First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

      ISDS v TTIP
 05  III. Odvolací mechanismus
III. APPELLATE MECHANISM

III. Odvolací MECHANISMUS

III. BERUFUNGSMECHANISMUS

III.1.

III.1.

III.1.

Why an appellate mechanism?

Proč odvolací mechanismus?

Warum ein Berufungsmechanismus?

One of the most persistent criticisms of the international investment arbitration process is that ISDS tribunals can get their decisions wrong, and there is no corrective mechanism via an appeal, as is found in almost all legal systems.

Jedním z nejtrvalejších kritik mezinárodního investičního rozhodčího řízení je, že ISDS tribunály mohou získat jejich rozhodnutí špatně, a není tam žádný korekční mechanismus, prostřednictvím odvolání, jak se vyskytuje téměř ve všech právních systémech.

Einer der am häufigsten vorgebrachten Kritikpunkte am internationalen Schiedsverfahren für Investitionsstreitigkeiten ist, dass – im Gegensatz zu fast allen Rechtsordnungen – für den Fall, dass ISDS-Schiedsgerichte falsche Entscheidungen treffen, kein Korrekturmechanismus in Form von Rechtsmitteln vorgesehen ist.

This lack of appellate mechanism also makes the system less predictable for governments and investors alike.

Tento nedostatek odvolacího mechanismu také dělá systém méně předvídatelné pro vlády a investory podobně.

Das Fehlen eines solchen Berufungsmechanismus führt dazu, dass das System sowohl für die Regierungen als auch für Investoren weniger

The possibility of including an appellate mechanism was one of the issues which gained broadest support in the public consultation from both business and NGOs.

Možnost, včetně dovolání mechanismus byl jednou z otázek, které získaly nejširší podporu v rámci veřejné konzultace z podnikání i nevládních organizací.

vorhersehbar ist. In der öffentlichen Konsultation fand die Möglichkeit, einen Berufungsmechanismus einzuführen, bei Unternehmen und NRO gleichermaßen breiteste Zustimmung. Der Leitgedanke war, dass jedes funktionierende Justizsystem bzw. justizähnliche System ein

The guiding thought was that the right of appeal must be part of any functioning judicial or quasi-judicial system, including for investment protection, where issues pertaining to public policy may be at stake.

Vodicí myšlenka byla, že právo na odvolání musí být součástí každé fungující soudním nebo kvazi-soudního systému, včetně ochrany investic, kde jde o otázky týkající se veřejného pořádku může být v sázce.

Recht auf Einlegung von Rechtsmitteln umfassen sollte (so auch im Bereich des Investitionsschutzes), wenn unter Umständen Fragen des Gemeinwohls angeschnitten werden.

Many respondents, however, underlined the importance of developing an institutional set up composed of permanent judges to ensure greater legitimacy.

Mnoho respondentů, nicméně zdůraznila, že je důležité vytvořit institucionální nastavit složený ze stálých soudců, aby zajistily větší legitimitu.

Viele Konsultationsteilnehmer betonten zudem, dass ein institutioneller Rahmen mit ständigen Richtern entwickelt werden müsse, um die Legitimität zu verbessern.

Many respondents also argued for a multilateral rather than a bilateral approach to avoid a multitude of appeal jurisdictions.

Mnoho respondentů také argumentoval pro multilaterální spíše než bilaterální přístup, aby se zabránilo velké množství odvolacích jurisdikcí.

Außerdem sprachen sich viele Teilnehmer dafür aus, statt einem bilateralen Ansatz ein multilaterales Konzept zu verfolgen, um eine Vielzahl von Berufungssystemen zu vermeiden.

The TTIP negotiating directives from June 2013 are the first EU negotiating directives which explicitly mention an appellate mechanism.

Směrnice pro TTIP jednání od června 2013 ar první směrnice pro jednání EU, které výslovně zmiňují dovolání mechanismus.

Die TTIP-Verhandlungsrichtlinien vom Juni 2013 sind die ersten Verhandlungsrichtlinien der EU, in denen ein Berufungsmechanismus ausdrücklich erwähnt wird.

These state that “consideration should be given to the possibility of creating an appellate mechanism applicable to investor-to-state dispute settlement under the agreement”.

Ty uvádějí, že "je třeba zvážit možnost vytvoření odvolacího mechanismu použitelného na řešení sporů mezi invetorem a státem v rámci dohody".

Konkret besagen die Richtlinien, dass „die Möglichkeit, im Rahmen des Abkommens einen Berufungsmechanismus für die Streitbeilegung zwischen Investor und Staat zu schaffen“ geprüft werden sollte.

The Parliament’s 2011 Resolution on the EU’s International Investment Policy also contained a reference to the need to create the possibility for appeals

2011 usnesení Parlamentu o mezinárodní investiční politice EU také obsahoval odkaz na nutnost vytvořit možnost odvolání

Auch in der 2011 angenommenen Entschließung des Parlaments zur künftigen europäischen Auslandsinvestitionspolitik wird

(as did the Commission’s Communication of 2010).

