First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 04  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE
PARTE II ČÁST II
CHARTA DEL DERECTOS FUNDAMENTAL DEL UNION LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE
PREAMBULO PREAMBULE
Le populos de Europa, creante inter se un union sempre plus stricte, ha decidite compartir un futuro pacific basate super valores commun. Národy Evropy, vytvářejíce mezi sebou stále těsnější unii, se rozhodly sdílet mírovou budoucnost založenou na společných hodnotách.
Consciente de su patrimonio spiritual e moral, le Union es fundate super le valores indivisibile e universal de dignitate human, de libertate, de equalitate e de solidaritate. Le Union se basa super le principios del democratia e del Stato de Derecto. Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na zásadách demokracie a právního státu.
Per instituer le citatanitate del Union e per crear un spatio de libertate, de securitate e de justitia, le Union situa le persona in le centro de su activitates. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.
Le Union contribue al preservation e al disveloppamento de iste valores commun intra le respecto del diversitate del culturas e del traditiones del populos de Europa, e equalmente del identitate national del Statos membros e del organisation de lor poteres public al nivellos national, regional e local; le Union se effortia de promover un disveloppamento equilibrate e durabile e garanti le libere circulation de personas, de servicios, de mercantias e de capitales, assi como le libertate de establimento. Unie přispívá k zachování a rozvíjení těchto společných hodnot při rozmanitosti kultur a tradic národů Evropy, národní identity členských států a uspořádání jejich veřejné moci na státní, regionální a místní úrovni; usiluje o podporu vyváženého a udržitelného rozvoje a zajišťuje volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svobodu usazování.
Pro iste fin il es necessari, per render los plus visibile in un Charta, reinfortiar le protection del derectos fundamental al luce del evolution del societate, del progresso social e del disveloppamentos scientific e technologic. K tomuto účelu je nezbytné posílit ochranu základních práv s ohledem na společenský vývoj, sociální pokrok a vědeckotechnologický rozvoj zřetelnějším vyjádřením těchto práv v podobě listiny.
Le presente Charta reaffirma, respectante le competentias e missiones del Union, assi como le principio de subsidiaritate, le derectos recognoscite specialmente per le traditiones constitutional e le obligationes international commun del Statos membros, le Pacto Europee pro le Protection del Derectos Human e del Libertates Fundamental, le Chartas Social adoptate per le Union e per le Consilio Europee, assi como per le jurisprudentia del Tribunal de Justitia del Union Europee e del Tribunal Europee del Derectos Human. Při respektování pravomocí a úkolů Unie i zásady subsidiarity potvrzuje tato listina práva, která vyplývají především z ústavních tradic a mezinárodních závazků společných členským státům, z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých Unií a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.
In iste contexto, le organos jurisdictional del Union e del Statos membros interpretara le Charta prendente debitemente in consideration le explicationes establite sub le autoritate del Praesi- dium del Convention que preparava le Charta e actualisate sub le responsabilitate del Praesidium del Convention Europee. Tuto listinu budou v této souvislosti soudy Unie a členských států vykládat s náležitým zřetelem na vysvětlení vyhotovená pod vedením prezídia Konventu, jež vypracovalo tuto listinu, a doplněná pod vedením prezídia Evropského konventu.
Le fruition de iste derectos comporta responsabilitates e debitos tanto con respecto al alteres como con respecto al communitate human e futur generationes. Uplatňování těchto práv s sebou nese odpovědnost a povinnosti, jak ve vztahu k druhým, tak ve vztahu k lidskému společenství a budoucím generacím.
In consequentia, le Union recognosce le derectos, le libertates e le principios mentionate in lo que seque. V důsledku toho uznává Unie práva, svobody a zásady, které jsou vyhlášeny níže.
TITULO I DIGNITATE HLAVA I DŮSTOJNOST
ARTICULO II-61 Článek II-61
Dignitate human Lidská důstojnost
Le dignitate human es inviolabile. Lidská důstojnost je nedotknutelná.
Illo debe esser respectate e protegite. Musí být respektována a chráněna.
ARTICULO II-62 Článek II-62
Derecto al vita Právo na život
1. Tote persona ha derecto al vita. 1. Každý má právo na život.
2. Necuno pote esser condemnate al sententia de morte ni executate. 2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.
ARTICULO II-63 Článek II-63
Derecto al integritate del persona Právo na nedotknutelnost lidské osobnosti
1. Tote persona ha derecto al integritate physic e mental. 1. Každý má právo na to, aby byla respektována jeho fyzická a duševní nedotknutelnost.
