First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         ISDS v TTIP
 02  Koncepční dokument
CONCEPT PAPER

Koncepční dokument

KONZEPTPAPIER

Investment in TTIP and beyond – the path for reform

Investice do TTIP i mimo ni - cesta pro reformu

Investitionen in der TTIP und darüber hinaus: der Reformkurs

Enhancing the right to regulate and moving from current ad hoc arbitration towards an Investment Court

Posílení právo regulovat a přechod od stávajícího ad hoc rozhodčí řízení směrem k investiční soudu

 Stärkung des Rechts auf Regulierung und Übergang von den derzeitigen Ad-hoc-Schiedsverfahren zu einem Investitionsgericht

Investment is essential for growth and for job creation.

Investice má zásadní význam pro růst a vytváření pracovních míst.

Investitionen sind eine unerlässliche Voraussetzung für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen.

It integrates the EU in global value chains to achieve a stronger economic recovery.

Integruje do EU v globálních hodnotových řetězcích pro dosažení silnějšího hospodářského oživení.

Durch Investitionen wird die EU Teil globaler Wertschöpfungsketten,

EU policies are geared towards increasing investment as part of the recovery.

Politiky EU jsou zaměřeny na zvýšení investic v rámci oživení.

die den Wirtschaftsaufschwung weiter vorantreiben.

The EU already is the world's largest source and destination of foreign direct investment (FDI), and therefore has a strong interest to facilitate and protect international investment and to support our investors.

EU již je největším světovým zdrojem a cílem přímých zahraničních investic (PZI), a proto má velký zájem cílem usnadnit a ochránit mezinárodní investice a na podporu našim investorům.

Bereits jetzt ist die EU weltweit die wichtigste Quelle und das Hauptziel ausländischer Direktinvestitionen (ADI); deshalb hat sie großes Interesse daran, die internationale Investitionstätigkeit zu fördern und zu schützen und Investoren aus der EU zu unterstützen.

As the EU upholds a high standard in promoting and protecting investment in its territory, the EU has a natural interest in obtaining similarly credible and enforceable guarantees for EU investments and investors abroad.

Jak EU potvrzuje vysokou úroveň v podpoře a ochraně investic na svém území, má EU přirozený zájem na získání podobně důvěryhodné a vymahatelné záruky pro investice EU a investory v zahraničí.

Da im Hoheitsgebiet der EU hohe Standards für die Förderung und den Schutz von Investitionen gelten, hat die EU ein natürliches Interesse daran, dass auch in Drittländern ähnlich glaubwürdige und durchsetzbare Garantien für Investoren und Investitionen aus der EU etabliert werden.

The starting point

Východiska

Die Ausgangssituation

International investment rules were invented in Europe.

Mezinárodní investiční pravidla byla vynalezena v Evropě.

Die internationalen Investitionsregeln wurden in Europa erfunden.

Today, EU Member States are parties to almost half of the total number of international investment agreements that are currently in force worldwide (roughly to 1400 out of 3000).

V současné době členské státy EU jsou účastníky řízení, aby téměř polovinu z celkového počtu mezinárodních dohod o investicích, které jsou v současné době v platnosti po celém světě (zhruba 1400 z 3000).

EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien von fast der Hälfte der internationalen Investitionsabkommen, die derzeit weltweit in Kraft sind (etwa 1400 von 3000).

These agreements, almost all of which include both investment protection and investor-to-State dispute settlement (“ISDS”)

Tyto dohody, téměř všichni, které zahrnují jak ochranu investic a investor-to-stát pro řešení sporů ("ISDS"),

Diese Abkommen spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung und dem Schutz der umfangreichen Investitionen aus der EU in Drittländern und umgekehrt auch der Investitionen aus Drittländern in der EU.

(which allows disputes between an investor and a State when the latter is alleged to have breached its commitments under an international investment agreement to be resolved)

(který umožňuje spory mezi investorem a státem, když je tento údajně porušila své závazky v rámci mezinárodní investiční smlouvy být řešeny)

Fast alle diese Abkommen verfügen über Regelungen zum Investitionsschutz und zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investor und Staat (investor-to-state dispute settlement, im Folgenden „ISDS“),

- have played their part in encouraging and protecting the high volume of EU investment abroad and, reciprocally, the investments held by the rest of the world in the EU.

