First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 03  VYMEZENÍ A CÍLE UNIE
PARTE I ČÁST I
TITULO I HLAVA I
DEFINITION E OBJECTIVOS DEL UNION VYMEZENÍ A CÍLE UNIE
ARTICULO I-1 Článek I-1
Establimento del Union Založení Unie
1. Inspirate per le voluntate del citatanos e del Statos de Europa de construer un futuro commun, le presente Constitution establi le Union Europee al qual le Statos membros confere competentias pro attinger lor objectivos commun. 1. Odrážejíc vůli občanů a států Evropy vytvářet společnou budoucnost, zakládá tato Ústava Evropskou unii, jíž členské státy svěřují pravomoci k dosažení společných cílů.
Le Union coordina le politicas del Statos membros orientate pro attinger iste objectivos, e le Union realisa, de modo communitari, le competentias que le Statos transfere al Union. Unie koordinuje politiky členských států zaměřené na dosažení těchto cílů a vykonává komunitárním způsobem pravomoci, které jí členské státy svěřují.
2. Le Union es aperte a tote le Statos europee que respecta su valores e que es ingagiate a promover los in accordo commun. 2. Unie je otevřena všem evropským státům, které ctí její hodnoty a zavazují se je společně podporovat.
ARTICULO I-2 Článek I-2
Valores del Union Hodnoty Unie
Le Union es fundate super le valores de respecto al dignitate human, al libertate, al democratia, al equalitate, al Stato de Derecto e respecto al derectos human, incluse le derectos pertinente a minoritates. Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin.
Iste valores es commun al Statos membros in un societate characterisate per le pluralismo, le non-discrimination, le tolerantia, le justitia, le solidaritate e le equalitate inter feminas e viros. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
ARTICULO I-3 Článek I-3
Objectivos del Union Cíle Unie
1. Le objectivo del Union es promover le pace, su valores e le benesser de su populos. 1. Cílem Unie je podporovat mír, své hodnoty a blahobyt svých obyvatel.
2. Le Union offere a su citatanos un area de libertate, de securitate e de justitia sin frontieras interne, e un mercato interior ubi le concurrentia es libere e non distorte. 2. Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic a vnitřní trh s volnou a nenarušenou soutěží.
3. Le Union labora pro le disveloppamento sustenibile de Europa, basate super un crescimento economic equilibrate e stabilitate de precios, un economia social de mercato altemente competitive, que tende a plen empleo e progresso social, e un nivello elevate de protection e melioration del qualitate del ambiente. 3. Unie usiluje o udržitelný rozvoj Evropy, založený na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě, vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku, s vysokým stupněm ochrany a zlepšování kvality životního prostředí.
Illo promove le progresso scientific e technic. Podporuje vědecký a technický pokrok.
Illo combatte exclusion social e discrimination, e promove justitia e protection social, equalitate inter feminas e viros, solidaritate inter le generationes e protection del derectos del infante. Bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte.
Le Union promove cohesion economic, social e territorial e solidaritate inter le Statos membros. Podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi členskými státy.
Illo respecta le ricchessa de lor diversitate cultural e linguistic, e velia que le patrimonio cultural de Europa es salveguardate e disveloppate. Respektuje svou bohatou kulturní a jazykovou různorodost a dbá na zachování a rozvoj evropského kulturního dědictví.
4. In su relationes con le resto del mundo, le Union affirma e promove su valores e interesses. 4. Ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy.
Illo contribue al pace, al securitate, al disveloppamento sustenibile del planeta, al solidaritate e al respecto mutual inter le populos, al commercio libere e eque, al elimination de povressa e al protection del derectos human, specialmente le derectos del infante, assi como al stricte observation e disveloppamento del derecto international, in particular respecto pro le principios del Charta del Nationes Unite. Přispívá k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, volnému a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby a k ochraně lidských práv, především práv dítěte, a k přísnému dodržování a k rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace spojených národů.
5. Le Union proseque su objectivos con medios appropriate, conformemente con le competentias attribuite al Union in le Constitution. 5. Unie sleduje své cíle vhodnými prostředky na základě pravomocí, které jsou jí Ústavou svěřeny.
ARTICULO I-4 Článek I-4
Libertates fundamental e non-discrimination Základní svobody a zákaz diskriminace
1. Le libere circulation de personas, servicios, mercantias e capital, e libertate de establimento, es garantite in e per le Union, conformemente con lo que es disponite in le Constitution. 1. Uvnitř Unie jsou v souladu s Ústavou Unií zaručeny volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, jakož i svoboda usazování.
2. In le campo del application del Constitution, e sin prejudicio de su dispositiones particular, tote discrimination a causa de nationalitate es prohibite. 2. V oblasti působnosti Ústavy, aniž jsou dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.
ARTICULO I-5 Článek I-5
Relationes inter le Union e le Statos membros Vztahy mezi Unií a členskými státy
1. Le Union respecta le equalitate del Statos membros ante le Constitution, como anque lor identitates national, inherente in lor structuras fundamental politic e constitutional, includite autonomia local e regional. 1. Unie ctí rovnost členských států před Ústavou a jejich národní identitu, která spočívá v jejich základních politických a ústavních systémech, včetně místní a regionální samosprávy.
Le Union respecta le functiones essential del Stato, in particular los pro salveguarda del integritate territorial, mantenimento del ordine public e protection del securitate national. Respektuje základní funkce státu, zejména ty, které souvisejí se zajištěním územní celistvosti, udržením veřejného pořádku a ochranou národní bezpečnosti.
2. In conformitate con le principio de cooperation loyal, le Union e le Statos membros in plen respecto mutual assiste le unes le alteres in le complimento de missiones que deriva del Constitution. 2. Podle zásady loajální spolupráce se Unie a členské státy navzájem respektují a pomáhají si při plnění úkolů vyplývajících z Ústavy.
Le Statos membros adopta tote le mesuras general o particular, appropriate pro assecurar le complimento del obligationes derivate del Constitution o resultante del acto del institutiones del Union. Členské státy učiní veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají z Ústavy nebo jsou důsledkem činnosti orgánů Unie.
Le Statos membros facilita al Union le complimento de su missiones e se abstine de tote mesuras que pote poner in periculo le realisation del objectivos del Union. Členské státy usnadňují Unii plnění jejích úkolů a zdrží se všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie.
ARTICULO I-6 Článek I-6
Derectos del Union Právo Unie
Le Constitution e le leges adoptate per le institutiones del Union, in le exercitio del competentias que on attribue al Union, ha prioritate super le leges del Statos membros. Ústava a právo přijímané orgány Unie při výkonu jí svěřených pravomocí mají přednost před právem členských států.
ARTICULO I-7 Článek I-7
Personalitate juridic Právní subjektivita
Le Union ha un personalitate juridic. Unie má právní subjektivitu.
ARTICULO I-8 Článek I-8
Symbolos del Union Symboly Unie
Le bandiera del Union representa un circulo de un dozena de stellas aurate super fundo azur. Vlajka Unie znázorňuje kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí.
Le hymno del Union es prendite del “Ode al allegressa” del none symphonia de Ludwig van Beethoven. Hymna Unie vychází z „Ódy na radost“ z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena.
Le motto del Union es “Unite in le diversitate”. Heslo Unie zní: „Jednotná v rozmanitosti“.
Le moneta del Union es le euro. Měnou Unie je euro.
Le die de Europa es celebrate le 9 de maio in tote le Union. Den Evropy se v celé Unii slaví 9. května.
TITULO II HLAVA II
DERECTOS FUNDAMENTAL E CITATANITATE DEL UNION ZÁKLADNÍ PRÁVA A OBČANSTVÍ UNIE
ARTICULO I-9 Článek I-9
Derectos fundamental Základní práva
1. Le Union recognosce le derectos, libertates e principios mentionate in le Charta del Derectos Fundamental que constitue le Parte II del Constitution. 1. Unie uznává práva, svobody a zásady obsažené v Listině základních práv, která tvoří část II.
2. Le Union se adhere al Convention Europee pro le Protection del Derectos Human e le Libertates Fundamental. 2. Unie přistoupí k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.
Iste adhesion non modifica le competentias del Union que se defini in le Constitution. Přistoupení k této úmluvě se nedotkne pravomocí Unie vymezených Ústavou.
3. Le derectos fundamental garantite per le Convention Europee pro le Protection del Derectos Human e del Libertates Fundamental, e como illos resulta del traditiones constitutional commun al Statos membros, constitue principios general del lege del Union. 3. Základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, tvoří obecné zásady práva Unie.
ARTICULO I-10 Článek I-10
Citatanitate del Union Občanství Unie
1. Tote citatano de un Stato membro es un citatano del Union. 1. Každá osoba, která má státní příslušnost členského státu, je občanem Unie.
Le citatanitate del Union completa le citatanitate national sin substituer lo. Občanství Unie doplňuje občanství členského státu, nenahrazuje je.
2. Le citatanos del Union ha le derectos e es subjecte al deberes mentionate in le Constitution. 2. Občané Unie mají práva a povinnosti stanovené Ústavou.
Le citatanos ha: Mají
a) le derecto de circular e de resider liberemente in le territorio del Statos membros; a) právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států;
b) le derecto de voto e eligibilitate in electiones al Parlamento Europee e in electiones municipal in le Stato membro in le qual illes reside, al mesme conditiones como le citatanos de iste Stato; b) právo volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu;
c) le derecto de beneficiar, in le territorio de un tertie pais in le qual non es representate le Stato membro del qual le citatanos es nationales, del protection del autoritates diplomatic e consular de qualcunque Stato membro al mesme conditiones como le citatanos de iste Stato; c) na území třetí země, kde členský stát, jehož jsou státními příslušníky, nemá své zastoupení, právo na diplomatickou a konzulární ochranu kterýmkoli členským státem za stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu;
d) le derecto de formular petitiones al Parlamento Europee, de recurrer al Mediator Europee, como anque le derecto de diriger se a institutiones e organos consultative del Union in un del linguas del Constitution e de reciper un responsa in iste mesme lingua. d) petiční právo k Evropskému parlamentu, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv a právo obracet se na orgány a poradní instituce Unie v jednom z jazyků Ústavy a obdržet odpověď ve stejném jazyce.
Iste derectos se exerce in conformitate con le conditiones e limites definite in le Constitution e per le dispositiones adoptate pro le application del Constitution. Tato práva se vykonávají za podmínek a v mezích stanovených Ústavou a prostřednictvím opatření přijatých na jejím základě.
TITULO III HLAVA III
LE COMPETENTIAS DEL UNION PRAVOMOCI UNIE
ARTICULO I-11 Článek I-11
Principios fundamental Základní zásady
1. Le delimitation del competentias del Union es regite per le principio de attribution. 1. Vymezení pravomocí Unie se řídí zásadou svěření pravomocí.
Le exercitio de iste competentias es regite per le principios de subsidiaritate e de proportionalitate. Výkon těchto pravomocí se řídí zásadami subsidiarity a proporcionality.
2. In virtute del principio de attribution, le Union age intra le limites del competentias que le Statos membros lo attribue in le Constitution pro attinger le objectivos que le Constitution determina. 2. Podle zásady svěření pravomocí jedná Unie v mezích pravomocí svěřených jí v Ústavě členskými státy pro dosažení cílů v ní uvedených.
Tote competentia non attribuite al Union in le Constitution pertine al Statos membros. Pravomoci, které nejsou Ústavou Unii svěřeny, náležejí členským státům.
3. In virtute del principio de subsidiaritate, in le dominios que non es de su competentia exclusive, le Union interveni solmente si le objectivos del action intendite non pote esser obtenite de modo sufficiente per le Statos membros, a nivello central o a nivello regional e local, ma illos pote esser attingite melio, debite al dimensiones o al effectos del action in question, al nivello del Union. 3. Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jeho rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.
Le institutiones del Union applica le principio de subsidiaritate in conformitate con le Protocollo re le application del principios de subsidiaritate e de proportionalitate. Orgány Unie uplatňují zásadu subsidiarity v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
Le Parlamentos national velia le respecto de iste principio in conformitate con le procedura mentionate in iste Protocollo. Vnitrostátní parlamenty dbají na dodržování uvedené zásady v souladu s postupem uvedeným v tomto protokolu.
4. In virtute del principio de proportionalitate, le contento e le forma del action del Union non excede lo que es necessari pro obtener le objectivos del Constitution. 4. Podle zásady proporcionality nepřekročí obsah ani forma činnosti Unie rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cílů Ústavy.
Le institutiones del Union applica le principio de proportionalitate in conformitate con le Protocollo re le application del principios de subsidiaritate e de proportionalitate. Orgány uplatňují zásadu proporcionality v souladu s Protokolem o používání zásad subsidiarity a proporcionality.
ARTICULO I-12 Článek I-12
Categorias de competentias Druhy pravomocí
1. Quando le Constitution attribue al Union un competentia exclusive in un dominio determinate, solmente le Union pote legiferar e adoptar actos juridicamente obligatori, durante que le Statos membros ipse pote facer lo solmente si autorisate per le Union pro iste competentia, o pro applicar le actos del Union. 1. Svěřuje-li v určité oblasti Ústava Unii výlučnou pravomoc, může pouze Unie vytvářet a přijímat právně závazné akty a členské státy tak mohou činit pouze tehdy, jsou-li k tomu Unií zmocněny nebo provádějí-li akty Unie.
2. Quando le Constitution attribue al Union un competentia compartite con le Statos membros in un dominio determinate, le Union e le Statos membros pote legiferar e adoptar actos juridicamente obligatori in iste dominio. 2. Svěřuje-li v určité oblasti Ústava Unii pravomoc sdílenou s členskými státy, mohou v této oblasti vytvářet a přijímat právně závazné akty Unie i členské státy.
Le Statos membros exerce lor competentia in le mesura in le qual le Union non ha exercite su competentia o ha decidite cessar de exercer lo. Členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji Unie nevykonala nebo se ji rozhodla přestat vykonávat.
