evropská nařízení nebo rozhodnutí.
Subsection 2 Pododdíl 2
Adjutas accordate per le Statos membros Státní podpory
ARTICULO III-167 Článek III-167
1. Si le Constitution non dispone alteremente, es incompatibile con le mercato interior, in le mesura in le qual illos affecta le intercambios commercial inter le Statos membros, le adjutas concedite per le Statos membros o per medio de fundos statal, sub qualcunque forma, que falsa o menacia falsar le concurrentia, favorante certe inter- prisas o certe productiones. 1. Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Ústava jinak.
2. Es compatibile con le mercato interior: 2. S vnitřním trhem jsou slučitelné
a) le adjutas de character social concedite al consumitores individual, a condition que illos es concedite sin discrimination ligate al origine del productos; a) podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez diskriminace na základě původu výrobků,
b) le adjutas destinate a reparar le damnos causate per calamitates natural o per altere eventos de character extraordinari; b) podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi,
c) le adjutas concedite al economia de certe regiones del Republica Federal German, affectate per le division de Germania, in le mesura in le qual illos es necessari pro compensar le disavantages economic causate per iste division. c) podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobených tímto rozdělením.
Cinque annos post le entrata in vigor del Tractato establiente un Constitution pro Europa, le Consilio pote, per proposition del Commission, adoptar un decision europee abrogante le puncto presente. Pět let po vstupu Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost může Rada na návrh Komise přijmout evropské rozhodnutí, jímž se toto písmeno zruší.
3. Pote esser considerate compatibile con le mercato interior: 3. Za slučitelné s vnitřním trhem mohou být považovány
a) le adjutas destinate a favorar le disveloppamento economic de regiones in le quales le nivello de vita sia anormalmente basse o in le quales existe un grave situation de disoccupation, assi como le nivello del regiones mentionate in le articulo III424, tenite conto de lor situation structural, economic e social; a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených v článku III-424 s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci,
b) le adjutas destinate a promover le realisation de un projecto importante de interesse commun europee o destinate a remediar a un grave perturbation in le economia de un Stato membro; b) podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu,
c) le adjutas destinate a favorar le disveloppamento de certe activitates o certe regiones economic, quando illos non altera le conditiones del intercambios in un mesura contrari al interesse commun; c) podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem,
d) le adjutas destinate a promover le cultura e le conservation del patrimonio, quando illos non altera le conditiones del intercambios e del concurrentia in le Union in un mesura contrari al interesse commun; d) podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže v míře odporující společnému zájmu,
e) le altere categorias de adjutas determinate per regulamentos o decisiones europee adoptate per le Consilio, per proposition del Commission. e) jiné kategorie podpor, které určí evropská nařízení nebo rozhodnutí přijatá Radou na návrh Komise.
ARTICULO III-168 Článek III-168
tendente a instituer o a modificar adjutas.
Si le Commission considera que un projecto non es compatibile con le mercato interior secundo le terminos del articulo III-167, le
1. Le Commission examina permanentemente, juncto con le Statos membros, le regimes de adjutas existente in iste Statos. 1. Komise ve spolupráci s členskými státy neustále zkoumá režimy podpor existující v těchto státech.
Le Commission propone al Statos membros le mesuras exigite per le disveloppamento progressive o le functionamento del mercato interior. Navrhuje jim vhodná opatření, která vyžaduje postupný rozvoj nebo fungování vnitřního trhu.
2. Si, post haber adjurate le interessatos de presentar lor observationes, le Commission constata que un adjuta concedite per un Stato membro o per fundos statal non es compatibile con le mercato interior in virtute del articulo III-167 o que iste adjuta se applica de maniera abusive, illo adopta un decision europee que ha le objectivo que le Stato interessate lo supprime o modifica in le periodo que le Commission determina. 2. Zjistí-li Komise poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek, že podpora poskytovaná některým státem nebo ze státních prostředků není slučitelná s vnitřním trhem podle článku III-167 nebo že je zneužívána, přijme evropské rozhodnutí o tom, že dotyčný členský stát ve lhůtě stanovené Komisí takovou podporu zruší nebo upraví.
Si le Stato in question non se conforma a iste decision in le periodo impartite, le Commission o qualcunque altere Stato membro interessate pote recurrer directemente al Tribunal de Justitia del Union Europee, nonobstante lo que es disponite in le articulos III-360 e III-361. Nepodrobí-li se dotyčný členský stát tomuto evropskému rozhodnutí ve stanovené lhůtě, může Komise nebo jiný zainteresovaný členský stát, odchylně od článků III-360 a III-361, předložit věc přímo Soudnímu dvoru Evropské unie.
