First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      ISDS v TTIP
 04  II. Zlepšení zřízení a fungování rozhodčího senátu, aby se zvýšila legitimita systému ISDS
II. IMPROVING THE ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF ARBITRAL TRIBUNALS IN ORDER TO INCREASE LEGITIMACY OF THE ISDS SYSTEM

II. ZLEPŠENÍ zřízení a fungování rozhodčího senátu, aby se zvýšila legitimita ISDS SYSTÉMU

II. VERBESSERUNG DER EINRICHTUNG UND FUNKTIONSWEISE VON SCHIEDSGERICHTEN, UM DIE LEGITIMITÄT DES ISDS-SYSTEMS ZU ERHÖHEN

II.1.

II.1.

II.1.

Why further improve the EU approach in this area?

Proč další zlepšení přístupu EU v této oblasti?

Wozu eine weitere Verbesserung des EU-Ansatzes in diesem Bereich?

Currently, arbitrators on ISDS tribunals are chosen by the disputing parties (i.e. the investor and the defending state) on a case-by-case basis.

V současné době, rozhodci na ISDS tribunálů jsou vybrány stranami sporu (tj investorů a bránit státní) na případ od případu.

Derzeit werden die Schiedsrichter der ISDS-Schiedsgerichte auf Einzelfallbasis von den Streitparteien (d. h. vom Investor und vom beklagten Staat) ausgewählt.

The current system does not preclude the same individuals from acting as lawyers (e.g. preparing the investor’s claims) in other ISDS cases.

Současný systém nevylučuje stejné jedince od působí jako právníků (např přípravu nároky investora), v ostatních případech ISDS.

Dabei schließt das aktuelle System nicht aus, dass dieselben Personen in anderen ISDS-Fällen als Anwälte tätig sind (also z. B. Klagen von Investoren vorbereiten).

This situation can give rise to conflicts of interest – real or perceived - and thus concerns that these individuals are not acting with full impartiality when acting as arbitrators.

Tato situace může vést ke střetu zájmů - skutečný nebo si všiml - a tedy obavy, že tito jedinci nejsou jednající s plnou nestranně, když působí jako rozhodce.

Diese Situation kann zu – tatsächlichen oder vermeintlichen – Interessenkonflikten führen und somit Bedenken aufkommen lassen, ob diese Personen ihrer Aufgabe als Schiedsrichter vollkommen unparteiisch nachgehen.

The ad hoc nature of their appointment is perceived by the public as interfering in their ability 7 to act independently and to properly balance investment protection against the right to to act independently

Povaha ad hoc o jejich jmenování je veřejností vnímán jako zasahování do jejich schopnost jednat samostatně a správně vyvážit ochranu investic proti právo regulovat.

Die Öffentlichkeit bezweifelt, dass ad hoc ernannte Schiedsrichter unabhängig handeln und den Investitionsschutz und das Regulierungsrecht ordnungsgemäß gegeneinander abwägen können.

and to properly balance investment protection against the right to

To také vedlo k vnímání, že to poskytuje finanční pobídky k rozhodcům násobit ISDS případů.

Zudem hat es den Eindruck entstehen lassen, dass dieses System für die Schiedsrichter einen finanziellen Anreiz dargestellt, möglichst viele ISDS-Verfahren zu führen.

II.2.

II.2.

II.2.

What has been achieved already?

Co již bylo dosaženo?

Was wurde bisher erreicht?

The approach taken to the selection process and ethics of arbitrators in the CETA and Singapore agreements is already by far the most advanced in existence.

Přístup k procesu výběru a etice rozhodců v dohodách o CETA a Singapuru je již zdaleka nejvyspělejší v existenci.

Der gewählte Ansatz für die Auswahl und die Berufsethik der Schiedsrichter im CETA und im Abkommen mit Singapur ist der bei weitem am meisten fortschrittliche existierende Ansatz.

