First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Strašák GDPR v Eur-Lexu
 05  Výsledek hledání "FTC"
Hledání v právních předpisech   Výsledek hledání zkratky "FTC".The United States Federal Trade Commission

Federální obchodní komise

  je orgán USA, který se mimo jiné zabývá ochranou spotřebitelů a ochranou jejich osobních údajů. Podniká akce proti firmám, které porušují zákony. Byly mezi nimi Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Wyndham, Oracle, HTC, a Snapchat. Domáhat se svých práv mohou i občané EU.Evropská unie   vytvořila nový orgán EDPB, pro který pracuje dosavadní EDPS jako sekretatiát.
f. FTC Action

f. Činnost FTC

www.ftc.gov/complaint.

www.ftc.gov/complaint.

The FTC takes these claims seriously.

FTC bere tato tvrzení vážně.

A. FTC Privacy Enforcement and Policy Work

A. Činnost FTC v souvislosti s prosazováním a politikou v oblasti ochrany soukromí

( 16 ) See FTC, Business Center, Legal Resources,

( 16 ) Viz FTC, Business Center, Legal Resources,

The FTC's settlement with TRUSTe is another example.

Dalším příkladem je vyrovnání FTC s organizací TRUSTe.

Nor can the FTC reach most other governmental actions.

FTC nemůže dosáhnout ani na většinu jiných vládních opatření.

3. FTC action may proceed in parallel with arbitration.

3. Souběžně s rozhodčím řízením může konat FTC.

3. FTC action may proceed in parallel with arbitration.

3. Souběžně s rozhodčím řízení může konat FTC.

The FTC has brought 39 Safe Harbor enforcement actions:

Federální obchodní komise uložila v souvislosti s prosazováním zásad „bezpečného přístavu“ 39 opatření:

https://www.ftc.gov/blog/2011/06/around-world-shady-ways

https://www.ftc.gov/blog/2011/06/around-world-shady-ways

The FTC can enforce these orders by seeking civil penalties.

FTC může tato usnesení prosazovat občanskoprávními sankcemi.

( 5) See California Dental Ass'n v. FTC, 526 U.S. 756 (1999).

( 5) Viz věc California Dental Ass'n v. FTC, 526 U.S. 756 (1999).

I. THE FTC'S GENERAL PRIVACY AND SECURITY ENFORCEMENT PROGRAM

I. OBECNÝ PROGRAM FTC V OBLASTI PROSAZOVÁNÍ OCHRANY A ZABEZPEČENÍ SOUKROMÍ

https://www.ftc.gov/reports/privacy-data-security-update-2015.

https://www.ftc.gov/reports/privacy-data-security-update-2015.

The FTC will notify the Department of any such actions it takes.

FTC oznámí veškeré své podniknuté kroky ministerstvu.

The FTC has unparalleled experience in consumer privacy enforcement.

Federální obchodní komise má bezpříkladnou zkušenost s prosazováním ochrany soukromí spotřebitelů.

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/150318trust-edo.pdf.

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/150318trust-edo.pdf.

to determine whether Section 5 of the FTC Act has been violated ( 50 ).

za účelem stanovení, zda byl porušen § 5 zákona o Federální obchodní komisi ( Federal Trade Commission Act ) ( 50 ).

Enforcement is the lynchpin of the FTC's approach to privacy protection.

Prosazování předpisů je základním pilířem přístupu FTC k ochraně soukromí.

The FTC's cases enforcing the original Safe Harbor program are instructive.

Věci FTC, které se týkaly prosazování původního programu „bezpečný přístav“, jsou poučné.

https://www.ftc.gov/public-statements/1983/10/ftc-policy-statement-deception.

https://www.ftc.gov/public-statements/1983/10/ftc-policy-statement-deception.

The FTC will also work closely with EU DPAs to provide enforcement assistance.

FTC bude také úzce spolupracovat s orgány pro ochranu údajů z EU a poskytne jim pomoc při prosazování předpisů.

https://www.ftc.gov/public-statements/1980/12/ftc-policy-statement-unfairness.

https://www.ftc.gov/public-statements/1980/12/ftc-policy-statement-unfairness.

see also Lesley Fair, FTC Business Center Blog, Around the World in Shady Ways ,

viz dále Lesley Fair, FTC Business Center Blog, Around the World in Shady Ways ,

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2011/06/110609karnanistip.pdf;

https://www ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2011/06/110609karnanistip.pdf;

The FTC's jurisdiction under the FTC Act applies to matters ‘in or affecting commerce.’

Pravomoc FTC podle zákona o FTC se vztahuje na záležitosti „v obchodě nebo související s obchodem“.

In addition to these cases, the FTC has also issued and publicized warning letters ( 4) .

Kromě těchto případů Federální obchodní komise také odeslala a zveřejnila varovné dopisy ( 4) .

Indeed, the FTC's enforcement work significantly benefits both U.S. and foreign consumers.

Činnost FTC v oblasti prosazování předpisů tedy výrazně prospívá spotřebitelům ve Spojených státech i zahraničním spotřebitelům.

The FTC is pleased to affirm its commitment to enforcing the new Privacy Shield Framework.

FTC s radostí potvrzuje svůj závazek prosazovat nový rámec štítu na ochranu soukromí.

The FTC first publicly expressed its commitment to enforce the Safe Harbor program in 2000.

Federální obchodní komise svůj závazek prosazovat program „bezpečného přístavu“ poprvé veřejně vyjádřila v roce 2000.

The FTC is the leading U.S. consumer protection agency focused on commercial sector privacy.

FTC je přední agenturou Spojených států na ochranu spotřebitelů zaměřenou na ochranu soukromí v komerčním sektoru.

provide a link to the list of Privacy Shield-related FTC cases maintained on the FTC website.

poskytne odkaz na seznam věcí FTC, které se týkají štítu na ochranu soukromí, vedený na internetových stránkách FTC.

Many FTC investigations are closed because staff does not identify an apparent law violation.

Mnoho vyšetřování FTC je uzavřeno, protože zaměstnanci nezjistí zjevné porušení zákona.

The FTC does not have jurisdiction over criminal law enforcement or national security matters.

FTC nemá pravomoc prosazovat trestní právo ani se zabývat záležitostmi národní bezpečnosti.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/08/ftc-approves-final-settlement-facebook;

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/08/ftc-approves-final-settlement-facebook;

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/09/ftc-finalizes-privacy-settlement-myspace.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/09/ftc-finalizes-privacy-settlement-myspace.

In addition, the FTC has long been a leader in educating consumers about basic computer security.

Kromě toho je FTC dlouho čelním představitelem osvěty spotřebitelů v oblasti základní výpočetní bezpečnosti.

In these cases, the DPA may refer such complaints either to the Department of Commerce or the FTC.

V těchto případech může orgán pro ochranu údajů takové stížnosti postupovat buď Ministerstvu obchodu nebo Federální obchodní komisi.

A letter from the Federal Trade Commission (FTC) describing its enforcement of the Privacy Shield;

dopis Federální obchodní komise ( Federal Trade Commission , dále též FTC), který popisuje její prosazování štítu na ochranu soukromí,

The FTC's enforcement actions have addressed unlawful practices in offline and online environments.

Její donucovací opatření řešila protiprávní postupy na internetu i mimo něj.

(2) violating the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) or FTC rules implementing COPPA.

2) porušovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu ( Children's Online Privacy Protection Act , COPPA) nebo pravidla Federální obchodní komise ( Federal Trade Commission , FTC), jimiž se COPPA provádí.

In some instances, the FTC's jurisdiction is concurrent with that of other law enforcement agencies.

V některých případech se příslušnost FTC překrývá s příslušností jiných donucovacích orgánů.

The FTC will continue this proactive approach by making enforcement of the new Framework a priority.

FTC učiní z prosazování nového rámce svou prioritu, a bude tak v tomto proaktivním přístupu pokračovat.

Section 41712 is patterned after Section 5 of the Federal Trade Commission (FTC) Act (15 U.S.C. 45).

Vzorem pro § 41712 je § 5 zákona o Federální obchodní komisi ( Federal Trade Commission Act ) (15 U.S.C. § 45).

The FTC systematically monitors compliance with Safe Harbor orders, as it does with all of its orders.

FTC dodržování usnesení podle zásad „bezpečného přístavu“ systematicky sleduje tak jako u všech svých usnesení.

To date, the FTC has brought over 500 cases protecting the privacy and security of consumer information.

