First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Webové překladače v DGT-OmegaT?
 01  Jak nastavit webové překladače v DGT-OmegaT?

DGT-OmegaT  
 • DGT (Generální ředitelství pro překlady) používá i nadále vlastní statistický překladač
 • DGT (Generální ředitelství pro překlady) nepoužívá mimoevropské webové překladače
 • uživatelé mimo DGT mohou požívat webové překladače, k dispocizi je doplněk
 • Michael má přístupové placené klíče k překladačům Microsoftu a Google
 • Já mám bezplaný přístupový klíč k přeladači Yandex
 • Ani já, ani Michael nejsme schopni bez pomoci nastavit přístup k webovým překladačům
 • Michael postupuje obdobně jako DGT: využije TMX, kterou vytvoří překladač
 • Já už dlouho používám ke strojovému překladu OmegaT • Diskuze na ProZ.com https://www.proz.com/forum/omegat_support/321707-dgt_omegat-page2.html

   

  DGT-OmegaT

  DGT-OmegaT

  In case anyone reading this knows, I can't figure out how to get machine translation engines working in DGT-OmegaT (3.1 or 3.2), specifically Google Translate and Microsoft Translator.

  V případě, že někdo, kdo to čte, ví, nemohu přijít na to, jak pracovat s motory pro překlad strojů v DGT-OmegaT (3.1 nebo 3.2), konkrétně Google Translate a Microsoft Translator.

  I have API keys for both of them, but can't figure out where to paste the codes as there is no 'OmegaT.l4J.ini' file in DGT-OmegaT, which various help sources online mention using to get MT working in OmegaT.

  Mám klíče API pro obě z nich, ale neumím zjistit, kam vložit kódy, protože v DGT-OmegaT neexistuje žádný soubor OmegaT.l4J.ini, o kterém se v různých zdrojích nápovědy on-line zmíní použití pro získání MT v OmegaT.

  Michael

  Michael

  PS: I have also email Thomas privately and will report back here in case he answers first

  PS: Také jsem poslal Thomasovi soukromou zprávu a v případě, že odpověděl nejdřív, bude o tom informovat

  PPS: I am currently using a temp workaround, using the local MT functionality of DGT-OmegaT.

  PPS: V současné době používám dočasné řešení s využitím místní MT funkce DGT-OmegaT.

  I quickly created a Google Translated TMX out of my current doc with CafeTran

  Rychle jsem vytvořil Google Translated TMX z mého stávajícího doc s CafeTran

  and placed in in a subfolder of my project called 'mt'. its content is showing up nicely now in my MT pane in DGT-OmegaT

  A umístil se do podsložky mého projektu s názvem "mt". jeho obsah se mi líbila nyní v mé tabulce MT v DGT-OmegaT


  V lednu 2019 jsem si stáhl časopis ToP

  PDF jsem zkonvertoval do DOCX

  Z DOCX jsem extrahoval anglický text
   

 • V DGT-OmegaT jsem snížil počet tagů: - wiped.docx
 • dodatečně jsem si všiml, že dva články jsou slovensky
 • extrahoval jsem slovenský text • Pohled na projekt v DGT-OmegaT    Jeden soubor v Editoru

  žádný přeložený segment

     DGT-OmegaT nenašla přístupový klíč

  k překladači Yandex

   


               

  First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

  Copyright Ing. Milan Čondák 18.02.2019