First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

         Dvojjazyčné CC TMX s češtinou
 02  Konference LREC 1998-2020
Budoucí konference
je avizovaná na mnoha webech,
například na
Wiki for Calls for Papers
 

LREC 2022 : 14th Conference on Language Resources and Evaluation

http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=131317©ownerid=320Materiály z minuných minulých konferencí
jsou více soustředěny.
 

http://www.wikicfp.com/cfp/program?id=1978&f=Language
Kopie textu webové stránky   Strojový překlad do češtiny
www.lrec-conf.org/ www.lrec-conf.org/
LREC Conference Konference LREC
The International Conference on Language Resources and Evaluation is organised by ELRA biennially with the support of institutions and organisations involved in HLT. Mezinárodní konference o jazykových zdrojů a hodnocení pořádá společnost ELRA bienně s podporou institucí a organizací zapojených do HLT.
LREC Conferences bring together a large number of people working and interested in HLT. Konference LREC spojují velký počet lidí, kteří pracují a zajímají se o HLT.
LREC 1998 - LREC 2020 LREC 1998 - LREC 2020
LREC 2020 LREC 2020
The Twelfth edition of LREC will take place in Marseille (France) on May 11-16, 2020. Dvanáctého vydání LREC se bude konat v Marseille (Francie) 11.16. května 2020.
LREC 2018 LREC 2018
The Eleventh edition of LREC has taken place in Miyazaki (Japan) on May 7-12, 2018 and attracted 1100+ participants. Jedenácté vydání LREC proběhlo v Miyazaki (Japonsko) 7. - 12. května 2018 a přilákala 1100+ účastníků. 
LREC 2018 Proceedings Sborník LREC 2018
LREC 2016  LREC 2016
The Tenth edition of LREC was organized in Portorož (Slovenia) on May 23-28, 2016 and brought together 1200+ participants from all over the world. Desáté vydání LREC bylo uspořádáno v Portoroži (Slovinsko) 23. - 28. - 28. května 2016 a spojila 1200+ účastníků z celého světa.
LREC 2016 Proceedings Sborník LREC 2016
LREC 2014 LREC 2014
The Ninth edition of LREC was organized in Reykjavik (Iceland) on May 26-31, 2014 and brought together 1200+ participants from all over the world. Deváté vydání LREC bylo uspořádáno v Reykjavíku (Island) 26. - 31. května 2014 a spojil 1200+ účastníků z celého světa.
LREC 2014 Proceedings Sborník LREC 2014
LREC 2012 LREC 2012
The Eighth edition of LREC was organized in Istanbul (Turkey) on May 21-27, 2012 and brought together more than 1200 participants from all over the world.. Osmá ročník LREC byla organizována v Istanbulu (Turecko) 21. - 27. května 2012 a spojila více než 1200 účastníků z celého světa.
LREC 2012 Proceedings Sborník LREC 2012
LREC 2010 LREC 2010
The Seventh edition of LREC was organized in Valletta (Malta) on May 17-23, 2010. 1246 participants attended the Main conference, the pre- and post-conference workshops and tutorials. Sedmý ročník LREC bylo uspořádáno ve Vallettě (Maltě) 17. - 23. května 2010. 1246 účastníků se zúčastnilo hlavní konference, pracovní semináře před a po konferenci a konzultace.
LREC 2010 Proceedings Sborník LREC 2010
LREC 2008 LREC 2008
In 2008, in Marrakech (Morocco), more than 1100 participants coming from 57 countries attended the main conference, 25 workshops and 6 tutorials. 650 papers were presented though oral and poster sessions. V roce 2008, v Marrakech (Maroko), více než 1100 účastníků pocházejících z 57 zemí navštěvoval hlavní konferenci, 25 workshopů a 6 tutoriálů. Bylo prezentováno 650 příspěvků ačkoli orální a plakátové sezení.
LREC 2008 Proceedings Sborník LREC 2008
LREC 2006 LREC 2006
In 2006, in Genoa (Italy),around 800 participants attended the main conference sessions, some of the workshops and tutorials. 44 countries were represented, most participants coming from Europe . Over 600 participants registered to the pre- and post-conference workshops and tutorials. 540 papers were presented through the oral and poster sessions. 18 satellite workshops and 3 tutorials were organized. V roce 2006, v Janově (Itálie), kolem 800 účastníků se zúčastnilo hlavní konference, některé workshopy a tutoriály. Bylo zastoupeno 44 zemí, většina účastníků z Evropy. Více než 600 účastníků zapsaných na semináře a pošty konference a cvičení. Prostřednictvím perorálních a plakátových sezení bylo prezentováno 540 příspěvků. Bylo uspořádáno 18 satelitních workshopů a 3 tutoriály.