Federální obchodní komise dosud předložila k projednání více než 500 věcí, které se týkaly ochrany soukromí a bezpečnosti informací o spotřebitelích.

As part of this effort, the FTC will designate an agency point of contact for EU Member State referrals.

V rámci tohoto úsilí určí FTC kontaktní osobu pro věci předložené členskými státy EU k přezkoumání.

The FTC's cases have also focused on false, deceptive, or misleading claims of Safe Harbor participation.

Věci FTC se také zaměřovaly na nepravdivá, klamavá nebo zavádějící tvrzení o účasti na „bezpečném přístavu“.

( 12 ) In determining whether to exercise its U.S. SAFE WEB Act authority, the FTC considers, inter alia:

( 12 ) Při určování toho, zda uplatnit svou pravomoc podle zákona U.S. SAFE WEB Act , FTC mj. zvažuje:

Importantly, the FTC conducts many more investigations than ultimately result in public enforcement actions.

Je důležité uvést, že FTC provádí mnohem více vyšetřování, než kolik jich v konečném důsledku vede k veřejným donucovacím opatřením.

( 10 ) See FTC v. Karnani , No 2:09-cv-05276 (C.D. Cal. May 20, 2011) (stipulated final order), available at

( 10 ) Viz věc FTC v. Karnani , No. 2:09-cv-05276 (C.D. Cal. May 20, 2011) (stipulated final order), dostupné zde

( 7) See FTC v. Accusearch , Inc. , No 06CV015D (D. Wyo. Dec. 20, 2007), aff'd 570 F.3d 1187 (10th Cir. 2009).

( 7) Viz věc FTC v. Accusearch , Inc. , No. 06CV015D (D. Wyo. Dec. 20, 2007), aff'd 570 F.3d 1187 (10th Cir. 2009).

EU individuals can use the same complaint system available to U.S. citizens to submit a complaint to the FTC at

Občané EU mohou k předložení stížnosti FTC využít tentýž systém podávání stížností, který mají k dispozici občané Spojených států, na adrese

Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Data Broker Operations of Possible Privacy Violations (May 7, 2013),

Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Data Broker Operations of Possible Privacy Violations (May 7, 2013),

The FTC also charged that the defendants deceived consumers about their participation in the Safe Harbor program.

Federální obchodní komise také žalované obvinila z klamání spotřebitelů v souvislosti s jejich účastí v programu „bezpečný přístav“.

Finally, the FTC will maintain an online list of companies subject to FTC or court orders in Privacy Shield cases.

A konečně Federální obchodní komise povede online seznam společností, jimž byl vydán soudní příkaz nebo příkaz správní FTC v případech týkajících se štítu na ochranu soukromí.

As was the case with the Safe Harbor program, the FTC hereby commits to vigorous enforcement of the new Framework.

Stejně jako v případě programu „bezpečného přístavu“ se FTC tímto zavazuje nový rámec důrazně prosazovat.

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/legal-resources?type=case&field-consumer-protection-topics-tid=251.

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/legal-resources?type=case&field-consumer-protection-topics-tid=251.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2014/12/ftc-warns-childrens-app-maker-babybus-about-potential-coppa;

https://www.ftc.gov/news-events/press- releases/2014/12/ftc-warns-childrens-app-maker-babybus-about-potential-coppa;

We will also advise the FTC and the Department of Commerce of the outcome of any Privacy Shield enforcement action.

Rovněž budeme o výsledku případného donucovacího opatření ve věci štítu na ochranu soukromí informovat FTC a ministerstvo obchodu.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/05/ftc-warns-data-broker-operations-possible-privacy-violations;

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/05/ftc-warns-data-broker-operations-possible-privacy-violations;

In the first alternative, this may lead to enforcement action based on Section 5 of the FTC Act (or similar statute).

V prvním případě to může vést k postihu na základě § 5 zákona o Federální obchodní komisi (nebo jiného právního předpisu).

Because FTC investigations are non-public and confidential, the closing of an investigation is often not made public.

Protože vyšetřování FTC jsou neveřejná a důvěrná, uzavření vyšetřování se často nezveřejňuje.

Alternatively, the FTC may directly seek a preliminary or permanent injunction or other remedies from a federal court.

Federální obchodní komise může případně také přímo požádat federální soud o předběžný nebo trvalý soudní příkaz nebo jiné opravné prostředky.

The FTC has broad civil enforcement authority to promote consumer protection and competition in the commercial sphere.

FTC má širokou pravomoc prosazovat občanské právo s cílem podporovat ochranu spotřebitele a hospodářskou soutěž v oblasti obchodu.

As referenced above, the FTC will take action against entities that misrepresent their participation in the Framework.

Jak je uvedeno výše, přijme FTC opatření vůči subjektům, které uvádějí v omyl, pokud jde o jejich účast na rámci.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/04/ftc-warns-data-brokers-provide-tenant-rental-histories-they-may.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/04/ftc-warns-data-brokers-provide-tenant-rental-histories-they-may.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/03/ftc-charges-deceptive-privacy-practices-googles-rollout-its-buzz;

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/03/ftc-charges-deceptive-privacy-practices-googles-rollout-its-buzz;

For example, our cases enforcing Section 5 of the FTC Act have protected the privacy of U.S. and foreign consumers alike.

Například ve věcech prosazování § 5 zákona o FTC chráníme soukromí jak spotřebitelů ve Spojených státech, tak zahraničních spotřebitelů.

The FTC also affirms its commitment to monitor enforcement orders to ensure compliance with the Privacy Shield Framework.

FTC také potvrzuje svůj závazek sledovat výkon usnesení o zajištění dodržování rámce štítu na ochranu soukromí.

( 3) See FTC Policy Statement on Deception, appended to Cliffdale Assocs., Inc., 103 F.T.C. 110, 174 (1984), available at

( 3) Viz dokument FTC Policy Statement on Deception, appended to Cliffdale Assocs., Inc., 103 F.T.C. 110, 174 (1984), ke stažení

Finally, it will provide a link to the list of Privacy Shield-related FTC enforcement cases maintained on the FTC website.

Ministerstvo také poskytne odkaz na seznam případů Federální obchodní komise souvisejících s prosazováním zásad štítu na ochranu soukromí zveřejněný na webu FTC.

The FTC has also pursued numerous policy initiatives aimed at enhancing consumer privacy that inform its enforcement work.

Federální obchodní komise také vyvinula řadu politických iniciativ zaměřených na zlepšení ochrany soukromí spotřebitelů, které formují její činnost v oblasti prosazování předpisů.

The FTC has committed to reviewing on a priority basis referrals alleging non-compliance with the Principles received from:

Federální obchodní komise se zavázala přednostně přezkoumávat věci týkající se údajného nedodržení těchto zásad postoupené:

As we did under the Safe Harbor program, the FTC commits to give priority to Privacy Shield referrals from EU Member States.

Stejně jako u programu „bezpečný přístav“ se FTC zavazuje dát věcem předloženým členskými státy EU k přezkoumání FTC přednost.

As discussed further below, the FTC also commits to addressing false claims of participation in the Privacy Shield Framework.

Jak dále uvádíme níže, Federální obchodní komise se také zavázala zabývat se nepravdivými tvrzeními o přináležitosti k rámci štítu na ochranu soukromí.

Consequently, these FTC orders help protect over a billion consumers worldwide, hundreds of millions of whom reside in Europe.

Tato usnesení FTC tedy pomáhají chránit více než miliardu spotřebitelů po celém světě, přičemž stamiliony z nich pobývají v Evropě.

The FTC takes enforcement of its privacy and data security orders seriously and brings actions to enforce them when necessary.

FTC bere prosazování svých usnesení ve věcech ochrany soukromí a zabezpečení údajů vážně a v případě potřeby podává žaloby na jejich výkon.

Failure to comply is enforceable under Section 5 of the FTC Act prohibiting unfair and deceptive acts in or affecting commerce.

Nedodržení těchto zásad je postižitelné podle § 5 zákona o Federální obchodní komisi, který zakazuje nekalé a klamavé praktiky při obchodování nebo nekalé a klamavé praktiky, které na obchodování dopadají.

( 50 ) According to information from the FTC, it has no power to conduct on-site inspections in the area of privacy protection.

( 50 ) Podle jejích vlastních informací nemá Federální obchodní komise pravomoc vykonávat kontroly na místě v oblasti ochrany soukromí.

The FTC has long committed to protecting privacy across borders and will make enforcement of the new Framework a high priority.