3. Le Statos membros coordina lor politicas economic e de empleo secundo le modalitates mentionate in le Parte III, pro cuje definition le Union dispone de competentia. 3. Členské státy koordinují svou hospodářskou politiku a politiku zaměstnanosti v souladu s úpravou uvedenou v části III, k jejímuž stanovení má pravomoc Unie.
4. Le Union dispone de competentia pro definir e realisar un politica exterior e de securitate commun que include le definition progressive de un politica commun de defensa. 4. Unie má pravomoc vymezovat a provádět společnou zahraniční a bezpečnostní politiku včetně postupného vymezení společné obranné politiky.
5. In certe dominios e al conditiones mentionate in le Constitution, le Union dispone de competentia pro facer actiones con le fin de appoiar, coordinar o completar le action del Statos membros sin per illo reimplaciar lor competentia in iste dominios. 5. V některých oblastech a za podmínek stanovených Ústavou má Unie pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských států, aniž by přitom v těchto oblastech nahrazovala jejich pravomoc.
Le actos juridicamente obligatori del Union adoptate in virtute del dispositiones del Parte III relative a ille dominios non pote comportar harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros. Právně závazné akty Unie přijaté na základě části III, které se týkají těchto oblastí, nesmějí harmonizovat právní předpisy členských států.
6. Le extension e le conditiones del exercitio del competentias del Union es determinate in le dispositiones del Parte III relative a cata dominio. 6. Rozsah a způsob výkonu pravomocí Unie určují ustanovení části III týkající se jednotlivých oblastí.
ARTICULO I-13 Článek I-13
Dominios de competentia exclusive Oblasti výlučné pravomoci
1. Le Union dispone de competentia exclusive in le dominios sequente: 1. Unie má výlučnou pravomoc v těchto oblastech:
a) le union doanal; a) celní unie;
b) establimento del regulas de competition necessari pro le functionamento del mercato interior; b) stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu;
c) le politica monetari del Statos membros cuje moneta es le euro; c) měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro;
d) le conservation del ressources biologic marin intra le quadro del politica piscatori commun; d) zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky;
e) le politica commercial commun. e) společná obchodní politika.
2. Le Union dispone equalmente de competentia exclusive pro le conclusion de un accordo international quando iste conclusion es previste in un acto legislative del Union, quando le competentia exclusive es necessari pro permitter al Union exercer su competentia interne o in le mesura in le qual le competentia exclusive pote affectar regulas commun o alterar le campo del mesme regulas. 2. Ve výlučné pravomoci Unie je rovněž uzavření mezinárodní smlouvy, pokud je její uzavření stanoveno legislativním aktem Unie nebo je nezbytné k tomu, aby Unie mohla vykonávat svou vnitřní pravomoc, nebo pokud její uzavření může ovlivnit společná pravidla či změnit jejich rozsah.
ARTICULO I-14 Článek I-14
Dominios de competentia compartite Oblasti sdílené pravomoci
1. Le Union dispone de competentia compartite con le Statos membros quando le Constitution lo attribue un competentia que non corresponde al dominios mentionate in le articulos I-13 e I-17. 1. Unie sdílí pravomoc s členskými státy, pokud jí Ústava svěřuje pravomoc, která se netýká oblastí uvedených v článcích I-13 a I-17.
2. Le competentias compartite inter le Union e le Statos membros se applica al sequente dominios principal: 2. Sdílená pravomoc se uplatňuje v těchto hlavních oblastech:
a) le mercato interior; a) vnitřní trh;
b) le politica social, relative al aspectos definite in le Parte III; b) sociální politika, pokud jde o hlediska vymezená v části III;
c) le cohesion economic, social e territorial; c) hospodářská, sociální a územní soudržnost;
d) le agricultura e le pisca, con exception del conservation del ressources biologic marin; d) zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů;
e) le ambiente; e) životní prostředí;
f) le protection del consumitores; f) ochrana spotřebitele;
g) le transportos; g) doprava;
h) le retes transeuropee; h) transevropské sítě;
i) le energia; i) energetika,
j) le dominio de libertate, de securitate e de justitia; j) prostor svobody, bezpečnosti a práva;
k) le aspectos commun de securitate in materia de sanitate public, in le aspectos definite in le Parte III. k) společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o hlediska vymezená v části III.
3. In le dominios del recerca, del disveloppamento technologic e del spatio, le Union dispone de competentia pro realisar actiones, in particular destinate a definir e a realisar programmas, sin que le exercitio de iste competentia pote haber le effecto de impedir al Statos membros exercer lor competentia. 3. Unie má pravomoc vyvíjet činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru, zejména vymezovat a provádět programy, avšak výkon této pravomoci nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomoci. 4. Unie má pravomoc vyvíjet činnost a vést společnou politiku v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, avšak výkon této pravomoci nesmí členským státům bránit ve výkonu jejich pravomoci.
ARTICULO I-15 Článek I-15
Coordination de politicas economic e de empleo Koordinace hospodářských politik a politik zaměstnanosti
1. Le Statos membros coordina lor politicas economic in le Union. 1. Členské státy koordinují své hospodářské politiky v rámci Unie.
Pro iste fin le Consilio de Ministros adopta mesuras, in particular le orientationes general pro iste politicas. Za tímto účelem přijme Rada ministrů opatření, zejména hlavní směry těchto politik.
Es applicate dispositiones particular al Statos membros cuje moneta es le euro. Zvláštní ustanovení se vztahují na ty členské státy, jejichž měnou je euro.
2. Le Union prende mesuras pro garantir le coordination del politicas de empleo del Statos membros, in particular definiente lineas directive pro iste politicas. 2. Unie přijímá opatření ke koordinaci politik zaměstnanosti členských států, zejména vymezováním směrů těchto politik.
3. Le Union pote adoptar initiativas pro garantir le coordination del politicas social del Statos membros. 3. Unie může dávat podněty pro zajištění koordinace sociálních politik členských států.
ARTICULO I-16 Článek I-16
Politica exterior e de securitate commun Společná zahraniční a bezpečnostní politika
1. Le competentia del Union in materia de politica exterior e de securitate commun attinge tote le dominios del politica exterior e tote le questiones relative al securitate del Union, includite le definition progressive de un politica commun de defensa, que pote conducer a un defensa commun. 1. Pravomoc Unie v otázkách společné zahraniční a bezpečnostní politiky se vztahuje na všechny oblasti zahraniční politiky a všechny otázky týkající se bezpečnosti Unie, včetně postupného vymezení společné obranné politiky, která by mohla vést ke společné obraně.
2. Le Statos membros appoia activemente e sin reservas le politica exterior e de securitate commun del Union, in un spirito de loyalitate e solidaritate mutual, respectante le action del Union in iste dominio. 2. Členské státy aktivně a bezvýhradně podporují společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie v duchu loajality a vzájemné solidarity a respektují činnost Unie v této oblasti.
Le Statos membros se abstine de tote action contrari al interesses del Union o de tote action que pote diminuer su efficacia. Zdrží se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy Unie nebo může snižovat účinnost jejího působení.
ARTICULO I-17 Článek I-17
Dominios de actiones de appoio, coordination o complemento Oblasti podpůrné, koordinační a doplňkové činnosti
1. Le Union dispone de competentia pro prender actiones de appoio, de coordination o de action complementari. Unie má pravomoc vyvíjet podpůrnou, koordinační a doplňkovou činnost.
Le dominios de iste actiones es, al nivello europee: Oblasti této činnosti na evropské úrovni jsou
a) protection e melioration del sanitate human; a) ochrana a zlepšování lidského zdraví;
b) industria; b) průmysl;
c) cultura; c) kultura;
d) tourismo; d) cestovní ruch;
e) education, juventute, sport e formation professional; e) všeobecné vzdělávání, mládež, sport a odborné vzdělávání;
f) protection civil; f) civilní ochrana;
g) cooperation administrative. g) správní spolupráce.
ARTICULO I-18 Článek I-18
Clausula de flexibilitate Doložka flexibility
1. Quando on considera necessari un action del Union in le quadro definite in le Parte III, pro obtener un del objectivos fixate per le Constitution, sin que le Constitution ha previdite le poteres necessari, le Consilio de Ministros, per unanimitate, per proposition del Commission e previe approbation del Parlamento Europee, adopta le mesuras appropriate. 1. Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů stanovených Ústavou je nezbytná určitá činnost Unie v rámci politik vymezených v části III a Ústava k této činnosti neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada ministrů na návrh Evropské komise a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu jednomyslně vhodná opatření.
2. Le Commission Europee, in le quadro del procedura de controlo del principio de subsidiaritate mentionate in le articulo I11(3), indica al parlamentos national del Statos membros le propositiones fundate super le articulo presente. 2. V rámci postupu pro kontrolu zásady subsidiarity podle čl. I-11 odst. 3 upozorní Evropská komise vnitrostátní parlamenty členských států na návrhy založené na tomto článku.
3. Le mesuras fundate super le presente articulo non pote comportar un harmonisation del dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros, in le casos in le quales le Constitution exclude un tal harmonisation. 3. Opatření založená na tomto článku nesmějí harmonizovat právní předpisy členských států v případech, kdy Ústava tuto harmonizaci vylučuje.
TITULO IV HLAVA IV
INSTITUTIONES E ORGANOS DEL UNION ORGÁNY A INSTITUCE UNIE
CAPITULO I KAPITOLA I
LE QUADRO INSTITUTIONAL INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC
ARTICULO I-19 Článek I-19
Institutiones del Union Orgány Unie
1. Le Union dispone de un quadro institutional que ha como scopo: 1. Unie má institucionální rámec, jehož cílem je —
promover su valores; podporovat její hodnoty,
prosequer su objectivos; — sledovat její cíle,
servir su interesses, los de su citatanos e los del Statos membros; — sloužit jejím zájmům, zájmům jejích občanů a zájmům členských států, —
garantir le coherentia, le efficacia e le continuitate de su politicas e actiones. zajišťovat soudržnost, účinnost a kontinuitu jejích politik a činností.
Iste quadro institutional es formate per: Tento institucionální rámec tvoří —
le Parlamento Europee, Evropský parlament,
le Consilio Europee, — Evropská rada,
le Consilio de Ministros (infra denominate “Consilio”), — Rada ministrů (dále jen „Rada“),
le Commission Europee (infra denominate “Commission”), — Evropská komise (dále jen „Komise“),
le Tribunal de Justitia del Union Europee. — Soudní dvůr Evropské unie.
2. Cata institution age intra le limites del competentias que on lo attribue in le Constitution, in conformitate con le proceduras e conditiones mentionate in le Constitution. 2. Každý orgán jedná v mezích působnosti svěřené mu Ústavou a v souladu s postupy a podmínkami v ní uvedenými.
Le institutiones mantene inter se un cooperation loyal. Orgány mezi sebou loajálně spolupracují.
ARTICULO I-20 Článek I-20
Le Parlamento Europee Evropský parlament
1. Le Parlamento Europee exerce, junctemente con le Consilio, le function legislative e le function budgetari. 1. Evropský parlament vykonává společně s Radou legislativní a rozpočtovou funkci.
Illo exerce functiones de controlo politic e functiones consultative a conditiones previste per le Constitution. Vykonává funkce politické kontroly a konzultace v souladu s podmínkami stanovenými Ústavou.
Le Parlamento elige le Presidente del Commission Europee. Volí předsedu Komise.
2. Le Parlamento Europee es componite de representantes de citatanos del Union. 2. Evropský parlament se skládá ze zástupců občanů Unie.
Su numero non debe exceder septe centos cinquanta. Jejich počet nesmí překročit sedm set padesát.
Le representation del citatanos es in modo de proportionalitate decrescente, con un minimo de sex deputatos per Stato membro. Zastoupení občanů je zajištěno poměrným sestupným způsobem, přičemž je stanovena minimální hranice šesti členů na členský stát.
On non assigna a alcun Stato membro plus de novanta sex sedes. Žádnému členskému státu nesmí být přiděleno více než devadesát šest míst.
Le Consilio Europee adopta per unanimitate, per initiativa del Parlamento Europee e con su approbation, un decision europee que establi le composition del Parlamento Europee conformemente con le principios al quales le prime paragrapho refere. Evropská rada přijme z podnětu Evropského parlamentu a s jeho souhlasem jednomyslně evropské rozhodnutí, kterým stanoví složení Evropského parlamentu, při dodržení zásad uvedených v prvním pododstavci.
3. Le deputatos del Parlamento Europee es eligite per suffragio universal directe, libere e secrete, pro un periodo de cinque annos. 3. Členové Evropského parlamentu jsou voleni na dobu pěti let ve všeobecných a přímých volbách svobodným a tajným hlasováním.
4. Le Parlamento Europee elige su Presidente e su presidium inter su deputatos. 4. Evropský parlament volí ze svých členů předsedu a předsednictvo.
ARTICULO I-21 Článek I-21
Le Consilio Europee Evropská rada
1. Le Consilio Europee da al Union le impulsos necessari pro su disveloppamento e defini su orientationes e prioritates politic general. 1. Evropská rada dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry a priority.
Illo non exerce function legislative. Nevykonává legislativní funkci.
2. Le Consilio Europee es componite del chefes de Stato o de Governamento del Statos membros, assi como de su Presidente e del Presidente del Commission. 2. Evropskou radu tvoří hlavy států nebo předsedové vlád členských států společně s jejím předsedou a předsedou Komise.
Le Ministro de Affaires Exterior del Union participa in su labores. Jejího jednání se účastní ministr zahraničních věcí Unie.
3. Le Consilio Europee se reuni cata trimestre convocate per su Presidente. 3. Evropská rada zasedá každé tři měsíce; svolává ji její předseda.