2. In le campo del medicina e del biologia on respecta in particular: 2. V lékařství a biologii se musí dodržovat zejména
a) le consentimento libere e informate del persona concernite, secundo le modalitates establite in le lege; a) svobodný a informovaný souhlas dotčené osoby poskytnutý zákonem stanoveným způsobem,
b) le prohibition del practicas eugenic, in particular le practicas que ha pro scopo le selection del personas; b) zákaz eugenických praktik, zejména těch, jejichž cílem je výběr lidských jedinců,
c) le prohibition de facer del corpore human e su partes, como tales, un fonte de lucro; c) zákaz využívat lidské tělo a jeho části jako takové jako zdroj finančního prospěchu,
d) le prohibition del clonation reproductive de esseres human. d) zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí.
ARTICULO II-64 Článek II-64
Prohibition del tortura e del penas inhuman o degradante o del tractamentos inhuman o degradante Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu
Necuno pote esser submittite a tortura ni a penas o tractamentos inhuman o degradante. Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
ARTICULO II-65 Článek II-65
Prohibition del sclavitude e del labor fortiate Zákaz otroctví a nucené práce
1. Necuno pote esser submittite a sclavitude o a servitude. 1. Nikdo nesmí být držen v otroctví nebo nevolnictví.
2. Necuno pote esser constringite a facer un labor fortiate o obligatori. 2. Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.
3. Le commercio de esseres human es prohibite. 3. Obchod s lidmi je zakázán.
TITULO II LIBERTATES HLAVA II SVOBODY
ARTICULO II-66 Článek II-66
Derecto al libertate e al securitate Právo na svobodu a bezpečnost
Tote persona ha le derecto al libertate e al securitate. Každý má právo na svobodu a osobní bezpečnost.
ARTICULO II-67 Článek II-67
Respecto del vita private e familial Respektování soukromého a rodinného života
Tote persona ha le derecto al respecto de su vita private e familial, de su domicilio e de su communicationes. Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a komunikace.
ARTICULO II-68 Článek II-68
Protection de datos de character personal Ochrana osobních údajů
1. Tote persona ha le derecto al protection del datos de character personal que le concerne. 1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.
2. Iste datos debe esser tractate loyalmente, pro fines concrete e super le base del consentimento del persona concernite o in virtute de un altere fundamento legitime previste per le lege. 2. Tyto údaje musí být zpracovány poctivě, k přesně stanoveným účelům a na základě souhlasu dotčené osoby nebo na základě jiného oprávněného důvodu stanoveného zákonem.
Tote persona ha le derecto a acceder al datos recolligite que le concerne e ille ha derecto a su rectification. Každý má právo na přístup k údajům, které o něm byly shromážděny, a má právo na jejich opravu.
3. Le respecto de iste regulas es subjecte al controlo de un autoritate independente. 3. Na dodržování těchto pravidel dohlíží nezávislý orgán.
ARTICULO II-69 Článek II-69
Derecto de contraher matrimonio e derecto a fundar un familia Právo uzavřít manželství a právo založit rodinu
Le derecto de maritar se e le derecto a fundar un familia es garantite secundo le leges national que regula su exercitio. Právo uzavřít manželství a založit rodinu je zaručeno v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon těchto práv.
ARTICULO II-70 Článek II-70
Libertate de pensamento, de conscientia e de religion Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání
1. Tote persona ha le derecto al libertate de pensamento, de conscientia e de religion. 1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.
Iste derecto implica le libertate de cambiar de religion o de convictiones, assi como le libertate de manifestar su religion o su convictiones individualo collectivemente, in publico o in privato, per le culto, le inseniamento, le practicas e le observantia del ritos. Toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů.
2. Le derecto al objection de conscientia es recognoscite secundo le leges national que regula su exercitio. 2. Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí se uznává v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon tohoto práva.
ARTICULO II-71 Článek II-71
Libertate de expression e de information Svoboda projevu a informací
1. Tote persona ha le derecto al libertate de expression. 1. Každý má právo na svobodu projevu.
Iste derecto include le libertate de opinion e le libertate de reciper o de communicar informationes o ideas sin que il pote haber ingerentia de autoritates public e sin consideration de frontieras. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat informace nebo myšlenky bez zasahování veřejné moci a bez ohledu na hranice.
2. Le libertate de medios de communication e lor pluralismo es respectate. 2. Svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována.
ARTICULO II-72 Článek II-72
Libertate de reunion e de association Svoboda shromažďování a sdružování
1. Tote persona ha le derecto al libertate de reunion pacific e al libertate de association in tote le nivellos, specialmente in le dominios politic, syndical e civic, lo que implica le derecto de tote persona de fundar con altere personas syndicatos e de affiliar se a illos pro le defensa de su interesses. 1. Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.
2. Le partitos politic al nivello del Union contribue al expression del voluntate politic del citatanos del Union. 2. Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.