Federální obchodní komise se přeshraniční ochraně soukromí věnuje již dlouho a prosazování rámce pro ni bude prvořadou prioritou.

The FTC has hosted workshops and issued reports recommending best practices aimed at improving privacy in the mobile ecosystem;

FTC pořádá pracovní setkání a vydává zprávy, které doporučují osvědčené postupy zaměřené mj. na zlepšení ochrany soukromí v mobilním ekosystému,

As part of these investigations, the FTC routinely examined whether the entity at issue was making Safe Harbor representations.

V rámci těchto vyšetřování Federální obchodní komise běžně zkoumala, zda dotyčný subjekt činí prohlášení o „bezpečném přístavu“.

For example, as noted above, Google paid a USD 22,5 million civil penalty to resolve allegations it had violated its FTC order.

Například jak je uvedeno výše, společnost Google zaplatila na základě obvinění, že porušila usnesení FTC, občanskoprávní sankci ve výši 22,5 milionu USD.

The companies must also submit to ongoing, independent assessments of their privacy programs, which must be provided to the FTC.

Společnosti musí také FTC předkládat průběžná nezávislá posouzení svých programů ochrany soukromí.

The FTC regularly uses this authority to assist other authorities around the world in privacy and consumer protection cases ( 13 ).

Federální obchodní komise tuto pravomoc pravidelně využívá, aby pomohla jiným orgánům po celém světě ve věcech ochrany soukromí a spotřebitele ( 13 ).

most of the FTC's Gramm-Leach-Bliley Act rulemaking authority was transferred to the Consumer Financial Protection Bureau (‘CFPB’).

byla většina pravomocí FTC vytvářet pravidla podle zákona Gramm-Leach-Bliley Act převedena na Kancelář pro ochranu spotřebitelů na finančním trhu ( Consumer Financial Protection Bureau , CFPB).

The FTC also engages in consumer and business education to enhance the impact of its enforcement and policy development initiatives.

FTC se také zabývá osvětou spotřebitelů a podniků s cílem zvýšit dopad svých iniciativ v oblasti prosazování a vypracovávání postupů.

We will require compliance with the Framework through a variety of appropriate injunctive provisions in future FTC Framework orders.

V budoucích usneseních FTC podle rámce budeme požadovat dodržování rámce prostřednictvím různých vhodných předběžných opatření.

The primary law enforced by the FTC, the FTC Act, prohibits ‘unfair’ and ‘deceptive’ acts or practices in or affecting commerce ( 2) .

Hlavní zákon prosazovaný FTC, zákon o FTC, zakazuje „nekalé“ nebo „klamavé“ jednání či praktiky v obchodě nebo související s obchodem ( 2) .

As part of its consumer protection mandate, the FTC enforces a wide range of laws to protect the privacy and security of consumer data.

V rámci svého mandátu chránit spotřebitele prosazuje FTC širokou paletu zákonů o ochraně soukromí a bezpečnosti údajů o spotřebitelích.

If the Department becomes aware of potential Privacy Shield violations by ticket agents, it will coordinate with the FTC on the matter.

Dozví-li se ministerstvo o potenciálních porušeních štítu na ochranu soukromí prodejci letenek, koordinuje svůj postup s FTC.

The FTC will look for potential Framework violations as part of the privacy and security investigations we undertake on a regular basis.

FTC bude hledat potenciální porušení rámce při vyšetřováních ve věcech ochrany soukromí a bezpečnostních šetřeních, která pravidelně provádíme.

( 4) See 15 U.S.C § 45(n); FTC Policy Statement on Unfairness, appended to Int'l Harvester Co., 104 F.T.C. 949, 1070 (1984), available at

( 4) See 15 U.S.C § 45(n); Dokument FTC Policy Statement on Unfairness, appended to Int'l Harvester Co., 104 F.T.C. 949, 1070 (1984), ke stažení

( 4) See, e.g., Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Children's App Maker BabyBus About Potential COPPA Violations (Dec. 22, 2014),

( 4) Viz např. Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Children's App Maker BabyBus About Potential COPPA Violations (Dec. 22, 2014),

In the cross-border context, the FTC has jurisdiction to protect consumers worldwide from practices taking place in the United States ( 2) .

V přeshraničním kontextu má FTC pravomoc chránit spotřebitele po celém světě před postupy uskutečňovanými ve Spojených státech ( 2) .

As part of its history of strong privacy enforcement, the FTC has also regularly looked for potential violations of the Safe Harbor program.

V rámci důrazného prosazování ochrany soukromí v minulosti Federální obchodní komise také pravidelně hledala potenciální porušení programu „bezpečný přístav“.

For well over a decade, the FTC has maintained a robust program of investigating privacy and security issues involving commercial organizations.

Déle než deset let má FTC robustní program vyšetřování problémů s ochranou soukromí a bezpečností, které se týkají obchodních organizací.

Further, the FTC can use all remedies, including restitution, that are available to protect domestic consumers when protecting foreign consumers.

Dále může FTC využít při ochraně zahraničních spotřebitelů všechny opravné prostředky, včetně náhrady, které má k dispozici na ochranu domácích spotřebitelů.

(iii) the Department, to determine whether Section 5 of the FTC Act prohibiting unfair or deceptive acts or practices in commerce has been violated.

iii) ministerstvem, s cílem určit, zda byl porušen § 5 zákona o FTC, který zakazuje nekalé nebo klamavé jednání či praktiky v obchodě.

At that time, many federal statutes regulated the commercial collection and use of personal information, beyond Section 5 of the FTC Act, including:

V té době regulovalo komerční sběr a využívání osobních informací kromě § 5 zákona o FTC mnoho federálních předpisů, např.

(55) The FTC can enforce compliance through administrative orders (‘consent orders’), and it will systematically monitor compliance with such orders.

(55) Federální obchodní komise může prosazovat dodržování zásad správními příkazy ( consent orders ) a bude systematicky monitorovat plnění těchto příkazů.

Upon receipt of a referral from an EU Member State or self-regulatory organization, the FTC can take a range of actions to address the issues raised.

Po obdržení věci předložené členským státem EU nebo orgánem stavovské samosprávy k přezkoumání může FTC přijmout za účelem řešení vznesených otázek řadu opatření.

x. being subject to the investigatory and enforcement powers of the FTC, the Department of Transportation or any other U.S. authorized statutory body,

x. skutečnosti, že podléhá pravomocem v oblasti vyšetřování a prosazování práva svěřeným FTC, ministerstvu dopravy nebo jakémukoli jinému schválenému subjektu Spojených států zřízenému zákonem;

This includes prohibiting misrepresentations regarding the Framework and other privacy programs when these are the basis for the underlying FTC action.

Ta zahrnují zákaz zkreslených prohlášení o rámci a jiných programech ochrany soukromí, bude-li toto jednání důvodem základního opatření FTC.

The FTC's enforcement actions—in both the physical and digital worlds—send an important message to companies about the need to protect consumer privacy.

Donucovací opatření FTC – ve fyzickém i digitálním světě – vysílají společnostem významný vzkaz o nutnosti chránit soukromí spotřebitelů.

The FTC also enforces other targeted laws whose protections extend to non-U.S. consumers, such as the Children's Online Privacy Protection Act (‘COPPA’).

FTC také prosazuje jiné cílené zákony, jejichž ochrana se vztahuje na spotřebitele mimo Spojené státy, například zákon o ochraně soukromí dětí na internetu ( Children's Online Privacy Protection Act , COPPA).

Importantly, FTC orders will continue to protect all consumers worldwide who interact with a business, not just those consumers who have lodged complaints.

Je důležité, že usnesení FTC budou nadále chránit všechny spotřebitele po celém světě, kteří vstoupí s určitým podnikem do interakce, nejen spotřebitele, již podali stížnosti.

At the federal level, for example, the FTC amended the COPPA Rule in 2013 to provide a number of additional protections for children's personal information.

Například na federální úrovni novelizovala Federální obchodní komise v roce 2013 prováděcí pravidlo k zákonu COPPA, a stanovila tak řadu dalších ochranných opatření pro osobní informace dětí.

