First/první Previous/předcházející Home Condak.net s.r.o.

QTranslate pro Windows
 06  QTranslate 5.5.1
QTranslate 5.5.1   Tato verze umožňuje přístup k 8 webovým překladačům, z toho 5 pro překlad z EN do CS.Kvalita překladu   závisí nejen na tématu zdrojového textu, ale i na použitých znacích. Například zástupné symboly zamezí načtení zdrojového textu. Závadou jsou mezery přidané do zástupných symbolů, malá písmena nahrazená velkými písmeny, apod.

EN

QT 5.5 Google

QT 5.5 Microsoft

QT 5.5 SDL

QT 5.5 Baidu

1a. Re: Where to get list of WF TM special characters?

1a. Re: Kde se seznam WF TM speciálních znaků získáte?

1a. Re: kde sehnat Seznam speciálních znaků, WF TM?

1a. Re: Kde získat seznam WF TM speciální znaky?

1a. re: kde sehnat seznam wf tm speciální znaky?

Dear Samuel,

Vážení Samuel,

Milý Samuel,

Vážení Samuel,

drahá samuel,

in manual dated March 11, 2015 are two articles:

v příručce ze dne 11.03.2015 jsou dva články:

v ručním ze dne 11 března 2015 jsou dva články:

v ručním ze dne 11. března 2015 jsou dva články:

v příručce ze dne 11. března 2015 jsou dva články:

Placeholders

Zástupné symboly

Zástupné symboly

zástupných znaků

náhradou

Tags in a WFC TM

Štítky v WFC TM

Značky v WFC TM

štítků v WFC TM

známky v zpz tm

Placeholders

Zástupné symboly

Zástupné symboly

zástupných znaků

náhradou

Placeholders are used to encapsulate a few special characters, or tags.

Zástupné symboly jsou používány k zapouzdření několik speciálních znaků, nebo tagy.

Zástupné symboly se používají k zapouzdření několik speciální znaky nebo značky.

zástupných znaků se používají k je tvořen několika speciálních znaků nebo značky.

náhradou jsou použity pro nás pár zvláštních znaků, nebo známky.

A WFC placeholder always has the following format: &tX; where X can take various values: &t=; &tA; &t1; &t#;, etc.

WFC zástupný symbol má vždy následující formát:-TX; kde X může mít různé hodnoty: & t =; & TA; & t1; & t # ;, atd.

Zástupný symbol WFC má vždy následující formát: &tX; kde X může mít různé hodnoty: &t=; &tA; &t1; &t#;, atd.

A WFC záslepku vždy má následující formát: &tX; kde X mohou mít různé hodnoty: &t=; &tA; &t1; &t č.; atd.

jako náhražka zpz vždy následující formát: & tx, kde x může mít různé hodnoty: & t =; a ta; & t1; & t #; atd.

&t1; a placeholder for a Word graphic;

& t1; zástupný symbol pro grafiku Word;

&t1; a zástupný symbol pro grafiku, slovo;

&t1; záslepku slotu pro grafické aplikace Word;

a t1; odrazovka pro slovo grafické;

&t2; a placeholder for a Word footnote/endnote; &t9; a tabulator mark; &t#; a manual line feed; &tA; &tB; &tC; ... &t¥; constitute 100 placeholders for tags; &t=<some tag="here">; records an "unknown" tag.

& t2; zástupný symbol pro Word poznámky pod čarou / poznámky pod čarou; & T9; tabelátorem značka; & # t; ruční line feed; & TA; a tuberkulózu; & tC; ... & T ¥; představovat 100 zástupné symboly pro komentáře; & t = <nějaký tag = "zde">; zaznamenává "neznámého" tag.

&t2; a zástupný symbol pro aplikaci Word poznámky pod čarou/vysvětlivky; &t9; znak tabulátoru; &t#; ruční line feed; &tA; &tB; &tC;... &t¥; představují 100stupné symboly značek; & t = <some tag="here">; eviduje značku "neznámý".

&t2; a záslepku slotu pro slovo poznámka pod čarou/poznámka; &t9; a tabelační značky; &t č.; ruční posun o řádek; &tA; &tB; &tC; ... &t ą; tvoří 100 zástupné znaky pro tagy; &t=<některé tag="zde">; zaznamenává "neznámý" tag.

a t2; odrazovka pro slovo / poznámka pod čarou; & t9, tabulator mark; & t #; ruční lince krmiva; a ta; & tbc; &.;...& t ¥; představují 100 náhradou za známky; & t = < nějaký tag = >; "tady" záznamy "neznámé" značka.

