First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      ISDS v TTIP
 06  IV. Řešení vztahu mezi ISDS a vnitrostátními soudy
IV. ADDRESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN ISDS AND DOMESTIC COURTS

IV. Řešení vztahu mezi ISDS A vnitrostátními soudy

IV. ORGANISER L’ ARTICULATION ENTRE LE RDIE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES

IV.1.

IV.1.

IV.1.

The relationship between ISDS and domestic courts

Vztah mezi ISDS a vnitrostátních soudů

LE LIEN ENTRE LE RDIE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES

It is frequently claimed that ISDS gives investors a special and parallel track for settling investment disputes by which they can by-pass the ordinary jurisdiction of domestic courts.

Často je prohlašováno, že ISDS dává investorům zvláštní a paralelní dráhu pro urovnávání investičních sporů, které mohou by-pass obyčejné pravomoc domácích soudů.

D’aucuns affirment souvent que le RDIE donne aux investisseurs une filière parallèle spécifique pour le règlement des différends relatifs aux investissements, qui leur permet de se soustraire au contrôle de droit commun exercé par les juridictions de l’ordre interne.

It is argued that domestic courts alone should resolve disputes with foreign investors, who should not be in a position to "appeal" the domestic courts' decisions before special ISDS tribunals.

Je argumentováno, že vnitrostátní soudy sám by měla vyřešit spory se zahraničními investory, kteří by neměli být v pozici, aby "odvolání" rozhodnutí vnitrostátních soudů "před zvláštními ISDS tribunály.

Ils prétendent que seules ces dernières devraient être saisies de litiges impliquant des investisseurs étrangers, qui ne devraient pas être en mesure de «faire appel» des décisions des juridictions nationales devant des tribunaux spécialisés de RDIE.

Domestic courts are only competent to rule on investment disputes by application of domestic law.

Domácí soudy jsou pouze příslušné k rozhodnutí o investičních sporech aplikací vnitrostátního práva.

Les juridictions nationales sont seules compétentes pour statuer sur des différends relatifs à des investissements en vertu du droit interne.

By contrast, ISDS tribunals - like other international courts - only decide on the compatibility of state actions

Naopak, ISDS tribunály - stejně jako ostatní mezinárodní soudy - rozhodovat pouze o slučitelnosti státních opatření

En revanche, les tribunaux de RDIE, comme d’autres juridictions internationales, n’ont à se prononcer que sur la compatibilité des actes de l’État

(including all state actors)

(včetně všech státních subjektů)

(y compris de l’ensemble des acteurs étatiques)

with international investment rules.

s mezinárodními investičními pravidly.

avec les règles internationales en matière d’investissement.

This distinction is particularly relevant where the rules in the international agreement are not directly incorporated into domestic law, as is the case for most international trade and investment agreements in particular in the US, Canada and the EU.

Tento rozdíl je zvláště důležitý, pokud se pravidla mezinárodní dohody nejsou přímo začleněny do vnitrostátního práva, jako je tomu u většiny dohod o mezinárodním obchodu a investic, zejména v USA, Kanadě a EU.

Cette distinction est particulièrement importante lorsque les règles de l’accord international n’ont pas été directement intégrées dans le droit interne, comme c’est le cas pour la plupart des accords internationaux de commerce et d’investissement, en particulier aux États-Unis, au Canada et dans l’Union.

This puts ISDS tribunals on the same footing as other international judicial institutions in the sense that cases before them are not in legal terms appeals from domestic law, but rather application of international rules.

To klade ISDS soudy na stejnou úroveň jako ostatní mezinárodních soudních institucí v tom smyslu, že případy, před nimi nejsou z právního hlediska odvolání z vnitrostátních právních předpisů, ale spíše uplatňování mezinárodních pravidel.

De ce fait, les tribunaux de RDIE se trouvent sur le même pied que d’autres instances judiciaires internationales, en ce sens que les affaires dont ils sont saisis ne sont pas, au plan juridique, des recours de droit interne, mais portent plutôt sur l’application de règles internationales.

Nevertheless, it still makes sense to try and manage better the relationship between domestic (judicial) and international (arbitration) remedies.

Nicméně, to ještě smysl, aby se pokusila řídit lépe vztah mezi domácími (soudní) a mezinárodních (rozhodčí) opravné prostředky.

Néanmoins, il est toujours judicieux de tenter de mieux organiser l’articulation entre les voies de recours internes (judiciaires) et internationales (arbitrage).

This should be done, for instance, to avoid the risk of double compensation

To by mělo být provedeno, například, aby se předešlo riziku dvojího odškodnění

Il convient de le faire, par exemple, pour prévenir tout risque de double indemnisation (il s’agit d’éviter que les

(i.e. that investors could get compensation under domestic law and international law for the same damage).