The FTC also issued two rules implementing the Gramm- Leach-Bliley Act — the Privacy Rule and the Safeguards Rule — which require financial institutions ( 7)

Federální obchodní komise také vydala dvě pravidla, kterými se provádí zákon Gramma, Leache a Blileyho – pravidlo o ochraně soukromí a pravidlo o ochranných opatřeních –, podle nichž finanční instituce ( 7)

Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Data Brokers That Provide Tenant Rental Histories They May Be Subject to Fair Credit Reporting Act (Apr. 3, 2013),

Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Data Brokers That Provide Tenant Rental Histories They May Be Subject to Fair Credit Reporting Act (Apr. 3, 2013),

The FTC recognizes the important role that EU DPAs play with respect to Framework compliance and encourages increased consultation and enforcement cooperation.

FTC uznává významnou úlohu, kterou orgány pro ochranu údajů z EU v souvislosti s dodržováním rámce hrají, a vybízí k intenzivnějším konzultacím a spolupráci na prosazování předpisů.

It is most useful when the referring authority has conducted a preliminary inquiry into the alleged violation and can cooperate with the FTC in an investigation.

Nejužitečnější je, když předkládající orgán údajné porušení vyšetří a bude při vyšetřování spolupracovat s FTC.

( 2) Congress has expressly affirmed the FTC's authority to seek legal remedies, including restitution, for any acts or practices involving foreign commerce that

( 2) Kongres výslovně potvrdil pravomoc FTC vymáhat zákonné opravné prostředky, včetně náhrady, v případě jakéhokoli jednání či praktik v zahraničním obchodě, které

( 14 ) Although the FTC does not resolve or mediate individual consumer complaints, the FTC affirms that it will prioritize Privacy Shield referrals from EU DPAs.

( 14 ) Ačkoli FTC neřeší stížnosti jednotlivých spotřebitelů ani v nich nevystupuje jako mediátor, potvrzuje, že upřednostní věci předložené k přezkoumání v rámci štítu na ochranu soukromí orgány pro ochranu údajů z EU.

The FTC Act's prohibition on unfair or deceptive acts or practices is not limited to protecting U.S. consumers from U.S. companies, as it includes those practices that

Zákaz nekalého nebo klamavého jednání či praktik uvedený v zákoně o FTC se neomezuje na ochranu spotřebitelů ve Spojených státech před společnostmi ze Spojených států, jelikož se vztahuje na praktiky, které

Individuals can bring a complaint directly to an organisation, to an independent dispute resolution body designated by the organisation, to national DPAs or to the FTC.

Fyzické osoby mohou stížnost předložit přímo organizaci, nezávislému subjektu pro řešení sporů označeného organizací, vnitrostátnímu orgánu pro ochranu údajů nebo Federální obchodní komisi.

( 1) Any entity that fails to comply with an FTC order is subject to a civil penalty of up to USD 16 000 per violation, or USD 16 000 per day for a continuing violation.

( 1) Každému subjektu, který nedodržuje usnesení FTC, hrozí občanskoprávní sankce ve výši až 16 000 USD za každé porušení nebo 16 000 USD za každý den trvajícího porušování.

At that time, then-FTC Chairman Robert Pitofsky sent the European Commission a letter outlining the FTC's pledge to vigorously enforce the Safe Harbor Privacy Principles.

V té době tehdejší předseda FTC Robert Pitofsky zaslal Evropské komisi dopis, ve kterém nastínil závazek FTC důrazně prosazovat zásady „bezpečného přístavu“ pro ochranu soukromí.

The FTC has committed to create a standardised referral process, to designate a point of contact at the agency for DPA referrals, and to exchange information on referrals.

Federální obchodní komise se zavázala vytvořit standardizovaný postup postupování případů, ustanovit kontaktní místo uvnitř komise pro případy postoupené orgány pro ochranu údajů, a sdílet informace o postupovaných případech.

The FTC also encourages the development of tools that will enhance enforcement cooperation with EU DPAs, as well as other privacy enforcement authorities around the world.

FTC také podporuje vývoj nástrojů, které zlepší spolupráci na prosazování předpisů s orgány pro ochranu údajů z EU i s jinými orgány pro prosazování ochrany soukromí ve světě.

Likewise, the FTC has committed to establish a dedicated point of contact ( 46 ) and provide the DPAs with investigatory assistance pursuant to the U.S. SAFE WEB Act ( 47 ).

Taktéž Federální obchodní komise se zavázala zřídit zvláštní kontaktní místo ( 46 ) a poskytovat orgánům pro ochranu údajů pomoc při šetřeních v souladu se zákonem o bezpečném internetu ( 47 ).

As part of its privacy and security enforcement program, the FTC has also sought to protect EU consumers by bringing enforcement actions that involved Safe Harbor violations.

V rámci svého programu prosazování ochrany soukromí a bezpečnosti se FTC také snaží chránit spotřebitele z EU donucovacími opatřeními, která se týkají porušování zásad „bezpečného přístavu“.

The FTC may obtain civil penalties for violations of an administrative cease and desist order and may pursue civil or criminal contempt for violation of a federal court order.

FTC může uložit občanskoprávní sankce za porušení úředního příkazu k zastavení činnosti a může postupovat proti neuposlechnutí soudního příkazu federálního soudu občanskoprávní nebo trestněprávní cestou.

In addition to the U.S. federal laws enforced by the FTC, certain other federal and state consumer protection and privacy laws may provide additional benefits to EU consumers.

Kromě federálních zákonů Spojených států prosazovaných FTC mohou další výhody spotřebitelům z EU poskytovat i některé jiné federální a státní zákony o ochraně spotřebitelů a soukromí.

The FTC will also provide feedback to the referring authority on the types of referrals received in order to increase the effectiveness of efforts to address unlawful conduct.

FTC předkládajícímu orgánu také poskytne zpětnou vazbu k typům věcí předložených k přezkoumání s cílem zefektivnit úsilí o řešení protiprávního jednání.

Importantly, FTC orders do not just protect the individuals who may have complained about a problem; rather, they protect all consumers dealing with the business going forward.

Důležité je, že usnesení FTC nechrání jen fyzické osoby, které si stěžovaly na problém, ale všechny spotřebitele, neboť se zabývají dalším směřováním podniků.

They must also specify that they are subject to the investigatory and enforcement powers of the FTC, the Department of Transportation or any other U.S. authorized statutory body.

Musí také uvést, že podléhají vyšetřovací a donucovací pravomoci Federální obchodní komise, Ministerstva dopravy nebo jiného pověřeného, zákonem zřízeného orgánu USA.

Any misrepresentation to the general public concerning an organization's adherence to the Privacy Shield Principles may be actionable by the FTC or other relevant government body.

Jakákoli zkreslená prohlášení vůči veřejnosti o tom, že organizace uplatňuje zásady štítu na ochranu soukromí, mohou být žalována FTC nebo jiným příslušným orgánem veřejné správy.

The nearly 40 enforcement actions initiated by the FTC involving the Safe Harbor program evidence the agency's commitment to proactive enforcement of cross-border privacy programs.

Téměř 40 donucovacích opatření iniciovaných FTC ve věci programu „bezpečný přístav“ je dokladem závazku agentury proaktivně prosazovat přeshraniční programy ochrany soukromí.

The FTC also commits to exchange information on referrals with referring enforcement authorities, including the status of referrals, subject to confidentiality laws and restrictions.

FTC se také zavazuje vyměňovat si s předkládajícími donucovacími orgány informace o věcech předložených k přezkoumání, včetně stavu uvedených věcí, v závislosti na zákonech a omezeních, které se týkají zachování důvěrnosti.

The FTC also does not have jurisdiction over most non-profit organizations, but it does have jurisdiction over sham charities or other non-profits that in actuality operate for profit.

FTC také nemá pravomoc nad většinou neziskových organizací, ale má pravomoc nad fiktivními dobročinnými organizacemi nebo jinými neziskovými organizacemi, jejichž cílem je ve skutečnosti zisk.

If, after removal from the list, the organisation continues to make the claim of Privacy Shield certification, the Department will refer it to the FTC or other enforcement agency ( 43 ).

Pokud po odstranění ze seznamu organizace nadále tvrdí, že je certifikována v rámci štítu na ochranu soukromí, postoupí Ministerstvo obchodu věc Federální obchodní komisi či jinému donucovacímu orgánu ( 43 ).

The FTC also has jurisdiction over non-profit organizations that operate for the profit of their for-profit members, including by providing substantial economic benefits to those members ( 5) .

FTC má také pravomoc nad neziskovými organizacemi, jejichž cílem je zisk jejich ziskových členů, a proto jim mj. poskytují podstatné hospodářské výhody. 5

Where organisations fail to comply, the FTC may refer the case to the competent court in order to seek civil penalties and other remedies, including for any injury caused by the unlawful conduct.

