First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

      Hrubý domácí produkt za region
 01  GDPR = gross domestic product per region

Dostávám nabídky firem:   zavedou mi "ten" GDPR "na klíč", připraví mi projekt zavedení. Další píší o směrnici GDPR, o nařízení GDPR a o tom, jak se vyhnu pokutám.Platné nařízení Rady EC o GDPR

CELEX number: 31996R2223

In force

Form: Regulation

Latest consolidated version:

01996R2223-20130701

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2223
 Avis juridique important

31996R2223

Council Regulation (EC) No 2223/96

of 25 June 1996

on the European system of national and regional accounts in the Community


HDPR = hrubý domácí produkt za region

Důležité právní upozornění

31996R2223

Úřední věstník L 310 , 30/11/1996 S.

0001 - 0469

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96

ze dne 25. června 1996

o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství

 Gross fixed capital formation mainly consists of buildings; therefore, it should be allocated to the region where they are situated.

13.28. Output is to be valued at basic prices (see paragraph 3.47).

Products used for intermediate consumption are to be valued at purchasers' prices at the time they enter the process of production (see paragraph 3.72). As a consequence gross value-added per industry is valued at basic prices. Gross fixed capital formation is valued at purchasers' prices including installation charges and other costs of ownership transfer. When produced on own-account it is valued at basic prices of similar fixed assets or at costs of production if such prices are not available (see paragraph 3.113).

13.29. The regional equivalent of GDP is GDPR (gross domestic product per region).

GDPR is valued at market prices by adding the regionalized taxes less subsidies on products and imports to values added per region at basic prices. The sum of GDPR at market prices per region, including GDPR of the extraregio territory, equals GDP at market prices.

HOUSEHOLD ACCOUNTS

  Tvorba hrubého fixního kapitálu se skládá hlavně z budov; proto by se měla umístit do regionu, kde se nacházejí.

13.28 Výroba by se měla ohodnotit v základních cenách (viz odstavec 3.47).

Výrobky použité pro mezispotřebu mají být ohodnoceny v kupních cenách platných v okamžiku, kdy vstupují do výrobního procesu (viz odstavec 3.72). V důsledku toho je přidaná hodnota oceněna v základních cenách. Tvorba hrubého fixního kapitálu je ohodnocena v kupních cenách včetně montážních poplatků a jiných nákladů na převod vlastnictví. Při výrobě ve vlastní režii je ohodnocena v základních cenách podobných dlouhodobých aktiv nebo v nákladech na výrobu, jestliže takové ceny nejsou k dispozici (viz odstavec 3.113).

13.29 Regionálním ekvivalentem HDP je HDPR (hrubý domácí produkt za region).

HDPR se oceňuje v tržních cenách přičtením regionalizovaných daní zmenšených o subvence na produkty a dovoz k přidané hodnotě za region v základních cenách. Součet HDPR v tržních cenách za regiony včetně HDPR za extrateritoriální území se rovná HDP v tržních cenách.

ÚČTY DOMÁCNOSTÍ
Asi v roce 2010 jsem viděl údaje asi z roku 2006 (2007):   český region = 1 Praha = 3 britský region = 3 Londýn = 9 ===

Obyvatel hlavního města spotřebovává trojnásobek než region v jeho státě.

Nyní jsem našel novější údaje za rok 2013.

First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 24.05.2018