- hráli svou úlohu v podpoře a ochraně vysoký objem investic EU v zahraničí a recipročně, investice držené zbytkem světa v EU.

d. h., ein Investor kann ein Verfahren gegen einen Staat anstrengen, wenn dieser mutmaßlich gegen Verpflichtungen aus einem internationalen Investitionsabkommen verstoßen hat.

The need for a new EU approach

Potřeba nového přístupu EU

Warum ein neues Konzept auf EU-Ebene?

In 2009, the Lisbon Treaty conferred competence for the protection of investments to the EU.

V roce 2009, Lisabonská smlouva svěřila pravomoc pro ochranu investic na EU.

Im Jahr 2009 erhielt die EU mit dem Vertrag von Lissabon die Zuständigkeit für den Investitionsschutz.

This creates an unprecedented opportunity not only for a comprehensive approach to trade and investment at EU level, but also for a profound reform of the traditional approach to investment protection and the associated ISDS system.

To vytváří bezprecedentní příležitost nejen pro komplexní přístup pro obchod a investice na úrovni EU, ale také pro hluboké reformy tradičního přístupu k ochraně investic a související ISDS systému.

Dies eröffnet die einmalige Chance, nicht nur ein umfassendes Konzept für Handel und Investitionen auf EU-Ebene zu etablieren, sondern auch den traditionellen Ansatz für den Investitionsschutz und das damit verbundene ISDS-System tiefgreifend zu reformieren.

The key challenge for the EU's reformed investment policy is the need to ensure that the goal of protecting and encouraging investment does not affect the ability of the EU and its Member States to continue to pursue public policy objectives.

Klíčovou výzvou pro reformovanou investiční politiky EU je potřeba zajistit, aby cíl chránit a podporovat investice neměl vliv na schopnost EU a její členských států, aby nadále sledovat cíle veřejné politiky.

Die größte Herausforderung für die reformierte Investitionsstrategie der EU ist es sicherzustellen, dass die Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Investitionen nicht die Fähigkeit der EU und ihrer Mitgliedstaaten zur Verfolgung ihrer politischen Ziele beeinträchtigen.

A major part of that challenge is to make sure that any system for dispute settlement is fair and independent. The EU has already begun

Hlavní část tohoto problému je, aby se ujistil, že každý systém pro řešení sporů je spravedlivý a nezávislý.

Ein wesentlicher Teil dieser Herausforderung besteht darin, dafür zu sorgen, dass jedes Streitbeilegungssystem fair und unabhängig ist. Den Prozess zur Bewältigung

to address these challenges, through interactions with EU stakeholders and through the process of negotiation of the first generation of EU trade agreements that included investment protection and ISDS.

EU již začala tyto problémy řešit, a to prostřednictvím interakcí se zúčastněnými stranami v EU a prostřednictvím procesu projednávání první generace obchodních dohod EU, která zahrnovala ochranu investic a ISDS.

dieser Herausforderungen hat die EU bereits eingeleitet, und zwar im Rahmen ihrer Kontakte mit Interessenträgern aus Europa und durch ihre Verhandlungen über die erste Generation von Handelsabkommen der EU, die auch die Aspekte Investitionsschutz und ISDS abdeckten.

What have we achieved so far?

Co jsme dosáhli tak daleko?

Was wurde bisher erreicht?

In 2014 the EU concluded the negotiations of the first two free trade agreements that include investment protection and ISDS, with Canada (CETA) and Singapore (EU Singapore FTA).

V roce 2014 uzavřela EU jednání o prvních dvou dohod o volném obchodu, které zahrnují ochranu investic a ISDS, s Kanadou (CETA) a Singapuru (Singapur FTA EU).

Im Jahr 2014 schloss die EU die Verhandlungen über die ersten beiden Freihandelsabkommen mit Investitionsschutz- und ISDS-Regelungen ab: Es handelt sich um die Abkommen mit Kanada (CETA) und Singapur.

These agreements introduce a new approach, innovating both in terms of substance (investment protection rules) and procedure (ISDS mechanism) and already incorporate many 2 of the reform ideas that the Commission has discussed with the European Parliament, Member States, and stakeholders:

Tyto dohody zavést nový přístup, inovace a to jak pokud jde o látky (pravidel na ochranu investic) a řízení (ISDS mechanismus) a již začlenit mnoho reformních myšlenek, které Komise diskutovala s Evropským parlamentem, členskými státy a zúčastněnými stranami:

Mit diesen Übereinkünften wird ein neuer, bahnbrechender Ansatz verwirklicht, der sowohl inhaltlich (Investitionsschutzregeln) als auch verfahrenstechnisch (ISDS-Mechanismus) innovativ ist und mit dem bereits viele der Reformideen umgesetzt werden, die die Kommission mit dem Europäischen Parlament, den Mitgliedstaaten und Interessenträgern erörtert hat:

• We have reaffirmed the right to regulate.