(stejně jako sdělení Komise ze dne 2010).

(ebenso wie in der Mitteilung der Kommission aus dem Jahr 2010)

 

 

auf die Notwendigkeit verwiesen, eine Möglichkeit zur Einlegung von Rechtsmitteln zu schaffen.

In addition to ensuring correctness and predictability, an appellate mechanism can respond to the legitimacy concerns as regards the current ISDS system.

Kromě zajištění správnosti a předvídatelnosti, odvolací mechanismus může reagovat na legitimitu obavy, pokud jde o současný systém ISDS.

Ein Berufungsmechanismus sorgt nicht nur für Korrektheit und Vorhersehbarkeit, sondern würde auch die Legitimitätsbedenken ausräumen, die derzeit in Bezug auf das aktuelle ISDS- System bestehen. Ein diesbezügliches Schlüsselelement ist das für den Berufungsmechanismus gewählte Konzept.

A key element in that regard is the design of an appellate mechanism, and in particular how its members are designated, the qualifications which they are required to hold and the form of their remuneration.

Klíčovým prvkem v tomto ohledu je návrh z odvolacího mechanismu, a zejména na tom, jak jsou její členové označeny, kvalifikace, které jsou nutné k držení a formy jejich odměňování.

Wichtige Fragen sind hier insbesondere die Ernennung der Richter, die Anforderungen an ihre Qualifikation sowie ihre Vergütung.

The design of an appellate mechanism can also address other concerns which may arise.

Konstrukce odvolacího mechanismu může rovněž řešit další problémy, které mohou nastat.

Auch andere mögliche Bedenken könnten durch das für den Berufungsmechanismus gewählte Konzept ausgeräumt werden.

For instance, time limits may be imposed to ensure that an appellate mechanism does not lead to delays in proceedings

Například, může být uložena lhůty, aby zajistily, že odvolací mechanismus nevede k průtahům v řízení

So könnten beispielsweise obligatorische Fristen eingeführt werden, damit der Berufungsmechanismus keine Verfahrensverzögerungen verursacht

(it should be recalled that the current ICSID system, for instance, provides for a two-step process and the second step is often relatively lengthy).

(je třeba připomenout, že v současném systému ICSID, například, poskytuje pro proces ve dvou krocích, a druhý krok je často poměrně zdlouhavý ).

(beispielsweise sei daran erinnert, dass beim derzeitigen zweistufigen ICSID-System die zweite Phase oft verhältnismäßig langwierig ist).

III.2.

III.2.

III.2.

What has been achieved already?

Co již bylo dosaženo?

Was wurde bisher erreicht?

For CETA and Singapore

Pro CETA a Singapuru

In das CETA und das Abkommen mit Singapur

(and other agreements under negotiation),

(a dalších dohod v rámci vyjednávání),

(sowie in andere Abkommen, über die derzeit verhandelt wird)

the EU has included a reference to a possible appellate mechanism in the form of rendez-vous clauses

EU zahrnula odkaz na možný odvolacího mechanismu v podobě ustanovení o rendez-vous

hat die EU Verweise auf einen möglichen Berufungsmechanismus in Form von Überprüfungsklauseln eingebracht,

(i.e. a clause 9 that commits the Parties to the agreement to look at setting up an appellate mechanism in the future).

(tj klauzuli, která zavazuje smluvní strany k dohodě podívat se na zřízení odvolací mechanismus v budoucnu).

die die Vertragsparteien dazu verpflichten, die künftige Einrichtung eines Berufungsmechanismus zu prüfen.

Conversely, there is no appellate mechanism included in any existing investment treaties.

Naopak, není tam žádný odvolací mechanismus zahrnuty do jakýchkoli existujících investičních smluv.

Demgegenüber ist in keinem bestehenden Investitionsabkommen bisher ein Berufungsmechanismus vorgesehen.

Some of the most commonly referenced current ISDS arbitration rules

Některé z nejčastěji citovaných aktuální ISDS rozhodčích pravidel

Einige der Schiedsregeln, auf die am häufigsten Bezug genommen wird

(e.g. ICSID or UNCITRAL)

(např ICSID nebo UNCITRAL),

(z. B. ICSID oder UNCITRAL)

only allow for “annulment” or “set aside” of the tribunal’s award

povolit pouze pro "zrušení" nebo "zrušil" o výběru tribunálu

ermöglichen lediglich eine „Nichtigerklärung“ oder „Niederschlagung“ des Schiedsspruches

(basically preventing enforcement of the award)

(v podstatě brání vymáhání rozhodčího nálezu)

(d. h., der Schiedsspruch wird letztlich nicht durchgesetzt)

on limited procedural grounds

na omezených procesních důvodů

aus wenigen Verfahrensgründen

(for example, no jurisdiction, error in composition of the tribunal, breach of fundamental procedural rule).