Per petition de un Stato membro, le Consilio de Ministros pote adoptar per unanimitate un decision europee secundo le qual, e nonobstante lo que es disponite in le articulo III-167 o in le regulamentos europee mentionate in le articulo III-169, le adjuta que iste Stato ha concedite o va conceder, es considerate compatibile con le mercato interior, quando circumstantias exceptional justifica iste decision. Rada může na žádost členského státu jednomyslně přijmout evropské rozhodnutí o tom, že podpora, kterou tento stát poskytuje nebo hodlá poskytnout, má být odchylně od článku III-167 nebo od evropských nařízení podle článku III-169 považována za slučitelnou s vnitřním trhem, odůvodňují-li takové rozhodnutí mimořádné okolnosti.
Si, quanto a iste adjuta, le Commission ha initiate le procedura mentionate in le presente paragrapho, prime alinea, le petition del Stato membro interessate dirigite al Consilio de Ministros ha pro effecto le suppression de iste procedura usque al momento que le Consilio ha definite su position re le question. Zahájila-li již Komise ve věci této podpory řízení podle prvního pododstavce tohoto odstavce, bude podáním žádosti příslušného členského státu Radě uvedené řízení pozastaveno až do vyjádření Rady.
Nonobstante, si le Consilio de Ministros non ha definite su position intra tres menses post le petition, le Commission decide. Nevyjádří-li se však Rada do tří měsíců po podání této žádosti, rozhodne věc Komise.
3. Le Commission es informate per le Statos membros, in tempore sufficiente pro presentar su observationes, re projectos Commission initia sin demora le procedura mentionate in le paragrapho 2 del presente articulo. 3. Komise musí být členskými státy včas informována o záměrech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat svá vyjádření. Má-li za to, že takový záměr není s ohledem na článek III-167 slučitelný s vnitřním trhem, zahájí neprodleně řízení podle odstavce 2 tohoto článku.
Le Stato membro interessate non pote executar le mesuras projectate ante que iste procedura ha terminate in un decision definitive. Dotyčný členský stát neprovede zamýšlená opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí.
4. Le Commission pote adoptar regulamentos europee relative al categorias de adjutas public que le Consilio de Ministros ha determinate, conformemente con le articulo III-169, secundo le qual illos pote esser exempte del procedura mentionate in le paragrapho 3 del presente articulo. 4. Komise může přijmout evropská nařízení týkající se kategorií státních podpor, u kterých Rada podle článku III-169 dala možnost vyjmout je z řízení uvedeného v odstavci 3 tohoto článku.
ARTICULO III-169 Článek III-169
Le Consilio pote, per proposition del Commission, adoptar regulamentos europee pro le application del articulos III-167 e III-168 e pro determinar, in particular, le conditiones de application del articulo III-168(3), e le categorias de adjutas que es excludite del procedura mentionate in iste paragrapho. Rada může na návrh Komise přijmout evropská nařízení pro použití článků III-167 a III-168, a zejména stanovit podmínky, za nichž se použije čl. III-168 odst. 3, jakož i vymezit druhy podpor, které jsou vyňaty z řízení podle uvedeného odstavce.
Le Consilio decide post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem.
SECTION 6 DISPOSITIONES FISCAL ODDÍL 6 DAŇOVÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-170 Článek III-170
1. Necun Stato membro grava directeo indirectemente le productos del altere Statos membros con impositiones interior, qualcunque pote esser lor natura, superior al impositiones que grava directeo indirectemente le productos national similar. 1. Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí.
In ultra, necun Stato membro grava le productos del altere Statos membros con impositiones interior que pote proteger indirectemente altere productiones. Členské státy nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, které by poskytovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům.
2. Le productos exportate de un Stato membro verso le territorio de un altere Stato membro pote beneficiar de necun devolution de impositiones interior superior al impositiones con le quales illos ha essite gravate directeo indirectemente. 2. Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některého členského státu, nesmí být navrácení vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým byly výrobky přímo nebo nepřímo podrobeny.
