First/první Previous/předcházející Home IATE Condak.net s.r.o.

      IATE - EN-PT update 2018-08
 08  Archivní Eurovoc, pár EN-CS
Eurovoc

nové jazyky

  • MK - makedonština
  • SQ - albánština
  • SR - srbština
  Eurovoc má webové stránky eurovoc.europa.eu/. Terminologie se aktualizuje a rozšiřuje.

Počet států EU a úředních jazyků EU se zvětšuje.
JEX

software z roku 2012
 

je produkt JRC, JRC je zkratka Joint Research Centre

5354 Joint Research Centre společné výzkumné střediskoJEX zdroje

každý jazyk má vlastní soubory

en - angličtina cs - čeština


čeština má větší soubor dict a velmi malý stopwords
 Aktualizace dat   se provádí prostřednictvím stránek Eurovocu2 breach of trust zpronevěra
3 adhesive lepidlo
4 State trading státní obchod
5 retail trade maloobchod
6 wholesale trade velkoobchod
7 arms trade obchod se zbraněmi
8 East-West trade obchod Východ-Západ
9 foreign trade zahraniční obchod
10 domestic trade vnitřní obchod
11 international trade mezinárodní obchod
12 accession to the European Union přistoupení k Evropské unii
13 marketing marketing
14 ad hoc committee dočasný výbor
15 committee of inquiry vyšetřovací komise
17 UN Commission komise OSN
18 parliamentary committee parlamentní výbor
19 EP Committee výbor EP
20 award of contract přidělení zakázky
21 standing committee stálý výbor
22 specialised committee zvláštní výbor
23 UN technical commission technická komise OSN
24 commission agent zástupce na provizi
25 Commonwealth Britské společenství
26 European Communities Evropská společenství
27 municipality obec
28 adjuvant adjuvans
29 mass communications masová komunikace
30 satellite communications satelitní přenos
31 press release tiskové komuniké
32 Communism komunismus
33 Comoros Komory
34 insurance company pojišťovna
35 administrative powers správní pravomoc
36 EU competence pravomoc EU
37 jurisdiction ratione materiae věcná příslušnost
38 central government ústřední orgány státní správy
39 executive competence pravomoc výkonné moci
40 competence of the Member States příslušnost členských států
41 powers of parliament kompetence parlamentu
42 jurisdiction kompetence soudce
43 joint competence společná příslušnost
44 territorial jurisdiction místní příslušnost
45 competitiveness konkurenceschopnost
46 complementarity of trade komplementarita obchodu
47 consumer behaviour chování spotřebitele
48 educational administration vedení školy
49 political behaviour politické chování
50 electronic component elektronická součástka
51 mineral compound anorganické sloučeniny
52 composition of the population složení obyvatelstva
53 composition of parliament složení parlamentu
54 accounting účetnictví
55 financial accounting finanční účetnictví
56 national accounts národní účty
57 tax authorities daňové orgány
58 public accounting účetnictví veřejných institucí
59 regional accounting regionální účetnictví
60 accountant účetní
61 account účet
62 consolidated account konsolidovaný účet
63 trading account operativní účet
64 tied sales outlet vázaný prodej
65 county hrabství
66 concentration of the population soustřeďování obyvatel
67 concentration of powers soustředění pravomocí
68 local government místní orgány státní správy
69 economic concentration hospodářská koncentrace
70 industrial concentration koncentrace průmyslu
71 product design koncepce výrobku
72 concessionaire koncesionář
73 medium-term financial assistance střednědobá finanční pomoc
74 cohabitation nesezdané soužití
75 competition soutěž
76 international competition mezinárodní soutěž
77 public administration veřejná správa
78 summarising resumé
79 condiment koření
80 terms for aid podmínky pomoci
81 position of women ženská otázka
82 working conditions pracovní podmínky
83 living conditions životní podmínky
84 economic conditions ekonomické podmínky
85 social situation sociální stav
86 socioeconomic conditions společensko-hospodářské poměry
87 preparation for market úprava zboží pro prodej
88 admission to examinations připuštění ke zkoušce
89 atmospheric conditions atmosférické podmínky
91 UN Conference konference OSN
92 confidentiality důvěrná informace
93 confectionery cukrovinky
94 conflict of jurisdiction kompetenční konflikt
95 conflict of powers kompetenční spor
96 misuse of a right zneužití práva
97 temporary admission dočasné povolení
98 labour dispute pracovní spor
99 international conflict mezinárodní konflikt
100 racial conflict rasový konflikt
101 social conflict společenský konflikt
102 sick leave zdravotní dovolená
103 maternity leave mateřská dovolená
104 training leave studijní volno
105 parental leave rodičovská dovolená
106 paid leave dovolená na zotavenou
107 unpaid leave neplacené volno
108 leave on social grounds omluvená nepřítomnost v práci
109 freezing zmrazování potravin
110 conglomerate smíšený koncern
111 Congo Kongo
112 short-term economic prospects krátkodobý hospodářský vývoj
113 Connacht Connacht
114 Council of the European Union Rada Evropské unie
115 board of directors správní rada
116 Association Council (EU) Rada přidružení (EU)
117 adoption of a child adopce dítěte
118 Council for Cultural Cooperation Rada pro kulturní spolupráci
120 Asian and Pacific Council Rada pro Asii a Tichomoří
121 Council of Europe Rada Evropy
122 Council of Europe countries země Rady Evropy
123 UN Security Council Rada bezpečnosti OSN
124 UN Trusteeship Council Poručenská rada OSN
125 Council of European Municipalities and Regions Rada samosprávných obcí a regionů
126 Council of Ministers rada ministrů
127 adoption of a law by vote schválení zákona
128 European Council Evropská rada
129 Nordic Council Severská rada
130 Nordic Council countries země Severské rady
131 agricultural adviser zemědělský poradce
132 food preserving konzervace potravin
133 conservation of fish stocks hájení rybí násady
134 conservation of resources zachování zdrojů
135 conservatism konzervatismus
136 cannery konzervárna
137 rescheduling of public debt konsolidace státního dluhu
138 consumer spotřebitel
139 consumption spotřeba
140 food consumption spotřeba potravin
141 water consumption spotřeba vody
142 energy consumption spotřeba energie
143 household consumption spotřeba domácností
144 adoption of the budget přijetí rozpočtu
145 final consumption konečná spotřeba
146 domestic consumption domácí spotřeba
147 per capita consumption spotřeba na hlavu
148 constitution ústava
149 formation of a party založení strany
150 incorporation založení společnosti
151 control of constitutionality kontrola ústavnosti
152 agricultural building zemědělské budovy
153 road building silniční stavby
154 metal structure kovová konstrukce
155 shipbuilding stavba lodí
156 consultation of information konzultování informace
157 worker consultation porada s pracovníky
158 container kontejner
159 objections to an election result volební spor
160 adult dospělý
161 tariff quota celní kvóta
162 contraception antikoncepce
163 shorter working week krátký pracovní týden
164 contract smlouva
165 insurance contract pojistná smlouva
166 work contract pracovní smlouva
167 industrial counterfeiting padělání
168 EADI EADI
169 plywood překližka
170 taxpayer daňový poplatník
171 administrative control správní kontrola
172 air traffic control letecká kontrola
173 budgetary control kontrola rozpočtu
174 management audit kontrola managementu
175 control of communications kontrola komunikace
176 EFTA ESVO
177 pollution control kontrola znečištění
178 liquidity control kontrola likvidity
179 production control řízení výroby
180 quality control of industrial products řízení jakosti průmyslových výrobků
182 exchange control devizové právo
183 merger control kontrola fúzí
184 assessment ověřování znalostí
185 migration control kontrola migrací
186 abuse of power zneužití pravomoci
187 EFTA countries země ESVO
188 price control řízení cen
189 financial control finanční kontrola
190 parliamentary scrutiny parlamentní kontrola
191 plant health control ochrana rostlin
192 health control zdravotní inspekce
193 CIV Convention úmluva CIV
194 collective agreement kolektivní smlouva
195 airport letiště
196 Arusha Convention úmluva z Arushy
197 Lomé Convention úmluva z Lomé
198 first Lomé Convention úmluva z Lomé I
199 second Lomé Convention úmluva z Lomé II
200 Yaoundé Convention úmluva z Yaoundé
201 UN convention konvence OSN
202 economic convergence hospodářské sbližování
203 energy conversion přeměna energie
204 currency convertibility směnitelnost měny
205 Cook Islands Cookovy ostrovy
206 administrative cooperation správní spolupráce
207 trade cooperation obchodní spolupráce
208 cultural cooperation kulturní spolupráce
209 economic cooperation hospodářská spolupráce
210 European cooperation evropská spolupráce
211 financial cooperation finanční spolupráce
212 aerosol aerosol
213 industrial cooperation průmyslová spolupráce
214 institutional cooperation spolupráce mezi institucemi
215 inter-company cooperation mezipodniková spolupráce
216 international cooperation mezinárodní spolupráce
217 judicial cooperation soudní spolupráce
218 military cooperation vojenská spolupráce
219 monetary cooperation měnová spolupráce
220 political cooperation politická spolupráce
221 regional cooperation regionální spolupráce
222 allocation of land využití půdy
223 scientific cooperation vědecká spolupráce
224 South-South cooperation spolupráce Jih-Jih
225 technical cooperation technická spolupráce
226 cross-border cooperation přeshraniční spolupráce
227 cooperative družstvo
228 agricultural cooperative zemědělské družstvo
229 consumer cooperative spotřební družstvo
230 credit union úvěrové družstvo
231 coordination of aid koordinace poskytování pomoci
233 publishing of prices zveřejňování cen
234 joint ownership spoluvlastnictví
235 South Korea Jižní Korea
236 North Korea Severní Korea
237 Coreper Coreper
238 corporatism korporativismus
239 fats tuk
240 animal fats živočišný tuk
241 vegetable fats rostlinný tuk
242 correspondence korespondence
243 corrosion koroze
244 political affiliation politická příslušnost
245 corruption korupce
246 Corsica Korsika
247 Costa Rica Kostarika
248 stock-exchange listing kótování na burze
249 Côte d'Ivoire Pobřeží slonoviny
250 social-security contribution sociální příspěvek
251 sugar levy daň z cukru
252 cotton bavlna
253 coup d'état státní převrat
254 chartering nájem lodi
255 Court of Justice of the European Union Soudní dvůr Evropské unie
256 European Court of Auditors Evropský účetní dvůr
257 European Court of Human Rights Evropský soud pro lidská práva
258 International Court of Justice Mezinárodní soudní dvůr
259 migratory movement migrační proud
260 watercourse vodní tok
261 Afghanistan Afghánistán
262 price of securities kurz cenných papírů
263 broker makléř
264 equipment cost náklady na zařízení
265 investment cost investiční náklady
266 cost of capital kapitálové náklady
267 distribution cost distribuční náklady
268 operating cost provozní náklady
269 education costs náklady na vzdělávání
271 construction costs stavební náklady
272 cost of pollution náklady za znečištění
273 health costs náklady na zdraví
274 cost of living životní náklady
275 production cost výrobní náklady
276 storage cost náklady skladování
277 direct cost přímé náklady
278 cost of borrowing výpůjční náklady
279 wage cost mzdové náklady
280 access to education přístup ke vzdělání
281 Africa Afrika
282 social cost sociální náklady
283 artistic creation umělecká tvorba
284 job creation vytváření pracovních příležitostí
285 credit úvěr
286 short-term credit krátkodobý úvěr
287 export credit vývozní úvěr
288 import credit dovozní úvěr
289 consumer credit spotřební úvěr
290 long-term credit dlouhodobý úvěr
291 English-speaking Africa anglofonní Afrika
292 medium-term credit střednědobý úvěr
293 trade credit obchodní úvěr
294 swap arrangement swapová úmluva
295 investment loan investiční úvěr
296 payment appropriation výdaje splatné v rozpočtovém roce
297 documentary credit dokumentární akreditiv
298 real estate credit hypotekární úvěr
299 industrial credit průmyslový úvěr
300 international credit mezinárodní úvěr
301 cream smetana
302 Central Africa střední Afrika
303 dairy ice cream mražený smetanový krém
304 Scientific and Technical Research Committee Výbor pro vědecký a technický výzkum
305 Crete Kréta
306 war crime válečný zločin
307 criminology kriminologie
308 energy crisis energetická krize
309 political crisis politická krize
310 economic growth hospodářský růst
311 North Africa severní Afrika
312 Red Cross Červený kříž
313 crustacean korýši
314 Cuba Kuba
315 leather kůže
316 copper měď
317 culture kultura
318 cereal-growing pěstování obilovin
319 terrace cropping terasové pěstování
320 fodder-growing pícninářství
321 South Africa Jihoafrická republika
322 fruit-growing pěstování ovoce
323 agro-industrial cropping průmyslové pěstování plodin
324 market gardening zelinářství
325 permanent crop monokulturová plodina
326 popular culture lidová kultura
327 hydroponics hydroponie
328 glasshouse cultivation pěstování ve skleníku
329 tropical agriculture tropické zemědělství
330 self-sufficiency farming samozásobitelské pěstování rostlin
331 cumulative pension entitlement kumulování dávek
332 French-speaking Africa frankofonní Afrika
333 Curaçao Curaçao
335 economic cycle hospodářský cyklus
336 Denmark Dánsko
337 regions of Denmark dánské regiony
338 parliamentary debate parlamentní rozprava
339 deforestation odlesňování
340 decentralisation decentralizace
341 budgetary discharge rozpočtové absolutorium
342 Southern Africa jižní Afrika
343 waste odpad
344 agricultural waste zemědělský odpad
345 industrial waste průmyslový odpad
346 non-recoverable waste nevyužitelný odpad
347 radioactive waste radioaktivní odpad
348 decision rozhodnutí
349 decision (EU) rozhodnutí (EU)
350 EAEC Decision rozhodnutí Euratom
351 West Africa západní Afrika
352 ECSC general Decision všeobecné rozhodnutí ESUO
353 ECSC individual Decision individuální rozhodnutí ESUO
354 restrictive-practice notification ohlášení restriktivních praktik
355 announcement of candidacy ohlášení kandidatury
356 explanation of voting vyhlášení výsledků hlasování
357 East Africa východní Afrika
358 economic take-off hospodářský start
359 decolonisation dekolonizace
360 counting of the votes sčítání hlasů
361 devolution dekoncentrace
362 administrative unit administrativní členění
363 division into constituencies rozdělení na volební kraje
364 decree dekret
365 tax relief daňová úleva
366 anti-missile defence protiraketová obrana
367 loss ztráta
368 budget deficit rozpočtový schodek
369 deflation deflace
370 clearing of land klučení
371 degradation of the environment zhoršování životního prostředí
372 job access přístup k zaměstnání
373 school age školní věk
374 delinquency delikvence
375 juvenile delinquency zločinnost mládeže
376 job application poptávka po zaměstnání
377 consumer demand spotřebitelská poptávka
378 energy demand potřeba energie
379 resignation of the government odstoupení vlády
380 agency abroad zahraniční zastoupení
381 democracy demokracie
382 people's democracy lidová demokracie
383 democratisation demokratizace
384 democratisation of education demokratizace vzdělání
385 demography demografie
386 denaturing denaturace
387 perishable goods zboží podléhající zkáze
388 Euratom Supply Agency Zásobovací agentura Euratomu
389 population density hustota obyvatelstva
390 department (France) departement
391 overseas department (France) zámořský departement
392 expenditure výdaj
393 food expenditure výdaje na potraviny
394 budgetary expenditure rozpočtové výdaje
395 press agency tisková agentura
396 consumption expenditure spotřební výdaje
397 administrative expenditure správní výdaje
398 extra-budgetary expenditure mimorozpočtové výdaje
399 national expenditure státní výdaje
400 non-compulsory expenditure nepovinné výdaje
401 compulsory expenditure povinné výdaje
402 operational expenditure provozní výdaje
403 public expenditure veřejné výdaje
404 depoliticisation odpolitizování
405 depopulation úbytek obyvatelstva
406 deportee deportovaná osoba
407 sales agent obchodní referent
408 bank deposit bankovní vklad
409 capital depreciation snížení hodnoty kapitálu
410 deregulation deregulace
411 disarmament odzbrojení
412 man-made disaster katastrofa způsobená člověkem
413 natural disaster přírodní katastrofa
414 job description popis práce
415 desert poušť
416 desertification dezertifikace
417 dehydration dehydratace
418 withdrawal of candidacy odstoupení z kandidatury
419 civil disobedience občanská neposlušnost
420 destruction of crops zničení úrody
421 European Association of National Productivity Centres Evropské sdružení vnitrostátních center pro produktivitu
422 strait úžina
423 external debt zahraniční dluh
424 public debt státní dluh
425 Upper House horní komora
426 devaluation devalvace
427 economic development hospodářský rozvoj
428 Nuclear Energy Agency Agentura pro nukleární energii
429 industrial development rozvoj průmyslu
430 integrated development integrovaný rozvoj
431 regional development regionální rozvoj
432 social development společenský rozvoj
433 foreign currency zahraniční měna
434 diabetes cukrovka (nemoc)
435 North-South relations vztahy mezi Severem a Jihem
436 dictatorship diktatura
437 regional agency oblastní zastoupení
438 dictionary slovník
439 cultural difference kulturní rozdíl
440 international dispute mezinárodní spor
441 dissemination of information rozšiřování informací
442 dissemination of culture šíření kultury
443 limited circulation omezené šíření informací
444 selective dissemination of information adresné rozšiřování informací
445 size of business velikost podniku
446 diploma vysvědčení
447 company management vedení společnosti
448 directive směrnice
449 directive (EU) směrnice (EU)
450 voting discipline hlasovací kázeň
451 record library diskotéka
452 speech projev
453 access to information zpřístupňování informací
454 sexual discrimination diskriminace na základě pohlaví
455 economic discrimination ekonomická diskriminace
456 linguistic discrimination jazyková diskriminace
457 political discrimination politická diskriminace
458 racial discrimination rasová diskriminace
459 religious discrimination náboženská diskriminace
460 price disparity cenová nerovnost
461 economic disparity ekonomická disparita
462 regional disparity regionální rozdílnost
463 preservative konzervační prostředek
464 medical centre zdravotnické zařízení
465 food resources potravinové zdroje
466 available energy resources dosažitelné zdroje energie
467 driving mechanism mechanismus řízení
468 safety device bezpečnostní zařízení
469 signalling device signalizační zařízení
470 dissidence disident
471 dissolution of parliament rozpuštění parlamentu
472 deterrent zastrašování
473 distillation destilace
474 distributive trades distribuce
475 energy distribution distribuce energie
476 water supply rozvod vody
477 electricity supply rozvod elektřiny
478 exclusive distribution agreement dohoda o výhradní distribuci
479 product diversification diverzifikace výroby
480 diversification of exports diverzifikace vývozu
481 supervisor odpovědný pracovník
482 international division of labour mezinárodní dělba práce
483 divorce rozvod
484 Djibouti Džibutsko
485 legal doctrine právní doktrína
486 document dokument
487 audiovisual document audiovizuální dokument
488 identity document identifikační průkaz
489 document for discussion at a sitting parlamentní tisky
490 built-up area aglomerace
491 customs document celní doklad
492 official document úřední dokument
493 parliamentary document parlamentní dokument
494 documentation dokumentace
496 Dominica Dominika
497 damage škoda
498 war damage válečná škoda
499 damages náhrada škody
500 donation finanční sbírka
501 gift dar
502 customs clo
504 double taxation dvojí zdanění
505 dual nationality dvojí státní příslušnost
506 holding of two jobs dvojí zaměstnání
507 rural settlement venkovská aglomerace
508 provisional twelfth prozatímní dvanáctina
509 dredging hloubení
510 drainage odvodňování
511 Drenthe Drenthe
512 right to education právo na vzdělání
513 right to information právo na informace
514 right to culture právo na kulturu
515 urban centre městská aglomerace
516 right to justice právo na spravedlnost
517 administrative law správní právo
518 air law letecké právo
519 anti-dumping duty protidumpingové clo
520 right to work právo na práci
521 law of banking bankovní právo
522 law on negotiable instruments směnečné právo
523 civil law občanské právo
524 commercial law obchodní právo
525 EU law právo EU
526 political unrest politické zmatky
527 constitutional law ústavní právo
528 customary law zvykové právo
529 copyright autorské právo
530 registration tax daň z převodu nemovitosti
531 right to stopover poplatek za mezipřistání
532 right of establishment svoboda usazování
533 right to strike právo na stávku
