First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

QTranslate pro Windows
 05  QTranslate 5.2.0 - Microsoft
Google Translate   v září 2015 v QTranslate 5.2.0 nefungoval. Aktualizované verze konkurenčních programů Balabolka a FreeTranslator fungovaly.
  • Balabolka mění zástupné symboly na znaky Unicode a přidává mezery
  • FreeTranslator přeskakuje některé věty (segmenty)Microsoft   nenačte zdrojový text, který nasleduje po zástupném symbolu, který se mu nelíbíBabylon   nenačte celý zdrojový text, hodně znaků mu vadí (načte málo textu)

EN

Balabolka - Google

Free Translator 35 - Google

QT 5.2 - Microsoft

1a. Re: Where to get list of WF TM special characters?

1a. Re: Kde se seznam WF TM speciálních znaků získáte?

1A . Re : Kde se seznam WF TM speciálních znaků získáte ?

1a. Re: kde sehnat Seznam speciálních znaků, WF TM?

Dear Samuel,

Vážení Samuel,

Vážení Samuel ,

Milý Samuel,

in manual dated March 11, 2015 are two articles:

v příručce ze dne 11.03.2015 jsou dva články:

 

v ručním ze dne 11 března 2015 jsou dva články:

Placeholders

Zástupné symboly

zástupné symboly

Zástupné symboly

Tags in a WFC TM

Štítky v WFC TM

Štítky v WFC TM

Značky v WFC TM

Placeholders

Zástupné symboly

zástupné symboly

Zástupné symboly

Placeholders are used to encapsulate a few special characters, or tags.

Zástupné symboly jsou používány k zapouzdření několik speciálních znaků, nebo tagy.

Zástupné symboly jsou používány k zapouzdření několik zvláštních znaky , nebo značky .

Zástupné symboly se používají k zapouzdření několik speciální znaky nebo značky.

A WFC placeholder always has the following format: &tX; where X can take various values: &t=; &tA; &t1; &t#;, etc.

WFC zástupný symbol má vždy následující formát:-TX; kde X může mít různé hodnoty: u0026 t =; u0026 TA; u0026 t1; u0026 t # ;, atd.

WFC zástupný symbol má vždy následující formát: - TX ; kde X může mít různé hodnoty : & t = ; & TA; & t1 ; & t # ;, atd.

Zástupný symbol WFC má vždy následující formát: &tX; kde X může mít různé hodnoty: &t=; &tA; &t1; &t#;, atd.

&t1; a placeholder for a Word graphic;

u0026 t1; zástupný symbol pro grafiku Word;

& t1 ; zástupný symbol pro grafiku Word ;

&t1; a zástupný symbol pro grafiku, slovo;

&t2; a placeholder for a Word footnote/endnote; &t9; a tabulator mark; &t#; a manual line feed; &tA; &tB; &tC; ... &t¥; constitute 100 placeholders for tags; &t=<some tag="here">; records an "unknown" tag.

u0026 t2; zástupný symbol pro Word poznámky pod čarou / poznámky pod čarou; u0026 T9; tabelátorem značka; u0026 # t; ruční line feed; u0026 TA; a tuberkulózu; u0026 tC;... u0026 T ¥; představovat 100 zástupné symboly pro komentáře; u0026 t = u003cnějaký tag = "zde"u003e; zaznamenává "neznámého" tag.

& t2 ; zástupný symbol pro Word poznámky pod čarou / poznámky pod čarou ; & T9 ; tabulator značka ; & # t ; ruční line feed ; & TA; a tuberkulózu; & tC ; ... a t ¥ ; představovat 100 zástupné symboly pro komentáře ; & t = < některé zaznamenává "neznámého " tag .

&t2; a zástupný symbol pro aplikaci Word poznámky pod čarou/vysvětlivky; &t9; znak tabulátoru; &t#; ruční line feed; &tA; &tB; &tC;... &t¥; představují 100 zástupné symboly značek; & t = <some tag="here">; eviduje značku "neznámý".

Unknown tags are found only in a target segment, but not in the matching source segment.

Neznámé značky jsou nalezeny pouze v cílovém segmentu, ale ne v odpovídající zdrojovém segmentu.

Neznámé značky jsou nalézt pouze v cílové segmentu , ale ne v párování zdroj segmentu .

