First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Překlady Občanského zákoníku
 04  Segmentace v TM
Velikost segmentů   Rozlišení TM označením v názvu TM
 • odstavce = _par_
 • věty = _seg_
 • části vět = fráze = _sub_Počet překladových jednotek  
 • odstavce = _par_, nejmenší počet překladových jednotek
 • věty = _seg_, standardní počet překladových jednotek
 • části vět = fráze = _sub_, největší počet překladových jednotek, rozšířená terminologie • Hledání "dbát"   Na této stránce hledání ukazuje rozdílné výsledky v TM, které používají segmentaci.

  Na poslední stránce bude ukázána víceznačnost českého slova a výsledné oficiální překlady.
  Segmentace po větách

  V překladové jednotce je vždy po jedné větě.
   

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\auto\2012-89_seg_en_cs_TMX.tmx

  -- Náleží mu všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a vůbec dbát o splnění zůstavitelových pokynů.

  -- He has all the rights necessary for the fulfilment of his tasks, including the right to defend the validity of the testament and invoke incapacity of an heir or legatee in court, and generally ensure the fulfilment of the decedent’s instructions.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_seg_ru_cs_TMX.tmx

  -- Náleží mu všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a vůbec dbát o splnění zůstavitelových pokynů.

  -- Он обладает всеми правами, необходимыми для выполнения его задач, включая право защищать в суде, действительность завещания, возражать в связи с неспособностью наследника или отказополучателя, и вообще заботиться об исполнении инструкций завещателя.
  Segmentace po odstavcích

  V překladové jednotce je obvykle více vět.
   

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_par_fr_cs_TMX.tmx

  -- (1) Vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře. Náleží mu všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a vůbec dbát o splnění zůstavitelových pokynů.

  -- (1) L'exécuteur testamentaire doit veiller au bon accomplissement de la volonté du testamentaire avec diligence. Tous les droits nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui appartiennent, y compris les droits de défendre la validité du testament devant le tribunal, d'objecter l'inaptitude de l'héritier ou du légataire et généralement veiller à la satisfaction des instructions du testateur.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\auto\2012-89_par_en_cs_TMX.tmx

  -- (1) Vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře. Náleží mu všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a vůbec dbát o splnění zůstavitelových pokynů.

  -- (1) An executor of testament shall ensure the proper fulfilment of the last will of the decedent while exercising due managerial care. He has all the rights necessary for the fulfilment of his tasks, including the right to defend the validity of the testament and invoke incapacity of an heir or legatee in court, and generally ensure the fulfilment of the decedent’s instructions.
  Konkordanční hledání

  OmegaT nepoužívá samostné konkordanční hledání v TM.
   

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_seg_de_cs_TMX.tmx

  -- (1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

  -- (1) Zu den Pflichten des Betreuers gehört auch die Pflicht, mit dem Betreuten in einer geeigneten Weise und im erforderlichen Umfang regelmäßigen Kontakt zu halten, wahres Interesse an dem Betreuten zu zeigen, sowie auf seinen Gesundheitszustand zu achten und für die Erfüllung der Rechte des Betreuten zu sorgen und seine Interessen zu schützen.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\auto\2012-89_par_en_cs_TMX.tmx

  -- (1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

  -- (1) The duties of a guardian include maintaining contact with the ward in an appropriate manner and to the extent required, showing genuine interest in the ward, as well as taking care of his health condition, and ensuring the fulfilment of his rights and protection of his interests.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\auto\2012-89_seg_en_cs_TMX.tmx

  -- (1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

  -- (1) The duties of a guardian include maintaining contact with the ward in an appropriate manner and to the extent required, showing genuine interest in the ward, as well as taking care of his health condition, and ensuring the fulfilment of his rights and protection of his interests.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_par_fr_cs_TMX.tmx

  -- (1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

  -- (1) Il appartient aux devoirs du curateur de maintenir avec la personne sous curatelle un contact régulier de manière appropriée et dans la mesure nécessaire, de montrer un véritable intérêt la concernant ainsi que de prendre soin de sa santé et de veiller à l'accomplissement des droits de la personne sous curatelle et protéger ses intérêts.

  ---------

  Z:\FamilyDocuments\Milan\_Sony-06-17\OmT\cs-en_2012_089\tm\2012-89_seg_ru_cs_TMX.tmx

  -- (1) K povinnostem opatrovníka náleží udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy.

  -- (1) В обязанности попечителя входит поддерживать с подопечным регулярный контакт подходящим способом и в необходимом объеме, проявлять искренний интерес к подопечному, а также следить за его здоровьем и заботиться об исполнении прав и защите интересов подопечного.


  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 22.06.2015