Quando le ordine del die lo exige, le membros del Consilio Europee pote decider que cata membro del Consilio pote esser assistite per un ministro e, in le caso del Presidente del Commission, per un membro del Commission. Vyžaduje-li to pořad jednání, mohou členové Evropské rady rozhodnout, že každému z nich bude nápomocen některý ministr a v případě předsedy Komise některý člen Komise.
Quando le situation lo exige, le Presidente convoca un reunion extraordinari del Consilio Europee. Vyžaduje-li to situace, svolá předseda mimořádné zasedání Evropské rady.
4. Le Consilio Europee prende decisiones per consenso, salvo quando le Constitution dispone alteremente. 4. Nestanoví-li Ústava jinak, rozhoduje Evropská rada konsensem.
ARTICULO I-22 Článek I-22
Le Presidente del Consilio Europee Předseda Evropské rady
1. Le Consilio Europee elige su Presidente per majoritate qualificate pro un mandato de duo annos e medie, que es renovabile un sol vice. 1. Evropská rada volí svého předsedu kvalifikovanou většinou na dobu dva a půl roku s tím, že může být zvolen dvakrát po sobě.
In caso de serie impedimento o falta grave, le Consilio Europee pote poner fin a su mandato per le mesme procedura. V případě překážky nebo závažného pochybení může Evropská rada stejným postupem jeho funkční období ukončit.
2. Le Presidente del Consilio Europee: 2. Předseda Evropské rady
a) preside e anima le labores del Consilio Europee; a) předsedá Evropské radě a vede její jednání,
b) se incarga del preparation e continuitate del labores del Consilio Europee, in collaboration con le Presidente del Commission, e super le base del labores del Consilio de Affaires General; b) ve spolupráci s předsedou Komise a na základě práce Rady pro obecné záležitosti zajišťuje přípravu a kontinuitu jednání Evropské rady,
c) se effortia pro facilitar le cohesion e le consenso in le sino del Consilio Europee; c) usiluje o usnadnění soudržnosti a konsensu uvnitř Evropské rady,
d) presenta un reporto al Parlamento Europee post cata incontro del Consilio Europee. d) po každém zasedání Evropské rady předkládá zprávu Evropskému parlamentu.
Le Presidente del Consilio Europee assume, a su nivello e qualitate, le representation externe del Union in le affaires de politica exterior e de securitate commun, sin prejudicio del attributiones del Ministro de Affaires Exterior del Union. Předseda Evropské rady zajišťuje na své úrovni a v této funkci vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž jsou dotčeny pravomoci ministra zahraničních věcí Unie.
3. Le Presidente del Consilio Europee non pote exercer un mandato national. 3. Předseda Evropské rady nesmí zastávat žádnou vnitrostátní funkci.
ARTICULO I-23 Článek I-23
Le Consilio de Ministros Rada ministrů
1. Le Consilio exerce, conjunctemente con le Parlamento Europee, le function legislative, le function budgetari e le functiones de definition de politica e de coordination, in conformitate con conditiones fixate per le Constitution. 1. Rada vykonává společně s Evropským parlamentem legislativní a rozpočtovou funkci. Vykonává funkce vymezování politik a koordinace v souladu s podmínkami stanovenými Ústavou.
2. Le Consilio es componite de un representante de cata Stato membro, a nivello ministerial, autorisate a facer decisiones obligatori pro le Governamento del Stato membro que ille o illa representa, e a exercer su derecto de voto. 2. Rada se skládá z jednoho zástupce každého členského státu na ministerské úrovni zmocněného zavazovat vládu členského státu, který zastupuje, a vykonávat hlasovací právo.
3. Le Consilio de Ministros prende decisiones per majoritate qualificate, salvo quando le Constitution dispone alteremente. 3. Nestanoví-li Ústava jinak, rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou.
ARTICULO I-24 Článek I-24
Formationes del Consilio de Ministros Složení Rady ministrů
1. Le Consilio se reuni in varie formationes. 1. Rada zasedá v různých složeních.
2. Le Consilio de Affaires General assecura le coherentia del labores del varie formationes del Consilio. 2. Rada pro obecné záležitosti zajišťuje soudržnost prací jednotlivých složení Rady.
Illo prepara le reuniones del Consilio Europee conjunctemente con le Presidente del Consilio Europee e le Commission. Ve spojení s předsedou Evropské rady a Komisí připravuje zasedání Evropské rady a zajišťuje jejich návaznost.
3. Le Consilio de Affaires Exterior elabora le action externe del Union secundo le lineas strategic definite per le Consilio Europee e assecura le coherentia del actiones del Union. 3. Rada pro zahraniční věci vytváří vnější činnost Unie podle strategických směrů vymezených Evropskou radou a zajišťuje soudržnost činnosti Unie.
4. Le Consilio Europee adopta per majoritate qualificate un decision europee establiente le relation del altere formationes del Consilio. 4. Evropská rada přijme kvalifikovanou většinou evropské rozhodnutí, kterým stanoví seznam dalších složení Rady.
5. Un Committee de Representantes Permanente del Governamentos del Statos membros se carga de preparar le labores del Consilio. 5. Výbor stálých zástupců vlád členských států odpovídá za přípravu prací Rady.
6. Le reuniones del Consilio es public quando illo delibera e vota re un projecto de acto legislative. 6. Rada zasedá veřejně, pokud projednává návrh legislativního aktu a hlasuje o něm.
Con iste fin, cata session del Consilio se divide in duo partes, dedicate respectivemente al deliberationes re le actos legislative del Union e al activitates non-legislative. Za tímto účelem je každé zasedání Rady rozděleno na dvě části, kdy první je určena k projednávání legislativní aktů Unie a druhá nelegislativním činnostem.
7. Le Presidentia del formationes del Consilio, con exception del Presidentia de Affaires Exterior, es assumite per le representantes del Statos membros in le Consilio secundo un systema de rotation equal, in conformitate con le conditiones previste per un decision europee del Consilio Europee. 7. Předsednictví jednotlivých složení Rady, s výjimkou složení pro zahraniční věci, zajišťují zástupci členských států v Radě na základě systému rovné rotace v souladu s podmínkami stanovenými evropským rozhodnutím Evropské rady.
Le Consilio Europee prende decision per majoritate qualificate. Evropská rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.
ARTICULO I-25 Článek I-25
Definition del majoritate qualificate in le Consilio Europee e in le Consilio Vymezení kvalifikované většiny v Evropské radě a v Radě
1. Le majoritate qualificate se defini como al minus 55% del membros del Consilio, con un minimo de 15 membros del Consilio, qui debe representar Statos membros que insimul contine al minus 65% del population del Union. 1. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % členů Rady, tvořených nejméně patnácti z nich a zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.
Un minoritate blocante debe comprehender al minus quatro membros del Consilio; si iste numero de quatro non es attingite, le majoritate qualificate es considerate obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně čtyři členové Rady, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
2. Nonobstante lo que es disponite in le paragrapho 1, quando le Consilio non prende decision re un proposition del Commission o del Ministro de Affaires Exterior del Union, le majoritate qualificate se defini como al minus 72% del membros del Consilio que representa Statos membros con al minus 65% del population del Union. 2. Odchylně od odstavce 1, pokud Rada nerozhoduje na návrh Komise nebo ministra zahraničních věcí Unie, je kvalifikovaná většina vymezena jako nejméně 72 % členů Rady zastupujících členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva Unie.
3. Le paragraphos 1 e 2 se applica al Consilio Europee quando illo decide per majoritate qualificate. 3. Odstavce 1 a 2 se vztahují na Evropskou radu, pokud rozhoduje kvalifikovanou většinou.
4. Le Presidente del Consilio Europee e le Presidente del Commission non participa in le votationes del Consilio Europee. 4. V Evropské radě se její předseda a předseda Komise neúčastní hlasování.
ARTICULO I-26 Článek I-26
Le Commission Europee Evropská komise
1. Le Commission promove le interesse general del Union e prende le initiativas adequate con iste fin. 1. Komise podporuje obecný zájem Unie a k tomuto účelu činí vhodné podněty.
Le Commission survelia le application del Constitution e del dispositiones adoptate per le institutiones in virtute del Constitution. Zajišťuje uplatňování Ústavy a opatření přijatých orgány na jejím základě.
Illo survelia le application del Derecto del Union sub le controlo del Tribunal de Justitia del Union Europee. Pod kontrolou Soudního dvora Evropské unie dohlíží na uplatňování práva Unie.
Illo executa le budget e gere le programmas. Plní rozpočet a řídí programy.
Illo exerce le functiones de coordination, de execution e gestion, in conformitate con le conditiones previste per le Constitution. Vykonává koordinační, výkonné a řídící funkce v souladu s podmínkami stanovenými Ústavou.
Con exception del politica exterior e del securitate commun e del altere casos previste per le Constitution, le Commission assume le representation externe del Union. S výjimkou společné zahraniční a bezpečnostní politiky a dalších případů uvedených v Ústavě zajišťuje vnější zastupování Unie.
Illo prende le initiativas del programmation annual e pluriannual del Union con le scopo de attinger accordos interinstitutional. Činí podněty k přijímání jednoletých a víceletých programů Unie s cílem dosáhnout interinstitucionálních dohod.
2. Le actos legislative del Union debe esser adoptate per proposition del Commission, salvo si le Constitution dispone alteremente. 2. Nestanoví-li Ústava jinak, mohou být legislativní akty Unie přijaty pouze na návrh Komise.
Le altere actos es adoptate per proposition del Commission quando le Constitution lo prescribe assi. Ostatní akty se přijímají na návrh Komise, pokud tak Ústava stanoví.
3. Le mandato del Commission es cinque annos. 3. Funkční období Komise je pětileté.
4. Le membros del Commission es eligite in ration de lor competentia general e de lor ingagiamento europee e inter personas cuje independentia es garantite. 4. Členové Komise jsou vybíráni podle celkové způsobilosti a evropanství z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti.
5. Le prime Commission nominate, in conformitate con lo que es disponite in le Constitution, es componite de un citatano de cata Stato membro, includite le Presidente e le Ministro de Affaires Exterior del Union, qui es un de su Vicepresidentes. 5. První Komise jmenovaná podle Ústavy se skládá z jednoho státního příslušníka z každého členského státu, včetně jejího předsedy a ministra zahraničních věcí Unie, který je jedním z jejích místopředsedů.
6. Ab le fin del mandato del Commission mentionate in le paragrapho 5, le Commission es componite de un numero de membros correspondente al duo tertios del numero de Statos membros, que include su Presidente e le Ministro de Affaires Exterior del Union, a minus que le Consilio Europee per unanimitate decide modificar iste numero. 6. Od konce funkčního období Komise uvedené v odstavci 5 se Komise včetně předsedy a ministra zahraničních věcí Unie skládá z takového počtu členů, který odpovídá dvěma třetinám počtu členských států, nerozhodne-li Rada jednomyslně o změně tohoto počtu.
Le membros del Commission es selectionate inter le citatanos del Statos membros secundo un systema de rotation equal inter le Statos membros. Členové Komise jsou vybíráni ze státních příslušníků členských států na základě systému rovné rotace mezi členskými státy.
Iste systema es establite per un decision europee adoptate per unanimitate per le Consilio Europee e in conformitate con le sequente principios: Tento systém se stanoví evropským rozhodnutím přijatým jednomyslně Evropskou radou na základě těchto zásad:
a) le Statos membros es tractate absolutemente equalmente pro le determination e duration de lor membrato in le Commission. a) členské státy jsou s ohledem na pořadí a dobu působení svých státních příslušníků jako členů Komise naprosto rovnocenné;
In consequentia, le differentia inter le numero total de periodos de mandato pro citatanos de duo Statos membros nunquam debe esser superior a un. v důsledku toho rozdíl mezi celkovými počty funkčních období vykonávaných státními příslušníky jakýchkoli dvou členských států nesmí být nikdy vyšší než jedna;
b) Salvo le puncto a), cata uno del successive Commissiones es constituite de tal modo que illo reflecte de maniera satisfactori le diversitate demographic e geographic del insimul del Statos membros. b) s výhradou písmene a) je každá následující Komise složena tak, aby uspokojivým způsobem odrážela demografickou a zeměpisnou různorodost všech členských států.
7. Le Commission exerce su responsabilitates con absolute independentia. 7. Komise vykonává své funkce zcela nezávisle.
Sin prejudicio del articulo I-28(2), le membros del Commission sollicita o accepta instructiones de necun governamento, institution, organo o organismo. Aniž je dotčen čl. I-28 odst. 2, členové Komise nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu.
Le membros del Commission se abstine de tote action incompatibile con lor obligationes o con le execution de lor functiones. Zdrží se jakéhokoli jednání neslučitelného s povahou své funkce nebo plněním svých úkolů.
8. Le Commission ha un responsabilitate collective ante le Parlamento Europee. 8. Komise je jako sbor odpovědná Evropskému parlamentu.
Le Parlamento Europee pote adoptar un motion de censura contra le Commission in conformitate con le articulo III-340. V souladu s článkem III-340 může Evropský parlament navrhnout vyslovení nedůvěry Komisi.
Si un tal motion es approbate, le membros del Commission debe dimitter se collectivemente de lor cargas e le Ministro de Affaires Exterior del Union debe dimitter se del carga que ille exerce in le Commission. V případě přijetí tohoto návrhu členové Komise kolektivně odstoupí ze svých funkcí a ministr zahraničních věcí Unie odstoupí ze své funkce v Komisi.
ARTICULO I-27 Článek I-27
Le Presidente del Commission Europee Předseda Evropské komise
1. In consideration del resultato del electiones al Parlamento Europee e post consultationes appropriate, le Consilio Europee propone al Parlamento Europee, per majoritate qualificate, un candidato al function de Presidente del Commission. 1. S přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích navrhne Evropská rada kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu kandidáta na funkci předsedy Komise.
Le Parlamento Europee elige le candidato per majoritate de su membros. Tohoto kandidáta zvolí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů.