ARTICULO II-73 Článek II-73
Libertate del artes e del scientias Svoboda umění a věd
Le artes e le recerca scientific es libere. Umělecká tvorba a vědecké bádání nesmějí být omezovány.
On respecta le libertate academic. Akademická svoboda musí být respektována.
ARTICULO II-74 Článek II-74
Derecto al education Právo na vzdělání
1. Tote persona ha le derecto al education e al accesso a formation professional e continue. 1. Každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání.
2. Iste derecto include le facultate de reciper gratuitemente le inseniamento obligatori. 2. Toto právo zahrnuje možnost bezplatné povinné školní docházky.
3. Es respectate, secundo le leges national que regula lor exercitio, le libertate de creation de institutiones educational intra le respecto del principios democratic, assi como le derecto del parentes de garantir le education e le inseniamento de lor infantes in conformitate con lor convictiones religiose, philosophic e pedagogic. 3. Svoboda zakládat vzdělávací zařízení při náležitém respektování demokratických zásad a právo rodičů zajišťovat vzdělání a výchovu svých dětí ve shodě s jejich náboženským, světonázorovým a pedagogickým přesvědčením musí být respektovány v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují jejich výkon.
ARTICULO II-75 Článek II-75
Libertate professional e derecto de laborar Právo svobodné volby povolání a právo pracovat
1. Tote persona ha le derecto de laborar e de exercer un profession liberemente eligite o acceptate. 1. Každý má právo pracovat a vykonávat svobodně zvolené nebo přijaté povolání.
2. Tote citatano del Union ha le libertate de cercar un empleo, de laborar, de establir se o de prestar servicios in qualcunque Stato membro. 2. Každý občan Unie může svobodně hledat zaměstnání, pracovat, usadit se nebo poskytovat služby v kterémkoli členském státě.
3. Le citatanos de tertie paises, qui es autorisate a laborar in le territorio del Statos membros, ha le derecto de conditiones de labor equivalente a illos del citatanos del Union. 3. Občané třetích zemí, kteří jsou oprávněni pracovat na území členských států, mají právo na pracovní podmínky rovnocenné pracovním podmínkám občanů Unie.
ARTICULO II-76 Článek II-76
Libertate de interprisa Svoboda podnikání
On recognosce le libertate de interprisa in conformitate con le Derecto del Union e con le legislationes e practicas national. Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.
ARTICULO II-77 Článek II-77
Derecto de proprietate Právo na vlastnictví
1. Tote persona ha le derecto de fruer del proprietate de su benes acquirite legalmente, de usar los, de disponer de illos e de legar los. 1. Každý má právo vlastnit zákonně nabytý majetek, užívat jej, nakládat s ním a odkazovat jej.
Necuno pote esser private de su proprietate si non pro causa de interesse public, in le casos e conditiones previste per un lege e, intra un tempore rationabile, con un juste indemnisation a causa de su perdi- Nikdo nesmí být zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu, v případech a za podmínek, které stanoví zákon, a při poskytnutí spravedlivé náhrady v přiměřené lhůtě.
ta. Le uso del benes pote esser regulate per le lege in le mesura necessari pro le interesse general. Užívání majetku může rovněž být upraveno zákonem v míře nezbytné z hlediska obecného zájmu.
2. Es protegite le proprietate intellectual. 2. Duševní vlastnictví je chráněno.
ARTICULO II-78 Článek II-78
Derecto de asylo Právo na azyl
Es garantite le derecto de asylo intra le respecto del regulas del Convention de Genève del 28 de julio 1951 e del Protocollo del 31 de januario 1967 relative al Statuto del Refugiatos e in conformitate con le Constitution. Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951 a Protokolu ze dne 31. ledna 1967 týkajícího se právního postavení uprchlíků a v souladu s Ústavou.
ARTICULO II-79 Článek II-79
Protection in caso de transferimento, de expulsion e de extradition Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání
1. Es prohibite le expulsiones collective. 1. Hromadné vyhoštění je zakázáno.
2. Necuno pote esser transferite, expulsate o extradite a un Stato in le qual le persona curre un risco seriose de esser submittite al pena de morte, al tortura o a altere penas o tractamentos inhuman o degradante. 2. Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.
TITULO III EQUALITATE HLAVA III ROVNOST
ARTICULO II-80 Článek II-80
Equalitate ante le lege Rovnost před zákonem
Tote le personas es equal ante le lege. Před zákonem jsou si všichni rovni.
ARTICULO II-81 Článek II-81
Non-discrimination Zákaz diskriminace
1. Es prohibite tote discrimination fundate in particular super le sexo, le racia, le color, le origines ethnic o social, le characteristicas genetic, le lingua, le religion o le convictiones, le opiniones politic o de qualcunque altere typo, le appertinentia a un minoritate national, le fortuna, le nascentia, un handicap, le etate o le orientation sexual. 1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.
