First/první Previous/předcházející Home slate desktop Condak.net s.r.o.

      Engin z oborových TMX Eur-lexu
 04  Anglický text a tři překlady do češtiny
web EU - přeložil člověk

web EU - original

Google Translate

Slate Desktop engine People

 

Funkce usnadnění

Accessibility tools

Nástroje pro usnadnění přístupu

dostupnosti nástroje

Přejít k obsahu

Go to content

Přejít na obsah

obrátit na obsah

Nástroje

Service tools

Servisní nástroje

Nástroje služby

Cookies

Cookies

Soubory cookie

cookies

Kontakt

Contact

Kontakt

kontaktní

Právní upozornění

Legal notice

Zákonné oznámení

Právní notice

Výběr jazyka

Language selector

Volič jazyka

El selector

bg

bg

bg

BG

Zvolený jazykcs

cs

cs

cs

da

da

da

RP

de

de

de

de

et

et

et

Sdružení

el

el

el

El

en

Current languageen

Aktuální jazyk

Stávající languageen

es

es

es

Es

fr

fr

fr

Francie

hr

hr

hr

hr

it

it

to

Komise

lv

lv

lv

LV

lt

lt

je

LT

hu

hu

hu

HU

mt

mt

mt

MT

nl

nl

nl

NL

pl

pl

pl

PL

pt

pt

pt

PT

ro

ro

ro

RO

sk

sk

sk

SK

sl

sl

sl

sl

fi

fi

fi

FI

sv

sv

sv

SV

no

no

Ne

Rozpočet

Cesta

Navigation path

Navigační cesta

navigation path

EUROPA

EUROPA

EUROPA

EUROPA

Vaše Evropa

Your Europe

Vaše Evropa

Vaše Evropa

Podniky

Business

Podnikání

podnikání

O těchto stránkách

About this site

O tomto webu

o to.

Home

Home

Domov

původu

Menu

Menu

Jídelní lístek

menu

Search

Search

Vyhledávání

sítích

Rozjezd a expanze

Start & grow

Start a růst

grow co a

Zahájení podnikání

Start-ups

Start-upy

start-ups

Evropská společnost

European Company

Evropská společnost

evropské společnosti

Práva duševního vlastnictví

Intellectual property rights

Práva k duševnímu vlastnictví

duševního vlastnictví

Roční účetní závěrka

Annual accounts

Roční účetní závěrka

Roční účty

Fúze podniku se zahraničními společnostmi

Mergers with foreign companies

Fúze se zahraničními společnostmi

podniky s zahraniční mergers

DPH a cla

VAT & customs

DPH a clo

celní a DPH

DPH − základní pravidla

VAT Basic rules

DPH Základní pravidla

Pravidla základní DPH

DPH v mezinárodním kontextu

Cross-border VAT

Přeshraniční DPH

Přeshraniční DPH

Ověřte si DIČ pro účely DPH (systém VIES)

Check a VAT number (VIES)

Zkontrolujte číslo DPH (VIES)

(DPH vies a ověřovat.

Vrácení DPH

VAT refunds

Vrácení DPH

DPH refunds

Spotřební daně

Excise duties

Spotřební daně

excise povinností

Vykazování dovozu a vývozu

Reporting imports/exports

Hlášení dovozů / vývozů

Zpráva dovozu Kyperské republiky vývoz.

Působení v zahraničí

Selling abroad

Prodej v zahraničí

selling)

Poskytování služeb v zahraničí

Providing services abroad

Poskytování služeb v zahraničí

poskytování služeb)

Prodej na dálku a mimo obchodní prostory

Distance/Off-premises selling

Prodej na dálku / mimo provoz

off-premises selling odstup.

Pravidla hospodářské soutěže

Competition rules

Pravidla hospodářské soutěže

Hospodářské pravidel

Úroky z prodlení

Late payment

Pozdní splátka

pozdě vyplácení

Prodej v rámci EU

Selling within the EU

Prodej v rámci EU

selling v EU.

Nepřiměřené smluvní podmínky

Unfair contract terms

Nekalé smluvní podmínky

Pokud jde o přeshraniční do

Spotřebitelská záruka

Consumer guarantees

Spotřebitelské záruky

Při záruky

Vadné výrobky

Defective products

Vadné výrobky

S defective

Řešení sporů

Resolving disputes

Řešení sporů

řešení problémů se systémem sporů

Zaměstnanci

Staff

Personál

Zaměstnanci

Podmínky zaměstnávání

Terms of employment

Pracovní podmínky

Pokud jde o zaměstnanosti

Sociální zabezpečení

Social security

Sociální pojištění

sociálního zabezpečení

Vysílání pracovníků do zahraničí

Posting abroad

Vysílání v zahraničí

posting)

Rovné zacházení

Equal treatment

Rovné zacházení

rovného zacházení

Propuštění zaměstnanců

Redundancies

Propouštění

redundancies

Zdraví a bezpečnost

Health & safety

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnosti

Požadavky na výrobky

Product requirements

Požadavky na produkt

výrobků požadavky

Označení CE

CE marking

Označení CE

Během ES

Standardizace v Evropě

Standardisation in Europe

Normalizace v Evropě

Normalizace v Evropě

Vzájemné uznávání

Mutual recognition

Vzájemné uznávání

vzájemné uznávání

Chemické látky (REACH)

Chemicals (REACH)

Chemikálie (REACH)

(chemicals sledovat.

Klasifikace, označování a balení

Classification, labelling, packaging

Klasifikace, označování, balení

classification,, labelling packaging

Financování a granty

Finance & funding

Finance a financování

Financování a financování

Finanční prostředky EU

EU funding programmes

Programy financování EU

Programy financování EU.