• Potvrdili jsme právo regulovat.

• Das Recht auf Regulierung wird bekräftigt.

In CETA we have made clear in the preamble of the agreement that the EU and Canada preserve their right to regulate and to achieve legitimate policy objectives, such as public health, safety, environment, public morals and the promotion and protection of cultural diversity.

V CETA jsme jasně v preambuli dohody, že EU a Kanada zachování jejich právo regulovat a pro dosažení legitimních politických cílů, jako je například veřejné zdraví, bezpečnost, životní prostředí, veřejné morálky a podpoře a ochraně kulturní rozmanitosti.

Im CETA wird bereits in der Präambel klargestellt, dass das Recht der EU und Kanadas auf Regulierung und Verwirklichung berechtigter Gemeinwohlziele – z. B. öffentliche Gesundheit, Sicherheit, Umweltschutz, öffentliche Sitten sowie Förderung und Schutz der kulturellen Vielfalt – gewahrt bleibt.

• We have defined key concepts like “fair and equitable treatment” and “indirect expropriation”, in order to prevent abuse. For the first time, CETA provides a definition of these terms.

• Definovali jsme klíčové pojmy, jako je "nestranného a spravedlivého zacházení" a "nepřímé vyvlastnění", aby se zabránilo zneužití.

• Zugleich umfasst das CETA erstmals Begriffsbestimmungen für Schlüsselbegriffe wie „gerechte und billige Behandlung“ oder „indirekte Enteignung“, um Missbrauch vorzubeugen.

"Fair and equitable treatment" is defined through a clear, closed text which defines precisely the content of the standard without leaving unwelcome discretion to arbitrators.

Poprvé, CETA obsahuje definice těchto pojmů. "Nestranného a spravedlivého zacházení" je definován prostřednictvím jasné, uzavřený text, který přesně definuje obsah normy, aniž by opustil nežádoucí diskreční pravomoc rozhodců.

So enthält das Abkommen eine klar formulierte, abschließende Definition für „gerechte und billige Behandlung“, die den Inhalt des Grundsatzes (im Prinzip Rechtsverweigerung) genau festlegt und zugleich den Schiedsrichtern keinen unerwünschten Auslegungsspielraum lässt.

Moreover, detailed language has been agreed upon to clarify what constitutes indirect expropriation, particularly excluding claims against legitimate public policy measures.

Navíc, podrobný jazyk byl odsouhlasen, aby se objasnilo, co představuje nepřímé vyvlastnění, zejména s výjimkou pohledávek vůči legitimních politických opatřeních.

Außerdem wird in dem vereinbarten Wortlaut ausführlich klargestellt, welche Sachverhalte eine indirekte Enteignung darstellen, insbesondere um Klagen gegen Maßnahmen zu verhindern, die dem Gemeinwohl dienen.

• We have prevented practices by investors such as "forum shopping", that is trying to pick the most suitable agreement to bring an ISDS claim.

• jsme zabránit praktikám ze strany investorů, jako je "forum shopping", která se snaží vybrat nejvhodnější dohodu podat reklamaci ISDS.

• Investorenpraktiken wie „forum shopping“, d. h. die Auswahl des Abkommens, mit dem Ansprüche im Rahmen der ISDS am vorteilhaftesten geltend gemacht werden können, werden verhindert.

For example, the making of an investment or business re-organisation for the purpose of bringing a case (as is alleged Philip Morris has done to bring its case against Australia) is explicitly prohibited in CETA.

Například, výroba z investičních nebo obchodních re-organizace za účelem podání žaloby (jako je údajné Philip Morris udělal, aby jeho případ proti Austrálii) je výslovně zakázáno CETA.

So ist es im CETA beispielsweise ausdrücklich verboten, eine Investition oder Unternehmensumstrukturierung mit dem Ziel einer Klage vorzunehmen (wie Philip Morris es getan haben soll, um die australische Regierung zu verklagen).

