First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

ISDS v TTIP
 03  I. Právo regulovat
I. RIGHT TO REGULATE

I. Právo regulovat

I. DROIT DE REGLEMENTER

I.1.

I.1.

I.1.

Why further improve the EU approach in this area?

Proč další zlepšení přístupu EU v této oblasti?

Pourquoi améliorer encore l’approche de l’Union en la matière?

In the public debate about investment protection and ISDS, concerns have been expressed about potential limitations to the right of governments to regulate in the public interest.

Ve veřejné debatě o ochraně investic a ISDS, byly vyjádřeny obavy o možném omezení práva vlád na regulaci ve veřejném zájmu.

Lors du débat public sur la protection des investissements et le RDIE, des inquiétudes ont été exprimées quant au risque de limitation du droit des gouvernements à réglementer dans l’intérêt public.

In particular, it has been argued that ISDS offers to investors the right to sue governments whenever new legislation negatively affects their profits.

Zejména to bylo argumentováno, že ISDS nabízí investorům právo žalovat vlády, kdykoliv nová právní úprava negativně ovlivňuje jejich zisky.

En particulier, d’aucuns considèrent que le RDIE permet aux investisseurs d’engager des poursuites à l’encontre des États dès lors que de nouvelles législations ont des répercussions négatives sur leurs bénéfices.

In the past, investment agreements have often been drafted more with the protection of investments in mind than the state’s right to regulate.

V minulosti, investiční dohody byly často vypracovány ještě s ochranou investic v mysli, než je právo státu regulovat.

Par le passé, les accords d’investissement ont souvent été élaborés en prêtant davantage attention à la protection des investissements plutôt qu’au droit de réglementer.

Certain investment agreements have even explicitly included a reference to the rights of investors to a “stable business environment”.

Některé investiční dohody dokonce výslovně obsahovaly odkaz na práva investorů do "stabilní podnikatelské prostředí".

Certains accords comportent même une référence explicite aux droits des investisseurs à la «stabilité de l’environnement pour les entreprises»;

Concerns have been raised by the fact that such an explicit reference to a stable business environment has been interpreted by some arbitral tribunals as offering a general guarantee against repeated legislative changes.

Znepokojení byla zvednutá o skutečnosti, že takový výslovný odkaz na stabilní podnikatelské prostředí, byl vyložen některými arbitrážních tribunálů jako nabízí obecnou záruku proti opakovaným legislativních změn.

celle-ci est source d’inquiétude car elle a été interprétée par certains tribunaux d’arbitrage comme offrant une garantie générale à l’encontre de modifications législatives répétées.

A reform on this point should address these concerns by making clear that EU investment protection standards do not offer such guarantee.

Reforma v tomto bodě by měla řešit tyto problémy tím, že projevila, že normy ochrany investic EU nenabízejí takovou záruku.

Une réforme sur ce point devrait répondre à ces préoccupations en établissant clairement que les normes européennes de protection des investissements ne sont pas synonymes d’une telle garantie.

It has also been argued in the public debate that arbitral tribunals, in interpreting the investment agreements, have only considered the objective of protecting the economic interests of the investors and have not balanced it against the sovereign right of States to legislate in the public interest.

To také bylo argumentováno ve veřejné debatě, že rozhodčí tribunály, v interpretaci investičních dohod, se zabýval pouze cíl chránit ekonomické zájmy investorů a dosud je dáno proti svrchovaného práva států přijímat právní předpisy ve veřejném zájmu.

Il a également été avancé, lors du débat public, que les tribunaux d’arbitrage n’ont tenu compte, dans l’interprétation des accords dinvestissement, que de l’objectif de protéger les intérêts économiques des investisseurs sans opérer de mise en balance entre ceux-ci et le droit souverain des États à réglementer dans l’intérêt public.

This concern is based, inter alia, on the fact that an explicit reference to the right to regulate has been only rarely included in investment agreements.

Tato obava je založena, mimo jiné na tom, že výslovný odkaz na právo regulovat byl jen zřídka zahrnuty do investičních dohod.