In le caso que le candidato non ha iste majoritate, le Consilio Europee propone al Parlamento un nove candidato intra un mense, per le mesme procedura. Nezíská-li potřebnou většinu, navrhne Evropská rada do jednoho měsíce kvalifikovanou většinou nového kandidáta, který bude zvolen Evropským parlamentem stejným postupem.
2. Le Consilio, in accordo commun con le Presidente eligite, adopta le lista de altere personalitates que le Consilio propone nominar como membros del Commission. 2. Rada společnou dohodou se zvoleným předsedou přijme seznam dalších osob, které navrhuje jmenovat členy Komise.
Iste personas es selectionate super le base de propositiones presentate per le Statos membros, in conformitate con le criterios mentionate in le articulo I-26(4) e in le secunde parte de I-26(6). Budou vybráni na základě návrhů členských států v souladu s kritérii uvedenými v čl. I-26 odst. 4 a odst. 6 druhém pododstavci.
Le Presidente, le Ministro de Affaires Exterior del Union e le altere membros del Commission se submitte collectivemente a un voto de approbation del Parlamento Europee. Předseda, ministr zahraničních věcí Unie a ostatní členové Komise podléhají jako sbor schválení Evropským parlamentem.
Super le base de iste approbation, le Commission es nominate per le Consilio Europee, per majoritate qualificate. Na základě tohoto schválení jmenuje Evropská rada Komisi kvalifikovanou většinou.
3. Le Presidente del Commission: 3. Předseda Komise
a) defini le orientationes pro missiones del Commission; a) vymezuje směry, v jejichž rámci Komise plní své úkoly;
b) determina le organisation interne del Commission a fin de assecurar le coherentia, efficacia e collegialitate de su actiones; b) rozhoduje o vnitřní organizaci Komise, aby zajistil soudržnost, výkonnost a kolegialitu její činnosti;
c) nomina le Vicepresidentes, distincte del Ministro de Affaires Exterior del Union, inter le membros del Commission. c) jmenuje místopředsedy, kromě ministra zahraničních věcí Unie, z řad členů Komise.
Un membro del Commission presenta su dimission, si le Presidente lo demanda. Člen Komise odstoupí, pokud jej k tomu předseda vyzve.
Le Ministro de Affaires Exterior del Union presenta su dimission, si le Presidente lo demanda, in conformitate con le procedura establite in le articulo I-28(1). Ministr zahraničních věcí Unie odstoupí postupem podle čl. I-28 odst. 1, pokud jej k tomu předseda vyzve.
ARTICULO I-28 Článek I-28
Le Ministro de Affaires Exterior del Union Ministr zahraničních věcí Unie
1. Per majoritate qualificate e con le approbation del Presidente del Commission, le Consilio Europee nomina le Ministro de Affaires Exterior del Union. 1. Evropská rada jmenuje se souhlasem předsedy Komise kvalifikovanou většinou ministra zahraničních věcí Unie.
Le Consilio Europee pote poner fin a su mandato per le mesme procedura. Evropská rada může jeho funkční období stejným postupem ukončit.
2. Le Ministro de Affaires Exterior del Union conduce le politica exterior e de securitate commun del Union. 2. Ministr zahraničních věcí Unie vede společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Unie.
Ille contribue con su propositiones pro elaborar iste politica exterior e ille lo executa como mandatario del Consilio. Přispívá svými návrhy k vytváření této politiky a provádí ji jako zmocněnec Rady.
Ille age del mesme modo in relation con le politica de securitate e defensa commun. Stejně jedná i v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky.
3. Le Ministro de Affaires Exterior del Union preside le Consilio de Affaires Exterior. 3. Ministr zahraničních věcí Unie předsedá Radě pro zahraniční věci.
4. Le Ministro de Affaires Exterior del Union es un del Vicepresidentes del Commission. 4. Ministr zahraničních věcí Unie je jedním z místopředsedů Komise.
Ille velia le coherentia del action externe del Union. Zajišťuje soudržnost vnější činnosti Unie.
In le Commission ille se incarga del responsabilitates que incumbe al Commission in le campo del relationes externe pro coordinar le altere aspectos del action externe del Union. V rámci Komise odpovídá za úkoly, které jí přísluší v oblasti vnějších vztahů a za koordinaci dalších hledisek vnější činnosti Unie.
In le exercitio de iste responsabilitates intra le Commission, e exclusivemente pro iste sorta de responsabilitates, le Ministro de Affaires Exterior del Union es subjecte al proceduras que regula le functionamento del Commission, in tanto que isto es compatibile con le paragraphos 2 e 3. Při plnění těchto úkolů v Komisi, a pouze pro tyto úkoly, podléhá ministr zahraničních věcí Unie postupům, které upravují fungování Komise, v rozsahu, v jakém je to slučitelné s odstavci 2 a 3.
ARTICULO I-29 Článek I-29
Le Tribunal de Justitia del Union Europee Soudní dvůr Evropské unie
1. Le Tribunal de Justitia del Union Europee comprehende le Tribunal de Justitia, le Tribunal General e le tribunales specialisate. 1. Soudní dvůr Evropské unie se skládá ze Soudního dvora, Tribunálu a specializovaných soudů.
Illo garanti le respecto de derecto in le interpretation e application del Constitution. Zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění Ústavy.
Le Statos membros establi le remedios jurisdictional necessari pro garantir un jurisdiction efficiente in le sectores coperite per le Derecto del Union. Členské státy stanoví prostředky nezbytné k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie.
2. Le Tribunal de Justitia es componite de un judice de cata Stato membro. 2. Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z každého členského státu.
Illo es assistite per advocatos general. Jsou mu nápomocni generální advokáti.
Le Tribunal General dispone de al minus un judice per Stato membro. Tribunál se skládá z nejméně jednoho soudce z každého členského státu.
Le judices e le advocatos general del Tribunal de Justitia e le judices del Tribunal General es eligite inter personas qui offere plen garantia de independentia e qui satisface le conditiones requirite in le articulos III-355 e III-356. Soudci a generální advokáti Soudního dvora a soudci Tribunálu jsou vybíráni z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti a které splňují požadavky článků III-355 a III-356.
Illes es appunctate in accordo commun per le governamentos del Statos membros pro un mandato de sex annos. Jsou jmenováni vzájemnou dohodou vlád členských států na dobu šesti let.
Le judices e le advocatos sortiente pote esser nominate de novo. Soudci a generální advokáti mohou být jmenováni opakovaně.
3. Le Tribunal de Justitia del Union Europee decide in conformitate con le Parte III: 3. Soudní dvůr Evropské unie rozhoduje v souladu s částí III
a) re le recursos presentate per un Stato membro, per un institution o per personas physic o juridic; a) o žalobách podaných členským státem, orgánem nebo fyzickými či právnickými osobami,
b) con character prejudicial, per petition de organos jurisdictional national, re le interpretation del Derecto del Union o re le validitate del actos adoptate per le institutiones; b) na žádost vnitrostátních soudů o předběžných otázkách týkajících se výkladu práva Unie nebo platnosti aktů přijatých orgány,
c) in le altere casos previste per le Constitution. c) v ostatních případech uvedených v Ústavě.
CAPITULO II KAPITOLA II
ALTERE INSTITUTIONES E ORGANOS CONSULTATIVE DEL UNION OSTATNÍ ORGÁNY A PORADNÍ INSTITUCE UNIE
ARTICULO I-30 Článek I-30
Le Banca Central Europee Evropská centrální banka
1. Le Banca Central Europee e le bancas central national forma le Systema Europee de Bancas Central. 1. Evropská centrální banka a národní centrální banky tvoří Evropský systém centrálních bank.
Le Banca Central Europee e le bancas central national del Statos membros cuje moneta es le euro, le quales constitue le Eurosystema, exerce le politica monetari del Union. Evropská centrální banka a národní centrální banky členských států, jejichž měnou je euro, tvoří Eurosystém a řídí měnovou politiku Unie.
2. Le Systema Europee de Bancas Central es dirigite per le organos de decision del Banca Central Europee. 2. Evropský systém centrálních bank je řízen rozhodovacími orgány Evropské centrální banky.
Le objectivo principal del Systema Europee de Bancas Central es mantener le stabilitate del precios. Prvořadým cílem Evropského systému centrálních bank je udržovat cenovou stabilitu.
Sin prejudicio de iste objectivo, illo presta appoio al politicas economic general del Union pro contribuer al realisation del objectivos del Union. Aniž je dotčen tento cíl, podporuje obecné hospodářské politiky v Unii se záměrem přispět k dosažení jejích cílů.
Illo realisa tote le altere missiones de un banca central in conformitate con le Parte III e con le Statutos del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee. Plní všechny ostatní úkoly centrální banky v souladu s částí III a se statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
3. Le Banca Central Europee es un institution. 3. Evropská centrální banka je orgánem.
Illo ha personalitate juridic. Má právní subjektivitu.
Illo ha le unic habilitate a autorisar le emission del euro. Pouze ona může povolovat vydávání eura.
Illo es independente in le exercitio de su competentias e in le gestion de su financias. Je nezávislá při výkonu svých pravomocí a správě svých financí.
Le institutiones, organos e organismos del Union e le governamentos del Statos membros respecta iste independentia. Orgány, instituce a jiné subjekty Unie, jakož i vlády členských států respektují tuto nezávislost.
4. Le Banca Central Europee adopta le mesuras necessari pro le complimento de su commissiones in conformitate con le articulos III-185 a III-191 e III-196 e con le conditiones establite in le Statutos del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee. 4. Evropská centrální banka přijímá opatření nezbytná k plnění svých úkolů podle článků III-185 až III-191 a III-196 a za podmínek stanovených statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
In conformitate con le articulos mentionate, le Statos membros cuje moneta non es le euro, e anque lor bancas central, mantene lor competentias in le dominio monetari. V souladu s týmiž články si členské státy, jejichž měnou není euro, a jejich centrální banky ponechávají své pravomoci v měnové oblasti.
5. In le dominios de su competentia, on consulta le Banca Central Europee concernente cata projecto de acto del Union e anque concernente cata projecto de regulamentation al nivello national. Le Banca pote dar su aviso. 5. Evropská centrální banka je v oblastech spadajících do její působnosti konzultována ke každému návrhu aktu Unie a ke každému návrhu úpravy na vnitrostátní úrovni a může předkládat stanoviska.
6. Le organos de decision del Banca Central Europee, lor composition e lor conditiones de functionamento es definite in le articulos III-192, III-193, III-382 e III-383 e anque in le Statutos del Systema Europee de Bancas Central e del Banca Central Europee. 6. Rozhodovací orgány Evropské centrální banky, jejich složení a způsob fungování jsou vymezeny v článcích III-382 a III-383 a ve statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.
ARTICULO I-31 Článek I-31
Le Tribunal de Contos Účetní dvůr
1. Le Tribunal de Contos es un institution. 1. Účetní dvůr je orgánem.
Illo effectua le controlo del contos del Union. Provádí kontrolu účetnictví Unie.
2. Le Tribunal de Contos examina le contos del totalitate del receptas e del dispensas del Union e garanti un bon gestion financiari. 2. Přezkoumává účetnictví všech příjmů a výdajů Unie a přesvědčuje se o řádnosti finančního řízení.
3. Le Tribunal de Contos es componite de un citatano de cata Stato membro. 3. Skládá se z jednoho státního příslušníka každého členského státu.
Le membros del Tribunal exerce lor functiones con plen independentia, in interesse general del Union. Jeho členové vykonávají své funkce naprosto nezávisle v obecném zájmu Unie.
ARTICULO I-32 Článek I-32
Organos consultative del Union Poradní instituce Unie
1. Le Parlamento Europee, le Consilio e le Commission Europee es assistite per un Committee del Regiones e per un Committee Economic e Social, le quales exerce functiones consultative. 1. Evropskému parlamentu, Radě a Komisi jsou nápomocny Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor, které plní poradní funkce.
2. Le Committee del Regiones es componite de representantes del collectivitates regional e local que es sia titulares de un mandato electoral in un collectivitate regional o local, sia politicamente responsabile ante un assemblea eligite. 2. Výbor regionů se skládá ze zástupců regionálních a místních samosprávných celků, kteří buď mají volební mandát v některém regionálním nebo místním samosprávném celku, nebo jsou politicky odpovědní volenému shromáždění.
3. Le Committee Economic e Social es componite de representantes del organisationes de empleatores, de empleatos, e del altere sectores representative del societate civil, in particular in le dominios socio-economic, civic, professional e cultural. 3. Hospodářský a sociální výbor se skládá ze zástupců organizací zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších subjektů zastupujících občanskou společnost, zejména v sociálněhospodářské, občanské, profesní a kulturní oblasti.
4. Le membros del Committee de Regiones e del Committee Economic e Social non es ligate per alcun mandato imperative. 4. Členové Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru nejsou vázáni žádnými příkazy.
Illes exerce lor functiones con plen independentia in le interesse general del Union. Vykonávají svou funkci zcela nezávisle v obecném zájmu Unie.
5. Le regulas relative al composition de iste Committees, al designation de lor membros, lor competentias e a lor attributiones e functionamento, es definite in le articulos III-386 a III-392. 5. Pravidla týkající se složení těchto výborů, jmenování jejich členů, jejich pravomocí a fungování jsou vymezeny v článcích III-386 až III-392.
Le regulas mentionate in le paragraphos 2 e 3, relative al character de lor composition, es revidite periodicamente per le Consilio pro tener conto del evolution economic, social e demographic in le Union. Rada pravidelně přezkoumává pravidla uvedená v odstavcích 2 a 3, která se týkají jejich složení, aby zohlednila hospodářský, sociální a demografický vývoj v Unii.
Le Consilio, per proposition del Commission, adopta decisiones europee pro iste scopo. K tomuto účelu přijímá Rada na návrh Komise evropská rozhodnutí.