Unknown tags are found only in a target segment, but not in the matching source segment.

Neznámé značky jsou nalezeny pouze v cílovém segmentu, ale ne v odpovídající zdrojovém segmentu.

Neznámé značky se nacházejí pouze v cílovém segmentu, ale nikoli v odpovídající zdroj segmentu.

Neznámý tagy jsou nalezeny pouze v cílovém segmentu, ale ne v odpovídající zdroj segmentu.

neznámé značky se vyskytují jen na cíl segmentu, ale ne ve stejné zdroje segmentu.

Colons in the tag are escaped with a backward slash \.

Dvojtečky v tagu jsou unikl s zpětné lomítko \.

Dvojtečky ve značce jsou uvozena zpětným lomítkem \.

Oddělte středníkem v tag jsou utekl s dozadu lomítko \.

sloupy na značku jsou utekl s zpětné lomítko \.

Note to engineers

Poznámka pro inženýry

Poznámka pro techniky

Poznámka inženýři

poznámka pro inženýry

The ampersand (and quotes, < and > characters) is not considered an escaping character.

Ampersand (a citace, <a> znaky) se nepovažuje za únik charakter.

Ampersand (a citáty, < a video znaky) není považováno za znak útěku.

ampersand (a nabídky < a > znaky) se nepovažuje za unikající charakter.

ten ampersand (a citáty, < a > znaky) není považováno za útěk charakter.

The ampersand is not escaped.

Ampersand není unikl.

Nejsou uvozeny ampersand.

Na ampersand je neunikla.

ampersand, který není utekl.

The WFC TM format is not a member of the SGML/HTML/XML family.

Formát WFC TM není členem SGML / HTML / XML rodiny.

Formát MS TM není členem rodiny SGML/HTML/XML.

Na WFC TM formát není členem SGML/HTML/XML rodinu.

zpz tm formátu není členem sgml / xml, html / rodinu.

Limitation: A WFC TM would create a slightly fuzzy match with text containing the &tX; placeholder, as in this very paragraph.

Omezení: od A MS TM by vytvořilo mírně rozmazaný zápas s textem obsahujícím & TX; zástupný symbol, jak právě v tomto odstavci.

Omezení: WFC TM by vytvořila poněkud fuzzy shoda s textem obsahující &tX; zástupný symbol, jako právě tento odstavec.

Omezení: WFC TM by vytvořilo mírně neostrý shodovat s textem obsahující &tX; záslepku, stejně jako v této velmi odstavce.

omezení: zpz tm vytvoří mírně zmatený zápas s text obsahující & tx; následovník, jako právě v tomto odstavci.

That is a limitation - an extremely minor one - that has not happened yet in almost two decades.

To je omezení - velmi nepatrný - to ještě nestalo téměř dvě desetiletí.

To je omezení - drobné jedno - že se nestalo dosud v téměř dvě desetiletí.

To je omezení - extrémně drobné jeden - že to se dosud nestalo téměř dvě desetiletí.

to je omezení - velmi malý - to se ještě nestalo, v téměř dvě desetiletí.

Tags in a WFC TM

Štítky v WFC TM

Značky MS

Tagy v WFC TM

známky v zpz tm

When dealing with so-called tagged documents, a WFC TM records placeholders for tags.

Při jednání s takzvanými označených dokladů, WFC TM zaznamenává vyhrazená místa pro tagy.

 

při řešení tzv. označené dokumenty, WFC TM záznamy zástupné znaky pro značky.

když jednáte s tzv. označení dokumentů, zpz tm záznamy náhradou za známky.

Those placeholders have a &tX; format, where X is the order of appearance of tags in the source segment.

Tyto zástupné symboly mají A & TX; formát, kde X je pořadí výskytu značek ve zdrojovém segmentu.

 

Tyto zástupné symboly mají &tX; formát, kde X je pořadí výskytu tagy ve zdrojovém segmentu.

ty si měl & tx; formát, kde x je řád vzhled značky v segmentu zdroj.

The X order is noted A (ANSI decimal 65), B, C, etc., up to ANSI decimal code 165.