First, it requires that the disputing parties nominate an arbitrator each, and then need to agree on the presiding arbitrator.

Za prvé, to vyžaduje, aby se stranami sporu jmenovat rozhodce každý, a pak je třeba se dohodnout na předsedajícího rozhodce.

Erstens müssen beide Streitparteien jeweils einen Schiedsrichter benennen und sich anschließend auf den vorsitzenden Schiedsrichter einigen.

If no agreement can be found an external actor - the Secretary General of the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)

Není-li dohody lze nalézt externí herce - generální tajemník Mezinárodního střediska pro řešení sporů z investic (ICSID) - je

Falls keine Einigung erzielt werden kann, muss eine externe Stelle – der Generalsekretär des Internationalen Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID)

- is required to choose the presiding arbitrator from a pre-established “roster” (list) agreed by the Parties to the agreement (not to the dispute) in advance.

nutné zvolit předsedu rozhodčího senátu z předem sestaveného seznamu "" (seznam) dohodnutý stranami dohoda (nikoli do sporu) v předstihu.

– den vorsitzenden Schiedsrichter aus einer Liste auswählen, die die Vertragsparteien des Abkommens (nicht die Streitparteien) vorab gemeinsam festgelegt haben.

The arbitrators, whoever selects them, are required to have expertise in international law.

Rozhodci, kdo je vybírá, musí mít odborné znalosti v oblasti mezinárodního práva.

Die Schiedsrichter müssen unabhängig davon, von wem sie ausgewählt werden, über Sachkompetenz auf dem Gebiet des Völkerrechts verfügen.

Second, they need to comply with a code of conduct

Za druhé, je třeba, aby v souladu s kodexem chování

Zweitens müssen die Schiedsrichter einen Verhaltenskodex einhalten

(annexed to the agreement or via the incorporation of the functionally equivalent International Bar Association (IBA) rules on conflicts of interest).

(připojeného k dohodě, nebo prostřednictvím začlenění funkčně ekvivalentních International Bar Association (IBA), pravidel o střetu zájmů).

(entweder ist dieser Kodex dem Abkommen als Anhang beigefügt, oder es werden die Regeln der International Bar Association (IBA) zu Interessenkonflikten, die die gleiche Funktion haben, in das Abkommen integriert).

The ICSID Secretary General – not the other arbitrators as is currently the case– decides whether there had been a conflict.

Generální tajemník ICSID - nikoliv ostatních rozhodců, jak je v současné době případ-rozhodne, zda došlo ke konfliktu.

Die Entscheidung darüber, ob ein Konflikt vorliegt, wird vom Generalsekretär der ICSID getroffen, nicht – wie derzeit – von den Schiedsrichtern.

This constitutes a deep reform of the system.

To představuje hlubokou reformu systému.

Dies ist aus folgenden Gründen eine tiefgreifende Reform des Systems:

First, existing agreements often permit the two arbitrators selected by the disputing parties to choose the presiding arbitrator.

Za prvé, stávající dohody často umožňují dva rozhodce vybrané stranami sporu zvolit předsedajícího rozhodce.

Zunächst lassen die bestehenden Abkommen es oft zu, dass die beiden von den Streitparteien benannten Schiedsrichter den vorsitzenden Schiedsrichter selbst auswählen.

In CETA/EU Singapore FTA the agreement of both disputing parties to the choice of the presiding arbitrator is required.

V CETA / EU Singapur dohody o volném obchodu je nutná dohoda obou sporných stran k volbě předsedy rozhodce.

Im CETA und im Freihandelsabkommen der EU mit Singapur ist dagegen das Einverständnis beider Streitparteien zum ausgewählten vorsitzenden Schiedsrichter obligatorisch.

Some existing agreements provide for an “appointing authority”

Některé stávající dohody stanovit "orgán jmenování"

Zwar sehen einige bestehende Abkommen vor, dass eine „Ernennungsinstanz“ (in der Regel der ICSID- Generalsekretär) die Schiedsrichter ernennt, doch lassen sie dieser Instanz hierbei relativ freie Hand.