TITULO V HLAVA V
EXERCITIO DEL COMPETENTIAS DEL UNION VÝKON PRAVOMOCÍ UNIE
CAPITULO I KAPITOLA I
DISPOSITIONES COMMUN SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
ARTICULO I-33 Článek I-33
Actos juridic del Union Právní akty Unie
1. Pro exercer le competentias del Union le institutiones utilisa le sequente instrumentos juridic, in conformitate con lo que es disponite in le Parte III: le lege europee, le legequadro europee, le regulamento europee, le decision europee, le recommendationes, e le avisos. 1. Pro výkon pravomocí Unie využívají orgány v souladu s částí III jako právní nástroje evropské zákony, evropské rámcové zákony, evropská nařízení, evropská rozhodnutí, doporučení a stanoviska.
Le lege europee es un acto legislative de portata general. Evropský zákon je legislativní akt s obecnou působností.
Illo es obligatori in tote su elementos e directemente applicabile in cata Stato membro. Je závazný v celém rozsahu a přímo použitelný ve všech členských státech.
Le lege-quadro europee es un acto legislative que obliga le Stato membro destinatario quanto al resultato a attinger, ma lassante al autoritates national le competentia de eliger le forma e le medios. Evropský rámcový zákon je legislativní akt, který je závazný pro každý členský stát, kterému je určen, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků pro dosažení výsledku se ponechává vnitrostátním orgánům.
Le regulamento europee es un acto nonlegislative de portata general que ha pro objecto le execution de actos legislative e de certe dispositiones del Constitution. Evropské nařízení je nelegislativní akt s obecnou působností určený k provádění legislativních aktů a některých ustanovení Ústavy.
Illo pote sia esser obligatori in tote su elementos e directemente applicabile in cata Stato membro, sia obligar cata Stato membro destinatario quanto al resultato a attinger, ma lassante al autoritates national le competentia de eliger le forma e le medios. Může být buď závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech, nebo být závazné pro každý členský stát, kterému je určeno, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků pro dosažení výsledku se ponechává vnitrostátním orgánům.
Le decision europee es un acto non-legislative obligatori in tote su elementos. Evropské rozhodnutí je nelegislativní akt, který je závazný v celém rozsahu.
Quando illo designa destinatarios, le decision es obligatori solmente pro iste destinatarios. Pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro ně.
Le recommendationes e le avisos non ha effecto obligatori. Doporučení a stanoviska nejsou závazná.
2. Quando un proposition de acto legislative se presenta al Parlamento Europee e al Consilio, istes se abstine de adoptar actos non previste per le procedura legislative applicabile al dominio concernite. 2. Posuzují-li Evropský parlament a Rada návrh legislativního aktu, zdrží se přijetí aktů, které příslušný legislativní postup pro danou oblast nestanoví.
ARTICULO I-34 Článek I-34
Actos legislative Legislativní akty
1. Le leges e le leges-quadros europee, per proposition del Commission, es adoptate conjunctemente per le Parlamento Europee e le Consilio, in conformitate con le proceduras legislative special mentionate in le articulo III-396. 1. Evropské zákony a rámcové zákony přijímají společně Evropský parlament a Rada na návrh Komise řádným legislativním postupem podle článku III-396.
Si iste duo institutiones non perveni a un accordo, le acto in question non es adoptate. Nedospějí-li tyto dva orgány k dohodě, není dotyčný akt přijat.
2. In le casos specific mentionate in le Constitution, le leges e leges-quadros europee es adoptate per le Parlamento Europee con le participation del Consilio, o per le Consilio con le participation del Parlamento Europee, secundo proceduras legislative special. 2. Ve zvláštních případech uvedených v Ústavě přijímá evropské zákony a rámcové zákony Evropský parlament za účasti Rady nebo Rada za účasti Evropského parlamentu zvláštními legislativními postupy.
3. In le casos specific previste per le Constitution, le leges e leges-quadros europee pote esser adoptate per initiativa de un gruppo de Statos membros o del Parlamento Europee, per recommendation del Banca Central Europee, o per petition del Tribunal de Justitia del Union Europee o del Banca Europee de Investimentos. 3. Ve zvláštních případech uvedených v Ústavě mohou být evropské zákony a rámcové zákony přijímány z podnětu skupiny členských států nebo Evropského parlamentu, na doporučení Evropské centrální banky nebo na žádost Soudního dvora Evropské unie nebo Evropské investiční banky.
ARTICULO I-35 Článek I-35
Actos non-legislative Nelegislativní akty
1. Le Consilio Europee adopta decisiones europee in le casos mentionate in le Constitution. 1. Evropská rada přijímá evropská rozhodnutí v případech uvedených v Ústavě.
2. Le Consilio e le Commission, in particular in le casos mentionate in le articulos I-36 e I-37, assi como le Banca Central Europee in le casos specific mentionate in le Constitution, adopta regulamentos o decisiones europee. 2. Rada a Komise, zejména v případech uvedených v článcích I-36 a I-37, a Evropská centrální banka ve zvláštních případech uvedených v Ústavě přijímají evropská nařízení a evropská rozhodnutí.
3. Le Consilio adopta recommendationes. 3. Rada přijímá doporučení.
Le Consilio decide, per proposition del Commission, in tote le casos in le quales le Constitution dispone que le Consilio adopta actos per proposition del Commission. Rozhoduje na návrh Komise ve všech případech, kdy má podle Ústavy přijmout akt na návrh Komise.
Le Consilio prende decision per unanimitate in le dominios pro le quales le unanimitate es requirite pro le adoption de un acto del Union. V oblastech, ve kterých je pro přijetí aktu Unie požadována jednomyslnost, rozhoduje jednomyslně.
Le Commission assi como le Banca Central Europee, in le casos specific previste per le Constitution, adopta recommendationes. Komise a ve zvláštních případech uvedených v Ústavě Evropská centrální banka přijímají doporučení.
ARTICULO I-36 Článek I-36
Regulamentos europee delegate Evropská nařízení v přenesené pravomoci
1. Le leges e le leges-quadros europee pote delegar al Commission le poter de adoptar regulamentos europee delegate que completa o modifica certe elementos non-essential del lege o del lege-quadro. 1. Evropskými zákony a evropskými rámcovými zákony lze na Komisi přenést pravomoc přijímat evropská nařízení v přenesené pravomoci, kterými se doplňují nebo pozměňují některé prvky zákona či rámcového zákona, které nejsou podstatné.
Le leges e leges-quadros europee delimita explicitemente le objectivos, le contento, le campo de application e le duration del delegation de poter. Evropské zákony a rámcové zákony výslovně vymezí cíle, obsah, rozsah a dobu trvání přenesení pravomoci.
Le regulation del elementos essential de un dominio es reservate al lege o al lege-quadro europee e, consequentemente non pote esser objecto de un delegation de poter. Podstatné prvky dané oblasti jsou vyhrazeny evropským zákonům nebo rámcovým zákonům, a nesmějí tedy být předmětem přenesení pravomoci.
2. Le leges e leges-quadros europee fixa explicitemente le conditiones al quales le delegation es subjecte, que pote esser le sequentes: 2. Evropské zákony a rámcové zákony stanoví podmínky pro přenesení pravomoci, které mohou být tyto:
a) le Parlamento Europee o le Consilio pote decider revocar le delegation; a) Evropský parlament nebo Rada mohou rozhodnout o zrušení přenesení pravomoci,
b) le regulamento europee delegate solmente pote entrar in vigor, si le Parlamento Europee o le Consilio non ha formulate objectiones intra le periodo fixate in le lege o lege-quadro europee. b) evropské nařízení v přenesené pravomoci může vstoupit v platnost pouze tehdy, nevysloví-li ve lhůtě stanovené evropským zákonem nebo rámcovým zákonem Evropský parlament nebo Rada žádné námitky.
Concernente le punctos a) e b), le Parlamento Europee decide per majoritate de su membros, e le Consilio lo face per majoritate qualificate. Pro účely písmen a) a b) se Evropský parlament usnáší většinou hlasů všech svých členů a Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.
ARTICULO I-37 Článek I-37
Actos de execution Prováděcí akty
1. Le Statos membros prende tote le mesuras de Derecto interne necessari pro le execution del actos juridicamente obligatori del Union. 1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná vnitrostátní právní opatření k provedení právně závazných aktů Unie.
2. Quando conditiones uniforme de execution del actos juridicamente obligatori del Union es necessari, iste actos confere competentias de execution al Commission, o, in casos specific debitemente justificate e in le casos mentionate in le articulo I-40, al Consilio. 2. Jsou-li pro provedení právně závazných aktů Unie nezbytné jednotné podmínky, svěří tyto akty prováděcí pravomoci Komisi nebo ve zvláštních, náležitě odůvodněných případech a v případech uvedených v článku I-40 Radě.
3. Pro le scopos de paragrapho 2, le lege europee establi previemente le regulas e principios general relative al modalitates de controlo, per le Statos membros, del exercitio del competentia de execution per le Commission. 3. Pro účely odstavce 2 evropský zákon předem stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí.
4. Le actos de execution del Union prende le forma de regulamentos europee de execution o de decisiones europee de execution. 4. Prováděcí akty Unie mají formu evropských prováděcích nařízení nebo evropských prováděcích rozhodnutí.
ARTICULO I-38 Článek I-38
Principios commun del actos juridic del Union Zásady společné právním aktům Unie
1. Quando le Constitution non establi le typo de acto que on debe adoptar, le institutiones decide in cata caso, in conformitate con proceduras applicabile e con le principio de proportionalitate mentionate in le articulo I-11. 1. Neuvádí-li Ústava druh aktu, který má být přijat, zvolí jej orgány pro jednotlivé případy v souladu s platnými postupy a se zásadou proporcionality uvedenou v článku I-11.
2. Le actos juridic debe esser motivate e referer al propositiones, initiativas, recommendationes, petitiones o avisos mentionate in le Constitution. 2. Právní akty musí obsahovat odůvodnění a odkazovat na návrhy, podněty, doporučení, žádosti nebo stanoviska požadovaná Ústavou.
ARTICULO I-39 Článek I-39
Publication e entrata in vigor Vyhlášení a vstup v platnost
1 Le leges e le leges-quadros adoptate conformemente con le procedura legislative ordinari es signate per le Presidente del Parlamento Europee e per le Presidente del Consilio. 1. Evropské zákony a rámcové zákony přijaté řádným legislativním postupem podepisuje předseda Evropského parlamentu a předseda Rady.
In le altere casos, illos es signate per le Presidente del institution que los ha adoptate. V ostatních případech je podepisuje předseda orgánu, který je přijal.
Le leges e le leges-quadros europee es publicate in le Jornal Official del Union Europee e entra in vigor al data que illos fixa o, in absentia de un data, vinti dies post lor publication. Evropské zákony a rámcové zákony se vyhlašují v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem, který je v nich stanoven, jinak dvacátým dnem po vyhlášení.
2 Le regulamentos europee e le decisiones europee que non indica destinatarios es signate per le Presidente del institution que los ha adoptate. 2. Evropská nařízení a evropská rozhodnutí, ve kterých není uvedeno, komu jsou určena, podepisuje předseda orgánu, který je přijal.
Le regulamentos europee e le decisiones europee que non indica destinatarios es publicate in le Jornal Official del Union Europee e entra in vigor al data que illos fixa o, in absentia de un data, vinti dies post lor publication. Evropská nařízení a evropská rozhodnutí, v kterých není uvedeno, komu jsou určena, se vyhlašují v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem, který je v nich stanoven, jinak dvacátým dnem po vyhlášení.
3. Le decisiones europee distincte de illos mentionate in le paragrapho 2 es notificate a lor destinatarios e ha effecto per iste notification. 3. Ostatní evropská rozhodnutí, která nejsou uvedena v odstavci 2, se oznamují těm, jimž jsou určena, a nabývají účinku tímto oznámením.
CAPITULO II KAPITOLA II
DISPOSITIONES PARTICULAR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
ARTICULO I-40 Článek I-40
Dispositiones particular relative al execution del politica exterior e de securitate commun Zvláštní ustanovení týkající se společné zahraniční a bezpečnostní politiky
1. Le Union Europee exerce un politica exterior e de securitate commun basate super le disveloppamento del solidaritate politic mutual del Statos membros, super le definition de questiones presentante un interesse general e super le obtention de un grado sempre crescente de convergentia del actiones del Statos membros. 1. Evropská unie vede společnou zahraniční a bezpečnostní politiku založenou na rozvoji vzájemné politické solidarity mezi členskými státy, na určení otázek obecného zájmu a na stále se zvyšujícím sbližování činností členských států.
2. Le Consilio Europee determina le interesses strategic del Union e fixa le objectivos de su politica exterior e de securitate commun. 2. Evropská rada určí strategické zájmy Unie a stanoví cíle její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Le Consilio elabora iste politica in le quadro del lineas strategic establite per le Consilio Europee e in conformitate con lo que es disponite in le Parte III. Rada tuto politiku vypracovává v rámci strategických směrů stanovených Evropskou radou a v souladu s částí III.
3. Le Consilio Europee e le Consilio adopta le decisiones europee necessari. 3. Evropská rada a Rada přijímají nezbytná evropská rozhodnutí.
4. Le Politica exterior e de securitate commun es executate per le Ministro de Affaires Exterior del Union e per le Statos membros utilisante le medios national e le medios del Union. 4. Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku provádí ministr zahraničních věcí Unie a členské státy za využití vnitrostátních prostředků a prostředků Unie.
5. Le Statos membros se concerta in le sino del Consilio Europee e del Consilio re tote question de politica exterior e de securitate que presenta un interesse general, a fin de establir un approche commun. 5. S cílem vymezit společný přístup vedou členské státy v Evropské radě a v Radě vzájemné konzultace o všech otázkách obecného zájmu týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Ante interprender qualcunque action super le scena international o assumer qualcunque obligation que poterea affectar le interesses del Union, cata Stato membro consulta le altere Statos in le sino del Consilio Europee o del Consilio. Dříve než členský stát podnikne jakékoli kroky na mezinárodní scéně nebo přijme jakýkoli závazek, který by mohl mít dopad na zájmy Unie, vede v Evropské radě nebo v Radě konzultace s ostatními členskými státy.