X Objednávka je uvedeno A (ANSI desítkové 65), B, C, atd., Až do ANSI desetinné kód 165.

 

X objednávka je zaznamenal (ANSI desetinné 65 B, C atd. až ANSI desetinné součásti 165.

x je zaznamenal (ansi desetinné číslo 65), b, c, atd. do ansi desetinná kód 165.

Thus, there can be no more than 100 tags in a WFC segment.

Tak, tam může být více než 100 značek v segmentu WFC.

 

Proto nemůže být více než 100 Tagy v WFC segmentu.

proto nemůže být více než 100 značky v segmentu zpz.

For example, the following tagged source segment:

Například, následující označené zdrojovém segmentu:

 

Například následující zdroje označené segmentu:

například následující označen zdroj segmentu:

<FONT FACE="Helvetica">This is some text.</FONT>

<FONT face = "Helvetica"> Toto je nějaký text. </ FONT>

 

<FONT FACE="Helvetica">Toto je nějaký text.</FONT>

< font obličej = "helvetica" > je to nějaký text. < / font >

would appear, in a WFC TM as:

se zdá, v WFC TM jako:

 

jeví v WFC TM:

zřejmě v zpz tm:

&tA;This is some text.&tB;

a TA; Toto je nějaký text a TB.;

 

&tA;je nějaký text.&tB;

a ta; je to nějaký text. & tb.

At translation time, when WFC pulls a TU from the TM and is about to propose the TU's target segment as a translation candidate, WFC uses a substitution algorithm to dress the proposed target segment with the full "real" tags, taken from the document's (not the TM's) source segment, using a triangulation method:

V překladu době, kdy WFC táhne TU z TM a chystá se navrhnout cílového segmentu Tu jako překladu kandidáta, WFC používá substituční algoritmus, aby se oblékli navrhované cílový segment s plným "skutečných" značky, převzatý z dokumentu ( ne) zdrojovém segmentu na TM, a to pomocí metody triangulace:

 

na překlad, kdy WFC nasává tu od TM a navrhnout TU cílový segment jako překlad kandidáta, WFC používá algoritmus záměny se oblékat navrhova cíl segment s plnou "skutečné" tagy z dokumentu není (TM) segmentu zdroj pomocí triangulace metoda:

v překladu, kdy vytáhne tu z zpz zm a je třeba navrhnout tu cílového segmentu jako překlad kandidáta zpz používá substituční algoritmus, aby šaty navrhovaný cílový segment s plnou "skutečné" značky, z dokumentu (ne tm) zdroj segmentu pomocí triangulace metoda.:

Document's source segment <—> TM's source segment <—> TM's target segment

Zdrojovým segmentem dokumentu <-> zdrojovém segmentu společnosti TM <-> cílový segment společnosti TM

 

Dokument segmentu zdroj <-> TM zdrojové segment <-> TM target segmentu

dokument je zdroj segmentu < - > tm je zdroj segmentu < - > tm je cílový segment

The triangulation can be successful only if all target tags have a "parent" tag in the source segment.

Triangulace může být úspěšný jen tehdy, pokud všechny cílové značky mají "mateřského" tag ve zdrojovém segmentu.

 

triangulace může být úspěšná pouze tehdy, pokud všechny cílové tagy mají "mateřské" tag ve zdrojovém segmentu.

triangulace může být úspěšné pouze tehdy, pokud všechny cílové značky mají "mateřské" přidat zdroj segmentu.

This is because, at translation time, only the new source segment, and the target has to be worked out by the machine.

To je proto, že v době překladu, pouze nový zdroj segmentu, a cíl musí být zpracován strojem.

 

Je to z toho důvodu, že v době překladu pouze nový zdroj segmentu, a cíl byl vypracován stroje.

je to proto, že v překladu, pouze nový zdroj segmentu, a cíl má být pracoval u stroje.

In other words, it's not a problem if the TM's source segment contains tags that do not appear in the TM's target segment.

Jinými slovy, to není problém, pokud zdroj segmentu na TM obsahuje značky, které se neobjevují v cílovém segmentu TS.

 

Jinými slovy, to není problém, pokud TM zdrojové segment obsahuje značky, které nejsou uvedeny v TM cílový segment.

jinými slovy, není to problém, pokud tm je zdroj segmentu obsahuje značky, které nejsou uvedeny v tm je cílový segment.

The reverse is a problem, however.

Rub je problém, nicméně.