Jak zajistit finance

Access to finance

Přístup k financím

Přístup k financování

Výměnné pobyty pro začínající podnikatele

Exchanges for young entrepreneurs

Burzy pro mladé podnikatele

výměny představují pro mladé

Veřejné zakázky

Public contracts

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Pravidla a postupy

Rules & procedures

Pravidla a postupy

pravidel a postupů

Nástroje & databáze

Tools & databases

Nástroje a databáze

Nástroje a databází

Hlášení nesrovnalostí

Reporting irregularities

Hlášení nesrovnalostí

Zpráva nesrovnalostí

Životní prostředí

Environment

životní prostředí

prostředí

Certifikace EMAS

EMAS certification

Certifikace EMAS

emas certifikačních

Energetické štítky

Energy labels

Energetické štítky

Energetika labels

Ekodesign

Eco-design

Ekologický design

eco-design

Ekoznačka EU

EU eco-label

Ekoznačka EU

eco-label EU.

Pobyt a cestování >

Life and travel >

Život a cestování>

> a cestovní

Aktualizováno 01/2016

Updated 01/2016

Aktualizováno 01/2016

Jejich 2016/01 o to.

O těchto stránkách

About this site

O tomto webu

 

Úcelem stránek Vaše Evropa je pomáhat obcanum rešit situace vzniklé v souvislosti s jejich pobytem nebo cinností v jiných evropských zemích - a předcházet tak zbytečným nepříjemnostem a byrokaritckým průtahům.

Your Europe is an EU site designed to help you do things in other European countries - avoiding unnecessary inconvenience and red tape.

Vaše Evropa je webová stránka EU, která vám pomůže dělat věci v jiných evropských zemích - vyhnout se zbytečným nepříjemnostem a byrokracii.

Vaše Evropa je pomoci EU pamětihodností, které se tato vzhledem k předcházení a jiných evropských zemí, zjednodušujícím administrativu inconvenience zbytečné.

Pomoc tu najdou ti, kteří se do jiné země EU stěhují (například za prací nebo studiem), kteří v EU nakupují nebo prostě po Unii jen cestují.

This can mean moving, living, studying, working, shopping or simply travelling abroad.

To může znamenat stěhování, bydlení, studium, práci, nakupování nebo prostě cestování do zahraničí.

To může znamenat, že se žijí, studovat, pracovat, on-line nebo pouze %).

Poradíme i podnikatelům zabývajícím se přeshraničním obchodováním nebo službami.

Or, as a company, doing business abroad.

Nebo jako společnost podnikající v zahraničí.

Přitom nebo v zahraničí, na společnosti.

Jako občanům EU - případně občanům Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska - vám náleží určitá práva.

As an EU national - or national of Iceland, Liechtenstein or Norway - you have certain rights in these areas.

Jako občan EU - nebo Island, Lichtenštejnsko nebo Norsko - máte v těchto oblastech určitá práva.

je státním příslušníkem státního občanství EU – nebo na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, se mají určitá práva v těchto oblastech.

Může se ale stát, že na některých místech v Unii vám tato práva nebudou v celém rozsahu přiznána, protože je daná země nestihla zapracovat do svého právního systému.

But they may not always be observed when a country hasn't yet fully implemented the relevant EU law.

Nemusí však být vždy dodrženy, pokud země dosud plně neprovedla příslušné právní předpisy EU.

ale není vždy země mohou být hasn výskyt zjištěných v rámci 't dosud plně příslušné právní předpisy EU.

Jaké informace na těchto stránkách najdete?

What information is on this site?

Jaké informace jsou na tomto webu?

obsahem informací o pamětihodnosti?

Vaše Evropa nabízí:

Your Europe offers:

Vaše Evropa nabízí:

Vaše Evropa: nabízí EU

informace o základních právech, které vám podle právních předpisů EU náleží

information on your basic rights under EU law.

informace o vašich základních právech podle práva EU.

Informace o „Základní práva zaručená právními předpisy EU.

informace o tom, jak jsou tato práva v jednotlivých zemích prosazována (zdrojem těchto informací jsou orgány příslušných států).

how these rights are implemented in each individual country (where information has been provided by the national authorities).

jak jsou tato práva uplatňována v každé jednotlivé zemi (pokud byly informace poskytnuty vnitrostátními orgány).

Jak tato práva pro jednotlivé země a případně informací poskytnutých orgány.

zdarma poskytované poradenství - e-mailem nebo telefonicky - zajišťované asistenčními službami EU, jejichž pracovníci vám pomohu s konkrétními situacemi a podrobně vám poradí.

free email or telephone contact with EU assistance services, to get more personalised or detailed help and advice.

bezplatný e-mail nebo telefonický kontakt s asistenčními službami EU, abyste získali více personalizovanou nebo podrobnější pomoc a radu.

Svoboda telefonních nebo e-mail služeb se pomoci EU, aby více personalised nebo podrobného a pomoci.

Informace se týkají těchto zemí

Countries / nationalities covered

Pokryté země / státní příslušnosti

se zeměmi státní příslušnost.

Údaje poskytované na těchto stránkách jsou určeny především občanům EU a jejich rodinným příslušníkům (včetně těch, kteří nepocházejí z EU).

The information on this site is mainly aimed at EU nationals and their families (including family members from non-EU countries).

Informace na této stránce jsou zaměřeny hlavně na státní příslušníky EU a jejich rodiny (včetně rodinných příslušníků ze třetích zemí).

Informace o pamětihodnosti je především zaměřen na úrovni EU a jejich rodinným příslušníkům rodinným příslušníkům ze zemí (včetně).

Ve většině případů se práva, kterými se stránky Vaše Evropa zabývají, vztahují na obyvatele všech členských států a Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

In most cases, the EU rights described in Your Europe apply to all EU member countries plus Iceland, Liechtenstein and Norway.