534 energy law energetické právo
535 environmental law ekologické právo
536 economic aggregate souhrnná ekonomická veličina
537 law of outer space kosmické právo
538 rights of the individual práva jednotlivce
539 competition law soutěžní právo
540 family law rodinné právo
541 law of war válečné právo
542 law of the sea mořské právo
543 right to demonstrate právo na demonstrace
544 fishing rights rybolovná práva
545 access to a profession přístup k povolání
546 right of pre-emption předkupní právo
547 right of repossession právo obnovit držení
548 right to vote právo volit
549 insurance law pojistné právo
550 patent law patentové právo
551 law of states právo států
552 rights of aliens cizinecké právo
553 rights of minorities práva menšin
554 company law zákon o obchodních společnostech
555 transport law dopravní právo
556 housing law bytové právo
557 labour law pracovní právo
558 electoral law volební právo
559 part-time farming dočasné zemědělské hospodaření
560 financial legislation finanční právo
561 tax law daňové právo
562 international tax law mezinárodní daňové právo
563 forestry legislation lesní legislativa
564 international human rights law mezinárodní humanitární právo
565 international law mezinárodní právo
566 private international law mezinárodní právo soukromé
567 public international law mezinárodní právo veřejné
568 organic farming ekologické zemědělství
569 maritime law námořní právo
570 matrimonial law manželské právo
571 national law národní právo
572 nuclear law jaderné právo
573 criminal law trestní právo
574 economic offence hospodářský trestný čin
575 international criminal law mezinárodní trestní právo
576 private law soukromé právo
577 commercial farming komerční hospodaření
578 public law veřejné právo
579 agrarian law zemědělské právo
580 social legislation sociální právo
581 territorial law územní suverenita
582 political right politická pravice
583 civil rights občanská práva
584 human rights lidská práva
585 women's rights práva žen
586 contract farming smluvní hospodaření
587 special drawing rights zvláštní práva čerpání
588 dumping dumping
589 life expectancy předpokládaná délka života
590 length of studies délka studia
591 length of lease délka pronájmu
592 working time pracovní doba
593 legal working time zákonná pracovní doba
594 AAMS countries země AAMS
595 group farming skupinové hospodaření
596 East of England východní Anglie
597 water voda
598 EU waters vody EU
599 percolation water průsaková voda
600 bathing water užitková voda
601 spirits destiláty
602 freshwater sladká voda
603 inland waters vnitrozemské vody
604 hill farming hospodaření v podhorských oblastech
605 international waters mezinárodní vody
606 mineral water minerální voda
607 drinking water pitná voda
608 saltwater slaná voda
609 groundwater spodní voda
610 surface water povrchová voda
611 territorial waters vnitrostátní vody
612 wastewater odpadní voda
613 agricultural trade obchod zemědělskými výrobky
614 trading operation obchodní operace
615 subsistence farming samozásobitelské hospodaření
616 information transfer výměna informací
617 exchange of publications výměna publikací
618 extra-EU trade obchod se státy mimo EU
619 intra-EU trade obchod v rámci EU
620 trade by group of countries obchod podle skupin zemí
621 trade by country obchod podle zemí
622 trade by product obchod podle výrobků
623 sampling vzorkování
624 extensive farming extenzivní hospodářství
625 pay scale mzdové tarify
626 lighting svítidla
627 school abroad škola v zahraničí
628 European school evropská škola
629 international school mezinárodní škola
630 nursery school mateřská škola
631 national school národní škola
632 ecology ekologie
633 ecologism ekologismus
634 econometrics ekonometrie
635 market access přístup na trh
636 intensive farming intenzivní hospodářství
637 economy hospodářství
638 agricultural economics zemědělská ekonomika
639 collectivised economy kolektivní hospodářství
640 concerted economic action koordinovaná ekonomika
641 economies of scale ekonomika měřítka
642 energy saving úspora energie
643 war economy válečné hospodářství
644 business administration správa podniku
645 Mediterranean agriculture zemědělství středomořské oblasti
646 market economy tržní ekonomika
647 subsistence economy subsistenční ekonomie
648 transport economics dopravní hospodářství
649 controlled economy řízená ekonomika
650 housekeeping economy domácí hospodaření
651 forestry economics lesnická ekonomika
652 industrial economy průmyslová ekonomika
653 world economy světová ekonomika
654 mixed economy smíšená ekonomika
655 national economy národní hospodářství
656 agri-foodstuffs zemědělsko-potravinářský sektor
657 planned economy plánované hospodářství
658 post-industrial economy postindustriální hospodářství
659 public economy veřejný sektor
660 regional economy regionální hospodářství
661 underground economy stínová ekonomika
662 urban economy hospodaření města
663 Scotland Skotsko
664 ecosystem ekosystém
665 euro euro
666 agro-industry zemědělský zpracovatelský průmysl
667 publishing vydávání
668 education vzdělávání
669 home education domácí studium
670 art education umělecká výchova
671 comparative education srovnávací vzdělávání
672 basic education základní vzdělávání
673 mass education osvěta
674 adult education vzdělávání dospělých
675 education of foreigners vzdělávání cizinců
676 non-formal education neformální výuka
677 continuing education celoživotní vzdělávání
678 physical education tělesná výchova
679 pre-school education předškolní výchova
680 health education zdravotní výchova
681 sex education sexuální výchova
682 special education speciální vzdělávání
683 sweetener sladidlo
684 number of pupils počet žáků
685 agronomy agronomie
686 radioactive effluent radioaktivní odpadní voda
687 equal pay rovnocenné odměňování
688 equal treatment rovné zacházení
689 equality before the law rovnost před zákonem
690 Egypt Egypt
691 El Salvador Salvador
692 market enlargement rozšíření trhu
693 citrus fruit citrusové ovoce
694 registration of voters zápis do volebního seznamu
695 election volby
696 early election předčasné volby
697 European election evropské volby
698 indirect election zakázaná volba
699 local election místní volby
700 national election všeobecné volby
701 parliamentary election parlamentní volby
702 by-election doplňovací volby
703 International Development Association Mezinárodní asociace pro rozvoj
704 presidential election prezidentské volby
705 primary election primárky
706 electorate voličské právo
707 electrochemistry elektrochemie
708 electrometallurgy elektrometalurgie
709 electronics elektronika
710 electrotechnology elektrotechnika
711 livestock farming chov dobytka
712 economic support hospodářská podpora
713 free-range farming volná pastva
714 crustacean farming chov korýšů
715 intensive livestock farming intenzivní chov hospodářských zvířat
716 pupil žák
717 right to stand for election pasivní volební právo
718 waste disposal zneškodňování odpadu
719 emancipation emancipace
720 packaging obalová technika
721 pasture fattening pasení
722 bottling plnění lahví
723 employment aid podpora zaměstnanosti
724 emigration emigrace
725 Emilia-Romagna Emilia-Romagna
726 United Arab Emirates Spojené arabské emiráty
728 issue of securities emise cenných papírů
729 issuing of currency emise měny
730 transport accident dopravní nehoda
731 designated employment hájené zaměstnání
732 white-collar worker pracovník
733 office worker úředník
734 public service employee státní zaměstnanec
735 employer zaměstnavatel
736 borrowing výpůjčka
737 foreign aid pomoc do zahraničí
738 EU borrowing půjčky EU
739 international loan mezinárodní půjčka
740 public borrowing veřejné půjčky
741 food emulsifier potravinářský emulgátor
742 indebtedness zadluženost
743 wave energy energie vln
744 soft energy alternativní energie
745 export aid podpora vývozu
746 hard energy energie z pevných paliv
747 electrical energy elektrická energie
748 wind energy větrná energie
749 geothermal energy geotermální energie
750 hydraulic energy vodní energie
751 hydroelectric power hydroelektrická energie
752 tidal energy slapová energie
753 nuclear energy jaderná energie
754 renewable energy obnovitelná energie
755 aid per hectare dotace na hektar
756 solar energy solární energie
757 thermal energy tepelná energie
758 child dítě
759 abandoned child opuštěné dítě
760 child of migrant dítě migrující rodiny
761 natural child nemanželské dítě
762 only child jedináček
763 commitment of expenditure položky závazků
764 fertiliser hnojiva
765 chemical fertiliser průmyslová hnojiva
766 investment aid investiční podpora
767 organic fertiliser organická hnojiva
768 fattening výkrm
769 political kidnapping politický únos
770 economic survey ekonomický přehled
771 consumer survey průzkum spotřeby
772 social survey sociální průzkum
773 data recording pořizování dat
774 documentary reference recording dokumentační záznam
775 building subsidy stavební výpomoc
776 fuel enrichment obohacování paliva
777 teacher učitel
778 teaching školství
779 distance learning distanční vzdělávání
780 agricultural education zemědělské vzdělávání
781 programmed learning programované vyučování
782 denominational education konfesijní vzdělávání
783 language teaching výuka jazyků
784 general education všeobecné školství
785 free education bezplatné školství
786 modernisation aid podpora modernizace
787 secular education laické školství
788 medical training lékařské vzdělávání
789 compulsory education povinná školní docházka
790 paramedical training zdravotnické školství
791 multidisciplinary education víceoborová výuka
792 postgraduate education postgraduální studium
793 primary education základní vzdělání
794 private education soukromé školství
795 vocational education odborné školství
796 public education veřejné školství
797 production aid podpora výroby
798 scientific education vědecké vzdělání
799 secondary education střední vzdělání
800 higher education vysokoškolské vzdělání
801 technical education technické vzdělávání
802 restrictive trade practice restriktivní obchodní postup
803 horizontal agreement horizontální dohoda
804 unlawful agreement nezákonná dohoda
805 international cartel mezinárodní kartel
806 vertical agreement vertikální dohoda
807 food aid potravinová pomoc
808 mutual assistance among farmers vzájemná výpomoc mezi farmáři
809 non-tariff barrier mimotarifní překážky
810 tariff barrier celní bariéra
811 technical barrier technická překážka
812 customs warehouse celní sklad
813 type of business druh podniku
814 craft business živnost
815 distribution business odbytový podnik
816 joint venture společný podnik
817 rental business leasingová společnost
818 transport company dopravní podnik
819 foreign enterprise zahraniční podnik
820 European undertaking evropský podnik
821 family business rodinný podnik
822 trust company svěřenská společnost
823 real estate business obchod s nemovitostmi
824 sole proprietorship podnik jednotlivce
825 occupational accident pracovní úraz
826 aid to disadvantaged groups pomoc sociálně znevýhodněným skupinám
827 industrial enterprise průmyslový podnik
828 multinational enterprise nadnárodní společnost
829 private sector soukromý sektor
830 public sector veřejné vlastnictví
831 maintenance údržba
832 crop maintenance ořezávání
833 physical environment přirozené prostředí
834 savings úspory
835 aid to undertakings podpora podnikání
836 compulsory saving povinné úspory
837 epidemic epidemie
838 epidemiology epidemiologie
839 Epirus Epirus
840 exhaustion of resources vyčerpávání zdrojů
841 Ecuador Ekvádor
842 equidae equidae
843 budgetary equilibrium vyrovnanost rozpočtu
844 ecological balance ekologická rovnováha
845 bilateral aid dvoustranná pomoc
846 agricultural equipment zemědělská technika
847 community facilities kolektivní vybavenost
848 vehicle parts příslušenství vozu
849 electronic equipment elektronická zařízení
850 industrial equipment vybavení průmyslu
851 sociocultural facilities kulturní a sociální vybavenost
852 ECSC aid pomoc Evropského společenství uhlí a oceli
853 sports facilities sportovní vybavení
854 equivalence of diplomas rovnocennost diplomů
855 ergonomics ergonomie
856 volcanic eruption vulkanická erupce
857 slavery otroctví
858 discounting diskontování
859 air space vzdušný prostor
860 European legal area evropský soudní prostor
861 green area zelená plocha
862 EU aid podpora EU
863 Spain Španělsko
864 regions of Spain španělské regiony
865 protected species chráněný druh
866 industrial espionage průmyslová špionáž
867 testing testování
868 nuclear test jaderný pokus
869 Extremadura Estremadura
870 supplementary aid for products kompenzační příplatek na výrobky
871 establishment závod
872 special-status institution finanční instituce se zvláštním posláním
873 educational institution výchovně vzdělávací zařízení
874 institution of public utility veřejně prospěšná služba
875 drawing up of the budget sestavování rozpočtu
876 medical institution nemocniční zařízení
877 penal institution nápravně výchovné zařízení
878 public institution veřejná instituce
879 tin cín
880 gold-exchange standard standard zlaté devizy
881 emergency aid naléhavá pomoc
882 gold standard zlatý standard
883 State stát
884 civil status osobní stav
885 rule under emergency powers zvláštní stav
886 state of emergency výjimečný stav
887 Welfare State stát sociálních jistot
888 United States Spojené státy
889 State aid státní podpora
890 ethanol ethanol
891 Ethiopia Etiopie
892 ethnology etnologie
893 labelling značení zboží nálepkami
894 feasibility study studie proveditelnosti
895 market research průzkum trhu
896 work study studie práce
897 student student
898 foreign student zahraniční student
899 economic aid hospodářská pomoc
900 Eurocredit eurokredit
901 Eurocurrency euroměna
902 Eurodollar eurodolar
903 Eurobond eurobond
904 Euromarket eurotrh
905 Eurocommunism eurokomunismus
906 Eurocontrol Eurocontrol
907 Euroright evropská pravice
908 Eurogroup (NATO) Evropská skupina (NATO)
909 Europe Evropa
910 aid in kind naturální pomoc
911 Northern Europe severní Evropa
912 Southern Europe jižní Evropa
913 Western Europe západní Evropa
914 Eastern Europe východní Evropa
915 Community fisheries rybářství Společenství
916 eutrophication eutrofizace
917 budgetary assessment přepočtený rozpočet
918 project evaluation hodnocení projektu
919 evaluation of resources oceňování zdrojů
920 offal vnitřnosti
921 nuclear accident jaderná havárie
922 financial aid finanční pomoc
923 technology assessment hodnocení technologií
924 tax avoidance vyhýbání se daním
925 examination zkouška
926 agricultural surplus zemědělský přebytek
927 exclusion from treatment (EU) výjimka z dohody (EU)
928 project management vedení projektu
929 implementation of the budget plnění rozpočtu
930 enforcement of ruling výkon rozhodnutí
931 exemption from restrictive-practice authorisation osvobození restriktivních praktik od schvalovací povinnosti
932 tariff exemption celní výjimka
933 financial year fiskální rok
934 brain drain únik mozků
935 tax exemption osvobození od daní
936 farmer zemědělec
937 agricultural holding zemědělský podnik
938 State farm státní statek
939 mixed farm farma se smíšeným způsobem hospodaření
940 exploitation of the seas využití moře
941 exploitation of resources využívání zdrojů
942 family farming rodinné hospodaření
943 forestry holding těžba dřeva
944 dairy farm mléčná farma
945 explosive výbušnina
946 export vývoz
947 export of capital vývoz kapitálu
948 expropriation vyvlastnění
949 multilateral aid mnohostranná pomoc
950 deportation vyhoštění
951 extra-territoriality exteritorialita
952 mining extraction důlní dobývání
953 extradition vydání
954 extreme right krajní pravice
955 extreme left krajní levice
956 Far East Dálný východ
957 invoicing fakturace
958 non-refundable aid nevratná pomoc
959 low income nízký příjem
960 bankruptcy konkurz
961 hunger hlad
962 type of tenure typ údržby
963 owner farming vlastnické hospodaření
964 mixed tenure smíšená údržba
965 family rodina
966 large family početná rodina
967 family by marriage širší rodina
968 FAO FAO
969 private aid soukromá pomoc
970 cereal flour obilná mouka
971 Fascism fašismus
972 animal life živočišná říše
973 European Monetary Cooperation Fund Evropský fond pro měnovou spolupráci
974 fertility plodnost
975 housewife žena v domácnosti
976 regional aid regionální pomoc
977 female migrant migrující žena
978 EAGGF EZOZF
979 EAGGF Guarantee Section záruční sekce EZOZF
980 EAGGF Guidance Section poradní sekce EZOZF
981 iron železo
982 tenant farming pacht
983 collective farm společné hospodářství
984 model farm modelový podnik
985 ferryboat trajekt
986 health aid zdravotní pomoc
987 IFLA IFLA
988 wood fibre dřevní vláknina
989 glass fibre skleněné vlákno
990 textile fibre textilní vlákno
991 International Federation for Documentation Mezinárodní dokumentační sdružení
992 International Fund for Agricultural Development Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj
993 Fiji Fidži
994 foot-and-mouth disease slintavka a kulhavka
995 sectoral aid podpora sektorové ekonomiky
996 wire drát
997 fishing net rybářská síť
998 subsidiary dceřiná společnost
999 joint subsidiary společná dceřiná společnost
1000 financing financování
1001 short-term financing krátkodobé financování
1002 long-term financing dlouhodobé financování
1003 medium-term financing střednědobé financování
1004 welfare sociální pomoc
1005 EU financing financování EU
1006 compensatory financing kompenzační financování
1007 supplementary financing doplňkové financování
1008 financing of aid financování pomoci
1009 industrial financing financování průmyslu
1010 export financing financování vývozu
1011 party financing financování strany
1012 budget financing financování rozpočtu
1013 election financing financování voleb
1014 national financing státní financování
1015 excise duty spotřební daň
1016 international finance mezinárodní finance
1017 local authority finances finance místních úřadů
1018 public finance veřejné finance
1019 Finland Finsko
1021 tax system daňová soustava
1022 Unicef Unicef
1023 nuclear fission jaderné štěpení
1024 International Energy Agency Mezinárodní agentura pro energii
1025 fixing of prices dohodnutí cen
1026 wage determination stanovení mzdy
1027 Province of West Flanders provincie Západní Flandry
1028 Province of East Flanders provincie Východní Flandry
1029 cereal flakes obilné vločky
1030 plant life rostlinná říše
1031 floriculture květinářství
1032 rafting plavení dříví
1033 aircraft fleet letecká flotila
1034 International Atomic Energy Agency Mezinárodní agentura pro atomovou energii
1035 fishing fleet rybářská flotila
1036 inland waterway fleet říční loďstvo
1037 merchant fleet obchodní loďstvo
1038 cyclical fluctuation cyklická fluktuace
1039 price fluctuation pohyb cen
1040 economic fluctuation hospodářské výkyvy
1041 structural fluctuation strukturální výkyvy
1042 fluorine fluor
1043 International Monetary Fund Mezinárodní měnový fond
1044 International Social Security Association Mezinárodní sdružení pro sociální zabezpečení
1045 UN Population Fund Populační fond OSN
1046 civil service veřejná funkce
1047 civil servant státní úředník
1048 European official evropský úředník
1049 inshore grounds pobřežní mělčiny
1050 sea-bed mořské dno
1051 foundation nadace
1052 fund (EU) fondy (EU)
1054 common fund společný fond
1055 goodwill goodwill
1056 European Regional Development Fund Evropský fond pro regionální rozvoj
1057 working capital provozní kapitál
1058 European Monetary Fund Evropský měnový fond
1059 cast-iron litina
1060 drilling vrtání
1061 offshore drilling šelfové vrtání
1062 adjournment odročení projednávání
1063 forest les
1064 classified forest roztříděný les
1065 high forest semenný les
1066 coppiced woodland výmladkový les
1067 natural forest přírodní les
1068 forest plantation lesní výsadba
1069 customs formalities celní formality
1070 management training manažerské vzdělávání
1071 teacher training vzdělávání pedagogů
1072 price formation tvorba cen
1073 in-service training příprava při zaměstnání
1074 vocational training profesní příprava
1075 currency adjustment kurzové korekce
1076 form formulář
1077 furnace pec
1078 supplier dodavatel
1079 provision of documents dodání dokumentu
1080 legal expenses náklady řízení
1081 school fees školné
1082 election expenses volební výdaje
1083 overheads režijní náklady
1084 pharmaceutical expenses farmaceutické náklady
1085 France Francie
1086 French overseas department and region Francouzské zámořské departementy a regiony
1087 French overseas collectivity Francouzské zámořské společenství
1088 regions of France francouzské regiony
1089 Franche-Comté Franche-Comté
1090 franchising franchising
1091 exemption from customs duties osvobození od cla
1092 fraud podvod
1093 electoral fraud volební podvod