No other ISDS agreement contains such a provision.

Žádná jiná dohoda ISDS obsahuje takové ustanovení.

Keine andere ISDS-Vereinbarung enthält bisher eine derartige

Moreover, "mailbox" companies will not be able to bring cases to arbitration.

Kromě toho, společnosti "s poštovní schránkou" nebudou moci podávat žaloby k rozhodčímu řízení.

Bestimmung. Darüber hinaus werden „Briefkastenfirmen“ nicht berechtigt sein,

Only companies with real business operations in the territory of one of the Parties will be covered by the investment protection provisions.

Pouze společnosti s real obchodní operace na území jedné ze smluvních stran se budou vztahovat ustanovení o ochraně investic.

Schiedsverfahren anzustrengen. Die Investitionsschutzbestimmungen werden nur für Unternehmen mit tatsächlicher Geschäftstätigkeit im Hoheitsgebiet einer der Parteien gelten.

• We have introduced full, mandatory transparency of the arbitration process.

• Zavedli jsme plnou, povinné transparentnosti rozhodčího procesu.

• Das Schiedsverfahren muss in vollem Umfang transparent ablaufen.

CETA incorporates the UNCITRAL rules on transparency

CETA začleňuje UNCITRAL pravidla týkající se transparentnosti,

Die UNCITRAL- Regeln über Transparenz sind Teil des CETA.

which will mean that all documents (submissions by the disputing parties, decisions of the tribunal) will be made publicly available.

což bude znamenat, že všechny dokumenty (podání od stranami sporu, rozhodnutí tribunálu), budou zpřístupněny veřejnosti.

Dies bedeutet, dass sämtliche Dokumente (Schriftsätze der Streitparteien, Entscheidungen des Schiedsgerichts) öffentlich zugänglich sein werden.

All hearings will be open to the public.

Všechna slyšení budou otevřena pro veřejnost.

Zudem sind sämtliche Anhörungen öffentlich, und

Interested parties (NGOs, trade unions) will be able to make submissions.

Zúčastněné strany (nevládní organizace, odbory), budou moci podat vyjádření.

Interessenträger (NRO, Gewerkschaften) können Beiträge vorlegen.

• We have given governments, not arbitrators, ultimate control over the interpretation of the rules.

• Dali jsme vlád, nikoli rozhodci, konečný kontrola nad výkladu pravidel.

• Die abschließende Zuständigkeit für die Auslegung der Regeln liegt bei den Regierungen, nicht bei den Schiedsrichtern.

Under CETA, the EU and Canada can issue binding interpretations on how the provisions should be interpreted, and the ISDS Tribunal is obliged to respect those interpretations.

Pod CETA, může EU a Kanada vydávat závazné výklady o tom, jak by měla být ustanovení vykládáno, a ISDS tribunál je povinen respektovat tyto výklady.

Im Rahmen des CETA können die EU und Kanada verbindliche Auslegungen der Bestimmungen beschließen; die ISDS- Schiedsgerichte sind dann an diese Auslegungen gebunden.

These binding interpretations can also be made with respect to on- going ISDS cases.

Tyto závazné výklady mohou být také, pokud jde o probíhající případy ISDS.

Solche verbindlichen Auslegungen können auch in Bezug auf laufende ISDS-Verfahren festgelegt werden.

The ability for the Parties to the agreement to adopt binding interpretations is a safety valve in the event of errors by the tribunals

Schopnost smluvních stran dohody, aby přijaly závazné výklady je bezpečnostní ventil v případě chyb ze strany soudů

Diese Möglichkeit für die Vertragsparteien, verbindliche Auslegungen zu verabschieden, ist ein Sicherheitsventil für den Fall, dass den Schiedsgerichten Fehler unterlaufen

(the likelihood of which is in any event eliminated by the clear drafting of the relevant investment protection standards).

(pravděpodobnost, která je v každém případě eliminována jasným vypracování příslušných norem o ochraně investic).

(was angesichts der klaren Formulierung der einschlägigen Investitionsschutzgrundsätze jedoch unwahrscheinlich ist).

• We have included, for the first time, a code of conduct for arbitrators, ensuring the respect of high ethical and professional standards. CETA sets out precise and clearly

• Zahrnuli jsme, poprvé, kodex chování pro rozhodce, zajištění dodržování vysokých etických a profesních standardů.