Pokud organizace příkaz neplní, Federální obchodní komise smí takový příkaz postoupit příslušnému soudu, aby v občanskoprávním řízení rozhodl o odpovědnosti a jiných opravných prostředcích, včetně za jakoukoli újmu způsobenou nezákonným jednáním.

These mechanisms are set out in the Principles (Annex II) and the commitments undertaken by the Department of Commerce (Annex I), the FTC (Annex IV) and the Department of Transportation (Annex V).

Tyto mechanismy jsou popsány v zásadách (příloha II) a závazcích přijatých Ministerstvem obchodu (příloha I), Federální obchodní komisí (příloha IV) a Ministerstvem dopravy (příloha V).

( 51 ) FTC or court orders may require companies to implement privacy programs and to regularly make compliance reports or independent third-party assessments of those programs available to the FTC.

( 51 ) Soudní příkazy nebo příkazy FTC mohou společnostem přikazovat, aby prováděly programy na ochranu soukromí a aby Federální obchodní komisi pravidelně předkládaly zprávy o dodržování těchto programů nebo nezávislá hodnocení těchto programů vypracovaná třetími stranami.

For example, the FTC has brought enforcement actions against well-known companies, such as Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Wyndham, Oracle, HTC, and Snapchat, as well as lesser- known companies.

Federální obchodní komise například uplatnila donucovací opatření vůči dobře známým společnostem, jako je Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Wyndham, Oracle, HTC a Snapchat, i vůči společnostem méně známým.

(47) In cases where the organisation fails to comply with the ruling of a dispute resolution or self-regulatory body, the latter must notify such non-compliance to the Department of Commerce and the FTC

(47) V případě, že organizace nedodrží usnesení subjektu pro řešení sporů nebo samoregulačního subjektu, musí tento subjekt takové nedodržení oznámit Ministerstvu obchodu a Federální obchodní komisi

take other appropriate corrective action, including pursuing any legal recourse the Department is authorized to take and referring matters to the FTC, DOT, or another appropriate enforcement agency; and

přijme jiné vhodné nápravné opatření, včetně usilování o právní postih v pravomoci ministerstva a postoupení záležitostí FTC, MD nebo jinému příslušnému donucovacímu orgánu, a

This will allow EU data subjects to invoke arbitration in all cases where the action or inaction of the competent U.S. authorities (for instance the FTC) has not satisfactorily resolved their complaints.

To subjektům údajů z EU umožní, aby využívali rozhodčího řízení ve všech případech, kdy opatření příslušných orgánů USA (například Federální obchodní komise) nebo absence takových opatření jejich stížnost nevyřešila uspokojivým způsobem.

Finally, the FTC will continue to maintain an online list of companies subject to orders obtained in connection with enforcement of both the Safe Harbor program and the new Privacy Shield Framework ( 16 ).

FTC v neposlední řadě nadále povede on-line seznam společností, které podléhají usnesením vyneseným v souvislosti s prosazováním programu „bezpečný přístav“ i nového štítu na ochranu soukromí ( 16 ).

Below, we explain the FTC's history of strong privacy enforcement generally, including our enforcement of the original Safe Harbor program, as well as the FTC's approach to enforcement of the new Framework.

Níže vysvětlujeme historicky důrazné obecné prosazování ochrany soukromí Federální obchodní komisí, včetně prosazování původního programu „bezpečného přístavu“, i přístup FTC k prosazování nového rámce.

The FTC will give priority consideration to referrals of non-compliance with the Privacy Principles received from independent dispute resolution or self-regulatory bodies, the Department of Commerce and DPAs

Federální obchodní komise bude prioritně řešit případy nedodržení zásad ochrany soukromí postoupené nezávislými subjekty pro řešení sporů nebo samoregulačními orgány, Ministerstvem obchodu a orgány pro ochranu údajů

With regard to the enforcement of the Principles, the Federal Trade Commission (FTC) and the Department of Transportation have made representations that are contained in Annex IV and Annex V to this decision.

Pokud jde o prosazování zásad, Federální obchodní komise (FTC) a Ministerstvo obchodu vydaly prohlášení, která jsou obsažena v příloze IV a V tohoto rozhodnutí.

The FTC will also participate, along with the Department of Commerce, the European Commission, and Article 29 Working Party representatives, in the annual review of the Framework to discuss its implementation.

FTC se také spolu s ministerstvem obchodu, Evropskou komisí a pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 bude účastnit každoročního přezkumu rámce s cílem projednat jeho provádění.

( 1) We provide additional information about U.S. federal and state privacy laws in Attachment A. In addition, a summary of our recent privacy and security enforcement actions is available on the FTC's website at

( 1) Další informace o federálních a státních zákonech Spojených států na ochranu soukromí uvádíme v příloze A. Shrnutí nedávných opatření na prosazování ochrany soukromí a bezpečnosti je pak dostupné na internetových stránkách FTC na adrese

However, it has the power to compel organisations to produce documents and provide witness statements (see Section 20 of the FTC Act), and may use the court system to enforce such orders in case of non-compliance.

Má však pravomoc přikázat organizacím, aby předložily dokumenty a poskytly svědecké výpovědi (viz § 20 zákona o Federální obchodní komisi) a k vymožení takových příkazů v případě jejich nesplnění smí použít systém soudů.

The Office of the Privacy Commissioner of Canada filed an amicus curiae brief in the appeal of the FTC action and conducted its own investigation, concluding that Accusearch's practices also violated Canadian law.

Úřad kanadského komisaře pro ochranu soukromí předložil v rámci opravného prostředku proti opatření FTC stanovisko amicus curiae a provedl vlastní vyšetřování, ve kterém dospěl k závěru, že praktiky společnosti Accusearch také porušovaly kanadské právo.

The FTC retains enforcement authority under the Gramm-Leach- Bliley Act as well as rulemaking authority for the Safeguards Rule and limited rulemaking authority under the Privacy Rule with respect to auto dealers.

FTC si ponechává donucovací pravomoc podle zákona Gramm-Leach-Bliley Act i pravomoc vytvářet pravidla v souvislosti s pravidlem o ochranných opatřeních a omezenou pravomoc vytvářet pravidla v rámci pravidla o ochraně soukromí v souvislosti s obchodníky s automobily.

Since the Safe Harbor program was adopted, the FTC has undertaken numerous investigations into Safe Harbor compliance on its own initiative and has brought 39 cases against U.S. companies for Safe Harbor violations.

Od přijetí programu provedla Federální obchodní komise řadu vyšetřování ve věci dodržování zásad „bezpečného přístavu“ z vlastního podnětu a předložila k projednání 39 věcí porušování uvedených zásad společnostmi ze Spojených států.

If an organisation fails to comply within 25 days of delivery of the advice and has offered no satisfactory explanation for the delay, the panel will give notice of its intention either to submit the matter to the FTC

Jestliže se organizace nepodrobí doporučení do 25 dnů od jeho doručení a zpoždění uspokojivě nevysvětlí, vydá panel oznámení v tom smyslu, že hodlá buď věc předložit Federální obchodní komisi

The FTC has used a variety of tools— publications, online resources, workshops, and social media—to provide educational materials on a wide range of topics, including mobile apps, children's privacy, and data security.

FTC využívá k poskytování osvětových materiálů na celou řadu témat, včetně mobilních aplikací, ochrany soukromí dětí a zabezpečení údajů, různé nástroje – publikace, on-line zdroje, pracovní setkání a sociální média.

If the entity was making such representations and the investigation revealed apparent violations of the Safe Harbor Privacy Principles, the FTC included allegations of Safe Harbor violations in its enforcement actions.

Jestliže subjekt tato prohlášení činil a vyšetřování odhalilo zjevné porušování zásad ochrany soukromí v rámci „bezpečného přístavu“, zařadila Federální obchodní komise do svých donucovacích opatření obvinění z porušování uvedených zásad.

The FTC also enforces targeted statutes that protect information relating to health, credit and other financial matters, as well as children's online information, and has issued regulations implementing each of these statutes.

Federální obchodní komise také prosazuje cílené předpisy, které chrání informace o zdraví a úvěrech a jiných finančních záležitostech a informace o dětech na internetu, a vydala nařízení, jimiž se každý z těchto předpisů provádí.

Under federal law, the DOT has exclusive authority to regulate the privacy practices of airlines, and it shares jurisdiction with the FTC with respect to the privacy practices of ticket agents in the sale of air transportation.

