First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Strašák GDPR v Eur-Lexu
 02  Překladové paměti z dokumentů Eur-Lexu
Některé ze starších dokumentů obsahují

zkratku GDPR. Například tyto:
 
CELEX number Date of document
51994PC0593 1994-12-16
31996R2223 1996-06-25
01996R2223-19980227 1998-02-27
C2013/346E/01 2013-11-27
52014XX0716(01) 2014-03-26
52015XX0716(01) 2015-07-16
52015XX0912(01) 2015-09-12
52015SC0262 2015-12-07

Zkratka GPDR (Global Protection Data Regulation) určitě neznamenala nařízení.
Sektory  
SectorsSektory
1 Treaties1 Smlouvy
2 International agreements2 Mezinárodní dohody
3 Legislation3 Právní předpisy
4 Complementary legislation4 Doplňující právní předpisy
5 Preparatory acts and working documents5 Přípravné akty a pracovní dokumenty
6 Case-law6 Judikatura
7 National transposition measures7 Vnitrostátní prováděcí opatření
8 References to national case-law concerning EU law8 Odkazy k vnitrostátní judikatuře vztahující se k právním předpisům EU
9 Parliamentary questions9 Otázky Evropského parlamentu
0 Consolidated acts0 Konsolidované akty
C Other documents published in the Official Journal C seriesC Ostatní dokumenty zveřejněné v řadě C Úředního věstníku
E EFTA documentsE Dokumenty ESVO5 – Přípravné akty a pracovní dokumenty  
Sector 5 - Preparatory acts and working documents5 – Přípravné akty a pracovní dokumenty
PC - Legislative proposals by the Commission (COM documents), etc.PC – Legislativní návrhy Komise (dokumenty COM) atd.
DC - Other COM documents (green and white papers, communications, reports, etc.)DC – Další dokumenty COM (zelené knihy, bílé knihy, sdělení, zprávy apod.)
SC SEC and SWD documents (staff working documents, impact assessments, etc.)SC – Dokumenty SEC a SWD (pracovní dokumenty útvarů Komise, posouzení dopadů atd.)
JC - JOIN documents (adopted jointly by the Commission and the High Representative)JC – Dokumenty JOIN (přijaté společně Komisí a vysokou představitelkou)GDPR v textech   Eur-Lex v květnu 2018 jsem našel 166 anglicky psaných dokumentů, ve kterých byla zkratka GPDR. Přidal jsem k nim nařízení 45/2001. Část dokumentů byla publikována i v češtině. Z takových dokumentů jsem vytvořil EN-CS překladové paměti a pojmenoval jsem je celexovým číslem.V levém slouci jsou právní předpisy

L – Směrnice

 • 98/2003 = 32003L0098


 • 58/2002 = 32002L0058


 • 46/1995 = 31995L0046

 • R – Nařízení

 • 679/2016 = 32016R0679


 • 45/2001 = 32001R0045

 • D – Rozhodnutí

 • 1250/2016 = 32016D1250


 • 1247/2002 = 32002D1247

 •  

  Sedm právních předpisů obsahuje téměř sedm tisíc segmentů a 22 přípravných aktů a dokumentů více než tři tisíce segmentů. Největší soubor je Rozhodnutí 1250/2016 (32016D1250) a druhý největší soubor je Nařízení 679/2016 (32016R0679 = strašák GDPR).

  Mezi přípravné akty a dokumenty jsem zařadit pouze dokumenty z let 2016, 2017 a 2018. Mělo by nás zajímat co nás čeká.


  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 25.05.2018