 

Opak je však problém.

naopak je problém, nicméně.

If the TM's target segment has tags that do not appear in the TM's source segment (orphaned tags), WFC records the full syntax of these orphaned tags at TU creation time, so that they can be restored properly at translation time, when the target segment must be proposed with the correct format.

Pokud cílový segment, že TM se má značky, které se neobjevují ve zdrojovém segmentu TS (osamocené tagy), MS zaznamenává plné syntaxi těchto osiřelých značek na TU času vytvoření, tak, aby mohly být správně obnoveny v době překladu, když cílový segment, musí být navrženy s správném formátu.

 

Pokud TM cílový segment obsahuje značky, které nejsou uvedeny v TM zdrojové segment (osiřelých tagy), WFC záznamy plné syntaxi těchto osiřelých značky na tu čas vytvoření, aby mohly být obnoveny na překlad čas, když cílový segment musí být navržena s správný formát.

pokud tm je cíl segmentu značky, které nejsou uvedeny v tm je zdroj segmentu (osiřelé značek), záznamy plnou syntaxi těchto zpz z visačky na ty stvoření, aby mohly být obnoveny pořádně na překlad, když cíl segmentu musí být navržena s správný formát.

If we have, at TU creation time:

Máme-li, na TU času vytvoření:

 

Pokud budeme mít na tu čas vytvoření:

pokud máme na ty stvoření.

In source segment: <FONT FACE="Arial">This is some text: In target segment: <FONT FACE="Arial">Voici du texte&nbsp;:

Ve zdrojovém segmentu: <FONT face = "Arial"> Toto je nějaký text: V cílovém segmentu: <FONT face = "Arial"> Voici du texte & nbsp ;:

 

Ve zdrojovém segmentu: <FONT FACE="Arial">Toto je nějaký text: v cílovém segmentu: <FONT FACE="Arial">Voici du texte :

zdroj: < font v segmentu obličej = "leteckých" > je to nějaký text: v segmentu: < font tvář cíl = "leteckých" > zde je již texte & nbsp;:

then the target segment would be recorded in the TM as:

pak cílový segment by být zaznamenány v PP jako:

 

pak cílové segment budou zaznamenány v TM:

pak cíl segment by bylo zaznamenáno v tm:

&tA;Voici du texte&t=&nbsp\;;:

a TA; Voici du texte & t = & nbsp \ ;;:

 

&tA;Voici du texte&t=&nbsp\;:

a ta; zde je již texte & t = & nbsp \ ":

where &t= opens the original tag syntax (&nbsp; in our example) and; (colon) closes the sequence.

kde a t = otevře původní tag syntaxe (& nbsp; v našem případě) a; (karcinom tlustého střeva) se uzavře sekvenci.

 

kde &t= otevře původní tag syntax ( v našem příkladu); colon) uzavře sekvenci.

kde & t = otevírá původní značku syntax (& nbsp; v našem příkladu); a (tlustého střeva) uzavírá sekvenci.

Other examples of segments:

Další příklady segmentů:

 

Další příklady úseků:

příklady ostatních segmentů:

In source segment: <FT>This is some text<AR> here<FT>.

Ve zdrojovém segmentu: <FT> Toto je nějaký text <AR> zde <FT>.

 

Ve zdrojovém segmentu: <FT>Toto je nějaký text<AR> zde<FT>.

zdroj: < ft v segmentu - to je text < > zde < ft - >.

In target segment: <AR>Voici du texte<FT> ici.

V cílovém segmentu: <AR> Voici du texte <FT> ICI.

 

V cílovém segmentu: <AR>Voici du texte<FT> ici.

v cíli segmentu: < ar > zde je du texte < ft / ici.

In TM TU source: &tA;This is some text&tB; here&tA;.

V TM TU zdroj: & TA; Toto je nějaký text a tuberkulózu; tady & tA ;.

 

V TM TU zdroj: &tA;je nějaký text&tB; zde&tA;

v servisu tu zdroj: a ta; je to nějaký text a tbc; tady & pa;.

In TM TU target: &tB;Voici du texte&tA; ici.

V TM TU cíl: a tuberkulózu; Voici du texte-TA; ici.

 

V TM TU cíl: &tB;Voici du texte&tA; ici.

v servisu tu cíl: & tbc; zde je již texte & pa; ici.

In source segment: <FT>This is some text<AR> here.

