First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Strašák GDPR v Eur-Lexu
 03  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
Pohled do nového nařízení

a do zrušené směrnice 46/1995

 
Článek 99
Vstup v platnost a použitelnost
1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .
2. Toto nařízení se použije ode dne 25. května 2018.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 27. dubna 2016.
Za Evropský parlament
předseda
M. SCHULZ
Za Radu
předsedkyně
J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

Výsledek hledání "GDPR" v právních předpisech  

2 výskyty ve všech 7 právních předpisech

In addition, since the adequacy finding may also be influenced by legal developments in Union law, the Commission will assess the level of protection provided by the Privacy Shield following the entry into application of the GDPR.

Jelikož toto rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany může být ovlivněno právním vývojem v Unii, Komise kromě toho vyhodnotí úroveň ochrany poskytované štítem na ochranu soukromí po dni použitelnosti obecného nařízení o ochraně údajů.

As of 25 May 2018, the General Data Protection Regulation (GDPR) will apply to the processing of personal data (i) in the context of the activities of an establishment of a controller or processor in the Union (even where the processing takes place in the United States), or (ii) of data subjects who are in the Union by a controller or processor not established in the Union where the processing activities are related to (a) the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects in the Union; or (b) the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union.

Ode dne 25. května 2018 se obecné nařízení o ochraně údajů bude vztahovat na zpracování osobních údajů i) v souvislosti s činnostmi provozovny správce nebo zpracovatele v Unii (i tehdy, probíhá-li zpracování ve Spojených státech), nebo ii) subjektů údajů, kteří se nacházejí v Unii, správcem nebo zpracovatelem, který není usazen v Unii, pokud činnosti zpracování souvisejí a) s nabídkou zboží nebo služeb těmto subjektům údajů v Unii, bez ohledu na to, zda je od subjektů údajů požadována platba; nebo b) s monitorováním jejich chování, pokud k němu dochází v rámci Unie.

Náhodně také vidím další anglické mnohovýznamové slovo "subject"

of data subjectsa překladsubjektů údajů
data subject

americký WordNet výraz neobsahuje;

obsahuje subject

 • podstatné jméno má 8 významů


 • sloveso 4 významy


 • přídavné jméno 4 významy
 •  
  The noun subject has 8 senses (first 7 from tagged texts)
  1. (326) subject, topic, theme -- (the subject matter of a conversation or discussion; "he didn't want to discuss that subject"; "it was a very sensitive topic"; "his letters were always on the theme of love")
  2. (165) topic, subject, issue, matter -- (some situation or event that is thought about; "he kept drifting off the topic"; "he had been thinking about the subject for several years"; "it is a matter for the police")
  3. (124) discipline, subject, subject area, subject field, field, field of study, study, bailiwick, branch of knowledge -- (a branch of knowledge; "in what discipline is his doctorate?"; "teachers should be well trained in their subject"; "anthropology is the study of human beings")
  4. (113) subject, content, depicted object -- (something (a person or object or scene) selected by an artist or photographer for graphic representation; "a moving picture of a train is more dramatic than a still picture of the same subject")
  5. (97) subject, case, guinea pig -- (a person who is subjected to experimental or other observational procedures; someone who is an object of investigation; "the subjects for this investigation were selected randomly"; "the cases that we studied were drawn from two different communities")
  6. (22) national, subject -- (a person who owes allegiance to that nation; "a monarch has a duty to his subjects")
  7. (9) subject -- ((grammar) one of the two main constituents of a sentence; the grammatical constituent about which something is predicated)
  8. subject -- ((logic) the first term of a proposition)

  O který význam "subject-u" jde v anglickém textu ochraně osobních údajů: 5 a person who is subjected to experimental or other observational procedures ?


  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 25.05.2018