2. In le dominio de application del Constitution e sin prejudicio de su dispositiones particular, tote discrimination exercite pro rationes del nationalitate es prohibite. 2. V oblasti působnosti Ústavy, a aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení, se zakazuje jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.
ARTICULO II-82 Článek II-82
Diversitate cultural, religiose e linguistic Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost
Le Union respecta le diversitate cultural, religiose e linguistic. Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.
ARTICULO II-83 Článek II-83
Equalitate inter feminas e viros Rovnost žen a mužů
Le equalitate inter feminas e viros debe esser garantite in tote le dominios, includite super le terreno del empleo, del labor e del remuneration. Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci.
Le principio de legalitate non impedi le mantenimento o le adoption de mesuras que da avantages specific in favor del sexo sub-representate. Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví.
ARTICULO II-84 Článek II-84
Derectos del infante Práva dítěte
1. Le infantes ha le derecto del protection e del curas necessari pro lor benesser. 1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho.
Illes pote exprimer lor opinion liberemente. Mohou svobodně vyjadřovat své názory.
Isto es a prender in consideration pro le subjectos que les concerne, in function de lor etate e de lor maturitate. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.
2. In tote le actos relative al infantes, sia illo exequite per autoritates public o per institutiones private, le interesse superior del infante constitue un consideration primordial. 2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňované veřejnými orgány nebo soukromými institucemi, musí být nejvlastnější zájem dítěte prvořadým hlediskem.
3. Tote infante ha le derecto de mantener regularmente relationes personal e contactos directe con su patre e con su matre, salvo si illo es contrari a su interesse. 3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.
ARTICULO II-85 Článek II-85
Derectos del personas de etate avantiate Práva starších osob
Le Union recognosce e respecta le derecto del personas de etate avantiate de haber un vita digne e independente e de participar in le vita social e cultural. Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a podílely se na společenském a kulturním životě.
ARTICULO II-86 Článek II-86
Integration del personas handicapate Začlenění osob se zdravotním postižením
Le Union recognosce e respecta le derecto del personas handicapate de beneficiar de mesuras que garanti lor autonomia, lor integration social e professional e lor participation in le vita del communitate. Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti.
TITULO IV SOLIDARITATE HLAVA IV SOLIDARITA
ARTICULO II-87 Článek II-87
Derecto al information e al consultation del laboratores in le interprisa Právo pracovníka na informování a na projednávání v podniku
On debe garantir al laboratores o a lor representantes, al nivellos appropriate, un information e un consultation con sufficiente anticipation in le casos e conditiones mentionate in le Derecto del Union e in le legislationes e practicas national. Pracovníci nebo jejich zástupci musí mít na vhodných úrovních zaručeno právo na včasné informování a projednávání v případech a za podmínek, které stanoví právo Unie a vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti.
ARTICULO II-88 Článek II-88
Derectos de negotiation e de actiones collective Právo na kolektivní vyjednávání a akce
Le laboratores e le empleatores, o lor organisationes respective, in conformitate con le Derecto del Union e con le legislationes e practicas national, ha le derecto a negotiar e concluder conventiones collective, al nivellos appropriate, e de recurrer, in caso de conflicto de interesses, a actiones collective pro le defensa de lor interesses, includite le exopero. Pracovníci a zaměstnavatelé či jejich příslušné organizace mají v souladu s právem Unie a vnitrostátními předpisy a zvyklostmi právo sjednávat a uzavírat na vhodných úrovních kolektivní smlouvy a v případě konfliktu zájmů vést kolektivní akce na obranu svých zájmů, včetně stávky.
ARTICULO II-89 Článek II-89
Derecto de accesso al servicios de placiamento Právo na přístup ke službám zaměstnanosti
Tote persona ha le derecto a acceder a un servicio gratuite de placiamento. Každý má právo na bezplatné služby zaměstnanosti.
ARTICULO II-90 Článek II-90
Protection in caso de dimission injustificate Ochrana v případě neoprávněného propuštění
Tote laborator ha le derecto a un protection in caso de dimission injustificate, conformemente con le Derecto del Union e al legislationes e practicas national. Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním.
ARTICULO II-91 Článek II-91
Conditiones de labor juste e equitabile Slušné a spravedlivé pracovní podmínky
1. Tote laborator ha le derecto a laborar sub conditiones que respecta su sanitate, su securitate e su dignitate. 1. Každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost.
2. Tote laborator ha le derecto al limitation del duration maxime del labor e a periodos de reposo quotidian e septimanal, assi como a un periodo de vacationes annual pagate. 2. Každý pracovník má právo na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.
