First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      TRACTATO DE UN CONSTITUTION PRO EUROPA
 01  Smlouva o Ústavě pro Evropu

 
 • Český text z Eur-lexu jsem rozdělil na dvě části. První část odpovídá překladu do interlingvy a druhá část, která obsahuje protokoly, které nejsou přeloženy do interlingvy.


 • Text v interlingvě z webu www.interlingua.com jsem také rozdělil na dvě části. Úvodní část (interlingva.txt) je této straně. • Úrední vestník Evropské unie
  C 310
  Ceské vydání

  SSN 1725-5163

  Informace a oznámení
  Svazek 47
   

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2004:310:FULL

  16. prosince 2004
  Oznámeníc.

  Strana

  2004/C 310/1
  Smlouva o Ústavě pro Evropu  Obsah  
  1
  PREAMBULE
  
  3
  
  CÁST I
  
  11
  
  VYMEZENÍ A CÍLE UNIE
  
  11
  
  ZÁKLADNÍ PRÁVA A OBCANSTVÍ UNIE
  
  13
  
  PRAVOMOCI UNIE
  
  14
  
  ORGÁNY A INSTITUCE UNIE
  
  18
  
  INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC
  
  18
  
  OSTATNÍ ORGÁNY A PORADNÍ INSTITUCE UNIE
  
  25
  
  VÝKON PRAVOMOCÍ UNIE
  
  26
  
  SPOLECNÁ USTANOVENÍ
  
  26
  
  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
  
  29
  
  POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE
  
  33
  
  DEMOKRATICKÝ ŽIVOT UNIE
  
  34
  
  FINANCE UNIE
  
  36
  
  UNIE A JEJÍ SOUSEDÉ
  
  38
  
  CLENSTVÍ V UNII
  
  38
  
  LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV UNIE
  
  41
  
  PREAMBULE
  
  41
  
  DUSTOJNOST
  
  42
  
  SVOBODY
  
  43
  
  ROVNOST
  
  46
  
  SOLIDARITA
  
  47
  
  OBCANSKÁ PRÁVA
  
  50
  
  SOUDNICTVÍ
  
  52
  
  OBECNÁ USTANOVENÍ UPRAVUJÍCÍ VÝKLAD A POUŽITÍ LISTINY
  
  53
  
  Články III-179 až III-220
  
  55
  
  OBECNE POUŽITELNÁ USTANOVENÍ
  
  55
  
  ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBCANSTVÍ
  
  56
  
  VNITRNÍ POLITIKY A CINNOSTI
  
  58
  
  VNITRNÍ TRH
  
  58
  
  Vytvorení a fungování vnitrního trhu
  
  58
  
  Volný pohyb osob a služeb
  
  59
  
  Pracovníci
  
  59
  
  Svoboda usazování
  
  61
  
  Volný pohyb služeb
  
  63
  
  Volný pohyb zboží
  
  64
  
  Celní unie
  
  64
  
  Celní spolupráce
  
  65
  
  Zákaz množstevních omezení
  
  65
  
  Kapitál a platby
  
  66
  
  Pravidla hospodárské souteže
  
  68
  
  Pravidla vztahující se na podniky
  
  68
  
  Státní podpory
  
  71
  
  Danová ustanovení
  
  73
  
  Spolecná ustanovení
  
  73
  
  HOSPODÁRSKÁ A MENOVÁ POLITIKA
  
  76
  
  Hospodárská politika
  
  76
  
  Menová politika
  
  81
  
  Institucionální ustanovení
  
  84
  
  Ustanovení týkající se clenských státu, jejichž menou je euro
  
  85
  
  Prechodná ustanovení
  
  86
  
  POLITIKY V DALŠÍCH OBLASTECH
  
  91
  
  Zamestnanost
  
  91
  
  Sociální politika
  
  93
  
  Hospodárská, sociální a územní soudržnost
  
  98
  
  Zemedelství a rybolov
  