1094 ALADI ALADI
1095 tax evasion zkrácení daně
1098 school attendance školní docházka
1099 freight rate dopravné
1100 Friuli-Venezia Giulia Furlandsko-Julské Benátsko
1101 Friesland Frísko
1102 cheese sýr
1103 semi-soft cheese sýr holandského typu
1104 hard cheese tvrdý sýr
1105 ALADI countries země ALADI
1106 soft cheese měkký sýr
1107 blue-veined cheese sýr roquefortského typu
1108 sheep's milk cheese ovčí sýr
1109 goats’ milk cheese kozí sýr
1110 cows’ milk cheese sýr z kravského mléka
1111 processed cheese tavený sýr
1112 fresh cheese čerstvý sýr
1113 cheese factory sýrárna
1114 frontier hranice
1115 fruit ovoce
1116 nut ořech
1117 stone fruit peckovina
1118 pip fruit jádrovina
1119 fresh fruit čerstvé ovoce
1120 tropical fruit tropické ovoce
1122 merger fúze podniků
1123 nuclear fusion jaderná fúze
1124 Gabon Gabon
1125 Albania Albánie
1127 Galicia Galicie
1128 Gambia Gambie
1129 guarantee záruka
1130 credit guarantee záruka úvěru
1131 guaranteed income garantovaný příjem
1132 investment protection ochrana investic
1133 child care hlídání dětí
1134 alcohol alkohol
1135 wastage plýtvání
1136 GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu
1137 political left politická levice
1138 leftism levicový extremismus
1139 gas plyn
1140 combustion gases spalovací plyny
1141 natural gas zemní plyn
1142 gas pipeline plynovod
1143 chemical alcohol chemický alkohol
1144 set-aside vynětí půdy z produkce
1145 civil engineering inženýrské stavitelství
1146 heifer jalovice
1147 geochemistry geochemie
1148 geography zeměpis
1149 economic geography hospodářský zeměpis
1150 political geography politický zeměpis
1151 geology geologie
1152 geophysics geofyzika
1153 gerontology gerontologie
1154 management management
1155 management accounting manažerské účetnictví
1156 business management podnikové vedení
1157 area management územní management
1158 waste management nakládání s odpadem
1159 fishery management rybářské obhospodařování
1160 management of resources hospodaření se zdroji
1161 logistics logistika
1162 alcoholism alkoholismus
1163 personnel administration personální oddělení
1164 financial management finanční řízení
1165 management planning manažerské plánování
1166 Ghana Ghana
1167 game animal lovná zvěř
1168 Gibraltar Gibraltar
1169 ice led
1170 glucose glukóza
1171 gulf záliv
1172 government vláda
1173 government-in-exile exilová vláda
1174 rebel government povstalecká vláda
1175 food fat potravinářský tuk
1176 industrial fat technický tuk
1177 Alentejo Alentejo
1178 large business velký podnik
1179 large holding velký zemědělský podnik
1180 Greater Antilles Velké Antily
1181 free medical care bezplatná zdravotní péče
1182 Greece Řecko
1183 Central Greece střední Řecko
1184 regions of Greece řecké regiony
1185 Grenada Grenada
1186 strike stávka
1187 Algarve Algarve
1188 Greenland Grónsko
1189 Groningen Groningen
1190 Andean Community Andská skupina
1191 Andean Community countries země Andské skupiny
1192 interest group zájmová skupina
1193 group of companies skupina podniků
1194 Group of Ten Skupina deseti
1195 ADR agreement Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečného zboží
1196 Algeria Alžírsko
1197 political group parlamentní klub
1198 human rights movement hnutí za lidská práva
1199 buying group nákupní skupina
1200 Economic Interest Grouping ekonomické zájmové sdružení
1201 producer group svaz zemědělských výrobců
1202 ethnic group etnická skupina
1204 algae vodní řasy
1205 linguistic group jazyková skupina
1206 groat obilné kroupy
1207 Guadeloupe Guadeloupe
1208 Guatemala Guatemala
1209 Gelderland Gerderland
1210 war válka
1211 civil war občanská válka
1212 war of independence válka za nezávislost
1213 border war pohraniční válka
1214 cold war studená válka
1215 nuclear war jaderná válka
1216 Guinea Guinea
1217 Guinea-Bissau Guinea-Bissau
1218 Equatorial Guinea Rovníková Guinea
1219 Guyana Guyana
1220 French Guiana Francouzská Guyana
1221 habitat bydlení
1222 rural habitat bydlení na venkově
1223 urban habitat bydlení ve městě
1224 animal feedingstuffs krmiva
1225 eating habits stravovací zvyklosti
1226 purchasing habits nákupní zvyklosti
1227 Province of Hainault provincie Hainaut
1228 Haiti Haiti
1229 halogen halogen
1230 Hamburg Hamburk
1231 disabled person zdravotně postižený člověk
1232 customs harmonisation harmonizace cel
1233 manufactured feedingstuffs průmyslově vyráběná krmiva
1234 tax harmonisation harmonizace daní
1235 Upper Normandy Horní Normandie
1236 Burkina Faso Burkina Faso
1237 Hawaii Hawai
1238 helicopter vrtulník
1239 Hesse Hesensko
1240 baby food dětská výživa
1241 summertime letní čas
1242 question time doba na dotazy
1243 overtime přesčas
1244 Hinduism hinduismus
1245 history historie
1246 histology histologie
1247 holding company holding
1248 South Holland Jižní Holandsko
1249 North Holland Severní Holandsko
1250 prepared foodstuff hotové potraviny
1251 homicide vražda
1252 approval homologace
1253 Honduras Honduras
1254 Hong Kong Hongkong
1255 Hungary Maďarsko
1256 psychiatric institution psychiatrická léčebna
1257 work schedule pracovní rozvrh
1258 processed foodstuff zpracované potraviny
1259 flexible working hours pružná pracovní doba
1260 horticulture zahradnictví
1261 hops chmel
1262 animal oil živočišný olej
1263 groundnut oil podzemnicový olej
1264 olive oil olivový olej
1265 fish oil rybí olej
1266 heavy oil těžká nafta
1267 mineral oil minerální olej
1268 nutrition výživa
1269 used oil použitý olej
1270 vegetable oil rostlinný olej
1271 oil mill lisovna oleje
1272 bailiff soudní úředník
1273 humanisation of work zlidštění práce
1274 hydrocarbon uhlovodíky
1275 hydrogen vodík
1276 hydrogeology hydrogeologie
1277 animal nutrition výživa zvířat
1278 hydrology hydrologie
1279 food hygiene hygiena výživy
1280 occupational health zdraví na pracovišti
1281 mortgage hypotéka
1282 political ideology politická ideologie
1283 AETR agreement Evropská dohoda o silniční dopravě
1284 human nutrition lidská výživa
1285 yam jam
1286 International Institute for Educational Planning Mezinárodní institut pro plánovanou výchovu
1287 island ostrov
1288 Ile-de-France Ile-de-France
1289 Guam Guam
1290 Channel Islands Normanské ostrovy
1291 Cayman Islands Kajmanské ostrovy
1292 Caroline Islands ostrovy Karolíny
1294 Faeroe Islands Faerské ostrovy
1295 Ionian Islands Jónské ostrovy
1296 Mariana Islands ostrovy Mariany
1298 Turks and Caicos Islands Ostrovy Turks a Caicos
1299 British Virgin Islands Britské Panenské ostrovy
1300 debt reduction snižování dluhu
1301 registration of a company obchodní rejstřík
1302 immigration imigrace
1303 parliamentary immunity parlamentní imunita
1304 immunology imunologie
1305 impact of advertising propagační účinek
1306 imperialism imperialismus
1307 business location umístění podniku
1308 German Democratic Republic Německá demokratická republika
1309 import dovoz
1310 tax daň
1311 Community tax daň Společenství
1312 personal income tax daň z příjmu fyzických osob
1313 direct tax přímá daň
1314 property tax daň z majetku
1315 flat-rate tax paušální daň
1316 indirect tax nepřímá daň
1317 local tax místní daň
1318 Germany Německo
1319 national tax celostátní daň
1320 non-personal tax věcná daň
1321 tax on consumption daň ze spotřeby
1322 wealth tax daň z bohatství
1323 capital gains tax daň z kapitálového zisku
1324 capital transfer tax daň z převodu vlastnictví
1325 tax on capital daň z kapitálu
1326 tax on income daň z příjmů
1327 tax on profits of self-employment výdělková daň nekomerční
1328 tax on investment income daň z příjmu z investic
1329 regions of Germany německé regiony
1330 tax on employment income daň ze mzdy
1331 corporation tax daň z příjmů právnických osob
1332 printing tiskárna (instituce)
1333 accounting entry účetní položka
1334 incapacity for work pracovní nezpůsobilost
1335 fire požár
1336 incompatibility neslučitelnost
1337 incoterms Incoterms
1338 India Indie
1339 indemnification odškodnění
1340 alloy slitina
1341 insurance indemnity pojistné plnění
1342 installation allowance zaváděcí podpora
1343 severance pay odstupné
1344 parliamentary allowance poslanecká dieta
1345 economic independence hospodářská nezávislost
1346 national independence národní nezávislost
1347 technological independence technologická nezávislost
1348 price indexing indexace cen
1349 wage indexing mzdová indexace
1350 document indexing indexace dokumentů
1351 divergence indicator indikátor divergence
1352 economic indicator hospodářský ukazatel
1353 social indicator společenský ukazatel
1354 price index cenový index
1355 Indonesia Indonésie
1356 industrialisation industrializace
1357 aeronautical industry letecký průmysl
1358 aerospace industry kosmický průmysl
1359 electoral alliance volební aliance
1360 food industry potravinářský průmysl
1361 motor vehicle industry automobilový průmysl
1362 chemical industry chemický průmysl
1363 film industry filmový průmysl
1364 culture industry zábavní průmysl
1365 arms industry zbrojařský průmysl
1366 audiovisual industry audiovizuální průmysl
1367 information industry informační průmysl
1368 footwear industry obuvnický průmysl
1369 additional benefit zvláštní dávky
1370 communications industry komunikační průmysl
1371 machine-tool industry výroba obráběcích strojů
1372 fishing industry rybářský průmysl
1373 catering industry hromadné stravování
1374 meat processing industry masný průmysl
1375 pulp and paper industry průmysl papíru a celulózy
1376 advanced technology industry průmysl moderní technologie
1377 processing industry zpracovatelský průmysl
1378 beverage industry průmysl nápojů
1379 framework agreement rámcová dohoda
1380 education grant stipendium
1381 dyestuffs industry průmysl barviv
1382 fertiliser industry výroba průmyslových hnojiv
1383 plastics industry průmysl plastů
1384 service industry průmysl služeb
1385 telecommunications industry telekomunikační průmysl
1386 wood industry dřevozpracující průmysl
1387 rubber industry gumárenský průmysl
1388 leather industry kožedělný průmysl
1389 death grant příspěvek na pohřeb
1390 refrigeration industry chladírenský průmysl
1391 toy industry výroba hraček
1392 book trade knižní průmysl
1393 furniture industry nábytkářský průmysl
1394 sugar industry cukrovarnický průmysl
1395 tobacco industry tabákový průmysl
1396 glass industry sklářský průmysl
1397 clothing industry oděvní průmysl
1398 vacuum industry vakuová technika
1399 maternity benefit mateřský příspěvek
1400 electronics industry elektronický průmysl
1401 electrical engineering elektrotechnický průmysl
1402 export industry vývozní odvětví průmyslu
1403 clock and watch industry hodinářský průmysl
1404 hotel industry hotelový průmysl
1405 information technology industry průmysl informačních technologií
1406 dairy industry mlékárenský průmysl
1407 light industry lehký průmysl
1408 heavy industry těžký průmysl
1409 allocation of resources alokace zdrojů
1410 mechanical engineering strojírenství
1411 mining industry těžební průmysl
1412 nuclear industry jaderný průmysl
1413 optical industry výroba optických přístrojů
1414 oil industry ropný průmysl
1415 pharmaceutical industry farmaceutický průmysl
1416 photographic industry fotografický materiál
1417 iron and steel industry výroba železa a oceli
1418 textile industry textilní průmysl
1419 elimination of illiteracy alfabetizace
1420 social inequality sociální nerovnost
1421 inflation inflace
1422 information informace
1423 trade information obchodní informace
1424 worker information informování pracovníků
1425 consumer information informace pro spotřebitele
1426 computer systems informatika a průmysl zpracování dat
1427 business data processing informatika v obchodu a managementu
1428 information storage and retrieval ukládání a vyhledávání informací
1429 industrial data processing zpracování dat v průmyslu
1430 Alsace Alsasko
1431 medical computing medicínská informatika
1432 offence trestný čin
1433 transport infrastructure dopravní infrastruktura
1434 industrial infrastructure průmyslová infrastruktura
1435 engineer inženýr
1436 interference vměšování
1437 political alternation politické střídání
1438 legislative initiative zákonodárná iniciativa
1439 innovation novinka
1440 flood povodeň
1441 failure to report for duty nenastoupení vojenské služby
1442 food inspection inspekce potravin
1443 labour inspectorate pracovní inspekce
1444 school inspection školní inspekce
1445 veterinary inspection veterinární inspekce
1446 aluminium hliník
1447 harbour installation přístav
1448 supervisory body kontrolní úřad
1449 European Trade Union Institute Evropský odborový institut
1450 ACP-EU institution instituce AKT-EU
1451 EU institution instituce Evropské unie
1452 financial institution finanční instituce
1453 political institution politická instituce
1454 religious institution instituce náboženství
1455 UN specialised agency specializovaná instituce OSN
1456 improvement of housing zlepšování bydlení
1457 judicial investigation soudní vyšetřování
1458 musical instrument hudební nástroje
1459 financial instrument finanční nástroj
1460 EU financial instrument finanční nástroj EU
1461 Institute for Latin American Integration Institut pro latinskoamerickou integraci
1462 integration of migrants integrace přistěhovalců
1463 economic integration ekonomická integrace
1464 European integration evropská integrace
1465 production improvement zdokonalování výroby
1466 monetary integration měnová integrace
1467 political integration politická integrace
1468 regional integration regionální integrace
1469 social integration začlenění do společnosti
1470 intellectual inteligence
1471 voting intentions volební předpoklad
1472 economic interdependence vzájemná hospodářská závislost
1473 exclusion from public-sector employment zákaz výkonu povolání
1474 agreement (EU) dohoda (EU)
1475 plant breeding šlechtění rostlin
1476 interest úrok
1477 trade intermediary obchodní zprostředkovatel
1478 Workers International dělnická internacionála
1479 Socialist International Socialistická internacionála
1480 psychiatric confinement internace na psychiatrii
1481 question put to a minister parlamentní interpelace
1482 interpreting tlumočení
1483 soil improvement meliorace půdy
1484 interpretation of the law interpretace práva
1485 financial intervention finanční intervence
1486 market intervention tržní intervence
1487 invention vynález
1488 investment investice
1489 investment abroad investice do zahraničí
1490 EU investment investice EU
1491 direct investment přímá investice
1492 foreign investment zahraniční investice
1493 industrial investment průmyslová investice
1494 international investment mezinárodní investice
1495 private investment soukromá investice
1496 public investment veřejná investice
1497 regional investment regionální investice
1498 breach of domicile porušení domovní svobody
1499 iodine jod
1500 Iraq Irák
1501 Iran Írán
1502 Irian Jaya Irian Jaya
1503 arrangement of working time uspořádání pracovní doby
1504 Ireland Irsko
1505 Northern Ireland Severní Irsko
1506 regions of Ireland irské regiony
1507 UN Research Institute for Social Development Institut OSN pro sociální rozvoj
1508 Islam islám
1509 Iceland Island
1510 ISO ISO
1511 isoglucose izoglukóza
1512 insulator izolátor
1513 forestry development rozvoj lesnictví
1514 building insulation izolace stavby
1515 sound insulation zvuková izolace
1516 thermal insulation tepelná izolace
1517 isolationism izolacionismus
1518 Israel Izrael
1519 Italy Itálie
1520 regions of Italy italské regiony
1521 fallow úhor
1522 Jamaica Jamajka
1523 hydraulic works vodohospodářské stavby
1524 Japan Japonsko
1525 kitchen garden užitková zahrada
1526 Java Jáva
1527 game of chance hazardní hry
1528 young person mladý člověk
1529 young worker mladý pracovník
1530 Olympic games olympijské hry
1531 Joint European Torus Joint European Torus
1532 Jordan Jordánsko
1533 Official Journal úřední list
1534 water management in agriculture vodohospodářství v zemědělství
1535 continuous working day jednoduchá frekvence
1536 Judaism judaismus
1537 judge soudce
1538 ruling rozsudek
1539 administrative court správní soud
1540 court of civil jurisdiction civilní soud
1541 court having special jurisdiction zvláštní soud
1542 rural development rozvoj venkova
1543 ordinary court of law obecný soud
1544 military court vojenský soud
1545 criminal court trestní soud
1546 juvenile court soud pro mladistvé
1547 social court sociální soud
1548 higher court soud vyšší instance
1549 fine pokuta
1550 case-law soudcovské právo
1551 case law (EU) judikatura (EU)
1552 fruit juice ovocná šťáva
1553 vegetable juice zeleninová šťáva
1554 jute juta
1555 Cambodia Kambodža
1556 kapok kapok
1557 Kenya Keňa
1558 amendment pozměňovací návrh
1559 Kiribati Kiribati
1560 Kuwait Kuvajt
1561 Réunion Réunion
1562 quality label označení kvality
1563 lactose laktóza
1564 wool vlna
1565 milk mléko
1566 drinking milk konzumní mléko
1567 trade agreement obchodní dohoda
1568 concentrated milk kondenzované mléko
1569 raw milk syrové mléko
1570 skimmed milk odtučněné mléko
1571 powdered milk sušené mléko
1572 whole milk plnotučné mléko
1573 fermented milk zakysané mléko
1574 homogenised milk homogenizované mléko
1575 pasteurised milk pasterované mléko
1576 sterilised milk trvanlivé mléko
1577 soil conditioning zlepšování půdy
1578 launching of a product uvedení výrobku na trh
1579 Federation State členská země federace
1580 language jazyk
1581 foreign language cizí jazyk
1582 mother tongue mateřský jazyk
1583 Languedoc-Roussillon Languedoc-Roussillon
1584 Laos Laos
1585 rabbit králík
1586 Latium Latium
1587 America Amerika
1588 legality zákonnost
1589 legislation legislativa
1590 foodstuffs legislation potravinová legislativa
1591 anti-dumping legislation protidumpingová legislativa
1592 anti-trust legislation protitrustová legislativa
1593 delegated legislation delegované zákonodárství
1594 pharmaceutical legislation farmaceutická legislativa
1595 plant health legislation rostlinolékařská legislativa
1596 health legislation zdravotnická legislativa
1597 school legislation školská legislativa
1598 veterinary legislation veterinární legislativa
1599 legislative period zákonodárný sbor
1600 self-defence sebeobrana
1601 legitimacy legitimita
1602 vegetable zelenina
1603 bulb vegetable cibulová zelenina
1604 leaf vegetable listová zelenina
1605 fruit vegetable plodová zelenina
1606 Central America Střední Amerika
1607 root vegetable kořenová zelenina
1608 fresh vegetable čerstvá zelenina
1609 leguminous vegetable lusková zelenina
1610 Leinster Leinster
1611 Lesotho Lesotho
1612 animal leucosis leukóza zvířat
1613 Lebanon Libanon
1614 Liberalism liberalismus
1615 North America Severní Amerika
1616 liberalisation of trade liberalizace obchodu
1617 Liberia Libérie
1618 freedom of association svoboda spolčování
1619 freedom of expression svoboda projevu
1620 freedom of opinion svoboda přesvědčení
1621 freedom of communication svoboda slova
1622 freedom of the press svoboda tisku
1623 freedom of navigation svoboda plavby
1624 South America Jižní Amerika
1625 freedom of assembly svoboda shromažďování
1626 freedom of trade svoboda obchodu
1628 freedom of religious beliefs svoboda vyznání
1629 bookshop knihkupectví
1630 free movement of capital volný pohyb kapitálu
1631 free movement of goods volný pohyb zboží
1632 Latin America Latinská Amerika
1633 free movement of persons volný pohyb osob
1634 free movement of workers volný pohyb pracovníků
1635 free competition volná soutěž
1636 freedom of self-determination právo na sebeurčení
1637 free circulation volný oběh
1638 freedom to provide services svoboda poskytovat služby
1639 Libya Libye
1640 patents licence patentová licence
1641 trade licence obchodní licence
1642 export licence vývozní povolení
1643 asbestos azbest
1644 import licence dovozní povolení
1645 transport licence dopravní licence
1646 dismissal propuštění
1647 collective dismissal hromadné propouštění
1648 redundancy propouštění z ekonomických důvodů
1649 Liechtenstein Lichtenštejnsko
1650 cork korek
1651 Province of Li?ge provincie Lutych
1652 fishing grounds loviště ryb
1653 workplace pracoviště
1654 starch škrob
1655 transport lines dopravní linka
1656 lignite hnědé uhlí
1657 Arab League Arabská liga
1658 Arab League countries země Arabské ligy
1659 Liguria Ligurie
1660 Limburg Limbursko
1661 Province of Limbourg provincie Limbourg
1662 marketing restriction prodejní omezení
1663 association agreement asociační dohoda
1664 Amnesty International Amnesty International
1665 aerated drink sycený nápoj
1666 Limousin Limousin
1667 flax len
1668 seed flax len setý
1669 ingot ingot
1670 linguistics jazykověda
1671 liqueur likér
1672 liquidation zrušení společnosti
1673 amortisation odpis
1674 receivership nucená správa
1675 validation of expenditure potvrzení výdajů
1676 money-market liquidity likvidita peněžního trhu