Ve většině případů se práva EU popsaná ve vaší Evropě vztahují na všechny členské země EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Ve většině případů Vaše Evropa, práva EU použijí popsány ve všech členských států výdaje na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku.

V některých případech se evropské právo vztahuje i na Švýcarsko. To však neplatí vždy, protože dohody, jež Švýcarsko s EU uzavřelo, se týkají pouze některých oblastí.

Sometimes, EU rights also apply to Switzerland - but not always, because Switzerland has signed up to some arrangements with the EU but not others.

Někdy se práva EU vztahují také na Švýcarsko - ale ne vždy, protože Švýcarsko podepsalo některá ujednání s EU, ale ne jiná.

sometimes práv EU, ale rovněž se ukázalo se, že ne vždy byla podepsána až do Švýcarska s pravidly EU, ale není tento.

Každý text na stránkách Vaše Evropa výslovně uvádí země (nebo státní příslušnost), na něž se daná informace vztahuje.

Each page of Your Europe states precisely the countries or nationalities to which the information it contains applies.

Každá stránka vaší Evropy přesně uvádí země nebo národnosti, na které se vztahují informace, které obsahuje.

867 z každého státu precisely Vaše Evropa zemí nebo státní příslušnost obsahuje informace, které se.

EU tvoří tyto členské země:

EU countries are:

Země EU jsou:

Jsou zemích EU.

Belgie

Austria

Rakousko

v Rakousku

Francie

Estonia

Estonsko

v Estonsku

Maďarsko

Italy

Itálie

v Itálii

Řecko

Portugal

Portugalsko

v Portugalsku

Bulharsko

Belgium

Belgie

Belgie

Irsko

Finland

Finsko

Finsko

Malta

Latvia

Lotyšsko

LOTYŠSKO

Rumunsko

Romania

Rumunsko

Rumunsko

Česká republika

Bulgaria

Bulharsko

Bulharsko

Itálie

France

Francie

Francie

Německo

Lithuania

Litva

Litva

Slovensko

Slovakia

Slovensko

na Slovensku

Chorvatsko

Croatia

Chorvatsko

Chorvatsko

Kypr

Germany

Německo

Německo.

Nizozemsko

Luxembourg

Lucembursko

LUCEMBURSKO

Slovinsko

Slovenia

Slovinsko

Slovinsko

Dánsko

Cyprus

Kypr

Kypr

Litva

Greece

Řecko

v Řecku

Polsko

Malta

Malta

na Maltě

Španělsko

Spain

Španělsko

panělsko

Estonsko

Czech Republic

Česká republika

ČESKÁ REPUBLIKA

Lotyšsko

Hungary

Maďarsko

MAĎARSKO

Portugalsko

Netherlands

Nizozemí

NIZOZEMSKO

Spojené království

Sweden

Švédsko

védsko

Finsko

Denmark

Dánsko

Dánsko

Lucembursko

Ireland

Irsko

Irsko

Rakousko

Poland

Polsko

Polsko

Švédsko

United Kingdom

Spojené království

Spojené království

Zdroj textů

Site authors

Autoři stránek

autorů.

Informace zveřejňované na portálu Vaše Evropa pocházejí od příslušných útvarů Evropské komise a orgánů jednotlivých členských států.

Information on Your Europe is provided by the relevant departments of the European Commission and complemented by content provided by the authorities in every country it covers.

Informace o vaší Evropě poskytují příslušná oddělení Evropské komise a doplňují je obsah poskytovaný orgány v každé zemi, na kterou se vztahuje.

Z informací poskytnutých Vaše Evropa je příslušné útvarů Evropské komise a obsahu doplněny z poskytnutých orgány v každém členském státě, vztahuje.

Stránky jsou rozděleny do dvou částí:

The site consists of 2 sections:

Tato stránka se skládá ze 2 sekcí:

2. Komise o consists: oddílů

Občané - odpovádí za ni DG Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

citizens - managed by DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

občané - řízeno GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

GŘ pro občany – řízené vnitřního trhu, a podniky, sociální podnikání

Podinky - odpovídá za ni DG Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

business - managed by DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

podnikání - řízeno GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

GŘ: řízené podnikání na vnitřním trhu, a podniky, sociální podnikání

Příklady uváděné v části věnované občanům čerpají ze skutečných případů z praxe.

The citizens section provides examples based on real-life experiences of EU citizens.

Sekce Občané poskytuje příklady na základě skutečných zkušeností občanů EU.

Příklady jsou občané na základě oddílu real-life zkušenosti občanů EU.

Jména a uváděné země jsou však pozměněné.

All names and nationalities are fictitious.

Všechna jména a národnosti jsou fiktivní.

Všechny fictitious názvy a jsou státní příslušnost.

Jazykové verze

Language coverage

Jazykové pokrytí

El pokrytí

Portál vaše Evropa poskytuje informace ve všech úředních jazycích EU - a část Podniky navíc také v norštině.

Your Europe offers information in all official EU languages - and the business section is also available in Norwegian.

Vaše Evropa nabízí informace ve všech úředních jazycích EU - a obchodní sekce je k dispozici také v norštině.

Vaše Evropa nabízí informace ve všech úředních jazycích EU – a v oddílu je k dispozici na norwegian.

Některé texty mohou být v určitém období ve vašem jazyce nedostupné, protože jejich překlad teprve vzniká.

However, at certain times and for certain content, you may find your preferred language version unavailable pending translation.

V určitých časech a pro určitý obsah však můžete najít preferovanou jazykovou verzi jako nedostupný čekající překlad.

V některých výstupech a obsahu ohledu najít „, se mohou některé preferred jazykových znění platném dostupný kdy překladu.

Informace o jednotlivých zemích se přednostně zveřejňují v jejich jazyce a v angličtině.

Country-specific information will be provided, where possible, in the country's official language(s) and in English.