3. Quanto al impositiones distincte del taxas imponite super le volumine de negotios, le taxas imponite super consumos specific e le altere taxas indirecte imponite, on ni pote conceder exonerationes ni reimbursamentos al exportation verso le altere Statos membros ni imponer gravamines compensatori al importationes proveniente de Statos membros, a minus que le dispositiones projectate ha essite previemente approbate per un decision europee adoptate per le Consilio, per proposition del Commission, pro un periodo limitate. 3. Osvobození od daně a navracení daní při vývozu do jiných členských států s výjimkou daně z obratu, spotřebních a ostatních nepřímých daní, jakož i vyrovnávací poplatky při dovozu z členských států jsou přípustné pouze tehdy, pokud by zamýšlená ustanovení na omezenou dobu předem schválilo evropské rozhodnutí přijaté Radou na návrh Komise.
ARTICULO III-171 Článek III-171
Un lege o lege-quadro europee del Consilio establi mesuras concernente le harmonisation del legislationes relative al impostos super le volumine de negotios, le impostos super consumos specific e altere impostos indirecte, in tanto que iste harmonisation es necessari pro garantir le functionamento del mercato interior e pro evitar le distorsiones de concurrentia. Evropský zákon nebo rámcový zákon Rady stanoví opatření k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní, pokud je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření nebo fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee e del Committee Economic e Social. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem.
SECTION 7 DISPOSITIONES COMMUN ODDÍL 7 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO III-172 Článek III-172
1. Salvo si le Constitution dispone alteremente, le presente articulo se applica pro le realisation del objectivos mentionate in le articulo III-130. 1. Není-li v Ústavě stanoveno jinak, použije se tento článek k dosažení cílů uvedených v článku III-130.
Le lege o lege-quadro europee establi le mesuras relative al approximation del dispositiones legislative, regulamentari e administrative del Statos membros que ha pro objecto le establimento e le functionamento del mercato interior. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví opatření ke sbližování právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření nebo fungování vnitřního trhu.
Iste lege o lege-quadro es adoptate post consultation del Committee Economic e Social. Přijme se po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem.
2. Le paragrapho 1 non se applica al dispositiones fiscal, al dispositiones relative al libere circulation de personas ni al dispositiones relative al derectos e interesses del laboratores salariate. 2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu osob, ani na ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.
3. Le Commission, in su propositiones presentate conformemente con le paragrapho 1 referente al approximation del legislationes in materia de sanitate, de securitate, de protection del ambiente e de protection del consumitores, se basa super un nivello elevate de protection, ponderante specialmente qualcunque novitate fundate super factos scientific. 3. Komise bude ve svých návrzích předkládaných podle odstavce 1, týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích.
In le quadro de lor respective competentias, le Parlamento Europee e le Consilio se effortia equalmente pro obtener iste objectivo. V rámci svých pravomocí usilují o dosažení tohoto cíle též Evropský parlament a Rada.
4. Si, post le adoption de un mesura de harmonisation per un lege o un lege-quadro europee o per un regulamento europee del Commission, un Stato membro considera necessari mantener dispositiones national justificate per exigentias importante, mentionate in le articulo III-154, o relative al protection del ambiente natural o del ambiente del labor, iste Stato membro notifica al Commission iste dispositiones indicante le rationes de lor mantenimento. 4. Pokládá-li členský stát po přijetí harmonizačního opatření prostřednictvím evropského zákona nebo rámcového zákona nebo prostřednictvím evropského nařízení Komise za nezbytné ponechat si vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných důvodů uvedených v článku III-154 nebo vnitrostátní předpisy týkající se ochrany životního nebo pracovního prostředí, oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.
5. In ultra, sin prejudicio del paragrapho 4, si, post le adoption de un mesura de harmonisation in virtute de un lege o lege-quadro europee o de un regulamento europee del Commission, un Stato membro considera necessari establir nove dispositiones national fundate super novitates scientific relative al protection del ambiente natural o del ambiente del labor e justificate per un problema specific de iste Stato membro surgite post le adoption del mesura de harmonisation, illo notifica al Commission le dispositiones previste assi como motivation. 5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát po přijetí harmonizačního opatření prostřednictvím evropského zákona nebo rámcového zákona nebo prostřednictvím evropského nařízení Komise za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy opírající se o nové vědecké důkazy vztahující se k ochraně životního nebo pracovního prostředí, z důvodu zvláštního problému tohoto členského státu, který se objeví po přijetí harmonizačních opatření, oznámí zamýšlené předpisy Komisi spolu s důvody pro jejich zavedení.
6. Le Commission adopta, intra sex menses post le notificationes mentionate in le paragraphos 4 e 5, un decision europee que approba o rejecta le dispositiones national mentionate, post haber verificate si illos es o non es un medio de discrimination arbitrari o un restriction celate in le commercio inter Statos membros e si illos constitue o non un obstaculo al functionamento del mercato interior. 6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 přijme evropské rozhodnutí, kterým schválí nebo zamítne dotyčné vnitrostátní předpisy poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy a nenarušují fungování vnitřního trhu.