Neznámé značky se nacházejí pouze v cílovém segmentu, ale nikoli v odpovídající zdroj segmentu.

Colons in the tag are escaped with a backward slash \.

Dvojtečky v tagu jsou unikl s zpětné lomítko \.

Dvojtečky v tagu jsou unikl s zpětným lomítkem \ .

Dvojtečky ve značce jsou uvozena zpětným lomítkem \.

Note to engineers

Poznámka pro inženýry

Poznámka pro inženýry

Poznámka pro techniky

The ampersand (and quotes, < and > characters) is not considered an escaping character.

Ampersand (a citace, u003cau003e znaky) se nepovažuje za únik charakter.

Ampersand ( a citace , < a > znaků) není považován za unikající charakter .

Ampersand (a citáty, < a video znaky) není považováno za znak útěku.

The ampersand is not escaped.

Ampersand není unikl.

Ampersand není unikl.

Nejsou uvozeny ampersand.

The WFC TM format is not a member of the SGML/HTML/XML family.

Formát WFC TM není členem SGML / HTML / XML rodiny.

Formát WFC TM není členem SGML / HTML / XML rodina.

Formát MS TM není členem rodiny SGML/HTML/XML.

Limitation: A WFC TM would create a slightly fuzzy match with text containing the &tX; placeholder, as in this very paragraph.

Omezení: od A MS TM by vytvořilo mírně rozmazaný zápas s textem obsahujícím u0026 TX; zástupný symbol, jak právě v tomto odstavci.

Omezení : od A MS TM by vytvořila mírně rozmazaný zápas zástupný symbol , jak je v tomto velmi bod .

Omezení: WFC TM by vytvořila poněkud fuzzy shoda s textem obsahující &tX; zástupný znak, jak je v tomto velmi

That is a limitation - an extremely minor one - that has not happened yet in almost two decades.

To je omezení - velmi nepatrný - to ještě nestalo téměř dvě desetiletí.

To je omezení - extrémně méně významnou - že se ještě nestalo téměř dvě desetiletí.

 

Tags in a WFC TM

Štítky v WFC TM

Štítky v WFC TM

 

When dealing with so-called tagged documents, a WFC TM records placeholders for tags.

Při jednání s takzvanými označených dokladů, WFC TM zaznamenává vyhrazená místa pro tagy.

Při jednání s takzvanými označených dokladů, MS TM zaznamenává zástupné symboly pro tagy .

 

Those placeholders have a &tX; format, where X is the order of appearance of tags in the source segment.

Tyto zástupné symboly mají A u0026 TX; formát, kde X je pořadí výskytu značek ve zdrojovém segmentu.

Tyto zástupné symboly mají & tX ; formát , kde X je pořadí výskytu značek v zdroj segmentu .

 

The X order is noted A (ANSI decimal 65), B, C, etc., up to ANSI decimal code 165.

X Objednávka je uvedeno A (ANSI desítkové 65), B, C, atd., Až do ANSI desetinné kód 165.

X Objednávka je uvedeno A ( ANSI desetinné místo 65 ) , B , C , atd. , Až do ANSI desetinné kód 165.

 

Thus, there can be no more than 100 tags in a WFC segment.

Tak, tam může být více než 100 značek v segmentu WFC.

Proto existuje značky v segmentu WFC .

 

For example, the following tagged source segment:

Například, následující označené zdrojovém segmentu:

Například , následující označené zdrojovém segmentu :

 

<FONT FACE="Helvetica">This is some text.</FONT>

u003cFONT face = "Helvetica"u003e Toto je nějaký text. u003c/ FONTu003e

< FONT face = " Helvetica " > Toto je nějaký text . < / FONT >

 

would appear, in a WFC TM as:

se zdá, v WFC TM jako:

se zdá , v WFC TM jako :

 

&tA;This is some text.&tB;

a TA; Toto je nějaký text a TB.;

a TA; Toto je nějaký text a TB. ;

 

At translation time, when WFC pulls a TU from the TM and is about to propose the TU's target segment as a translation candidate, WFC uses a substitution algorithm to dress the proposed target segment with the full "real" tags, taken from the document's (not the TM's) source segment, using a triangulation method:

V překladu době, kdy WFC táhne TU z TM a chystá se navrhnout cílového segmentu Tu jako překladu kandidáta, WFC používá substituční algoritmus, aby se oblékli navrhované cílový segment s plným "skutečných" značky, převzatý z dokumentu ( ne) zdrojovém segmentu na TM, a to pomocí metody triangulace:

V překladu době , kdy WFC táhne TU z TM a je o navrhnout cílového segmentu Tu jako překlad kandidát , WFC používá substituční algoritmus šaty navrhovaný cílový segment s plným "skutečné" značky , které bylo přijato zdroj segmentu , za použití Metoda triangulační :

 

Document's source segment <—> TM's source segment <—> TM's target segment

Zdrojovým segmentem dokumentu u003c-u003e zdrojovém segmentu společnosti TM u003c-u003e cílový segment společnosti TM

Zdrojovým segmentem dokumentu < - > zdrojovém segmentu společnosti TM < - > TS cílový segment

 

The triangulation can be successful only if all target tags have a "parent" tag in the source segment.

Triangulace může být úspěšný jen tehdy, pokud všechny cílové značky mají "mateřského" tag ve zdrojovém segmentu.

Triangulace může být úspěšné pouze tehdy, pokud jsou všechny cílové tagy mají " nadřazený " tag ve zdrojovém segmentu.

 

This is because, at translation time, only the new source segment, and the target has to be worked out by the machine.

To je proto, že v době překladu, pouze nový zdroj segmentu, a cíl musí být zpracován strojem.

To je proto, že, cíl musí být zpracován strojem .

 

In other words, it's not a problem if the TM's source segment contains tags that do not appear in the TM's target segment.

Jinými slovy, to není problém, pokud zdroj segmentu na TM obsahuje značky, které se neobjevují v cílovém segmentu TS.

 

 

The reverse is a problem, however.

Rub je problém, nicméně.

Jinak řečeno, Rubová je problém , nicméně.

 

If the TM's target segment has tags that do not appear in the TM's source segment (orphaned tags), WFC records the full syntax of these orphaned tags at TU creation time, so that they can be restored properly at translation time, when the target segment must be proposed with the correct format.

Pokud cílový segment, že TM se má značky, které se neobjevují ve zdrojovém segmentu TS (osamocené tagy), MS zaznamenává plné syntaxi těchto osiřelých značek na TU času vytvoření, tak, aby mohly být správně obnoveny v době překladu, když cílový segment, musí být navrženy s správném formátu.

Pokud cílový segment , že TM se má tagy které nejsou uvedeny ve zdrojovém segmentu TS ( osiřelý tagy ) , MS zaznamenává plné syntaxi těchto osiřelých značek na TU vytvoření čas , tak, aby mohly být správně obnoveny na překlad čas , kdy musí být navrženo cílový segment s správném formátu.

 

If we have, at TU creation time:

Máme-li, na TU času vytvoření:

Máme-li , na TU času vytvoření :

 

In source segment: <FONT FACE="Arial">This is some text: In target segment: <FONT FACE="Arial">Voici du texte&nbsp;:

Ve zdrojovém segmentu: u003cFONT face = "Arial"u003e Toto je nějaký text: V cílovém segmentu: u003cFONT face = "Arial"u003e Voici du texte u0026 nbsp ;:

Ve zdrojovém segmentu : < FONT face = " Arial " > Toto je nějaký text : V pak cílový segment by být zaznamenány v PP jako :

 

then the target segment would be recorded in the TM as:

pak cílový segment by být zaznamenány v PP jako:

 

 

&tA;Voici du texte&t=&nbsp\;;:

a TA; Voici du texte u0026 t = u0026 nbsp \ ;;:

a TA; Voici du texte & t = & nbsp \ ;; :

 

where &t= opens the original tag syntax (&nbsp; in our example) and; (colon) closes the sequence.

kde a t = otevře původní tag syntaxe (u0026 nbsp; v našem případě) a; (karcinom tlustého střeva) se uzavře sekvenci.

kde a t = otevře původní tag syntaxe ( & nbsp; v Our příklad) a ; (karcinom tlustého střeva ) se uzavře sekvenci .

 

Other examples of segments:

Další příklady segmentů:

Další příklady segmentů:

 

In source segment: <FT>This is some text<AR> here<FT>.

Ve zdrojovém segmentu: u003cFTu003e Toto je nějaký text u003cARu003e zde u003cFTu003e.