Ve zdrojovém segmentu: <FT> Toto je nějaký text <AR> zde.

 

Ve zdrojovém segmentu: <FT>Toto je nějaký text<AR> zde.

zdroj: < ft v segmentu - to je text < - > zde.

In target segment: <AR>Voici du<AR> texte<X;X> ici<FT>.

V cílovém segmentu: <AR> Voici du <AR> texte <X; X> zde <FT>.

 

V cílovém segmentu: <AR>Voici du<AR> texte<X,X><ici FT>.

v cíli segmentu: < ar > představujeme du < ar > texte < x, x > > < ft ici.

In TM TU source: &tA;This is some text&tB; here.

V TM TU zdroj: & TA; Toto je nějaký text a tuberkulózu; sem.

 

V TM TU zdroj: &tA;je nějaký text&tB; zde.

v servisu tu zdroj: a ta; je to nějaký text a tbc, tady.

In TM TU target: &tB;Voici du&tB; texte&t=<X\;X>; ici&tA;.

V TM TU cíl: a tuberkulózu; Voici du-tuberkulózu; texte & t = <X \ X>; ici & tA ;.

 

V TM TU cíl: &tB;Voici du&tB; texte&t=<X\;X>; ici&tA;

v servisu tu cíl: & tbc; zde je du & tbc; texte & t = < x \; x >; př & pa;.

In most translation memory systems, TMs are overloaded with tags that do not belong there.

Ve většině překlad pamětí, TMS jsou přetížené s tagy, které tam nepatří.

 

Ve většině překladové paměti, TMs překypují štítky, které nepatří.

většina překladatelských systémů paměti, tms jsou přetížená štítky, které nepatří.

A TM takes significance when its content is put to (re-) use, meaning, when its past translations are leveraged for a new transation project.

TM má význam, když je její obsah dán k (znovu) využít, význam, když její minulé překlady jsou spekulativní pro nový transakčního projektu.

 

TM bere význam jeho obsah se (pře-) použití, význam při své minulosti překlady se pákový efekt pro novou transation projektu.

o tm má význam, když je jejich obsah na (re), znamená to, že když jeho minulosti jsou překlady spekulační pro nový transation projektu.

Re-using TM content is only done in the presence of a new document to be translated.

Re-s použitím obsah TM se provádí pouze v přítomnosti nového dokumentu má být přeložen.

 

Opětovné použití TM obsah je provedeno pouze v přítomnosti nový dokument přeložit.

opětovné použití tm obsah je pouze v přítomnosti nový dokument byl přeložen.

In other words, at use time, the software operates a triangulation between a new document's new source segment which contains the new formatting, and an existing TM source/target pair which contains formatting placeholders.

Jinými slovy, při použití okamžiku, software provozuje triangulace mezi novými zdrojovém segmentu nového dokumentu, který obsahuje nové formátování a existující zdroj TM / cílové dvojici, která obsahuje formátování zástupné symboly.

 

Jinými slovy, doba použití software provozuje triangulace mezi nový dokument o nový zdroj segment obsahuje nové formátování a existující TM zdroj/cílové pár, který obsahuje formátování zástupných znaků.

jinými slovy, na použití, software používá triangulaci mezi nový dokument je nový zdroj segmentu, který obsahuje nový formát, a stávající tm zdroj / cíl dvojice, která obsahuje formátování náhradou.

Cheers,

Na zdraví,

 

Třikrát sláva,

na zdraví,

Milan

Milán

 

Milan

milan

Source:

Zdroj:

 

zdroj:

zdroj:

https://www.wordfast.net/zip/wf_en6.zip

https://www.wordfast.net/zip/wf_en6.zip

 

https://www.wordfast.net/zip/wf_en6.zip

https://www.wordfast.net/zip/wf_en6.zip

Documentation:

Dokumentace:

 

dokumentace:

dokumentace:

Wordfast's full technical reference manual, version 6 (English, rev. 19 Aug 2011)

Full referenční příručka technický Wordfastu, verze 6 (anglicky, rev. 19.srpna 2011)

 

Wordfast plná technická referenční příručka, verze 6 (Angličtina, rev. 19 Aug 2011)

wordfast je plná technických referenční příručka, verze 6 (anglicky, rev.dne 19. srpna 2011)


First/první Previous/předcházející Články / Articles Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 04.09.2015