ARTICULO II-92 Článek II-92
Prohibition del labor infantil e protection del juvenes in le labor Zákaz dětské práce a ochrana mladých lidí při práci
Le labor infantil es prohibite. Dětská práce se zakazuje.
Le etate minime de admission al labor non pote esser inferior al etate in le qual cessa le periodo de scholaritate obligatori, sin prejudicio del dispositiones plus favorabile pro le juvenes e salvo exceptiones limitate. Minimální věk pro přijetí do zaměstnání nesmí být nižší než věk pro ukončení povinné školní docházky, aniž jsou dotčena pravidla, která jsou příznivější pro mladé lidi, a omezené výjimky.
Le juvenes admittite pro laborar debe disponer de conditiones de labor adaptate a lor etate e esser protegite contra le exploitation economic o contra qualcunque labor que pote esser prejudicial pro lor securitate, lor sanitate, lor disveloppamento physic, moral o social o que pote poner in periculo lor education. Mladí lidé přijatí do práce musí práci vykonávat za podmínek odpovídajících jejich věku a být chráněni před hospodářským vykořisťováním a před jakoukoli prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný, duševní, mravní nebo sociální rozvoj nebo narušit jejich vzdělávání.
ARTICULO II-93 Článek II-93
Vita familial e vita professional Rodinný a pracovní život
1. Le protection del familia es garantite super le planos juridic, economic e social. 1. Rodina požívá právní, hospodářské a sociální ochrany.
2. Con le fin de poter conciliar vita familial e vita professional, tote persona ha le derecto a esser protegite contra qualcunque dimission pro un causa relationate con le maternitate, assi como le derecto a un permission pagate pro maternitate e a un permission prenatal causate del nascentia o del adoption de un infante. 2. V zájmu zachování souladu mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte.
ARTICULO II-94 Článek II-94
Securitate social e adjuta social Sociální zabezpečení a sociální pomoc
1. Le Union recognosce e respecta le derecto de accesso al prestationes de securitate social e al servicios social que garanti un protection in casos como le maternitate, le maladia, le accidentes del labor, le dependentia o le vetulessa, assi como in caso de perdita de empleo, secundo le modalitates establite per le Derecto del Union e le legislationes e practicas national. 1. Unie uznává a respektuje nárok na přístup k dávkám sociálního zabezpečení a k sociálním službám zajišťujícím ochranu v takových případech, jako je mateřství, nemoc, pracovní úrazy, závislost nebo stáří, jakož i v případě ztráty zaměstnání, podle pravidel stanovených právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
2. Tote persona qui reside e se displacia legalmente intra le Union ha le derecto al prestationes de securitate social e al avantages social conforme con le Derecto del Union e con le legislationes e practicas national. 2. Každý, kdo oprávněně pobývá a pohybuje se uvnitř Evropské unie, má nárok na dávky sociálního zabezpečení a na sociální výhody v souladu s právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
3. Con le fin de combatter le exclusion social e le povressa, le Union recognosce e respecta le derecto a un adjuta social e a un adjuta al habitation pro garantir un existentia digne a totes qui non dispone de ressources sufficiente, secundo le modalitates establite per le Derecto del Union e le legislationes e practicas national. 3. Za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě Unie uznává a respektuje právo na sociální pomoc a pomoc v oblasti bydlení, jejichž cílem je zajistit důstojnou existenci pro všechny, kdo nemají dostatečné prostředky, v souladu s pravidly stanovenými právem Unie a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
ARTICULO II-95 Článek II-95
Protection del sanitate Ochrana zdraví
Tote persona ha le derecto a acceder al prevention sanitari e de profitar del attention medical al conditiones establite per le legislationes e practicas national. Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
Un alte nivello de protection del sanitate human es garantite, quando se defini e executa tote le politicas e actiones del Union. Při vymezování a provádění všech politik a činností Unie je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.
ARTICULO II-96 Článek II-96
Accesso al servicios de interesse economic general Přístup ke službám obecného hospodářského zájmu
Le Union recognosce e respecta le accesso al servicios de interesse economic general, tal que le legislationes e practicas national dispone, in conformitate con le Constitution, con le fin de promover le cohesion social e territorial del Union. Unie v souladu s Ústavou a s cílem podpořit sociální a územní soudržnost Unie uznává a respektuje přístup ke službám obecného hospodářského zájmu tak, jak je stanoven vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.
ARTICULO II-97 Článek II-97
Protection del ambiente Ochrana životního prostředí
Le politicas del Union integra e garanti, conformemente con le principio de disveloppamento durabile, un alte nivello de protection del ambiente e le melioration de su qualitate. Vysoká úroveň ochrany životního prostředí a zvyšování jeho kvality musí být začleněny do politik Unie a zajištěny v souladu se zásadou udržitelného rozvoje.
