First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Strašák GDPR v Eur-Lexu
 06  Výsledek hledání "privacy"
Hledání v právních předpisech   Část výsledku hledání slova "privacy".
2.1. Privacy Principles

2.1 Zásady ochrany soukromí

A. DOT's Privacy Authority

A. Pravomoc MD v oblasti ochrany soukromí

PRIVACY SHIELD ENFORCEMENT

PROSAZOVÁNÍ ŠTÍTU NA OCHRANU SOUKROMÍ

2. THE ‘EU-U.S. PRIVACY SHIELD’

2. „ŠTÍT EU–USA NA OCHRANU SOUKROMÍ“

a. Coverage by the Privacy Shield

a. Oblast působnosti štítu na ochranu soukromí

1. The Privacy Shield Ombudsperson.

1. Ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí.

the Right to Financial Privacy Act,

zákon o právu na ochranu finančních údajů ( Right to Financial Privacy Act ),

the Driver's Privacy Protection Act,

zákon o ochraně soukromí řidičů ( Driver's Privacy Protection Act ),

Re: EU-U.S. Privacy Shield Framework

Věc: Rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí

and the Video Privacy Protection Act.

a zákon o ochraně soukromí v souvislosti s videozáznamy ( Video Privacy Protection Act ).

A. FTC Privacy Enforcement and Policy Work

A. Činnost FTC v souvislosti s prosazováním a politikou v oblasti ochrany soukromí

the Electronic Communications Privacy Act,

zákon o ochraně údajů v elektronických komunikacích ( Electronic Communications Privacy Act ),

Electronic Communications Privacy Act (ECPA) :

Zákon o ochraně údajů v elektronických komunikacích ( Electronic Communications Privacy Act , ECPA) :

Enhancements under the Privacy Shield Principles

Zlepšení podle zásad štítu na ochranu soukromí

(1) violating the terms of its privacy policy; or

1) porušovat podmínky jejich politiky ochrany soukromí nebo

FEDERAL AND STATE PROTECTIONS FOR CONSUMER PRIVACY

FEDERÁLNÍ A STÁTNÍ OCHRANA SOUKROMÍ SPOTŘEBITELŮ

Other IC elements have their own privacy officers.

Ostatní prvky zpravodajské komunity mají své vlastní úředníky pro ochranu soukromí.

develops and provides Departmental privacy training;

rozvíjí a zajišťuje odbornou přípravu ministerstva v oblasti ochrany soukromí,

(2) a link to the Department's Privacy Shield website;

2) odkaz na internetové stránky ministerstva věnované štítu na ochranu soukromí,

Tailor the Privacy Shield Website to Targeted Audiences

Uzpůsobí internetové stránky štítu na ochranu soukromí cílovým adresátům

In order to enter the Privacy Shield, an organization must

Chce-li organizace vstoupit do štítu na ochranu soukromí, musí

Provide Additional Information on the Privacy Shield Website

Poskytne další informace na internetových stránkách štítu na ochranu soukromí

may be included in transfers to Privacy Shield participants.

zahrnuty v předání údajů organizacím účastnícím se štítu na ochranu soukromí.

assists the CPCLO in developing Departmental privacy policy;

pomáhá vedoucímu pro ochranu soukromí a občanských svobod zpracovávat politiku ministerstva na ochranu soukromí,

(1) the rights the Privacy Shield provides to EU individuals;

1) práva, která štít na ochranu soukromí poskytuje fyzickým osobám z EU,

I. THE FTC'S GENERAL PRIVACY AND SECURITY ENFORCEMENT PROGRAM

I. OBECNÝ PROGRAM FTC V OBLASTI PROSAZOVÁNÍ OCHRANY A ZABEZPEČENÍ SOUKROMÍ

ADDRESSING FALSE OR DECEPTIVE PRIVACY SHIELD MEMBERSHIP CLAIMS

ŘEŠENÍ NEPRAVDIVÝCH NEBO KLAMAVÝCH TVRZENÍ O PŘINÁLEŽITOSTI KE ŠTÍTU NA OCHRANU SOUKROMÍ

https://www.ftc.gov/reports/privacy-data-security-update-2015.

https://www.ftc.gov/reports/privacy-data-security-update-2015.

Joint Review Mechanism of the Functioning of the Privacy Shield

Společný přezkum fungování štítu na ochranu soukromí

e. The Privacy Principles apply immediately upon certification.

e. Zásady ochrany soukromí se použijí okamžitě po certifikaci.

4. ADEQUATE LEVEL OF PROTECTION UNDER THE EU-U.S. PRIVACY SHIELD

4. ODPOVÍDAJÍCÍ ÚROVEŇ OCHRANY V RÁMCI ŠTÍTU EU–USA NA OCHRANU SOUKROMÍ

prepares privacy-related reporting to the President and Congress;

připravuje zprávy o ochraně soukromí pro prezidenta a Kongres

( 1) http://www.transportation.gov/airconsumer/privacy-complaints.

( 1) http://www.transportation.gov/airconsumer/privacy-complaints

See, e.g., Right to Financial Privacy Act, 12 U.S.C. §§ 3401–3422.

Viz např. Right to Financial Privacy Act , 12 U.S.C. §§ 3401–3422.

(3) the privacy policy that applies to the covered information; and

3) politiky ochrany soukromí, jež pro dotčené informace platí, a

(2) addressing false or deceptive Privacy Shield membership claims;

2) řešení nepravdivých nebo klamavých tvrzení o přináležitosti ke štítu na ochranu soukromí,

It enhances privacy and civil liberties and increases transparency.

Posiluje ochranu soukromí a občanských svobod a zvyšuje transparentnost.

The FTC has unparalleled experience in consumer privacy enforcement.

Federální obchodní komise má bezpříkladnou zkušenost s prosazováním ochrany soukromí spotřebitelů.

http://icontherecord.tumblr.com/ppd-28/2015/privacy-civil-liberties.

http://icontherecord.tumblr.com/ppd-28/2015/privacy-civil-liberties.

http://icontherecord.tumblr.com/ppd-28/2015/privacy-civil-liberties.

http://icontherecord.tumblr.com/ppd-28/2015/privacy-civil-liberties.

identified any privacy program in which the organization is a member;

označila případné programy na ochranu soukromí, jichž se organizace účastní,

5. name of any privacy program in which the organization is a member;

5. název případných programů na ochranu soukromí, jichž se organizace účastní;

The resulting Privacy Shield strengthens the protection of privacy by:

Výsledný štít na ochranu soukromí posiluje ochranu soukromí, neboť:

a. Application of EU Member State Laws or the Privacy Shield Principles

a. Uplatňování zákonů členských států EU nebo zásad štítu na ochranu soukromí

The Privacy Shield Framework is a result of these ongoing consultations.

Výsledkem těchto průběžných konzultací je rámec štítu na ochranu soukromí.

Enforcement is the lynchpin of the FTC's approach to privacy protection.

Prosazování předpisů je základním pilířem přístupu FTC k ochraně soukromí.

www.icontherecord.tumblr.com/ppd-28/2015/privacy-civil-liberties#ppd-28.

www.icontherecord.tumblr.com/ppd-28/2015/privacy-civil-liberties#ppd-28.