Podle federálního práva má MD výlučnou pravomoc regulovat postupy leteckých dopravců v oblasti ochrany soukromí a pravomoc sdílenou s FTC nad postupy prodejců letenek v oblasti ochrany soukromí.

requiring a Privacy Shield organization to make public any relevant Privacy Shield-related sections of any compliance or assessment report submitted to the FTC if it becomes subject to an FTC or court order based on non-compliance.

požaduje, aby organizace štítu na ochranu soukromí zveřejnila veškeré příslušné části případné zprávy o dodržování předpisů nebo hodnotící zprávy předložené Federální obchodní komisi, které se týkají štítu na ochranu soukromí, stane-li se předmětem usnesení FTC či soudu z důvodu nedodržení předpisů.

In addition, the FTC uses complaints in its Consumer Sentinel database, which is accessible by many other law enforcement agencies, to identify trends, determine enforcement priorities, and identify potential investigative targets.

Kromě toho využívá FTC stížnosti ve své databázi Consumer Sentinel, do které má přístup mnoho dalších donucovacích orgánů, ke zjišťování trendů, určování priorit v oblasti prosazování předpisů a označování potenciálních cílů vyšetřování.

The resulting orders have typically provided for ongoing monitoring by the FTC for a period of 20 years, prohibited further law violations, and subjected the businesses to substantial financial penalties for order violations ( 1) .

Výsledná usnesení obvykle stanovila průběžné sledování Federální obchodní komisí po dobu dvaceti let, zakázala další porušování zákona a uložila podnikům značné finanční sankce za porušení usnesení ( 1) .

Any failure to fulfill the undertaking to cooperate with the DPAs, as well as failures to comply with the Privacy Shield Principles, will be actionable as a deceptive practice under Section 5 of the FTC Act or other similar statute.

Jakékoli nesplnění závazku spolupracovat s orgány pro ochranu údajů, jakož i nedodržení zásad štítu na ochranu soukromí je žalovatelné jako klamavé praktiky podle § 5 zákona o FTC nebo jiných podobných zákonů.

In addition, there are exceptions to the FTC's jurisdiction over commercial activities, including with respect to banks, airlines, the business of insurance, and the common carrier activities of telecommunications service providers.

Kromě toho existují výjimky z pravomoci FTC nad obchodními aktivitami, a to mj. v souvislosti s bankami, leteckými dopravci, pojišťovnictvím a běžnými přenosovými činnostmi poskytovatelů telekomunikačních služeb.

The FTC has continued to uphold this commitment through nearly 40 enforcement actions, numerous additional investigations, and cooperation with individual European data protection authorities (‘EU DPAs’) on matters of mutual interest.

Federální obchodní komise tento závazek potvrdila téměř 40 donucovacími opatřeními, řadou dalších vyšetřování a spoluprací s jednotlivými evropskými orgány pro ochranu údajů (dále též „orgány pro ochranu údajů z EU“) na záležitostech vzájemného zájmu.

We provide below detailed information about each of these commitments and relevant background about the FTC's role in protecting consumer privacy and enforcing Safe Harbor, as well as the broader privacy landscape in the United States ( 1) .

Níže uvádíme podrobné informace o každém z těchto závazků, příslušné souvislosti, které se týkají úlohy FTC při ochraně soukromí spotřebitelů a prosazování „bezpečného přístavu“, a obecnější situaci v oblasti ochrany soukromí ve Spojených státech ( 1) .

In a case against an information broker, Accusearch, the FTC alleged that the company's sale of confidential telephone records to third parties without consumers' knowledge or consent was an unfair practice in violation of Section 5 of the FTC Act.

Ve věci proti zprostředkovateli informací Accusearch byl prodej důvěrných telefonních záznamů společností třetím stranám bez vědomí nebo souhlasu spotřebitelů podle FTC nekalou praktikou v rozporu s § 5 zákona o FTC.

The FTC and EU DPAs could use it to coordinate with respect to the Framework and other privacy investigations, including as a starting point for sharing information in order to deliver coordinated and more effective privacy protection for consumers.

FTC a orgány pro ochranu údajů z EU by jej mohly využívat ke koordinaci vyšetřování v souvislosti s rámcem i jiných vyšetřování v oblasti ochrany soukromí, a to i jako výchozí bod pro sdílení informací, aby mohly spotřebitelům poskytovat koordinovanější a účinnější ochranu soukromí.

To facilitate referrals under the Framework from EU Member States, the FTC is creating a standardized referral process and providing guidance to EU Member States on the type of information that would best assist the FTC in its inquiry into a referral.

S cílem usnadnit předkládání věcí členskými státy EU k přezkoumání podle rámce vytváří FTC normalizovaný proces předkládání věcí k přezkoumání a poskytuje členským státům EU pokyny k typu informací, které by FTC při vyšetřování věcí předložených k přezkoumání nejlépe pomohly.

In addition to prioritizing Privacy Shield referrals from EU Member States and privacy self-regulatory organizations ( 14 ), the FTC commits to investigating possible Framework violations on its own initiative where appropriate using a range of tools.

Kromě upřednostňování věcí předložených členskými státy EU a samoregulačními organizacemi na ochranu soukromí k přezkoumání v rámci štítu na ochranu soukromí ( 14 ) se FTC zavazuje v příslušných případech prošetřovat možná porušení rámce z vlastního podnětu pomocí řady nástrojů.

In addition, it would determine whether the issue implicates matters within the purview of the Department of Commerce or FTC, assess whether consumer education and business education would be helpful, and as appropriate, initiate an enforcement proceeding.

Dále by úřad určil, zda z uvedené věci vyplývají otázky v kompetenci ministerstva obchodu nebo FTC, posoudil, zda by pomohla osvěta spotřebitelů a podniků, a popřípadě zahájil donucovací řízení.

Each consent order issued to a Privacy Shield organisation will have self-reporting provisions ( 51 ), and organisations will be required to make public any relevant Privacy Shield-related sections of any compliance or assessment report submitted to the FTC.

Každý consent order vydaný organizaci, která se účastní štítu na ochranu soukromí, bude obsahovat ustanovení o podávání zpráv ( 51 ) a organizace budou povinny zveřejnit jakoukoli relevantní, štítu na ochranu soukromí se týkající část každé hodnotící zprávy nebo zprávy o dodržování zásad předložené Federální obchodní komisi.

Violations of the FTC's administrative orders can lead to civil penalties of up to USD 16 000 per violation, or USD 16 000 per day for a continuing violation ( 15 ), which, in the case of practices affecting many consumers, can amount to millions of dollars.

Porušování správních usnesení FTC může vést k občanskoprávním sankcím ve výši až 16 000 USD za každé porušení nebo 16 000 USD za každý den trvajícího porušování ( 15 ), což může v případě postupů, které se dotýkají mnoha spotřebitelů, činit miliony dolarů.

Further, the Aviation Enforcement Office will cooperate with the FTC and Department of Commerce and give priority consideration to allegations that the regulated entities are not complying with privacy commitments made as part of the Privacy Shield Framework.

Úřad pro prosazování předpisů v letectví bude dále spolupracovat s FTC a ministerstvem obchodu a přednostně posoudí tvrzení, že regulované subjekty nedodržují závazky chránit soukromí učiněné v rámci štítu na ochranu soukromí.

This arbitration option is intended to resolve individual disputes, and arbitral decisions are not intended to function as persuasive or binding precedent in matters involving other parties, including in future arbitrations or in EU or U.S. courts, or FTC proceedings.

Tato možnost rozhodčího řízení má řešit jednotlivé spory a rozhodčí nálezy nemají fungovat jako přesvědčivý nebo závazný precedens v záležitostech, které se týkají jiných stran, včetně budoucích rozhodčích řízení či řízení u soudů v EU nebo v USA či u FTC.

The FTC will give priority consideration to referrals from the Department of Commerce regarding organizations that it identifies as improperly holding themselves out to be current members of the Framework or using any Framework certification mark without authorization.

FTC přednostně posoudí věci předložené k přezkoumání ministerstvem obchodu, které se budou týkat organizací označených za organizace, jež nepatřičně tvrdí, že jsou platnými členy rámce, nebo bez povolení užívají jakoukoli certifikační ochrannou známku rámce.

In particular, the FTC, along with enforcement partners in the European Union and around the globe, last year launched an alert system within the Global Privacy Enforcement Network (‘GPEN’) to share information about investigations and promote enforcement coordination.

