First/první Previous/předcházející Home Next/další Last/poslední

Využívání jazykových překladačů
 06  Youdao a Baidu
Youdao  

Youda: slovenština a čeština nejsou podporované jazyky
Baidu  

Baidu: slovenština není podporovaná, čeština je podporovaná
 

Google SK -> CS Baidu CS -> ZH
Google CS

Baidu ZH-CN

Využívání strojového překladu profesionálními překladateli na Slovensku a v České republice

使用机器翻译的专业翻译的斯洛伐克和捷克共和国

Podobně, jako tomu bylo při nástupu počítačem podporovaného překladu ve formě CAT nástrojů, je i využívání strojového překladu (MT z anglického Machine Translation) zahaleno rouškou tajemství.

样,在开始的时候,电脑帮助翻译,猫的工具,以及使用的机器翻译(MT从英语机器翻译)的神秘面纱。

Mezi odbornou veřejností se říká, že strojový překlad je spíše doménou laických překladatelů.

科学界之间的说,机器翻译是译者没有更多的域。

Naše zkušenosti z praxe překladatelské kanceláře však ukazují, že v případě překladatelů s pracovním jazykem angličtinou je využívání MT zcela běžné.

们的经验表明,然而,办公室的翻译,如果翻译的工作语言是英语的使用是很常见的MT

Tento názorový rozpor jsme se rozhodli vyřešit průzkumem, který nám zodpoví otázku, kolik profesionálních překladatelů využívá při své práci MT.

们决定解决这个矛盾的联盟,这个问题的答案有多少美国研究专业的翻译工作,所使用的MT

Abychom získali relevantní množství odpovědí, využij li jsme jazykovou a kulturní blízkost slovenského a českého národa a průzkum jsme realizovali společně na českých a slovenský překladatelích.

如果你想获得适量的答案,如果我们使用的语言和文化上的接近捷克和斯洛伐克民族和我们一起进行了一次调查,捷克和斯洛伐克的翻译。

Pro získání vzorku jsme oslovili skupiny překladatelů sdružených na FB skupině Překladatelé ProTranslator a komunikační kanál JTP.

如果你想得到的样品,我们通过了小组合作的翻译和翻译protranslator jtp FB组频道。

Tímto bychom se rádi poděkovali všem respondentům za ochotu věnovat pár minut svého času.

们想感谢所有的受访者中,他们愿意花上几分钟的时间。

Oceňujeme to zejména kvůli tomu, že v současnosti je velké množství žádostí o účast na různých průzkumech.

们很感激,特别是由于这样的事实,目前,大量的应用程序在不同的投票。

Celkově se do průzkumu zapojilo 150 překladatelů.

总的来说,调查涉及150的翻译。

Cílem průzkumu bylo ověřit naše předpoklady že,

研究的目的是验证我们的假设

· Profesionálních i překladatelé využívají MT

·使用专业的翻译翻译

· MT využívají zejména překladatelé z / do anglického jazyka, protože kvalita MT pro tuto jazykovou kombinaci značně převyšuje kvalitu MT pro jiné jazyky

·MT的主要翻译英语这门语言,因为质量MT MT质量大大超过了一些其他的语言

Nejdříve jsme se rozhodli porovnat využívání MT překladateli, pro které je překlad hlavní činností, s překladateli, kteří překládají vedle svého hlavního zaměstnání.

首先,我们比较使MT的主要译者的翻译工作,翻译,翻译的主要工作。

Naše předpoklady, že "amatérským i" překladatelé využívají MT častěji, se potvrdily, i když průzkum byl zaměřen na profesionálních překladatelů.

们的假设是,amatérsk”译更频繁地使用,即使在这种情况下,研究了MT针对专业的翻译。

Vzorek amatérských překladatelů byla podstatně menší, a proto by si tato otázka v budoucnu zasluhovala specifický průzkum s dostatečnou vzorkem v obou kategoriích.

译是业余的较小的样本,因此,这个问题在未来的几个具体的研究有足够的样本在两个类别。

Vyřazením překladatelů, kteří vůbec nepoužívají MT a zároveň odečteme překladatelů, kteří využívají MT jen zřídka, zůstane nám v případě profesionálních překladatelů třetina překladatelů (33%), kteří MT využívají při překladu každé věty resp. části vět nebo ho využívají na překlad jednotlivých výrazů.

如果我们把翻译人员还没有使用MTMT扣除翻译人员使用很少的停留是专业的翻译人员翻译人员使用三分之一(33%MT在每个句子或短语翻译对翻译的片段,或使用不同的的话。

Naproti tomu u amatérských překladatelů takovým to způsobem pracuje až polovina překladatelů (50%).

相反,在业余兼职翻译,翻译工作到一半(50%)。

Touto otázkou průzkumu jsme zároveň odpovídaly naš u hlavní otázku, zda profesionální i překladatelé využívají strojový překlad.

这个问题的研究也成为我们的专业翻译,关键的问题是我们是否可以用机器翻译

Průzkum jednoznačně potvrdil, že profesionální překladatelé v současnosti strojový překlad využívají (65%).

研究证实,目前使用的专业翻译,机器翻译(65 %)。

Při srovnání profesionálních překladatelů angličtinárov s profesionálními překladateli z jiných jazyků jsme zjistili, že tři čtvrtiny angličtinárov využívá strojový překlad (73%), i když je třeba říci, že 37% z nich ho využívá jen zřídka.

在比较专业的翻译专业angličtinárov从其他语言的翻译,我们发现,四分之三的angličtinárov使用机器翻译(73%),但应该指出的是,其中37%,很少使用。

U překladatelů z / do jiného jazyka využívá strojový překlad jen dvě třetiny překladatelů (61%), z čehož 29% ho využívá jen zřídka.

译从/到外语使用机器翻译,译者只有三分之二(61%),其中29%是很少使用。

Zajímalo nás i celkové hodnocení kvality strojového překladu profesionálními překladateli.

但机器翻译的专业翻译质量的总体评价。

Překlad hodnotili 5stupňovou škálou, kde 1 bylo nejhorší hodnocení a 5 nejlepší.

译研究的五个速度范围,在15个最好的评论是最糟糕的。

Celkové hodnocení kvality strojového překladu dosáhlo průměrnou hodnotu 2,4.

总的平均2.4机器翻译的质量评价。

Závěrem můžeme konstatovat, že podle našeho průzkumu současná kvalita strojového překladu umožňuje jeho využívání profesionálními překladateli, a je proto třeba se mu věnovat i v přípravě překladatelů, jelikož, jak to i v poznámce uvedl i jeden z respondentů, strojový překlad je výborný sluha, ale může se z něj stát i zlý pán.

最后,根据我们的研究,我们可以说,目前机器翻译的质量,从而使其能够使用专业的翻译,因此必须给予他而准备的翻译,是指在一个脚注,受访者,机器翻译是一个很好的仆人,但也可以从他国。

Autor: Jakub Absolon, ASAP-translation.com, Nitra 2017, kontakt: absolon@asap-translation.com

作者:雅各布阿布索伦,asap-translation.com17,接触asap-translation.com阿布索伦:@

Google CS

Baidu ZH-CN


First/první Previous/předcházející Články / Articles Next/další Last/poslední

Copyright Ing. Milan Čondák 10.01.2017