(4) a description of how a Privacy Shield-related complaint can be filed;

4) popis způsobu podání stížnosti v souvislosti se štítem na ochranu soukromí,

(1) prioritization of investigation of alleged Privacy Shield violations;

1) upřednostňování vyšetřování údajných porušení štítu na ochranu soukromí,

EU-U.S. Privacy Shield Ombudsperson mechanism regarding signals intelligence

Mechanismus ombudsmana ve věcech štítu na ochranu soukromí v souvislosti se signálovým zpravodajstvím

2.2. Transparency, Administration and Oversight of the EU-U.S. Privacy Shield

2.2 Transparentnost, správa štítu EU–USA na ochranu soukromí a dohled nad ním

(1) whether an organization is assured of the benefits of the Privacy Shield;

1) toho, zda organizace požívá výhod štítu na ochranu soukromí,

(c) publicly disclose its privacy policies in line with these Principles; and

c) zveřejnit svá opatření na ochranu soukromí v souladu s těmito zásadami a

The EU-U.S. Privacy Shield certification mark, if used, must also be removed.

Také musí odstranit certifikační ochrannou známku štítu EU-USA na ochranu soukromí, užívá-li ji.

(5) the timeframe in which Privacy Shield-related complaints are processed; and

5) časovou lhůtu na vyřízení stížností v souvislosti se štítem na ochranu soukromí a

States have also been very active in passing laws related to privacy and security.

Velmi aktivní ve schvalování zákonů o ochraně a zabezpečení soukromí jsou i jednotlivé státy USA.

Nor do the Principles limit privacy obligations that otherwise apply under U.S. law.

Zásady také neomezují povinnosti chránit soukromí, které jinak platí podle práva Spojených států.

EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK PRINCIPLES ISSUED BY THE U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

ZÁSADY RÁMCE ŠTÍTU EU-USA NA OCHRANU SOUKROMÍ VYDANÉ MINISTERSTVEM OBCHODU SPOJENÝCH STÁTŮ

https://www.nsa.gov/civil_liberties/_files/UFA_Civil_Liberties_and_Privacy_Report.pdf;

https://www.nsa.gov/civil_liberties/_files/UFA_Civil_Liberties_and_Privacy_Report.pdf;

https://www.nsa.gov/civil_liberties/_files/UFA_Civil_Liberties_and_Privacy_Report.pdf.

https://www.nsa.gov/civil_liberties/_files/UFA_Civil_Liberties_and_Privacy_Report.pdf.

C. Monitoring and Making Public Enforcement Orders Concerning Privacy Shield Violations

C. Sledování a zveřejňování výkonu usnesení o porušeních štítu na ochranu soukromí

It must also indicate that its privacy policy conforms to the Privacy Shield Principles;

Dále musí být zjištěno, že tato politika ochrany soukromí jsou v souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí;

The DOT pledged to vigorously enforce the Safe Harbor Privacy Principles in that letter.

V uvedeném dopise se MD zavázalo důsledně prosazovat zásady ochrany soukromí v rámci „bezpečného přístavu“.

(3) monitoring and making public enforcement orders concerning Privacy Shield violations.

3) sledování a zveřejňování výkonu usnesení o porušeních štítu na ochranu soukromí.

First, it provides an important set of privacy protections for the data of EU individuals.

Zaprvé stanoví významný soubor opatření na ochranu osobních údajů fyzických osob z EU.

Administration and Supervision of the Privacy Shield Program by the Department of Commerce

Správa programu štítu na ochranu soukromí a dohled nad ním ze strany ministerstva obchodu

description of the organization's privacy policy for such personal information, including:

popis politiky ochrany soukromí u dané organizace uplatňovaných pro takové osobní údaje, obsahující:

(i) privacy self-regulatory organizations and other independent dispute resolution bodies;

i) samoregulačními organizacemi na ochranu soukromí a jinými orgány zabývajícími se řešením sporů,

The FTC is pleased to affirm its commitment to enforcing the new Privacy Shield Framework.

FTC s radostí potvrzuje svůj závazek prosazovat nový rámec štítu na ochranu soukromí.

(C) could reasonably be expected to constitute an unwarranted invasion of personal privacy,

C) s velkou pravděpodobností mohlo představovat bezdůvodné porušení soukromí osoby,

(2) the type of information covered by an organization's Privacy Shield self-certification;

2) typu informací, na které se vztahuje autocertifikace organizace v souvislosti se štítem na ochranu soukromí,

Since the Privacy Shield includes specific rules for sensitive information, such information

Protože zásady štítu na ochranu soukromí zahrnují zvláštní pravidla pro citlivé informace, mohou být takové informace

The FTC is the leading U.S. consumer protection agency focused on commercial sector privacy.

FTC je přední agenturou Spojených států na ochranu spotřebitelů zaměřenou na ochranu soukromí v komerčním sektoru.

provide a link to the list of Privacy Shield-related FTC cases maintained on the FTC website.

poskytne odkaz na seznam věcí FTC, které se týkají štítu na ochranu soukromí, vedený na internetových stránkách FTC.

(1) the total number of Privacy Shield-related complaints received during the reporting year;

1) celkový počet stížností v souvislosti se štítem na ochranu soukromí obdržených během sledovaného roku,

PROTECTION OF PERSONAL DATA AND PRIVACY IN THE CONTEXT OF INTERNAL TELECOMMUNICATIONS NETWORKS

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ V RÁMCI VNITŘNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

(3) how to find information pertaining to an organization's Privacy Shield self-certification.

3) jak nalézt informace, jež se týkají autocertifikace organizace v souvislosti se štítem na ochranu soukromí.

(c) all persons have legitimate privacy interests in the handling of their personal information;

c) všechny osoby mají z hlediska ochrany soukromí legitimní zájem o to, jak je s jejich osobními informacemi nakládáno;

A letter from the Department of Transportation describing its enforcement of the Privacy Shield;

dopis ministerstva dopravy, který popisuje jeho prosazování štítu na ochranu soukromí,

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/09/ftc-finalizes-privacy-settlement-myspace.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2012/09/ftc-finalizes-privacy-settlement-myspace.

As is the case with the Directive itself, the Privacy Shield does not create secondary liability.

Stejně jako samotná směrnice ani zásady štítu na ochranu soukromí nezakládají druhotnou odpovědnost.

i. Under the Privacy Shield Principles, the right of access is fundamental to privacy protection.

i. Podle zásad štítu na ochranu soukromí má právo na přístup pro ochranu soukromí zásadní význam.

This GPEN Alert tool could be particularly useful in the context of the Privacy Shield Framework.

Tento nástroj varování by mohl být zvlášť užitečný v souvislosti s rámcem štítu na ochranu soukromí.

A letter from the Federal Trade Commission (FTC) describing its enforcement of the Privacy Shield;

dopis Federální obchodní komise ( Federal Trade Commission , dále též FTC), který popisuje její prosazování štítu na ochranu soukromí,

Expand Efforts to Follow Up with Organizations That Have Been Removed from the Privacy Shield List

Prohloubí úsilí o sledování organizací, které byly odstraněny ze seznamu organizací štítu na ochranu soukromí

In addition, employers should make reasonable efforts to accommodate employee privacy preferences.