Cette inquiétude est fondée, entre autres, sur le fait qu’une référence explicite au droit de réglementer ne figure que rarement dans les accords d’investissement.

The EU and the countries with whom it has negotiated (Canada and Singapore) have considered that the right to regulate is part and parcel of their agreement, and have recalled this in the preamble to those agreements.

EU a země, s nimiž má vyjednané (Kanada a Singapur), mají za to, že právo na regulaci je nedílnou součástí jejich dohody, a mají připomněla to v preambuli těchto dohod.

L’Union et les pays avec lesquels elle a négocié (le Canada et Singapour) ont considéré que le droit de réglementer faisait partie intégrante de leur accord et l’ont rappelé dans le préambule.

Nevertheless greater clarity in relation specifically to investment protection and arbitration could be helpful.

Nicméně větší jasnost v souvislosti konkrétně k ochraně investic a rozhodčí řízení by mohlo být užitečné.

Toutefois, une plus grande clarté en ce qui concerne spécifiquement la protection des investissements et l’arbitrage pourrait être utile.

A reform on this point should reaffirm the right to regulate in a legal provision in the body of the relevant chapter.

Reforma v tomto bodě by měla znovu potvrdit právo regulovat v právním ustanovením v těle příslušné kapitoly.

Une réforme sur cet aspect devrait réaffirmer le droit de réglementer par une disposition juridique intégrée dans le dispositif du chapitre correspondant.

Disputes involving state aid have raised specific problems.

Spory zahrnující státní podpory poukázaly na specifické problémy.

Certains litiges portant sur des aides d’État ont soulevé des questions spécifiques.

In a recent case under an intra-EU BIT in a pre-accession situation, the Tribunal found that a Member State's decision to discontinue the granting of a measure involving prohibited State aid was in breach of the Fair and Equitable Treatment (FET) clause.

V nedávném případě pod BIT v rámci EU v předvstupním situaci, soud shledal, že rozhodnutí členského státu přerušit udělení opatření zahrnující zakázanou státní podporu byl v rozporu s (FET) doložkou o spravedlivém a rovném zacházení.

Dans une affaire engagée récemment en vertu d’un traité bilatéral d’investissement (TBI) intra-UE dans un contexte de pré-adhésion, le tribunal a constaté que la décision d’un État membre de mettre fin à l’octroi d’une mesure comportant une aide d’État interdite constituait une violation de la règle du traitement juste et équitable.

The Commission views this decision as an incorrect application of the FET clause given that EU law consistently denies legitimate expectations to investors as regards state aid.

Komise považuje toto rozhodnutí jako nesprávné použití ustanovení o FET dané, že právo EU důsledně popírá legitimní očekávání pro investory, pokud jde o státní podporu.

La Commission considère cette décision comme une mauvaise application de ladite règle, étant donné que le droit de l’Union refuse systématiquement aux investisseurs toute attente légitime en matière d’aides d’État.

It has also taken the view that the compensation ordered by the Tribunal amounts de facto to the reinstatement of the prohibited state aid.

Bylo rovněž zastává názor, že kompenzace nařídil Tribunal de facto činí na znovuobnovení zakázané veřejné podpory.

Elle a aussi estimé que la compensation ordonnée par le tribunal équivalait de facto à une réinstauration de l’aide d’État interdite.

In order to ensure that these types of problems cannot arise, it should be considered, for greater certainty, to clarify that the investment protection standards are not to be construed as preventing from discontinuing the granting of state aid, and/or requesting the reimbursement of state aid already paid, when such state aid has been declared prohibited by its competent authorities.

Aby se zajistilo, že tyto typy problémů, nemohou vzniknout, je třeba zvážit, pro větší jistotu, aby bylo jasné, že normy na ochranu investic nesmí být vykládáno jako překážka přerušení poskytování státní podpory, a / nebo žádá o náhradu státní podpora již vyplacena, pokud taková státní podpora byla prohlášena za zakázáno jejími příslušnými orgány.