Konkrétně FTC spolu s donucovacími partnery v Evropské unii i ve světě spustila loni v rámci Globální sítě pro prosazování práva na ochranu soukromí systém varování pro sdílení informací o vyšetřováních a pro podporu koordinace prosazování předpisů.

In cases that involved violations of Safe Harbor Privacy Principles, companies have been required to implement comprehensive privacy programs and obtain independent third-party assessments of those programs every other year for 20 years, which they must provide to the FTC.

Ve věcech porušení zásad ochrany soukromí v rámci „bezpečného přístavu“ byly společnosti požádány, aby zavedly komplexní programy ochrany soukromí a po dobu dvaceti let každé dva roky získaly od třetí strany posouzení uvedených programů, která musí poskytnout Federální obchodní komisi.

The Department of Commerce, the FTC, and other agencies, as appropriate, will hold annual meetings with the Commission, interested DPAs, and appropriate representatives from the Article 29 Working Party, where the Department will provide updates on the Privacy Shield program.

Ministerstvo obchodu, FTC a popřípadě další agentury budou každoročně pořádat zasedání s Komisí, zúčastněnými orgány pro ochranu údajů a příslušnými zástupci pracovní skupiny zřízené podle článku 29, kde ministerstvo poskytne aktuální informace o programu štítu na ochranu soukromí.

Any misrepresentation to the general public by an organisation concerning its adherence to the Principles in the form of misleading statements or practices is subject to enforcement action by the FTC, Department of Transportation or other relevant U.S. enforcement authorities;

Jakékoli uvedení široké veřejnosti v omyl ohledně přijetí zásad zavádějícími prohlášeními nebo postupy je postižitelné Federální obchodní komisí, Ministerstvem dopravy nebo jiným příslušným donucovacím orgánem USA;

To the extent feasible given the number and type of referrals received, the information provided will include an evaluation of the referred matters, including a description of significant issues raised and any action taken to address law violations within the jurisdiction of the FTC.

Bude-li to vzhledem k počtu a typu věcí předložených k přezkoumání proveditelné, budou poskytnuté informace obsahovat vyhodnocení předložených záležitostí, včetně popisu významných vznesených otázek a případného opatření přijatého s cílem vyřešit porušování práva v pravomoci FTC.

In the 36 cases involving false or deceptive claims of Safe Harbor certification, each order prohibits the defendant from misrepresenting its participation in Safe Harbor or any other privacy or security program and requires the company to make compliance reports available to the FTC.

V 36 věcech nesprávných nebo klamavých tvrzení o certifikaci podle zásad „bezpečného přístavu“ každé usnesení zakazuje žalovanému zkreslená prohlášení o jeho účasti na programu „bezpečný přístav“ či jakémkoli jiném programu v oblasti ochrany soukromí nebo bezpečnosti a požaduje, aby daná společnost poskytla FTC zprávy o dodržování předpisů.

e. When an organization becomes subject to an FTC or court order based on non-compliance, the organization shall make public any relevant Privacy Shield-related sections of any compliance or assessment report submitted to the FTC, to the extent consistent with confidentiality requirements.

e. Stane-li se organizace předmětem usnesení FTC nebo soudu z důvodu nedodržení předpisů, zveřejní veškeré příslušné části případné zprávy o dodržování předpisů či hodnotící zprávy předložené Federální obchodní komisi, které se týkají štítu na ochranu soukromí, a to v rozsahu odpovídajícím požadavkům na zachování důvěrnosti.

In addition to any consultation with referring DPAs on case-specific matters, the FTC commits to participate in periodic meetings with designated representatives of the Article 29 Working Party to discuss in general terms how to improve enforcement cooperation with respect to the Framework.

Kromě případných konzultací s předkládajícími orgány pro ochranu údajů o konkrétních záležitostech se FTC zavazuje účastnit se pravidelných schůzí s určenými zástupci pracovní skupiny zřízené podle článku 29, kde se bude obecně projednávat, jak zlepšit spolupráci na prosazování rámce.

( 13 ) In fiscal years 2012-2015, for example, the FTC used its U.S. SAFE WEB Act authority to share information in response to almost 60 requests from foreign agencies and it issued nearly 60 civil investigative demands (equivalent to administrative subpoenas) to aid 25 foreign investigations.

( 13 ) Například v rozpočtových letech 2012–2015 využila FTC svou pravomoc sdílet informace podle zákona U.S. SAFE WEB Act v reakci téměř na 60 žádostí cizích agentur a vydala téměř 60 občanskoprávních výzev k podání vysvětlení nebo vydání podkladů (které se rovnají správním předvoláním), aby pomohla při 25 zahraničních vyšetřováních.

The FTC will give priority consideration to referrals of non-compliance with the Principles from the Department and EU Member State authorities, and will exchange information regarding referrals with the referring state authorities on a timely basis, subject to existing confidentiality restrictions.

FTC bude přednostně posuzovat případy nedodržování těchto zásad postoupené ministerstvem a orgány členských států EU a v závislosti na omezeních ohledně důvěrnosti údajů si bude s orgány postupujícího státu včas vyměňovat informace o postoupených případech.

If a referring enforcement authority seeks information about the status of a particular referral for purposes of pursuing its own enforcement proceeding, the FTC will respond, taking into account the number of referrals under consideration and subject to confidentiality and other legal requirements.

Požádá-li předkládající donucovací orgán pro účely vlastního donucovacího řízení o informace o stavu konkrétní věci předložené k přezkoumání, FTC odpoví s ohledem na počet posuzovaných věcí předložených k přezkoumání a v závislosti na zákonných požadavcích na zachování důvěrnosti a jiných zákonných požadavcích.

If the organization neither removes the references nor self-certifies its compliance under the Privacy Shield, the Department will ex officio refer the matter to the FTC, DOT, or other appropriate enforcement agency or, in appropriate cases, take action to enforce the Privacy Shield certification mark;

Jestliže organizace neodstraní odkazy ani neautocertifikuje dodržování štítu na ochranu soukromí, ministerstvo záležitost z moci úřední postoupí FTC, MD nebo jinému příslušnému donucovacímu orgánu, popřípadě přijme opatření za účelem prosazení práva v souvislosti s certifikační ochrannou známkou štítu na ochranu soukromí,

An organization that continues to claim participation in the Privacy Shield or makes other Privacy Shield-related misrepresentations after it has been removed from the Privacy Shield List may be subject to enforcement action by the FTC, the Department of Transportation, or other enforcement authorities.

Organizaci, která po odstranění ze seznamu organizací štítu na ochranu soukromí nadále tvrdí, že ke štítu náleží, nebo v souvislosti se štítem jinak uvádí v omyl, hrozí opatření za účelem prosazení práva ze strany FTC, ministerstva dopravy či jiných donucovacích orgánů.

In addition, we note that if an organization's privacy policy promises that it complies with the Privacy Shield Principles, its failure to make or maintain a registration with the Department of Commerce likely will not, by itself, excuse the organization from FTC enforcement of those Framework commitments.

Kromě toho konstatujeme, že jestliže politika určité organizace na ochranu soukromí tvrdí, že organizace dodržuje zásady štítu na ochranu soukromí, a uvedená organizace se nezaregistruje u ministerstva obchodu nebo svou registraci neprodlouží, tato skutečnost ji nezprostí prosazování uvedených závazků podle rámce ze strany FTC.

The FTC has authority to prosecute unfair and deceptive acts or practices that violate consumer privacy, as well as to enforce more targeted privacy laws that protect certain financial and health information, information about children, and information used to make certain eligibility decisions about consumers.

Má pravomoc stíhat nekalé nebo klamavé jednání či praktiky, které narušují soukromí spotřebitelů, jakož i prosazovat cílenější zákony o ochraně soukromí, jež chrání některé finanční informace, informace o zdravotním stavu a dětech a informace využívané k určitým rozhodnutím o způsobilosti spotřebitelů.

In addition, the Privacy Shield Principles now require companies subject to an FTC or court order based on non-compliance with the Principles to make public any relevant Framework-related sections of any compliance or assessment report submitted to the FTC, to the extent consistent with confidentiality laws and rules.

Kromě toho zásady štítu na ochranu soukromí nyní vyžadují, aby společnosti, které jsou předmětem usnesení FTC nebo soudu z důvodu nedodržení zásad, zveřejnily veškeré příslušné části případné zprávy o dodržování předpisů či hodnotící zprávy předložené Federální obchodní komisi, které se týkají rámce, a to v rozsahu odpovídajícím právním a správním předpisům o zachování důvěrnosti.

