Condak.net s.r.o. etranslation Home etranslation Condak.net s.r.o.

https://www.proz.com/forum/machine_translation_mt/342632-etranslation_the_eu_launches_its_mt_system.html


eTranslation, original in English

eTranslation, translated by Google Translate

Available to European SMEs

K dispozici pro evropské malé a střední podniky

FIRST TIME USER?

POPRVÉ USER?

REGISTER

REGISTROVAT

Login

Přihlásit se

eTranslation, provided by the European Commission, is a state-of-the-art online machine translation service.

eTranslation, poskytované Evropskou komisí, je state-of-the-art on-line strojový překlad služba.

The eTranslation service is free of charge and will help you save time and money to translate your documents and text between any two official EU languages, and more! eTranslation guarantees the confidentiality and security of all your translated data.

ETranslation služba je zdarma a bude vám pomůže ušetřit čas a peníze převést své dokumenty a text mezi libovolnými dvěma úředních jazycích EU, a další! eTranslation zaručuje důvěrnost a bezpečnost všech vašich překládaných dat.

MORE INFO ON eTRANSLATION

Více informací o eTRANSLATION

Why should you use our eTranslation service?

Proč byste měli používat náš eTranslation službu?

Free and easy to use

Zdarma a snadno použitelný

eTranslation is free of charge.

eTranslation je zdarma.

Save time when translating your documents between any two official EU languages and more!

Ušetřit čas při překládání dokumentů mezi dvěma libovolnými úředních jazycích EU a více!

High quality

Vysoká kvalita

The eTranslation service uses state-of-the-art neural machine translation to translate formatted documents and plain text between any of the 24 official European Union languages, as well as Icelandic, Norwegian and Russian.

ETranslation služba využívá state-of-the-art neurální strojového překladu přeložit formátované dokumenty a prostý text mezi kterýkoli z 24 úředních jazyků Evropské unie, jakož i islandština, norština a rusky.

Secure and confidential

Bezpečné a důvěrné

eTranslation follows security best practices and assures the confidentiality and security of your data.

eTranslation následuje bezpečnostní osvědčených postupů a zajišťuje důvěrnost a bezpečnost vašich dat.

It is used by EU and national administrations.

To je používáno EU a vnitrostátních správních orgánů.

Translate to and from 27 languages!

Překládat do a z 27 jazyků!
Bulgarian (BG)

bg-etranslation.docx

Bulharština (BG)

French (FR)

fr-etranslation.docx

Francouzština (FR)

Italian (IT)

it-etranslation.docx

Italský (IT)

Romanian (RO)

ro-etranslation.docx

Rumunský (RO)

Croatian (HR)

hr-etranslation.docx

Croatian (HR)

Finnish (FI)

fi-etranslation.docx

Finský (FI)

Latvian (LV)

lv-etranslation.docx

Lotyšský (LV)

Russian (RU)

It is used by EU and national administrations.

Ruský (RU)

Czech (CS)

cs-etranslation.docx

Čeština (CS)

German (DE)

de-etranslation.docx

Německý (DE)

Lithuanian (LT)

lt-etranslation.docx

Litevský (LT)

Spanish (ES)

es-etranslation.docx

Španělský (ES)

Danish (DA)

da-etranslation.docx

Dánský (DA)

Greek (EL)

el-etranslation.docx

Řecký (EL)

Maltese (MT)

mt-etranslation.docx

Maltese (MT)

Slovak (SK)

sk-etranslation.docx

Slovak (SK)

Dutch (NL)

nl-etranslation.docx

Dutch (NL)

Hungarian (HU)

hu-etranslation.docx

Maďarský (HU)

Norwegian Bokmål (NB)

Norwegian Bokmål (NB)

Slovenian (SL)

sl-etranslation.docx

Slovinština (SL)

English (EN)

en-etranslation.docx

Angličtina (EN)

Icelandic (IS)

is-etranslation.docx

Icelandic (IS)

Polish (PL)

pl-etranslation.docx

Polish (PL)

Swedish (SV)

sv-etranslation.docx

Švédský (SV)

Estonian (ET)

et-etranslation.docx

Estonský (ET)

Irish (GA)

Irský (GA)

Portuguese (PT)

pt-etranslation.docx

Portugalský (PT)

Follow these steps to get started

Postupujte podle následujících kroků, aby se začaly

CREATE AN EU LOGIN

CREATE přihlašovacími EU

If you already have an EU Login, you can skip to step 2

Pokud již máte EU přihlásit, můžete přejít ke kroku 2

CREATE AN EU LOGIN

CREATE přihlašovacími EU
Condak.net s.r.o. etranslation Home etranslation Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 02.04.2020