Informace specifické pro jednotlivé země budou poskytnuty, pokud je to možné, v úředním jazyce (jazycích) země a v angličtině.

pro informace, pokud to bude poskytnuta země, v úředním jazyce (jazycích) a v angličtině.

Evropská komise neodpovídá za jazykovou politiku, jíž se řídí obsah externích stránek.

The European Commission is not responsible for the language policy of external websites.

Evropská komise není odpovědná za jazykovou politiku externích webových stránek.

Evropská komise de mohou se za vnější politiky.

Odkazy na portál Vaše Evropa

Linking to Your Europe

Propojení s vaší Evropou

rozdělení na Vaše Evropa

Pokud chcete na své stránky umístit odkaz na portál Vaše Evropa, dodržujte prosím tato pravidla:

When linking to Your Europe, please comply with the following linking policy:

Při propojení s vaší Evropou dodržujte následující zásady propojení:

Při rozdělení na Vaše Evropa, v souladu s těmito rozdělení politiky.

Pro odkazy založené na grafických prvcích můžete využít propagační tlačítka .

For image-based links, you can use our promotional buttons

Pro obrazové odkazy můžete použít naše propagační tlačítka

Pro image-based vazby se mohou využívat společnou a propagační buttons

Pro textové odkazy můžete využít tuto prezentaci .

For text-based links, you can use our site presentation

Pro textové odkazy můžete použít naši prezentaci na webu

Pro text-based vazby se mohou využívat společnou, prezentaci.

Neuvádějte portál Vaše Evropa jako placený nebo exkluzivně poskytovaný.

Do not present Your Europe as a paid or exclusive site

Neprezentujte svou Evropu jako placené nebo exkluzivní stránky

Tato nemají Vaše Evropa jakožto vyplaceny nebo výlučné.

Nezobrazujte portál Vaše Evropa na jiných stránkách za použití rámců.

Do not display Your Europe inside a frame hosted in another site

Nezobrazujte svou Evropu v rámci hostovaném na jiném webu

V rámci jasně stanoví „frame jehož nemají v zahraničí.

Neprezentujte portál tak, aby byl navozen dojem, že orgány EU podporují nebo schvalují cíle nebo obsah hostovských stránek nebo činnost organizace, která za ně odpovídá.

Do not give the impression that the EU institutions endorse or support the objectives or contents of the host website or the organisation managing it.

Nevyvolávejte dojem, že orgány EU podporují nebo podporují cíle nebo obsah hostitelské webové stránky nebo organizace, která je spravuje.

Nemusí poskytovat budit dojem, že EU podporuje nebo obecných cílů a naplnění všech stránkách Komise rozpočtových nebo organizace.

Upozorňujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda odkazy na portál Vaše Evropa uvedené podmínky splňují.

We regularly check whether your links to us comply with this policy.

Pravidelně kontrolujeme, zda vaše odkazy na nás jsou v souladu s těmito zásadami.

Musí pravidelně ověřovat, zda „ vazby v souladu s tímto politice USA.

Propagace portálu Vaše Evropa

Promoting Your Europe

Propagace vaší Evropy

Podpora Vaše Evropa

Pokud chcete portál Vaše Evropa propagovat, můžete využít náš vícejazyčný propagační materiál .

If you wish to promote Your Europe, you can use our multilingual promotional material.

Chcete-li propagovat svou Evropu, můžete využít naše mnohojazyčné propagační materiály.

Pokud se chtějí podporu Vaše Evropa, se mohou využívat společnou multilingual propagačních materiálů.

Ochrana soukromí

Privacy policy

Zásady ochrany osobních údajů

soukromí politiky.

Portál Vaše Evropa se řídí pravidly ochrany soukromí uživatelů a pravidly ochrany údajů platnými pro stránky Europa.

Your Europe adheres to user privacy and the data protection rules governing the Europa website.

Vaše Evropa dodržuje soukromí uživatelů a pravidla ochrany údajů, kterými se řídí internetová stránka Europa.

K user Vaše Evropa adheres pravidla ochrany soukromí a údajů pro stránkách Europa.

Pokud využijete služby nabízené prostřednistvím stránek Vaše Evropa, budete o ochraně vašeho soukromí podrobněji informováni.

If you use the assistance services accessible via Your Europe, you will be informed of the specific details of their privacy policy.

Pokud používáte asistenční služby přístupné prostřednictvím vaší Evropy, budete informováni o konkrétních podrobnostech jejich politiky ochrany osobních údajů.

Pokud se použije pomoci a služeb přes Vaše Evropa, se budou údaje o jejich právo na soukromí.

Přidej na

Share on

Sdílet na

rozdělení na

Vaše připomínky

Feedback

Zpětná vazba

Odezva

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!

Thank you, your message has been sent successfully.

Děkujeme, vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

thank se, aby bylo možno zaslat message „.

Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat.

Due to technical problems, your message could not been sent.

Kvůli technickým problémům nemohla být vaše zpráva odeslána.

z technických message zaslány „, by nebyly.

Zkuste to prosím později.

Please try again later.

Prosím zkuste to znovu později.

Do záměru please dědictví“.

Jaké informace jste hledali?

What were you looking for?

Co jste hledali?

Co se k návrhu byly?

Našli jste je?

Did you find what you wanted?

Našli jste, co jste chtěli?

Co se wanted tomu se najít?

Ano Ne

Yes No

Ano ne

Bez NE

Máte nějaké připomínky či návrhy?

Any suggestions or comments?

Máte nějaké návrhy nebo komentáře?

jakékoli připomínky a návrhy?

Připravované právní předpisy EU

Upcoming EU regulations

Připravované předpisy EU

Výhled právní EU.

Jak používat pokročilé vyhledávání v databázi EUR-Lex

Manual on how to use the EUR-Lex advanced search

Manuál o tom, jak používat rozšířené vyhledávání EUR-Lex

manual za použití eur-lex dalšího sítích

Máte nějaké dotazy ohledně EU?