Zaměstnavatelé by dále měli vynaložit přiměřené úsilí, aby vyhověli individuálním potřebám zaměstnanců ohledně ochrany soukromí.

The applicability of the procedures and protections set out herein to the Privacy Shield is clear.

Je zjevné, že se tyto stanovené postupy a ochranná opatření vztahují i na štít na ochranu soukromí.

The Privacy Shield Package also includes other documents from other United States agencies, namely:

Soubor materiálů ke štítu na ochranu soukromí také obsahuje další dokumenty od dalších agentur Spojených států, a to:

(2) violating the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) or FTC rules implementing COPPA.

2) porušovat zákon o ochraně soukromí dětí na internetu ( Children's Online Privacy Protection Act , COPPA) nebo pravidla Federální obchodní komise ( Federal Trade Commission , FTC), jimiž se COPPA provádí.

The Privacy Shield Principles apply to the data once they have been transferred to the United States.

Zásady štítu na ochranu soukromí se uplatní na údaje po jejich předání do Spojených států.

The EU-U.S. Privacy Shield Framework in Context: An Overview of the U.S. Privacy and Security Landscape

Rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí v souvislostech: Přehled situace v oblasti ochrany a zabezpečení soukromí ve Spojených státech

( 208 ) Opinion 01/2016 on the EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision, adopted on 13 April 2016.

( 208 ) Stanovisko 01/2016 k návrhu rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, vydané dne 13. dubna 2016.

To date, the FTC has brought over 500 cases protecting the privacy and security of consumer information.

Federální obchodní komise dosud předložila k projednání více než 500 věcí, které se týkaly ochrany soukromí a bezpečnosti informací o spotřebitelích.

Consumers may use the DOT's website to file privacy complaints against airlines and ticket agents ( 1) .

K podávání stížností ve věci ochrany soukromí na letecké dopravce a prodejce letenek mohou spotřebitelé využít internetové stránky MD ( 1) .

Privacy and civil liberties must be integral considerations in planning signals intelligence activities.

Ochrana soukromí a občanských svobod musí tvořit nedílnou součást plánování signálových zpravodajských činností.

3. ACCESS AND USE OF PERSONAL DATA TRANSFERRED UNDER THE EU-U.S. PRIVACY SHIELD BY U.S. PUBLIC AUTHORITIES

3. PŘÍSTUP ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI USA K OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘEDÁVANÝM V RÁMCI ŠTÍTU EU–USA NA OCHRANU SOUKROMÍ A POUŽITÍ TĚCHTO ÚDAJŮ TĚMITO ORGÁNY

31 . ( 2) See Opinion 4/2016 on the EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision, published 30 May 2016.

( 2) Viz stanovisko 4/2016 k návrhu rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí, vydané dne 30. května 2016.

This prohibition would also apply to companies' acts and practices under the new Privacy Shield Framework.

Tento zákaz by se také vztahoval na jednání a praktiky společností podle nového rámce štítu na ochranu soukromí.

Will the collection present an unwarranted risk to privacy and civil liberties, regardless of nationality?

Bude shromažďování informací představovat bezdůvodné ohrožení soukromí a občanských svobod, bez ohledu na státní příslušnost?

Self-certified organisations must in turn provide the Department's web address for the Privacy Shield List.

Autocertifikované organizace pak musí poskytnout adresu tohoto webu ministerstva, kde je zveřejněn seznam organizací štítu na ochranu soukromí.

This will allow the subscribers to make an informed choice about the privacy facilities they may want to use.

Tak bude účastníkům umožněno, aby si se znalostí věci zvolili ty možnosti uchování soukromí, které chtějí použít.

This shall in particular ensure that privacy considerations are properly reflected in the court's assessment.

Tím se zejména zajistí, aby soud ve svém hodnocení řádně zohledňoval hledisko ochrany soukromí.

Through our work together, we have the real opportunity to improve the protection of privacy around the world.

Díky naší spolupráci máme skutečnou příležitost zlepšit ochranu soukromí ve světě.

In addition, the Department commits to strengthening the administration and supervision of the Privacy Shield.

Kromě toho se ministerstvo zavazuje posílit správu štítu na ochranu soukromí a dohled nad ním.

a. The Recourse, Enforcement and Liability Principle sets out the requirements for Privacy Shield enforcement.

a. Zásada odvolání, prosazování a odpovědnosti stanoví, jakým způsobem se vynucuje dodržování zásad štítu na ochranu soukromí.

We look forward to our continued work with our federal partners and EU stakeholders on Privacy Shield matters.

Těšíme se na pokračování naší spolupráce se svými federálními partnery i zúčastněnými subjekty v EU ve věcech štítu na ochranu soukromí.

Also, the Privacy Shield Ombudsperson will be able to refer matters to the PCLOB for its consideration ( 175 ).

Ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí bude také moci postupovat věci Výboru pro dohled nad ochranou soukromí a občanských svobod k posouzení ( 175 ).

It also recognizes the privacy and civil liberties concerns raised when bulk signals intelligence is collected.

Rovněž uznává obavy týkající se soukromí a občanských svobod při shromažďování hromadných informací ze signálového zpravodajství.

The SCA provides for increasing levels of privacy protections depending on the intrusiveness of the collection.

Zákon o uchovávaných komunikacích poskytuje zvýšenou úroveň ochrany soukromí v závislosti na míře narušování soukromí shromažďováním informací.

(1) information on or a link to the Privacy Shield Principles' requirements for independent recourse mechanisms;

1) informace o požadavcích zásad štítu na ochranu soukromí týkajících se nezávislých odvolacích orgánů nebo odkaz na uvedené požadavky,

Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Data Broker Operations of Possible Privacy Violations (May 7, 2013),

Press Release, Fed. Trade Comm'n, FTC Warns Data Broker Operations of Possible Privacy Violations (May 7, 2013),

In addition, the office will ensure that orders resulting from Privacy Shield cases are available on its website.

Kromě toho úřad zajistí, aby usnesení ve věcech štítu na ochranu soukromí byla dostupná na jeho internetové stránce.

Finally, the FTC will maintain an online list of companies subject to FTC or court orders in Privacy Shield cases.

A konečně Federální obchodní komise povede online seznam společností, jimž byl vydán soudní příkaz nebo příkaz správní FTC v případech týkajících se štítu na ochranu soukromí.

We look forward to continuing to work with the Commission to ensure that the Privacy Shield functions as intended.

Těšíme se na další spolupráci s Komisí ve snaze zajistit fungování štítu na ochranu soukromí tak, jak bylo zamýšleno.

(c) there is credible evidence that an organization does not comply with its commitments under the Privacy Shield.

c) existují věrohodné důkazy, že organizace nedodržuje své závazky v rámci štítu na ochranu soukromí.

i. its participation in the Privacy Shield and provide a link to, or the web address for, the Privacy Shield List,

i. skutečnosti, že náleží ke štítu na ochranu soukromí, a musí poskytnout odkaz na seznam organizací štítu na ochranu soukromí nebo jeho webovou adresu;

In case of such transfers, the Privacy Shield organization remains responsible for compliance with the Principles.