Ve zdrojovém segmentu : < FT > Toto je nějaký text < AR > zde < FT > .

 

In target segment: <AR>Voici du texte<FT> ici.

V cílovém segmentu: u003cARu003e Voici du texte u003cFTu003e ICI.

v cílový segment : < AR > Voici du texte < FT > zde .

 

In TM TU source: &tA;This is some text&tB; here&tA;.

V TM TU zdroj: u0026 TA; Toto je nějaký text a tuberkulózu; tady u0026 tA ;.

V TM TU zdroj : a TA; Toto je nějaký text a tuberkulózu; tady & tA ;.

 

In TM TU target: &tB;Voici du texte&tA; ici.

V TM TU cíl: a tuberkulózu; Voici du texte-TA; ici.

V TM TU cíl : a tuberkulózu; Voici du texte - TA; ici .

 

In source segment: <FT>This is some text<AR> here.

Ve zdrojovém segmentu: u003cFTu003e Toto je nějaký text u003cARu003e zde.

 

 

In target segment: <AR>Voici du<AR> texte<X;X> ici<FT>.

V cílovém segmentu: u003cARu003e Voici du u003cARu003e texte u003cX; Xu003e zde u003cFTu003e.

Ve zdrojovém segmentu : < FT > Toto je nějaký text < AR > zde . v < AR > Voici du < AR > texte <X ; X> zde < FT > .

 

In TM TU source: &tA;This is some text&tB; here.

V TM TU zdroj: u0026 TA; Toto je nějaký text a tuberkulózu; sem.

v TM TU zdroj : & TA; Toto je nějaký text a tuberkulózu; sem.

 

In TM TU target: &tB;Voici du&tB; texte&t=<X\;X>; ici&tA;.

V TM TU cíl: a tuberkulózu; Voici du-tuberkulózu; texte u0026 t = u003cX \ Xu003e; ici u0026 tA ;.

V TM TU cíl : a tuberkulózu; Voici du - tuberkulózu; texte & t = <X \ X > ; ici & tA ;.

 

In most translation memory systems, TMs are overloaded with tags that do not belong there.

Ve většině překlad pamětí, TMS jsou přetížené s tagy, které tam nepatří.

Ve většině překlad pamětí , TMS jsou přetížené s značky, které tam nepatří .

 

A TM takes significance when its content is put to (re-) use, meaning, when its past translations are leveraged for a new transation project.

TM má význam, když je její obsah dán k (znovu) využít, význam, když její minulé překlady jsou spekulativní pro nový transakčního projektu.

TM má význam, když jeho obsah je kladen na (znovu) využít , význam , když jeho minulosti překlady jsou zadlužuje pro nový transakčního projektu.

 

Re-using TM content is only done in the presence of a new document to be translated.

Re-s použitím obsah TM se provádí pouze v přítomnosti nového dokumentu má být přeložen.

re -Použití obsah TM se provádí pouze za přítomnosti nového

 

In other words, at use time, the software operates a triangulation between a new document's new source segment which contains the new formatting, and an existing TM source/target pair which contains formatting placeholders.

Jinými slovy, při použití okamžiku, software provozuje triangulace mezi novými zdrojovém segmentu nového dokumentu, který obsahuje nové formátování a existující zdroj TM / cílové dvojici, která obsahuje formátování zástupné symboly.

Jinými slovy, při použití době, software provozuje triangulace mezi nový dokument je nový zdroj segmentu , který obsahuje nové formátování , a stávající zdroj TM / target pár , který obsahuje formátování zástupné symboly .

 

Cheers,

Na zdraví,

Na zdraví ,

 

Milan

Milán

Milán

 

Source:

Zdroj:

Zdroj:

 

https://www.wordfast.net/zip/wf_en6.zip

https://www.wordfast.net/zip/wf_en6.zip

https://www.wordfast.net/zip/wf_en6.zip

 

Documentation:

Dokumentace:

Dokumentace:

 

Wordfast's full technical reference manual, version 6 (English, rev. 19 Aug 2011)

Full referenční příručka technický Wordfastu, verze 6 (anglicky, rev. 19.srpna 2011)

Wordfastem prezenční Technický referenční manuál , verze 6 (Angličtina, rev . 19.srpna 2011 )

 


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 04.09.2015