First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Biblické texty jako zdroj terminologie
 01  Článek na ProZ.com

30. ledna 2016  

http://www.proz.com/forum/czech/297706.html

Biblické texty jako zdroj terminologie 

Boží slovo je zdarma (hebrejsky, řecky a aramejsky). Překlady žijících překladatelů a zemřelých před méně než 70 let mohou podléhat autorskému právu. Tj. právu poskytovat licenci k prodeji překladů.

Máme doma Bibli kralickou vydanou v roce 1950. Obsahuje pouze Starý a Nový zákon. Na webu Vatikánu je latinský text nova Vulgata ve formátu HTML. Obsahuje i některé Deuterokanonické knihy.

Koncem prosince 2015 a v lednu 2016 jsem procházel biblické texty. Jejich seznam jsem našel na webu University of Pennsylvania CCAT Biblical text archive http:unbound.bilao.edu v 28 jazycích. Tady je český seznam knih
 
01	Genesis	Gn
02	Exodus	Ex
03	Leviticus	Lv
04	Numeri	Nu
05	Deuteronomium	Dt
06	Jozue	Joz
07	Soudců	Sd
08	Rút	Rt
09	1 Samuelova	1 S
10	2 Samuelova	2 S
11	1 Královská	1 Kr
12	2 Královská	2 Kr
13	1 Paralipomenon	1 Pa
14	2 Paralipomenon	2 Pa
15	Ezdráš	Ezd
16	Nehemjáš	Neh
17	Ester	Est
18	Jób	Jb
19	Žalmy	Ž
20	Přísloví	Po
21	Kazatel	Kaz
22	Píseň písní	Pís
23	Izajáš	Iz
24	Jeremjáš	Jr
25	Pláč	Pl
26	Ezechiel	Ez
27	Daniel	Da
28	Ozeáš	Oz
29	Jóel	Jl
30	Ámos	Am
31	Abdijáš	Abd
32	Jonáš	Jon
33	Micheáš	Mi
34	Nahum	Na
35	Abakuk	Abk
36	Sofonjáš	Sf
37	Ageus	Ag
38	Zacharjáš	Za
39	Malachiáš	Mal
--
40	Matouš	Mt
41	Marek	Mk
42	Lukáš	L
43	Jan	J
44	Skutky apoštolské	Sk
45	Římanum	Ř
46	1 Korintským	1 K
47	2 Korintským	2 K
48	Galatským	Ga
49	Efezským	Ef
50	Filipským	Fp
51	Koloským	Ko
52	1 Tesalonickým	1 Te
53	2 Tesalonickým	2 Te
54	1 Timoteovi	1 Tm
55	2 Timoteovi	2 Tm
56	Titovi	Tt
57	Filemonovi	Fm
58	Židům	Žd
59	Jakubův	Jk
60	1 Petrův	1 Pt
61	2 Petrův	2 Pt
62	1 Janův	1 J
63	2 Janův	2 J
64	3 Janův	3 J
65	Judův	Ju
66	Zjevení Janovo	Zj
--
67	Tóbijáš	Tob
68	Júdit	Júd
69	Ester-Gr	Esg
70	Moudrost	Mdr
71	Sírachovec	Sír
72	Báruk	Bár
74	Azarjášova modlitba	Az
75	Zuzana	Zuz
76	Bél a drak	Bél
77	1 Makabejští	1 Mak
78	2 Makabejští	2 Mak
79	3 Makabejští	3 Mak
80	4 Makabejští	4 Mak
81	1 Ezdráš	1 Ezd
82	2 Ezdráš	2 Ezd
83	Menašeova modlitba	MenKe stažení je 104 verzí Bible.   Liší rozsahem, datem zveřejnění, zaměřením církve nebo společnosti, která text vydala. Databáze přidává za číslo knihy písmena O (old), N (new) a A (apendix / apocryf).

01O-39O je Starý zákon
40N-66N je Nový zákon
67A-83A jsou Deuterokanonické knihy

Rozsah: pravděpodobně nejvíc knih obsahuje King James Version.

V databázi jsou čtyři české bible: BKR = Bible Kralická, CEP = Český ekumenický překlad, KMS = Kresťanská misijní společnost a NKB = Nová bible kralická. Neobsahují Deuterokanonické knihy.