V případě takovéhoto předávání zůstává za dodržování zásad odpovědná organizace štítu na ochranu soukromí.

According to 42 U.S.C. § 2000ee et seq. , the Privacy and Civil Liberties Oversight Board shall continually review

Podle 42 U.S.C. § 2000ee a násl. Výbor pro dohled nad respektováním soukromí a občanských svobod průběžně přezkoumává

Are additional dissemination and retention safeguards necessary to protect privacy or national security interests?

Jsou zapotřebí dodatečná ochranná opatření proti šíření a uchovávání informací, aby se ochránilo soukromí nebo zájmy národní bezpečnosti?

( 17 ) See Jay Cline, U.S. Takes the Gold in Doling Out Privacy Fines , Computerworld (Feb. 17, 2014), available at

( 17 ) Viz Jay Cline, U.S. Takes the Gold in Doling Out Privacy Fines , Computerworld (Feb. 17, 2014), k dispozici zde

We will also advise the FTC and the Department of Commerce of the outcome of any Privacy Shield enforcement action.

Rovněž budeme o výsledku případného donucovacího opatření ve věci štítu na ochranu soukromí informovat FTC a ministerstvo obchodu.

will cooperate with the DPAs in the investigation and resolution of complaints brought under the Privacy Shield; and

bude spolupracovat s orgány pro ochranu údajů při vyšetřování a řešení stížností vznesených s odvoláním na zásady štítu na ochranu soukromí a

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/05/ftc-warns-data-broker-operations-possible-privacy-violations;

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2013/05/ftc-warns-data-broker-operations-possible-privacy-violations;

its commitment to subject to the Principles all personal data received from the EU in reliance on the Privacy Shield,

svém závazku podrobit těmto zásadám všechny osobní údaje obdržené z EU na základě štítu na ochranu soukromí;

(3) an explanation that their dispute resolution services under the Privacy Shield are free of charge to individuals;

3) vysvětlení, že jejich služby v oblasti řešení sporů v rámci štítu na ochranu soukromí jsou bezplatné,

(l) violating any rule issued by the Department that identifies specific privacy practices as unfair or deceptive; or

1) porušovat jakákoli pravidla vydaná ministerstvem, která označují konkrétní praktiky v oblasti ochrany soukromí za nekalé nebo klamavé, či

(provided that this takes places in the first two months following the day when the Privacy Shield becomes effective).

(za předpokladu, že k tomu dojde v prvních dvou měsících ode dne, kdy štít na ochranu soukromí nabyl účinku).

(2) appropriate enforcement action against entities making false or deceptive Privacy Shield certification claims; and

2) vhodná donucovací opatření vůči subjektům, které se dopustí nepravdivých nebo klamavých tvrzení o certifikaci v souvislosti se štítem na ochranu soukromí, a

The Department will make its best effort to facilitate resolution of the complaint with the Privacy Shield organization.

Ministerstvo vynaloží maximální úsilí na hladké řešení stížnosti s organizací štítu na ochranu soukromí.

b. Privacy and Civil Liberties offices and entities in the United States Government also have relevant responsibilities.

b. Příslušné povinnosti mají také úřady a subjekty vlády Spojených států, které se zabývají ochranou soukromí a občanských svobod.

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/03/ftc-charges-deceptive-privacy-practices-googles-rollout-its-buzz;

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2011/03/ftc-charges-deceptive-privacy-practices-googles-rollout-its-buzz;

(d) privacy and civil liberties shall be integral considerations in the planning of U.S. signals intelligence activities;

d) soukromí a občanské svobody jsou nedílnou součástí plánování činnosti signálového zpravodajství USA;

Finalizing this historic arrangement is a major achievement for privacy and for businesses on both sides of the Atlantic.

Dokončení této historické dohody je významným počinem pro ochranu soukromí a pro obchod na obou stranách Atlantiku.

Privacy Shield benefits are assured from the date that the Department places the organization on the Privacy Shield List.

Výhody štítu na ochranu soukromí jsou zajištěny od data, kdy ministerstvo umístí organizaci na seznam organizací štítu na ochranu soukromí.

In the latter case, the panel will inform the Department of Commerce so that the Privacy Shield List can be duly amended.

V posledně jmenovaném případě informuje orgán Ministerstvo obchodu Spojených států, aby mohl být seznam organizací štítu na ochranu soukromí odpovídajícím způsobem změněn.

Both the Privacy Shield List and the self-certification submissions by the organizations will be made publicly available.

Jak tento seznam organizací štítu na ochranu soukromí, tak autocertifikáty předložené organizacemi budou zpřístupněny veřejnosti.

For example, our cases enforcing Section 5 of the FTC Act have protected the privacy of U.S. and foreign consumers alike.

Například ve věcech prosazování § 5 zákona o FTC chráníme soukromí jak spotřebitelů ve Spojených státech, tak zahraničních spotřebitelů.

The FTC also affirms its commitment to monitor enforcement orders to ensure compliance with the Privacy Shield Framework.

FTC také potvrzuje svůj závazek sledovat výkon usnesení o zajištění dodržování rámce štítu na ochranu soukromí.

Finally, it will provide a link to the list of Privacy Shield-related FTC enforcement cases maintained on the FTC website.

Ministerstvo také poskytne odkaz na seznam případů Federální obchodní komise souvisejících s prosazováním zásad štítu na ochranu soukromí zveřejněný na webu FTC.

The Privacy Shield Ombudsperson will provide a response to the submitting EU individual complaint handling body confirming

Ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí poskytne předkládajícímu subjektu pro vyřizování stížností fyzických osob z EU odpověď, ve které potvrdí,

The FTC has also pursued numerous policy initiatives aimed at enhancing consumer privacy that inform its enforcement work.

Federální obchodní komise také vyvinula řadu politických iniciativ zaměřených na zlepšení ochrany soukromí spotřebitelů, které formují její činnost v oblasti prosazování předpisů.

To date, the DOT has received relatively few complaints involving alleged privacy violations by ticket agents or airlines.

Dosud ministerstvo dopravy obdrželo poměrně málo stížností na údajné porušení ochrany soukromí prodejci letenek nebo leteckými dopravci.

3. a contact office for the handling of complaints, access requests, and any other issues arising under the Privacy Shield;

3. kontaktní místo pro vyřizování stížností, žádostí o přístup k informacím a dalších záležitostí vyplývajících ze štítu na ochranu soukromí;

and highlighting the privacy and security implications of facial recognition and the internet of Things, among other areas.

a upozorňování na důsledky rozpoznávání tváří a internetu věcí pro ochranu soukromí a bezpečnost.

As we did under the Safe Harbor program, the FTC commits to give priority to Privacy Shield referrals from EU Member States.

Stejně jako u programu „bezpečný přístav“ se FTC zavazuje dát věcem předloženým členskými státy EU k přezkoumání FTC přednost.

(c) failure by the Privacy Shield Ombudsperson to provide timely and appropriate responses to requests from EU data subjects.

c) kdy ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí včas náležitě neodpovídá na žádosti subjektů údajů z EU.