  99
  
  Životní prostredí
  
  103
  
  Ochrana spotrebitele
  
  105
  
  Doprava
  
  105
  
  Transevropské síte
  
  108
  
  Výzkum a technologický rozvoj a vesmír
  
  109
  
  Energetika
  
  112
  
  PROSTOR SVOBODY, BEZPECNOSTI A PRÁVA
  
  113
  
  Obecná ustanovení
  
  113
  
  Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a pristehovalectví
  
  114
  
  Soudní spolupráce v obcanských vecech
  
  117
  
  Soudní spolupráce v trestních vecech
  
  118
  
  Policejní spolupráce
  
  121
  
  OBLASTI, VE KTERÝCH UNIE MUŽE VÉST PODPURNOU, KOORDINACNÍ NEBO DOPLNKOVOU CINNOST
  
  123
  
  Verejné zdraví
  
  123
  
  Prumysl
  
  125
  
  Kultura
  
  125
  
  Cestovní ruch
  
  126
  
  Všeobecné vzdelávání, mládež, sport a odborné vzdelávání
  
  127
  
  Civilní ochrana
  
  128
  
  Správní spolupráce
  
  129
  
  PRIDRUŽENÍ ZÁMORSKÝCH ZEMÍ A ÚZEMÍ
  
  129
  
  VNEJŠÍ CINNOST UNIE
  
  131
  
  OBECNE POUŽITELNÁ USTANOVENÍ
  
  131
  
  SPOLECNÁ ZAHRANICNÍ A BEZPECNOSTNÍ POLITIKA
  
  133
  
  Spolecná ustanovení
  
  133
  
  Spolecná bezpecnostní a obranná politika
  
  138
  
  Financní ustanovení
  
  141
  
  SPOLECNÁ OBCHODNÍ POLITIKA
  
  142
  
  SPOLUPRÁCE SE TRETÍMI ZEMEMI A HUMANITÁRNÍ POMOC
  
  143
  
  Rozvojová spolupráce
  
  143
  
  Hospodárská, financní a technická spolupráce se tretími zememi
  
  144
  
  Humanitární pomoc
  
  145
  
  OMEZUJÍCÍ OPATRENÍ
  
  146
  
  MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
  
  146
  
  VZTAHY UNIE K MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, KE TRETÍM ZEMÍM A DELEGACE UNIE
  
  149
  
  PROVÁDENÍ DOLOŽKY SOLIDARITY
  
  149
  
  FUNGOVÁNÍ UNIE
  
  150
  
  INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ
  
  150
  
  Orgány
  
  150
  
  Evropský parlament
  
  150
  
  Evropská rada
  
  153
  
  Rada ministru
  
  153
  
  Evropská Komise
  
  154
  
  Soudní dvur Evropské unie
  
  156
  
  Evropská centrální banka
  
  164
  
  Úcetní dvur
  
  165
  
  Poradní instituce Unie
  
  167
  
  Výbor regionu
  
  167
  
  Hospodárský a sociální výbor
  
  168
  
  Evropská investicní banka
  
  169
  
  Ustanovení spolecná orgánum, institucím a jiným subjektum Unie
  
  170
  
  FINANCNÍ USTANOVENÍ
  
  173
  
  Víceletý financní rámec
  
  173
  
  Rocní rozpocet Unie
  
  174
  
  Plnení rozpoctu a absolutorium
  
  177
  
  Spolecná ustanovení
  
  178
  
  Boj proti podvodum
  
  179
  
  POSÍLENÁ SPOLUPRÁCE
  
  180
  
  SPOLECNÁ USTANOVENÍ
  
  182
  
  OBECNÁ A ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ
  
  186
  
  Protokoly a prílohy
  
  203
  
  ZÁVERECNÝ AKT
  
  401  CS

  16.12.2004

  CS

  Úrední vestník Evropské unie

  C 310/1
    SMLOUVA O ÚSTAVE PRO EVROPU

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 15.03.2019