1677 international liquidity mezinárodní likvidita
1678 fixed party list konečný volební seznam
1679 electoral register seznam voličů
1680 literature literatura
1681 grey literature šedá literatura
1682 redemption of public debt umořování veřejného dluhu
1683 littoral pobřeží
1684 delivery roznáška
1685 energy site energetická lokalita
1686 location of production umístění výroby
1687 property leasing pronájem nemovitosti
1688 hire purchase koupě na splátky
1689 lockout výluka z práce
1690 housing byt
1691 illiteracy negramotnost
1692 multi-storey dwelling činžovní dům
1693 single-family housing rodinný dům
1694 substandard housing nezdravé bydlení
1695 subsidised housing sociální byt
1696 software software
1697 legal rule zákon
1698 finance act zákon o rozpočtu
1699 outline law rámcový zákon
1700 leisure volný čas
1701 Lombardy Lombardie
1702 Lorraine Lorraine
1703 low rent nízký nájem
1704 lubricants mazivo
1705 toy library půjčovna hraček
1706 fire protection ochrana proti požáru
1707 pollution control measures opatření na kontrolu znečištění
1708 fight against crime boj proti zločinu
1709 fight against wastage opatření proti plýtvání
1710 class struggle třídní boj
1711 cost-benefit analysis analýza nákladů a výnosů
1712 Luxembourg Lucembursko
1713 Province of Luxembourg provincie Lucemburk
1714 lucerne vojtěška
1715 freeze-drying lyofilizace
1716 Macao Macao
1717 Macedonia Makedonie
1718 machinery strojní zařízení
1719 agricultural machinery zemědělské stroje
1720 office equipment kancelářské stroje
1721 cost-effectiveness analysis analýza efektivnosti nákladů
1722 harvester sklízeče
1723 hydraulic machinery hydraulické stroje
1724 machine tool obráběcí stroj
1725 pneumatic machinery pneumatické zařízení
1726 textile machine textilní stroj
1727 Mashreq Mašrek
1728 macroeconomics makroekonomie
1729 Madagascar Madagaskar
1730 Madeira Madeira
1731 input-output analysis analýza vstupů a výstupů
1732 supermarket supermarket
1733 discount store prodejna levným zbožím
1734 Maghreb Maghreb
1735 magistrate soudce a státní zástupce
1736 magnesium hořčík
1737 labour force pracovní síla
1738 agricultural labour force zemědělská pracovní síla
1739 family worker rodinná pracovní síla
1740 female worker ženská pracovní síla
1741 water analysis analýza vody
1742 job preservation udržení pracovní příležitosti
1743 peacekeeping udržování míru
1744 maize kukuřice
1745 publisher nakladatelství
1746 absolute majority nadpoloviční většina
1747 age of majority zletilost
1748 majority voting většina hlasů
1749 political majority politická většina
1750 qualified majority kvalifikovaná většina
1751 silent majority mlčící většina
1752 information analysis informační analýza
1753 simple majority prostá většina
1754 illness nemoc
1755 animal disease choroby zvířat
1756 respiratory disease onemocnění cest dýchacích
1757 cardiovascular disease kardiovaskulární onemocnění
1758 endemic disease endemická nemoc
1759 infectious disease infekční nemoc
1760 mental illness mentální choroba
1761 occupational disease nemoc z povolání
1762 tropical disease tropická nemoc
1763 plant disease choroba rostliny
1764 disaffection of young people neklid mládeže
1766 Malawi Malawi
1767 Malaysia Malajsie
1768 Maldives Maledivy
1769 Mali Mali
1770 malnutrition malnutrice
1771 Falkland Islands Falklandské ostrovy
1772 malt slad
1773 demographic analysis demografický rozbor
1774 Malta Malta
1775 marine mammal mořští savci
1776 English Channel Lamanšský průliv
1777 power of attorney plná moc
1778 elective office poslanecký mandát
1779 manganese mangan
1780 cultural event kulturní akce
1781 cassava kasava
1782 balance-sheet analysis bilanční analýza
1783 unskilled worker pomocný dělník
1784 school textbook učebnice
1785 Maoism maoismus
1786 market trh
1787 futures market termínový trh
1788 agricultural market zemědělský trh
1789 EU agricultural market EU:s jordbruksmarknad
1790 spot market promptní trh
1791 cost analysis analýza nákladů
1792 common market společný trh
1793 Arab Common Market Společný arabský obchod
1794 Arab Common Market countries země Společného arabského obchodu
1795 EU market trh EU
1796 supplies contract dohoda o dodávkách
1797 negotiated contract vítězná zakázka
1798 works contract dohoda o provedení prací
1799 foreign exchange market devizový trh
1800 economic analysis ekonomická analýza
1801 commodities market trh zboží
1802 labour market trh práce
1803 foreign market zahraniční trh
1804 financial market finanční trh
1805 real estate market trh s pozemky
1806 domestic market domácí trh
1807 international market mezinárodní trh
1808 open market volný trh
1809 money market peněžní trh
1810 public contract veřejná zakázka
1811 financial analysis finanční analýza
1812 official market oficiální trh
1813 Marches Marche
1814 margarine margarín
1815 trading margin obchodní rozpětí
1816 fluctuation margin fluktuační pásmo
1817 marginalisation vyloučení ze společnosti
1818 marriage manželství
1819 Morocco Maroko
1820 social analysis sociální analýza
1821 trademark značka
1822 Martinique Martinik
1823 Marxism marxismus
1824 budget volume rozpočtová suma
1825 money supply peněžní zásoba
1826 building materials stavební materiál
1827 heat-resisting materials tepelně odolný materiál
1828 lighting equipment osvětlovací technika
1829 anarchism anarchismus
1830 construction equipment stavební stroje
1831 drilling equipment vrtné zařízení
1832 hoisting equipment zdvihací zařízení
1833 electrical equipment elektrická zařízení
1834 mechanical equipment mechanické přístroje a zařízení
1835 mathematics matematika
1836 milk fat mléčný tuk
1837 plastics plast
1838 ASEAN ASEAN
1839 raw material surovina
1840 radioactive materials radioaktivní materiály
1841 Mauritius Mauricius
1842 Mauritania Mauritánie
1843 Mayotte Mayotte
1844 CACM countries země CACM
1845 precision engineering přesné strojírenství
1846 general mechanical engineering všeobecné strojírenství
1847 ASEAN countries země ASEAN
1848 mechanisation mechanizace
1849 mechanisation of agriculture zemědělská mechanizace
1850 exchange-rate mechanism mechanismus směnných kurzů
1851 support mechanism podpůrný mechanismus
1852 medicine lékařství
1853 occupational medicine pracovní lékařství
1854 disease prevention prevence nemocí
1855 school medicine školní lékařství
1856 veterinary medicine veterinární medicína
1857 slaughter of animals porážka zvířat
1858 Bretton Woods Agreement Brettonwoodská dohoda
1859 anatomy anatomie
1860 mediator ombudsman
1861 megalopolis megalopole
1862 Melanesia Melanésie
1863 molasses melasa
1864 household domácnost
1865 farm household zemědělská domácnost
1866 monthly pay měsíční mzda
1867 joinery truhlářství
1868 metalwork metalurgický závod
1869 ex-serviceman válečný veterán
1870 sea moře
1871 Baltic Sea Baltické moře
1872 Irish Sea Irské moře
1873 Andalusia Andalusie
1874 Andorra Andorra
1875 Norwegian Sea Norské moře
1876 Angola Angola
1877 North Sea Severní moře
1878 anhydride anhydrid
1879 Mediterranean Sea Středozemní moře
1880 mercury rtuť
1881 measure having equivalent effect opatření s rovnocenným účinkem
1882 metals kovy
1883 ferrous metal železný kov
1884 heavy metal těžký kov
1885 non-ferrous metal neželezný kov
1886 precious metal drahý kov
1887 metalloid metaloid
1888 slaughter animal jatečné zvíře
1889 powder metallurgy prášková metalurgie
1890 share farming podílnické hospodaření
1891 meslin luskovino-obilná směska
1892 meteorology meteorologie
1893 methanol methanol
1894 research method výzkumná metoda
1895 statistical method statistická metoda
1896 metrology metrologie
1897 metropolis metropole
1898 farm animal hospodářské zvíře
1899 Mexico Mexiko
1900 Mezzogiorno Mezzogiorno
1901 microeconomics mikroekonomie
1902 microform mikroforma
1903 Micronesia Mikronésie
1904 Midi-Pyrenées Midi-Pyrénées
1905 East Midlands východní Midlands
1906 West Midlands západní Midlands
1907 honey med
1908 draught animal tažné zvíře
1909 migration migrace
1910 commuting kyvadlová migrace
1911 return migration zpětná migrace
1912 family migration stěhování rodiny
1913 forced migration nucená migrace
1914 frontier migration pohraniční migrace
1915 illegal migration nelegální migrace
1916 internal migration vnitřní migrace
1917 interurban migration migrace mezi městy
1918 clearing agreement clearingová dohoda
1919 domestic animal domácí zvíře
1920 intraurban commuting pohyb ve městě
1921 Community migration migrace ve Společenství
1922 occupational migration stěhování za prací
1923 rural migration vylidňování venkova
1924 migration from the countryside to the town migrace z venkova do města
1925 seasonal migration sezonní migrace
1926 working environment pracovní prostředí
1927 school environment školní prostředí
1928 political militant politický funkcionář
1929 breeding animal chov zvířat
1930 militarisation of space militarizace kosmického prostoru
1931 militarism militarismus
1932 millet proso
1933 iron ore železná ruda
1934 non-ferrous ore neželezné rudy
1935 non-metallic ore nerudní suroviny
1936 mineralogy mineralogie
1937 live animal živá zvířata
1938 public prosecutor's department státní zástupce
1939 minister ministr
1940 infancy nezletilost
1941 national minority národnostní menšina
1942 sexual minority sexuální menšina
1943 flour milling mlýnský průmysl
1944 missile raketa
1945 metal furniture kovový nábytek
1946 labour mobility mobilita pracovní síly
1947 land mobility půdní mobilita
1948 geographical mobility geografická mobilita
1949 residential mobility sídlištní mobilita
1950 student mobility školní mobilita
1951 social mobility sociální mobilita
1952 financing method způsob financování
1953 voting method způsob hlasování
1954 mode of transport druh dopravy
1955 economic model ekonomický model
1956 company modernisation modernizace podniku
1957 modernisation of industry modernizace průmyslu
1958 farm modernisation modernizace farmy
1959 budgetary amendment úprava rozpočtu
1960 Molise Molise
1961 mollusc měkkýši
1962 yearbook ročenka
1963 Moluccas Moluky
1964 molybdenum molybden
1965 Monaco Monako
1966 constitutional monarchy parlamentní monarchie
1967 Universalism světová politika
1968 Mongolia Mongolsko
1969 money peníze
1970 reserve currency rezervní měna
1971 electronic funds transfer elektronický převod finančních prostředků
1972 paper money papírové peníze
1973 international currency mezinárodní měna
1974 national currency národní měna
1975 deposit money depozitní peníze
1976 unicameral system jednokomorový systém
1977 monocracy monokracie
1978 monograph monografie
1979 monopoly monopol
1980 monopsony nákupní monopol
1981 State monopoly státní monopol
1982 import monopoly dovozní monopol
1983 Antarctica Antarktida
1984 monopoly of information monopol na informace
1985 fiscal monopoly fiskální monopol
1986 Montserrat Montserrat
1987 mountain pohoří
1988 monetary compensatory amount měnová vyrovnávací platba
1989 ethics etika
1990 public morality veřejná morálka
1991 mortality úmrtnost
1992 infant mortality dětská úmrtnost
1993 occupational mortality úmrtí při výkonu povolání
1994 engine motor
1995 motion of censure návrh na vyslovení nedůvěry
1996 consumer motivation motivace spotřebitele
1997 antibiotic antibiotikum
1998 political motivation politická motivace
1999 autonomous movement separatistické hnutí
2000 anti-racist movement antirasistické hnutí
2001 trends of opinion názorové hnutí
2002 capital movement pohyb kapitálu
2003 women's movement ženské hnutí
2004 youth movement hnutí mladých
2005 national liberation movement hnutí za národní osvobození
2006 complementarity agreement dohoda o komplementárnosti
2007 ecology movement ekologické hnutí
2008 European Movement evropské hnutí
2009 workers' movement dělnické hnutí
2010 farmers' movement rolnické hnutí
2011 social movement sociální hnutí
2012 means of communication sdělovací prostředky
2013 mass media hromadné sdělovací prostředky
2014 means of agricultural production zemědělské výrobní prostředky
2015 means of transport dopravní prostředek
2016 medium-sized business středně velký podnik
2017 medium-sized holding střední zemědělský podnik
2018 Mozambique Mosambik
2019 multilingualism vícejazyčnost
2020 multiparty system systém mnoha politických stran
2021 Munster Munster
2022 museum muzeum
2023 music hudba
2024 British West Indies Anglické Antily
2025 mushroom-growing pěstování hub
2026 North-West Atlantic Fisheries Organisation Severozápadní atlantická rybářská organizace
2027 Namibia Namibie
2028 Province of Namur provincie Namur
2029 births porodnost
2030 National Socialism nacionální socialismus
2031 nationalisation znárodnění
2032 French West Indies Francouzské Antily
2033 nationalism nacionalismus
2034 nationality státní občanství
2035 nationality of legal persons sídlo právnické osoby
2036 naturalisation udělení občanství
2037 Nauru Nauru
2038 Navarre Navarra
2039 air traffic letecký provoz
2040 inland waterway shipping říční plavba
2041 maritime shipping námořní plavba
2042 Netherlands Antilles Nizozemské Antily
2043 cargo vessel nákladní loď
2044 barge carrier ship vlečný nákladní člun
2045 merchant obchodník
2046 collective bargaining kolektivní vyjednávání
2047 Tokyo Round Tokijské kolo
2048 Dillon Round Dillonovo kolo
2049 Kennedy Round Kennedyho kolo
2050 tariff negotiations tarifní jednání
2051 anti-semitism antisemitismus
2052 Nepal Nepál
2053 neutrality neutralita
2054 New Community Instrument Nové nástroje Společenství
2055 Nicaragua Nikaragua
2056 nickel nikl
2057 Niger Niger
2058 Nigeria Nigérie
2059 level of education stupeň vzdělání
2060 degree of pollution stupeň znečištění
2061 Province of Antwerp provincie Antverpy
2062 standard of living životní úroveň
2063 noise level hladina hluku
2064 palm nut palmový ořech
2065 nomadism kočovnictví
2066 nomenclature nomenklatura
2067 budgetary classification rozpočtová skladba
2068 agricultural product nomenclature názvosloví zemědělských výrobků
2069 tariff nomenclature nomenklatura celního sazebníku
2070 Anzus ANZUS
2071 non-alignment neúčast
2072 non-attached member nezávislý
2073 non-violence nenásilí
2075 Nord-Pas-de-Calais Nord-Pas-de-Calais
2076 standardisation normalizace
2077 standard norma
2078 food standard potravinová norma
2079 Anzus countries země ANZUS
2080 biological standard biologická norma
2081 marketing standard tržní zvyklosti
2082 labour standard zákonné pracovní podmínky
2083 social norm společenská norma
2084 Norway Norsko
2085 notary notář
2086 apartheid apartheid
2087 new economic order nový ekonomický řád
2088 New Caledonia Nová Kaledonie
2089 New Zealand Nový Zéland
2090 nuisance škodlivý faktor
2091 invalidity of an election neplatnost volby
2092 marriage rate sňatečnost
2093 International Civil Aviation Organisation Mezinárodní organizace pro civilní letectví
2094 Asian Productivity Organisation Asijská organizace pro produktivitu
2095 cooperation agreement dohoda o spolupráci
2096 stateless person osoba bez státního občanství
2097 conscientious objection odepření povinné vojenské služby
2098 bond obligace
2099 maintenance obligation vyživovací povinnost
2100 non-competition clause konkurenční doložka
2101 obstacle to development překážka rozvoje
2102 African and Mauritian Common Organisation Společná afro-mauricijská organizace
2104 aperitif aperitiv
2105 OECD OECD
2106 OECD countries země OECD
2107 ocean oceán
2108 Antarctic Ocean Jižní ledové moře
2109 Arctic Ocean Severní ledový oceán
2110 Atlantic Ocean Atlantický oceán
2111 Indian Ocean Indický oceán
2112 Pacific Ocean Tichý oceán
2113 Oceania Oceánie
2114 oceanography oceánografie
2115 apiculture včelařství
2116 Central American Integration System Integrační systém Střední Ameriky
2117 CAIS countries země SICA
2118 Organisation of American States Organizace amerických států
2119 OAS countries země OAS
2121 egg vejce
2122 work of art umělecké dílo
2123 European Patent Office Evropský patentový úřad
2124 public legal official solicitor
2125 recording equipment nahrávací přístroj
2126 job vacancy nabídka zaměstnání
2127 available energy energetická nabídka
2128 supply and demand nabídka a poptávka
2129 takeover bid nabídka na převzetí firmy
2130 International Labour Organisation Mezinárodní organizace práce
2131 olive-growing pěstování oliv
2132 oil pipeline ropovod
2133 trace element stopový prvek
2134 oligopoly oligopol
2135 oligopsony nákupní oligopol
2136 olive oliva
2137 Palestine Liberation Organisation Organizace pro osvobození Palestiny
2138 Oman Omán
2139 Umbria Umbrie
2140 European Ombudsman evropský veřejný ochránce práv
2141 International Maritime Organisation Mezinárodní námořní organizace
2142 World Meteorological Organisation Světová meteorologická organizace
2143 World Intellectual Property Organisation Světová organizace duševního vlastnictví
2144 World Health Organisation Světová zdravotnická organizace
2145 UN Industrial Development Organisation Organizace OSN pro průmyslový rozvoj
2146 Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries Organizace arabských zemí vyvážejících ropu
2147 OPEC OPEC
2148 OPEC countries země OPEC
2149 banking bankovnictví
2150 stock-exchange transaction burzovní obchod
2151 exchange transaction devizová transakce
2152 public opinion veřejné mínění
2153 Publications Office of the European Union Úřad pro publikace Evropské unie
2154 opposition názorový protivník
2155 political opposition politická opozice
2156 gold zlato
2157 computer počítač
2158 ordinance vyhláška
2159 measuring equipment měřidla a měřicí zařízení
2160 agenda program schůze
2161 professional society profesní komora
2162 public order veřejný pořádek
2163 EU body orgán EU
2165 organisation chart organizační schéma
2166 administrative structures struktura státní správy
2167 African organisation africká organizace
2169 precision instrument přesný přístroj
2170 American organisation americká organizace
2171 Arab organisation arabská organizace
2172 Asian organisation asijská organizace
2173 common organisation of markets společná organizace trhu
2174 cultural organisation kulturní organizace
2175 organisation of teaching organizace školství
2176 radio equipment rozhlasový přijímač
2177 organisation of production organizace výroby
2178 organisation of professions profesní organizace
2179 UNO OSN
2180 party organisation organizace strany
2181 organisation of transport organizace dopravy
2182 market organisation organizace trhu
2183 Warsaw Pact Organisation Organizace Varšavské smlouvy
2184 organisation of work organizace práce
2185 television equipment televizní přijímač
2186 organisation of elections organizace voleb
2187 European organisation evropská organizace
2188 world organisation světová organizace
2189 international organisation mezinárodní organizace
2190 Latin American organisation latinskoamerická organizace
2191 non-governmental organisation nevládní organizace
2192 electronic device elektronický prvek
2193 barley ječmen
2194 agricultural guidance řízení zemědělství
2195 vocational guidance profesní poradenství
2196 educational guidance výchovné poradenství
2197 orphan sirotek
2198 Eurostat Eurostat
2199 NATO NATO
2200 NATO countries země NATO
2201 SEATO SEATO
2202 African Union Africká unie
2203 Uganda Uganda
2204 agricultural implement zemědělské náčiní
2205 hand tool nářadí
2206 engineering structure inženýrské stavby
2207 blue-collar worker dělník
2208 skilled worker kvalifikovaný dělník
2209 semi-skilled worker specializovaný dělník
2210 Overijssel Overijssel
2211 sheep ovce
2212 egg product vaječný výrobek
2213 oxide oxid
2214 oxygen kyslík
2215 ozone ozon
2216 payment platba
2217 advance payment zálohová platba
2218 invitation to tender vypsání soutěže
2219 international payment mezinárodní platba
2220 intra-EU payment platba v rámci EU
2221 bread chléb
2222 Pakistan Pákistán
2223 cross voting panašování
2224 Panama Panama
2225 basket of currencies měnový koš
2226 bread-making výroba chleba
2227 direct applicability přímá aplikovatelnost
2228 paper papír
2229 Papua New Guinea Papua-Nová Guinea
2230 quasi-fiscal charge parafiskalita
2231 Paraguay Paraguay
2232 parasitology parazitologie
2233 vehicle fleet automobilový park
2234 rolling stock železniční park
2235 national park národní park
2236 application of the law aplikace zákona
2237 plot parcela
2238 single parent svobodná matka
2239 relationship příbuzenský vztah
2240 exchange parity devizová parita
2241 purchasing power parity parita kupní síly
2242 parliament parlament
2243 European Parliament Evropský parlament
2244 national parliament národní parlament
2245 regional parliament regionální parlament
2246 Member of Parliament člen parlamentu
2247 application of EU law uplatňování právních předpisů EU
2248 Member of the European Parliament poslanec EP
2249 division of property vlastnický podíl
2250 Communist Party komunistická strana
2251 Conservative Party konzervativní strana
