First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Unbound Bible
 06  Polské bible
56 polszczyzna - Polish

813-842 = 30 souborů

Polské názvy knih:

1 Rodzaju Rdz
2 Wyjścia Wyj
3 Kapłańska Kpł
4 Liczb Lb
5 Powtórzonego Prawa Pwt
6 Jozuego Joz
7 Sędziów Sdz
8 Rut Rut
9 1 Samuela 1Sm
10 2 Samuela 2Sm
11 1 Królewska 1Krl
12 2 Królewska 2Krl
13 1 Kronik 1Krn
14 2 Kronik 2Krn
15 Ezdrasza Ezd
16 Nehemiasza Ne
17 Estery Est
18 Hioba Hi
19 Psalmów Ps
20 Przypowieści Salomona Prz
21 Kaznodziei Salomona Koh
22 Pieśń nad Pieśniami PNP
23 Izajasza Iz
24 Jeremiasza Jer
25 Treny Lam
26 Ezechiela Ez
27 Daniela Dan
28 Ozeasza Oz
29 Joela Jl
30 Amosa Am
31 Abdiasza Ab
32 Jonasza Jon
33 Micheasza Mi
34 Nahuma Na
35 Habakuka Ha
36 Sofoniasza So
37 Aggeusza Ag
38 Zachariasza Za
39 Malachiasza Ml
40 Mateusza Mt
41 Marka Mk
42 Łukasza Łk
43 Jana Jan
44 Dzieje Apostolskie Dz
45 Rzymian Rz
46 1 Koryntian 1Kor
47 2 Koryntian 2Kor
48 Galacjan Gal
49 Efezjan Ef
50 Filipian Flp
51 Kolosan Kol
52 1 Tesaloniczan 1Tes
53 2 Tesaloniczan 2Tes
54 1 Tymoteusza 1Tm
55 2 Tymoteusza 2Tm
56 Tytusa Tyt
57 Filemona Flm
58 Hebrajczyków Heb
59 Jakuba Jk
60 1 Piotra 1P
61 2 Piotra 2P
62 1 Jana 1J
63 2 Jana 2J
64 3 Jana 3J
65 Judy Jud
66 Objawienie Ap
67 Tobiasza Tob
68 Judyty Jdt
69 Estery-Gr Est
70 Mšdrości Mdr
71 Eklezjastesa Ekl
72 Barucha Bar
74 Modlitwa Azariasza Aza
75 Susanna Sus
76 Bel and the Dragon Bel
77 1 Machabejska 1Mach
78 2 Machabejska 2Mach
79 3 Machabejska 3Mach
80 4 Machabejska 4Mach
81 1 Ezdrasza 1Ezd
82 2 Ezdrasza 2Ezd
83 Modlitwa Manassesa Man
  https://www.ph4.org/b4_index.php?q=mybible

Bible
813. BIBLE
1.97 Mb
NBG 2012
Nowa Biblia Gdańska
Śląskie Towarzystwo Biblijne
the last time the module was changed: 24.11.2017.

814. BIBLE
2.54 Mb
SNP 2018
Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze
Polish Bible
Notes.
Ewangeliczny Instytut Biblijny
the last time the module was changed: 23.10.2018.

815. BIBLE
2.29 Mb
PAU 2016
Biblia Paulistów
Edycja Świętego Pawła
the last time the module was changed: 22.01.2018.

816. BIBLE - Catholic
2.3 Mb
BT 1965
Biblia Tysiaclecia
Millennium Bible
The words of Jesus are highlighted in red.
Wydawnictwo Pallottinum
the last time the module was changed: 28.08.2018.

817. BIBLE
1.96 Mb
BG 1881
Biblia gdańska
The words of Jesus are highlighted in red.
the last time the module was changed: 24.11.2017.

818. BIBLE
1.87 Mb
BJW 1593
Biblia Jakuba Wujka
The words of Jesus are highlighted in red.
Jakub Wujek
the last time the module was changed: 24.11.2017.

819. BIBLE
1.99 Mb
BW 1975
Biblia warszawska
The words of Jesus are highlighted in red.
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne
the last time the module was changed: 31.10.2018.

820. BIBLE
2.15 Mb
BWP 1997
Biblia warszawsko-praska
The words of Jesus are highlighted in red.
the last time the module was changed: 24.11.2017.