Le Statos membros garanti, per le convergentia de lor actiones, que le Union pote defender su interesses e su valores super le scena international. Sbližováním činností zajišťují členské státy, že je Unie schopná prosazovat své zájmy a hodnoty na mezinárodní scéně.
Le Statos membros es solidari inter se. Členské státy jsou mezi sebou solidární.
6. In materia de politica exterior e de securitate commun, le Consilio Europee e le Consilio adopta decisiones europee per unanimitate, salvo in le casos mentionate in le Parte III. 6. Evropská rada a Rada přijímají v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky evropská rozhodnutí jednomyslně, s výjimkou případů uvedených v části III.
Illos decide re le initiativa de un Stato membro, re le proposition del Ministro de Affaires Exterior del Union, o re le proposition de iste Ministro con le appoio del Commission. Rozhodují z podnětu členského státu, na návrh ministra zahraničních věcí Unie nebo na návrh tohoto ministra s podporou Komise.
Le leges e leges-quadros europee non se utilisa in iste materia. Evropské zákony a rámcové zákony jsou vyloučeny.
7. Le Consilio Europee pote adoptar per unanimitate un decision europee que establi que le Consilio decide per majoritate qualificate in casos distincte de illos mentionate in le Parte III. 7. Evropská rada může jednomyslně přijmout evropské rozhodnutí o tom, že Rada bude v případech jiných než uvedených v části III rozhodovat kvalifikovanou většinou.
8. On consulta periodicamente le Parlamento Europee re le aspectos principal e le optiones fundamental del politica exterior e de securitate commun. 8. Evropský parlament je pravidelně konzultován k hlavním hlediskům a základním volbám společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Le Parlamento Europee remane informate de su evolution. Je informován o jejím vývoji.
ARTICULO I-41 Článek I-41
Dispositiones particular relative al execution del politica commun de securitate e defensa Zvláštní ustanovení týkající se společné bezpečnostní a obranné politiky
1. Le politica commun de securitate e defensa forma parte integrante del politica exterior e de securitate commun. 1. Společná bezpečnostní a obranná politika je nedílnou součástí společné zahraniční a bezpečnostní politiky.
Illo offere al Union un capacitate operative per medios civil e militar. Zajišťuje Unii operativní schopnost, která se opírá o civilní a vojenské prostředky.
Le Union pote recurrer a iste medios in missiones foras del Union que ha como objectivo garantir le mantenimento del pace, le prevention de conflictos e le reinfortiamento del securitate international, in conformitate con le principios del Charta del Nationes Unite. Unie je může použít pro mise vedené mimo území Unie k udržení míru, předcházení konfliktům a posílení mezinárodní bezpečnosti v souladu se zásadami Charty Organizace spojených národů.
Le execution de iste cargas se basa super le capacitates offerite per le Statos membros. Plnění těchto úkolů je založeno na využití kapacit poskytnutých členskými státy.
2. Le politica commun de securitate e defensa include le definition progressive de un politica commun de defensa del Union. 2. Společná bezpečnostní a obranná politika zahrnuje postupné vymezení rámce společné obranné politiky Unie.
Isto conduce a un defensa commun, quando le Consilio Europee lo ha decidite per unanimitate. Ta povede ke společné obraně, jakmile o tom Evropská rada jednomyslně rozhodne.
In iste caso, le Consilio Europee recommenda al Statos membros que illos adopta un decision in iste senso in conformitate con lor respective regulas constitutional. V tomto případě doporučí členským státům přijetí takového rozhodnutí v souladu s jejich ústavními předpisy.
Le politica del Union in le senso del presente articulo non affecta le character specific del politica de securitate e de defensa de certe Statos membros. Illo respecta le obligationes derivate del Tractato del Atlantico Nordic pro certe Statos membros que considera que lor defensa commun se realisa in le quadro del Organisation del Tractato del Atlantico Nordic, e illo es compatibile con le politica commun de securitate e de defensa adoptate in iste contexto. Politika Unie podle tohoto článku se nedotýká zvláštní povahy bezpečnostní a obranné politiky některých členských států a uznává závazky některých členských států uskutečňujících svou společnou obranu v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy, které vyplývají ze Severoatlantické smlouvy, a je v souladu se společnou bezpečnostní a obrannou politikou vytvořenou v tomto rámci.
3. Le Statos membros pone al disposition del Union, pro le execution del politica commun de securitate e de defensa, capacitates civil e militar pro contribuer al objectivos definite per le Consilio de Ministros. 3. Pro provádění společné bezpečnostní a obranné politiky dávají členské státy Unii k dispozici civilní a vojenské kapacity, aby přispěly k plnění cílů vymezených Radou.
Le Statos membros que constitue inter se fortias multinational pote anque poner los al disposition del politica commun de securitate e de defensa. Členské státy, které mezi sebou ustavily mnohonárodní síly, je mohou rovněž dát k dispozici společné bezpečnostní a obranné politice.
Le Statos membros se obliga a meliorar progressivemente lor capacitates militar. Členské státy se zavazují, že budou své vojenské kapacity postupně zdokonalovat.
On crea un Agentia in le campo del disveloppamento del capacitates de defensa, de recerca, de acquisitiones e del armamento (Agentia Europee de Defensa) pro identificar le necessitates operative, promover mesuras pro satisfacer los, contribuer a identificar e, in su caso, applicar qualcunque disposition opportun pro reinfortiar le base industrial e technologic in le sector del defensa, pro participar in le definition de un politica europee de capacitates e de armamento, e pro adjutar le Consilio in le evalutation del melioration del capacitates militar. Zřídí se agentura pro oblast rozvoje obranných kapacit, výzkumu, pořizování a vyzbrojování (Evropská obranná agentura), aby bylo možno určovat operativní potřeby, podporovat opatření k jejich uspokojování, přispívat k určení a případně k provádění všech účelných opatření pro posílení výrobní a technologické základny v oblasti obrany, podílet se na vymezení evropské politiky kapacit a vyzbrojování a napomáhat Radě při hodnocení zlepšování vojenských kapacit.
4. Le Consilio adopta per unanimitate, per proposition del Ministro de Affaires Exterior del Union o per proposition de un Stato membro, le decisiones europee relative al execution del politica commun de securitate e de defensa, includite decisiones relative al initio de un mission mentionate in le presente articulo. 4. Evropská rozhodnutí týkající se společné bezpečnostní a obranné politiky včetně těch, která se týkají zahájení mise podle tohoto článku, přijímá Rada jednomyslně na návrh ministra zahraničních věcí Unie nebo z podnětu některého členského státu.
Le Ministro de Affaires Exterior del Union pote proponer recurso al medios national e al instrumentos del Union, in su caso junctemente con le Commission. Ministr zahraničních věcí Unie může případně společně s Komisí navrhnout, aby byly využity vnitrostátní prostředky i nástroje Unie.
5. Le Consilio pote confider le realisation de un mission, in le quadro del Union, a un gruppo de Statos membros a fin de preservar le valores del Union e favorar su interesses. 5. K zachování hodnot Unie a službě jejím zájmům může Rada v rámci Unie pověřit provedením mise skupinu členských států.
Le realisation de un tal mission es regite per le articulo III-310. Provádění této mise se řídí článkem III-310.
6. Le Statos membros, que compli criterios plus elevate de capacitates militar e que ha subscribite inter se obligationes plus constringente in vista del missiones le plus exigente, establi un cooperation structurate permanente in le quadro del Union. 6. Členské státy, jejichž vojenské kapacity splňují vyšší kritéria a které přijaly v této oblasti přísnější závazky s ohledem na vedení těch nejnáročnějších misí, naváží v rámci Unie stálou strukturovanou spolupráci.
Iste cooperation es regite per lo que es disponite in le articulo III-312. Tato spolupráce se řídí článkem III-312.
Iste cooperation non affecta le dispositiones in le articulo III309. Nedotýká se ustanovení článku III-309.
7. Si un Stato membro es objecto de un aggression armate in su territorio, le altere Statos membros debe prestar lo adjuta e assistentia con tote le medios que es in lor poter in conformitate con le articulo 51 del Charta del Nationes Unite. 7. Pokud se členský stát stane na svém území cílem ozbrojeného napadení, poskytnou mu ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich moci, v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů.
Illo non affecta le character specific del politica de securitate e de defensa de certe Statos membros. Tím není dotčena zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky některých členských států.
Le obligationes e le cooperation in iste campo es conforme con le obligationes subscribite in le Organisation del Tractato del Atlantico Nordic que remane, pro le Statos membros que forma parte del Organisation, le fundamento de lor defensa collective e le organismo de execution de iste defensa collective. Závazky a spolupráce v této oblasti jsou v souladu se závazky v rámci Organizace Severoatlantické smlouvy, která zůstává pro ty členské státy, které jsou jejími členy, základem jejich společné obrany a fórem pro její provádění.
8. Le Parlamento Europee es consultate regularmente re le aspectos principal e optiones fundamental del politica commun de securitate e de defensa. 8. Evropský parlament je pravidelně konzultován k hlavním hlediskům a základním volbám společné bezpečnostní a obranné politiky.
Le Parlamento Europee es informate re iste evolution. Je informován o jejím vývoji.
ARTICULO I-42 Článek I-42
Dispositiones particular relative al realisation del spatio de libertate, securitate e justitia Zvláštní ustanovení týkající se prostoru svobody, bezpečnosti a práva
1. Le Union constitue un spatio de libertate, securitate e justitia: 1. Unie vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva
a) per mediar le adoption de leges e leges-quadros europee tendente, si necessari, a approximar le dispositiones legislative e regulamentari del Statos membros in le campos mentionate in le Parte III; a) přijímáním evropských zákonů a rámcových zákonů určených, je-li to nutné, ke sbližování právních předpisů členských států v oblastech uvedených v části III,
b) per promover le confidentia mutual inter le autoritates competente del Statos membros, in particular super le base de recognoscimento mutual del resolutiones judiciari e extrajudiciari; b) podporou vzájemné důvěry mezi příslušnými orgány členských států, zejména na základě vzájemného uznávání soudních a mimosoudních rozhodnutí,
c) per mediar le cooperation operative del autoritates competente del Statos membros, includite le servicios de policia, de doana e altere servicios specialisate in le prevention e detection de infractiones penal. c) operativní spoluprací příslušných orgánů členských států včetně policie, celních orgánů a dalších orgánů specializovaných na předcházení trestným činům a jejich odhalování.
2. Le Parlamentos national pote, in le quadro del spatio de libertate, securitate e justitia, participar in le mechanismos de evalutation mentionate in le articulo III-260. 2. Vnitrostátní parlamenty se mohou v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva podílet na mechanismech hodnocení uvedených v článku III-260.
Le Parlamentos national es associate al controlo politic de Europol e al evalutation del activitates de Eurojust in conformitate con le articulos III-276 e III-273. Jsou zapojeny do politické kontroly činnosti Europolu a do hodnocení činnosti Eurojustu podle článků III-276 a III-273.
3. Le Statos membros ha le derecto de initiativa in le dominio del cooperation policiari e judiciari in materia penal, conformemente con le articulo III-264. 3. Členské státy mají právo podnětu v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech podle článku III-264.
ARTICULO I-43 Článek I-43
Clausula de solidaritate Doložka solidarity
1. Le Union e su Statos membros age conjunctemente in un spirito de solidaritate, si un Stato membro es le objecto de un attacco terrorista o le victima de un catastrophe natural o de origine human. 1. Pokud je některý členský stát cílem teroristického útoku nebo obětí přírodní nebo člověkem způsobené pohromy, jednají Unie a její členské státy společně v duchu solidarity.
Le Union mobilisa tote le instrumentos a su disposition, includite le medios militar ponite a su disposition per le Statos membros, pro: Unie uvede do pohotovosti veškeré nástroje, které má k dispozici, včetně vojenských prostředků poskytnutých členskými státy, aby
a) prevenir le menacia terrorista in le territorio del Statos membros; a) — odvrátila teroristickou hrozbu na území členských států;
proteger le institutiones democratic e le population civil de un possibile attacco terrorista; — chránila před případným teroristickým útokem demokratické instituce a civilní obyvatelstvo;
prestar assistentia a un Stato membro in su territorio, post petition de su autoritates politic, in le caso de un attacco terrorista; — poskytla členskému státu pomoc na jeho území, pokud o to požádají jeho politické orgány, v případě teroristického útoku;
b) prestar assistentia a un Stato membro in su territorio, post petition de su autoritates politic, in le caso de un catastrophe natural o de origine human. b) poskytla členskému státu pomoc na jeho území, pokud o to požádají jeho politické orgány, v případě přírodní nebo člověkem způsobené pohromy.
2. Le modalitates de application del presente articulo es mentionate in le articulo III-329. 2. Prováděcí pravidla k tomuto článku jsou uvedena v článku III-329.
CAPITULO III COOPERATION REINFORTIATE KAPITOLA III POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE
ARTICULO I-44 Článek I-44
Cooperationes reinfortiate Posílená spolupráce
1. Le Statos membros que vole instaurar inter se un cooperation reinfortiate in le quadro del competentias non-exclusive del Union pote facer uso del institutiones del Union e exercer iste competentias per applicar le dispositiones pertinente del Constitution, intra le limites e secundo modalitates mentionate in le presente articulo e in le articulos III-416 a III-423. 1. Členské státy, které si v rámci nevýlučné pravomoci Unie přejí mezi sebou navázat posílenou spolupráci, se mohou v mezích a za podmínek uvedených v tomto článku a v článcích III-416 až III-423 obracet na její orgány a vykonávat tyto pravomoci při použití příslušných ustanovení Ústavy.