2252 Democratic Party demokratická strana
2253 Christian Democratic Party křesťansko-demokratická strana
2254 Ecology Party ekologická strana
2255 European party evropská strana
2256 solar energy end-use applications využití solární energie
2257 Liberal Party liberální strana
2258 political parties politické strany
2259 Republican Party republikánská strana
2260 Social Democratic Party sociálně-demokratická strana
2261 Socialist Party socialistická strana
2262 Labour Party labouristická strana
2263 one-party system režim jedné politické strany
2264 shareholding držba akcií
2265 participation of women účast žen
2266 worker participation účast pracovníků
2267 staff assessment hodnocení pracovníka
2268 turnout of voters volební účast
2269 political involvement politická účast
2270 social participation společenská účast
2271 passport cestovní pas
2272 European passport evropský cestovní pas
2273 pasteurisation pasterizace
2274 pasta těstoviny
2275 free-trade agreement dohoda o volném obchodu
2276 apprentice učeň
2277 pastry-making cukrářství
2278 cultural heritage kulturní dědictví
2279 employers' organisation organizace zaměstnavatelů
2280 pauperisation zbídačování
2281 poverty chudoba
2282 ship's flag lodní vlajka
2283 flag of convenience smluvní vlajka
2284 apprenticeship učňovské vzdělávání
2285 associated country přidružená země
2286 Netherlands Nizozemsko
2287 Netherlands OCT nizozemské zámořské země a území
2288 regions of the Netherlands nizozemské regiony
2289 Basque Country Baskicko
2290 Wales Wales
2291 Eastern Bloc countries východní země
2292 supply dodávka
2293 Loire Region region Loiry
2294 donor country dárce
2295 developing countries rozvojové země
2296 overseas countries and territories zámořské země a území
2297 industrialised country průmyslová země
2298 member country členská země
2299 least-developed country méně vyvinuté země
2300 third country třetí země
2301 toll mýto
2302 animal skin zvířecí kůže
2303 arms supply zásobování zbraněmi
2304 inshore fishing příbřežní rybolov
2305 freshwater fishing sladkovodní rybolov
2306 deep-sea fishing rybolov na volném moři
2307 industrial fishing průmyslový rybolov
2308 sea fishing mořský rybolov
2309 discarded fish vrácený úlovek
2310 traditional fishing tradiční rybolov
2311 fisherman rybář
2312 energy supply zásobování energií
2313 new educational methods nová pedagogika
2314 death penalty trest smrti
2315 Peloponnese Peloponés
2316 barge člun
2317 shortage nedostatek
2318 food shortage nedostatek potravin
2319 financial equalisation finanční zrovnoprávnění
2320 aquaculture akvakultura
2321 inward processing úprava zboží v tuzemsku
2322 outward processing úprava zboží v zahraničí
2323 fishing season rybářská sezona
2324 transitional period (EU) přechodné období (EU)
2325 driving licence řidičský průkaz
2326 European driving licence evropský řidičský průkaz
2327 building permit stavební povolení
2328 Aquitaine Akvitánsko
2329 fishing permit povolení k rybolovu
2330 work permit pracovní povolení
2331 Peru Peru
2332 personalisation of power zosobnění moci
2333 elderly person starý člověk
2334 divorced person rozvedená osoba
2335 married person manželé
2336 Saudi Arabia Saúdská Arábie
2337 legal person právnická osoba
2338 natural person fyzická osoba
2339 separated person odloučená osoba
2340 one person household jednočlenná domácnost
2341 widowed person ovdovělá osoba
2342 staff zaměstnanci
2343 ground staff pozemní obsluha
2345 groundnut podzemnice olejná
2349 drivers jízdní personál
2350 transport staff dopravní zaměstnanec
2351 legal profession právnická profese
2352 crew posádka
2353 penitentiary staff vězeňský personál
2354 Aragon Aragonie
2355 financial loss finanční ztráta
2356 animal plague mor zvířat
2357 pesticide pesticidy
2358 small business malý podnik
2359 small and medium-sized enterprises malé a střední podniky
2360 smallholding malý zemědělský podnik
2361 small town malé město
2362 Lesser Antilles Malé Antily
2363 petition petice
2364 petrochemicals petrochemie
2365 petrodollar petrodolar
2366 petroleum ropa
2367 pharmacology farmakologie
2368 Philippines Filipíny
2369 philosophy filozofie
2370 political philosophy politická filozofie
2371 arbitrage směnečná arbitráž
2372 phosphorus fosfor
2373 photochemistry fotochemie
2374 photovoltaic cell fotočlánek
2375 occupational physiology pracovní fyziologie
2376 nuclear physics jaderná fyzika
2377 Picardy Pikardie
2378 spare part náhradní součástka
2379 Piedmont Piemont
2380 international arbitration mezinárodní arbitráž
2381 precious stones drahokamy
2382 fuel cell palivový článek
2383 piracy pirátství
2384 fish farming chov ryb
2385 cycle track cyklistická stezka
2386 investment transaction investiční operace
2387 tariff ceiling celní strop
2388 political arbitration politická arbitráž
2389 plain náhorní plošina
2390 anti-crisis plan protikrizový plán
2391 town-planning scheme plán výstavby
2392 Colombo Plan Plán z Kolomba
2393 development plan plán rozvoje
2394 financing plan plán financování
2395 plankton plankton
2396 arboriculture pěstování stromů
2397 educational planning plánování vzdělávání
2398 family planning plánování rodičovství
2399 production planning plánování výroby
2400 transport planning plánování dopravy
2401 market planning plánování trhu
2402 economic planning hospodářské plánování
2403 financial planning finanční plánování
2404 tree strom
2405 industrial planning průmyslové plánování
2406 national planning ústřední plánování
2407 regional planning regionální plánování
2408 sectoral planning sektorové plánování
2409 seedling sadba
2410 plantation výsadba
2411 aquatic plant vodní rostliny
2412 fodder plant krmná rostlina
2413 industrial plant průmyslová rostlina
2414 oleaginous plant olejnatá rostlina
2415 conifer jehličnan
2416 root crop kořenová plodina
2417 textile plant textilní rostlina
2418 tropical plant tropická rostlina
2419 cultivation under plastic pěstování pod fólií
2420 plasticiser plastifikátor
2421 plate plochá ocel
2422 political programme politický program
2423 continental shelf pevninský šelf
2424 platinum platina
2425 plaster sádra
2426 deciduous tree listnatý strom
2427 full employment plná zaměstnanost
2428 lead olovo
2429 plutonium plutonium
2430 pneumatic tyre pneumatika
2431 UN Development Programme Rozvojový program OSN
2432 UN Environment Programme Program OSN pro životní prostředí
2433 weight and size hmotnost a rozměry
2434 retail outlet maloobchodní prodejna
2435 fish ryba
2436 freshwater fish sladkovodní ryba
2437 sea fish mořská ryba
2438 fresh fish čerstvá ryba
2439 Poitou-Charentes Poitou-Charentes
2440 police policie
2441 criminal investigation department kriminální policie
2442 agricultural policy zemědělská politika
2443 common agricultural policy společná zemědělská politika
2444 national agricultural policy národní zemědělská politika
2445 regional farm policy regionální zemědělská politika
2446 food policy potravinová politika
2447 banking policy bankovní politika
2448 budget policy rozpočtová politika
2449 trade policy obchodní politika
2450 common commercial policy společná obchodní politika
2451 EU policy politika EU
2452 voluntary restraint agreement dohoda o dobrovolném omezení
2453 archaeology archeologie
2454 EU employment policy politika zaměstnanosti EU
2455 common fisheries policy společná rybářská politika
2456 common price policy společná cenová politika
2457 common transport policy společná dopravní politika
2458 short-term economic policy krátkodobá hospodářská politika
2459 cultural policy kulturní politika
2460 aid policy politika pomoci
2461 austerity policy politika úsporných opatření
2462 intervention policy intervenční politika
2463 investment policy investiční politika
2464 defence policy obranná politika
2465 development policy rozvojová politika
2466 financing policy politika financování
2467 education policy politika vzdělávání
2468 employment policy politika zaměstnanosti
2469 business policy podniková politika
2470 environmental policy ekologická politika
2471 architecture architektura
2472 information policy informační politika
2473 communications policy komunikační politika
2474 competition policy soutěžní politika
2475 construction policy stavební politika
2476 fisheries policy rybářská politika
2477 agricultural production policy zemědělská výrobní politika
2478 research policy politika výzkumu
2479 health policy zdravotní politika
2480 birth policy politika porodnosti
2481 production policy výrobní politika
2482 solar architecture solární architektura
2483 support policy podpůrná politika
2484 population policy populační politika
2485 East-West policy politika dvou bloků
2486 exchange policy devizová politika
2487 export policy vývozní politika
2488 import policy dovozní politika
2489 prices policy cenová politika
2490 incomes policy příjmová politika
2491 pay policy mzdová politika
2492 archives archiv
2493 policy on agricultural structures politika zemědělských struktur
2494 transport policy dopravní politika
2495 credit policy úvěrová politika
2496 housing policy bytová politika
2497 economic policy hospodářská politika
2498 energy policy energetická politika
2499 European defence policy evropská obranná politika
2500 foreign policy zahraniční politika
2501 family policy rodinná politika
2502 financial policy finanční politika
2503 Arctic Arktida
2504 fiscal policy fiskální politika
2505 forestry policy lesnická politika
2506 government policy vládní politika
2507 industrial policy průmyslová politika
2508 domestic policy vnitřní politika
2509 migration policy migrační politika
2510 monetary policy měnová politika
2511 agri-monetary policy zemědělská měnová politika
2512 ports policy přístavní politika
2513 common ports policy společná přístavní politika
2514 silver stříbro
2515 regional policy regionální politika
2516 EU regional policy regionální politika EU
2517 social policy sociální politika
2518 structural policy strukturální politika
2519 tariff policy celní politika
2520 common tariff policy společná celní politika
2521 pollutant škodliviny
2522 atmospheric pollutant znečišťující příměsi v atmosféře
2523 water pollutant škodliviny ve vodě
2524 pollution znečišťování životního prostředí
2525 Argentina Argentina
2526 noise pollution hluková zátěž
2527 atmospheric pollution znečišťování atmosféry
2528 chemical pollution chemické znečišťování
2529 pollution from land-based sources znečištění z pevninských zdrojů
2530 water pollution znečišťování vody
2531 food contamination kontaminace potravin
2532 coastal pollution znečišťování pobřeží
2533 pollution of waterways znečišťování vodních toků
2534 soil pollution znečišťování půdy
2535 marine pollution znečišťování moře
2536 dry farming bezzávlahové hospodářství
2537 organic pollution znečišťování organickými látkami
2538 pollution from agricultural sources znečišťování ze zemědělských zdrojů
2539 radioactive pollution radioaktivní znečištění
2540 stratospheric pollution znečišťování stratosféry
2541 thermal pollution tepelné znečišťování
2542 transfrontier pollution znečišťování překračující hranice
2543 Poland Polsko
2544 mixed cropping smíšené pěstování
2545 polymer polymer
2546 Polynesia Polynésie
2547 French Polynesia Francouzská Polynésie
2548 potato brambor
2549 heat pump tepelné čerpadlo
2550 working population ekonomicky činné obyvatelstvo
2551 working population engaged in agriculture ekonomicky činná zemědělská populace
2552 persons in work pracující část obyvatelstva
2553 population of working age obyvatelé v aktivním věku
2554 world population světová populace
2555 non-working population nepracující část obyvatelstva
2556 fishing agreement rybářské dohody
2557 chemical weapon chemická zbraň
2558 rural population venkovské obyvatelstvo
2559 urban population městské obyvatelstvo
2560 swine prasata
2561 fishing port rybářský přístav
2562 Puerto Rico Portoriko
2563 Portugal Portugalsko
2564 regions of Portugal portugalské regiony
2565 dominant position dominantní postavení
2566 postal and telecommunications services spoje
2567 conventional weapon konvenční zbraň
2568 potassium draslík
2569 development potential rozvojový potenciál
2570 Apulia Apulie
2571 push towing tlačná remorkáž
2572 dust prach
2573 political power politická moc
2574 budgetary power rozpočtová pravomoc
2575 purchasing power kupní síla
2576 power of assessment právo posouzení
2577 power of implementation prováděcí pravomoc
2578 power of initiative právo iniciovat
2579 supervisory power kontrolní moc
2580 power of decision rozhodovací pravomoc
2581 power to negotiate jednací pravomoc
2582 power of ratification ratifikační pravomoc
2583 discretionary power právo volné úvahy při výkonu pravomocí
2584 executive power výkonná moc
2585 judicial power soudní pravomoc
2586 legislative power zákonodárná moc
2587 statutory power nařizovací moc
2588 public authorities orgány veřejné správy
2589 pre-packaging balení
2590 generalised preferences všeobecné preference
2591 agricultural levy zemědělská daň
2592 ECSC levy daň ESUO
2593 first job první zaměstnání
2594 early childhood útlé dětství
2595 nuclear weapon jaderná zbraň
2596 soil preparation příprava půdy
2597 barring of penalties by limitation promlčení výkonu trestu
2598 Speaker of Parliament předseda parlamentu
2599 press tisk
2600 political press politický tisk
2601 survivor's benefit příspěvek pozůstalým
2602 provision of services poskytování služeb
2603 tactical nuclear weapon taktická jaderná zbraň
2604 family benefit rodinné přídavky
2605 social-security benefit sociální dávky
2606 loan půjčka
2607 EIB loan úvěry EIB
2608 ECSC loan úvěry ESUD
2609 Community loan úvěry Společenství
2610 Euratom loan úvěry EURATOM
2611 prevention of pollution prevence znečištění
2612 short-term forecast krátkodobá prognóza
2613 long-term forecast dlouhodobá prognóza
2614 medium-term forecast střednědobá prognóza
2615 budget estimate rozpočtový odhad
2616 economic forecasting ekonomická prognóza
2617 primacy of the law nadřazenost zákona
2618 primacy of EU law nadřazenost práva EU
2619 bonus payment prémie
2620 slaughter premium jateční příplatek
2621 grubbing premium příplatek za klučení pařezů
2622 non-marketing premium netržní prémie
2623 insurance premium pojistné
2624 storage premium skladový příplatek
2625 early fruit and vegetables rané ovoce a zelenina
2626 polluter pays principle zásada „znečišťovatel platí“
2627 economic priority hospodářské priority
2628 armed forces armáda
2629 decision-making rozhodování
2630 political prisoner politický vězeň
2631 deprivation of rights zbavení práv
2632 prices ceny
2633 bracket price cenové rozpětí
2634 export price vývozní cena
2635 import price dovozní cena
2636 consumer price spotřebitelská cena
2637 professional army profesionální armáda
2638 producer price cena výrobce
2639 farm prices zemědělské ceny
2640 food price cena potravin
2641 cif price cena cif
2642 purchase price kupní cena
2643 sluice-gate price cena plavební komory
2644 intervention price intervenční cena
2645 norm price cílová cena
2646 price agreement dohoda o cenách
2647 military equipment zbraně
2648 offer price nabídková cena
2649 guide price orientační cena
2650 basic price základní cena
2651 activating price aktivační cena
2652 retail price maloobchodní cena
2653 wholesale price velkoobchodní cena
2654 price of energy cena energie
2655 price of farm land cena zemědělské půdy
2656 market prices tržní cena
2657 reference price srovnávací cena
2658 flavouring zchutňující látka
2659 withdrawal price cena do odvolání
2660 cost price nákladová cena
2661 threshold price prahová cena
2662 support price podpůrná cena
2663 standage parkovací poplatek
2664 selling price prodejní cena
2665 commodity price komoditní cena
2666 discriminatory price diskriminační cena
2667 farm rent pachtovné
2668 world market price světová cena
2669 administrative order správní rozhodnutí
2670 price fixed in advance předem stanovená cena
2671 free-on-board price cena fob
2672 free-at-frontier price cena franko hranice
2673 trigger price zaváděcí cena
2674 guaranteed price zaručená cena
2675 imposed price pevná cena
2676 target price směrná cena
2677 industrial price výrobní cena
2678 free price volná cena
2679 maximum price maximální cena
2680 irrigation zavlažování
2681 minimum price minimální cena
2682 guaranteed minimum price zaručená minimální cena
2683 average price průměrná cena
2684 preferential price preferenční cena
2685 reduced price snížená cena
2686 delivered price dodací cena
2687 representative price reprezentativní cena
2688 arts umění
2689 representative market price reprezentativní tržní cena
2690 social problem sociální problém
2691 urban problem problematika měst
2692 chemical process chemický proces
2693 electrical process elektrický proces
2694 physical process fyzikální proces
2695 administrative procedure správní řízení
2696 anti-subsidy proceeding protisubvenční řízení
2697 popular art lidové umění
2698 budgetary procedure rozpočtová pravidla
2699 civil procedure občanskoprávní řízení
2700 disciplinary proceedings disciplinární právo
2701 judicial proceedings soudní řízení
2702 legislative procedure legislativní proces
2703 parliamentary procedure parlamentní proces
2704 criminal procedure trestní řízení
2705 Middle East Blízký a Střední východ
2706 gift item dárkové předměty
2707 production výroba
2708 assembly line production pásová výroba
2709 agricultural production zemědělská výroba
2710 food production potravinářská výroba
2711 animal production živočišná výroba
2712 craft production řemeslná výroba
2713 EU production produkce EU
2714 continuous production kontinuální výroba
2715 energy production výroba energie
2716 hydrogen production výroba vodíku
2717 mass production sériová výroba
2718 fishery product produkt rybolovu
2719 underproduction deficitní výroba
2720 industrial production průmyslová výroba
2721 world production světová výroba
2722 national production národní produkce
2723 crop production rostlinná výroba
2724 productivity produktivita
2725 agricultural productivity zemědělská produktivita
2726 decorative item dekorační předměty
2727 land productivity produktivita zemědělské půdy
2728 work productivity produktivita práce
2729 cereal product obilný výrobek
2730 fruit product ovocný výrobek
2731 vegetable product zeleninový produkt
2732 fish product rybí výrobek
2733 sugar product cukrový výrobek
2734 agricultural product zemědělský výrobek
2735 foodstuff potraviny
2736 processed food product zpracovaný potravinářský výrobek
2737 animal product živočišný výrobek
2738 meat product masný výrobek
2739 chemical product chemický výrobek
2740 inorganic chemical product výrobek anorganické chemie
2741 concentrated product koncentrovaný výrobek
2742 packaged product zabalený výrobek
2743 frozen product mražený výrobek
2744 cosmetic product kosmetický přípravek
2745 sports equipment sportovní potřeby
2746 packaging product obalový materiál
2747 polishing and scouring preparations čisticí a lešticí prostředky
2748 primary product základní výrobek
2749 confectionery product cukrářský výrobek
2750 mass-consumption product výrobek široké spotřeby
2751 substitute product zaměnitelný výrobek
2752 desiccated product desikovaný výrobek
2753 dietary product dietní výrobek
2754 wood product výrobky ze dřeva
2755 toilet article toaletní potřeby
2756 bulk product hromadný výrobek
2757 smoked product uzený výrobek
2758 industrial product průmyslový výrobek
2759 inflammable product hořlavina
2760 instant product instantní výrobek
2761 gross domestic product hrubý domácí produkt
2762 irradiated product ozářený výrobek
2763 milk product mléčný výrobek
2764 freeze-dried product lyofilizovaný výrobek
2765 manufactured goods finální výrobek
2766 metal product kovový výrobek
2767 mining product důlní produkty
2768 domestic product domácí produkt
2769 gross national product hrubý národní produkt
2770 new product nový výrobek
2771 originating product původní výrobek
2772 petroleum product ropný produkt
2773 pharmaceutical product farmaceutický výrobek
2774 household article potřeby pro domácnost
2775 protein products bílkovinné výrobky
2776 reconstituted product rekonstituovaný výrobek
2777 refrigerated product chlazený výrobek
2778 gross regional product hrubý regionální produkt
2779 salted product solený výrobek
2780 semi-manufactured goods polotovar
2781 sensitive product citlivé zboží
2782 deep-frozen product hlubokomražený výrobek
2783 textile product textilní výrobek
2784 craftsman živnostník
2785 veterinary product veterinární produkt
2786 sales occupation zaměstnanec obchodu
2787 financial occupation finanční povolání
2788 liberal profession svobodné povolání
2789 health care profession zdravotnické povolání
2790 paramedical profession pomocná lékařská profese
2791 World Food Programme Světový potravinový program
2792 action programme akční program