Si le Commission non ha adoptate un decision in iste periodo, le dispositiones national mentionate in le paragraphos 4 e 5 es considerate como approbate. Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, považují se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 4 a 5 za schválené.
Quando illo es justificate per le complexitate del question, e in absentia de risco pro le sanitate human, le Commission pote notificar al Stato membro affectate que le periodo mentionate in le presente paragrapho se amplia per un periodo additional de maximalmente sex menses. Je-li to opodstatněné složitostí věci a není-li to nebezpečné pro lidské zdraví, může Komise oznámit dotyčnému členskému státu, že se lhůta uvedená v tomto odstavci prodlužuje o další dobu až šesti měsíců.
7. Quando, in application del paragrapho 6, un Stato membro es autorisate pro mantener o establir dispositiones national derogante a un mesura de harmonisation, le Commission examina immediatemente le possibilitate de proponer un adaptation de iste mesura. adoptate. ARTICULO III-175 7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, které se odchylují od harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má navrhnout přizpůsobení tohoto opatření.
8. Quando un Stato membro subleva un problema particular de sanitate public in un dominio que ha essite objecto de mesuras de harmonisation, iste Stato debe informar de illo al Commission, que examina immediatemente si il es sage de proponer mesuras adequate. 8. Upozorní-li členský stát na určitý problém veřejného zdraví v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda nenavrhne odpovídající opatření.
9. Como derogation al procedura mentionate in le articulos III-360 e III-361, le Commission e qualcunque Stato membro pote recurrer directemente al Tribunal de Justitia del Union Europee si illos considera que un altere Stato membro abusa del poteres mentionate in le presente articulo. 9. Odchylně od postupu podle článků III-360 a III-361 může Komise nebo kterýkoli členský stát předložit věc přímo Soudnímu dvoru Evropské unie, domnívá-li se, že jiný členský stát zneužívá pravomoci stanovené v tomto článku.
10. Le mesuras de harmonisation mentionate in le presente articulo include, in le casos appropriate, un clausula de salveguarda autorisante le Statos membros a adoptar, pro un o plure rationes non economic indicate in le articulo III-154, dispositiones provisori submittite a un procedura de controlo per le Union. 10. Harmonizační opatření uvedená v tomto článku zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, která zmocňuje členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy uvedených v článku III-154 prozatímní opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Unie.
ARTICULO III-173 Článek III-173
Sin prejudicio del articulo III-172, un legequadro europee del Consilio establi le mesuras pro le approximation del dispositiones legislative, regulamentari e administrative del Statos membros que incide directemente in le establimento o le functionamento del mercato interior. Aniž je dotčen článek III-172, stanoví evropský rámcový zákon Rady opatření ke sbližování právních a správních předpisů členských států, která mají přímý vliv na vytvoření nebo fungování vnitřního trhu.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee e del Committee Economic e Social. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem.
ARTICULO III-174 Článek III-174
In le caso que le Commission constata que un divergentia inter le dispositiones legislative, regulamentari o administrative del Statos membros falsa le conditiones de concurrentia super le mercato interior e provoca un distorsion que debe esser eliminate, illo consulta le Statos membros interessate. Zjistí-li Komise, že existující rozdíly mezi právními a správními předpisy členských států narušují podmínky hospodářské soutěže na vnitřním trhu a vyvolávají narušení, které je nutno odstranit, konzultuje dotyčné členské státy.
Si tal consultas non permitte obtener un accordo, le lege-quadro europee establi le mesuras necessari pro eliminar iste distorsion. Nevede-li tato konzultace ke shodě, stanoví nezbytná opatření k odstranění daného narušení evropský rámcový zákon.
Qualcunque altere mesuras appropriate mentionate in le Constitution pote esser Mohou být přijata jakákoli jiná vhodná opatření uvedená v Ústavě.
1. Quando il existe le timor que le adoption o le modification de un disposition legislative, regulamentari o administrative national pote provocar un distorsion in le senso definite in le articulo III-174, le Stato membro que vole adoptar tal mesuras consulta le Commission. Článek III-175 1. Jsou-li důvody k obavám, že přijetí nebo změna právního a správního předpisu členského státu může vyvolat narušení ve smyslu článku III-174, zahájí členský stát, který přijetí nebo změnu zamýšlí, konzultace s Komisí.
