First/první Previous/předcházející Home EU flag Condak.net s.r.o.

      ISDS v TTIP
 07  V. TTIP a dále - kroky k mnohostrannému systému
V. TTIP AND BEYOND - STEPS TOWARDS A MULTILATERAL SYSTEM

V. TTIP AND BEYOND - kroky k mnohostrannému systému

V. TTIP UND DARÜBER HINAUS – SCHRITTE IN RICHTUNG EINES MULTILATERALEN

The proposals outlined above are intended as the stepping stones towards the establishment of a multilateral system.

Návrhy Výše ​​uvedené jsou určeny jako odrazovým můstkem na cestě k vytvoření mnohostranného systému.

SYSTEMS Die dargelegten Vorschläge sollen den Weg in Richtung eines multilateralen Systems ebnen.

To achieve this, there are two areas where further development should be sought.

K dosažení tohoto cíle, existují dvě oblasti, kde je třeba hledat další vývoj.

Zur Erreichung dieses Ziels sollte die Entwicklung insbesondere in zwei Bereichen vorangetrieben werden.

First, as indicated in section III above, a bilateral appellate mechanism should be included not only in TTIP, but should become a standard feature in all EU trade and investment agreements with other negotiating partners.

Za prvé, jak je uvedeno v části III výše, dvoustranný odvolací mechanismus by měly být obsažen nejen v TTIP, nýbrž by se měl stát standardním rysem ve všech dohod EU s dalšími partnery v jednání o obchodu a investování.

Erstens sollte, wie in Abschnitt III erwähnt, ein bilateraler Berufungsmechanismus nicht nur in der TTIP festgeschrieben, sondern zum Standardbestandteil sämtlicher Handels- und Investitionsabkommen der EU mit anderen Verhandlungspartnern werden.

Thus it should be considered to start working on an appellate mechanism with tenured judges,

Tak to by mělo být považováno začít pracovat na odvolací mechanismus s osvědčenými soudci,

Entsprechend sollten auch die Vorarbeiten zur Einrichtung einer mit Berufsrichtern besetzten Berufungsinstanz auf den Weg gebracht werden.

applying to multiple agreements and between different partners, for example on the basis of an opt-in system.

vztahující se na několik dohod a mezi různými partnery, například na základě opt-in systému.

Diese Instanz wäre dann für viele Übereinkünfte und unterschiedliche Partner zuständig, beispielsweise auf der Grundlage eines „Opt-in“-Systems.

Second, the creation of a fixed list of arbitrators will already move ISDS procedures closer to a permanent court.

Za druhé, vytvoření stálého seznamu rozhodců se bude pohybovat již ISDS postupy blíže k trvalému soudu.

Zweitens wird bereits die Aufstellung einer Schiedsrichterliste dazu führen, dass sich das ISDS-System in Richtung eines ständigen Gerichts entwickelt.

A development that would institutionalise ISDS even further is to establish an actual permanent investment court with tenured judges.

Vývoj, který by ještě více institucionalizovat ISDS je vytvořit skutečný stálá investice soudu s osvědčenými soudci.

Eine noch weiter gehende Institutionalisierung des ISDS-Systems würde durch den Aufbau eines wirklichen Investitionsgerichts mit Berufsrichtern erreicht.

Pursuing such an investment court for each individual EU agreement that includes ISDS presents obvious, technical and organizational challenges.

Pokračování takového investičního soudu pro každou jednotlivou dohodu EU, která zahrnuje ISDS představuje zjevné, technické a organizační úkoly.

Die Schaffung eines solchen Investitionsgerichts für jedes einzelne Abkommen der EU mit ISDS-Bestimmungen wäre allerdings zweifellos eine technische und organisatorische Herausforderung.

Therefore, the EU should pursue the creation of one permanent court.

Proto by EU měla usilovat o vznik jednoho trvalého soudu.

Daher sollte die EU die Einrichtung eines einzigen ständigen Gerichts anstreben.