Afin déviter des problèmes de ce genre à l’avenir, il serait préférable, par souci de clarté, de préciser que les normes de protection des investissements ne peuvent être interprétées comme empêchant de mettre fin à l’octroi d’une aide d’État et/ou d’exiger le remboursement des aides déjà versées lorsque celles-ci ont été interdites par les autorités compétentes.

I.2.

I.2.

I.2.

What has been achieved already?

Co již bylo dosaženo?

Quels sont les résultats à ce jour?

CETA and the EU Singapore FTA already set a very high benchmark insofar as the protection of the right to regulate is concerned, notably when measured against the approach traditionally followed by Member States in their BITs.

CETA a Singapuru FTA EU již stanovila velmi vysokou laťku, pokud jde o ochranu práva na regulovat se obává, zejména pokud měřená proti přístupu tradičně následuje členské státy ve svých dvoustranných.

L’AECG et l’ALE UE-Singapour ont déjà placé la barre très haut en ce qui concerne la protection du droit de réglementer, notamment par comparaison avec l’approche suivie habituellement par les États membres dans leurs TBI.

In these agreements, the EU has:

V těchto dohod, EU má:

Dans ces deux accords, l’Union a:

• Clarified and improved the drafting of the standards of protection, in order to leave less room for unwarranted interpretations.

• vyjasnit a zlepšit vypracování norem ochrany, s cílem ponechat menší prostor pro neopodstatněné výkladům.

• clarifié et amélioré le libellé des normes de protection afin de laisser moins de marge pour des interprétations abusives.

Notably:

Zejména:

Notamment:

a) the "fair and equitable treatment" has been limited to a closed list of types of behaviour consistent with consolidated judicial views in the EU

a) "nestranného a spravedlivého zacházení" byla omezena na uzavřeném seznamu druhů chování v souladu s konsolidovaným soudními výhledem v EU

a) le principe de «traitement juste et équitable» est limité à une liste exhaustive de types d’actes conformément aux conceptions juridiques générales dans l’Union

(like denial of justice, arbitrary conduct and breach of due process) and

(jako je odepření spravedlnosti, svévolného jednání a porušení řádného procesu) a

(comme le déni de justice, le comportement arbitraire et la violation des droits de la défense) et

b) the notion of “indirect expropriation” has been explained in an annex which clarifies that for indirect expropriation to occur there must be a substantial taking away from the investor of the attributes of property

b) pojem "nepřímé vyvlastnění" bylo vysvětleno v příloze, která objasňuje, že pro dojít nepřímé vyvlastnění musí existovat podstatný odnášet od investora z atributů vlastnictví

b) la notion d’«expropriation indirecte» est expliquée dans une annexe qui précise que, pour qu’il y ait expropriation indirecte, il faut que l’investisseur soit privé d’une partie substantielle des prérogatives attachées à la propriété

(i.e. the right to use, enjoy and dispose of the investment).

(tj. právo na užívání, užívat si a zbavit se této investice).

(c’est-à-dire le droit d’user, celui de jouir et celui de disposer de l’investissement);

• Given the right to the Parties (EU and Canada/Singapore) to adopt binding interpretations in order to control the interpretation of the agreement, and correct possible errors by the tribunals

• Vzhledem k tomu, právo na smluvních stran (EU a Kanadou / Singapur) přijímat závazné výklady za účelem kontroly výkladu dohody a opravte možné chyby ze strany soudů

• donné aux parties à l’accord (l’Union et le Canada ou Singapour) la faculté d’adopter des interprétations contraignantes pour conserver un droit de regard sur l’interprétation de l’accord, et remédier aux erreurs éventuelles des tribunaux

(the likelihood of which is in any event quasi- eliminated by the clear drafting of the relevant investment protection standards).

(pravděpodobnost, která je v každém případě quasieliminated podle jasným vypracování příslušné normy pro ochranu investic).

(dont la probabilité a été pratiquement éliminée en tout état de cause grâce à la clarté du libellé des normes applicables sur la protection des investissements).