Questions about the EU?

Máte dotazy k EU?

EU o otázky?

Zkuste portál Europa

Visit the Europa website

Navštivte webovou stránku Europa

visit internetové stránky na webu Europa

Kontaktujte službu Europe Direct

Ask Europe Direct

Zeptejte se Europe Direct

ask Europe Direct

00 800 6 7 8 9 10 11 Follow us

00 800 6 7 8 9 10 11 Follow us

00 800 6 7 8 9 10 11 Následuj nás

7. 6 00 800 9 a 10 11 sledovat nás

Facebook

Facebook

Facebook

facebook

Twitter

Twitter

Cvrlikání

twitter

Obracejte se na naše partnery zajišťující místní podporu podnikání

Contact a local business support partner

Kontaktujte místního partnera pro podporu podnikání

Kontakty partnerských a na podporu

Váš dotaz bude přeposlán pracovníkům sítě Enterprise Europe Network.

Your enquiry will be sent to a support partner from the Enterprise Europe Network.

Váš dotaz bude zaslán partnerovi podpory z Enterprise Europe Network.

Bude enquiry zaslány „Na podporu podniky sítě partnerských zemí v Evropě.

Poradenství vám budou moci poskytnout rychleji a efektivněji, pokud jim poskytnete co nejvíce informací.

To assist the advisor to respond in a timely and correct manner to this free service, please provide as much information as possible.

Chcete-li poradci včas a správným způsobem reagovat na tuto bezplatnou službu, poskytněte co nejvíce informací.

, které se použije advisor odpovědět v souladu s tímto způsobem Správné a volného poskytování služeb, co nejdříve informace.

Kontaktní formulář

Contact form

Kontaktní formulář

FORMULÁŘ kontaktní

(Vyplnění všech polí je povinné)

(All fields are mandatory)

(Všechna pole jsou povinná)

b) tato všech oblastech, jako jsou

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Děkujeme!

Thank you, your message has been sent successfully.

Děkujeme, vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

thank se, aby bylo možno zaslat message „.

Kvůli technickým problémům nebylo možné vaši zprávu odeslat.

Due to technical problems, your message could not been sent.

Kvůli technickým problémům nemohla být vaše zpráva odeslána.

z technických message zaslány „, by nebyly.

Zkuste to prosím později.

Please try again later.

Prosím zkuste to znovu později.

Do záměru please dědictví“.

Zadejte platnou e-mailovou adresu

Please provide a valid e-mail address.

Uveďte prosím platnou e-mailovou adresu.

Poskytování please platný elektronická adresa.

Osobní údaje

Personal details

Osobní údaje

Osobní údaje

Jméno

First name

Jméno

1. název

Příjmení

Surname

Příjmení

podanou

E-mailová adresa

Email

E-mailem

e-mail

Telefonní číslo

Telephone

Telefon

telefonních

Údaje o podniku

Company details

Detaily společnosti

Údaje společnosti

Název podniku

Company name

Jméno společnosti

Název společnosti

Právní forma(fyzická osoba, s.r.o...)

Legal form(Sole trader, limited company ect.)

Právní forma (živnostník, společnost s ručením omezeným atd.)

právní formy a společností, na základě trader konzultovat).

Odvětví

Sector

Sektor

Dobrovolnictví

soukromý sektor - osoba samostatně výdělečně činná

Private sector - Self-employed

Soukromý sektor - OSVČ

soukromý sektor, samostatně výdělečně činná

soukromý sektor - zaměstnanec

Private sector - Employed

Soukromý sektor - zaměstnaný

soukromý sektor, udržitelným

soukromý sektor - majitel/manažer

Private sector - Owner/Manager

Soukromý sektor - vlastník / manažer

owner manager soukromý sektor (.

veřejná správa, státní správa, mezinárodní organizace

Public administration, government, international organisation

Veřejná správa, vláda, mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace, veřejné správy,

akademická sféra / vzdělávání - student / učitel / výzkumný pracovník

Academic/Education - Student/Teacher/Researcher

Akademický / Vzdělávání - Student / Učitel / Výzkumný pracovník

vysokoškolských studentů, vzdělávání teacher researcher//.

nezaměstnaný / uchazeč o zaměstnání důchodcenechci uvést

Not employed/seeking employment Retired Would rather not say

Nezaměstnává / hledá zaměstnání V důchodu Raději bych to neřekl

Úsilí není udržitelným zaměstnanosti. britskému Naopak by nebylo say

Velikost podniku

Size of business

Velikost podniku

Počet podnikání

mikro (≤10 zaměstnanců)

Micro (≤10 employees)

Mikro (≤10 zaměstnanců)

(10) zaměstnancům ≤ micro

malá (≤50 zaměstnanců)

Small (≤50 employees)

Malý (≤50 zaměstnanců)

(50 zaměstnancům ≤ malé.

střední (≤250 zaměstnanců)

Medium (≤250 employees)

Střední (≤ 250 zaměstnanců)

médiu ≤ zaměstnancům 250 odst.

velká (≥250 zaměstnanců)

Large (≥250 employees)

Velké (≥ 250 zaměstnanců)

Velkou ≥ zaměstnancům 250 odst.

Město/obec

Town/City

Město

Město partnerství.

Zvolit zemi (kde má vaše firma sídlo)

Select a country (Where your business is based) Country Austria

Vyberte zemi (kde sídlí vaše firma)

V případě zemi a je založen na „.