(tzn. že investoři mohli dostat odškodnění podle vnitrostátního práva a mezinárodního práva za stejnou škodu).

investisseurs obtiennent réparation en vertu du droit interne et du droit international pour le même préjudice).

In addition, concerns have been expressed with regard to the compatibility of ISDS with the principle of autonomy of the EU legal order.

Kromě toho byly vyjádřeny obavy, pokud jde o slučitelnost ISDS se zásadou autonomie právního řádu EU.

En outre, des préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne la compatibilité du RDIE avec le principe d’autonomie de l’ordre juridique de l’Union.

A risk of such incompatibility would exist especially if ISDS tribunals were to interpret EU law in a manner that would be binding on the EU institutions.

Riziko takového neslučitelnosti by existovat zejména v případě, ISDS tribunály měly vykládat právo EU takovým způsobem, který by byl závazný pro orgány EU.

Le risque d’une telle incompatibilité existerait notamment si les tribunaux de RDIE devaient interpréter le droit de l’Union d’une manière qui lierait les institutions européennes.

Since ISDS tribunals only interpret the international agreement in question and would examine EU law only as a matter of fact, one may argue that concerns related to the autonomy of EU law are unfounded.

Vzhledem k tomu pouze ISDS tribunály interpretovat mezinárodní dohody v otázce, a bude zkoumat právo EU pouze jako ve skutečnosti, jeden může argumentovat, že obavy týkající se autonomie unijního práva, jsou neopodstatněné.

Dans la mesure où les tribunaux de RDIE ne sont chargés que d’interpréter l’accord international en question et n’examineraient le droit de l’Union que sous l’angle factuel, l'on pourrait considérer que les préoccupations liées à l’autonomie du droit de l’Union sont dénuées de fondement.

IV.2.

IV.2.

IV.2.

What has been achieved already?

Co již bylo dosaženo?

Quels sont les résultats à ce jour?

Both under CETA and the EU/Singapore FTA, investors must withdraw from any domestic proceedings they may have started before submitting a claim to ISDS

Oba v rámci CETA a EU / Singapur dohody o volném obchodu, investoři musí odstoupit od veškerých vnitrostátních řízeních, které mohou mít zahájeny před podáním nárok na ISDS

Tant dans le cadre de l’AECG que de l’ALE UE-Singapour, les investisseurs doivent se désister de toute procédure intentée au niveau national avant d’introduire une demande de RDIE

(this is the so-called “no u-turn” approach).

(toto je takzvaný "no u-turn" přístup).

(principe désigné en anglais par l’expression «no u-turn», littéralement «absence de volte-face»).

Parallel claims are thus prohibited.

Paralelní tvrzení jsou tedy zakázány.

Il est donc interdit d’engager des recours en parallèle.

However, investors may first seek to obtain redress in domestic courts, including by exhausting domestic court proceedings, before possibly turning to ISDS where the treatment afforded by the country

Nicméně, mohou investoři nejprve snažit získat odškodnění u vnitrostátních soudů, včetně vyčerpání domácích soudních řízení, než případně obrátil na ISDS, kde léčba poskytovaná v zemi

Toutefois, les investisseurs peuvent d’abord tenter d’obtenir réparation auprès d’un juge national, notamment en épuisant les voies de recours internes, avant, éventuellement, de se tourner vers le RDIE lorsqu’ils estiment que le traitement qui leur a été réservé par le pays

[including by its domestic courts]

[včetně jeho vnitrostátní soudy]

(y compris par ses juridictions)

still allegedly falls short of the basic guarantees contained in the investment protection provisions of an international agreement.

ještě údajně nedosahuje základních záruk obsažených v ustanovení o ochraně investic mezinárodní dohody.

n’est toujours pas conforme aux garanties fondamentales qu’instaurent les dispositions relatives à la protection des investissements d’un accord international.

The rationale of this approach is to encourage investors to primarily rely on domestic remedies thus minimizing the potential number of ISDS claims.

Důvodem tohoto přístupu je povzbudit investory, aby v první řadě spoléhat na domácí opravné prostředky čímž se minimalizuje potenciální počet pohledávek ISDS.

Le but de cette approche est d’encourager les investisseurs à privilégier les voies de recours nationales, de manière à réduire autant que possible le nombre d’affaires de RDIE.

The approach in CETA and the EU/Singapore FTA is very close to but not identical to the approach traditionally taken by the US and Canada in their own BITs.

Přístup v CETA a EU / Singapur dohody o volném obchodu je velmi blízko, ale není identický s přístupem tradičně USA a Kanadě v jejich vlastních BIT.