ARTICULO II-98 Článek II-98
Protection del consumitores Ochrana spotřebitele
Le politicas del Union garanti un alte nivello de protection del consumitores in le Union. V politikách Unie je zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitele.
TITULO V CITATANITATE HLAVA V OBČANSKÁ PRÁVA
ARTICULO II-99 Článek II-99
Derecto de voto e de eligibilitate in le electiones al Parlamento Europee Právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu
1. Tote citatano del Union ha le derecto de voto e de eligibilitate in le electiones al Parlamento Europee in le Stato membro in le qual ille reside, al mesme conditiones como le citatanos de iste Stato. 1. Každý občan Unie má právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu v členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
2. Le deputatos del Parlamento Europee es eligite per suffragio universal directe, libere e secrete. 2. Členové Evropského parlamentu jsou voleni v přímých a všeobecných volbách svobodným a tajným hlasováním.
ARTICULO II-100 Článek II-100
Derecto de voto e de eligibilitate in le electiones municipal Právo volit a být volen v obecních volbách
Tote citatano del Union ha le derecto de voto e de eligibilitate in le electiones muni- cipal del Stato membro in que ille reside, al mesme conditiones como le citatanos de iste Stato. Každý občan Unie má právo volit a být volen v obecních volbách v členském státě, v němž má bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
ARTICULO II-101 Článek II-101
Derecto a un bon administration Právo na řádnou správu
1. Tote persona ha le derecto a vider que le institutiones, organos e organismos del Union tracta su affaires impartiale justemente e intra un periodo rationabile. 1. Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.
2. Iste derecto include in particular: 2. Toto právo zahrnuje především
on, con exclusion del Tribunal de Justitia Europee in le exercitio de su functiones jurisdictional. ARTICULO II-104
Derecto de petition Tote citatano del Union assi como tote persona physic o juridic residente o habente su sede statutari in un Stato membro ha le derecto de Petition ante le Parlamento Europee.
a) le derecto de tote persona a esser audite ante que un mesura individual que le affectarea disfavorabilemente, es prendite contra ille; a) právo každého být vyslechnut před přijetím jemu určeného individuálního opatření, které by se jej mohlo nepříznivě dotknout;
b) le derecto de tote persona a acceder al dossier que le concerne, intra le respecto del interesses legitime del confidentialitate e del secreto professional e commercial; b) právo každého na přístup ke spisu, který se jej týká, při respektování oprávněných zájmů důvěrnosti a profesního a obchodního tajemství;
c) le obligation pro le administration de motivar su decisiones. c) povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí.
3. Tote persona ha le derecto al reparation per le Union del damnos causate per su institutiones o per su agentes in le exercitio de lor functiones, in conformitate con le principios general commun del Derectos del Statos membros. 3. Každý má právo na to, aby mu Unie v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států nahradila škodu způsobenou jejími orgány nebo jejími zaměstnanci při výkonu jejich funkce.
4. Tote persona pote diriger se al institutiones del Union in un del linguas del Constitution e debe reciper un responsa in iste mesme lingua. 4. Každý se může písemně obracet na orgány Unie v jednom z jazyků Ústavy a musí obdržet odpověď ve stejném jazyce.
ARTICULO II-102 Článek II-102
Derecto de accesso al documentos Právo na přístup k dokumentům
Tote citatano del Union assi como tote persona physic o juridic residente o habente su sede statutari in un Stato membro ha un derecto de accesso al documentos del institutiones, organos e organismos del Union, qualcunque pote esser lor supporto. Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič.
ARTICULO II-103 Článek II-103
Evropský veřejný ochránce práv Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv v případě nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie, s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí.
Le Mediator Europee Článek II-104
Tote citatano del Union assi como tote persona physic o juridic residente o habente su sede statutari in un Stato membro ha le derecto de submitter al Mediator Europee le casos de mal administration in le action del institutiones, organos o organismos del Uni- Petiční právo Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má petiční právo k Evropskému parlamentu.
ARTICULO II-105 Článek II-105
Libertate de circulation e de residentia Volný pohyb a pobyt
1. Tote citatano del Union ha le derecto de circular e resider liberemente in le territorio del Statos membros. 1. Každý občan Unie má právo volně se pohybovat a pobývat na území členských států.
2. Conformemente con le Constitution on pote conceder libertate de circulation e de residentia al citatanos de tertie paises residente legalmente in le territorio de un Stato membro. 2. Volný pohyb a pobyt může být v souladu s Ústavou přiznán státním příslušníkům třetích zemí oprávněně pobývajícím na území členského státu.
