First/první Previous/předcházející Home OmegaT Condak.net s.r.o.

      Apertium a Slate v OmegaT
 09  Pět snímků obrazovky a prodejce
¨
290872-slate_desktop_your_personal_mt_engine-page4.html  tahoar   tahoarLocal time: 02:14   Místní čas: 02:14Slate Desktop screen shots Sep 30, 2015   Snímky obrazovky Slate Desktop 30.září 2015Milan Condak wrote:   Milan Condak napsal:Thank you for clear answer.   Děkuji za jasnou odpověď.Can you please make a screenshot of upper menu of Slate?   Můžete mi prosím, udělat snímek obrazovky z horního menu Slate?I could not read any text on tabs.   Nemohl jsem číst žádný text na záložkách.A windows of Slate in presentation are too small for me.   Okna Slate v prezentaci jsou pro mě příliš malá.TIA.   Děkuji předem.Milan   Milan
Here are five screen shots.   Zde je pět snímků obrazovky.As mentioned in the webinar, we borrowed this GUI from our Linux DoMT product to run on MS Windows for the demo.   Jak je uvedeno ve webináři, vypůjčili jsme si toto GUI z našeho produktu Linux DoMT, pro běh dema na platformě MS Windows.It exposes an intermediate level of tools.   To ukazuje střední úroveň nástrojů.Slate Desktop will have a major overhaul and include a beginner's level that merges the tabs into one click-n-go step.   Slate Desktop bude hrát významnou změnu a zahrne úroveň začátečníka, který přiřazuje záložky do jednoho kroku kliknutím.There are several levels of advanced user interaction, including a scripting interface for users to create their own custom processes (tabs).   Existuje několik úrovní pokročilé interakce uživatele, včetně skriptovacího rozhraní, aby uživatelé mohli vytvářet vlastní procesy (záložky).


Steps to import and prepare TMs   Kroky k importování a přípravě TM
When the user imports TMs, the app tags them with descriptive information in the values of superdomains, domains, and subdomains (these labels will change in Slate Desktop).   Když uživatel importuje TM, aplikace je označí popisnými informacemi v hodnotách superdomains, domains a subdomains (tyto etikety se v Slate Desktopu změní).Then, they run scrub-tm to remove markup tags from the segments.   Potom, poběží scrum-tm k odstranění značkovacích tagů ze segmentů.Finally, clean-tm removes segments that violate some technical limits (like over 100 words per sentence/segment).   A konečně, clean-tm odstraňuje segmenty, které porušují některé technické limity (jako více než 100 slov ve větě / segmentu).
Steps in the learning process   Kroky v procesu učeníThe user set any combination of labels values (superdomains, domains, subdomains).   Uživatel nastaví libovolnou kombinaci etiket hodnot (superdomains, domains, subdomains).Slate Desktop consolidates the segments matching the values into BUILDS.   Slate Desktop konsoliduje segmenty odpovídající hodnoty do BUILDs (sestavení).On the build-tm tab, the smt-tm-buildname value becomes the name of the knowledge first part of the engine (front end).   Na záložce build-tm, se hodnota smt-tm-buildname stane názvem znalosti první části motoru (front end).The build-lm tab has a corresponding smt-lm-buildname that becomes the name of the style second part of the engine (back end).   Záložka build-lm má odpovídající smt-lm-buildname, která se stává názvem stylu druhé části motoru (back end).Reference the webinar video for more details.   Pro více informací se podívejte na video.
Resulting engines   Výsledné motoryYou give an engine a name like translate-xliff and set some information that Slate Desktop uses to identify the engine.   Motoru dáte název jako translate-xliff a nastavíte nějaké informace, které Slate Desktop používá k identifikaci motoru.
Enabling Slate Desktop engines in OmegaT   Povolení motoru Slate Desktop v OmegaTEvery CAT will do this differently.   Každý CAT to bude dělat jinak.In OmegaT, you set a check next to the engine(s) you want to use.   V OmegaT nastavíte zapnutí vedle motoru(ů), které chcete použít.
Configure OmegaT   Konfigurace OmegaTYou select the "Machine Translate" menu option (above) and set which engine you want to use, like translate-xliff.   Vyberete "Nastavení" v menu volbu (nahoře) a nastavit, který překladač chcete použít, jako translate-xliff.Your CAT will use Slate Desktop's personalized translation engine like any other engine, but this one runs on your local desktop.   Váš CAT bude používat osobní překladač Slate Desktop jako každý jiný motor, ale tento běží na lokálním počítači.

Kontakt na prodejce  

http://slate.rocks/download-for-windows/

549 USD

http://slate.rocks/#purchase


First/první Previous/předcházející Články / Articles OmegaT Condak.net s.r.o.

Copyright Ing. Milan Čondák 12.03.2016