If the FTC concludes that it has reason to believe Section 5 has been violated, it may resolve the matter by seeking an administrative cease and desist order prohibiting the challenged practices or by filing a complaint in a federal district court, which if successful could result in a federal court order to same effect.

Dojde-li FTC k závěru, že existuje důvodné podezření, že ustanovení § 5 byla porušena, může dosáhnout vydání úředního příkazu k zastavení činnosti, který zakáže sporné praktiky, nebo může podat žalobu u federálního okrskového soudu, jenž – vyhoví-li žalobě – může vydat soudní příkaz se stejným účinkem.

Organisations must retain their records on the implementation of their privacy policies and make them available upon request to an independent recourse mechanism or the FTC (or other U.S. authority with jurisdiction to investigate unfair and deceptive practices) in the context of an investigation or a complaint about non-compliance.

Organizace musí uchovávat záznamy o provádění svých politik ochrany soukromí a na žádost v souvislosti s vyšetřováním nebo stížností na nedodržování zásad je poskytovat nezávislému odvolacímu orgánu nebo Federální obchodní komisi (nebo jinému orgánu USA příslušnému vyšetřovat nekalé a klamavé praktiky).

In appropriate cases, this could include information sharing and investigative assistance pursuant to the U.S. SAFE WEB Act, which authorizes FTC assistance to foreign law enforcement agencies when the foreign agency is enforcing laws prohibiting practices that are substantially similar to those prohibited by laws the FTC enforces ( 12 ).

V příslušných případech by uvedená pomoc mohla zahrnovat sdílení informací a pomoc při vyšetřování podle zákona Spojených států o bezpečném internetu ( SAFE WEB Act ), který FTC opravňuje pomáhat cizím donucovacím orgánům, prosazují-li zákony, jež zakazují postupy, které se významně podobají postupům zakázaným zákony prosazovanými FTC ( 12 ).

For example, in FTC v. Karnani , the FTC brought an action in 2011 against an internet marketer in the United States alleging that he and his company tricked British consumers into believing that the company was based in the United Kingdom, including by using.uk web extensions and referencing British currency and the UK postal system ( 10 ).

Například ve věci FTC v. Karnani podala Federální obchodní komise v roce 2011 žalobu proti muži ve Spojených státech zabývajícímu se internetovým marketingem, podle které on a jeho společnost lstí přiměli britské spotřebitele domnívat se, že společnost sídlí ve Spojeném království, neboť mj. používali doménová jména s koncovkou.uk a odkazovali na britskou měnu a poštovní systém Spojeného království ( 10 ).

As part of this assistance, the FTC can share information obtained in connection with an FTC investigation, issue compulsory process on behalf of the EU DPA conducting its own investigation, and seek oral testimony from witnesses or defendants in connection with the DPA's enforcement proceeding, subject to the requirements of the U.S. SAFE WEB Act.

V rámci této pomoci může FTC v závislosti na požadavcích zákona Spojených států o bezpečném internetu ( U.S. SAFE WEB Act ) sdílet informace získané v souvislosti se svým vyšetřováním, zahájit jménem orgánu pro ochranu údajů z EU, který provádí vlastní vyšetřování, donucovací proces a vyslechnout v souvislosti s donucovacím řízením orgánu pro ochranu údajů svědky nebo žalované.

In addition, the organisation must put in place an effective redress mechanism to deal with any complaints (see in this respect also recitals 43) and be subject to the investigatory and enforcement powers of the FTC, the Department of Transportation or another U.S. authorised statutory body that will effectively ensure compliance with the Principles.

Kromě toho musí organizace zajistit účinný nápravný mechanismus k vyřizování jakýchkoli stížností (v tomto ohledu viz také 43. bod odůvodnění) a podléhat vyšetřovací a donucovací pravomoci FTC, Ministerstva dopravy nebo jiného pověřeného, zákonem zřízeného orgánu USA, které zajistí dodržování zásad.

The FTC has sued businesses that allegedly spammed consumers, installed spyware on computers, failed to secure consumers' personal information, deceptively tracked consumers online, violated children's privacy, unlawfully collected information on consumers' mobile devices, and failed to secure internet-connected devices used to store personal information.

Žalovala podniky, které údajně zasílaly spotřebitelům nevyžádanou poštu, instalovaly do počítačů špionážní software, nezabezpečily osobní informace spotřebitelů, klamavě sledovaly spotřebitele on-line, narušily soukromí dětí, protiprávně sbíraly informace v mobilních zařízeních spotřebitelů a nezabezpečily zařízení připojená k internetu využívaná k uchovávání osobních informací.

To date, the FTC has brought over 130 spam and spyware cases, over 120 ‘Do Not Call’ telemarketing cases, over 100 Fair Credit Reporting Act actions, almost 60 data security cases, more than 50 general privacy actions, almost 30 cases for violations of the Gramm-Leach-Bliley Act, and over 20 actions enforcing the Children's Online Privacy Protection Act (‘COPPA’) ( 3) .

Dosud Federální obchodní komise předložila k projednání více než 130 věcí nevyžádané pošty a špionážního softwaru, více než 120 věcí porušení telemarketingového pravidla „ Do Not Call “, více než 100 žalob podle zákona o spravedlivém informování o úvěrové spolehlivosti ( Fair Credit Reporting Act ), téměř 60 věcí zabezpečení údajů, více než 50 žalob ve věci obecné ochrany soukromí, téměř 30 věcí porušení zákona Gramm-Leach-Bliley Act a více než 20 žalob podle zákona o ochraně soukromí dětí na internetu ( Children's Online Privacy Protection Act , COPPA) ( 3) .

(147) To perform the Annual Joint Review referred to in Annexes I, II and VI, the Commission will meet with the Department of Commerce and FTC, accompanied, if appropriate, by other departments and agencies involved in the implementation of the Privacy Shield arrangements, as well as, for matters pertaining to national security, representatives of the ODNI, other Intelligence Community elements and the Ombudsperson.

(147) Za účelem provedení výročního společného přezkumu podle příloh I, II a VI se Komise sejde s Ministerstvem obchodu a Federální obchodní komisí a případně s dalšími ministerstvy a agenturami, které se účastní provádění ujednání štítu EU–USA na ochranu soukromí, a dále ve věcech týkajících se národní bezpečnosti se zástupci ODNI, dalších prvků zpravodajské komunity a ombudsmanem.

When an organisation has withdrawn from the EU-U.S. Privacy Shield, fails to re-certify or is removed from the Privacy Shield List, the Department of Commerce will on an on-going basis verify that it has deleted from its published privacy policy any references to the Privacy Shield that imply its continued participation and, if it continues to make false claims, refer the matter to the FTC, Department of Transportation or other competent authority for possible enforcement action.

Pokud organizace opustí štít EU–USA na ochranu soukromí, nerecertifikuje se, nebo je odstraněna ze seznamu organizací štítu na ochranu soukromí, bude Ministerstvo obchodu průběžně ověřovat, zda organizace ze své politiky ochrany soukromí, kterou zveřejňuje, odstranila veškeré odkazy na štít na ochranu soukromí, které implikují, že se jej nadále účastní, a pokud s nepravdivými tvrzeními nepřestane, postoupí věc Federální obchodní komisi, Ministerstvu dopravy nebo jinému kompetentnímu úřadu za účelem případného postihu.

The FTC promulgated a number of rules under FACTA regarding, among other things, consumers' right to a free annual credit report; secure disposal requirements for consumer report information; consumers' right to opt out of receiving certain offers of credit and insurance; consumers' right to opt out of the use of information provided by an affiliated company to market its products and services; and requirements for financial institutions and creditors to implement identity theft detection and prevention programs ( 9) .

Federální obchodní komise schválila podle zákona FACTA řadu pravidel, která se týkají mj. práva spotřebitelů na bezplatný roční úvěrový výpis, požadavků na bezpečnou likvidaci informací ve zprávách o spotřebiteli, práva spotřebitelů vyslovit nesouhlas se zasíláním určitých nabídek úvěrů a pojištění, práva spotřebitelů odmítnout využívání poskytnutých informací přidruženým podnikem k uvádění jeho výrobků a služeb na trh a požadavků na provádění programů odhalování krádeží totožnosti a jejich předcházení finančními institucemi a věřiteli ( 9) .


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 25.05.2018