Země

Wien

Země Rakousko Wien

země v Rakousku wien

Belgie

Belgium

Belgie

Belgie

Brussel

Brussel

Brussel

brussel

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Namur

Namur

Namur

Namur

Bulharsko

Bulgaria

Bulharsko

Bulharsko

Sofia

Sofia

Sofia Chorvatsko Záhřeb Kypr Nicosia

Sofie

Česká republika

Croatia Zagreb

Česká republika

Chorvatsko Záhřeb

Praha

Cyprus

Praha

Kypr

[null]

Nicosia

 

Otázky

Chorvatsko

Czech Republic

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Zagreb

Praha

 

Praha

Dánsko

Denmark

Dánsko

Dánsko

Copenhagen

Copenhagen

Kodaň

zmínila

Estonsko

Estonia

Estonsko

v Estonsku

Tallinn

Tallinn

Tallinn

Tallinnu

Finsko

Finland

Finsko

Finsko

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinky

Francie

France

Francie

Francie

Blagnac Cedex

Blagnac Cedex

Blagnac Cedex

blagnac cedex

Caen

Caen

Caen

caen

Dijon

Dijon

Dijon

dijon

Guadeloupe, Martinique

Guadeloupe, Martinique

Guadeloupe, Martinik

guadeloupe, martinique

Lille

Lille

Lille

lille

Lyon

Lyon

Lyon

lyon

Paca

Paca

Paca

paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Paříž, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

v Paříži, nouvelle-calédonie ile-de-france, polynésie

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Saint-Denis

Saint-Denis

Saint-Denis

saint-denis

[null]

Germany

Německo

Německo.

[null]

Berlin

Berlín

Berlín

[null]

Bremen

Brémy

se

[null]

Erfurt

Erfurt

erfurt

[null]

Hannover

Hannover

hannover

[null]

Kiel

Kiel

kiel

[null]

Leipzig

Lipsko

leipzig

[null]

Magdeburg

Magdeburg

magdeburg

Irsko

Mainz

Mainz

mainz

[null]

Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr

Důležitým der ruhr mülheim

[null]

München

München

münchen

[null]

Rostock

Rostock

rostock

[null]

Stuttgart

Stuttgart

stuttgart

[null]

Wiesbaden

Wiesbaden

wiesbaden

Dublin

Greece

Řecko

v Řecku

Island

Athens

Athény

athens

[null]

Hungary

Maďarsko

MAĎARSKO

[null]

Budapest

Budapešť

Je

[null]

Iceland

Island

Stejně

Reykjavík

Reykjavík

Reykjavík

reykjavík

 

Ireland

Irsko

Irsko

 

Dublin

Dublin

Dublinu

Itálie

Italy

Itálie

v Itálii

[null] Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

(, toscana firenze umbria marche,.

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

b), Emilia Romagna milano lombardia.

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Neapol (Abruzzo, Kalábrie, Kampánie, Basilicata, Molise, Apulie, Sicílie)

(, abruzzo napoli calabria campania,, basilicata,, molise puglia sicilia,.

Roma (Lazio, Sardegna)

Roma (Lazio, Sardegna)

Romové (Lazio, Sardegna)

b), sardegna lazio Romů

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Turín (Piemonte, Ligurie, Valle d'Aosta)

(, piemonte torino liguria valle aosta d’,.

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

(, veneto trentino venezia alto adige friuli venezia giulia,.

Kypr

Latvia

Lotyšsko

 

Nicosia

Riga

Riga

 

Litva

Lithuania

Litva

 

Vilnius

Vilnius

Vilnius

 

Lotyšsko

 

 

LOTYŠSKO

Riga

 

 

Riga

Lucembursko

Luxembourg

Lucembursko

 

Luxembourg

Luxembourg

Lucembursko

 

Maďarsko

 

 

 

Budapest

 

 

 

Malta

Malta

Malta

Litva

Pieta`

Pieta`

Pieta`

 

Německo

 

 

 

Berlin

 

 

 

Bremen

 

 

 

Erfurt

 

 

 

Hannover

 

 

Vilniusu

Kiel

 

 

LUCEMBURSKO

Leipzig

 

 

 

Magdeburg

 

 

LUCEMBURSKO

Mainz

 

 

 

Mülheim an der Ruhr

 

 

 

München

 

 

na Maltě

Rostock

 

 

pieta`

Stuttgart

 

 

 

Wiesbaden

 

Nizozemí

 

Nizozemsko

Netherlands

 

NIZOZEMSKO

Den Haag

Den Haag

Den Haag

den haag

Norsko

Norway

Norsko

Norsko

Oslo

Oslo

Oslo

oslo

Polsko

Poland

Polsko

Polsko

Kielce

Kielce

Kielce

 

Lublin

Lublin

Lublin

kielce

Warsaw

Warsaw

Varšava

lublin

Wroclaw

Wroclaw

Wroclaw

Varšava

Portugalsko

Portugal

Portugalsko

 

Lisboa

Lisboa

Lisboa

 

Rakousko

 

 

wroclaw

Wien

 

 

v Portugalsku

Řecko

 

 

 

Athens

 

 

lisboa

Rumunsko

Romania

Rumunsko

Rumunsko

Baciu Cluj

Baciu Cluj

Baciu Cluj

baciu cluj

Bucuresti

Bucuresti

Bucuresti

bucuresti

Constanta

Constanta

Constanta

constanta

Timișoara

Timișoara

Timișoara

timișoara

Slovensko

Slovakia

Slovensko

na Slovensku

Bratislava

Bratislava

Bratislava

bratislava

Slovinsko

Slovenia

Slovinsko

Slovinsko

Ljubljana

Ljubljana

Lublaň

ljubljana

Španělsko

Spain

Španělsko

panělsko

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barceloně

Madrid

Madrid

Madrid

Madridská autonomní oblast

Oviedo

Oviedo

Oviedo

oviedo

Palma

Palma

Palma

palma

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

santa cruz de tenerife

Sevilla

Sevilla

Sevilla

sevilla

Valencia

Valencia

Valencia

valencia

Vitoria- Gazteiz

Vitoria- Gazteiz

Vitoria-Gazteiz

vitoria- gazteiz

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

zaragoza

 

Sweden

Švédsko

védsko

 

Stockholm

Stockholm

Stockholmský

Spojené království

United Kingdom

Spojené království

Spojené království

[null]

 

 

 

Belfast (Northern Ireland)

Belfast (Northern Ireland)

Belfast (Severní Irsko)

b) belfast Severním Irsku

Cardiff (Wales)

Cardiff (Wales)

Cardiff (Wales)

(Walesu Cardiffu.