ARTICULO II-106 Článek II-106
Protection diplomatic e consular Diplomatická a konzulární ochrana
Tote citatano del Union ha le derecto, in le territorio de un tertie pais in le qual non es representate le Stato membro del qual ille es citatano, al protection del autoritates diplomatic e consular de tote Stato membro, al mesme conditiones como le citatanos de iste Stato. Každý občan Unie má na území třetí země, kde členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou nebo konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.
TITULO VI JUSTITIA HLAVA VI SOUDNICTVÍ
ARTICULO II-107 Článek II-107
Derecto al recurso judicial effective e a un tribunal impartial Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces
Tote persona, cuje derectos e libertates garantite per le Derecto del Union ha essite violate, ha le derecto a un recurso effective ante un tribunal in respecto al conditiones establite in le presente articulo. Každý, jehož práva a svobody zaručené právem Unie byly porušeny, má za podmínek stanovených tímto článkem právo na účinné prostředky nápravy před soudem.
Tote persona ha le derecto que su causa debe esser audite equitabilee publicamente e intra un periodo rationabile per un tribunal independente e impartial, establite previemente per le lege. Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem.
Tote persona ha le possibilitate de facer se consiliar, defender e representar. Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.
On presta assistentia juridic gratuite a personas qui non dispone de ressources sufficiente si isto es necessari pro garantir le effectivitate del accesso al justitia. Bezplatná právní pomoc je poskytnuta všem, kdo nemají dostatečné prostředky, pokud je to nezbytné k tomu, aby jim byl zajištěn skutečný přístup ke spravedlnosti.
ARTICULO II-108 Článek II-108
Presumption de innocentia e derectos del defensa Presumpce neviny a právo na obhajobu
1. Tote accusato es presumite innocente usque su culpabilitate ha essite legalmente establite. 1. Každý obviněný se považuje za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána zákonným způsobem.
2. Es garantite a tote accusato le respecto del derectos de defensa. 2. Každému obviněnému je zaručeno respektování práv na obhajobu.
ARTICULO II-109 Článek II-109
Principios de legalitate e de proportionalitate del delictos e del penas Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů
1. Necuno pote esser condemnate pro un action o un omission que, in le momento in le qual illo ha essite committite, non constitueva un infraction secundo le Derecto national o le Derecto international. 1. Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem.
Equalmente, non pote esser imponite un pena plus grave que le pena applicate in le momento in le qual le infraction ha essite committite. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký bylo možno uložit v době spáchání trestného činu.
Si, posteriormente a iste infraction, le lege impone un pena plus legier, iste lege debe esser applicate. Pokud poté, co již byl trestný čin spáchán, stanoví zákon mírnější trest, uloží se tento mírnější trest.
2. Le presente articulo non impedi le judicio e le punition de un persona culpabile de un action o de un omission que, in le momento in le qual illo ha essite committite, esseva criminal secundo le principios general recognoscite per le insimul del nationes. 2. Tento článek nebrání souzení a potrestání za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, bylo trestné podle obecných zásad uznávaných mezinárodním společenstvím.
3. Le intensitate del penas non debe esser disproportionate in relation con le infraction. 3. Výše trestu nesmí být nepřiměřená trestnému činu.
ARTICULO II-110 Článek II-110
Derecto a non esser judicate o condemnate penalmente duo vices pro un mesme delicto Právo nebýt dvakrát trestně stíhán nebo trestán za stejný trestný čin
Necuno pote esser accusate o condemnate penalmente pro un infraction pro le qual ille ha jam essite absolvite o condemnate in le Union per un sententia penal definitive conformemente con le lege. Nikdo nesmí být stíhán nebo potrestán v trestním řízení za čin, za který již byl v Unii osvobozen nebo odsouzen konečným trestním rozsudkem podle zákona.
TITULO VII HLAVA VII
DISPOSITIONES GENERAL APPLICABILE AL INTERPRETATION E APPLICATION DEL CHARTA OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY
ARTICULO II-111 Článek II-111
Campo de application Oblast použití
1. Le dispositiones del presente Charta es dirigite al institutiones, organos e organismos del Union, respectante le principio de subsidiaritate, assi como al Statos membros unicamente quando illos applica le Derecto del Union. 1. Ustanovení této listiny jsou při dodržení zásady subsidiarity určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie.
Consequentemente, illos respecta le derectos, observa le principios e promove lor application, conformemente con lor respective competentias e intra le limites del competentias que on attribue al Union in le altere partes del Constitution. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich uplatňování v souladu se svými pravomocemi, při zachování mezí pravomocí, které jsou Unii svěřeny v dalších částech Ústavy.