• Das Abkommen enthält erstmals einen verbindlichen Verhaltenskodex für Schiedsrichter, der die Einhaltung hoher ethischer und berufsethischer Grundsätze gewährleistet.

defined procedures to follow to ensure full impartiality of arbitrators, for instance by requiring full disclosure of any situation which could give rise to real or perceived conflicts of interest

CETA stanovuje přesné a jasně definované postupy, sledovat, aby zajistila plnou nestrannost rozhodců, například tím, že vyžaduje úplné zpřístupnění jakékoliv situaci, která by mohla vést k skutečný nebo domnělý střet zájmů

Im CETA werden genaue, klar definierte Verfahren festgelegt, um die vollständige Unparteilichkeit der Schiedsrichter sicherzustellen, z. B. eine Verpflichtung zur Offenlegung jedes Sachverhalts, der einen Interessenkonflikt heraufbeschwören oder als solcher wahrgenommen werden könnte

(for instance previous work or links to law firms).

(například předchozí práci nebo odkazy na advokátních kanceláří).

(etwa frühere Tätigkeiten für oder Beziehungen zu Anwaltskanzleien).

CETA also includes concrete steps to allow to determine whether a conflict could arise or has arisen.

CETA také zahrnuje konkrétní kroky, aby mohl určit, zda by mohlo dojít ke střetu, nebo vznikl.

Ferner sieht das CETA konkrete Schritte vor, wenn es zu bestimmen gilt, ob ein Konflikt entstehen könnte oder entstanden ist.

In case an arbitrator is found not to comply with the code, he/she will be replaced.

V případě, že se rozhodce zjištěno, že nejsou v souladu s kódem, on / ona bude nahrazen.

Wird festgestellt, dass sich ein Schiedsrichter nicht an den Kodex hält, wird diese Person ersetzt.

• We have created rules ensuring the early dismissal of unfounded claims.

• Vytvořili jsme pravidla, která zajistí včasné odvolání nepodložených tvrzení.

• Die Bestimmungen des CETA gewährleisten, dass unbegründete oder missbräuchliche

Under CETA we have introduced a fast track system that will allow to reject unfounded or frivolous claims in just a matter of weeks.

Pod CETA jsme zavedli fast track systém, který umožní odmítnout neopodstatněné nebo frivolní nároky během několika týdnů.

Klagen frühzeitig, d. h. innerhalb weniger Wochen, abgewiesen werden können.

• We are making investors who bring a case and lose, pay for all the costs of the legal proceedings.

• Když investor, podá žalobu a prohraje, zaplatí všechny náklady soudního řízení.

• Wenn ein Investor Klage einreicht und unterliegt, muss dieser sämtliche Kosten des Verfahrens tragen.

This "loser pays principle", introduced for the first time ever in CETA, will not only discourage frivolous or unfounded claims

Tento "princip platí prohávající", představen vůbec poprvé v CETA, odradí nejen frivolní ani neopodstatněné nároky,

Das CETA ist das allererste Abkommen, in dem der Grundsatz „wer verliert, zahlt“ festgeschrieben wurde.

but will also mean that the investor must pay the litigation costs of the state he has challenged

ale bude také znamenat, že investor musí zaplatit náklady sporů státu on napadal

Dies wird Investoren nicht nur von mutwilligen oder unbegründeten Klagen abhalten, sondern bedeutet auch, dass ein unterlegener Investor die Prozesskosten des Staates zahlen muss, gegen den er geklagt hat

(at present, even if a government successfully defends itself, it often has to bear its litigation costs).

(v současné době, i když vláda úspěšně se brání, často musí nést své náklady vedení sporu).

(derzeit müssen Regierungen die eigenen Prozesskosten oft selbst tragen, auch wenn die Klage erfolgreich abgewehrt wird).

Given the financial risk, an investor will think twice before bringing any ISDS claim;

Vzhledem k finanční riziko, bude investor myslet dvakrát před tím, než jakýkoli nárok ISDS;

Aufgrund dieses finanziellen Risikos werden sich Investoren gründlich überlegen, ob sie ein ISDS-Verfahren anstrengen.

• We have had our negotiating partners agree to work towards a future appeals mechanism.

• Měli jsme naše vyjednávací partneři souhlasí s tím, aby usilovaly o budoucí odvolání mechanismu.