Le cooperationes reinfortiate visa a impulsar le objectivos del Union, proteger su interesses e reinfortiar su processo de integration. Posílená spolupráce je zaměřena na to, aby podporovala cíle Unie, chránila její zájmy a posilovala její proces integrace.
Le cooperation reinfortiate intende favorar le realisation del objectivos del Union, preservar su interesses, e reinfortiar su processo de integration.
Illos es aperte permanentemente a tote le Statos membros, in conformitate con le articulo III-418. Tato spolupráce je kdykoli otevřena všem členským státům v souladu s článkem III-418.
2. Le decision europee de autorisar un cooperation reinfortiate es adoptate per le Consilio como ultime recurso, quando illo ha arrivate al conclusion que le objectivos prosequite per iste cooperation non pote esser obtenite, in un periodo rationabile, per tote le Union, e con le condition que in ille cooperation participa, al minus, un tertio del Statos membros. 2. Evropské rozhodnutí o povolení posílené spolupráce přijme Rada až jako poslední prostředek, pokud shledá, že cílů této spolupráce nelze dosáhnout v přiměřené lhůtě Unií jako celkem, a za podmínky, že se jí účastní nejméně jedna třetina členských států.
Le Consilio decide per le procedura mentionate in le articulo III-419. Rada rozhoduje postupem podle článku III-419.
3. Tote le membros del Consilio pote participar in su deliberationes, ma in le votation participa solmente le membros del Consilio qui representa le Statos membros participante in un action reinfortiate. 3. Jednání Rady se mohou účastnit všichni její členové, avšak na hlasování se podílejí pouze členové Rady zastupující členské státy zúčastněné na posílené spolupráci.
Le unanimitate es constituite unicamente per le votos del representantes del Statos membros participante. K jednomyslnosti je třeba pouze hlasů zástupců zúčastněných členských států.
Le majoritate qualificate se defini como al minus 55% del membros del Consilio representante le Statos membros participante, que reuni como minimo 65% del population de iste Statos. Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 55 % členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva těchto států.
Un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de membros del Consilio representante plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro; si isto non es le caso, le majoritate qualificate es considerate obtenite. Blokační menšinu musí tvořit nejméně tolik členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
Nonobstante lo que es disponite in le paragraphos 3 e 4, quando le Consilio non prende decision per proposition del Commission o del Ministro de Affaires Exterior del Union, le majoritate qualificate requirite se defini como al minus 72% del membros del Consilio representante le Statos membros participante que reuni al minus 65% del population de iste Statos membros. Odchylně od třetího a čtvrtého pododstavce, pokud Rada nerozhoduje na návrh Komise nebo ministra zahraničních věcí Unie, je požadovaná kvalifikovaná většina vymezena jako nejméně 72 % členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva těchto států.
4. Le actos adoptate in le quadro de un cooperation reinfortiate liga solmente le Statos membros participante. 4. Akty přijaté v rámci posílené spolupráce zavazují pouze zúčastněné členské státy.
Iste actos non es considerate como un acquesto que debe esser acceptate per le Statos candidatos al adhesion al Union. Nepokládají se za acquis, které musí být přijato státy kandidujícími na přistoupení k Unii.
TITULO VI HLAVA VI
VITA DEMOCRATIC DEL UNION DEMOKRATICKÝ ŽIVOT UNIE
ARTICULO I-45 Článek I-45
Principio de equalitate democratic Zásada demokratické rovnosti
In tote su activitates le Union respecta le principio del equalitate de su citatanos qui gaude de un equal attention de su institutiones, organos e organismos. Ve všech svých činnostech dodržuje Unie zásadu rovnosti svých občanů, kterým se dostává ze strany jejích orgánů, institucí a jiných subjektů stejné pozornosti.
ARTICULO I-46 Článek I-46
Principio del democratia representative Zásada zastupitelské demokracie
1. Le functionamento del Union se basa super le principio del democratia representative. 1. Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii.
2. Le citatanos es directemente representate, al nivello del Union, in le Parlamento Europee. 2. Občané jsou na úrovni Unie přímo zastoupeni v Evropském parlamentu.
Le Statos membros es representate in le Consilio Europee per lor chef de Stato o de Governamento, e in le Consilio per lor governamentos, que es democraticamente responsabile, sia ante lor parlamentos national, sia ante lor citatanos. Členské státy jsou zastoupeny v Evropské radě svými hlavami států nebo předsedy vlád a v Radě svými vládami, kteří jsou demokraticky odpovědni buď jejich vnitrostátním parlamentům, nebo jejich občanům.
3. Tote citatano ha le derecto de participar in le vita democratic del Union. 3. Každý občan má právo podílet se na demokratickém životě Unie.
Le decisiones es prendite in le forma le plus aperte e le plus proxime al citatanos. Rozhodnutí jsou přijímána co nejotevřeněji a co nejblíže občanům.
4. Le partitos politic al nivello europee contribue al formation del conscientia politic europee e al expression del voluntate del citatanos del Union. 4. Politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie.
ARTICULO I-47 Článek I-47
Principio del democratia participative Zásada participativní demokracie
1. Le institutiones del Union da al citatanos e al associationes representative, per le vias appropriate, le possibilitate de exprimer e de intercambiar publicamente lor opiniones in tote le dominios de action del Union. 1. Orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.
2. Le institutiones mantene un dialogo aperte, transparente e regular con le associationes representative e le societate civil. 2. Orgány udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog s reprezentativními sdruženími a s občanskou společností.
3. In vista de garantir le coherentia e le transparentia del actiones del Union, le Commission mantene ample consultationes con le partes interessate. 3. Za účelem zajištění soudržnosti a transparentnosti činností Unie vede Komise s dotčenými stranami rozsáhlé konzultace.
4. Un gruppo de al minus un million de citatanos del Union, qui debe esser citatanos de un numero significative de Statos membros, pote prender le initiativa de invitar le Commission, in le quadro de su attributiones, a submitter un proposition appropriate re questiones del quales iste citatanos considera que un acto juridic del Union es necessari pro le fines del application del Constitution. 4. Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Ústavy.
Le lege europee establi le dispositiones relative al proceduras e conditiones requirite pro le presentation de un tal initiativa citatan, includite le numero minime de Statos membros del quales debe provenir le citatanos qui lo presenta. Postup a podmínky požadované pro tuto občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet, stanoví evropský zákon.
ARTICULO I-48 Článek I-48
Partners social e dialogo social autonome Sociální partneři a samostatný sociální dialog
Le Union Europee recognosce e promove le rolo del partners social a su nivello, ponderante le diversitate del systemas national. S přihlédnutím k různorodosti vnitrostátních systémů Unie uznává a podporuje úlohu sociálních partnerů na své úrovni.
Le Union facilita le dialogo inter illos, intra le limites de lor autonomia. Usnadňuje mezi nimi dialog, přičemž uznává jejich samostatnost.
Le culmine social tripartite pro le crescimento e le empleo contribue al dialogo social. Trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost přispívá k sociálnímu dialogu.
ARTICULO I-49 Článek I-49
Le Mediator Europee Evropský veřejný ochránce práv
Un Mediator Europee, appunctate per le Parlamento Europee, recipe, examina e reporta le reclamationes relative a casos de mal administration in le actiones del institutiones, organos o organismos del Union sub le conditiones mentionate in le Constitution. Evropský veřejný ochránce práv volený Evropským parlamentem přijímá stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu při činnosti orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie za podmínek stanovených Ústavou.
Le Mediator europee exerce su functiones in total independentia. Stížnosti přezkoumává a podává o nich zprávu.
Evropský veřejný ochránce práv vykonává svou funkci zcela nezávisle.
ARTICULO I-50 Článek I-50
Transparentia del labores del institutiones, organos e organismos del Union Transparentnost jednání orgánů, institucí a jiných subjektů Unie
1. A fin de promover un bon governamento e de garantir le participation del societate civil, le institutiones, organos e organismos del Union opera con le major respecto possibile al principio de apertura. 1. S cílem podpořit řádnou správu a zajistit účast občanské společnosti jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji.
2. Le sessiones del Parlamento Europee, assi como del Consilio, es public quando illos delibera e vota re un proposition de acto legislative. 2. Evropský parlament, jakož i Rada při projednávání návrhu legislativního aktu a hlasování o něm, zasedají veřejně.
3. Cata citatano del Union, e cata persona physic o juridic residente o habente su sede statutari in un Stato membro, dispone, sub le conditiones mentionate in le Parte III, de un derecto de accesso al documentos del institutiones, organos e organismos del Union, qualcunque pote esser lor supporto. 3. Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v členském státě má za podmínek uvedených v části III právo na přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie bez ohledu na použitý nosič.
Le lege europee fixa le principios general e limites que regula, per motivos de interesse public o private, le exercitio del derecto de accesso a tal documentos. Evropský zákon stanoví obecné zásady a omezení, které z důvodu veřejného nebo soukromého zájmu upravují výkon práva na přístup k těmto dokumentům.
4. Cata institution, organo o organismo establi in su regulamento interior dispositiones specific concernente le accesso a su documentos, in conformitate con le lege europee mentionate in le paragrapho 3. 4. Každý orgán, instituce nebo jiný subjekt stanoví v souladu s evropským zákonem uvedeným v odstavci 3 ve svém jednacím řádu zvláštní ustanovení o přístupu ke svým dokumentům.
ARTICULO I-51 Článek I-51
Protection de datos personal Ochrana osobních údajů
1. Tote persona ha derecto al protection del datos personal que le concerne. 1. Každý má právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají.
2. Le lege o lege-quadro europee establi le regulas relative al protection del persona physic concernente le tractamento de datos personal per le institutiones, organos e organismos del Union, assi como per le Statos membros in le exercitio del activitates comprehendite in le dominio de application del Derecto del Union, e relative al libere circulation de iste datos. 2. Evropský zákon nebo rámcový zákon stanoví pravidla o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a členskými státy, pokud vykonávají činnosti spadající do oblasti působnosti práva Unie, a pravidla o volném pohybu těchto údajů.
Le respecto de iste regulas es submittite al controlo de autoritates independente. Dodržování těchto pravidel podléhá kontrole nezávislými orgány.
ARTICULO I-52 Článek I-52
Statuto del ecclesias e del organisationes non-confessional Postavení církví a nekonfesních organizací
1. Le Union respecta e non prejudica le statuto recognoscite in le Statos membros, in virtute del Derecto national, pro le ecclesias e le associationes o communitates religiose. 1. Unie uznává a nepředjímá postavení, které podle vnitrostátních právních předpisů mají církve a náboženská sdružení či společenství v členských státech.
2. Le Union respecta equalmente le statuto del organisationes philosophic e nonconfessional. 2. Unie stejným způsobem uznává postavení, které podle vnitrostátních právních předpisů mají nekonfesní organizace.
3. Recognoscente lor identitate e lor contribution specific, le Union mantene un dialogo aperte, transparente e regular con iste ecclesias e organisationes. 3. Unie udržuje otevřený, transparentní a pravidelný dialog s těmito církvemi a organizacemi, přičemž uznává jejich identitu a jejich osobitý přínos.
TITULO VII FINANCIAS DEL UNION HLAVA VII FINANCE UNIE
ARTICULO I-53 Článek I-53
Principios budgetari e financiari Rozpočtové a finanční zásady
1. Tote le receptas e le dispensas del Union debe esser le objecto de previsiones pro cata exercitio budgetari annual e esser inscribite in le budget del Union in conformitate con le Parte III. 1. Pro každý rozpočtový rok musí být veškeré příjmy a výdaje Unie předběžně vyčísleny a zahrnuty do rozpočtu Unie v souladu s částí III.
2. Le budget debe esser equilibrate quanto a receptas e dispensas. 2. Rozpočet musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.
3. Le dispensas inscribite in le budget es autorisate pro le periodo del exercitio budgetari annual in conformitate con le lege europee mentionate in le articulo III-412. 3. Výdaje uvedené v rozpočtu jsou povoleny na dobu ročního rozpočtového období v souladu s evropským zákonem podle článku III-412.
4. Le execution de dispensas inscribite in le budget require le adoption previe de un acto juridicamente obligatori del Union que da un fundamento juridic a su action e al execution del correspondente dispensa in conformitate con le lege europee mentionate in le articulo III-412, salvo le exceptiones que iste lege establi. 4. Uskutečnění výdajů zapsaných v rozpočtu vyžaduje předchozí přijetí právně závazného aktu Unie, který stanoví právní základ pro její činnost a pro uskutečnění odpovídajících výdajů v souladu s evropským zákonem podle článku III-412, s výjimkou případů stanovených tímto zákonem.
5. Pro garantir le disciplina budgetari, le Union non adopta actos susceptibile de haber incidentias considerabile in le budget sin garantir que le proposition o le procedura pote esser financiate intra le limite del ressources proprie del Union e in le respecto del quadro financiari pluriannual mentionate in le articulo I-55. 5. K zajištění rozpočtové kázně nepřijme Unie žádné akty, které by mohly mít citelný dopad na rozpočet, aniž by byla poskytnuta záruka, že výdaje vyplývající z těchto aktů mohou být financovány v rámci limitu pro vlastní zdroje Unie a v souladu s víceletým finančním rámcem podle článku I-55.
6. Le budget es executate in conformitate con le principio de bon gestion financiari. 6. Rozpočet je plněn v souladu se zásadou řádného finančního řízení.
Le Statos membros e le Union coopera a fin que le creditos inscribite in le budget se utilisa conformemente con iste principio. Členské státy a Unie spolupracují, aby zajistily využívání položek zapsaných v rozpočtu v souladu s touto zásadou.
7. Le Union e le Statos membros, in conformitate con le articulo III-415, combatte le fraude e qualcunque altere activitate illegal que affecta le interesses financiari del Union. 7. V souladu s článkem III-412 bojují Unie a členské státy proti podvodům a jiným protiprávním jednáním poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie.