(normally the ICSID Secretary General) to appoint arbitrators, but leave this appointing authority relatively free in the choice – there is no requirement of expertise in international law for example nor that the arbitrators be chosen from a roster of arbitrators previously agreed (and vetted) by the parties to the agreement.

(obvykle generální tajemník ICSID) jmenovat rozhodce, ale ponechat tuto pravomoc jmenování relativně volný ve výběru - není tam žádný požadavek odbornosti v mezinárodním právu například ani že rozhodci být vybrán z seznam rozhodců dříve souhlasil (a prověřeni) stranami dohody.

So müssen die Schiedsrichter beispielsweise weder Sachkompetenz auf dem Gebiet des Völkerrechts nachweisen, noch müssen sie aus einer Liste von Schiedsrichtern ausgewählt werden, die die Vertragsparteien des Abkommens vorab vereinbart und geprüft haben.

Furthermore, no existing agreement actually has a code of conduct or incorporates the IBA rules on ethics.

Kromě toho, žádná existující smlouva ve skutečnosti má kodex chování, nebo obsahuje pravidla IBA na etice.

Ferner enthält bisher kein Abkommen einen Verhaltenskodex bzw. integriert die IBA-Regeln zu Interessenkonflikten.

Finally, the decision on whether there is a conflict under the existing system often falls to the other two arbitrators – not an independent entity, like the ICSID Secretary General.

A konečně, rozhodnutí o tom, zda se jedná o konflikt v rámci stávajícího systému často padá do dalších dvou rozhodců - nikoli nezávislý subjekt, jako generálního tajemníka ICSID.

Außerdem wird im bestehenden System die Entscheidung darüber, ob ein Konflikt vorliegt, oft von den beiden Schiedsrichtern getroffen, nicht von einer unabhängigen Stelle wie dem Generalsekretär der ICSID.

Currently CETA and the EU/Singapore FTA provide for the possibility that the arbitration tribunal "may" accept amicus curiae briefs from third parties under certain conditions, in line with recently agreed UNCITRAL Rules on Transparency.

V současné době CETA a EU / Singapur FTA stanovit možnost, že rozhodčí soud "může" přijmout amicus curiae od třetích stran za určitých podmínek, v souladu s nedávno dohodnutým UNCITRAL pravidla týkající se transparentnosti.

Entsprechend den kürzlich festgelegten UNCITRAL-Regeln über Transparenz sehen das CETA und das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur derzeit vor, dass das Schiedsgericht unter bestimmten Bedingungen Amicus-Curiae-Schriftsätze von Dritten akzeptieren „kann“.

But they do not specifically provide for right to intervene to persons with a clear and concrete interest in the case.

Ale oni nejsou výslovně stanoví právo zasahovat do osobám s jasným a konkrétního zájmu v případě.

Personen, die ein eindeutiges, konkretes Interesse am Verfahren haben, wird jedoch kein spezifisches Recht zum Streitbeitritt eingeräumt.

II.3.

II.3.

II.3.

What should be further improved?

Co by se mělo dále zlepšit?

Was sollte weiter verbessert werden?

The EU proposal should include:

Návrh EU by měla zahrnovat:

Der Vorschlag der EU sollte Folgendes umfassen:

 A requirement that all arbitrators are chosen from a roster pre-established by the Parties to the Agreement

 požadavek, aby všechny rozhodci jsou vybrány ze seznamu předem stanovenými stranami dohody

 eine Vorschrift, der zufolge alle Schiedsrichter aus einer Liste auszuwählen sind, die im Voraus von den Vertragsparteien des Abkommens festgelegt wurde

(they could then be chosen either by lot or by choice of the disputing parties).

(oni by pak mohla být zvolena buď losem nebo volbou stranami sporu).