As discussed further below, the FTC also commits to addressing false claims of participation in the Privacy Shield Framework.

Jak dále uvádíme níže, Federální obchodní komise se také zavázala zabývat se nepravdivými tvrzeními o přináležitosti k rámci štítu na ochranu soukromí.

the Privacy Shield List (referred to in recital 30) and the website of an appropriate alternative dispute settlement provider.

na seznam organizací štítu na ochranu soukromí (uvedený ve 30. bodě odůvodnění) a na web příslušného poskytovatele alternativního řešení sporů.

(3) must be admitted to practice law in the U.S. and be experts in U.S. privacy law, with expertise in EU data protection law.

3) musí mít povolení vykonávat právní praxi ve Spojených státech, být odborníky na soukromé právo Spojených států a mít know-how právních předpisů EU o ochraně údajů.

otherwise the organization will be removed from the Privacy Shield List and Privacy Shield benefits will no longer be assured.

v opačném případě bude organizace odstraněna ze seznamu organizací štítu na ochranu soukromí a nebudou jí již nadále náležet výhody vyplývající ze štítu.

The FTC takes enforcement of its privacy and data security orders seriously and brings actions to enforce them when necessary.

FTC bere prosazování svých usnesení ve věcech ochrany soukromí a zabezpečení údajů vážně a v případě potřeby podává žaloby na jejich výkon.

In this case, an organisation has to identify a contact point within the organisation for all Privacy Shield-related questions.

V tomto případě musí organizace určit kontaktní místo uvnitř organizace pro veškeré otázky související se štítem na ochranu soukromí.

( 50 ) According to information from the FTC, it has no power to conduct on-site inspections in the area of privacy protection.

( 50 ) Podle jejích vlastních informací nemá Federální obchodní komise pravomoc vykonávat kontroly na místě v oblasti ochrany soukromí.

Where neither (i) nor (ii) applies, any personal data that has been acquired under the Privacy Shield must be promptly deleted.

Neuplatní-li se ani bod i), ani bod ii), musí být veškeré osobní údaje, které byly získány v rámci štítu na ochranu soukromí, neprodleně vymazány.

The FTC has long committed to protecting privacy across borders and will make enforcement of the new Framework a high priority.

Federální obchodní komise se přeshraniční ochraně soukromí věnuje již dlouho a prosazování rámce pro ni bude prvořadou prioritou.

The FTC has hosted workshops and issued reports recommending best practices aimed at improving privacy in the mobile ecosystem;

FTC pořádá pracovní setkání a vydává zprávy, které doporučují osvědčené postupy zaměřené mj. na zlepšení ochrany soukromí v mobilním ekosystému,

In sum, as this summary illustrates, the United States provides significant legal protection for consumer privacy and security.

Stručně řečeno, jak toto shrnutí dokládá, poskytují Spojené státy soukromí a zabezpečení údajů spotřebitelů výraznou právní ochranu.

The Framework will operate in the context of the larger U.S. privacy landscape, which protects EU consumers in a number of ways.

Rámec bude fungovat v širším prostředí ochrany soukromí zajišťované Spojenými státy, které chrání spotřebitele z EU řadou způsobů.

The companies must also submit to ongoing, independent assessments of their privacy programs, which must be provided to the FTC.

Společnosti musí také FTC předkládat průběžná nezávislá posouzení svých programů ochrany soukromí.

The Department is strongly committed to ensuring the privacy of information provided by consumers to airlines and ticket agents.

Ministerstvo je pevně odhodláno zajistit ochranu soukromí informací poskytovaných spotřebiteli leteckým dopravcům a prodejcům letenek.

b. Public stock corporations and closely held companies, including Privacy Shield organizations, are regularly subject to audits.

b. Otevřené i uzavřené akciové společnosti, včetně organizací štítu na ochranu soukromí, se pravidelně podrobují auditům.

The Privacy Shield Principles are relevant only when individually identified or identifiable records are transferred or accessed.

Zásady štítu na ochranu soukromí se uplatní, pouze pokud se předávají nebo zpřístupňují záznamy o určených či určitelných fyzických osobách.

Such information should include notice about the mechanism's privacy practices, in conformity with the Privacy Shield Principles.

Takové informace by měly obsahovat zmínku o praktikách uplatňovaných orgánem při ochraně soukromí v souladu se zásadami štítu na ochranu soukromí.

See also NSA's Civil Liberties and Privacy Protections for Targeted SIGINT Activities under Executive Order 12333, 7 October 2014.

Viz také dokument NSA's Civil Liberties and Privacy Protections for Targeted SIGINT Activities under Executive Order 12333 ze dne 7. října 2014.

a. The Privacy Shield Ombudsperson will acknowledge receipt of the request to the submitting EU individual complaint handling body.

a. Ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí předkládajícímu subjektu pro vyřizování stížností fyzických osob z EU potvrdí obdržení žádosti.

The FTC regularly uses this authority to assist other authorities around the world in privacy and consumer protection cases ( 13 ).

Federální obchodní komise tuto pravomoc pravidelně využívá, aby pomohla jiným orgánům po celém světě ve věcech ochrany soukromí a spotřebitele ( 13 ).

The Department has established a dedicated point of contact for DPAs for any problems of compliance by Privacy Shield organizations.

Ministerstvo zřídilo pro orgány pro ochranu údajů specializované kontaktní místo pro případy jakýchkoli problémů organizací štítu na ochranu soukromí s dodržováním těchto zásad.

i. If an organization persistently fails to comply with the Principles, it is no longer entitled to benefit from the Privacy Shield.

i. Jestliže organizace soustavně nedodržuje zásady štítu na ochranu soukromí, ztrácí nárok požívat výhod z něj plynoucích.

( 6) See Office of the Privacy Commissioner of Canada, Complaint under PIPEDA against Accusearch, Inc., doing business as Abika.com,

( 6) Viz Úřad kanadského komisaře pro ochranu soukromí, stížnost podle zákona o ochraně osobních informací a o elektronických dokumentech ( Personal Information Protection and Electronic Documents Act , PIPEDA) proti společnosti Accusearch, Inc., podnikající pod názvem Abika.com,

http://www.computerworld.com/s/article/9246393/Jay-Cline-U.S.-takes-the-gold-in-doling-out-privacy-fines?taxonomyId=17&pageNumber=1.

http://www.computerworld.com/s/article/9246393/Jay-Cline-U.S.-takes-the-gold-in-doling-out-privacy-fines?taxonomyId=17&pageNumber=1.

We look forward to working with you as the Privacy Shield is implemented and as we embark on the next phase of this process together.

Těšíme se na spolupráci při provádění štítu na ochranu soukromí a na další fázi tohoto procesu.

(b) an organization does not respond satisfactorily to inquiries by the Department for information relating to the Privacy Shield, or

b) organizace uspokojivě nezareaguje na žádosti ministerstva o informace v souvislosti se štítem na ochranu soukromí nebo

The binding arbitration option described below applies to certain ‘residual’ claims as to data covered by the EU-U.S. Privacy Shield.