Post haber consultate le Statos membros, le Commission dirige al Statos interessate un recommendation re le mesuras appropriate pro evitar un tal distorsion. Komise po konzultaci s členskými státy doporučí příslušným členským státům vhodná opatření, aby k danému narušení nedošlo.
2. Si le Stato membro que vole adoptar o modificar dispositiones national non se conforma al recommendation que le Commission ha dirigite a illo, on non pote demandar al altere Statos, in application del articulos III-174, modificar lor dispositiones national pro eliminar iste distorsion. 2. Jestliže stát, který hodlá přijmout nebo změnit vnitrostátní předpisy, nevyhoví doporučení Komise, které je mu určeno, nelze od jiných členských států požadovat, aby podle článku III-174 změnily své vnitrostátní předpisy za účelem odstranění tohoto narušení.
Si le Stato membro que non ha acceptate le recommendation del Commission provoca un distorsion unicamente in prejudicio proprie, le articulo III-174 non es applicate. Jestliže členský stát, který nedbal doporučení Komise, vyvolá narušení pouze ke své vlastní újmě, článek III-174 se nepoužije.
ARTICULO III-176 Článek III-176
In le quadro del establimento o del functionamento del mercato interior, le lege o lege-quadro europee establi le mesuras relative al creation de titulos europee pro garantir un protection uniforme del derectos de proprietate intellectual in le Union e al establimento de regimes de autorisation, de coordination e de controlo centralisate al nivello del Union. V rámci vytváření nebo fungování vnitřního trhu stanoví evropský zákon nebo rámcový zákon opatření o vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, které zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.
Un lege europee del Consilio establi le regimes linguistic del titulos europee. Evropský zákon Rady stanoví pravidla pro používání jazyků ve vztahu k evropským právům duševního vlastnictví.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation al Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
CAPITULO II KAPITOLA II
POLITICA ECONOMIC E MONETARI HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA
ARTICULO III-177 Článek III-177
Pro obtener le scopos enumerate in le articulo I-3, le action del Statos membros e del Union include, al conditiones mentionate in le Constitution, le instauration de un politica economic fundate super le stricte coordination del politicas economic del Statos membros, le mercato interior e le definition de objectivos commun, e que on realisa in conformitate con le respecto al principio de un economia de mercato aperte e de libere concurrentia. Pro účely článku I-3 zahrnují činnosti členských států a Unie za podmínek stanovených Ústavou zavedení hospodářské politiky, která je založena na úzké koordinaci hospodářských politik členských států, na vnitřním trhu a na vymezení společných cílů a která je prováděna v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží.
Parallelmente, in le conditiones e secundo le proceduras mentionate in le Constitution, iste action implica un moneta unic, le euro, e le definition e application de un politica monetari e de un politica de cambio unic cuje objectivo principal es mantener le stabilitate de precios e, sin prejudicio de iste objectivo, le appoio del politicas economic general del Union, in conformitate con le principios de un economia de mercato aperte de libere concurrentia. Souběžně s tím zahrnují tyto činnosti za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v Ústavě jednotnou měnu - euro, jakož i vymezení a provádění jednotné měnové a devizové politiky, jejímž prvořadým cílem je udržovat cenovou stabilitu a, aniž je dotčen tento cíl, podporovat obecné hospodářské politiky v Unii v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží.
Iste action del Statos membros e del Union implica le respecto del sequente principios directive: precios stabile, financias public e conditiones monetari san e balancia stabile del pagamentos. Tyto činnosti členských států a Unie zahrnují dodržování následujících hlavních zásad: stabilní ceny, zdravé veřejné finance a měnové podmínky a stabilní platební bilance.
SECTION 1 ODDÍL 1
POLITICA ECONOMIC HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA
ARTICULO III-178 Článek III-178
Le Statos membros conduce lor politicas economic con le objectivo de contribuer al realisation del objectivos del Union, definite in le articulo I-3, e in le contexto del grande orientationes general mentionate in le articulo III-179(2). Členské státy směřují své hospodářské politiky tak, aby v rámci hlavních směrů uvedených v čl. III-179 odst. 2 přispívaly k dosahování cílů Unie ve smyslu článku I-3.
Le Statos membros e le Union age in le respecto del principio de un economia de mercato aperte e de libere concurrentia, favorante un efficiente allocation de ressources e in conformitate con le principios mentionate in le articulo III-177. Členské státy a Unie jednají v souladu se zásadami stanovenými v článku III-177 a ve shodě se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž je podporováno efektivní umísťování zdrojů.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019