Edinburgh (Scotland)

Edinburgh (Scotland)

Edinburgh (Skotsko)

b) scotland edinburgh

London (England)

London (England)

Londýn, Anglie)

b) v Anglii Londýn

[null]

 

 

 

Švédsko

 

 

 

Stockholm

 

 

 

Zvolte město/region (nejbližší sídlu vaší firmy)

Select a town/region (Nearest to where your business is based)

Vyberte město / region (nejblíže k místu vašeho podnikání)

partnerství (v případě, kdy dochází k nejbližší je založen na „/.

 

Austria

Rakousko

v Rakousku

 

Wien

Wien

wien

Belgie

Belgium

Belgie

Belgie

Brussel

Brussel

Brussel

brussel

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Bruxelles

Namur

Namur

Namur

Namur

Bulharsko

Bulgaria

Bulharsko

Bulharsko

Sofia

Sofia

Sofia

Sofie

 

Croatia

Chorvatsko

Chorvatsko

 

Zagreb

Záhřeb

Záhřeb

 

Cyprus

Kypr

Kypr

 

Nicosia

Nicosia

Otázky

Česká republika

Czech Republic

Česká republika

ČESKÁ REPUBLIKA

Praha

Praha

Praha

Praha

[null]

Denmark

Dánsko

Dánsko

Chorvatsko

Copenhagen

Kodaň

zmínila

Zagreb

Estonia

Estonsko

v Estonsku

Dánsko

Tallinn

Tallinn

Tallinnu

Copenhagen

Finland

Finsko

Finsko

Estonsko

Helsinki

Helsinki

Helsinky

Tallinn

France

Francie

Francie

Finsko

Blagnac Cedex

Blagnac Cedex

blagnac cedex

Helsinki

Caen

Caen

caen

Francie

Dijon

Dijon

dijon

Blagnac Cedex

Guadeloupe, Martinique

Guadeloupe, Martinik

guadeloupe, martinique

Caen

Lille

Lille

lille

Dijon

Lyon

Lyon

lyon

Guadeloupe, Martinique

Paca

Paca

paca

Lille

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Paříž, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

v Paříži, nouvelle-calédonie ile-de-france, polynésie

Lyon

Rennes

Rennes

Rennes

Paca

Saint-Denis

Saint-Denis

saint-denis

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Germany

Německo

Německo.

Rennes

Berlin

Berlín

Berlín

Saint-Denis

Bremen

Brémy

se

[null]

Erfurt

Erfurt

erfurt

[null]

Hannover

Hannover

hannover

[null]

Kiel

Kiel

kiel

[null]

Leipzig

Lipsko

leipzig

[null]

Magdeburg

Magdeburg

magdeburg

[null]

Mainz

Mainz

mainz

[null]

Mülheim an der Ruhr

Mülheim an der Ruhr

Důležitým der ruhr mülheim

[null]

München

München

münchen

Irsko

Rostock

Rostock

rostock

[null]

Stuttgart

Stuttgart

stuttgart

[null]

Wiesbaden

Wiesbaden

wiesbaden

[null]

Greece

Řecko

v Řecku

[null]

Athens

Athény

athens

[null]

Hungary

Maďarsko

MAĎARSKO

Dublin

Budapest

Budapešť

Je

Island

Iceland

Island

Stejně

[null] [null] [null]

 

 

 

Reykjavík

Reykjavík

Reykjavík

reykjavík

 

Ireland

Irsko

Irsko

 

Dublin

Dublin

Dublinu

Itálie

Italy

Itálie

v Itálii

[null]

 

 

 

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

(, toscana firenze umbria marche,.

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

b), Emilia Romagna milano lombardia.

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Neapol (Abruzzo, Kalábrie, Kampánie, Basilicata, Molise, Apulie, Sicílie)

(, abruzzo napoli calabria campania,, basilicata,, molise puglia sicilia,.

Roma (Lazio, Sardegna)

Roma (Lazio, Sardegna)

Romové (Lazio, Sardegna)

b), sardegna lazio Romů

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Turín (Piemonte, Ligurie, Valle d'Aosta)

(, piemonte torino liguria valle aosta d’,.

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

(, veneto trentino venezia alto adige friuli venezia giulia,.

Kypr

 

 

 

Nicosia

 

 

 

Litva

 

 

 

Vilnius

 

 

 

Lotyšsko

Latvia

Lotyšsko

LOTYŠSKO

Riga

Riga

Riga

Riga

 

Lithuania

Litva

Litva

 

Vilnius

Vilnius

Vilniusu

Lucembursko

Luxembourg

Lucembursko

LUCEMBURSKO

Luxembourg

Luxembourg

Lucembursko

LUCEMBURSKO

Maďarsko

 

 

 

Budapest

 

 

 

Malta

Malta

Malta

na Maltě

Pieta`

Pieta`

Pieta`

pieta`

Německo

 

 

 

Berlin

 

 

 

Bremen

 

 

 

Erfurt

 

 

 

Hannover

 

 

 

Kiel

 

 

 

Leipzig

 

 

 

Magdeburg

 

 

 

Mainz

 

 

 

Mülheim an der Ruhr

 

 

 

München

 

 

 

Rostock

 

 

 

Stuttgart

 

 

 

Wiesbaden

 