Možnost závazného rozhodčího řízení popsaná níže se vztahuje na určité „zbytkové“ nároky v souvislosti s údaji, pro které platí štít EU-USA na ochranu soukromí.

(ii) ascertain that the agent is obligated to provide at least the same level of privacy protection as is required by the Principles;

ii) zajistit, aby osoba, která je jí pověřená a jedná podle jejích pokynů, byla povinna poskytnout alespoň tutéž úroveň ochrany soukromí, jakou požadují tyto zásady,

As part of its consumer protection mandate, the FTC enforces a wide range of laws to protect the privacy and security of consumer data.

V rámci svého mandátu chránit spotřebitele prosazuje FTC širokou paletu zákonů o ochraně soukromí a bezpečnosti údajů o spotřebitelích.

This has occurred in the past, and may also occur in the context of the Privacy Shield Framework principles when circumstances warrant.

K tomu v minulosti již došlo a může k tomu také dojít v souvislosti se zásadami rámce štítu na ochranu soukromí, vyžádají-li si to okolnosti.

If the Department becomes aware of potential Privacy Shield violations by ticket agents, it will coordinate with the FTC on the matter.

Dozví-li se ministerstvo o potenciálních porušeních štítu na ochranu soukromí prodejci letenek, koordinuje svůj postup s FTC.

The FTC will look for potential Framework violations as part of the privacy and security investigations we undertake on a regular basis.

FTC bude hledat potenciální porušení rámce při vyšetřováních ve věcech ochrany soukromí a bezpečnostních šetřeních, která pravidelně provádíme.

(a)(ii) follow up procedures for verifying that the attestations and assertions they have made about their privacy practices are true; and

a) ii) následné postupy pro ověření, zda jejich osvědčení a tvrzení o postupech při ochraně soukromí jsou pravdivá, a

as would be required for contracts with recipients not participating in the Privacy Shield or otherwise not providing adequate protection.

jak by to bylo vyžadováno u smluv uzavíraných s příjemci, kteří nenáležejí ke štítu na ochranu soukromí nebo jinak neposkytují odpovídající ochranu.

The PPD also requires that privacy and civil liberties be integral concerns in the planning of signals intelligence collection activities.

PPD rovněž vyžaduje, aby ochrana soukromí a občanských svobod tvořila nedílnou součást plánování shromažďování informací prostřednictvím signálových zpravodajských činností.

f. An organization must subject to the Privacy Shield Principles all personal data received from the EU in reliance upon the Privacy Shield.

f. Organizace musí zásadám štítu na ochranu soukromí podrobit všechny osobní údaje obdržené z EU na základě štítu.

As part of its history of strong privacy enforcement, the FTC has also regularly looked for potential violations of the Safe Harbor program.

V rámci důrazného prosazování ochrany soukromí v minulosti Federální obchodní komise také pravidelně hledala potenciální porušení programu „bezpečný přístav“.

The Right to Financial Privacy Act (RFPA) limits the U.S. government's access to the bank and broker-dealer records of individual customers.

Zákon o právu na ochranu finančních údajů ( Right to Financial Privacy Act , RFPA) omezuje přístup vlády Spojených států k záznamům bank a makléřů-obchodníků s cennými papíry o jednotlivých zákaznících.

(19) As part of their self-certification under the EU-U.S. Privacy Shield, organisations have to commit to comply with the Principles ( 19 ).

(19) Součástí autocertifikace v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí je, že se organizace musí zavázat k dodržování zásad ( 19 ).

The Department will tailor the Privacy Shield website to focus on three target audiences: EU individuals, EU businesses, and U.S. businesses.

Ministerstvo uzpůsobí internetové stránky štítu na ochranu soukromí tak, aby se zaměřovaly na tři cílové skupiny adresátů: fyzické osoby z EU, podniky z EU a podniky ze Spojených států.

( 34 ) Information about the management of the Privacy Shield List can be found in Annex I and Annex II (Sec. I.3, Sec. I.4, III.6.d, and Sec.

( 34 ) Informace o správě seznamu organizací štítu na ochranu soukromí lze nalézt v příloze I a II (oddíl I bod 3, oddíl I bod 4, oddíl III bod 6 písm. d) a oddíl III bod 11 písm. g)).

Our efforts will only be effective if ordinary citizens in other countries have confidence that the United States respects their privacy too.’

Naše úsilí bude smysluplné, pouze budou-li obyčejní občané v jiných zemích věřit, že Spojené státy respektují také jejich soukromí.“

( 3) In some instances, the Commission's privacy and data security cases allege that a company engaged in both deceptive and unfair practices;

( 3) V některých případech ve věcech ochrany soukromí a zabezpečení údajů daná společnost podle komise údajně uplatňovala jak klamavé, tak nekalé praktiky;

This includes scenarios where the processing is carried out by a Privacy Shield organisation acting as an agent on behalf of the EU controller.

Sem patří scénáře, kdy zpracování provádí organizace účastnící se štítu na ochranu soukromí jednající jako zprostředkovatel jménem správce z EU.

The successful cross-border development of these services is partly dependent on the confidence of users that their privacy will not be at risk.

Úspěšný přeshraniční rozvoj těchto služeb částečně závisí na důvěře uživatelů, že jejich soukromí nebude vystaveno riziku;

clarifying that Privacy Shield organizations must limit personal information to the information that is relevant for the purposes of processing;

objasňuje, že organizace štítu na ochranu soukromí musí osobní informace omezit na informace, které jsou s ohledem na účely zpracování podstatné,

For transfers between controllers, the recipient controller need not be a Privacy Shield organization or have an independent recourse mechanism.

U předávání mezi správci musí být přijímajícím správcem organizace štítu na ochranu soukromí nebo musí mít přijímající správce nezávislý odvolací orgán.

For well over a decade, the FTC has maintained a robust program of investigating privacy and security issues involving commercial organizations.

Déle než deset let má FTC robustní program vyšetřování problémů s ochranou soukromí a bezpečností, které se týkají obchodních organizací.

b. The Privacy Shield Ombudsperson will conduct an initial review to verify that the request has been completed in conformance with Section 3(b).

b. Ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí provede prvotní přezkum s cílem ověřit, že žádost byla vyplněna ve shodě s § 3(b).

The comprehensive privacy programs mandated under these orders must identify foreseeable material risks and have controls to address those risks.

Komplexní programy na ochranu soukromí, které tato usnesení vyžadují, musí označovat významná předvídatelná rizika a zahrnovat kontrolní mechanismy k jejich řešení.

The orders also prohibit these companies from misrepresenting their privacy practices and their participation in any privacy or security program.

Usnesení také těmto společnostem zakazují zkreslená prohlášení o jejich postupech ochrany soukromí a jejich účasti v jakémkoli programu týkajícím se ochrany soukromí nebo bezpečnosti.

Since 2000, there have been numerous developments at both the federal and state level that provide additional consumer privacy protections ( 6) .

Od roku 2000 došlo na federální i státní úrovni ke značnému vývoji, který poskytuje další ochranu soukromí spotřebitelů ( 6) .