This court would apply to multiple agreements and between different trading partners, also on the basis of an opt-in system.

Tento soud by se vztahovat na více dohod a mezi různými obchodními partnery, a to i na základě opt-in systému.

Dieses Gericht wäre auf der Grundlage eines „Opt-in“-Systems für viele Übereinkünfte und unterschiedliche Partner zuständig.

The objective would be to multilateralise the court either as a self-standing 12 international body or by embedding it into an existing multilateral organization.

Cílem by bylo multilateralise soudu buď jako samostatně stojící mezinárodní orgán nebo vložením do stávající multilaterální organizace.

Das Ziel wäre ein multilaterales Gericht, entweder als eigenständige internationale Einrichtung oder in eine bestehende multilaterale Organisation integriert.

Work has already begun on how to start this process, in particular on aspects such as architecture, organisation, costs and participation of other partners.

Práce již začaly o tom, jak začít tento proces, a to zejména na aspekty, jako je architektura, organizace, nákladů a účast dalších partnerů.

Die Vorarbeiten zur Einleitung dieses Prozesses – insbesondere Überlegungen über Aufbau, Organisation, Kosten und Beteiligung anderer Partner – sind bereits angelaufen.


Tři oficiální jazyky   Anglický txt dokumentu byl přeložen do němčiny a francouzštiny.Akronymy

Něklik akronymů z úvodní stránky
 
 • jsou zkratky složené z velkých písmen anglického víceslovního názvu
 • němčina většinou používá anglické akronymy
 • francouzština sestaví akronym z překladu víceslovního názvu
 • čeština většinou používá anglické akronymy • These agreements, almost all of which include both investment protection and investor-to-State dispute settlement (“ISDS”)

  Tyto dohody, téměř všichni, které zahrnují jak ochranu investic a investor-to-stát pro řešení sporů ("ISDS"),

  Diese Abkommen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung und dem Schutz der umfangreichen Investitionen aus der EU in Drittländern und umgekehrt auch der Investitionen aus Drittländern in der EU.
  Investment in TTIP and beyond – the path for reform

  Investice do TTIP i mimo ni - cesta pro reformu

  Investitionen in der TTIP und darüber hinaus: der Reformkurs
  The EU already is the world's largest source and destination of foreign direct investment (FDI), and therefore has a strong interest to facilitate and protect international investment and to support our investors.

  EU již je největším světovým zdrojem a cílem přímých zahraničních investic (PZI), a proto má velký zájem cílem usnadnit a ochránit mezinárodní investice a na podporu našim investorům.

  Bereits jetzt ist die EU weltweit die wichtigste Quelle und das Hauptziel ausländischer Direktinvestitionen (ADI); deshalb hat sie großes Interesse daran, die internationale Investitionstätigkeit zu fördern und zu schützen und Investoren aus der EU zu unterstützen.
  In 2014 the EU concluded the negotiations of the first two free trade agreements that include investment protection and ISDS, with Canada (CETA) and Singapore (EU Singapore FTA).

  V roce 2014 uzavřela EU jednání o prvních dvou dohod o volném obchodu, které zahrnují ochranu investic a ISDS, s Kanadou (CETA) a Singapuru (Singapur FTA EU).

  Im Jahr 2014 schloss die EU die Verhandlungen über die ersten beiden Freihandelsabkommen mit Investitionsschutz- und ISDS-Regelungen ab: Es handelt sich um die Abkommen mit Kanada (CETA) und Singapur.
  ... to the INTA Committee (18 March) and to the informal Foreign Affairs Council (25 March).

  ... do výboru INTA (18. března) a na neformálním zasedání Rady pro zahraniční věci (25.března).

  beim INTA-Ausschuss und am 25. März auf der informellen Tagung des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vorgestellt hat, und führt diese Ideen näher aus.


  First/první Previous/předcházející Články / Articles EU flag Condak.net s.r.o.

  Copyright Ing. Milan Čondák 01.06.2015