 

 

Nizozemsko

Netherlands

Nizozemí

NIZOZEMSKO

Den Haag

Den Haag

Den Haag

den haag

Norsko

Norway

Norsko

Norsko

Oslo

Oslo

Oslo

oslo

Polsko

Poland

Polsko

Polsko

Kielce

Kielce

Kielce

kielce

Lublin

Lublin

Lublin

lublin

Warsaw

Warsaw

Varšava

Varšava

Wroclaw

Wroclaw

Wroclaw

wroclaw

Portugalsko

Portugal

Portugalsko

v Portugalsku

Lisboa

Lisboa

Lisboa

lisboa

Rakousko

 

 

 

Wien

 

 

 

Řecko

 

 

 

Athens

 

 

 

Rumunsko

Romania

Rumunsko

Rumunsko

Baciu Cluj

Baciu Cluj

Baciu Cluj

baciu cluj

Bucuresti

Bucuresti

Bucuresti

bucuresti

Constanta

Constanta

Constanta

constanta

Timișoara

Timișoara

Timișoara

timișoara

Slovensko

Slovakia

Slovensko

na Slovensku

Bratislava

Bratislava

Bratislava

bratislava

Slovinsko

Slovenia

Slovinsko

Slovinsko

Ljubljana

Ljubljana

Lublaň

ljubljana

Španělsko

Spain

Španělsko

panělsko

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barceloně

Madrid

Madrid

Madrid

Madridská autonomní oblast

Oviedo

Oviedo

Oviedo

oviedo

Palma

Palma

Palma

palma

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife

santa cruz de tenerife

Sevilla

Sevilla

Sevilla

sevilla

Valencia

Valencia

Valencia

valencia

Vitoria- Gazteiz

Vitoria- Gazteiz

Vitoria-Gazteiz

vitoria- gazteiz

Zaragoza

Zaragoza

Zaragoza

zaragoza

 

Sweden

Švédsko

védsko

 

Stockholm

Stockholm

Stockholmský

Spojené království

United Kingdom

Spojené království

Spojené království

[null]

 

 

 

Belfast (Northern Ireland)

Belfast (Northern Ireland)

Belfast (Severní Irsko)

b) belfast Severním Irsku

Cardiff (Wales)

Cardiff (Wales)

Cardiff (Wales)

(Walesu Cardiffu.

Edinburgh (Scotland)

Edinburgh (Scotland)

Edinburgh (Skotsko)

b) scotland edinburgh

London (England)

London (England)

Londýn, Anglie)

b) v Anglii Londýn

Švédsko

 

 

 

Stockholm

 

 

 

Čeho se váš dotaz týká?

What’s your enquiry about?

O čem je váš dotaz?

enquiry con lo o „?

Vybrat...

Select...

Vybrat...

případě ...

Rozšíření činností do zahraničí

Expanding abroad

Expanze do zahraničí

v plné

Nalezení technologických partnerů

Find technology partners

Najděte technologické partnery

nalezení institut partnerů

Finance

Finance

Finance

Financování

Financování výzkumu

Research funding

Financování výzkumu

v oblasti financování

Zákony a normy EU

EU law & standards

Právo a normy EU

EU a dále

Ochranné známky a patenty

Trademarks & patents

Ochranné známky a patenty

trademarks patentů a

Máte problémy se zákony EU?

Having problems with EU laws

Problémy s právními předpisy EU

S problémy s právními předpisy EU.

Jiné

Other

jiný

Další

Zde zadejte svůj dotaz(maximální délka 3000 znaků)3000/3000

Enter your enquiry here (Maximum 3000 characters)3000/3000

Sem zadejte svůj dotaz (Maximálně 3000 znaků) 3000/3000

Zde zapojení „enquiry (maximálně až 3000 3000 3000 znaků).

Kopie této žádosti Vám bude zaslána.

A copy of this request will be sent to you

Kopie této žádosti vám bude zaslána

Toto je copy vyžadovat, aby se bude zaslána

Informace uvedené v tomto formuláři budou zaslány přímo partnerům ze sítě Enterprise Europe Network.

This information entered on this form is sent directly to a partner from the Enterprise Europe Network.

Tyto informace zadané do tohoto formuláře jsou zasílány přímo partnerovi ze sítě Enterprise Europe Network.

Tyto informace o zápis na tomto formuláři jsou zaslána přímo podniky a sítě partnerských zemí v Evropě.

Osobní údaje, které ve formulář uvedete, použijí pracovníci sítě pouze k řešení vašeho dotazu.

Personal data entered on the form will only be used to assist the advisor to respond to your enquiry;

Osobní údaje uvedené ve formuláři budou použity pouze jako pomoc poradci při odpovědi na váš dotaz;

Osobní údaje pouze žádosti o zápis být občanům nápomocni advisor odpovědět na „;

Údaje poté nebudou nikde uloženy.

the data will not be stored thereafter.

data nebudou poté uložena.

údaje enquiry Poté bude nebyly ukládány.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Privacy statement

Prohlášení o ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně soukromí

Pomoc a poradenství

Help & advice

Nápověda a rady

pomoc a pomáhají

Právní upozornění

Legal notice

Zákonné oznámení

Právní notice

Verze pro tisk

Print version

Verze pro tisk

tištěných verze

Propagační materiály

Promotional material

Propagační materiál

propagačních materiálů

Cookies

Cookies

Soubory cookie

cookies

Mapa stránek

Sitemap

Mapa stránek

sitemap

O těchto stránkách

About this site

O tomto webu

o to.

Kontakt

Contact

Kontakt

kontaktní

Začátek stránky

Top

Horní

hlavních

web EU - přeložil člověk

web EU - original

Google Translate

Slate Desktop engine People


First/první Previous/předcházející Články / Articles slate desktop Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 25.11.2019