2. Le presente Charta non amplia le campo de application del Derecto del Union ultra le competentias del Union, ni crea alcun competentia o carga nove pro le Union, ni modifica le competentias e cargas definite in le altere partes del Constitution. 2. Tato listina nerozšiřuje oblast působnosti práva Unie nad rámec pravomocí Unie, ani nevytváří žádnou novou pravomoc či úkol pro Unii, ani nemění pravomoc a úkoly stanovené v dalších částech Ústavy.
ARTICULO II-112 Článek II-112
Campo de application e interpretation del derectos e principios Rozsah a výklad práv a zásad
1. Tote limitation del exercitio del derectos e libertates recognoscite per le presente Charta debe esser establite per le lege e respectar le contento essential de iste derectos e libertates. 1. Každé omezení výkonu práv a svobod uznaných touto listinou musí být stanoveno zákonem a respektovat podstatu těchto práv a svobod.
Limitationes pote esser introducite, respectante le principio de proportionalitate, solmente quando illos es necessari e responde effectivemente a objectivos de interesses general recognoscite per le Union o al necessitate de protection del derectos e libertates de alteres. Při dodržení zásady proporcionality mohou být omezení zavedena pouze tehdy, pokud jsou nezbytná a pokud skutečně odpovídají cílům obecného zájmu, které uznává Unie, nebo potřebě ochrany práv a svobod druhého.
2. Le derectos recognoscite per le presente Charta, que es mentionate in altere partes del Constitution, se exerce al conditiones e intra le limites determinate in iste partes. 2. Práva uznaná touto listinou, jež jsou podrobněji upravena v dalších částech Ústavy, jsou vykonávána za podmínek a v mezích v nich stanovených.
3. In le mesura que le presente Charta contine derectos que corresponde al derectos garantite per le Convention Europee pro le Protection del Derectos Human e del Libertates Fundamental, lor senso e lor campo de application es equal a illos que confere iste Convention. 3. Pokud tato listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva.
Iste disposition non impedi que le Derectos del Union concede un protection plus extense. Toto ustanovení nebrání tomu, aby právo Unie poskytovalo širší ochranu.
4. In le mesura que le presente Charta recognosce derectos fundamental resultante del traditiones constitutional commun del Statos membros, iste derectos debe esser interpretate in harmonia con iste traditiones. 4. Pokud tato listina uznává základní práva, která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, musí být tato práva vykládána v souladu s těmito tradicemi.
5. Le dispositiones del presente Charta que contine principios pote esser effectuate per actos legislative e executive adoptate per le institutiones, organos e organismos del Union, e per actos del Statos membros quando illos applica le Derecto del Union, in le exercitio de lor competentias respective. 5. Ustanovení této listiny, která obsahují zásady, mohou být prováděna akty přijímanými orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a akty členských států, provádějí-li právo Unie, při výkonu jejich pravomocí.
Lor invocation ante le judice es admittite solmente pro le interpretation e le controlo del legalitate de tal actos. Před soudem se jich lze dovolávat pouze pro účely výkladu a kontroly zákonnosti těchto aktů.
6. Le legislation e le practicas national debe esser prendite plenmente in consideration como specificate in le presente Charta. 6. K vnitrostátním právním předpisům a zvyklostem musí být plně přihlíženo tak, jak je stanoveno v této listině.
7. Le explicationes elaborate pro guidar le interpretation del Charta del derectos fundamental es debitemente considerate per le jurisdictiones del Union e del Statos membros. 7. Soudy Unie a členských států náležitě přihlížejí k vysvětlením vypracovaným jako pomůcka pro výklad Listiny základních práv.
ARTICULO II-113 Článek II-113
Nivello de protection Úroveň ochrany
Necun disposition del presente Charta pote esser interpretate como limitative o ledente le derectos human e libertates fundamental recognoscite, in lor respective campo de application, per le Derecto del Union, le Derecto international e le conventiones international del quales es parte le Union o tote le Statos membros, e in particular le Convention Europee pro le Protection del Derectos del Homine e del Libertates Fundamental, assi como per le constitutiones del Statos membros. Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, které v oblasti své působnosti uznávají právo Unie, mezinárodní právo a mezinárodní smlouvy, jejichž stranou je Unie nebo všechny členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavy členských států.
ARTICULO II-114 Článek II-114
Prohibition del abuso de derecto Zákaz zneužití práv
Necun disposition del presente Charta pote esser interpretate como implicante un derecto qualcunque de dedicar se a un activitate o de realisar un acto tendente al destruction del derectos o libertates recognoscite in le presente Charta o a limitationes plus ample de iste derectos e libertates que mentionate in le presente Charta. Žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno tak, jako by dávalo jakékoli právo vyvíjet činnost nebo dopustit se činu zaměřeného na zmaření kteréhokoli z práv a svobod uznaných v této listině, nebo na jejich omezení ve větším rozsahu, než tato listina stanoví.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019