La logique suivie dans l’AECG et dans l’ALE UE-Singapour est très proche, mais pas identique, à celle adoptée généralement par les États-Unis et le Canada dans leurs TBI.

The majority of Member States' BITs are silent on the relationship between domestic courts and ISDS, thus leaving it entirely up to the investor to choose between domestic and international remedies, and in which order.

Většina dvoustranných členských států mlčí o vztahu mezi vnitrostátními soudy a ISDS, tedy přenechala zcela na investorovi, aby si vybrat mezi domácími a mezinárodními opravných prostředků, a v jakém pořadí.

La majorité des TBI des États membres ne font aucune mention de l’articulation entre les juridictions nationales et le RDIE, laissant ainsi l’investisseur pleinement libre de choisir entre les voies de recours nationales et internationales, et aussi dans quel ordre.

Parallel claims before domestic courts and ISDS tribunals on the same subject matter are therefore possible

Paralelní nároky před vnitrostátními soudy a tribunály ISDS na stejné věci je tedy možné

Les recours en parallèle ayant le même objet, devant les juges nationaux et les tribunaux de RDIE, sont donc

(whereas in CETA and the EU/Singapore FTA parallel claims are prohibited).

(zatímco v CETA a paralelních nárocích EU / Singapore dohodě o volném obchodu jsou zakázány).

possibles (ce n’est pas le cas en ce qui concerne l’AECG et l’ALE UE-Singapour, qui les interdisent).

A few Member States' BITs require the exhaustion of domestic remedies before ISDS proceedings, or request investors to make a definitive choice between domestic and international remedies ("fork-in-the-road").

BIT několik členských států vyžadovat vyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy před ISDS řízení, nebo žádost investorů k definitivní výběr mezi domácími a mezinárodními opravné prostředky ("vidlice-in-the-road").

Quelques TBI conclus par des États membres exigent l’épuisement des voies de recours nationales avant qu’une procédure de RDIE puisse être engagée, ou impose aux investisseurs de faire un choix définitif entre les voies de recours nationales et internationales (en anglais: «fork-in-the-road», littéralement «croisée des chemins»).

CETA and the EU/Singapore FTA also clarify that ISDS tribunals should apply (only) the agreement and other rules and principles of international law applicable between the Parties to the agreement.

CETA a EU / Singapur FTA rovněž objasnit, že ISDS tribunály by se měla vztahovat (pouze) Dohoda a ostatních pravidel a zásad mezinárodního práva použitelné mezi stranami dohody.

L’AECG et l’ALE UE-Singapour précisent en outre que les tribunaux de RDIE doivent appliquer (uniquement) l’accord ainsi que d’autres règles et principes du droit international applicables entre les parties à l’accord.

This means that they cannot apply domestic law

To znamená, že nelze použít vnitrostátní právo

Ils ne peuvent dès lors pas appliquer le droit national

(whether of the EU or Member States).

(ať už z EU nebo členských států).

(qu’il s’agisse du droit de l’Union ou d’États membres).

CETA and the EU/Singapore FTA, however, do not provide explicit guidance on how domestic law should be handled.

CETA a EU / Singapur FTA, však neposkytují výslovný návod, jak by se mělo zacházet vnitrostátní právo.

Ces deux accords ne donnent toutefois pas d’instructions explicites quant au traitement à réserver au droit interne.

IV.3.

IV.3.

IV.3.

What should be further improved?

Co by se mělo dále zlepšit?

Que devrait-on encore améliorer?

Few investment agreements require the exhaustion of domestic remedies before submitting a claim to ISDS.

Několik investiční dohody vyžadují vyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy před odesláním nárok na ISDS.

Peu d’accords d’investissement exigent l’épuisement des voies de recours internes avant qu’une procédure RDIE puisse être engagée.

Some even contain an explicit rejection of this idea, inter alia because it is considered to increase the cost and duration of litigation.

Někteří dokonce obsahují výslovné odmítnutí této myšlenky, mimo jiné proto, že je považováno za zvýšení nákladů a trvání soudních sporů.

Certains rejettent même explicitement ce principe, entre autres parce qu’il est considéré comme ayant pour effet d’augmenter le coût et la durée des procédures.

The EU proposal should ensure that parallel claims are prohibited, for example, so that investors cannot obtain double compensation.

Návrh EU by měl zajistit, aby paralelní žaloby byly zakázány, například tak, že investoři nemohou získat dvojí náhradu.

La proposition de l’Union devrait garantir que les recours en parallèle soient interdits, pour éviter notamment que les investisseurs n’obtiennent deux fois réparation.