(die konkreten Personen könnten dann entweder per Los oder per Beschluss der Streitparteien ausgewählt werden).

This option would not present technical difficulties,

Tato možnost by neměla představovat technické obtíže,

Diese Option würde keine technischen Schwierigkeiten mit sich bringen.

and would allow to “break the link” between the parties to the dispute and the arbitrators.

a umožní, aby "přerušit vazbu" mezi stranami sporu a rozhodci.

Es wäre damit aber die Verbindung zwischen Streitparteien und

It would mean that all arbitrators have been vetted by the Parties.

To by znamenalo, že všichni rozhodci byli prověřeni stranami.

Schiedsrichtern zu „kappen“, denn es würden nur vorab von den Vertragsparteien überprüfte Schiedsrichter eingesetzt.

 This requirement could be accompanied by requiring certain qualifications of the arbitrators, in particular that they are qualified to hold judicial office in their home jurisdiction or a similar qualification.

 Tento požadavek by mohl být doprovázeno tím, že vyžaduje určité kvalifikace rozhodců, zejména to, že oni jsou kvalifikováni udržet soudních funkcí ve své domovské jurisdikci nebo podobnou kvalifikaci.

 Parallel hierzu könnten bestimmte Anforderungen an die Qualifikation der Schiedsrichter festgelegt werden, insbesondere, dass sie in ihrem Herkunftsland über die notwendige Befähigung zum Richteramt oder über eine ähnliche Qualifikation verfügen.

This would need to be complemented by the fact that they also need expert knowledge of how to apply international law as 8 contained in the agreement – which would very precisely frame the exercise of their functions and reduce drastically the risk of unforeseen interpretation of the rules on investment protection.

To by musel být doplněn tím, že potřebují také odborné znalosti o tom, jak uplatňovat mezinárodní právo obsažené v dohodě - což by velmi přesně rámují výkonu jejich funkcí a snížit drasticky riziko nepředvídaného výklad pravidel pro investování ochrana.

Ergänzend hierzu müssten Sie über Fachkompetenz im Bereich der Auslegung des im Abkommen zur Anwendung kommenden Völkerrechts verfügen. Dadurch würde ihnen ein sehr genauer Rahmen für die Ausübung ihrer Funktion vorgegeben; gleichzeitig würde das Risiko unvorhergesehener Auslegungen der Regeln zum Investitionsschutz erheblich verringert.

Thus, even the choice of the disputing parties would be limited to persons whom the Parties to the Agreement have decided in advance are competent, independent, impartial and can be trusted to decide in accordance with known and predictable legal principles.

A tak, i volba stranami sporu by být omezen na osoby, které se smluvní strany Dohody se rozhodli v předstihu, jsou kompetentní, nezávislé, nestranné a může být důvěryhodný, aby rozhodl v souladu se známými a předvídatelnými právními zásadami.

Und selbst wenn die Streitparteien die Wahl treffen, wäre diese Auswahl allein auf Personen beschränkt, die die Vertragsparteien des Abkommens vorab als kompetent, unabhängig und unparteiisch eingestuft haben und bei denen darauf vertraut werden kann, dass sie Entscheidungen im Einklang mit bekannten und vorhersehbaren Rechtsgrundsätzen treffen.

 In addition to the possibility for the Tribunal to accept amicus curiae briefs, the EU proposal should confer a right to intervene to third parties with a direct and existing interest in the outcome of a dispute.

 Kromě možnosti, aby Tribunál přijmout amicus curiae, návrh EU by měla přiznat právo zasáhnout, aby třetím stranám, které mají přímý a existující zájem na výsledku sporu.

 Zusätzlich zu der Möglichkeit für das Gericht, Amicus-Curiae-Schriftsätze zu akzeptieren, sollte der EU-Vorschlag Dritten, die ein unmittelbares Interesse am Ausgang eines Rechtsstreits haben, ein Interventionsrecht einräumen.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 01.06.2015