2793 aid programme program pomoci
2794 teaching curriculum vzdělávací program
2795 research programme výzkumný program
2796 election programme volební program
2797 scientific progress vědecký pokrok
2798 investment project investiční projekt
2799 draft budget návrh rozpočtu
2800 government bill vládní návrh zákona
2801 research project výzkumný projekt
2802 industrial project průmyslový projekt
2803 sales promotion podpora prodeje
2804 trade promotion podpora obchodu
2805 investment promotion podpora investic
2806 property development odbyt nemovitostí
2807 promotion povýšení
2808 election campaign publicity volební propagace
2809 proposal (EU) návrh (EU)
2810 performing arts kulturní představení
2811 non-government bill nevládní návrh zákona
2812 public property veřejný majetek
2813 land and buildings nemovitost
2814 agricultural real estate zemědělská nemovitost
2815 real property nemovitý majetek
2816 industrial property průmyslové vlastnictví
2817 intellectual property duševní vlastnictví
2818 personal property movitý majetek
2819 private property soukromý majetek
2820 Aruba Aruba
2821 mineral prospecting průzkum nerostných surovin
2822 forward studies výhledová studie
2823 prostitution prostituce
2824 noise protection ochrana proti hluku
2825 environmental protection ochrana životního prostředí
2826 protection of animal life ochrana živočišné říše
2827 protection of plant life ochrana rostlinné říše
2828 protection of privacy ochrana soukromí
2829 European Space Agency Evropská kosmická agentura
2830 protection of animals ochrana zvířat
2831 protection of shareholders ochrana akcionářů
2832 protection of communications ochrana komunikací
2833 protection of freedoms ochrana práv a svobod
2834 protection of minorities ochrana menšin
2835 diplomatic protection diplomatická ochrana
2836 consumer protection ochrana spotřebitele
2837 specialisation agreement dohoda o specializaci
2838 Asia Asie
2839 market protection ochrana trhu
2840 heritage protection ochrana kulturního dědictví
2841 countryside conservation ochrana krajiny
2842 soil protection ochrana půdy
2843 care of mothers and infants ochrana matky a dítěte
2844 protectionism protekcionismus
2845 animal protein živočišná bílkovina
2846 synthetic protein syntetická bílkovina
2847 milk protein mléčná bílkovina
2848 South Asia jižní Asie
2849 vegetable protein rostlinná bílkovina
2850 protocol to an agreement protokol o dohodě
2851 protocol on sugar dohoda o cukru
2852 prototype prototyp
2853 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur
2854 province provincie
2855 psychiatry psychiatrie
2856 psychology psychologie
2857 occupational psychology psychologie práce
2858 South-East Asia jihovýchodní Asie
2859 publication publikace
2860 EU publication publikace EU
2861 publication of a law publikace zákona
2862 advertising propagace
2863 advertising malpractice nekalá reklama
2864 publication of accounts zveřejnění účtů
2865 publication of tariffs zveřejnění tarifů
2866 Qatar Katar
2867 political asylum politický azyl
2868 professional qualifications odborná kvalifikace
2869 quality of the environment kvalita životního prostředí
2870 quality of life kvalita života
2871 product quality jakost výrobku
2872 quantity of fish landed výtěžek výlovu
2873 socially disadvantaged class sociálně znevýhodněná vrstva
2874 written question písemný dotaz
2875 oral question ústní dotaz
2876 parliamentary question parlamentní dotaz
2877 decontamination dekontaminace
2878 quorum kvorum
2879 catch quota lovná kvóta
2880 electoral quota volební číslo
2881 racism rasismus
2882 radioactivity radioaktivita
2883 broadcasting rozhlasové vysílání
2884 radiation protection radiační ochrana
2885 UN General Assembly Valné shromáždění OSN
2886 oil refining rafinace ropy
2887 sugar refining rafinace cukru
2888 grape hroznové víno
2889 business name obchodní název
2890 repatriation of capital repatriace kapitálu
2891 report zpráva
2892 agriculture-trade relationship zemědělsko-obchodní vztahy
2893 agriculture-industry relationship zemědělsko-průmyslové vztahy
2894 annual report zpráva o činnosti
2895 committee report zpráva výboru
2896 research report výzkumná zpráva
2897 approximation of laws přibližování legislativy
2898 approximation of policies sbližování politik
2900 basis of tax assessment daňový základ
2901 ratification of an agreement ratifikace dohody
2902 ratio poměr
2903 nuclear reactor jaderný reaktor
2904 vocational retraining rekvalifikace
2905 rearmament znovuvyzbrojení
2906 reinsurance zajištění
2907 census census
2908 population census sčítání lidu
2909 assistance in training pomoc ve vzdělání
2910 economic recession hospodářská recese
2911 revenue příjem – platba
2912 export revenue příjem z vývozu
2913 admissibility přípustnost řízení
2914 research výzkum
2915 agronomic research zemědělský výzkum
2916 applied research aplikovaný výzkum
2917 energy research energetický výzkum
2918 document retrieval vyhledávání dokumentů
2919 environmental research výzkum životního prostředí
2920 forestry research lesnický výzkum
2921 fishery research rybářský výzkum
2922 industrial research průmyslový výzkum
2923 medical research lékařský výzkum
2924 scientific research vědecký výzkum
2925 harvest sklizeň
2926 recommendation doporučení
2927 recommendation (EU) doporučení (EU)
2928 economic agreement hospodářská dohoda
2929 mutual assistance scheme sociální vzájemné pojištění
2930 ECSC recommendation doporučení Evropského společenství uhlí a oceli
2931 EAEC recommendation doporučení Euratom
2932 recognition of diplomas uznání diplomu
2933 economic reconstruction hospodářská přestavba
2934 conversion to horticulture přechod k zahradnictví
2935 herd conversion přemístění stáda
2936 industrial conversion přestavba průmyslu
2937 conversion to beef production přechod k produkci hovězího skotu
2938 redirection of production přesměrování zemědělské výroby
2939 appeal to an administrative authority správní odvolání
2940 action for annulment žaloba na zrušení
2941 action for failure to act žaloba na nečinnost
2942 action for failure to fulfil an obligation žaloba pro porušení smlouvy
2943 recruitment nábor
2944 association sdružení
2945 energy recovery náhrada energie
2946 recycling of capital recyklace kapitálu
2947 waste recycling recyklace odpadu
2948 aromatic plant aromatická rostlina
2949 force reduction snižování ozbrojených sil
2950 medical plant léčivá rostlina
2951 soya bean oil sójový olej
2952 sunflower seed oil slunečnicový olej
2953 reduction of working time zkrácení pracovní doby
2954 game meat zvěřina
2955 rabbit meat králičí maso
2956 maize oil kukuřičný olej
2957 tariff reduction snížení cel
2958 skimmed milk powder sušené odtučněné mléko
2959 rediscounting rediskont
2960 revaluation revalvace
2961 re-export reexport
2962 dried product sušený výrobek
2963 texture agent prostředek ovlivňující strukturu
2964 summary procedure zkrácené řízení
2965 aid to agriculture podpora zemědělství
2966 referendum referendum
2967 Community preference preference Společenství
2968 administrative reform správní reforma
2969 reform of the CAP reforma společné zemědělské politiky
2970 agrarian reform zemědělská reforma
2971 farm development plan rozvojový plán podniku
2972 regulation of agricultural production regulace zemědělské výroby
2973 educational reform reforma školství
2974 agricultural quota zemědělská kvóta
2975 guarantee threshold práh garance
2976 alternative agricultural production alternativní zemědělská výroba
2977 tax on oils and fats daň z tuků a olejů
2978 land reform pozemková reforma
2979 less-favoured agricultural area znevýhodněná zemědělská oblast
2980 woman farmer rolnice
2981 young farmer mladý zemědělec
2982 judicial reform soudní reforma
2983 grouping of farms sdružení zemědělských podniků
2984 farm return zemědělský výkaz
2985 plant health product přípravky ochrany rostlin
2986 refugee uprchlík
2987 herbicide herbicidy
2988 rabies vzteklina
2989 dairy production výroba mléka
2990 cereal substitute náhražka obilovin
2991 political refugee politický uprchlík
2992 forestry group lesnická sdružení
2993 refusal to bid odmítnutí nabízet
2994 wood production produkce dřeva
2995 forestry property vlastnictví lesů
2996 publicly owned forest státní lesy
2997 private forest soukromé lesy
2998 refusal to sell odmítnutí dodávat
2999 shellfish farming chov vodních měkkýšů
3000 fishery produce rybářská výroba
3001 fishing licence rybářská licence
3002 authoritarian regime autoritativní režim
3003 aid system režim pomoci
3004 demerger rozpad fúzovaných společností
3005 transnational corporation transnacionální společnost
3006 exclusive purchasing agreement dohoda o výhradním nákupu
3007 partly nationalised undertaking obecně prospěšný podnik
3008 selective distribution agreement dohoda o selektivní distribuci
3009 landholding system systém vlastnictví půdy
3010 electronic mail elektronická pošta
3011 cross-frontier data flow přeshraniční tok dat
3012 commercial media komerční médium
3013 economic system hospodářský systém
3014 local media místní médium
3015 private media soukromé médium
3016 military regime vojenský režim
3017 transmission network přenosová síť
3018 videophone conference telekonference
3019 European television evropská televize
3020 parliamentary system parlamentní zřízení
3021 pay television placená televize
3022 Videotex videotex
3023 home computing home computing
3024 information storage ukládání dat
3025 political system politický režim
3026 computer applications aplikovaná informatika
3027 computer crime počítačová kriminalita
3028 data-processing law datové právo
3030 artificial intelligence umělá inteligence
3031 region region
3032 EU Official Journal Úřední věstník Evropské unie
3033 computer piracy počítačové pirátství
3034 agricultural region zemědělský region
3035 election monitoring monitorování voleb
3036 multiple office holding kumulace mandátů
3037 election result volební výsledky
3038 delegation of power přenesení pravomoci
3039 Brussels region bruselský region
3040 parliamentary delegation parlamentní delegace
3041 voting age volební věk
3042 federalism federalismus
3043 coastal region pobřežní oblast
3044 plebiscite plebiscit
3045 distribution of votes rozdělení hlasovacích lístků
3046 advisory power poradní pravomoc
3047 development region rozvojová oblast
3048 power to appoint jmenovací moc
3049 privilege výsada
3050 radical party radikální strana
3051 mountain region horský region
3052 less-favoured region znevýhodněná oblast
3053 forced disappearance mizení osob
3054 political minority politická menšina
3055 police checks policejní kontrola
3056 pacifism pacifismus
3057 civil defence civilní ochrana
3058 economic region hospodářská oblast
3059 vote by delegation zmocnění k hlasování
3060 consortium konsorcium
3061 Flanders (Belgium) Flandry
3062 executive body výkonný orgán
3063 government programme vládní program
3064 frontier region pohraniční oblast
3065 market support podpora trhu
3066 economic conversion ekonomická konverze
3067 industrial region průmyslový region
3068 redevelopment aid podpora transformace
3069 aid for restructuring podpora restrukturalizace
3070 sales aid podpora odbytu
3071 aid to industry podpora průmyslu
3072 redistribution of income přerozdělování příjmů
3073 Mediterranean region (EU) oblast Středomoří (EU)
3074 humanitarian aid humanitární pomoc
3075 aid to refugees pomoc uprchlíkům
3076 aid to disaster victims pomoc obětem neštěstí
3077 development aid rozvojová pomoc
3078 priority region prioritní region
3079 rural region venkovský region
3080 newly industrialised country nově industrializovaná země
3081 tourist region turistická oblast
3082 social economy sociální hospodářství
3083 economic accounts for agriculture účty agrárního sektoru
3084 Walloon region (Belgium) valonský region
3085 impact study analýza dopadu
3086 economic consequence hospodářský důsledek
3087 conciliation procedure dohodovací řízení
3088 regionalisation regionalizace
3089 underground railway metro
3090 large vehicle nákladní vozidlo
3092 space transport kosmická přeprava
3093 space vehicle kosmická loď
3094 regionalisation of trade regionalizace obchodu
3095 space station orbitální stanice
3096 regionalism regionalismus
3097 vehicle rental pronájem vozu
3098 destination of transport dopravní oblast
3099 regulation nařízení
3100 ship's passport plavební licence
3101 transport price cena za dopravu
3102 regulation (EU) nařízení (EU)
3103 approval of tariffs schválení tarifů
3105 port traffic přístavní provoz
3106 EAEC Regulation nařízení Euratom
3107 traffic control kontrola provozu
3108 transport quota dopravní kvóta
3109 transport market dopravní trh
3110 vehicle registration státní poznávací značka
3111 vehicle documents doklady vozidla
3112 settlement of disputes řešení sporů
3113 length of journey přepravní doba
3114 high-speed transport vysokorychlostní doprava
3115 transport document dopravní doklady
3116 driving period doba řízení
3117 roadworthiness tests technická kontrola
3118 travel agency cestovní kancelář
3119 financial regulation finanční předpisy
3120 contract of carriage smlouva o dopravě
3121 company member společník
3122 composition vyrovnání s věřiteli
3123 trade regulations obchodní pravidla
3124 town-planning regulations zákon o urbanismu
3125 airline letecká linka
3127 road traffic silniční provoz
3128 hunting regulations regulace lovu
3129 shipping policy námořní politika
3130 maritime conference námořní konference
3131 traffic regulations dopravní předpisy
3132 dumping of waste likvidace odpadních látek
3133 storage of waste skladování odpadu
3134 building regulations stavební právo
3135 toxic substance jedovatá látka
3136 non-polluting vehicle ekologické vozidlo
3137 exploitation of the sea-bed využití mořského dna
3138 replacement of resources nahrazování zdrojů
3139 environmental impact vliv na životní prostředí
3140 environmental monitoring sledování životního prostředí
3141 seismic monitoring seizmické monitorování
3142 coastal protection ochrana pobřeží
3143 speed control kontrola rychlosti
3144 water management zpracování vody
3145 control of restrictive practices kontrola restriktivních praktik
3146 geophysical environment fyzicko-geografické prostředí
3147 stagnant water stojatá voda
3148 regulation of investments regulace investic
3149 marine life mořští živočichové
3150 wildlife volná příroda
3151 insurance pojištění
3152 price regulations cenová regulace
3153 plant resources rostlinné zdroje
3154 estuary ústí řeky
3155 agricultural disaster zemědělská katastrofa
3156 customs regulations celní právo
3157 defoliation defoliace
3158 erosion eroze
3159 motor vehicle pollution znečišťování motorovými vozidly
3160 transport regulations přepravní předpisy
3161 oil pollution znečišťování ropnými produkty
3162 metal pollution znečišťování životního prostředí kovy
3163 pollution from ships znečištění způsobené loďmi
3164 industrial pollution průmyslové znečišťování
3165 market stabilisation regulace trhu
3166 export levy vývozní přirážka
3167 import levy dovozní přirážka
3168 birth control kontrola porodnosti
3169 illicit trade nedovolený obchod
3170 intervention agency intervenční orgán
3171 Nimexe NIMEXE
3172 regulation of transactions řízení obchodu
3173 designation of origin označení původu
3174 customs procedure suspending duties celní režim s dočasným zrušením cel
3175 re-import reimport
3176 customs drawback systém navracení cel
3177 re-integration into school znovuzapojení do vzdělávacího procesu
3178 customs territory (EU) celní území EU
3179 social rehabilitation znovuzapojení do společnosti
3180 single document jednotná celní deklarace
3181 simplification of formalities zjednodušení celních postupů
3182 rejection of the budget zamítnutí rozpočtu
3183 specification of tariff heading vymezení podle čísla
3185 trade relations obchodní vztahy
3186 financial agreement finanční dohoda
3187 export credit insurance pojištění vývozních úvěrů
3188 thermal discharge uvolňování tepla
3189 countertrade kompenzační obchod
3190 export (EU) vývoz EU
3191 import (EU) dovoz EU
3193 goods and services zboží a služby
3194 reflation oživení hospodářství
3195 intermediate goods meziprodukty
3196 bilateral relations dvoustranný vztah
3197 capital goods výrobní prostředky
3198 used goods použité zboží
3199 integrated trade integrovaný obchod
3200 cultural relations kulturní vztahy
3201 intermediate consumption výrobní spotřeba
3202 world consumption světová spotřeba
3204 merchandising inzerování zboží
3205 theory of marketing marketingová koncepce
3206 diplomatic relations diplomatické vztahy
3207 trade event obchodní událost
3208 price net of tax cena bez daně
3209 labour relations pracovní vztahy
3210 selling at a loss prodej se ztrátou
3211 self-service store obchod se samoobsluhou
3212 affiliated retailing sdružené maloobchodní podnikání
3213 itinerant trade obchodní cestující
3214 independent retailer samostatný obchodník
3215 chain store obchodní filiálka
3216 school-industry relations vztahy mezi školou a průmyslem
3217 wholesale trading centre centrální velkoobchod
3218 distributor distributor
3219 economic relations hospodářské vztahy
3220 private-sector liquidity likvidita soukromého sektoru
3221 church-State relations vztah mezi církví a státem
3222 personal accident insurance úrazové pojištění
3223 East-West relations vztahy mezi Východem a Západem
3224 inter-industrial relations meziodvětvové vztahy
3225 monetary crisis měnová krize
3226 interinstitutional relations vztahy mezi institucemi
3227 exchange restriction devizové omezení
3228 international relations mezinárodní vztahy
3229 free credit bezúročný úvěr
3230 discount rate diskontní sazba
3231 credit control kontrola úvěru
3232 interparliamentary relations meziparlamentní vztahy
3233 stock exchange burza cenných papírů
3234 intra-EU relations vztahy mezi členskými státy EU
3235 outflow of capital únik kapitálu
3236 transfer pricing účtování vnitropodnikových cen
3237 legislative-executive relations vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí
3238 very short-term financing velmi krátkodobé financování
3239 monetary relations měnové relace
3240 corporate finance financování podniku
3241 multilateral relations mnohostranné vztahy
3242 property insurance pojištění majetku
3243 personal insurance pojištění osob
3244 co-insurance společné pojištění
3245 town-country relationship vztah mezi městem a venkovem
3246 credit institution úvěrová instituce
3247 finance house finanční dům
3248 electronic banking elektronické bankovnictví
3249 occupational accident insurance pojištění proti pracovnímu úrazu
3250 human relations mezilidské vztahy
3251 banking supervision bankovní dohled
3252 bank charges bankovní poplatek
3253 budget appropriation příděl rozpočtových prostředků
3254 general budget společný rozpočet
3255 public relations vztahy s veřejností
3256 regional finances regionální finance
3257 religion náboženství
3258 financing of the EU budget financování rozpočtu (EU)
3259 Member States' contribution příspěvky členských států
3260 cabinet reshuffle změny ve vládě
3261 tax convention daňová úmluva
3262 tax inspection daňová kontrola
3263 redemption umořování
3264 special tax mimořádná daň
3265 reparcelling rozparcelování
3266 bracket rate rozpětí sazby
3267 remission of export duties prominutí vývozního cla
3268 unit price jednotková cena
3269 support tariff podpůrný tarif
3270 mixed price smíšená cena
3271 import substitution substituce dovozu
3272 price of agricultural produce cena zemědělských výrobků
3273 remuneration of work odměňování za práci
3274 agricultural insurance zemědělské pojištění
3275 crop yield výnos zemědělských plodin
3276 civics občanská výchova
3277 commercial education obchodní vzdělávání
3278 teaching materials učební pomůcka
3279 teaching software výukový software
3280 school-working life relations vztahy mezi školou a profesním životem
3281 urban renewal obnova města
3282 neurobiology neurobiologie
3283 profitability ziskovost
3284 gynaecology gynekologie
3285 neurology neurologie
3286 paediatrics pediatrie
3287 dental medicine zubní lékařství
3288 first aid první pomoc
3289 alternative medicine alternativní medicína
3290 industrial reorganisation reorganizace průmyslu
3291 acoustics akustika
3292 optics optika
3293 cybernetics kybernetika
3294 petrology petrologie
3295 distribution of aid rozdělení pomoci
3296 religious sect náboženská sekta
3297 theology teologie
3298 distribution of the tax burden rozložení daňového břemene
3299 single market jednotný trh
3300 geographical distribution of the population zeměpisné rozdělení obyvatelstva
3301 one-parent family neúplná rodina
3302 adopted child adoptované dítě
3303 motor vehicle insurance pojištění motorových vozidel
3304 distribution of production odbyt výroby
3305 family protection ochrana rodiny