There are different ways to achieve this result:

Existují různé způsoby, jak dosáhnout tento výsledek:

Il existe différentes manières de parvenir à ce résultat:

 A simple way would be to require investors to make a definitive choice between ISDS and domestic courts at the very beginning of any legal proceedings ("fork-in-the- road").

 Jednoduchý způsob, jak by možnost požadovat po investorech, aby konečný výběr mezi ISDS a vnitrostátními soudy na samém začátku jakéhokoli soudního řízení ("vidlice-in-theroad").

 une solution simple consisterait à obliger les investisseurs à faire un choix définitif entre le RDIE et les voies de recours internes dès le début de toute procédure juridique («fork-in-the-road»).

This would contribute to shortening the duration and the cost of litigation, by avoiding that a dispute is litigated first before domestic courts, and then before ISDS tribunals.

To by přispělo ke zkrácení trvání a náklady na soudní spory, vyvarováním se, že spor se projednávají první před vnitrostátními soudy, a pak před ISDS tribunály.

Cette option contribuerait à réduire la durée et le coût des procédures en évitant qu’un litige ne soit d’abord porté devant un juge national, puis devant un tribunal de RDIE;

 Another approach would be to request investors to waive their right to go to domestic courts once they submit a claim to ISDS

 Dalším řešením by bylo požadovat investoři vzdát své právo obrátit se na vnitrostátní soudy, jakmile podají nárok na ISDS

 une autre possibilité serait d’imposer aux investisseurs de renoncer à leur droit de former des recours devant une juridiction nationale, dès lors qu’ils engagent une procédure de RDIE

("no u-turn").

("no U-Turn").

(«no u-turn»).

This option has the advantage of not discouraging investors from seeking redress before national courts and hence of reducing the number of potential ISDS claims.

Tato varianta má tu výhodu, že odrazují investory od snahy o nápravu před vnitrostátními soudy, a tím i snížení počtu potenciálních žalob ISDS.

Cette solution présente l’avantage de ne pas décourager les investisseurs de tenter d’obtenir réparation auprès des juges nationaux et, partant, de réduire le nombre de recours potentiels au RDIE.

Either approach, or a combination of both, could be used, depending on the agreement being negotiated.

Buď přístup, nebo kombinací obou, by mohly být použity, v závislosti na dohodě v jednání.

L’une ou l’autre méthode pourrait être choisie, voire une combinaison des deux, en fonction de l’accord négocié.

In addition to the above, in order to ensure certainty with regard to the compatibility of ISDS with the principle of autonomy of the EU legal order, the EU proposal should clarify the relevance of the domestic law of each Party for the purposes of ISDS, by confirming that:

Kromě výše, s cílem zajistit jistotu, pokud jde o slučitelnost ISDS se zásadou autonomie právního řádu EU, návrh EU by měla objasnit relevanci vnitrostátního práva každé strany pro účely ISDS, podle potvrdí, že:

Par ailleurs, afin d’assurer la sécurité juridique en ce qui concerne la compatibilité du RDIE avec le principe d’autonomie de l’ordre juridique de l’Union, la proposition européenne devrait préciser le rôle du droit interne de chaque partie dans le contexte du RDIE, en confirmant que:

 The application of domestic law does not fall under the competence of ISDS tribunals;

 Použití vnitrostátního práva nespadá do působnosti ISDS soudů;

 l’application du droit national ne relève pas de la compétence des tribunaux de RDIE;

 Domestic law can be taken into account by ISDS tribunals only as factual matter; and

 Vnitrostátní právo může vzít v úvahu ISDS tribunály pouze jako faktické záležitosti; a

 le droit interne ne peut être pris en considération par un tribunal de RDIE que sur le plan factuel;

 Any interpretations of domestic law made by ISDS tribunals are not binding on domestic courts.

 Jakékoliv výklady vnitrostátního práva ze strany ISDS soudů nezavazují vnitrostátní soudy.

 toute interprétation du droit interne effectuée par un tribunal de RDIE ne lie pas les juridictions nationales.

The EU proposal should also clarify that, whenever a question of interpretation of domestic law of a Party arises, the Tribunal must base itself on the relevant case law of the domestic courts of that Party.

Návrh EU by rovněž měla vyjasnit, že vždy, když otázkou výkladu vnitrostátního práva strany vzniká, soud musí vycházet z relevantní judikatury vnitrostátními soudy této strany.

La proposition de l’Union devrait également spécifier que, dès lors que se pose une question d’interprétation du droit interne d’une partie, le tribunal doit se fonder sur la jurisprudence pertinente des juridictions nationales de cette partie.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 02.06.2015