(například, ne jurisdikce, Chyba ve složení soudu, porušení základních procesního pravidla).

(z. B. Nichtzuständigkeit, Fehler bei der Zusammensetzung des Gerichts, Verletzung grundlegender Verfahrensregeln).

III.3.

III.3.

III.3.

What should be done now?

Co by se mělo dělat teď?

Was ist jetzt zu tun?

The EU proposal should include a bilateral appellate mechanism for ISDS.

Návrh EU by měla zahrnovat bilaterální odvolací mechanismus pro ISDS.

Der Vorschlag der EU sollte einen bilateralen Berufungsmechanismus für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investor und Staat vorsehen,

The EU text should lay out its role, its set-up and practical operation.

Text EU by měla stanovit svou úlohu, jeho uvedení do provozu a praktického fungování.

dessen Aufgaben, Zusammensetzung und praktische Arbeitsweise im Text dargelegt werden sollten.

The appellate mechanism would review awards as regards errors of law and manifest errors in the assessment of facts

Odvolací mechanismus by přezkoumat ocenění, pokud jde o nesprávné právní posouzení a zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu

Die Aufgaben des Berufungsmechanismus wären die Überprüfung von Schiedssprüchen auf Rechtsfehler und offensichtliche Fehler bei der Tatsachenbeurteilung

(this would include an incorrect factual treatment of domestic law as interpreted by domestic courts),

(to by zahrnovalo nesprávný faktické léčbu vnitrostátního práva, jak je vykládáno vnitrostátními soudy),

(einschließlich der falschen Anwendung des durch die innerstaatlichen Gerichte ausgelegten nationalen Rechts),

ensure consistency in the interpretation of TTIP and increase legitimacy both on substance and through institutional design by strengthening independence, impartiality and predictability

zajištění konzistence ve výkladu TTIP a zvýšit legitimitu a to jak na látce a prostřednictvím institucionálního uspořádání posilováním nezávislosti, nestrannosti a předvídatelnosti

die Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung der TTIP und die Steigerung der Legitimität – sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch durch das institutionelle Konzept – mittels Verbesserung der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit und der Vorhersehbarkeit.

The bilateral appellate mechanism could be modelled largely on the institutional set-up of the WTO Appellate Body, with some adaptations both to make it specific for ISDS, and in light of experience in the WTO.

Dvoustranná odvolací mechanismus by mohl být modelován z velké části na institucionální uspořádání WTO odvolacího orgánu, s některými úpravami jednak, aby bylo specifické pro ISDS, a ve světle zkušeností v rámci WTO.

Der bilaterale Berufungsmechanismus könnte weitgehend nach dem institutionellen Vorbild des WTO-Berufungsgremiums konzipiert werden, wobei einige Anpassungen vorgenommen werden sollten, um dem besonderen ISDS-Kontext und den im WTO-Gremium gesammelten Erfahrungen Rechnung zu tragen.

There could be 7 permanent members (2 from each Party, 3 non- nationals) whose qualifications could be broadly similar to those of the WTO Appellate Body and/or the International Court of Justice.

Tam by mohlo být 7 stálých členů (2 z každé strany, 3 nonnationals), jejichž kvalifikace může být v zásadě podobné těm WTO odvolacího orgánu a / nebo Mezinárodního soudního dvora.

Dem Gremium könnten sieben ständige Mitglieder angehören (zwei von jeder Vertragspartei und drei aus Drittländern), deren Qualifikation mit der Qualifikation der Mitglieder des WTO-Berufungsgremiums und/oder des Internationalen Gerichtshofs vergleichbar sein könnte.

There would inevitably be certain costs associated with the establishment of the body including a possible secretariat to help the appellate members in their work.

Tam by nevyhnutelně existovat určité náklady spojené s zřízením těla, včetně možného sekretariát pomoci odvolacího členům v jejich práci.

Die Einrichtung des Gremiums und gegebenenfalls eines Sekretariat, das dessen Mitglieder bei ihrer Arbeit unterstützt, wäre zwangsläufig mit bestimmten Kosten verbunden.

An appellate mechanism is a realistic possibility with the United States.

Odvolací mechanismus je reálnou možností se Spojenými státy.

Im Rahmen der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten ist die Schaffung eines Berufungsmechanismus durchaus realistisch, schließlich verweisen

The US has included a reference to the possible creation of an appellate mechanism in its agreements since 2002.

USA zařadila odkaz na případné vytvoření odvolacího mechanismu do svých smluv od roku 2002.

die USA seit 2002 in den von ihnen geschlossenen Abkommen auf die mögliche Einrichtung eines Berufungsmechanismus.


First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 01.06.2015