(vi) provide a summary or a representative copy of the relevant privacy provisions of its contract with that agent to the Department upon request.

vi) na požádání poskytnout ministerstvu shrnutí nebo reprezentativní kopii příslušných ustanovení smlouvy s uvedenou osobou, která je jí pověřená a jedná podle jejích pokynů, o ochraně soukromí.

c. The Privacy Shield Ombudsperson may refer matters related to requests to the Privacy and Civil Liberties Oversight Board for its consideration.

c. Ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí může záležitosti spojené s žádostmi postoupit k posouzení Výboru pro dohled nad respektováním soukromí a občanských svobod.

Private lawsuits have also led to successful judgments and settlements that provide additional privacy and data security protection for consumers.

K úspěšným rozsudkům a vyrovnáním, které poskytují spotřebitelům další ochranu soukromí a zabezpečení údajů, vedly také soukromoprávní soudní spory.

See Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 01/2016 on the EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision (adopted 13 April 2016), p. 40.

Viz dokument pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29, stanovisko 01/2016 k návrhu rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí (přijato dne 13. dubna 2016), s. 40.

See Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 01/2016 on the EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision (adopted 13 April 2016), p. 42.

Viz dokument pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29, stanovisko 01/2016 k návrhu rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí (přijato dne 13. dubna 2016), s. 42.

We also look forward to continuing engagement with our EU colleagues as we work together to protect consumer privacy on both sides of the Atlantic.

Těšíme se také na další spolupráci s našimi kolegy z EU na ochraně soukromí spotřebitelů na obou stranách Atlantiku.

pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield

podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí

Organisations must also take measures to verify ( 27 ) that their published privacy policies conform to the Principles and are in fact complied with.

Organizace musí také přijmout opatření k ověření ( 27 ) toho, zda politika ochrany soukromí, kterou zveřejňují, vyhovuje zásadám a je v praxi dodržována.

(121) Finally, the Privacy Shield Ombudsperson will be independent from, and thus free from instructions by, the U.S. Intelligence Community ( 176 ).

(121) A konečně ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí bude nezávislý, a tudíž nepodléhající pokynům zpravodajské komunity USA ( 176 ).

( 20 ) This applies to all data transfers under the Privacy Shield, including where these concern data collected through the employment relationship.

( 20 ) To se vztahuje na veškeré předávání údajů v rámci štítu na ochranu soukromí, včetně případů, kdy se tyto přenosy týkají údajů shromážděných v rámci zaměstnaneckého vztahu.

The Privacy Shield is based on Principles that have strong consensus support on both sides of the Atlantic, and we have strengthened their operation.

Štít na ochranu soukromí vychází ze zásad, na jejichž výrazné podpoře panuje shoda na obou stranách Atlantiku, a nyní jsme jejich působnost ještě posílili.

The Privacy Shield is the result of over two years of hard work and collaboration with you, our colleagues in the European Commission (‘Commission’).

Štít na ochranu soukromí je výsledkem více než dvouleté tvrdé práce a spolupráce s Vámi, našimi kolegy v Evropské komisi (dále též „Komise“).

You have also asked for more information about the Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) and Inspectors General, and their authorities.

Žádali jste také o více informací o Výboru pro dohled nad respektováním soukromí a občanských svobod (PCLOB) a generálních inspektorech a jejich pravomocech.

The United States Federal Trade Commission (‘FTC’) appreciates the opportunity to describe its enforcement of the new EU-U.S. Privacy Shield Framework

Federální obchodní komise Spojených států ( Federal Trade Commission , FTC) si váží příležitosti popsat, jak prosazuje nový rámec štítu EU-USA na ochranu soukromí

We believe the Framework will play a critical role in facilitating privacy-protective commercial transactions in an increasingly interconnected world.

Jsme přesvědčeni, že rámec bude hrát životně důležitou úlohu při usnadňování obchodních transakcí chránících soukromí v čím dál tím propojenějším světě.

( 107 ) Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 01/2016 on the EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision (adopted 13 April 2016), p. 41.

( 107 ) Viz dokument pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29, stanovisko 01/2016 k návrhu rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí (přijato dne 13. dubna 2016), s. 41.

This includes prohibiting misrepresentations regarding the Framework and other privacy programs when these are the basis for the underlying FTC action.

Ta zahrnují zákaz zkreslených prohlášení o rámci a jiných programech ochrany soukromí, bude-li toto jednání důvodem základního opatření FTC.

The FTC's enforcement actions—in both the physical and digital worlds—send an important message to companies about the need to protect consumer privacy.

Donucovací opatření FTC – ve fyzickém i digitálním světě – vysílají společnostem významný vzkaz o nutnosti chránit soukromí spotřebitelů.

More generally, the Fourth Amendment guarantees privacy, dignity, and protects against arbitrary and invasive acts by officers of the Government ( 184 ).

Obecněji řečeno tedy čtvrtý dodatek americké ústavy zaručuje soukromí, důstojnost a chrání před svévolnými a invazivními akty úředníků vlády USA ( 184 ).

Similarly, a Privacy Shield organization involved in a potential merger or takeover will need to perform, or be the subject of, a ‘due diligence’ review.

Obdobně bude organizace štítu na ochranu soukromí, která se podílí na potenciální fúzi nebo převzetí firmy, muset provést „hloubkový“ přezkum či se mu podrobit.

Statistical reporting relying on aggregate employment data and containing no personal data or the use of anonymized data does not raise privacy concerns.

Statistické výkazy zakládající se na agregovaných údajích o zaměstnancích a obsahující osobní údaje nebo na využívání anonymních údajů nepředstavují ohrožení soukromí.

The FTC also enforces other targeted laws whose protections extend to non-U.S. consumers, such as the Children's Online Privacy Protection Act (‘COPPA’).

FTC také prosazuje jiné cílené zákony, jejichž ochrana se vztahuje na spotřebitele mimo Spojené státy, například zákon o ochraně soukromí dětí na internetu ( Children's Online Privacy Protection Act , COPPA).

See Article 29 Data Protection Working Party, Opinion 01/2016 on the EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision (adopted 13 April 2016), p. 38 with n.

Viz dokument pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29, stanovisko 01/2016 k návrhu rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí (přijatý dne 13. dubna 2016), s. 38 s pozn. 47.

Within 30 days of final approval of the adequacy determination, the full Privacy Shield Package will be delivered to the Federal Register for publication.

Do 30 dnů od konečného schválení rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany bude soubor materiálů ke štítu na ochranu soukromí předán ke zveřejnění ve věstníku Federal Register .

These limits are intended to protect the privacy and civil liberties of all persons, whatever their nationality and regardless of where they might reside.

Účelem těchto omezení je chránit soukromí a občanské svobody všech osob bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo místo pobytu.

(32) The Department of Commerce will make both the Privacy Shield List and the re-certification submissions publicly available through a dedicated website.

(32) Ministerstvo obchodu seznam organizací štítu na ochranu soukromí i recertifikace veřejně zpřístupní na zvláštním webu.

(119) First, differently from a pure government-to-government mechanism, the Privacy Shield Ombudsperson will receive and respond to individual complaints.

(119) Za prvé, na rozdíl od čistě mezivládního mechanismu se ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí bude zabývat stížnostmi jednotlivých fyzických osob.