• Mit den Verhandlungspartnern wurde vereinbart, auf die Einführung eines Berufungsmechanismus hinzuarbeiten.

The Commission has said already back in 2010 that an appellate mechanism has clear added value in ensuring consistency and predictability of the system and the idea of putting in place such a mechanism has broad support amongst EU stakeholders.

Komise uvedla již v roce 2010, že odvolací mechanismus má jasnou přidanou hodnotu pro zajištění jednotnosti a předvídatelnosti systému a myšlenku zavést takový mechanismus má širokou podporu mezi zúčastněnými subjekty v EU.

Die Kommission erklärte bereits 2010, dass ein Berufungsmechanismus einen klaren Mehrwert hat, da er die Kohärenz und die Vorhersehbarkeit des Systems verbessert. Auch bei den Interessenträgern in der EU herrscht breite Unterstützung für die Einführung eines solchen Mechanismus.

CETA is the first agreement to which the US is not a party which contains a clear commitment to the possible creation of an appeal mechanism.

CETA je první dohoda, na kterou USA není strana, která obsahuje jasný závazek vůči možnému vytvoření mechanismu odvolání.

Das CETA ist das erste Abkommen ohne Beteiligung der Vereinigten Staaten, das ein klares Bekenntnis zur möglichen Schaffung eines Berufungsmechanismus enthält.

• And we oblige investors to drop cases in national courts if they want to pursue ISDS.

• A zavazujeme investory k poklesu případů u vnitrostátních soudů, pokud chtějí pokračovat ISDS.

• Außerdem werden Investoren dazu verpflichtet, bei innerstaatlichen Gerichten anhängige Klagen zurückzuziehen, wenn sie ein ISDS-Verfahren anstrengen wollen.

CETA prohibits parallel proceedings:

CETA zakazuje paralelní řízení:

Parallelverfahren sind im CETA untersagt, d. h.,

investors cannot seek remedies in domestic courts and through ISDS at the same time.

investoři se nemohou domáhat nápravy u vnitrostátních soudů a prostřednictvím ISDS současně.

Investoren dürfen nicht gleichzeitig innerstaatliche Gerichte anrufen und auf die ISDS-Regelung zurückgreifen.

The aim is to avoid double compensation and divergent verdicts.

Cílem je, aby se zabránilo dvojímu odškodnění a rozdílné verdikty.

Ziel ist es, Doppelentschädigungen und voneinander abweichende Gerichtsentscheidungen zu vermeiden.

Most of the over 3,000 existing investment treaties with ISDS do not have this prohibition.

Většina z více než 3000 existujících investičních smluv s ISDS nemají tento zákaz.

Die meisten der 3000 bestehenden Investitionsabkommen mit ISDS- Regelung sehen kein solches Verbot vor.

What can we further improve?

Co můžeme dále zlepšovat?

Welche weiteren Verbesserungen sind möglich?

The TTIP negotiations, which concern the world's two largest economies, have attracted a significant interest from the public and civil society organizations, with much of the attention focusing on the provisions on investment protection and ISDS.

Tyto TTIP jednání, které se týkají dvou největších světových ekonomik, přilákaly velký zájem od organizací veřejného a občanské společnosti, s hodně pozornosti se zaměřením na ustanovení o ochraně investic a ISDS.

Die TTIP-Verhandlungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind in der Öffentlichkeit und bei zivilgesellschaftlichen Organisationen auf großes Interesse gestoßen, wobei den Investitionsschutz- und ISDS-Bestimmungen besondere Aufmerksamkeit gilt.

For that reason, the Commission last year decided to hold a public consultation on investment protection and ISDS in TTIP, in order to gather views from the public on how the EU could develop further its approach.

Z tohoto důvodu Komise v minulém roce rozhodla uspořádat veřejnou konzultaci o ochraně investic a ISDS v TTIP, s cílem shromáždit názory od veřejnosti o tom, jak by mohla Evropská unie dále rozvíjet svůj přístup.

Deshalb beschloss die Kommission im letzten Jahr, eine öffentliche Konsultation zum Thema Investitionsschutz und ISDS in TTIP durchzuführen, um Meinungen darüber einzuholen, wie die EU ihren Ansatz weiterentwickeln könnte. Die

The Commission intends to use the outcome of these consultations in developing the negotiating position it will propose to adopt in the TTIP negotiations on this question.