3306 market-sharing agreement rozdělení trhu
3307 artificial reproduction umělé oplodnění
3308 artificial insemination umělá inseminace
3309 test tube fertilisation oplodnění ve zkumavce
3310 distribution of wealth rozdělování bohatství
3311 surrogate mother náhradní matka
3312 parental authority rodičovská pravomoc
3313 allocation of seats rozdělení mandátů
3314 descendant potomek
3315 surname příjmení
3316 parental responsibility rodičovská odpovědnost
3317 judicial separation soudní rozluka
3318 population dynamics dynamika obyvatelstva
3319 distribution of income rozdělování příjmů
3320 migrant migrující
3321 allocation of work dělba práce
3322 migration for settlement purposes osidlování
3323 repatriation grant podpora při návratu
3324 ageing of the population stárnutí obyvatelstva
3325 job mobility profesní mobilita
3326 geographical distribution prostorové rozložení
3327 distribution by age rozdělení podle věku
3328 per capita distribution rozdělování podle počtu obyvatel
3329 honour vyznamenání
3330 voluntary work dobročinná práce
3331 voluntary organisation dobročinná organizace
3332 unemployment insurance podpora v nezaměstnanosti
3333 distribution per employed person rozdělování podle zaměstnaných osob
3334 gaming hra
3335 gaming establishment herna
3336 automatic game automatická hra
3337 distribution by sex dělení podle pohlaví
3338 sport fishing sportovní rybářství
3339 tourist exchange výměna turistů
3340 foreign tourism zahraniční cestovní ruch
3341 rural tourism přírodní turistika
3342 directory seznam
3343 tourist infrastructure infrastruktura cestovního ruchu
3344 social budget sociální rozpočet
3345 replanting znovuvysazování
3346 European social policy evropská sociální politika
3347 prevention of delinquency boj proti zločinnosti
3348 crime trestná činnost
3349 physically disabled tělesně postižený člověk
3350 carry-over of appropriations rozpočtový přesun
3351 mentally disabled mentálně postižený člověk
3352 homelessness bezdomovec
3353 sexual mutilation pohlavní zmrzačení
3354 weekly rest period volno po pracovním týdnu
3355 drug traffic obchodování s drogami
3356 general medicine všeobecné lékařství
3357 social assistance sociální péče
3358 social facilities sociální zařízení
3359 social security legislation legislativa sociálního zabezpečení
3360 social work sociální práce
3361 home help pomoc do domácnosti
3362 supplementary pension penzijní připojištění
3363 union representative zástupce odborů
3364 health card zdravotní průkaz
3365 health expenditure výdaje na zdraví
3366 hospital expenses hospitalizační náklady
3367 diplomatic representation diplomatické zastoupení
3368 hospitalisation hospitalizace
3369 home care domácí péče
3370 patient's rights práva pacienta
3371 public hygiene veřejná hygiena
3372 social medicine sociální lékařství
3373 credit insurance úvěrové pojištění
3374 workers' representation zastoupení zaměstnanců
3375 private medical treatment soukromé lékařství
3376 urban construction výstavba měst
3377 urban infrastructure městská infrastruktura
3378 property market trh nemovitostí
3379 political representation politická reprezentace
3380 rent regulations úprava nájmů
3381 Isle of Man ostrov Man
3382 Castile-Leon Kastilie a León
3383 proportional representation poměrné zastoupení
3384 Castile-La Mancha Kastilie a La Mancha
3385 Cantabria Kantábrie
3386 Balearic Islands Baleárské ostrovy
3387 Rioja Rioja
3388 Ceuta and Melilla Ceuta a Melilla
3389 repression represe
3390 Community of Madrid město Madrid
3391 Community of Valencia město Valencie
3392 Region of Murcia region Murcía
3393 Northern Portugal Severní Portugalsko
3394 Central Portugal Střední Portugalsko
3395 Lisbon and the Tagus Valley Lisabon a údolí Teja
3396 North East (England) severovýchod Anglie
3397 North West (England) severozápadní Anglie
3398 South East (England) jihovýchodní Anglie
3399 South West (England) jihozápadní Anglie
3400 economic recovery hospodářská obnova
3401 Antigua and Barbuda Antigua a Barbuda
3402 Anguilla Anguilla
3403 Saint Kitts and Nevis Svatý Kryštof a Nevis
3404 reprography reprodukování
3405 Saint Vincent and the Grenadines Svatý Vincenc a Grenadiny
3406 US Virgin Islands Americké Panenské ostrovy
3407 Great Maghreb Velký Maghreb
3408 animal breeding šlechtění zvířat
3409 plant propagation rozmnožování rostlin
3410 Marshall Islands Marshallovy ostrovy
3411 American Samoa Americká Samoa
3412 disability insurance invalidní pojištění
3413 republic republika
3414 polar region polární oblasti
3415 Dominican Republic Dominikánská republika
3416 Pitcairn Islands Pitcairnovy ostrovy
3417 requisitioning of workers pracovní povinnost
3419 biological weapon biologická zbraň
3420 weapon of mass destruction zbraň hromadného ničení
3421 strategic nuclear weapon strategická jaderná zbraň
3422 information network informační síť
3424 farm accountancy data network zemědělská účetní datová síť
3425 ballistic missile balistická střela
3426 guided missile řízená střela
3427 intercontinental missile mezikontinentální střela
3428 transport network dopravní síť
3429 warships námořní síly
3430 rail network železniční síť
3431 space-based weapons kosmická zbraň
3432 laser weapon laserová zbraň
3433 incendiary weapon palná zbraň
3434 firearms and munitions střelná zbraň a střelivo
3435 network of navigable waterways plavební síť
3436 land forces pozemní vojska
3437 paramilitary force polovojenské síly
3438 road network silniční síť
3439 air force vojenské letectvo
3440 reserve army zálohy
3441 forces abroad vojska v zahraničí
3442 navy vojenské námořnictvo
3443 reserves rezervy
3444 women's military service vojenská služba žen
3445 voluntary military service dobrovolná vojenská služba
3446 provision podnikový rezervní fond
3447 defence expenditure výdaje na obranu
3448 strategic defence strategická obrana
3449 foreign-exchange reserves devizové rezervy
3450 international security mezinárodní bezpečnost
3451 arms policy politika zbrojení
3452 European arms policy evropská politika zbrojení
3453 European security evropská bezpečnost
3454 nuclear non-proliferation nešíření jaderných zbraní
3455 arms limitation omezení zbrojení
3456 creation of nuclear-free zones denuklearizace
3457 nature reserve přírodní rezervace
3458 harmonisation of weapons sladění zbrojení
3460 residence sídlo
3461 international agreement mezinárodní dohoda
3462 bilateral agreement dvoustranná dohoda
3463 multilateral agreement mnohostranná dohoda
3464 secondary residence místo přechodného pobytu
3465 international negotiations mezinárodní jednání
3466 signature of an agreement podpis dohody
3467 international instrument mezinárodní nástroj
3468 international convention mezinárodní úmluva
3469 pesticide residue rezidua pesticidů
3470 resolution rezoluce
3471 wood residue dřevěný odpad
3472 European convention evropská konvence
3473 UN international covenant mezinárodní úmluva OSN
3474 international affairs mezinárodní politika
3475 termination of a contract zánik smlouvy
3476 international issue mezinárodní otázka
3477 indemnity insurance pojištění proti škodě
3478 resin pryskyřice
3479 relations between the two German States vnitroněmecké vztahy
3480 official visit oficiální návštěva
3481 international aid mezinárodní pomoc
3482 code of conduct kodex chování
3483 international sanctions mezinárodní sankce
3484 resolution (EU) usnesení (EU)
3486 religious group náboženská skupina
3487 sociocultural group společensko-kulturní skupina
3488 self-sufficiency in food potravinová nezávislost
3489 cooperation policy politika spolupráce
3490 UN resolution rezoluce OSN
3491 legal cooperation právní spolupráce
3493 military occupation vojenská okupace
3494 EP resolution usnesení Evropského parlamentu
3495 occupied territory okupované území
3496 multinational force nadnárodní ozbrojené síly
3497 liability odpovědnost
3498 prisoner of war válečný zajatec
3499 Armenian question arménská otázka
3500 Kurdistan question kurdská otázka
3501 Palestine question palestinská otázka
3502 unification of Germany sjednocení Německa
3503 international responsibility mezinárodní právní odpovědnost
3504 Conference on Disarmament in Europe Konference o odzbrojení v Evropě
3505 Euro-missile eurorakety
3506 arms control kontrola zbrojení
3507 ministerial responsibility ministerská odpovědnost
3508 START agreement dohoda START
3509 ABM Agreement dohoda ABM
3510 peace zone oblast míru
3512 health insurance zdravotní pojištění
3513 criminal liability trestní odpovědnost
3514 OSCE OBSE
3515 long-term unemployment dlouhodobá nezaměstnanost
3516 reintegration into working life opětovné zapojení do pracovního procesu
3517 political responsibility politická odpovědnost
3518 fight against unemployment boj proti nezaměstnanosti
3519 manpower planning plánování pracovních sil
3520 job sharing sdílení pracovních míst
3521 national státní občan
3522 termination of employment skončení pracovního poměru
3523 change of job změna zaměstnání
3524 local employment initiative místní iniciativa v zaměstnanosti
3525 unpaid work neplacená práce
3526 EU national občan EU
3527 temporary employment pracovní poměr na dobu určitou
3528 animal resources živočišné zdroje
3529 youth employment práce mládeže
3530 female work práce žen
3531 resources of the sea mořské zdroje
3532 updating of skills doplnění kvalifikace
3533 economic resources ekonomické zdroje
3534 traineeship zaškolování
3535 water resources vodní zdroje
3536 soil resources půdní zdroje
3537 employment statistics statistika zaměstnanosti
3538 energy resources zdroje energie
3539 auxiliary worker pomocná síla
3540 expatriate worker pracovník v zahraničí
3541 marine insurance námořní pojištění
3542 entrepreneur podnikatel
3543 managing director ředitel podniku
3544 fishery resources rybářské zdroje
3545 self-employed person osoba samostatně výdělečně činná
3546 mineral resources nerostné zdroje
3547 public holiday státní svátek
3548 Sunday working práce v neděli
3549 natural resources přírodní zdroje
3550 rate of work pracovní tempo
3551 renewable resources obnovitelné zdroje
3552 teleworking práce na dálku
3553 pay freeze zablokování mezd
3554 additional resources dodatečné zdroje
3555 pay cut snížení mezd
3556 fringe benefit naturální mzda
3557 allowances and expenses cestovní náhrady
3558 budgetary resources rozpočtové zdroje
3559 appointment of staff jmenování pracovníků
3560 own resources vlastní zdroje
3561 rules of procedure jednací řád
3562 probationary period zkušební doba
3563 catering společné stravování
3564 trade union rights odborová práva
3565 trade union freedom práva odborů
3566 professional ethics profesní etika
3567 compulsory insurance povinné pojištění
3568 export refund kompenzace ztráty z vývozu
3569 profit sharing zainteresování pracovníků
3570 import refund refundace dovozu
3571 trade union election odborářské volby
3572 social partners sociální partneři
3573 civil servants’ union odborový svaz státních zaměstnanců
3574 professional association profesní sdružení
3575 trade union odborový svaz
3576 production refund refundace výroby
3577 export restriction vývozní omezení
3578 diplomatic profession diplomatická služba
3579 import restriction dovozní omezení
3580 communications profession komunikační profese
3581 restriction on competition omezování soutěže
3582 administrative personnel administrativní personál
3583 secretarial staff zaměstnanci sekretariátu
3584 trade restriction obchodní omezení
3585 information profession informační profese
3586 scientific profession vědecký pracovník
3587 technical profession technická profese
3588 restriction of liberty omezení svobody
3589 politician politik
3590 insurance occupation profese v pojišťovnictví
3591 quantitative restriction kvantitativní omezení
3592 small retailer malý obchodník
3593 dentist zubní lékař
3594 doctor lékař
3595 veterinarian veterinář
3596 pharmacist lékárník
3597 midwife porodní asistentka
3598 artistic profession umělecká profese
3599 private insurance soukromé pojištění
3600 industrial restructuring průmyslová restrukturalizace
3601 literary profession literát
3602 operating result provozní výsledek
3603 sales staff prodejní personál
3604 sales representative obchodní zástupce
3605 agricultural performance hospodářský výsledek zemědělství
3606 school results školní výsledky
3607 information technology profession informační inženýrství
3608 tourist profession práce v cestovním ruchu
3609 hotel profession hotelová profese
3610 service occupation služby obyvatelstvu
3611 restoration of customs duties znovuzavedení cel
3612 banking profession bankovní povolání
3613 professional sport profesionální sport
3614 transit tranzit
3615 backwardness at school zaostávání ve škole
3616 European industrial area evropský průmyslový prostor
3617 EU industrial policy průmyslová politika EU
3618 withdrawal from the market stažení z trhu
3619 handicrafts řemeslo
3620 small industry průmyslová malovýroba
3621 medium-sized industry střední podnik
3622 small and medium industries malá a střední průmyslová odvětví
3623 retired person důchodce
3624 location of industry rozmístění průmyslu
3625 industrial free zone průmyslová volná zóna
3626 early retirement předčasný důchod
3627 technology park technologický areál
3628 production surplus výrobní přebytek
3629 handling manipulace se zbožím
3630 public insurance státní pojištění
3631 fuel reprocessing přepracování paliva
3632 industrial manufacturing průmyslové zpracování
3633 production quota výrobní kvóty
3634 production statistics výrobní statistika
3635 producer's liability odpovědnost výrobce
3636 new technology nová technologie
3637 summit meeting vrcholná schůzka
3638 clean technology čistá technologie
3639 traditional technology tradiční technologie
3640 technological process technologický postup
3641 technical regulations technické předpisy a normy
3642 product life životnost výrobku
3643 defective product vadný výrobek
3644 ministerial meeting schůzka ministrů
3645 technical specification technická specifikace
3646 European standard evropská norma
3647 international standard mezinárodní norma
3648 harmonisation of standards sladění norem
3649 technical rule technický předpis
3650 international meeting mezinárodní schůzka
3651 recycling technology recyklování
3652 research budget rozpočet na výzkum
3653 pay rise navýšení mezd
3654 Eureka program Eureka
3655 research staff výzkumný pracovník
3656 EU research policy výzkumná politika EU
3657 industry-research relations vztahy mezi průmyslem a výzkumem
3658 dealer dealer
3659 income příjem
3660 research body výzkumný ústav
3661 brand name obchodní značka
3662 registered trademark registrovaná obchodní známka
3663 designs and models průmyslové a užitné vzory
3664 supplementary income vedlejší příjmy
3665 trademark law právo na obchodní značku
3666 European trademark evropská značka
3667 animal experimentation pokus na zvířatech
3668 experiment on humans pokus na lidech
3669 company research podnikový výzkum
3670 basic research základní výzkum
3671 military research vojenský výzkum
3672 university research univerzitní výzkum
3673 third-party insurance pojištění zákonné odpovědnosti
3674 investment income investiční příjem
3675 Group of 77 skupina 77
3676 Contadora Group skupina Contadora
3677 dependent territory závislé území
3678 consumer movement spotřebitelské hnutí
3679 farmers' income příjem zemědělce
3680 secretarial allowance náhrada výloh sekretariátu
3681 transport of dangerous goods přeprava nebezpečného nákladu
3682 farm income zemědělský příjem
3683 teaching method pedagogická metoda
3684 household income příjem domácnosti
3685 taxable income zdanitelný příjem
3686 national income národní důchod
3687 underwater mineral resources podmořské nerostné zdroje
3688 income in addition to normal pay nemzdové příjmy
3689 advanced materials moderní materiály
3690 floor coverings podlahové krytiny
3691 superconducting alloy supravodivá slitina
3692 composite materials kompozitní materiály
3693 technical ceramics technická keramika
3694 special polymer speciální polymer
3695 amorphous materials amorfní materiál
3696 ultra-fine particle ultrajemná částice
3697 biomaterials biohmota
3698 shape-memory alloy slitina s tvarovou pamětí
3699 constitutional revision změna ústavy
3700 ADN agreement dohoda ADN
3701 peripheral periferní jednotka
3702 staggering of holidays rozvržení prázdnin
3703 amendment of a law novela zákona
3704 micro-computer osobní počítač
3705 tourism policy politika cestovního ruchu
3706 transport insurance dopravní pojištění
3707 industrial revolution průmyslová revoluce
3708 International Labour Office Mezinárodní úřad práce
3709 Ecosoc Ecosoc
3710 UNHCR UNHCR
3711 North Rhine-Westphalia Severní Porýní-Vestfálsko
3713 Rhineland-Palatinate Porýní-Falc
3714 Rhône-Alpes Rhone-Alpes
3715 European Atomic Energy Society Evropská společnost pro atomovou energii
3717 Eurofound Eurofound
3718 European University Institute Evropský univerzitní institut
3720 European Broadcasting Union Evropská unie pro rozhlasové vysílání
3721 wealth bohatství
3722 West African Economic and Monetary Union Západoafrická ekonomická a měnová unie
3723 life assurance životní pojištění
3724 castor bean skočec
3725 Asian and Pacific Development Centre Rozvojové středisko pro Asii a Tichomoří
3727 Central American Common Market Středoamerický společný trh
3728 insured risk pojistné riziko
3729 Development Assistance Committee Výbor rozvojové pomoci
3730 health risk zdravotní riziko
3731 nuclear policy jaderná politika
3732 rice rýže
3733 petroleum policy ropná politika
3734 storage of hydrocarbons skladování uhlovodíků
3735 decommissioning of power stations vyřazování elektráren z provozu
3736 agro-energy agroenergie
3737 energy industry energetický průmysl
3738 gasohol gazohol
3739 motor spirit motorový líh
3740 robotics robotika
3741 energy-generating product nositel energie
3743 coal industry uhelný průmysl
3744 robotisation robotizace
3745 coalmining policy politika těžby uhlí
3746 coal processing zpracování uhlí
3747 ore deposit ložiska rud
3748 social role společenská role
3749 mining operation důlní provoz
3750 mining production důlní produkce
3751 pension scheme důchodové pojištění
3753 mining of ore těžba rud
3754 metallic ore rudní suroviny
3755 bauxite bauxit
3756 bituminous materials bituminózní materiály
3757 earths and stones zeminy a kámen
3758 salt sůl
3759 bearing ložisko
3760 phosphate fosfáty
3761 potash potaš
3763 Romania Rumunsko
3764 petroleum exploration ropný výzkum
3765 extraction of oil těžba ropy
3766 offshore structure pobřežní ropná zařízení
3767 petroleum production produkce ropy
3768 butane butan
3769 paraffin parafín
3770 crude oil surová ropa
3771 petrol benzin
3772 diesel fuel dieselová nafta
3773 fuel oil topný olej
3774 United Kingdom Spojené království
3775 propane gas propan
3776 aviation fuel letecký benzin
3777 lead-free petrol bezolovnatý benzin
3778 United Kingdom OCT Britské zámořské země a území
3779 offshore oil šelfová ropa
3780 regions of the United Kingdom regiony Spojeného království
3782 power plant elektrárna
3783 electrical industry elektrárenský průmysl
3784 Rwanda Rwanda
3785 siting of power stations umísťování elektráren
3786 hydroelectric development hydroelektrické zařízení
3787 Saba Saba
3788 reactor cooling system chladicí systém reaktoru
3789 nuclear chemistry jaderná chemie
3790 astronomy astronomie
3792 irradiated fuel ozářené palivo
3793 sucrose sacharóza
3795 bioprocess biologický proces
3796 bio-industry bioprůmysl
3797 biotechnology biotechnologie
3798 special chemicals chemické speciality
3799 Western Sahara Západní Sahara
3800 non-flat product tažené výrobky
3801 flat product válcované výrobky
3802 sheet plech
3803 section profil
3804 Sahel Sahel
3805 thin sheet fólie
3806 lard sádlo
3808 raw chemical industry zpracování chemických surovin
3809 chemical element chemický prvek
3810 chemical compound chemická sloučenina
3811 paints and varnishes nátěrové hmoty
3812 Saint Eustatius Svatý Eustach
3813 medicament lék
3814 San Marino San Marino
3815 hormone hormon
3816 Saint Martin Saint-Martin
3817 organic chemical výrobek organické chemie
3818 pesticides industry průmysl pesticidů
3820 metallurgical industry metalurgický průmysl
3821 inter-company agreement mezipodniková dohoda
3822 Principality of Asturias Asturie
3823 Saint Pierre and Miquelon Saint-Pierre a Miquelon
3824 iron and steel product hutnický výrobek
3825 bolt and screw industry kovový spojovací materiál
3826 tinplate and cutlery industry nožířství
3827 ironmongery železářské zboží
3828 iron product výrobky ze železa
3829 metal coating povrchová úprava kovů
3830 Saint Helena Svatá Helena
3831 iron and steel-working machinery hutnické strojní zařízení
3832 special steels speciální oceli
3833 Saint Lucia Svatá Lucie
3834 antimony antimon
3835 beryllium berylium