‘appropriately protect privacy and civil liberties and are consistent with governing laws, regulations, and policies regarding privacy and civil liberties.’

„náležitě ochraňuje soukromí a občanské svobody a zda je v souladu s platnými zákony, předpisy a politikami v oblasti ochrany soukromí a občanských svobod“.

whereas it is incumbent on them, however, to provide specific and suitable safeguards so as to protect the fundamental rights and the privacy of individuals;

že jim nicméně přísluší, aby poskytly vhodná a zvláštní ochranná opatření na ochranu základních práv a soukromí jednotlivců;

‘balance their efforts to protect legitimate privacy and civil liberties interests with the practical necessities of signals intelligence activities’ ( 92 ).

„vyvažovat snahu vyhovět legitimním zájmům o ochranu soukromí a občanských svobod s praktickými potřebami činností signálového zpravodajství“ ( 92 ).

The FTC also issued two rules implementing the Gramm- Leach-Bliley Act — the Privacy Rule and the Safeguards Rule — which require financial institutions ( 7)

Federální obchodní komise také vydala dvě pravidla, kterými se provádí zákon Gramma, Leache a Blileyho – pravidlo o ochraně soukromí a pravidlo o ochranných opatřeních –, podle nichž finanční instituce ( 7)

The Department remains committed to investigating Privacy Shield violations, including false or deceptive claims of membership in the Privacy Shield Program.

Ministerstvo zůstává odhodláno vyšetřovat porušení štítu na ochranu soukromí, včetně nepravdivých nebo klamavých tvrzení o členství v programu štítu.

6. Organizations are obligated to apply the Principles to all personal data transferred in reliance on the Privacy Shield after they enter the Privacy Shield.

6. Po vstupu do štítu na ochranu soukromí jsou organizace povinny používat tyto zásady na všechny osobní údaje předané na základě štítu na ochranu soukromí.

The PCLOB's mission is to ensure that the federal government's efforts to prevent terrorism are balanced with the need to protect privacy and civil liberties.

Posláním PCLOB je zajistit, aby úsilí federální vlády předcházet terorismu bylo v rovnováze s potřebou chránit soukromí a občanské svobody.

Publicly available electronic communications services over the Internet open new possibilities for users but also new risks for their personal data and privacy.

Veřejně dostupné služby elektronických komunikací prostřednictvím internetu otevírají uživatelům nové možnosti, ale zároveň vytvářejí i nová rizika pro jejich osobní údaje a soukromí;

d. The Privacy Shield Ombudsperson will track the status of requests and provide updates as appropriate to the submitting EU individual complaint handling body.

d. Ombudsman ve věcech štítu na ochranu soukromí sleduje stav žádostí a příslušným způsobem poskytuje předkládajícímu subjektu pro vyřizování stížností fyzických osob z EU aktuální informace.

First, the U.S. Federal Trade Commission (‘FTC’) has a robust privacy and data security program for U.S. commercial practices that protects consumers worldwide.

Zaprvé, Federální obchodní komise Spojených států ( Federal Trade Commission , FTC) má robustní program ochrany soukromí a zabezpečení údajů pro obchodní praktiky ve Spojených státech, který chrání spotřebitele po celém světě.

Once an organisation has voluntarily decided to self-certify ( 26 ) under the EU-U.S. Privacy Shield, its effective compliance with the Principles is compulsory.

Jakmile se organizace dobrovolně rozhodla autocertifikovat ( 26 ) v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí, její faktické dodržování zásad se stává povinným.

The Package also includes Annex 2, which includes other Department of Commerce commitments relating to the new arbitral model available under the Privacy Shield.

Součástí souboru materiálů je také příloha 2, která obsahuje další závazky ministerstva obchodu, jež se týkají nového rozhodčího modelu, který bude v rámci štítu na ochranu soukromí k dispozici.

The Department will undertake reviews of privacy policies of organizations to more effectively identify and address false claims of Privacy Shield participation.

Ministerstvo bude přezkoumávat opatření na ochranu soukromí prováděná organizacemi s cílem účinněji nalézat a řešit nepravdivá tvrzení o přináležitosti ke štítu na ochranu soukromí.

and reviews the information handling practices of the Department to ensure that such practices are consistent with the protection of privacy and civil liberties.

a přezkoumává postupy ministerstva pro nakládání s informacemi s cílem zajistit, aby tyto postupy byly v souladu s ochranou soukromí a občanských svobod.

In considering remedies, the arbitration panel is required to consider other remedies that already have been imposed by other mechanisms under the Privacy Shield.

Při rozhodování o opravných prostředcích musí vzít rozhodčí panel v úvahu jiné opravné prostředky, které již uložily jiné orgány v rámci štítu na ochranu soukromí.

Any such cases must be brought in the federal district court whose territorial coverage includes the primary place of business of the Privacy Shield organization.

Veškeré tyto věci musí být předloženy federálnímu okrskovému soudu, který je územně příslušný pro hlavní místo podnikání organizace štítu na ochranu soukromí.

( 14 ) Although the FTC does not resolve or mediate individual consumer complaints, the FTC affirms that it will prioritize Privacy Shield referrals from EU DPAs.

( 14 ) Ačkoli FTC neřeší stížnosti jednotlivých spotřebitelů ani v nich nevystupuje jako mediátor, potvrzuje, že upřednostní věci předložené k přezkoumání v rámci štítu na ochranu soukromí orgány pro ochranu údajů z EU.

( 6) For a more comprehensive summary of the legal protections in the United States, see Daniel J. Solove & Paul Schwartz, Information Privacy Law (5th ed. 2015).

( 6) V případě zájmu o komplexnější shrnutí právní ochrany ve Spojených státech viz Daniel J. Solove & Paul Schwartz, Information Privacy Law (5th ed. 2015).

36 alleging false certification claims, and three cases—against Google, Facebook, and Myspace—involving alleged violations of Safe Harbor Privacy Principles ( 9) .

36 se týkalo údajných nepravdivých tvrzení o certifikaci a tři věci – proti společnostem Google, Facebook a Myspace – se týkaly údajných porušení zásad ochrany soukromí v rámci „bezpečného přístavu“ ( 9) .

g. Commitments in this Memorandum will not apply to general claims that the EU-U.S. Privacy Shield is inconsistent with European Union data protection requirements.

g. Závazky v tomto memorandu se nebudou vztahovat na obecná tvrzení, že štít EU-USA na ochranu soukromí není v souladu s požadavky Evropské unie na ochranu údajů.

It enables businesses to conduct important operations in the global economy, while at the same time ensuring that EU consumers retain important privacy protections.

Umožňuje podnikům provádět významné operace v rámci celosvětového hospodářství a zároveň zajišťuje důležitou ochranu soukromí spotřebitelů v EU.

The Department's Aviation Enforcement Office also remains committed to monitoring enforcement orders as needed to ensure compliance with the Privacy Shield program.

Úřad ministerstva pro prosazování předpisů v letectví také zůstává odhodlán sledovat podle potřeby výkon usnesení s cílem zajistit dodržování programu štítu na ochranu soukromí.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 25.05.2018