Komise hodlá využít výsledky těchto konzultací v rozvojových vyjednávací pozici, že navrhne přijmout v TTIP jednání o této otázce.

Kommission beabsichtigt, die im Rahmen der Konsultation gesammelten Erkenntnisse in den Verhandlungsvorschlag der Kommission für die diesbezüglichen TTIP-Verhandlungen einfließen zu lassen.

The report on the results of the consultation, released on 13 January 2015, identified four areas where particular concerns were raised and where further improvements to the EU’s approach should be explored:

Zpráva o výsledcích konzultací, vydala dne 13. ledna 2015 stanovilo čtyři oblasti, kde byly vzneseny určité obavy a kde je třeba prozkoumat další zlepšení přístupu EU:

Dem am 13. Januar 2015 veröffentlichten Bericht über die Ergebnisse der Konsultation zufolge gibt es vier Bereiche, in denen vermehrt Bedenken geäußert wurden und in denen daher Möglichkeiten für weitere Verbesserungen des EU-Ansatzes ausgelotet werden sollten:

i) the protection of the right to regulate;

i) ochrana práva na regulaci;

i) Schutz des Rechts auf Regulierung,

ii) the establishment and functioning of arbitral tribunals;

ii) zřízení a fungování rozhodčích soudů;

ii) Einrichtung und Funktionsweise von Schiedsgerichten,

iii) the review of ISDS decisions through an appellate mechanism;

iii) přezkoumávání rozhodnutí ISDS prostřednictvím odvolacího mechanismu;

iii) Überprüfung von ISDS-Entscheidungen durch einen Berufungsmechanismus und

iv) the relationship between domestic judicial systems and ISDS.

iv) vztah mezi domácími soudními systémy a ISDS.

iv) Verhältnis zwischen der innerstaatlichen Justiz und der ISDS.

The following sections of this paper set out such concrete ideas on the four areas where improvements could be made.

Následující části tohoto článku stanoví takové konkrétní nápady pro čtyři oblasti, v nichž by mohlo být dosaženo zlepšení.

Für diese vier Bereiche werden in den nachfolgenden Abschnitten konkrete Verbesserungsideen dargelegt.

They explain the concrete solution for improvement as compared to the status quo, the rationale behind the proposed solutions and how they relate to the approach the EU has followed so far in CETA and in the EU-Singapore FTA.

Vysvětlují si konkrétní řešení pro zlepšení ve srovnání se současným stavem, důvodem navrhovaných řešení, a jak se vztahují k přístupu EU dosud následovala v CETA a v zemích EU-Singapur dohody o volném obchodu.

Dabei werden konkrete Verbesserungslösungen dem Status Quo gegenübergestellt, und es wird erläutert, auf welcher Logik die vorgeschlagenen Lösungen basieren und in welchem Verhältnis sie zum bisherigen Ansatz der EU im CETA und im Freihandelsabkommen mit Singapur stehen.

The following sections contain a possible way forward for each of the four policy areas.

Následující části obsahují možnou cestu vpřed pro každou ze čtyř oblastí politik.

Für jeden der vier Bereiche wird also ein mögliches Vorgehen skizziert.

For the right to regulate, they provide for a further and clearer, legal provision to ensure that investment protection rules do not undermine the right to regulate.

Pro právo na regulaci, které poskytují další a jasnější, právní ustanovení, aby zajistila, že pravidla o ochraně investic nenaruší právo regulovat.

Im Zusammenhang mit dem Recht auf Regulierung werden weitergehende, klarer gefasste Bestimmungen vorgeschlagen, die sicherstellen, dass die Investitionsschutzvorschriften das

They contain new proposals on the functioning of the ISDS system.

Obsahují nové návrhy týkající se fungování systému ISDS.

Regulierungsrecht nicht untergraben.

They suggest steps that can be taken to transform the system towards one which functions more like traditional courts systems, by making their appointment to serve as arbitrators permanent, to move towards assimilating their qualifications to those of national judges, and to introduce an appeal system.

Navrhují kroky, které mohou být přijata k transformaci systému směrem k jednomu, který funguje více jako tradiční soudů systémů, tím, že jejich jmenování sloužit jako rozhodce trvalé, pohybovat se směrem k asimilaci jejich kvalifikace k těm soudců jednotlivých států, a zavést systém odvolání.