LREC 2006 Proceedings Sborník LREC 2006
LREC 2004 LREC 2004
In 2004, in Lisbon (Portugal), the number of participants increased significantly, from 730 to around 950. Simultaneously, the conference programme got even richer and more various, with over 500 oral and poster papers presented, and 18 satellite workshops. V roce 2004, v Lisabonu (Portugalsko), počet účastníků výrazně zvýšil, od 730 do roku 950. Současně, program konference dostal ještě bohatší a více různých, s více než 500 ústními a plakátovými papíry prezentovány a 18 satelitní pracoviště.
LREC 2004 Proceedings Sborník LREC 2004
LREC 2002 LREC 2002
In 2002, Las Palmas (Spain) welcomed our conference and during the 3 days of the main conference, 365 papers were presented, out of 460 papers submitted on the whole. As for the pre- and post-conference workshops, 18 were organised, which cover various areas of HLT. These figures show the growing interest of the community in the LREC event. The number of registered participants increased from about 600 to over 730. V roce 2002, Las Palmas (Španělsko) přivítal naši konferenci a během 3 dnů hlavní konference bylo prezentováno 365 příspěvků, z 460 příspěvků předložených na celku. Pokud jde o pracovní a post-konferenční workshopy, 18 byly organizovány, které pokrývají různé oblasti HLT. Tyto údaje ukazují rostoucí zájem Společenství v LREC události. Počet registrovaných účastníků se zvýšil z asi 600 do více než 730 let.
LREC 2002 Proceedings Sborník LREC 2002
LREC 2000 LREC 2000
In 2000, on May 30-June 2, the conference was held in Athens (Greece) and the number of papers submitted to this 2nd editionin of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2000) highlighted that LREC was becoming a major event in the overall area of HLT. 281 papers were presented in 30 sessions throughout the 3 days of the conference. In order to better plan for the delivery of the presentations, the programme committee placed 129 papers in oral sessions and 152 papers in poster sessions, taking into consideration the adequacy of the presentations to the oral versus poster communication mode. Selection criteria for oral and poster presentations were identical to those of the first LREC. V roce 2000, dne 30. června 2. června, konference se konala v Aténách (Řecko) a počet příspěvků předložených tomuto 2. editioninu jazykových zdrojů a hodnotící konference (LREC 2000) zdůraznil, že LRec se stala významnou událostí Celková plocha HLT. 281 referátů bylo prezentováno v 30 sezeních po dobu 3 dnů konference. S cílem lépe plánovat doručení prezentací, programový výbor umístil 129 příspěvků v ústních zasedáních a 152 příspěvků v období plakátů, s přihlédnutím k přiměřenosti prezentací na ústní komunikační režim plakátu. Kritéria výběru pro orální a plakátové prezentace byla totožná s těmi prvního LREC.
LREC 2000 Proceedings Sborník LREC 2000
LREC 1998 LREC 1998
The first Language Resources and Evaluation Conference (LREC) took place in Granada (Spain) on May 28-30 1998 and attracted more participants than the programme committee ever imagined: over 510 attendees from 325 organisations in 38 countries. The number of accepted papers (about 200) illustrated the large number of issues that were handled in the field. It also proved the significant need to communicate on work carried out world-wide on the topics that are central to the conference. První jazykové zdroje a hodnotící konference (LREC) se konala v Granadě (Španělsko) dne 28. - 30. května 1998 a přilákaly více účastníků, než programový výbor někdy představoval: více než 510 účastníků z 325 organizací ve 38 zemích. Počet přijatých papírů (cca 200) ilustroval velký počet problémů, které byly zpracovány v terénu. To také ukázalo, že významná potřeba komunikovat na práci prováděnou na celém světě na témata, která jsou ústřední pro konferenci.
ELRA Přeloženo pomocí překladače Google
Copyright 2000-2019 21. dubna 2021

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 21.04.2021