3836 cadmium kadmium
3837 ferro-alloy ferroslitina
3838 tantalum tantal
3839 seizure of goods zabavení věci
3840 cycle and motorcycle industry výroba jízdních kol a motocyklů
3841 tool industry výroba nástrojů
3842 scientific apparatus vědecký přístroj
3843 pay mzda
3844 medical device prostředky zdravotnické techniky
3845 piece work pay úkolová mzda
3846 cold store chladicí zařízení
3847 hourly wage hodinová mzda
3848 industrial robot průmyslový robot
3849 wages for housework odměna za práci doma
3850 minimum pay minimální mzda
3851 pump čerpadlo
3853 IATA IATA
3854 wage earner zaměstnanec
3855 audiovisual equipment audiovizuální technika
3856 sound reproduction equipment reprodukční zvuková soustava
3857 Solomon Islands Šalamounovy ostrovy
3858 Samoa Samoa
3859 electric cable elektrický kabel
3860 telecommunications equipment telekomunikační technika
3861 household electrical appliance elektrický spotřebič pro domácnost
3862 administrative penalty správní postih
3863 industrial electric machinery elektrické stroje pro průmysl
3864 electric machinery elektrické stroje
3865 electro-magnetic equipment elektromagnetická zařízení
3866 sanction (EU) sankce (EU)
3867 video disc videodisk
3868 video cassette videokazeta
3869 recording medium nahrávací médium
3870 economic sanctions hospodářské sankce
3871 record zvukový nosič
3872 optical medium optický nosič
3873 recording nahrávka
3874 apparatus based on the use of rays zářič
3875 radio telecommunications bezdrátová telekomunikace
3876 microelectronics mikroelektronika
3878 penalty trestní sankce
3879 building industry stavebnictví
3880 prefabrication výroba stavebních dílců
3881 building slab omítky
3882 large-scale construction velké stavby
3883 paperboard lepenka
3884 bonded wood aglomerované dřevo
3885 public health zdraví veřejnosti
3886 fancy leather goods and glove-making industry výroba galanterního zboží a rukavic
3887 hides and furskins industry kožešiny a jejich zpracování
3888 S?o Tomé and Príncipe Svatý Tomáš
3890 haberdashery galanterie
3891 Sardinia Sardinie
3892 man-made fibre syntetické vlákno
3893 natural fibre přírodní vlákno
3895 miscellaneous industries různá průmyslová odvětví
3896 private limited company společnost s ručením omezeným
3897 jewellery and goldsmith's articles bižuterie a zlatnické výrobky
3898 buckwheat pohanka
3899 social rights sociální práva
3900 political rights politická práva
3901 economic rights ekonomická práva
3902 charter on human rights Charta lidských práv
3903 Saarland Sársko
3904 atheism ateismus
3905 satellite družice
3906 freedom of movement svoboda pohybu
3907 job satisfaction uspokojení z práce
3908 anti-discriminatory measure antidiskriminační politika
3909 know-how know-how
3910 ethnic discrimination etnická diskriminace
3911 sexual freedom sexuální svoboda
3912 xenophobia xenofobie
3913 equality between men and women rovnost mezi muži a ženami
3914 academic freedom akademické svobody
3915 right to development právo na rozvoj
3916 children's rights práva dítěte
3917 cruel and degrading treatment kruté a ponižující zacházení
3918 Schleswig-Holstein Šlesvicko-Holštýnsko
3919 child protection ochrana dítěte
3920 crime against humanity trestný čin proti lidskosti
3921 retroactivity of a law retroaktivita zákona
3922 comparative law srovnávací právo
3923 administrative science správní věda
3924 local legislation právní předpisy místní správy
3925 information science informační věda
3926 civil liability občanskoprávní odpovědnost
3927 contractual liability závazková odpovědnost
3928 behavioural sciences vědy o chování
3929 ownership vlastnictví
3930 atlas atlas
3931 soil science pedologie
3932 privatisation privatizace
3933 economics ekonomie
3934 inheritance dědictví
3935 legal science právní věda
3936 law of succession dědické právo
3937 time-sharing časově vymezené spoluvlastnictví
3938 easement služebnost
3939 enjoyment of rights využití práv
3940 legal domicile trvalý pobyt
3941 life sciences přírodní vědy
3942 financial solvency solventnost
3943 crime against individuals trestný čin proti osobám
3944 crime against property trestný čin proti majetku
3945 illegal restraint omezování osobní svobody
3946 physical sciences fyzikální vědy
3947 political science politologie
3948 customs fraud celní delikty
3949 applied sciences aplikované vědy
3950 defamation pomluva
3951 tax offence daňový trestný čin
3952 earth sciences vědy o Zemi
3953 imprisonment odnětí svobody
3954 law relating to prisons vězeňské právo
3955 prisoner vězeň
3956 social sciences humanitní vědy
3957 alternative sentence alternativní trest
3958 conditional discharge podmínečné propuštění
3959 confiscation of property propadnutí věcí
3960 reduction of sentence zmírnění trestu
3961 transfer of prisoners přeřazení odsouzeného
3962 prison system vězeňský režim
3963 prison administration vězeňská správa
3964 political split politické rozštěpení
3965 limitation of legal proceedings promlčení
3966 legal hearing výslech
3967 atmosphere atmosféra
3968 schooling školní vzdělávání
3969 legal aid právní pomoc
3970 arrest zadržení
3971 judicial inquiry soudní dokazování
3972 search prohlídka
3973 detention before trial vazba
3974 rights of the defence právo na obhajobu
3975 double-ballot voting system dvoukolové hlasování
3976 single-ballot system jednokolové hlasování
3977 list voting system hlasování en bloc
3978 EC action to establish liability žaloba pro určení odpovědnosti
3979 action by staff žaloba zaměstnance institucí ES
3980 reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
3981 majority voting system většinové hlasování
3982 uninominal voting system hlasování o každém kandidátovi zvlášť
3983 commercial court obchodní soud
3984 parliamentary sitting parlamentní zasedání
3985 court of arbitration arbitrážní soud
3986 international court mezinárodní soud
3987 fiscal court finanční soud
3988 drought sucho
3989 legal adviser právní poradce
3990 lay magistrate laický soudce
3992 maritime area mořská oblast
3993 threat to national security trestné činy proti bezpečnosti státu
3994 banking secrecy bankovní tajemství
3995 maritime surveillance námořní policie
3996 freedom of the seas svoboda volného moře
3997 industrial secret průmyslové tajemství
3998 extra-atmospheric space kosmický prostor
3999 space property right vlastnické právo v kosmu
4000 professional secret služební tajemství
4001 use of outer space využívání kosmického prostoru
4002 UN Secretariat sekretariát OSN
4003 foreign national cizí státní občan
4004 residence permit povolení k pobytu
4005 admission of aliens vstup cizinců
4006 economic sector ekonomický sektor
4007 mixed marriage smíšené manželství
4008 primary sector primární sektor
4009 international law - national law mezinárodní – vnitrostátní právo
4010 international economic law mezinárodní hospodářské právo
4011 administrative responsibility správní odpovědnost
4012 public economic law hospodářské právo veřejné
4013 quaternary sector kvartérní sektor
4014 EC Decision rozhodnutí ES
4015 EC Directive směrnice Komise
4016 secondary sector sekundární sektor
4017 EU legal system právní řád EU
4018 secondary legislation druhotná legislativa
4019 EAEC Directive směrnice Euratom
4020 EC recommendation doporučení ES
4021 tertiary sector terciární sféra
4022 EC Regulation nařízení Komise
4023 implementing Regulation prováděcí nařízení
4024 EAEC opinion stanovisko Euratom
4025 security of supply bezpečnost dodávky
4026 ECSC opinion stanovisko ESUO
4027 opinion of the Court of Justice (EU) stanovisko Soudního dvora (EU)
4028 social-security harmonisation sladění sociálních zabezpečení
4029 job security ochrana pracovních příležitostí
4030 external competence (EU) vnější pravomoc EU
4031 Protocol (EU) protokol (EU)
4032 Merger Treaty smlouva o slučování
4033 transport safety bezpečnost dopravy
4034 Single European Act Jednotný evropský akt
4035 EC Accession Treaty smlouva o přistoupení k Evropským společenstvím
4036 product safety bezpečnost výrobku
4037 EAEC Joint Undertaking společný podnik (Euratom)
4038 European Commission Evropská komise
4039 occupational safety bezpečnost při práci
4040 EU relations vnější vztahy Evropské unie
4041 ACP-EU Council of Ministers Rada ministrů AKT-EU
4042 nuclear safety jaderná bezpečnost
4043 member of the Court of Justice (EU) soudce Soudního dvora (EU)
4044 European Commissioner člen Komise ES
4045 public safety veřejná bezpečnost
4046 European Association for Cooperation Evropská asociace pro spolupráci
4047 road safety bezpečnost silničního provozu
4048 association agreement (EU) dohoda o přidružení (EU)
4049 ACP-EU Convention úmluva AKT-EU
4050 social security sociální zabezpečení
4051 ACP-EU Committee of Ambassadors Výbor velvyslanců AKT-EU
4052 ACP-EU Joint Committee Smíšený výbor AKT-EU
4053 third Lomé Convention úmluva z Lomé III
4054 EURES systém EURES
4055 EDF Evropský rozvojový fond
4056 European Social Fund Evropský sociální fond
4057 enlargement of the Union rozšiřování Evropské unie
4058 housing allocation přidělování bytů
4059 rye žito
4060 European Union Evropská unie
4061 history of Europe dějiny evropského integračního procesu
4062 chemical salt chemická sůl
4063 European Union membership členství v Evropské unii
4064 Latin American Economic System Latinskoamerický hospodářský systém
4065 common position společný postoj
4066 joint action společná akce
4068 Treaty on European Union Smlouva o Evropské unii
4069 LAES countries země LAES
4070 European political cooperation Evropská politická spolupráce
4071 competition (EU) výběrové řízení (EU)
4072 selection of pupils výběr žáků
4073 supplementary trade mechanism doplňkový obchodní mechanismus
4074 risk prevention předcházení ekologickým rizikům
4075 natural hazard přírodní riziko
4076 industrial hazard průmyslové ekologické riziko
4077 economic liberalism hospodářský liberalismus
4078 customs duties cla
4079 customs inspection celní kontrola
4080 CCT duties cla podle CCT
4081 seed osivo
4082 weights and measures váhy a míry
4083 preserved product konzervovaný výrobek
4084 semi-metal polokov
4085 irradiation ozařování potravin
4086 subsistence level income životní minimum
4087 personal weapon osobní zbraň
4088 meal obilní šrot
4089 patronage mecenášství
4090 administrative competition konkurz do státní správy
4091 public hearing veřejné slyšení
4092 Senegal Senegal
4093 separation of powers oddělení pravomocí
4094 psychoanalysis psychoanalýza
4095 sericulture hedvábnictví
4096 visual arts obrazové umění
4097 cultural pluralism kulturní pluralismus
4098 customs and traditions zvyky a tradice
4099 service služby
4100 architectural heritage stavební památky
4101 church církev
4102 anthem hymna
4103 flag vlajka
4104 after-sales service poprodejní servis
4105 literary and artistic property literární a umělecké vlastnictví
4106 alternative service civilní služba
4107 aerodynamics aerodynamika
4108 thermodynamics termodynamika
4109 plasma physics fyzika plasmy
4110 laser physics laserová fyzika
4111 genetic engineering genetické inženýrství
4112 painting malířství
4113 employment service zprostředkovatelna práce
4114 release on licence podmíněné propuštění
4115 capital increase navýšení kapitálu
4116 health service zdravotnická služba
4117 agricultural situation zemědělská situace
4118 post office financial services poštovní finanční služby
4119 promulgation of a law vyhlášení zákona
4120 financial interests of members finanční příjem členů parlamentu
4121 Arab-African cooperation arabsko-africká spolupráce
4122 free service bezplatné služby
4123 Euro-Arab cooperation evropsko-arabská spolupráce
4124 Commission Delegation delegace Komise ES
4125 EU control kontrola EU
4126 principle of additionality princip spolufinancování
4127 national service základní vojenská služba
4128 peripheral region okrajové území
4129 island region ostrovní region
4130 most favoured nation nejvyšší výhody
4131 payable service placené služby
4132 subsidiary budget vedlejší rozpočet
4133 postal service poštovní služba
4134 multilingual dictionary vícejazyčný slovník
4135 dictionary of abbreviations slovník zkratek
4136 public service veřejná služba
4137 encyclopaedia encyklopedie
4138 thesaurus tezaurus
4139 periodical publication periodikum
4140 secret service tajná služba
4141 domestic waste odpad z domácností
4142 single-crop farming monokulturní hospodářství
4143 social services sociální služby
4144 newspaper noviny
4145 sesame sezam
4146 price increase zvýšení cen
4147 parliamentary session schůze parlamentu
4148 Seychelles Seychely
4149 International Finance Corporation Mezinárodní finanční korporace
4151 university univerzita
4152 transport of animals přeprava zvířat
4153 associative movement asociační hnutí
4155 Sicily Sicílie
4156 stationing of forces ubytování vojsk
4157 parliamentary seat parlamentní křeslo
4158 head office ústředí firmy
4159 vacant seat volné křeslo
4160 Australia Austrálie
4161 Sierra Leone Sierra Leone
4162 traffic signs dopravní značky
4163 pet food krmiva pro domácí zvířata
4164 Singapore Singapur
4165 acid rain kyselý déšť
4166 insurance claim pojistný nárok
4167 town-planning profession městský architekt
4168 documentary tool dokumentační nástroj
4169 non-woven fabric netkaná textilie
4170 syrup sirup
4171 Aegean Islands ostrovy Egejského moře
4172 Canary Islands Kanárské ostrovy
4173 sisal sisal
4174 Bureau of the EP předsednictvo EP
4175 president of an institution předseda instituce
4176 seismology seizmologie
4177 vice-president of an institution místopředseda instituce
4178 Secretary General of an Institution generální sekretář instituce
4179 institutional activity činnost základních institucí
4180 seat of Community institution sídlo instituce
4181 institutional reform reforma základních institucí
4182 competence of the institution pravomoc instituce
4183 EU situation situace Evropské unie
4184 marital status rodinný stav
4185 space policy kosmická politika
4186 self-supply soběstačnost
4187 financial situation finanční situace
4188 socialism socialismus
4189 organisation organizace
4190 public limited company akciová společnost
4191 company constituted under civil law občanskoprávní sdružení
4192 professional partnership profesní obchodní společnost
4193 firm governed by commercial law komerční firma
4194 mixed-ownership company společnost se smíšeným vlastnictvím
4195 investment company investiční společnost
4196 company with share capital kapitálová společnost
4197 bus autobus
4198 consumer society spotřební společnost
4199 partnership veřejná obchodní společnost
4200 limited partnership komanditní společnost
4201 undisclosed partnership tiché společenství
4202 European company evropská společnost
4203 parent company mateřská společnost
4204 non-profit organisation nezisková organizace
4205 sociology sociologie
4207 silk hedvábí
4208 own consumption vlastní spotřeba
4209 care of the disabled péče o postižené osoby
4210 soya bean sójový bob
4211 solvent rozpouštědlo
4212 Somalia Somálsko
4213 sample survey namátkový výzkum
4214 opinion poll průzkum veřejného mínění
4215 sorghum čirok
4216 self-determination sebeurčení
4217 Sudan Súdán
4218 sulphur síra
4219 tendering soutěžní řízení
4220 source of information informační zdroj
4221 source of aid zdroj pomoci
4222 source of law prameny práva
4223 underdevelopment nedostatečný rozvoj
4224 by-product vedlejší produkt
4225 agricultural by-product zemědělský vedlejší produkt
4226 self-financing samofinancování
4227 milk by-product vedlejší mléčný výrobek
4228 metal by-product vedlejší produkty z výroby kovů
4229 sub-proletariat deklasovaná třída
4230 undernourishment podvýživa
4231 underpopulation nedostatečné osídlení
4232 subcontracting subdodávka
4233 self-management samospráva pracovníků
4234 breadwinner živitel rodiny
4235 price support cenová podpora
4236 farm price support podpora zemědělských cen
4237 monetary support měnová podpora
4238 national sovereignty suverenita státu
4239 product specialisation specializace výroby
4240 specialisation of trade specializace obchodu
4241 budgetary specification rozpočtová specifikace
4242 voluntary restraint dobrovolné omezení
4243 building speculation spekulace s nemovitostmi
4245 sport sport
4246 Sri Lanka Srí Lanka
4247 Stabex Systém pro stabilizaci exportních výnosů
4248 price stability cenová stabilita
4249 income stabilisation stabilizace příjmů
4250 economic stabilisation stabilizace hospodářství
4251 indoor livestock farming stájový chov
4252 interprofessional agreement mezioborová dohoda
4253 automation automatizace
4254 economic stagnation hospodářská stagnace
4255 experimental farm pokusný podnik
4256 statistics statistika
4257 agricultural statistics zemědělská statistika
4258 EU statistics statistika EU
4259 population statistics demografická statistika
4260 fishing statistics rybářská statistika
4261 motor car automobil
4262 economic statistics hospodářská statistika
4263 financial statistics finanční statistika
4264 industrial statistics statistika průmyslu
4265 international statistics mezinárodní statistika
4266 national statistics národní statistika
4267 official statistics oficiální statistika
4268 regional statistics regionální statistika
4269 status of Berlin status Berlína
4270 status of Jerusalem status Jeruzaléma
4271 regulations for civil servants statut úředníka
4272 autonomy územní samospráva
4273 staff regulations statut zaměstnance
4274 legal status právní postavení
4275 political status politický status
4276 occupational status profesní status
4277 social status společenský status
4278 sterilisation sterilizace
4279 tax incentive daňový podnět
4280 stock zásoby
4281 Community stock komunitární zásoby
4282 financial autonomy finanční autonomie
4283 economic contingency stock ekonomická rezerva
4284 intervention stock intervenční zásoba
4285 surplus stock přebytečné zásoby
4286 minimum stock minimální zásoba
4287 world stock světové zásoby
4288 private stock soukromý sklad
4289 public stock veřejný sklad
4290 buffer stock vyrovnávací zásoby
4291 storage skladování
4292 stockpiling of weapons skladování zbraní
4293 energy storage ukládání energie
4294 storage of food skladování potravin
4295 document storage ukládání dokumentů
4298 agricultural structure zemědělská struktura
4299 employment structure struktura zaměstnanosti
4300 company structure struktura podniku
4301 budget authorisation schválení rozpočtu
4302 economic structure hospodářská struktura
4303 industrial structures průmyslová struktura
4304 institutional structure institucionální struktura
4305 social structure společenská struktura
4306 narcotic omamná látka
4307 carcinogenic substance karcinogenní látka
4308 dangerous substance nebezpečná látka
4309 restrictive-practice authorisation schválení restriktivních praktik
4310 export subsidy vývozní dotace
4311 food substitute náhražka potravin
4312 transfer of farms převod farem
4313 branch pobočka
4314 sugar cukr
4315 white sugar bílý cukr
4316 raw sugar surový cukr
4317 beet sugar řepný cukr
4318 transport authorisation povolení k přepravě
4319 cane sugar třtinový cukr
4320 Sweden Švédsko
4321 votes cast platné hlasy
4322 universal suffrage všeobecné volební právo
4323 suicide sebevražda
4324 Switzerland Švýcarsko
4325 Sulawesi Sulawesi
4326 Sumatra Sumatra
4327 utilised agricultural area zemědělsky využívaná půda
4328 alternate náhradník
4329 additional duty cenová přirážka
4330 information medium informační médium
4331 magnetic medium magnetický nosič
4332 job cuts zrušení pracovních míst
4333 abolition of customs duties zrušení cel
4334 supranationality supranacionalita
4335 over-exploitation of resources přečerpávání zdrojů
4336 wooded area zalesněná plocha
4337 area of holding obhospodařovaná výměra
4338 grassland travní porost
4339 main acreage základní výměra
4340 deep-freezing hluboké zmrazování
4341 breeder reactor množivý reaktor
4342 Surinam Surinam
4343 overpopulation přelidnění
4344 monetary agreement měnová dohoda
4345 motorway dálnice
4346 over-production nadvýroba
4347 market supervision dohled nad trhem
4348 suspension of aid pozastavení pomoci
4349 suspension of sentence odklad výkonu trestu
4350 suspension of customs duties dočasné zrušení cla
4351 Swaziland Svazijsko
4352 silviculture pěstování lesů
4353 Austria Rakousko
4354 Syria Sýrie
4355 Sysmin Sysmin
4356 banking system bankovní systém
4357 educational system školský systém
4358 farming system systém hospodaření
4359 information system informační systém
4360 management information system informační systém pro potřeby řízení
4361 communications systems komunikační systém
4362 accounting system účetní systém
4363 cultivation system pěstební systém
4364 Auvergne Auvergne
4365 UN programmes and funds programy a fondy OSN
4366 information service informační služba
4367 electoral system volební systém
4368 European electoral system evropský volební systém