Es werden neue Vorschläge zur Funktionsweise des ISDS-Systems gemacht und mögliche Schritte aufgezeigt, um das System nach dem Vorbild des klassischen Gerichtswesens weiterzuentwickeln: Ernennung ständiger Schiedsrichter, Angleichung der Qualifikationsanforderungen an diejenigen für nationale Richter und

The sections below suggest that in parallel the EU should work towards the establishment of an international investment court and appellate mechanism with tenured judges with the vocation to replace the bilateral mechanism which would be established.

Následující části naznačují, že v souběžně by měla EU usilovat o vytvoření mezinárodní investiční soudu a odvolací mechanismus s osvědčenými soudců povolání nahradit bilaterální mechanismus, který by byl zřízen.

Einführung eines Berufungsmechanismus. Ferner wird vorgeschlagen, dass die EU parallel die Einrichtung eines mit Berufsrichtern besetzten internationalen Investitionsgerichts als Berufungsinstanz vorantreibt, das an die Stelle bilateraler Mechanismen treten soll.

This would be a more operational solution in the sense of applying to multiple agreements with multiple partners but it will require a level of international consensus that will need to be built.

To by bylo více operativní řešení v tom smyslu, vztahující se na více smluv s více partnery, ale bude to vyžadovat úroveň mezinárodního konsensu, které budou muset být postaveny.

Dies wäre eine operativ sinnvollere Lösung, da sie diverse Abkommen mit unterschiedlichen Parteien abdecken würde; allerdings muss hierfür erst ein umfassender internationaler Konsens herbeigeführt werden.

It is suggested to pursue this in parallel with establishing bilateral appeal mechanisms.

Navrhuje se, aby usilovat o to souběžně s založení bilaterálních odvolání mechanismy.

Es wird vorgeschlagen, dieses Ziel parallel zum Aufbau bilateraler Mechanismen zu verfolgen.

These changes are intended to be the stepping stones towards a permanent multilateral system for investment disputes.

Tyto změny mají být odrazovým můstkem na cestě k trvalé mnohostranného systému investičních sporů.

Diese Veränderungen sollen den Weg bereiten für ein ständiges multilaterales System zur Beilegung von

Eventually, what will be proposed in the TTIP context will set the standard for the further development of investment protection provisions and investment arbitration in EU investment negotiations.

Nakonec, co se bude navrženo v TTIP souvislosti nastaví standard pro další rozvoj ustanovení o ochraně investic a investiční arbitráži investičních jednání EU.

Investitionsstreitigkeiten. In künftigen Verhandlungen der EU werden die jetzt im Kontext der TTIP vorzulegenden Vorschläge als Maßstab für die Weiterentwicklung der Bestimmungen und Schiedsverfahren im Bereich des Investitionsschutzes dienen.

TTIP provides a unique opportunity for reforming and improving the system.

TTIP poskytuje jedinečnou příležitost pro reformu a zlepšování systému.

Die TTIP ist somit eine einmalige Chance, das System zu reformieren und zu verbessern.

This paper is intended to serve as a basis for discussion with the European Parliament, the Council and reflects the substance and elaborates on the ideas presented by EU Trade Commissioner Cecilia Malmström to the INTA Committee (18 March) and to the informal Foreign Affairs Council (25 March).

Tento dokument má sloužit jako základ pro jednání s Evropským parlamentem, Radou a odráží podstatu a rozpracovává myšlenky předložil komisař EU pro obchod Cecilia Malmström do výboru INTA (18. března) a na neformálním zasedání Rady pro zahraniční věci (25.března).

Das vorliegende Papier soll als Diskussionsgrundlage für die Gespräche mit dem Europäischen Parlament und dem Rat dienen. Es spiegelt die Ideen wider, die die für den Handel zuständige EU-Kommissarin Cecilia Malmström am 18. März beim INTA-Ausschuss und am 25. März auf der informellen Tagung des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vorgestellt hat, und führt diese Ideen näher aus.

It also links in with views expressed by stakeholders.

To také odkazy na s názory vyjádřenými zúčastněnými stranami.

Zugleich werden die Meinungen von Interessenträgern berücksichtigt.

It is without prejudice to the final position of the European Commission on the matters described within.

Je dotčeno konečné polohy Evropské komise o záležitostech popsaných v rámci.

Das Papier greift jedoch nicht dem endgültigen Standpunkt der Europäischen Kommission zu den angesprochenen Sachverhalten vor.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 01.06.2015