Re-balancing the context in which investment protection standards are interpreted is an issue that has been addressed in CETA and EU Singapore FTA through a reference in the preamble of both agreements.

Re-balancing kontext, ve kterém jsou standardy pro ochranu investic interpretován je otázkou, která byla řešena v CETA a Singapuru dohody o volném obchodu EU prostřednictvím odkazu v preambuli obou dohod.

Le rééquilibrage du contexte dans lequel les normes de protection des investissements doivent être interprétées a été pris en compte dans l’AECG ainsi que dans l’ALE UE-Singapour par une mention spécifique à cet égard dans le préambule des deux accords.

This reference is already an innovation as compared to EU Member States’ traditional approach in their BITs, which is to refer exclusively in the preamble to the economic imperative of promoting and protecting investments.

Tento odkaz je již novinkou ve srovnání s tradičním přístupem členských států EU ve svých dvoustranných, který má odkazovat výlučně v preambuli k ekonomické imperativu podpoře a ochraně investic.

Cette mention est déjà une innovation par rapport à l’approche classique suivie par les États membres de l’Union dans le cadre de leurs TBI, consistant à ne faire référence, dans le préambule, qu’à l’impératif économique de promouvoir et de protéger les investissements.

The reference in the preamble to the right to regulate already gives a very important interpretative guidance.

Odkaz v preambuli právo regulovat již dává velmi důležitou interpretační vodítko.

La mention, dès le préambule, du droit de réglementer donne déjà une ligne directrice fondamentale pour l’interprétation.

I.3.

I.3.

I.3.

What should be further improved?

Co by se mělo dále zlepšit?

Que devrait-on encore améliorer?

The EU proposal should enhance governments’ ability to regulate in the public interest through:

Návrh EU by měla posílit schopnost vlád regulovat ve veřejném zájmu prostřednictvím:

La proposition de l’Union devrait renforcer la faculté des États de réglementer dans l’intérêt public par les moyens suivants:

 An operational provision (an Article) which will refer to the right of Governments to take measures to achieve legitimate public policy objectives, on the basis of the level of protection that they deem appropriate.

 operativní ustanovení (článek), který bude odkazovat na právo vlád, aby přijaly opatření k dosažení legitimních cílů veřejné politiky, na základě úrovně ochrany, které považují za vhodné.

 une disposition à part entière (un article du dispositif) qui fera mention du droit des États à prendre des mesures permettant d’accomplir des objectifs légitimes de politique publique, en fonction du niveau de protection qu’ils jugent approprié.

Such provision is recognition of the right of domestic authorities to regulate matters within their own borders which exists already under international law.

Takové ustanovení je uznání práva domácích úřadů regulovat záležitosti v rámci svých vlastních hranic, která existuje již podle mezinárodního práva.

Une telle disposition est l’expression de la reconnaissance, aux autorités nationales, du droit de légiférer sur leur territoire, déjà consacré par le droit international.

It allows setting the right context in which investment protection standards are applied.

To umožňuje nastavit správný kontext, ve kterém se uplatňují normy ochrany investic.

Elle permet de fixer le cadre adéquat pour l’application des règles de protection des investissements;

 A provision clarifying that the agreement shall not be construed as preventing a Party from discontinuing the granting of state aid, and/or requesting the reimbursement of state aid already paid, when such state aid has been declared prohibited by its competent authorities.

 ustanovení objasňuje, že dohoda nesmí být vykládáno jako překážka bránící strana od přerušení poskytování státní podpory, a / nebo žádosti o vrácení státní podpory již zaplacené, kdy byla tato státní podpora byla prohlášena zakázáno jejími příslušnými orgány.

 une disposition précisant que l’accord ne peut être interprété comme empêchant une partie signataire de mettre fin à l’octroi d’une aide d’État et/ou d’exiger le remboursement des aides déjà versées lorsque celles-ci ont été interdites par ses autorités compétentes.


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 02.06.2015