Nová verze CEP byla byla vydána v roce 2015. Je možno si koupit knihy nebo stáhnout zdarma PDF.Porovnal jsem text PDF se seznamem "unbound".  
B21: Deuterokanonické knihy / Unbounded data	Anglický seznam knih
PDF strana
Tobiáš . . . . . . . . . . . . . . 1255 67A	Tobit
Baruch. . . . . . . . . . . . . . .1272 72A	Baruch
Ester . . . . . . . . . . . . . . .1282 69A	Esther, Greek
Přídavky k Danielovi . . . . . . . 1295 
73A	Epistle of Jeremiah
Azarjášova modlitba	Az	 74A	Prayer of Azariah
Zuzana	Zuz 75A	Susanna
Bél a drak	Bél	 76A	Bel and the Dragon
Sirachovec . . . . . . . . . . . . 1303 71A	Ecclesiasticus (Sira
Judita . . . . . . . . . . . . . . 1385 68A	Judith
Moudrost Šalomounova. .. . . . . . 1403 70A	Wisdom of Solomon
1. Makabejská . . . . . . . . . . .1432 77A	1 Maccabees
2. Makabejská . . . . . . . . . . .1470 78A	2 Maccabees
--
Unbound: Titles = české názvy knih

67	Tóbijáš	Tob
68	Júdit	Júd
69	Ester-Gr	Esg
70	Moudrost	Mdr
71	Sírachovec	Sír
72	Báruk	Bárwww.bible21.cz   Jak vidíte číslování a pořadí knih se liší.

Milovníkům etiky podnikání, živnostenského podnikání a mudrosloví, doporučuji k přečtení knihu Sírachovec, strany 1303-1384.
Anglicky nebo latinsky to je kniha 71A.

Překlad Deuterokanonických knih: PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.
Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená
plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou
„Bible21“ nebo „B21“.Trochu statistiky k Unbound:   Zdrojový text jsem nejprve zbavil číslic, vyextrahoval jsem slova.

Latinská nova Vulgata

Total No. of Word Types: 52101
Total No. of Word Tokens: 631122

World English Bible

Total No. of Word Types: 14225
Total No. of Word Tokens: 803323
Slovo, které se vyskytuje pouze jednou: 4555

Angličtina obsahuje členy u podstatných jmen a předložky, pro napsani 800 tisíc slov stačilo 14 tisíc slov a jejich tvarů. Latina používá koncovky, pro napsani 630 tisíc slov potřebovala 52 tisíc slov a jejich tvarů.

Tyto texty je možno číst programem od Vladimira Rybanta The Unbound Bible Tools 0.11.
Přeji příjemou zábavu a poučení. Rozpory mezi slovy a činy se netrapte.Příklad výsledků z databáze  

Příklad výsledků z databáze (Nový zákon)
Acts 8:34 a následující

Čtu latinský text a vím o čem se píše.
Latin: Nova Vulgata
Respondens autem eunuchus Philippo dixit:

(https://cs.wiktionary.org/wiki/eunuch
vykastrovaný muž, kastrát, kleštěnec)

Když čtu o komorníkovi nebo dvořanovi nechápu, proč jsou tito pánové rádi, že i oni mohli být pokřtěni.
Acts 8:34
=========
Czech BKR
A odpovídaje komorník Filipovi, dí: Prosím tebe, o kom toto mluví prorok? Sám-li o sobě, čili o někom jiném?

Czech CEP
Dvořan se obrátil k Filipovi: "Vylož mi, prosím, o kom to prorok mluví - sám o sobě, či o někom jiném?"

Czech KMS
Eunuch Filipovi řekl: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, či o někom jiném?"

Czech NKB
Komorník tedy řekl Filipovi: "Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě nebo o někom jiném?"

King James Version
And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? of himself, or of some other man?

Latin: Nova Vulgata
Respondens autem eunuchus Philippo dixit: “ Obsecro te, de quo propheta dicit hoc? De se an de alio aliquo? ”.

Latin: Vulgata Clementina
Respondens autem eunuchus Philippo, dixit : Obsecro te, de quo propheta dicit hoc ? de se, an de alio aliquo ?

The Sacred Bible
Then the eunuch responded to Philip, saying: "I beg you, about whom is the prophet saying this? About himself, or about someone else?"

Updated King James Version
And the eunuch answered Philip, and said, I pray you, of whom speaks the prophet this? of himself, or of some other man?
  

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 31.01.2016