821. BIBLE
1.96 Mb
UBG 2013
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
The words of Jesus are highlighted in red.
Fundacja Wrota Nadziei
the last time the module was changed: 24.11.2017.

822. BIBLE - Catholic
1.78 Mb
BL 1991
Biblia lubelska
The words of Jesus are highlighted in red.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
the last time the module was changed: 24.11.2017.

Some books
823. Some books
463 Kb
BLT 1561
Biblia Leopolity Tora
the last time the module was changed: 24.11.2017.

824. Some books - Psalms
112 Kb
KPHA 2006
Księga Psalmów
Henryk Adamczyk
the last time the module was changed: 24.11.2017.

825. Some books - Psalms
157 Kb
PsJK 1579
Psałterz Dawidowy
Jan Kochanowski
the last time the module was changed: 24.11.2017.

826. Gospel
264 Kb
EDB 2010
Ewangelie dla badaczy
The words of Jesus are highlighted in red.
Sławomir Łuczkiewicz
the last time the module was changed: 24.11.2017.

New Testament
827. New Testament
827 Kb
TNP
Przekład toruński Nowego Przymierza
Notes.
Fundacja Świadome Chrześcijaństwo
the last time the module was changed: 28.08.2018.

828. New Testament
1.88 Mb
TRO
Textus Receptus Oblubienicy
With Strong's lexicon, Morphological forms.
Ewangeliczny Przekład Intelinearny Nowego Testamentu.
the last time the module was changed: 09.01.2018.

829. New Testament
2.22 Mb
BB 1563
Biblia Brzeska
The words of Jesus are highlighted in red.
the last time the module was changed: 12.11.2018.

830. New Testament
481 Kb
Dąb 1961
Biblia Dąbrowskiego
The words of Jesus are highlighted in red.
Eugeniusz Dąbrowski
the last time the module was changed: 24.11.2017.

831. New Testament
473 Kb
DąbV
Biblia Przekład Dąbrowskiego z Wulgaty
Eugeniusz Dąbrowski
the last time the module was changed: 24.11.2017.

832. New Testament
503 Kb
NP
Nowe Przymierze: Pismo Święte Nowego Testamentu
The words of Jesus are highlighted in red.
the last time the module was changed: 24.11.2017.

833. New Testament
515 Kb
NTK 1956
Nowy Testament Kowalskiego
The words of Jesus are highlighted in red.
Seweryn Kowalski
the last time the module was changed: 24.11.2017.

834. New Testament
497 Kb
PBP 2010
Nowy Testament Popowskiego
The words of Jesus are highlighted in red.
Remigiusz Popowski
the last time the module was changed: 24.11.2017.

835. New Testament
476 Kb
PBR 1606
NT Rakowski
The words of Jesus are highlighted in red.
the last time the module was changed: 24.11.2017.

836. New Testament
497 Kb
PBW 1991
NT — Współczesny przekład
The words of Jesus are highlighted in red.
Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne
the last time the module was changed: 24.11.2017.

837. New Testament
547 Kb
PSZ 2016
Słowo Życia
the last time the module was changed: 24.11.2017.

Old Testament
838. Old Testament
1.19 Mb
KRUS 1926
Przekłady biblijne Józefa Kruszyńskiego
Józef Kruszyński
the last time the module was changed: 24.11.2017.

Literal
839. New Testament
561 Kb
PBPW 2014
Grecko-polski Nowy Testament
The words of Jesus are highlighted in red.
Remigiusz Popowski, Michał Wojciechowski
the last time the module was changed: 24.11.2017.

840. New Testament
486 Kb
PBD 1993
NT Przekład Dosłowny EIB
The words of Jesus are highlighted in red.
Ewangeliczny Instytut Biblijny
the last time the module was changed: 24.11.2017.

Messianic
841. Torah - Psalms
1.29 Mb
Cylk 1895
Psalmy, Tora
Izaak Cylkow
the last time the module was changed: 24.11.2017.

842. New Testament
478 Kb
NTPŻ
Nowy Testament z Perspektywy ŻPorovnání veršů

41 Marka Mk

 Porovnání veršů

43 Jana Jan

 

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 20.12.2018