ARTICULO I-54 Článek I-54
Ressources proprie del Union Vlastní zdroje Unie
1. Le Union se dota del medios necessari pro obtener su objectivos e pro finalisar su politicas. 1. Unie si zajistí prostředky nezbytné pro dosažení svých cílů a pro úspěšné vedení svých politik.
2. Le budget del Union es financiate integremente per ressources proprie, sin prejudicio del altere receptas. 2. Aniž jsou dotčeny jiné příjmy, je rozpočet Unie plně financován z vlastních zdrojů.
3. Un lege europee del Consilio fixa le dispositiones applicabile al systema de ressources proprie del Union. 3. Evropský zákon Rady stanoví ustanovení týkající se systému vlastních zdrojů Unie.
In iste contexto il es possibile establir nove categorias de ressources o supprimer un categoria existente. V této souvislosti může zřídit nové kategorie vlastních zdrojů nebo zrušit stávající kategorii.
Le Consilio decide per unanimitate, post consultation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
Iste lege entra in vigor solmente post su approbation per le Statos membros in conformitate con lor respective regulas constitutional. Tento zákon vstoupí v platnost až po schválení členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.
4. Un lege europee del Consilio fixa le dispositiones de application del systema de ressources proprie del Union a mesura que illo es mentionate in le lege europee adoptate conformemente con le paragrapho 3. 4. Evropský zákon Rady stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Unie, pokud je tak stanoveno evropským zákonem přijatým na základě odstavce 3.
Le Consilio decide post approbation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
ARTICULO I-55 Článek I-55
Quadro financiari pluriannual Víceletý finanční rámec
1. Le quadro financiari pluriannual ha pro objecto garantir le evolution ordinate del dispensas del Union intra le limite de su ressources proprie. 1. Víceletý finanční rámec zajišťuje řádný vývoj výdajů Unie v rámci limitu jejích vlastních zdrojů.
Illo fixa le amontas del limites maxime annual del creditos pro ingagiamentos per categorias de dispensas, conformemente con le articulo III-402. V souladu s článkem III-402 stanoví výši ročních horních hranic položek závazků podle kategorie výdajů.
2. Un lege europee del Consilio fixa le quadro financiari pluriannual. 2. Víceletý finanční rámec stanoví evropský zákon Rady.
Le Consilio decide per unanimitate, post approbation del Parlamento Europee, que decide per majoritate del membros que lo compone. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
3. Le budget annual del Union respecta le quadro financiari pluriannual. 3. Roční rozpočet Unie je v souladu s víceletým finančním rámcem.
4. Le Consilio Europee pote, per unanimitate, adoptar un decision europee autorisante le Consilio a decider per majoritate qualificate quando illo adopta le lege europee del Consilio mentionate in le paragrapho 2. 4. Evropská rada může jednomyslně přijmout evropské rozhodnutí, které Radě umožní při přijímání evropského zákona Rady uvedeného v odstavci 2 rozhodovat kvalifikovanou většinou.
ARTICULO I-56 Článek I-56
Budget del Union Rozpočet Unie
Le lege europee establi le Budget annual del Union in conformitate con le articulo III404. Evropský zákon stanoví roční rozpočet Unie v souladu s článkem III-404.
TITULO VIII HLAVA VIII
LE UNION E SU VICINITATE PROXIME UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ
ARTICULO I-57 Článek I-57
Le Union e su vicinitate proxime Unie a její sousedé
1. Le Union disveloppa con le Statos vicin relationes preferential, con le objectivo de establir un spatio de prosperitate e de bon vicinitate basate super le valores del Union e characterisate per relationes stricte e pacific basate super le cooperation. 1. Unie rozvíjí se zeměmi ve svém sousedství zvláštní vztahy s cílem vytvořit prostor prosperity a dobrých sousedských vztahů, založený na hodnotách Unie a vyznačující se úzkými a mírovými vztahy spočívajícími na spolupráci.
2. Pro le fines del paragrapho 1, le Union pote concluder accordos specific con le paises concernite. 2. Pro účely odstavce 1 může Unie s dotyčnými zeměmi uzavírat zvláštní dohody.
Iste accordos pote includer derectos e obligationes reciproc e le possibilitate de realisar activitates commun. Tyto dohody mohou obsahovat vzájemná práva a povinnosti, jakož i možnost vyvíjet společnou činnost.
Lor application es submittite a un concertation periodic. Jejich provádění podléhá pravidelným konzultacím.
TITULO IX HLAVA IX
MEMBRATO DEL UNION ČLENSTVÍ V UNII
ARTICULO I-58 Článek I-58
Criterios de membrato e procedura de adhesion al Union Kritéria a postup pro přistoupení k Unii
1. Le Union es aperte pro tote le Statos europee que respecta le valores mentionate in le articulo I-2 e se ingagia a promover los in commun. 1. Unie je otevřená všem evropským státům, které uznávají její hodnoty uvedené v článku I-2 a zavazují se k jejich společné podpoře.
2. Tote Stato europee que desira devenir membro del Union dirige su requesta al Consilio. 2. Každý evropský stát, který si přeje stát se členem Unie, může podat svou žádost Radě.
Le Parlamento Europee e le Parlamentos national del Statos membros es informate de iste requesta. O této žádosti je informován Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty.
Le Consilio decide per unanimitate, post haber consultate le Commission e post approbation del Parlamento Europee que decide per majoritate del membros que lo compone. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Le conditiones e le procedura del admission es establite per un accordo inter le Statos membros e le Stato candidato. Podmínky a pravidla přijetí jsou předmětem dohody mezi členskými státy a kandidátským státem.
Iste accordo es submittite a ratification per tote le Statos contractante, secundo lor proprie regulas constitutional respective. Tato dohoda podléhá ratifikaci všemi smluvními státy v souladu s jejich ústavními předpisy.
ARTICULO I-59 Článek I-59
Suspension de certe derectos del membrato del Union Pozastavení určitých práv vyplývajících z členství v Unii
1. Le Consilio, per initiativa motivate per un tertio del Statos membros, per initiativa motivate per le Parlamento Europee o per proposition del Commission, pote adoptar un decision europee constatante le existentia de un risco clar de violation grave per un Stato membro del valores mentionate in le articulo I-2. 1. Z odůvodněného podnětu jedné třetiny členských států, z odůvodněného podnětu Evropského parlamentu nebo na návrh Komise může Rada přijmout evropské rozhodnutí o tom, že existuje zřejmé nebezpečí, že některý členský stát závažně poruší hodnoty uvedené v článku I-2.
Le Consilio decide per majoritate del quatro quintos de su membros, post approbation del Parlamento Europee. Rada rozhoduje většinou čtyř pětin svých členů po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
Ante de proceder a iste constatation, le Consilio audi le Stato membro in question e pote, secundo le mesme procedura, diriger recommendationes a illo. Před přijetím tohoto rozhodnutí vyslechne Rada daný členský stát a může stejným postupem podat tomuto státu doporučení.
Le Consilio verifica regularmente si le motivos que ha conducite a un tal constatation resta valide. Rada pravidelně přezkoumává, zda důvody, které ji k takovému rozhodnutí vedly, stále trvají.
2. Le Consilio Europee, per initiativa de un tertio del Statos membros o per un proposition del Commission, pote adoptar un decision europee constatante le existentia de un violation grave e persistente del valores mentionate in le articulo I-2 per un Stato membro, post haber invitate iste Stato membro a presentar su observationes in le materia. 2. Z podnětu jedné třetiny členských států nebo na návrh Komise může Evropská rada přijmout evropské rozhodnutí o tom, že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených v článku I-2 ze strany členského státu, poté co daný členský stát vyzve, aby se k této věci vyjádřil.
Le Consilio Europee decide per unanimitate, post approbation del Parlamento Europee. Evropská rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
3. Quando ha essite facite le constatation mentionate in le paragrapho 2, le Consilio pote, per majoritate qualificate, adoptar un decision europee que suspende certe derectos derivate del application del Constitution al Stato membro in question, includite le derecto de voto del membro in le Consilio qui representa iste Stato. 3. Bylo-li učiněno zjištění uvedené v odstavci 2, může Rada kvalifikovanou většinou přijmout evropské rozhodnutí, kterým se pozastavují určitá práva vyplývající pro dotyčný členský stát z použití Ústavy, včetně hlasovacích práv člena Rady zastupujícího tento stát.
Le Consilio tene conto del possibile consequentias de un tal suspension pro le derectos e obligationes del personas physic e juridic. Rada přitom přihlédne k možným důsledkům takového pozastavení pro práva a povinnosti fyzických a právnických osob.
In qualcunque caso, iste Stato resta ligate per le obligationes que incumbe a illo in le Constitution. V každém případě je tento stát nadále vázán povinnostmi, které pro něj vyplývají z Ústavy.
4. Le Consilio pote adoptar posteriormente, per majoritate qualificate, un decision europee que modifica o deroga le mesuras adoptate in conformitate con le paragrapho 3 como responsa a cambios in le situation, que lo ha motivate a imponer iste mesuras. 4. Rada může kvalifikovanou většinou přijmout evropské rozhodnutí, kterým změní nebo zruší opatření přijatá podle odstavce 3, jestliže se změní situace, která vedla k přijetí těchto opatření.
5. Pro le fines del presente articulo, le membro del Consilio Europee o del Consilio representante le Stato membro in question non participa in le votation e le Stato membro in question non es tenite in conto in le calculo del tertie parte o del quatro quintos del Statos membros mentionate in le paragraphos 1 e 2. 5. Pro účely tohoto článku se člen Evropské rady nebo Rady zastupující dotyčný členský stát neúčastní hlasování a dotyčný členský stát se nezapočítává při stanovení jedné třetiny nebo čtyř pětin členských států podle odstavců 1 a 2.
Le abstention de membros presente o representate non impedi le adoption del decisiones europee mentionate in le paragrapho 2. To, že se osobně přítomní nebo zastoupení členové zdrží hlasování, nebrání přijetí evropských rozhodnutí uvedených v odstavci 2.
Pro le adoption de decisiones europee mentionate in le paragraphos 3 e 4, le majoritate qualificate se defini como al minus 72% del membros del Consilio que representa le Statos membros participante que reuni al minus 65% del population de iste Statos. Pro přijímání evropských rozhodnutí uvedených v odstavcích 3 a 4 je kvalifikovaná většina vymezena jako nejméně 72 % členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva těchto států.
Quando, post un decision de suspension del derecto de voto adoptate in conformitate con le paragrapho 3, le Consilio prende decision, per majoritate qualificate, super le base de un del dispositiones del Constitu- tion, iste majoritate qualificate se defini del mesme maniera como in le paragrapho 2 o, si le Consilio age per proposition del Commission o del Ministro de Affaires Exterior del Union, como al minus 55% del membros del Consilio que representa le Statos membros participante que reuni al minus 65% del population de iste Statos. Rozhoduje-li Rada poté, co přijala rozhodnutí o pozastavení hlasovacích práv podle odstavce 3, kvalifikovanou většinou na základě ustanovení Ústavy, je kvalifikovaná většina vymezena jako v druhém pododstavci, nebo rozhoduje-li Rada na návrh Komise nebo ministra zahraničních věcí Unie, jako nejméně 55 % členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy, které představuji nejméně 65 % obyvatelstva těchto států.
In iste ultime caso, un minoritate de blocada debe includer al minus le numero minime de membros del Consilio que representa plus de 35% del population del Statos membros participante, plus un membro; sin iste minoritate de blocada, le majoritate qualificate se considera obtenite. V posledním případě musí blokační menšinu tvořit nejméně tolik členů Rady, kolik jich zastupuje nejméně 35 % obyvatelstva zúčastněných členských států, a ještě jeden člen, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou.
6. Pro le fines del presente articulo, le Parlamento Europee decide per majoritate del duo tertios del votos exprimite, lo que representa le majoritate del membros que lo compone. 6. Pro účely tohoto článku se Evropský parlament usnáší dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů, které představují většinu všech jeho členů.
Le majoritate qualificate se defini como al minus 72% del membros del Consilio que representa Statos membros participante que reuni al minus 65% del population de iste Statos.
5. Si le Stato membro que se ha disdicite ex le Union sollicita de novo le adhesion, su requesta es submittite al procedura mentionate in le articulo I-58.
ARTICULO I-60 Článek I-60
Disdicimento voluntari ex le Union Dobrovolné vystoupení z Unie
1. Tote Stato membro pote decider, in conformitate con su regulas constitutional, retirar se ex le Union. 1. Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit.
2. Le Stato membro que decide retirar se notifica su intention al Consilio Europee. 2. Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě.
Al luce del orientationes del Consilio Europee, le Union negotia e conclude con iste Stato membro un accordo que regula le forma de su disdicimento, ponderante le quadro de su relationes futur con le Union. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií.
Iste accordo es negotiate in conformitate con le articulo III-325(3). Tato dohoda se sjedná v souladu s čl. III-325 odst. 3.
Le Consilio lo conclude in le nomine del Union per majoritate qualificate, post approbation del Parlamento Europee. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
3. Le Constitution cessa de esser applicabile al Stato membro in question ab le data de entrata in vigor del accordo de disdicimento o, si un tal data non es fixate, duo annos post le notification mentionate in le paragrapho 2, salvo si le Consilio Europee, in accordo con le Stato membro in question, decide per unanimitate prorogar iste termino. 3. Tato Ústava přestane být pro dotyčný stát použitelná dnem, ke kterému vstoupí v platnost dohoda o vystoupení, nebo, nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty.
4. Pro le fines del paragraphos 2 e 3, le membro del Consilio Europee e del Consilio que representa le Stato membro que se disdice, participa ni in le deliberationes ni in le decisiones europee del Consilio Europee o del Consilio que lo concerne. 4. Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani evropských rozhodnutích Rady nebo Evropské rady, která se jej týkají.
Kvalifikovaná většina je vymezena jako nejméně 72 % členů Rady zastupujících zúčastněné členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva těchto států.
5. Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle článku I-58.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019